Page 1

ve tga i u te ruk d e e 10 de g agazin r 20 n e e b g M m Vol CxO 0 nove 3 t op n j i sch Ver

WebZine

Maatschappelijke druk via financiële markten

Verantwoord ondernemen | 14 |

General Management

| 32 |

Lang leve de 3D-politici

| 22 |

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Human Resources

| 34 |

Les résultats de l’étude ‘Talent Management’

| 26 |

ICT

| 38 |

Finance & Legal

Logistics & Manufacturing Wetsontwerp ‘Liberalisering postmarkt’

Handige of leuke high-tech

| 30 |

Sales & Marketing

Extra Lichtgewichten Jaguar XJ en Audi A8

| 03 |

Crisismaatregelen werkgevers weer verlengd

www.cxonet.be

CxO Leadership Forum 2010 Toegevoegde waarde risicobeheer

Issue 86 - 2010/10


�������� ��������������������� ����������������

��������������������� �������������������������������� �������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������

������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������


Stimulating Stimulating Stimulating an international an international an international mindset mindset mindset

26 26&26 &2727 &October 27 October October 2010 2010 2010 �������� �������� ��������

������������ ����������������� ����������������� ����� ����� ����� �������������� ������� ����� ����� ����� ���������� ���������� �������������� ���������� �������������� �������������� ����������������� ����������������� ����������������� �������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������ ������������ ������������ ��������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������� ������������� ����� ����� ����� �������� �������� �������� ������������ ������ �������� �������� �������� ����������� ����������� ����������� �������������� �������������� ��������������

��������� ������������ ������������ �������������� ������������� ������� ������������� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� �������� ������������� ������������� ��������� ��������� ���������������� ��������� ���������������� ���������������� ����������� ���������������������� �������������� ������� ����� ����� �����

���������������� ���������������� ����������������

��������������� ��������������� ���������������

����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� � �� � � � www.cxoleadershipforum.com www.cxoleadershipforum.com www.cxoleadershipforum.com


D

e Nationale Delcrederedienst (ONDD)

Het landenrisico omvat ook het commerciële risico: het risico dat

is de Belgische openbare kredietver-

een debiteur in gebreke blijft om macro-economische redenen

zekeraar die tot opdracht heeft de

(recessie, devaluatie, enz.) of om institutionele redenen (cor-

internationale economische betrekkingen te

ruptie, wettelijk kader, enz.). Als ONDD exportzaken dekt, onder-

bevorderen. De analyse van het zogenaamde

werpt het deze risico’s eerst aan een kwantitatieve en kwalitatieve

landenrisico is een fundamenteel aspect van zijn

analyse. ONDD doet dat aan de hand van een reeks indicatoren

activiteit.

in hiervoor ontwikkelde wiskundige modellen.

Waarover gaat het?

Classificatie

Het landenrisico omvat het politieke risico dat ei-

Naast de economische situatie (groeipotentieel, evenwicht

gen is aan een bepaald land. Het zijn de gebeur-

van de externe rekeningen, enz.) worden de financiële situatie

tenissen in het buitenland die neerkomen op

(schuldenlast, enz.) en de politieke situatie (risico van oorlog of

overmacht (natuurramp, nationalisering, enz.).

opstanden, enz.) geanalyseerd. Op basis daarvan wordt het land in een categorie geplaatst op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 voor het hoogste risico staat. Die classificatie is gekoppeld aan een minimumpremievoet die wordt bepaald door een groep

De analyse van het landenrisico bij ONDD

Toegevoegde waarde risicobeheer landenexperts van de OESO die wordt voorgezeten door ONDD. De premievoet is van toepassing op exportkredieten met een looptijd van meer dan twee jaar. Het beleid inzake risicoacceptatie en dekkingsplafonds wordt evenwel uitsluitend bepaald door ONDD. Een verfijnde beoordeling van het landenrisico speelt een grote preventieve rol voor de exporteurs en beperkt schadegevallen. Ze is ook dynamisch: ONDD wijzigt regelmatig de beoordeling van het landenrisico en zijn acceptaRedactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

tiebeleid voor het dekken van risico’s.

4

CxO Conference


Foto’s : Bert Van Lent & Steven Crabbe


Foto’s : Bert Van Lent & Steven Crabbe


WebZine - Issue 86 - 2010/10

E

urocommissaris voor Wetenschapsbeleid en Innovatie

betere aanpak had heel wat leed kunnen vermij-

Máire Geoghegan-Quinn gooide onlangs de stok in het

den. Maar zoals zo vaak komt berouw te laat.

Europese hoenderhoek. Met haar voorstel om een ‘Euro-

Een mooi voorbeeld daarvan is het boek ‘Pries-

pese Innovatie-unie’ op te richten, legt ze een pijnpunt van je-

ter-muzikant-piloot’ van Paul Hauspie. Verplichte

welste bloot. Europa doet duidelijk niet voldoende inspanningen

lectuur voor alles wat aan management doet in

om innovatie te laten zegevieren binnen zijn grenzen en daar zijn

dit land en ver daarbuiten. Een boek over zelfon-

behoorlijk wat mensen ontevreden over. Wij vroegen onze leden

derzoek, realisme en nederigheid. Voor Hauspie

van de raad der wijzen naar hun bedenkingen en noteerden een

(en vooral voor L&H) kwam dit alles te laat maar

paar krasse uitspraken. Rik Vanpeteghem, CEO van Deloitte, wou

voor velen onder ons kan het nog op tijd komen.

zijn persoonlijke mening kwijt. Zijn idee omtrent wat Europa doet

Aan u (en mij) de keuze...

en vooral moet doen, stemt tot nadenken. En omdat het net om een persoonlijke mening ging, hebben we zijn tekst afgezonderd van de meningen van onze leden van de raad der wijzen. Politieke crisis, management crisis? Jef Staes is geïntrigeerd door de werking van de organisaties die

vormgeven

een

politieke

aan partij.

Het wordt een pleidooi voor de creatie en ondersteuning van

Europa moet voortrekkersrol gaan spelen

Innovatie globaliseren

3D-politici, waarbij open netwerking de basis moet zijn om uitdagende en confronterende projecten te doen lukken. Weg van de politieke crisis die er nu is, weg van de crisis die eigenlijk niet meer is dan een gevolg van het verkeerde management van talenten, mogelijkheden door mensen die blijkbaar op de verkeerde plaats stonden of met de verkeerde dingen bezig waren. Zelfonderzoek Wat de gevolgen van slecht management kunnen zijn, weten we in België maar al te goed. Onlangs was er nog heel wat te doen over de problemen bij (ex-)overheidsbedrijven en vooral de rol van het management daarin. De overplaatsing van twee verkeersleiders van Charleroi (waar al een tekort aan personeel heerst) naar Brussel was de aanleiding. Of je het nu eens bent met de staking of niet, enig realisme bij het management en een

Editoriaal

7

Jan CALLANT Hoofdredacteur CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


WebZine - Issue 86 - 2010/10 General Management

ave uitg kte dru e e g in 010 e z er 2 end aga mb Volg CxO M ove 30 n p o ijnt sch Ver

WebZine

- 12 - Raad der Wijzen Nood aan een innovatie-unie? - 14 - Lang leve de 3D-politici 5 2D-knelpunten tegen het licht gehouden - 16 - Un enjeu crucial La composition du conseil d’administration - 19 - PWC Gids bundelt situatie in EU EU-wetgeving katalysator M&A cross-border simplification

Maatschappelijke druk via financiële markten

Verantwoord ondernemen | 14 |

General Management

| 34 |

Lang leve de 3D-politici

| 22 |

| 36 |

Logistics & Manufacturing

| 33 |

Extra

| 03 |

CxO Leadership Forum 2010

Les résultats de l’étude ‘Talent Management’

ICT

| 30 |

Finance & Legal

De persoonlijke van Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte

Sales & Marketing Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Human Resources

| 26 |

- 20 - Ondernemerschap en innovatie gaan hand in hand

Wetsontwerp ‘Liberalisering postmarkt’

Handige of leuke high-tech

Lichtgewichten Jaguar XJ en Audi A8

Crisismaatregelen werkgevers weer verlengd

Toegevoegde waarde risicobeheer

Wat u mag verwachten in deze uitgave www.cxonet.be

Issue 86 - 2010/10

CxO WebZine Inhoudsopgave Human Resources - 22 - Etude ‘Talent Management’ Attentia présente les résultats

ICT - 26 - Handige of leuke high-tech Voor een intelligente kijk op de zaken

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

8

www.cxonet.be


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Finance & Legal

Adverteerderslijst

- 30 - Crisismaatregelen voor werkgevers

- 2 - ING

Alweer verlenging

www.ing.be/business - 9 - Conba www.conba.be

Sales & Marketing

- 23 - Delsey Design

- 32 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

www.delsey.be

Hoe groot is de invloed op de beurskoers?

- 24 - Acerta www.acertabrusselsekiden.be

Logistics & Manufacturing

- 28 - Nico Verdonck www.nicoverdonck.be

- 34 - Wetsontwerp ‘liberalisering postmarkt’ mist doel Belgische marktpartijen klagen protectionisme Bpost aan

- 35 - Vicre www.vicre.eu

Extra

- 46 - Accord www.accordgroup.be

- 10 - De lange weg naar zelfkennis Openhartig boek legt pijnpunten boekhoudbeleid bloot - 36 - Au volant la vue, c’est la vie Tout pour la sécurité et le confort au volant - 38 - Jaguar XJ en Audi A8: lichtgewichten in hun klasse Aluminium carrosserie zorgt voor meer sportiviteit - 42 - IBM-rapport 2010 Global Location Trends België stijgt in internationale ranglijsten - 44 - An initiative of Business & Society Belgium

- 03 - CxO Leadership Forum 2010

Eight partners in the new Belgian CSR Platform

Conferentie 26 & 27 oktober 2010

- 47 - Definieer uw doelgroep 7 manieren om potentiële klanten te vinden via LinkedIn - 48 - Raad der Wijzen - Expert Groups Samenstelling van onze adviesraden

www.cxonet.be

9


86 - 2010/08 2010/10 WebZine - Issue 84

Op 20 september jongstleden viel het (voorlopige) doek over het proces Lernout & Hauspie. De beide stichters van het spraaktechnologiebedrijf werden schuldig bevonden, maar

- is gestorven tijdens het verblijf in de cel. Ge-

veel soelaas brengt dat niet voor de vele gedupeerden

lukkig is er een andere man opgestaan, niet meer de

in deze zaak. Jo Lernout en Nico Willaert trekken naar

wonderboy van weleer, maar wel de eenvoudige en

Openhartig boek legt pijnpunten van ons boekhoudbeleid blo

De lange weg naar zelfkennis cassatie in de hoop toch nog een stukje eerherstel te

vaak eenzame Pol, een man die verder moet leven

krijgen. Pol Hauspie doet dat niet. Hij berust in zijn

met de nare gevolgen van succes. ‘Priester muzikant

veroordeling en gaat verder in zijn zoektocht naar de

piloot’ is verplichte lectuur voor elke bedrijfsleider,

echte Pol Hauspie in zijn leven, niet de bedrijfsleider,

boekhouder en investeerder. Het is een aanfluiting

maar de man van vlees en bloed, getekend door een

voor ons boekhoudkundig beleid, voor de mal-

leven dat aan een te hoge snelheid voor een ‘human

lemolen van de beurs en vooral voor het verblin-

being’ werd geleefd.

dende geldgewin dat met een goeddraaiende onderneming gepaard gaat. Zonder het te willen, legt

Priester muzikant piloot

dit boek de pijnpunten bloot van een financieel- en

Paul Hauspie heeft in de na L&H-periode moeilijke ja-

rapporteringssysteem, dat enkel in stand gehouden

ren gekend. 70 dagen lang zat hij in de gevangenis en

worden door adepten die geilen op jaarrekeningen,

na zijn vrijlating bleef van zijn leven niets meer over dan

beurskoersen en fiscale transacties. Het wordt tijd

een puinhoop. De man die maar één droom had - wer-

dat de financiële wereld ontwaakt uit de droom van

ken als zelfstandige zodat niemand hem zou dicteren

gemanipileerde en manipulerende cijfers.

10

Standpunt


WebZine - Issue 86 - 2010/10

rings s ys teem dat nergens meer op slaat . Permanente evaluatie, los van vaste rapporteringsmomenten, kunnen een goede eerste stap zijn naar een nieuw beoordelingssyWe hebben geen keuze

steem voor ondernemingen, of ze nu beursgenoteerd

Het begin van hoofdstuk 2 van het boek van Pol

zijn of niet.

Hauspie geeft aan waar het om gaat. ‘Pol en Jo, als

Geen verheerlijking

jullie niet gauw iets doen, zijn de aandelen straks

Het boek van Pol Hauspie mag geenszins aanleiding

geen stuiver meer waard’. Deze bedreigende bood-

geven tot een verheerlijking van deze man. Wat hij deed

schap van CEO Gaston Bastiaens zet een raderwerk

wordt na het lezen van zijn bekentenis begrijpelijker,

in gang dat de ondergang van L&H gaat inleiden.

maar valt daarom niet goed te praten. Verheerlijking is

oot

iets dat hij gekregen heeft op het moment net voor en Constructies die de omzet kunstmatig omhoog du-

toen er al een dikke mist omheen de meest belovende

wen, rapporteringen die de getrouwe situatie van

onderneming van dit land hing. Maar onder andere

een onderneming niet weergeven en ‘officiële’ cij-

zijn daden brachten die beloftevolle onderneming ten

fers die naar de letter van de wet correct zijn, maar

gronde. En had ScanSoft (nu Nuance Communications)

voor de rest waardeloos zijn. Daar draait het om in

Inc, de technologie niet overgenomen, dan bleef er

een bedrijfswereld die al te vaak een loopje neemt

waarschijnlijk niets meer over van wat ooit het para-

met de waarheid. ‘We hebben geen keuze’, zoveel

depaardje van dit technologieland was. Laat het ons

is zeker. We moeten af van ons huidig rapporte-

houden bij de bewondering voor zoveel realisme.

Standpunt

11


WebZine - Issue 86 - 2010/10

W

e stevenen af op een Europese

zei Geoghegan-Quinn. Europa slaagt er maar net in voldoende

noodtoestand zonder een grondige

overheids- en privégeld te versluizen naar wetenschappelijk

krachtenbundeling inzake innovatie.

onderzoek. Volgens de Ierse eurocommissaris hebben we ‘een

Met die boodschap lichtte eurocommissaris voor

innovatie-unie’ nodig om de belangrijkste maatschappelijke uit-

Wetenschapsbeleid en Innovatie Máire Geoghe-

dagingen, zoals gezondheidszorg, veroudering en klimaatveran-

gan-Quinn haar voorstel voor een Europese ‘in-

dering, aan te gaan.”

novatie-unie’ toe. Met dat strategisch plan wil ze tegen 2020 in Europa een wetenschappelijke

Vele leden van onze Raad der Wijzen en misschien ook u, heb-

basis van wereldklasse uitbouwen en daartoe de

ben deze stelling gelezen in ‘De Tijd’. CxO peilde bij die Raad der

nodige financiering verzekeren.

Wijzen of ze deze stelling konden bijtreden. Is Europa überhaupt klaar voor een gemeenschappelijk beleid op dit gebied? Welke

“We hebben in Europa nog niet de innovatiecul-

actie moet Europa/de Europese lidstaten ondernemen? Op welke

tuur van de VS, en China en India benen snel bij”,

manier moet dat gebeuren?

Europa en de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen

Nood aan een innovatie-unie ? Vincent VAN QUICKENBORNE Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen “De Europese Commissie heeft het bij het rechte eind. Europa hinkt achterop inzake innovatie. Daarbij moet wel niet enkel worden gekeken naar input-doelstellingen (3% investering in R&D), maar ook naar de output. Europa heeft te weinig jonge, innovatieve ondernemingen die internationaal doorbreken. Het stimuleren van entrepreneurship en open innovatie is dus minstens zo belangrijk als het verhogen van het aantal onderzoekers. De Europese Unie kan hierbij een cruciale rol spelen door het Raad der wijzen Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

bepalen van gemeenschappelijke doelen en het wegnemen van hinderpalen voor een ééngemaakte Europese kennisregio.

12

General Management


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Daarbij moet de Unie ook Lidstaten op de vingers kunnen tik-

waar dan weer bv. taalproblemen en beperkte

ken, onder meer via “naming and shaming” van staten die slecht

mobiliteit o.a. door de taal en cultuur aan de

presteren.”

basis liggen. De versterking van de innovatie-unie mag ook Eddy BONNE

niet uitmonden in bijkomende administratieve

Directeur Gosselin Group

en regulatieve rompslomp maar dient integendeel de kwaliteit en de kwantiteit van het onder-

Waar een wil is, is een weg en alle wegen leiden naar Rome... behoudens een al dan niet zwoele stem die ons de weg uitstippelt, is elkeen vrij om te stoppen en van zijn traject af te wijken om uiteindelijk Rome te bereiken. Zo gaat het er ook aan toe binnen de EU – het streven naar een globaal Europees onderzoeksplatform die de kennisoverdracht stimuleert is één zaak, het samenbrengen van de verschillende partijen om dit te verwezenlijken een andere.

Dirk FRANSAER Afgevaardigd bestuurder Vito De basisanalyse van mvr. Geoghegan-Quinn is correct. Er is nog steeds een duidelijk verschil in innovatiecultuur tussen de VS en Europa en India en China zijn snelle leerlingen. Het antwoord op deze analyse is niet eenvoudig te vatten in een loutere versterking van de Europese onderzoeksagenda of de oprichting van een innovatie-unie. Het aandeel van Europese fondsen in de totaliteit van de Europese onderzoeksmiddelen is beperkt, zij het aanzienlijk in absolute cijfers. Een versterking en gerichtheid van de eigen middelen van elke lidstaat is daarom minstens even belangrijk, evenals de doorstroming van het onderzoek naar de markt. Dit laatste wordt bemoeilijkt o.a. door de beperktheid van echte VC-middelen en het ontbreken van een echte Europese markt voor start-ups,

General Management

13

zoek te dienen.


WebZine - Issue 86 - 2010/10

M

et dit artikel begeef ik me op glad

Het hoeft geen betoog dat de ‘politiek’, net zoals de meeste

ijs. Ik ben geen ‘politicus’. Wat me

andere organisaties, door een crisis gaat. Een crisis veroorzaakt

wel intrigeert, is de werking van de

door het onvermogen om op een creatieve en innovatieve ma-

organisaties die vorm geven aan een politieke

nier om te gaan met de uitdagingen waarvoor we staan. Met dit

partij. Hoe functioneren ze, hoe zitten ze hië-

artikel leg ik mijn vinger op 5 2D-knelpunten die echt pijn doen.

rarchisch in elkaar, hoe leren en innoveren ze? En als ze deelnemen aan het bestuur van een

Eén … 2D- politici zijn te veel 2D-managers

stad, regio of land, wat is dan hun impact op

‘Verkozen’ worden is het ultieme doel voor veel van onze politici,

de instellingen die onder hun controle komen.

naast werkgelegenheid verkrijg je ook status en macht. En macht

Hoe verkrijgen ze engagement bij de duizenden

geeft je de bevoegdheid om anderen te laten doen wat je beslist.

overheidsmedewerkers om hun politieke keuzes

Te veel politici slagen er niet in om het menselijke potentieel van

vorm te geven?

hun organisatie te benutten of zelfs te (h)erkennen. Ze vervallen in 2D-management waarbij ze te autoritair beslissingen nemen vanuit hun beperkte kennis of inzichten. In het 3D-tijdperk is dit catastrofaal. De beslissingen zijn meestal fout.

5 2D-knelpunten tegen het licht gehouden

Lang leve de 3D-politici Twee … 2D- politici zijn te veel Red Monkey Hunters Creatief ondernemen of innovatie ligt op ieders lippen. Ik denk dat ‘innovatie’ één van de meest gebruikte woorden is in de politieke wereld van vandaag… ‘Vlaanderen, België, Europa moeten de meest innovatieve gebieden in de wereld worden’. De meeste 2D- politici zijn echter meester geworden in het afschieten van confronterende ideeën (rode apen) van concurrerende politici, zelfs binnen de eigen partij. Stemmenwinst is gegarandeerd maar hierdoor maakt echte innovatie geen enkele kans… innovatief voorbeeldgedrag bij politici ontbreekt bijna volledig… niemand durft het nog. Red Monkey Hunters rule. Drie … 2D- politici hebben geen Missie Jef STAES Keynote speaker JefStaes.com Architect EOI Academy.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

Telkens opnieuw worden we voor de verkiezingen opgezadeld met beloftes. En telkens opnieuw slagen ze er niet in om hun be-

14

General Management


WebZine - Issue 86 - 2010/10 loftes waar te maken. Eigenlijk ben ik niet geïnteresseerd in wat

mee dat mensen een partij moeten verlaten om-

politici gaan doen, de wereld verandert te snel om je te kunnen

dat ze het niet eens zijn met de missie en zelfs

vastpinnen op concrete beloftes. Wat ik wel wil weten is de missie

aansluiting vinden bij een andere partij. Dit is de

van een politieke partij. Wat is de reden van hun bestaan? Wat

logica zelf, ik heb er wel een probleem mee dat

drijft hen om grootse dingen te doen? Als ik voor hen kies… wat

iedereen in consensus achter de oplossingen van

is dan hun echte agenda? Beloftes zijn goed voor stemmenwinst

de top moet staan. Dit verhindert creatief onder-

maar niet goed voor het uitzetten van een uitdagende richting.

nemerschap vanuit de basis en is de perfecte

Te veel 2D- politici weten zelfs niet meer waarvoor ze gekozen

kweekvijver voor schapen. Het ontbreken van

zijn.

een missie vergroot wel de kans voor dictatoriaal gedrag.

Vier … 2D- politici partijen zijn ‘dictaturen’ Als een politieke partij ervan uit gaat dat iedereen in de partij

Vijf … 2D- politici partijen zijn ‘navelkijkers’

moet doen wat de top beslist en ‘andersdenkenden’ worden

Open innovatie is een must om voldoende inno-

uitgesloten… dan ben je een dictatuur. Ik heb er geen probleem

vatief te zijn in het 3D-tijdperk. Partijen moeten daarom netwerken buiten hun partij om voldoende creatief ondernemend te zijn in de realisatie van hun missie. Het is zelfs aan te raden dat partijen netwerken met andere partijen voor die gebieden waar er een overlap zit tussen de verschillende missies. Dit wil ook zeggen dat partijen elkaars ideeën niet altijd moeten afschieten om te scoren. Voor mij scoren ze als ze projecten kunnen uitvoeren over partijgrenzen heen. Het overleven van een regio of land is belangrijker dan het in stand houden van partijgrenzen. 3D- politici zijn Helden Misschien moeten we ook gaan voor een Switch3D in het politieke denken. Misschien moeten we stemmen op een nieuwe generatie van 3D-politici die dat uitstralen. 3D-managers met een missie die erin slagen om uitdagende en confronterende projecten te doen lukken door op een open manier te netwerken met gelijkgezinden. Maar dat is waarschijnlijk een bedreiging voor 2D- politici en wat zij doen is… schieten.

General Management

15


WebZine - Issue 86 - 2010/10

Q

u’obtenez-vous

si

vous

réunis-

sez autour d’une table de conseil

pité la crise. Les conseils d’administration des sociétés touchées avaient tous négligé les risques.

d’administration une brochette de

CEO de différentes sociétés et que vous leur de-

Un conseil d’administration remplit deux fonctions essentielles:

mandez de gouverner une entreprise?

soutenir la création de valeur à long terme, et contrôler la marche des affaires dans l’intérêt des actionnaires et des autres parties

Il y a plusieurs réponses possibles. Mais ce qui

prenantes. Ces deux fonctions sont fondamentalement contra-

est certain, c’est que la crise financière est allée

dictoires. Dans le cadre du programme High Performance Boards

de pair avec un échec de la gestion du risque tout

de l’IMD, nous examinons, conjointement avec des membres

au sommet. Il y a deux ans tout juste, une ‘leine

de conseils d’administration d’entreprises du monde entier, la

tempête’ provoquée par dix années de crédits

tension subsistant entre ces deux rôles. Nombre de participants

excessifs, de leviers démesurés et d’expansion

constatent que leurs conseils respectifs n’équilibrent pas ces

incontrôlée des institutions financières, a préci-

deux fonctions fondamentales. De fait, avant la crise, la plupart des conseils d’administration des banques ont échoué dans leur principale fonction fiduciaire, qui est la surveillance de la conduite des affaires.

La composition du conseil d’administration:

Un enjeu crucial Si l’on examine de plus près la composition des conseils Paul Strebel est professeur titulaire de la chaire de

d’administration, cet échec ne surprend guère. Les conseils

la Fondation de la Famille Sandoz à l’IMD, l’école de

sont généralement constitués d’une palette de CEO et de hauts

management globale, basée en Suisse. Il enseigne

dirigeants provenant de différents secteurs économiques. Ces

la gouvernance, la stratégie et le changement, et

managers sont capables de donner de fortes impulsions en

dirige le programme de l’IMD ‘High Performance

matière de leadership. En revanche, il est rare qu’ils possèdent

Boards’.

un savoir-faire suffisant dans le secteur concerné. De par leurs lacunes, ils accordent au management un soutien bien trop massif pour pouvoir encore exercer leur mandat de contrôle. Surtout quand il s’agit de l’évaluation globale du risque. Cette situation s’observe principalement dans les entreprises avec une structure actionnariale dispersée, donc des actionnaires absents de la table du conseil d’administration sauf une fois par année à l’occasion Paul STREBEL IMD, l’école de management globale

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

de l’assemblée générale annuelle.

16

General Management


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Qui choisir pour éviter les crises de gouvernance?

l’opinion des autres parties prenantes, comme

Des réformes ont été entreprises ci et là, mais les sociétés des

les clients, très sensibles à la création de valeur

différents secteurs doivent poursuivre le travail de refonte de

à long terme.

leur conseil d’administration en veillant à remplir les exigences 3. L’existence de membres désireux et capables

suivantes:

de consacrer le temps nécessaire au travail du 1. La présence d’un savoir-faire suffisant dans leur secteur

conseil d’administration

d’activité concerné, de même que des compétences nécessaires aux missions spécifiques des comités

Suite aux récentes crises de gouvernance, on a beaucoup parlé de restreindre le nombre des

Le conseil d’administration doit disposer en son sein d’un savoir-

mandats que peut assumer un membre de con-

faire lui permettant de conseiller le management sur les questi-

seil d’administration. Certes, des progrès ont été

ons importantes de son secteur d’activité, ainsi que sur le degré

réalisés. Mais il existe une tendance très répan-

de risque approprié. Quel que soit leur succès dans leur propre

due à remplir les conseils d’administration de

entreprise, s’ils sont dépourvus de compétences en matière fi-

personnalités possédant des profils de managers

nancière, les membres du conseil d’administration d’une banque

de haut vol, dirigeant de grandes entreprises ou

ne sauront pas qu’il existe un risque caché dans des obligations

de larges divisions. Le job de CEO est plus qu’un

adossées à des créances avec une note ‘triple A’. Les conseils

job à plein temps. Alors où un CEO va-t-il trouver

d’administration ont également besoin de membres possédant

le temps et l’énergie pour comprendre la com-

l’expertise fonctionnelle leur permettant d’accomplir les missions

plexité et les problèmes auxquels sont confron-

spécifiques des comités, comme l’audit et la compliance.

tés les conseils d’administration d’autres grandes entreprises, surtout si elles sont actives dans des

2. Une sensibilité aux intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes, essentielle à la création de valeur à long terme Les conseils d’administration de sociétés avec une structure actionnariale très dispersée courent perpétuellement le risque d’être dominés par les préoccupations du management et des autres membres du conseil au détriment des intérêts de l’actionnaire. Plutôt que de prêter l’oreille à des consultants cher payés, ils devraient demeurer ouverts aux sollicitations de leur actionnariat. Et, dans l’environnement actuel où la réputation d’une entreprise peut s’effondrer en un clin d’œil, les conseils d’administration devraient rester à l’écoute de

General Management

17

secteurs totalement différents?


WebZine - Issue 86 - 2010/10 4. La présence de membres possédant une ex-

En résumé, nous avons besoin de conseils d’administration dis-

pertise suffisamment vaste pour endosser

posant de compétences suffisantes pour jauger la stratégie et le

différents rôles et reprendre le travail des

risque. Ces conseils doivent être composés de membres capa-

comités

bles d’assumer les tâches spécifiques des différents comités et de représenter le point de vue de l’actionnariat. Et ce, avec une

Avec des conditions qui fluctuent à l’intérieur et

diversité suffisante pour comprendre les intérêts à long terme

à l’extérieur de l’entreprise, le conseil doit pou-

des autres parties prenantes. Et nous avons besoin de membres

voir adapter le temps et l’énergie qu’il accorde

disposant de suffisamment de temps et d’expérience pour con-

à sa mission. Ce qui signifie parfois de renforcer

seiller le CEO et le management sur des questions importantes

l’attention que le conseil accordera au travail

de leadership.

de ses différents comités; par exemple en créant un sous-comité temporaire chargé de gérer

Les leçons d’UBS et Credit Suisse

une question spécifique, comme la stratégie de

Des signes encourageants indiquent que des leçons ont été ap-

l’entreprise pendant une restructuration. Les

prises concernant l’importance de la composition des conseils

membres du conseil doivent ainsi être flexibles

d’administration dans le secteur bancaire. Il y a eu un mouve-

et posséder une perspective suffisamment large

ment visant à renforcer la fonction de surveillance des conseils

pour assumer les différents rôles et missions

d’administration en matière de management du risque, et ce en

requis.

recrutant plus de membres avec une réelle expertise.

5. Des partenaires de jeu forts et désireux de hisser le drapeau rouge

L’évolution des deux grandes banques suisses, Credit Suisse et UBS, est exemplaire à cet égard. Il y a une dizaine d’années, Credit Suisse a traversé des moments difficiles dus la dette des marchés

Pour un conseil d’administration, le moment de

émergents. Résultat, elle a remodelé son conseil d’administration,

vérité arrive lorsque le management commence

y a introduit un plus grand savoir-faire en matière bancaire et a

à détruire de la valeur, parce qu’il ne parvient

renforcé son comité chargé de la gestion du risque. Pendant ce

pas à s’adapter aux changements; ou qu’il prend

temps, UBS survolait les événements de haut et les membres de

des décisions qui impliquent un risque élevé, et

son conseil d’administration se reposaient sur leurs lauriers. Tout

souvent caché; ou encore qu’il adopte des com-

a changé avec la récente crise financière: Credit Suisse s’en est

portements qui incitent les parties prenantes à

bien mieux sorti que sa concurrente helvétique.

lui retirer leur soutien. Durant ces périodes, les membres du conseil doivent pouvoir décider de

Aujourd’hui, on voit UBS appliquer les mêmes leçons que Credit

hisser le drapeau rouge. Mais cela exige de leur

Suisse autrefois. Suite à la crise financière, elle a entièrement re-

part une confiance suffisante en leur propre ju-

modelé son conseil d’administration en recrutant des membres

gement pour se profiler comme des partenaires

possédant de réelles compétences en matière bancaire.

de jeu forts pour le CEO et le président.

18

General Management


WebZine - Issue 86 - 2010/10

I

n het kader van de vorming van een ééngemaakte Euro-

dat er nog steeds 27 verschillende pakketten van

pese markt, waar vrij verkeer van kapitaal, werk, goederen

wetten en voorwaarden zijn waarmee men reke-

en diensten mogelijk moet zijn, heeft de EU ook op het vlak

ning moet houden bij eventuele cross-border

van fusies en overnames de doelstelling om tot meer eenheid

reorganisaties. Daarom heeft PwC een handige

en eerlijke(re) concurrentie te komen. Daarom vaardigde Europa

gids gemaakt, ‘Tax Restructuring in the EU’, die

ondermeer in 1990 de Tax Merger-richtlijn uit. Die werd onder-

niet alleen dieper ingaat op Europese belastin-

tussen reeds meermaals aangepast en uitgebreid. De laatste wij-

gaspecten bij overnames en fusies, maar ook een

zigingen dateren van 2007.

gedetailleerd overzicht biedt van de desbetreffende belastingwetgeving in de 27 lidstaten.

Deze Richtlijn reguleert herstructureringen over de landsgrenzen heen vanuit fiscaal oogpunt. Concreet zorgt de Tax Merger-richtlijn er voor dat, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, legale entiteiten die het voorwerp vormen van een internationale herstructurering geen extra belastingen dienen te betalen. Het wordt in vele gevallen bovendien ook mogelijk om verliezen over te dragen en voor de aandeelhouders geldt er geen belasting op

EU-wetgeving katalysator M&A cross-border simplification

PWC-gids bundelt situatie in EU de meerwaarde van aandelen. De Legal Merger-richtlijn reguleert de legale aspecten zoals het feit dat de overnemer de verplichtingen van de overgenomene moet respecteren. Beide richtlijnen creëerden een kader dat bedrijfsherstructureringen zal stimuleren binnen Europa. Handige gids De deadline voor de invoering van deze richtlijnen en hun aanpassingen was december 2007. Op dit ogenblik hebben de 27 lidstaten van de EU hun wetgeving aangepast zodat herstructureringen over de landsgrenzen heen wettelijk en belastingtechnisch geregeld zijn. Deze richtlijnen scheppen weliswaar enkel een kader waaraan de wetgeving van de lidstaten moet voldoen. Iedere lidstaat heeft voor zichzelf beslist hoe men deze richtlijnen interpreteert en inpast in de lokale wetgeving. Het resultaat is

General Management

19

Erwin DE WEERDT www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


WebZine - Issue 86 - 2010/10

H

et concept van de Innovation Union

Duurzaam investeren noodzakelijk

die door EU-commissaris voor We-

Zo zal er, ondanks fiscale beperkingen, duurzaam moeten blijven

tenschapsbeleid en Innovatie Máire

geïnvesteerd worden in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling,

Geoghegan-Quinn, gelanceerd werd staat voor

innovatie en ICT. Ons onderwijssysteem dient daartoe wel ge-

een geïntegreerde, strategische aanpak in het

moderniseerd te worden. Excellentie moet de standaard worden,

innovatiebeleid, inspelend op onze sterktes, en

toptalent aantrekken en behouden moet de doelstelling zijn. Dit

gericht op behoud van onze levenskwaliteit, ons

komt ook onze bedrijven ten goede, want alle ondernemingen

sociaal model maar ook de vergrijzingsproble-

hebben excellente werkkrachten nodig. Maar om dit te bevor-

matiek.

deren moeten onderzoekers in staat zijn om nog beter over de

Vanuit het inzicht dat ‘Business-as-usual’ betekent

grenzen heen te kunnen werken, wat aanleiding moet geven tot

dat we gradueel ons competitief voordeel zouden

een vrije uitwisseling van kennis.

verliezen, kunnen wij bij Deloittte het pleidooi van de commissaris enkel maar onderschrijven.

Verder dient zeker de toegang en deelname tot Europese programma’s versterkt te worden, en het hefboomeffect hiervan op de privé-sector versterkt te worden. De EU Informal Innovation Panel, waar Deloitte deel van uitmaakt, stelde voor dit te laten

De persoonlijke opinie van Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte

Ondernemerschap en innovatie gaan ondersteunen door de Europese Investeringsbank, een voorstel dat door de Commissaris werd overgenomen. Een tweede voorstel, een betere benutting van het EuroRik Vanpeteghem is CEO van Deloitte en schreef dit

pese Fonds voor Regionale Ontwikkeling

opiniestuk ten persoonlijken titel in het kader van

(EFRO), werd eveneens geadopteerd.

onze vraag die we stelden aan een aantal leden van de Raad der Wijzen van CxO.

Exploïtatie van nieuwe ideeën Creativiteit gaat over het ontstaan van nieuwe ideeën – en daar hebben we meestal wel een overvloed van – maar innovatie gaat in essentie over het succesvol exploiteren van die ideeën, en dat traject dient op een structurele(re) manier

Raad der wijzen Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

aangepakt te worden. De Commissie wil ook hier werken aan de barrières op

20

General Management


WebZine - Issue 86 - 2010/10 dit vlak, zoals meer en betere samenwerking tussen de weten-

Innovatie blijkt trouwens vooral een proces

schappelijke wereld en de industrie. Maar dit geldt ook voor het

waarbij ondernemingen hun waardeketen stel-

wegnemen van barrières die ondernemers hebben om nieuwe

selmatig veranderen door aan hun bestaande

ideeën naar de markt te brengen: toegang tot risico-kapitaal (ze-

(en potentiële) klanten nieuwe producten of

ker voor kmo’s), betaalbare Intellectuele Eigendomsrechten (IPR),

diensten aan te bieden, of de manier waarop

vereenvoudigde regelgeving, standaarden en betere toegang tot

veranderen. Het risicoprofiel van de ondernemer

(overheids)aanbestedingen. Een eerste stap daartoe is een veral-

die aan het hoofd staat bepaalt dan nog in grote

gemeende Europese patentwetgeving.

mate het risico dat men daarbij wenst te nemen. Ondernemerschap en Innovatie gaan daarom

Verder geeft de Europese Commissaris voor R&D duidelijk aan

hand in hand.

dat het doelgebied van innovatie mogelijk wat té beperkt bekeken werd in het verleden; zo is de context van sociale innovatie

Het zal u dan ook niet verbazen dat hét strate-

een belangrijk thema vandaag de dag – denken we maar aan de

gische thema van het jaar bij Deloitte ‘Growth

vergrijzingsproblematiek, de medische innovatie maar ook nog

through Innovation and Entrepreneurship’ is.

maatschappelijk relevante innovatie – belangrijke thema’s in de huidige context.

n hand in hand

General Management

21


WebZine - Issue 86 - 2010/10

A

présent que la confiance économique

Le Talent management gagne du terrain en Belgique

se redresse et qu’une nouvele ‘chasse

L’objectif de ce sondage électronique était de dresser un état

aux talents’ pointe à l’horizon, les en-

des lieux de la politique de Talent Management des entreprises

treprises ont tout intérêt à attirer de nouveaux

belges. Les employeurs sont-ils sensibles au talent? Le contexte

talents et à conserver leurs talents présents. 81%

économique actuel les influence-t-il? Investissent-ils dans des

des entreprises belges éprouvent pourtant des

colaborateurs compétents? Sous-estiment-ils l’importance stra-

difficultés à y parvenir. C’est ce qu’a révélé une

tégique et l’avantage concurrentiel d’une politique de talent

étude récemment menée par le prestataire de

management intégrée?

services P&O ATTENTIA auprès de 142 CEO et directeurs P&O du pays.

Exploitation efficace du talent dans l’entreprise Les CEO et DRH sont clairement soucieux d’attirer et conserver des colaborateurs talentueux. Pas moins de 81% des sondés afirment avoir des dificultés à y parvenir, ce qui les contraint à investir. Alors que 65% des sondés afirment ne pas encore avoir mis en place de politique de Talent Management, 70% d’entre eux déclarent qu’ils y attacheront plus d’importance au cours des 12 mois à venir.

81% des employeurs belges éprouvent des difficultés à attirer

Attentia présente les résultats de l’ét Pour attirer des talents, une politique de recrutement ciblée est d’une grande importance. De même, une bonne culture d’entreprise et un bon employer branding sont indispensables. Etonnamment, les nouveles manières de toucher des candidats, tels que les médias sociaux, jouent ici un rôle extrêmement limité (10%). Pour conserver les talents présents, il importe de commencer par identifier les talents ayant un grand potentiel au sein de l’entreprise. 39% seulement des sondés ont entrepris des démarches par le passé afin de les identifier. Il s’agit pourtant d’un élément important, en témoigne le fait que 80% des sondés déclarent pouvoir faire mieux en termes d’emploi des talents présents dans leur entreprise. Rédaction CxO www.cxonet.be Vous souhaitez réagir? Envoyez un mail à we.listen@cxonet.be

22

Human Resources


WebZine - Issue 86 - 2010/10 “Les entreprises performantes comprennent que leur succès ne

de personnes l’an dernier qu’ils en ont licencié.

dépend pas uniquement de leur capacité à proposer de bons

Pour l’année prochaine, ils envisagent la situation

produits ou des services dédiés à leurs clients, mais que des co-

sereinement: deux tiers afirment qu’ils engageront

laborateurs motivés et performants sont tout aussi déterminants

du nouveau personnel.

pour exploiter pleinement leur potentiel de croissance à venir,” explique Guido Perremans, directeur P&O d’ATTENTIA. “Une po-

La route est longue, les intentions sont presents

litique de talent management bien étudiée permet de déceler les

L’étude conclut que dans le contexte écono-

points faibles et les points forts d’une société, mais ouvre aussi

mique actuel, il est d’une importance stratégique

des solutions destinées à attirer et conserver des talents.”

que les entreprises aient une vision concrète de leurs talents clés disponibles. Surtout en cette

En termes d’investissements planifiés, on remarque que le Lea-

période où plane une menace de ‘chasse aux

dership Development est l’élément qui récolte le plus d’intérêt. Si

talents’ et où certains talents spécialisés se font

les projets de formation et de recrutement sont les plus familiers,

rares, y compris en période de récession. Les

ils n’arrivent qu’en seconde et troisième place. Le ‘Skils & com-

entreprises belges en sont parfaitement consci-

petence management’ et le ‘succession planning’ complètent le

entes et devront désormais faire preuve, entre

top 5 des investissements. Ceci confirme ce que pressentait AT-

leurs propres murs, du même engagement vis-

et conserver des coloborateurs talentueux

tude ‘Talent Management’ TENTIA dans un précédent communiqué de presse intitulé ‘3 ten-

à-vis de leurs clients que celui dont ils ont fait

dances RH pour 2010’ (01/2010), dans lequel il annonçait la pro-

preuve lors du malaise économique.

gression du leadership development et du succession planning. L’agenda des investissements se clôture par les postes ‘social media’ (5%), ‘assessments’ (14,9%) et ‘programmes de feed-back à 360°’ (15,6%). Croissance économique, menace de ‘chasse aux talents’ Le sondage fait apparaître un redressement prudent de la confiance des entrepreneurs belges vis-à-vis de l’économie. Près de six sondés sur dix s’attendent à une amélioration de leurs perspectives de croissance au cours des trois années à venir. Plus de la moitié afirme avoir engagé davantage

Human Resources

23


�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ������������������������� ������������������������ �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������������ ������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������������ �����������������

������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������

���������� ����������������������������������������� ������������������������������������������������

�������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������

�������������������������������������

������������������������� ���������������������� ��������������������� �����������������������

�������������������� �������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

��������� ������������������� � ����������������������������� � ������������������������ � ���������������������� � ���������


� � � � � � � � � � �� � �

����� ��� ���������������������������� ����� ����� ����������� ���������� ��� ����������� ������������ ��� ������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Mio sluit een stukje Apple in de armen

functioneert. Alleen met een iPhone 4 met de Apple hoesje er

GPS houder voor iPhones en iPod Touch

rond werkte de aansluiting niet. Dit is wel vervelend omdat het omslachtig is de case er telkens af te doen.

M

io heeft met de GPS Car Kit een GPS hou-

Op zich is de Car Kit van Mio dus wel een goede oplossing, maar

der die voor alle iPhones en iPod Touch

ze kost ook wel 99,99 euro.

modellen werkt. Omdat deze toestellen wat formaat betreft toch wel wat uiteen lopen, is er een beugeltje waarmee je alle modellen makkelijk kan vastklemmen. Met een oudere Touch en iPhone 3 hadden we geen probleem en werkte de module goed: een snelle en goede ontvangst, en ook de instructies klinken luid genoeg. Makkelijk is ook dat het toestel tegelijk oplaadt, en dat hij via Bluetooth ook als handenvrije carkit www.mio.com

Voor een intelligente kijk op de zaken

Handige of leuke high-tech Internet Security 2011 Nieuwe securityproducten bieden brede bescherming

V

roeger was een antivirus programma voldoende om een pc tegen ‘gevaren’ te beschermen. De nieuwste versies van de

diverse beveiligingsproducten doen dat nog altijd, maar bieden ook een hele resem andere beschermingen. Voorbeelden hiervan zijn de (gelijknamige) producten van Norton en Kaspersky: Internet Security 2011. Ze beschermen uiteraard tegen allerlei soorten virussen, maar houden ook het internetverkeer van en naar je computer in het oog en beschermt Bruno KONINCKX Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

je online identiteit. Ook ouderlijk toezicht en controle van communicatie via e-mail of sociale netwerken is mogelijk. Norton

26

ICT


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Internet Security legt ook de nadruk op het controleren van bij-

wordt aangepast: bijvoorbeeld nieuws sms’sjes,

voorbeeld bestanden die je downloadt.

contactpersonen die online zijn, enzovoort. Er is uiteraard ook een vergaande integratie met al-

Zonder de producten echt grondig technisch te testen, kunnen we wel zeggen dat ze zelfs voor minder ervaren gebruikers vrij eenvoudig in gebruik zijn en ook je systeem niet echt gijzelen.

Anders dan de anderen Windows Phone 7 neemt vliegende start

M

icrosoft lijkt er alles aan te doen om zijn nieuwe besturingssysteem voor smartphones serieus in de markt

te zetten. Het vond meteen grote merken als Dell, HTC, LG en Samsung bereid om toestellen met het besturingssysteem op de markt te brengen. Windows Phone 7 heeft alvast de verdienste dat het radicaal anders is dan zowat alle andere systemen. Dus hier geen poging om Apple’s iOS of Android na te doen. De interface is opgebouwd uit vierkante tegeltjes met elk een eigen functie. De vakjes geven informatie weer die voortdurend

ICT

27

lerlei online diensten van Microsoft.


WebZine - Issue 86 - 2010/10

V

oor de derde keer worden de maatre-

Concrete inhoud maatregelen

gelen verlengd die werkgevers toestaan

Werkgevers beschikken over enkele mogelijkheden om in tijden

om in tijden van crisis de arbeidsduur

van crisis ademruimte te creëren met betrekking tot hun perso-

terug te schroeven. Die werden in juni 2009 in

neelsbestand. Wij zetten de drie belangrijkste op een rijtje:

volle economische crisis ingevoerd en zullen door de verlenging alleszins gelden tot 31 de-

-

cember 2010.

Een tijdelijke collectieve vermindering van arbeidstijd met 1/4e of 1/5e voor alle werknemers (arbeiders en bedienden) waarbij voorzien wordt in

Het tweede luik van de crisismaatregelen van juni

looncompensatie door de werkgever en tegelijk een

2009, namelijk die ten gunste van zelfstandigen,

vermindering van de patronale bijdragen. Dit geldt

werden ook verlengd. Een publicatie in het Bel-

zowel voor werkgevers uit de privé-sector als voor

gisch Staatsblad ontbreekt op dit ogenblik nog

de autonome overheidsbedrijven.

om deze verlenging effectief te laten ingaan. -

Een individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties van voltijdse arbeiders en bedienden (‘crisistijdskrediet’), waarvoor in tegenstelling tot de

Crisismaatregelen voor werkgevers

Alweer verlenging eerste maatregel wel een individueel akkoord gesloten moet worden tussen werknemer en werkgever. Deze maatregel is enkel toegankelijk voor werkgevers uit de privé-sector, die een zekere bewijslast dragen voor zij de arbeidsduur kunnen verminderen met 1/2e of 1/5e. Een financiële compensatie voor de vermindering wordt voorzien door de RVA. -

Een stelsel van tijdelijke en collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst van bedienden, waar ook alleen de werkgevers uit de privé-sector beroep op kunnen doen. Net zoals bij de eerste maatregel is enkel

Dirk HUYGENS Levi VAN DIJCK

een CAO nodig en geen individueel akkoord met de werknemer. In dit systeem werd een dubbele

Buntinx Huygens Advocaten www.bnh-law.be

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

30

Finance & Legal


WebZine - Issue 86 - 2010/10 compensatie voorzien: enerzijds een crisisuitkering door de organen die de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen en anderzijds een aanvullende vergoeding door de werkgever. Forfaitaire crisispremie Ook werd gedacht aan arbeiders uit de privé-sector die tussen 1 januari en 31 december 2010 ontslagen worden zonder dringende reden. Zij hebben recht op een éénmalige forfaitaire crisispremie van 1.666 euro netto. Deze premie wordt deels door de RVA en deels door de werkgever gedragen, behalve wanneer de werkgever al een beroep deed op de eerste of tweede crisismaatregel. In dat geval wordt de volledige premie betaald door de RVA.

Werkgevers beschikken over enkele mogelijkheden om in tijden van crisis ademruimte te creëren met betrekking tot hun personeelsbestand.

Finance & Legal

31


WebZine - Issue 86 - 2010/10

E

en belangrijk element in het debat rond

De BP case is de eerste waarbij een milieu-incident op de beurs

maatschappelijk verantwoord onderne-

met reputatieschade wordt bestraft.

men is de verdeling van verantwoorde-

lijkheden. Wat is de rol van overheden, banken,

De beurs bestraft onbehoorlijk ondernemingsgedrag

klanten en andere belanghebbenden om on-

De empirische reputatieschade-literatuur analyseert de koersim-

dernemingen tot verantwoord gedrag aan te

pact van onbehoorlijk ondernemingsgedrag en product recalls

zetten?

– onveilige producten of diensten, verschillende soorten fraude, boekhoudkundig bedrog, handel met voorkennis en zo meer.

Een van de kanalen om bedrijven te beïnvloeden,

Ze laten overduidelijk zien dat directe kosten, compliance kos-

zijn de financiële markten. Als beleggers onder-

ten, geanticipeerde wetswijzigingen, aansprakelijkheidsclaims,...

nemingsgedrag ongepast vinden, dan kunnen zij

slechts een deel van de daling van de beurskoers verklaren.

bedrijven ‘straffen’ door de beurskoers te doen dalen.

Een groot deel van het beursverlies weerspiegelt de reputatieschade die het bedrijf oploopt. Schattingen van deze reputatieschade variëren tussen 21% en 100%. De laagste reputatieschade bij product recalls, sterke bij boekhoudmanipulaties, maximale bij

Hoe groot is de invloed op de beurskoers?

Maatschappelijk verantwoord ondern

Geert VANHEES Managing Partner 4Growth Gastdocent Vlerick Leuven Gent Management School

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

32

Sales & Marketing


WebZine - Issue 86 - 2010/10 fraude en handel met voorkennis. Maar bij milieu-incidenten was

Utrechtse econoom Jan Engelen. De verhoogde

reputatieschade tot nu toe niet in de koerswaarde terug te vin-

gevoeligheid voor maatschappelijk verantwoord

den. Dit blijkt uit een grondige Amerikaanse studie van Karpoff,

ondernemen en de P van Planet, vertaalt zich nu

Lott en Wehrly in 2005.

ook bij milieu-delicten in reputatieschade.

BP leidt een nieuw tijdperk in Het BP-olielek is de eerste keer dat de reputatieschade bij milieuincidenten wel in de koerswaarde is terug te vinden. Terwijl het BP aandeel op 20 april nog noteerde aan 60 dollar, verloor BP in een maand tijd na het lek ongeveer een derde van zijn waarde. Op het dieptepunt bedroeg de beurskoers nog 27 dollar, een verlies van maar liefst 55%. Bij een waardeverlies van 65 miljard en geschatte kosten en schadevergoedingen ten belope van 30 miljard is de helft van het koersverlies toe te schrijven aan reputatieschade, zegt de

nemen

De BP case is de eerste waarbij een milieu-incident op de beurs met reputatieschade wordt bestraft.

Sales & Marketing

33


WebZine - Issue 86 - 2010/10

V

olgens de ‘Belgium Mail Users Associa-

Zo blijkt de vrije tarifering van de postzegel niet mogelijk en

tion’ (BMUA) gaat het wetsontwerp over

wordt 20% van de zakelijke postmarkt de facto ontoegankelijk

de liberalisering niet ver genoeg en is

voor andere spelers dan Bpost. Zo klink het uit de mond van

het bijzonder protectionistisch. Een gemiste kans

Rudy van Rillaer, voorzitter van de BMUA.

dus omdat de posttarifering en de toegang tot de markt extreem rigide blijft en er irrealistische

Geen vrije prijszetting mogelijk

verplichtingen aan nieuwe spelers op deze markt

Op die manier kan er dan ook geen sprake zijn van vrije prijszet-

worden opgelegd.

ting, wat een essentieel onderdeel is van een goed functionerende markt. Die prijszetting is wel aanwezig op andere, geliberaliseerde Europese markten, aldus de voorzitter. Volgens de BMUA zijn de toetredingsregels zo geformuleerd dat het nieuwe operatoren onmogelijk gemaakt wordt om een rendabel alternatief netwerk uit te bouwen: de distributiefrequentie en dekkingsgraad zijn zo streng dat een winstgevende operatie opbouwen, uitgesloten is.

Belgische marktpartijen klagen protectionisme Bpost aan

Wetsontwerp ‘liberalisering postmar Het wetsontwerp garandeert ook onvoldoende dat Bpost geen kruissubsidie meer kan toepassen tussen haar verschillende divi-

Karel DE DECKER www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

34

Logistics & Manufacturing


WebZine - Issue 86 - 2010/10 sies. De overheid voorziet namelijk een verliescompensatie voor de zogeheten Universele Dienstverlening, waarbij de verleiding

De nieuwe naam voor ‘De Post’

blijft bestaan om bepaalde pakketten post (dagbladen, tijdschrif-

- bpost - en een nieuw logo, moeten

ten enz.) onder kostprijs te verdelen, om zo andere partijen uit de markt te houden. En ten slotte: de vrije tarifering, een van de doelstellingen van de

de modernisering van het bedrijf gestalte geven. Nu nog de mentaliteit...

liberalisering, is hiermee nog heel ver weg. De BMUA vraagt dan ook aan de volksvertegenwoordigers goed na te denken over de gevolgen van een eventuele goedkeuring van dit wetsontwerp, dat in principe op 1 januari 2011 zal worden toegepast. De Kamercommissie Infrastructuur kan dit wetsontwerp nog een halt toeroepen. Maar de tijd dringt.

rkt’ mist doel

������������ ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������

��������������� ���������

���������� ����������������������������������������� ���������������������������

Logistics & Manufacturing

35


WebZine - Issue 86 - 2010/10

A

u Volant La Vue, C’est la Vie…

rapidement l’automobile. Mais leur intégration représente un

…comme le proclame l’association La

défi croissant à l’adresse des constructeurs. Comment absorber

Prévention Routière dont le centre

ces multiples systèmes alors qu’ils requièrent des douzaines de

national est à Paris. Les constructeurs automo-

capteurs, cameras, projecteurs et autres dispositifs à placer sur

biles sont en quête de nouveaux systèmes de

le pare-brise, ou dans son environnement immédiat, en des em-

promotion de la sécurité et du confort au volant

placements favorables sur le plan technique et d’un point de vue

qui puissent être incorporés dans les véhicules

écologique?

sans complications. Pour la vue au volant, peu d’éléments sont plus importants – et consultés

Problématique complexe

en permanence – que le rétroviseur.

Les concepteurs automobiles quant à eux sont confrontés à des problèmes plus complexes encore, dans la mesure où les com-

Ainsi, des systèmes d’assistance à la conduite

posants, proviennent fréquemment de différents fournisseurs

augmentant sécurité et confort envahissent

gérant parfois des capteurs de profils contradictoires. Intégrer différents systèmes d’assistance dans un support situé dans l’emplacement stratégique que représente le pare-brise fut

Tout pour la sécurté et le confort au volant

Au Volant La Vue, C’est la Vie… longtemps la spécialité de l’équipementier américain Gentex. Voici plus de 20 ans que cette société continue de loger des fonctions supplémentaires dans le support du rétroviseur, tout en réussissant à adapter ces fonctions aux exigences divergentes des clients constructeurs et des réglementations jusqu’à atteindre la production en série. Outre le rétroviseur électrochrome antiéblouissement à obscurcissement automatique, les systèmes Gentex comprennent micros pour portable mains libres, boussole digitale avec affichage, télécommande universelle d’ouverture de porte de garage, fonctions de télématique (telles que OnStar®), capteur de pluie, et même cameras pour le contrôle des phares. Durant ces dernières années, Gentex a supporté les initiatives de grands constructeurs – notamment Audi, BMW et Volvo – en Erwin DE WEERDT www.cxonet.be Vous souhaitez réagir? Envoyez un mail à we.listen@cxonet.be

vue d’incorporer de telles différentes fonctions dans le cadre du

36

Extra


WebZine - Issue 86 - 2010/10 miroir rétroviseur intérieur et de les intégrer dans la panoplie des

Smart Beam®

capteurs du véhicule. Ce groupe de capteurs comprend différen-

La plus récente fonction que Gentex est par-

tes cameras pour le guidage de voies ou l’alarme brouillard, les

venue à intégrer dans ses rétroviseurs électro-

capteurs de pluie, les capteurs de contrôle et de commande des

chromes anti-éblouissement est son système

phares, le verrouillage des portes, les essuie-glaces et le chauf-

SmartBeam® d’assistance pleins phares. Celui-ci

fage du pare-brise, la boussole, les contrôles de climatisation et

vient d’être commercialisé par VW et Audi sur

l’ouverture automatique des portes de garage. L’emplacement

leur gamme de modèles.

est idéal pour le fonctionnement de ce groupe de capteurs: caché derrière le miroir, protégé par le pare-brise et ouvrant un

SmartBeam®

exploite

une

camera-sur-puce

champ de vision ininterrompu sur la route et l’environnement.

miniature combinée avec un dispositif algorithmique de décision qui actionne automati-

L’intégration de telles fonctions, et d’autres similaires dans le

quement les pleins phares d’un véhicule pour

futur, représente un défi majeur pour les concepteurs de Gentex.

optimiser leur utilisation en fonction des condi-

Les exigences et les spécifications imposées par les ‘OEMs’ (Ori-

tions de circulation tout en supprimant la tâche

ginal Equipment Manufacturers – c.à.d. les constructeurs) pour

répétitive manuelle d’allumage et d’extinction

la grande diversité de véhicules de leur programme, combinées

des phares. Car des études effectuées en Europe

avec les limites imposées dans les domaines mécanique, élec-

et aux Etats-Unis démontrent que la majorité des

trique et électronique constituent un vaste cahier de charges. En

conducteurs sous-utilisent leurs pleins phares

outre, Gentex doit réussir à harmoniser les produits de différents

de manière significative, par peur d’éblouir, ou

fournisseurs ‘sous le même chapeau’ afin que, à l’issue, tous les

par lassitude de devoir allumer et éteindre leurs

systèmes puissent fonctionner conformément à leur conception,

‘grands phares’ en permanence. Or, au volant, la

garantissant l’ultime facilité de commande par le conducteur

vue c’est la vie…

ainsi qu’une production et une commercialisation rentables.

Le système Gentex SmartBeam® d’assistance grands phares utilise une camera intégrée au rétroviseur intérieur combinée avec un algorithme de décision en vue d’optimaliser l’utilisation des grands phares et d’améliorer ainsi l’éclairage vers l’avant et la sécurité.

Extra

37


WebZine - Issue 86 - 2010/10

H

et heeft er alle schijn van dat we hier

Harde cijfers

met uitersten onderweg zijn. Aan de

Laten we je maar direct omver blazen met de harde cijfers. 800

ene kant de Jaguar XJ die radicaal ge-

Nm trekkracht en 350 pk, dat is waar deze nieuwe Audi A8 4.2

broken heeft met zijn voorgangers en er ronduit

TDI het mee doet. Van zijn looks moet de A8 het echter niet heb-

spectaculair uitziet, aan de andere kant de Audi

ben. Zo moet je al snel tweemaal omkijken om te zien dat dit niet

A8 die meer dan ooit de veilige kaart van het

de zoveelste grijze lease-A4 is die je voorbijsnelt. In dat opzicht

understatement trekt. Toch hebben deze twee

lijkt de A8 te zijn ontworpen in volle crisisperiode, alsof het vlag-

ook een gemeenschappelijke factor. Dankzij het

genschip van Audi zich moet schamen om zijn imago en exorbi-

gebruik van een lichtgewicht aluminium carros-

tant prijskaartje van om en bij de 130.000 euro.

serie zijn ze veruit de lichtste in hun klasse, en dat moet ze dan weer sportiever en lichtvoetiger

Dat bedrag staat echter in schril contrast met wat Jaguar vraagt

maken. Twee kilometervreters met een geheel

voor deze top-of-the-range SuperSport-versie. Enkel verkrijgbaar

eigen klemtoon.

in lange versie, voorzien van superieur Bowers & Wilkens audiosysteem, een 510 pk sterke V8 en met beenruimte waar zelfs een giraf vrolijk van wordt. Een heftige 151.000 euro vraagt Jaguar voor al deze luxe. Dat is niet alleen onnoemelijk veel geld maar

Aluminium carrosserie zorgt voor meer sportiviteit

Jaguar XJ en Audi A8 zijn lichtgewic ook weinig representatief voor deze directe vergelijking. De 3 liter V6 diesel zal een grotere concurrent zijn voor deze A8 en

Wim VERBOOMEN www.autofans.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

38

Extra


WebZine - Issue 86 - 2010/10 daarom zullen we ons voorlopig concentreren op wat voor gevoel ze naar boven brengen bij de bestuurder. ‘Vorsprung durch Technik’ Wie achter het stuur van de Audi plaatsneemt wordt in eerste instantie overweldigd door het grote aantal knopjes en automaathendel die zo uit een Boeing 747 zou kunnen getrokken zijn. ‘Vorsprung durch Technik’ komt hier zeer zeker tot uiting. We zouden een hele waslijst aan (veelal optionele) snufjes kunnen opnoemen, maar we houden het bij de meest opvallende. Zo zien we een touchpad, waarmee je onder andere de bestemming kan ingeven; heel wat handiger dan de draaiknop van de weinig intuïtieve MMI-interface. Ook beschikt de Audi over een nachtcamera in de snuit, waardoor je ook op donkere wegen voldoende zicht hebt. Vrij nutteloos en peperduur, maar er is ongetwijfeld een markt voor. Dan kan je beter genieten van de (optionele)

chten in hun klasse maar uiterst sfeervolle LED-interieurverlichting die het interieur omtovert in behaaglijk sfeerlicht. Zoals het een Audi betaamt is alles bijzonder keurig afgewerkt en straalt het degelijkheid uit. Dat gaat van een draaiknop van de airco tot de displays die de temperatuur weergeven. Het grootste lof verdienen echter de uiterst luxueuze voorstoelen. Die zijn standaard

twaalfvoudig

verstelbaar

en in optie zelfs tweeëntwintigvoudig. Voor de lange reizen voorziet Audi een massagefunctie die je rug door middel van vijf verschillende programma’s

Extra

39


WebZine - Issue 86 - 2010/10 masseert. Op dit A8-testmodel zat in totaal voor

opzichte van een conventionele berline. Toch doet de Jaguar het

zo’n 40.000 euro aan optioneel aanvinkwerk en

nog zo’n 150 kg beter dan de Audi.

dat is jammer want zonder wordt de A8 al snel A4-doordeweeks.

De 4.2 V8 bi-turbo dieselmotor is op papier spectaculair met zijn 350 pk en 800 Nm koppel. Een tijd van 5,5 seconden van 0 naar

Stijlvolle extravagantie

100 op de chronometer ondersteunt dit getal. Met een gemid-

Doordeweeks is dan weer het laatste wat bij je

deld verbruik van 8,0l/100 km (of 7,5l/100 km op de snelweg)

opkomt bij het zien van de nieuwe XJ. Hoewel

wist ook onze bankrekening opgelucht adem te halen. Met een

niet iedereen onmiddellijk gecharmeerd is door

tank van goed 80 liter kan je dus voldoende snelwegkilometers

Ian Callum’s extravagante maar toch uiterst stijl-

vreten alvorens je weer naar de pomp moet. Hiermee krijgt het

volle verschijning kan je niet anders dan respect

bestaansrecht van A8‘s met benzinemotoren een flinke knauw.

hebben voor deze 5,2 meter lange limo. Nergens kom je ongemerkt voorbij en koppen draaien zoals ze dat enkel bij Maserati’s en Bentley’s doen. Iedereen wil een glimp opvangen van dit bijzondere creatuur. Ook binnenin word je visueel verwend met een high-tech interieur dat voorzien werd van alle luxe. In één enkel opzicht misschien wel té hightech, want we zijn nog altijd geen fan van de volledig digitale tellerpartij die ook in de nieuwste Range Rover is te vinden. Of het ligt aan het feit dat we gewoon moeten geraken aan dit soort displays of de lay-out moet herwerkt worden weet ik niet, wat ik wel weet is dat Porsche dit bijvoorbeeld netter heeft opgelost met een combinatie van analoog en digitaal. Het is een klein en tegelijk het grootste minpunt van de XJ. Aluminium lichtgewicht Audi zorgt net zoals Jaguar voor een significante gewichtsbesparing door het gebruik van aluminium. Al sinds de eerste A8 wordt gebruik gemaakt van aluminium wat bij deze nieuwste A8 een gewichtsbesparing oplevert van 200 kg ten

40

Extra


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Sinds kort heeft Audi ook de 3.0 TDI (240 pk, 550 Nm) weer in het gamma van de A8 geplaatst, op termijn moet deze kleinere motor ook zonder Quattro-aandrijving beschikbaar worden, zij het slechts met 204 pk. Ook die motor zal raad weten met de A8 en bij ons waarschijnlijk voor het meest aantal orders zorgen. Spectaculaire prestaties, maar niet aan de pomp De Jaguar moet zich echter in SuperSport-trim niet bedreigd voelen wat betreft prestaties. De 5,2 meter lange berline schiet naar de 100 in minder dan 5 seconden en is in de hernemingen dankzij het riante koppel van 625 Nm steeds bij de les. De intelligente en goed gespreide verzetten van de automaat zijn een extra troef, net zoals de vermogenscurve die optimaal is voor snelle hernemingen. Uiteraard heeft dit alles zijn prijs aan de pomp. Met de XJ zal je een pak meer de tankkaart mogen bovenhalen dan met de Audi die slechts de helft verbruikt. Een eerlijke vergelijking is dit hoegenaamd niet en de XJ mag er niet op afgerekend worden. Het is niet de belangrijkste reden om de SuperSport links te laten liggen. De stuggere ophanging en het immens grote en brede schoeisel zorgen ervoor dat deze net wat minder comfortabel rijdt dan een vergelijkbare XJ op 19 duims wielen en dat is eeuwig zonde want daar moeten dit soort auto’s het net van hebben.

Extra

41


WebZine - Issue 86 - 2010/10

D

e jaarlijkse analyse van buitenlandse

in het jaar werden de resultaten van België voor 2009 al bekend

investeringstrends door IBM Global

gemaakt. Die bevestigden een voortgaande daling in buiten-

Business Services toont aan dat we-

landse investeringen in ons land. Nu alle internationale gegevens

reldwijd de buitenlandse investeringen verder af-

verzameld zijn, blijkt dat meerdere landen nog slechter presteer-

namen in 2009, met 20% minder banen die door

den. Met name verschillende groeilanden in Azië en Oost-Europa

nieuwe investeringsprojecten worden gecreëerd.

leden fors onder het feit dat investeerders hun grotere – vaak

België daalde eveneens met circa 20%, maar wist

arbeidsintensieve – projecten uitstelden. In voorgaande jaren

wel te stijgen op de Europese ranglijst.

profiteerden de groeilanden nog van hun lage loonkosten om veel van deze projecten aan te trekken.

Dalende trend

In 2009 trok België 182 investeringsprojecten aan, die 5.300

Het jaarlijkse Global Location Trends rapport

banen creëerden. In 2008 verkreeg België nog 192 investerings-

over buitenlandse investeringstrends is opge-

projecten, waarbij er 6.700 jobs gecreëerd werden. Ondanks deze

steld door IBM Global Business Services. Eerder

daling stijgt België op de Europese ranglijst van de 17e naar de 14e plaats. Het laat nu landen als Bulgarije, Slovakije en Servië achter zich die in het voorgaande jaar nog beter scoorden dan Belgïë. Op de wereldranglijst komt België niet verder dan een 31e

IBM-rapport 2010 Global Location Trends

België stijgt in internationale ranglij plaats, maar ook daar vindt een lichte stijging plaats, vanaf plaats 34 in 2008. Uitgestelde investeringsplannen worden herzien Ondanks de lagere investeringen wereldwijd in 2009, waren aan het eind van het jaar toch signalen van verbetering kenbaar, stellen de analisten van IBM. Er werden meer projecten en banen aangekondigd in de tweede helft van het jaar. Het aantal banen kwam over het hele jaar lager uit dan in 2008 (685.000 in 2009 tegenover 840.000 het jaar voordien), maar het aantal projecten bleef vrijwel stabiel op 9.800 projecten (9.900 in 2008). “Naar het einde van het jaar toe werd duidelijk dat veel bedrijven licht aan het einde van de tunnel zagen, en hun uitgestelde investeringsplannen weer begonnen te herzien”, zo stelt Roel Spee, global Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

leader van IBM-Plant Location International (PLI). “In de eerste

42

Extra


�����������������������������������

WebZine - Issue 86 - 2010/10 helft van 2010 zien we deze trend in versterkte mate doorzetten.

voor dienstencentra. “Terwijl de kosten in Indië

Daarbij is opvallend dat een groot aantal bedrijven zich na de

(maar ook China) inmiddels toch al behoorlijk

crisis herbezint over hun wereldwijde lokatie-netwerk, en meer

gestegen zijn de laatste jaren, zijn de Filippijnen

��������������������������������������������������

strategisch nadenkt ������������������������������������������������������������������������������������������ over hoe dit netwerk kan worden geoptimaop dit vlak zeer competitief gebleven”, aldus �������������������������������������������������������������������������������������� liseerd om beter gepositioneerd te zijn voor de toekomst. Dit is Patsy Van Hove, Azië-specialist bij IBM-Plant

�������������������������������������������������������������������������������������� Location International. �������������������������������������������������������������������������������������� termijn beslissingen����������������������������������������������������������������������������������������� in het verleden.” ������������������������������������������������������������������������������������������ Bedrijven met een hoofdzetel in België kondig���������������������������������������������������������������������������������������� De Verenigde Staten trokken de meeste investeringen aan in den in 2009 5.100 nieuwe jobs aan die door ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� 2009. Indië en China komen respectievelijk op de tweede en vestigingen in het buitenland worden gecreëerd. ��������������������������������������������������������������������������������������������� derde plaats, maar zagen hun aantallen nieuwe arbeidsplaatsen Daarmee speelt België geen hoofdrol in de we�������������������������������������������������������������������������������������������� voor het tweede jaar������������������������������������������������������������������������������������ op rij fors dalen. Mexico presteerde sterk in reldwijde investeringen. Het bedrijfsleven in ver����������������������������������������������������������������������������������� navolging van grote buur VS en bereikte de vierde plaats. gelijkbare landen als Nederland en Zwitserland ��������������������������������������������������������������������������������������������� vertoont beduidend meer investeringsactiviteit ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� Frankrijk belangrijkste Europese bestemming in het buitenland: deze landen leverden in 2009 ������������������������������������������������������������������������������������ Opvallend is dat de Filippijnen Indië voorbijsteken als eerste land elk zo’n 20.000 nieuwe banen op. Belgische be������������������������������������������������������������������������������������� drijven kondigden vooral nieuwe investeringen �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� aan in belangrijke wereldmarkten zoals de Ver-

een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de tactische, korte

jsten

enigde Staten, China, Brazilië en Rusland. Frank-

����������������������������������������������������������������������������������������� rijk is de belangrijkste Europese bestemming ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� voor Belgische investeerders. ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������ ������ � ��� ����� � ��� ����� � ��� ������ � ��� � ��� ������ ������� �������� � ���� ����������� � ���� ������ � ��� ������ � ���� ������� �� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ���� �� ���� ����� �� ���� �������� �� ��� ����� �������� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ��� ��������� �� ��� ������� �

Extra

������

������

43

������

������


WebZine - Issue 86 - 2010/10

P

articipation and cooperation are key-

achieve a more sustainable development are equally important

words in Corporate Social Responsibi-

and complementary. Individual initiatives are reinforced by part-

lity (CSR) and sustainable development.

nerships and cooperation between different actors, public and

Business & Society Belgium has taken the initia-

private, profit and non profit.

tive to unite eight leading Belgian CSR networks in one ‘Belgian CSR Platform’. The platform was

The creation of a Belgian CSR platform, with the support of Paul

launched on Thursday 28 October at the ‘En-

Magnette Minister for Climate and Energy, is an important miles-

terprise 2020’ marketplace organised by CSR

tone towards further cooperation. The eight partner organisati-

Europe.

ons of the ‘Belgian CSR Platform’ work towards a common goal, each in its own way and with its personal priorities. This common

To achieve sustainable development, all organi-

goal is to encourage all organisations to take on a broader social

sations have to consider the social responsibi-

and environmental responsibility.

lity of their decisions and actions. All efforts to Members of the Belgian CSR Platform Business & Society Belgium Business & Society Belgium is a business network that unites

An initiative of Business & Society Belgium

Eight partners in the new Belgian CS 70 large and medium-sized Belgian companies and federations from various sectors with a common interest in Corporate Social

Redactie CxO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

44

Extra


WebZine - Issue 86 - 2010/10 Responsibility (CSR). The network provides companies with tools

sounding board for the government and parli-

and information that enables them to develop their CSR policies

ament and contributes to democratic decision

and activities. Transparency and the exchange of experiences are

making through advice and other activities.

our leverages for CSR. To promote CSR in Belgium, Business &

www.frdo.be

Society communicates and cooperates on a regular basis with stakeholders such as the government, civil society, academia and

Federation of Chambers of Commerce and Indu-

consumers.

stry of Belgium www.businessandsociety.be

The CCI is the umbrella organisation for the Chambers of Commerce in Belgium and the

Federal Council for Sustainable Development (FRDO)

Belgian Chambers of Commerce abroad. The

The Federal Council for Sustainable Development (FRDO) advises

Federation and the Chambers are CSR partners

the Belgian federal government on sustainable development po-

for public authorities wishing to mainstream CSR

licy and organises forums to increase awareness and support for

in the business community and for companies

sustainable development. The members of the FRDO-CFDD are

wishing to implement CSR in their organisation.

representatives of various social groups, including environmental

They guide them through this process. The Fede-

organisations, organisations for development cooperation, con-

ration and the Chambers signed a common CSR charter in December 2009. www.cci.be

SR Platform

KAURI KAURI is the Belgian multi-actor learning net-

5 sumer, employer and employee organisations, energy producers

and the scientific community. The FRDO-CFDD serves as a social

work and knowledge centre for corporate responsibility & NGO accountability. KAURI sees civil society organisations (NGOs) as important corporate stakeholders. The organisation enables dialogue and promotes proactive stakeholder engagement between companies and civil society. KAURI currently has 240 members comprised of a mix of companies, NGOs, knowledge centers, governmental services and institutions. Their common goal is to use their specific knowledge and contacts to establish global sustainable trade relationships. www.kauri.be

Extra

45


WebZine - Issue 86 - 2010/10 MVO Vlaanderen

coordinate the federal policy for sustainable development. To this

CSR Flanders bundles the initiatives of the Fle-

extent, the PPS SD collaborates with other federal and regional

mish government related to CSR into policy

government departments. Further consultations and collaborati-

actions. They are aimed at the private-sector

on is taking place with the civil society through the Federal Coun-

businesses and organisations in the profit,

cil for Sustainable Development as well as with other stakeholder

not-for-profit and social-profit sectors and at

organisations. In the international context, the PPS SD is keeping

governments. The MVO Vlaanderen website

track of the main sustainable development related activities and

(www.mvovlaanderen.be) contains a wide se-

actively participates in various international forums.

lection of instruments and information to help

www.poddo.be

companies and organisations to implement CSR into their organisations. In collaboration and in

UN Global Compact Network Belgium

consultation with stakeholders, business contact

The United Nations Global Compact asks companies to embrace,

days, seminars and learning networks are orga-

support and enact, within their sphere of influence, a set of core

nised.

values in the areas of human rights, labour standards, the enviwww.mvovlaanderen.be

ronment and anti corruption. The local Global Compact network in Belgium, with over 50 participants, exists to assist the private

Positive Belgian Entrepreneurs (POSECO)

sector in the challenge to apply the Global Compact principles

The non-profit organisation POSECO launched

and establish a sustainability platform for both large and small-

the project “Positive Entrepreneurs” to develop

size companies, and the local stakeholders; and thus facilitating

and promote Social Entrepreneurship in Belgi-

and building capacity to develop unique solutions to the major

um. A selection of 100 positive entrepreneurs re-

environmental, social and development issues.

presents a new way of doing business. For them,

www.globalcompact.be

CSR has to integrate human values and convictions into the products and services they stand for. Their philosophy is based on a business model that respects social values and respects nature. Their approach to entrepreneurship is revolutionary because they integrate a positive vision in the enterprise’s core business. www.positive-entrepreneurs.be

������������������ ������������������� �������������������������������������

Public Planning Service for Sustainable Development (PPS SD) The Public Planning Service for Sustainable

������������������������� ������������������������� ��� �������������� �

��� ����������������

������������������

Development is a Belgian Federal Government �����������������������

organisation that is mandated to prepare and

46

Extra


WebZine - Issue 86 - 2010/10

L

inkedIn is een ongelooflijk krachtige tool die ons niet en-

bedrijf al klant van je is, dan zijn de divisies

kel kan helpen om snel potentiële klanten te vinden. Er zit

ervan mogelijke nieuwe klanten voor je.

veel meer in verscholen. Dit zijn 7 tips om meer uit jouw

LinkedIn te halen:

7. Houd de Network Updates in de gaten. Bijvoorbeeld als er iemand van functie

1. Doe een zoekactie op de namen van je prospectenlijst. Kijk

verandert bij je klant of bij een prospect.

wie je gemeenschappelijk kent en vraag aan je contact om

Je kunt dan actie ondernemen om uit te

jou met de prospect in contact te brengen.

vinden of je leverancier van het nieuwe bedrijf of je nieuwe contact kunt worden

2. Doe een zoekactie met de criteria waaraan je doelgroep voldoet via Advanced Search. Kijk wie je gemeenschappe-

en om te vragen of je kunt worden geïntroduceerd bij zijn of haar opvolger.

lijk kent en vraag aan je contact om jou met de prospect in contact te brengen. 3. Blader door de connecties op LinkedIn van je eigen contacten en bij voorkeur je huidige klanten. Als je een pros-

7 manieren om potentiële klanten te vinden via LinkedIn

Definieer uw doelgroep pect hebt ontdekt, vraag dan aan je gemeenschappelijk contact om je met hem in contact te brengen.

Na “Let’s Connect!” is “Hoe LinkedIn

4. Word lid van de Groups waar je klanten en prospecten

nu ECHT gebruiken” het tweede boek

lid van zijn. Je vindt niet enkel op één plaats meerdere

van Jan Vermeiren dat aantoont wat

prospecten, maar je kan ook gemakkelijk je visibiiteit en

de kracht is van een netwerk. Vraag je

reputatie opbouwen door in Discussions mensen verder te

gratis light versie van “Hoe LinkedIn

helpen.

nu ECHT gebruiken” aan via www.hoelinkedin-nu-echt-gebruiken.com

5. Creëer ‘Alerts’. Dit zijn zoekopdrachten die je opslaat (Saved Searches) en die automatisch door LinkedIn worden uitgevoerd. Op deze manier word je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe potentiële klanten. 6. Zoek in Companies en kijk welke Divisions er zijn. Als het

Extra

47

Jan VERMEIREN Oprichter van Netwerk Coach U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise ���������������

Bestuurders KMO’s

���������������� ���������������������� ��������

����������� ��������������� ���

������������������� ��� ������

������������� ��� ���������

���������� ��������� ��������������

��������������� �������������������� ������� ����

������������� ����������������������� ����

���������������� �������������������� ������� �����������

��������������� ���������������������� ��������������

������������ ���������� ������������

������������ ���������������������� ����

������������������ ����������������� �������������

���������� ��� �������

����������������� ��������������� ���������������������

���������������� ����������������� �����

����������������� ���������������� ��������������

�������������� ����������������������� �����������

������������� ����������������� ���������

�������������� ��� ���������

����������������������

������������� ���������������������� ������

����������������������

��������� ��������������� ������

����������������� ����������������� ����������������������������

������������ ��������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������� ��������

Expert Group HR

������������������� �������� �������������������� �����������������

������

������������� ���������������������� ������������������������

Expert Group Sales & Marketing

�������������� ������ ������������������� ������

������������������������ ������������������������� ������������������

Expert Group ICT

����������������������� ���������������������� ���������������������� ����

������������������� ���� ��������

����������� ����������������� ������������������������

������������� ������������������ �����������������

��������������� ����������������� ����������������

��������� ��� ���������������������� �������

���������� ��� �����������

������������������ ���������� ��������������

���������������� ��������������������� ��������������������� �����

���������� ���������� �������������

�������������� ����������������� ���������������

�������������� ������������������� �����

����������� ������������������������� ������������ ���������������

����������������� ������������������������ ������������������ �������������������������

�������������������� ��� �������������

������������ ����������������� ������

�������������� ����������������������� ����������� ��������������

�������� ������������������� ���������

���������������� ����������������� ������������������

������������������ ����������������� ������������������

��������������������� ������������������ ��������������������������� ����� �������������������������

������������������� ��������� ������������������� ���������� ����������

���������� ����������� ������������������������

�������������������� ���������� �����������

������������������� ������������ ���

��������������� ����������� ����

������������� ����������������� ��������������

�������������� ����������������� ��������

������������������� ������������� �����������������

�������������� ����������� ������������

�������������� ���������� �������������������

���������� ������������

��������������� ���������� �����������

������

����������������������

Bestuurders Communities

������������������ ���������� ��������

�������������� ������������������� �����

������������������ ������������ ������������� ����������������� ������������������������� ����������������������� �����������������

����������������������� ����������������������


CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise Bestuurders Grote ondernemingen

����������������� ���������������������� ������

������������� ���������� ���

������������� ������������������ �������

���������������� ���������������������� ������

������������� ���������������������� ������

������������������� ������������ ���������������������� ����������������������� ��� ��������������������� ���������

Algemene directie Grote ondernemingen

������������ ������������������ �����������

������������ ���������������� �����������

���������������� ������������������ �������������

��������������� ��������� ���

������������ ���������������������� ��������������� ����������������� ��������������������� ������������������������

��������������� ���� ���������������

����������������������

Algemene directie KMO’s

����������� ��������������� �������������

������������������� ����������

����������������� ��������������� ����

������������� ����������� ����������������� ����������������

�������������������� ��� ����

������������������ ������������������� ������������������

Ondernemers KMO’s

����������������� ��� ������������������

������������� ��� ������������

������������ ��� ���

Algemene directie Communities

���������� ���������� �������������������

���������������� ���������� �������������������

����������������� ���������� ������������������������

Expert Group Logistics

��������������� ���������� �����������������

���������������������� ������������������ �������

Expert Group Finance

����������������� ���������� ������������������������� ������������������������� ����������� �������� ���������������� ���������������������

�������� ���������� ��������������������

������������ ������������������������ ������������ �����������

����������� ��������������������� ��������� ������������

������������� ��������� ������������

������������ ���������������� �������������

������������������������ ��������������������� �������� ���

������������ ��� ����

������������ �������� �����������������������

������������� ����������������� �����������

������������ �������������������� ������

����������� ������������������������ ������������������� ���������

�������������� ��� ��������

���������������� ��� �����������

������������������ ���������� ����������������

���������������� ���������� �����������������

������������� ����������������� �������

�������������������� �������������������� ���������������

����������� ��������������������� �����������������������

�������������� ��� ���������

��������������� �������������������� �������������������

������������� �������������������� �����

���������������������� ��� �������

�������������� ��� ������������������

������������ ��� �������������� ����������

���������� ��� �������

�������������������� �������������������������� ������������������ ����������

������� ���������������

��������������� ���������������� ����������� ��������������

������������ ������������� ���������������� ����������� �������������������������� ������������������ ��������������������� �������������������������� ���������������������� ����� �������

������������� �������������������

�������������������� ����������������� ��������������������

���������������� ����������������� �������������������������

������������ ��� ������


WebZine - Issue 86 - 2010/10

CxO WebZine is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Stijn Dom - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Jan Callant - Lay-out/Mise en page Uitgeverij/Maison d’éditions - Redactie/Rédaction Administratie/Administration - Regie/Régie

Wie is wie?

CxO Team

CxO Europe bvba - Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - Internet: www.cxonet.be Redactie/Rédaction Sam Bishop, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jens Pas, Solange Tastenoye, Michel Visart. Verantwoordelijke Uitgever/Editeur Responsable Dirk Vermant Wielstraat 12 B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Redactie CXO www.cxonet.be U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

50

Colofon


WebZine - Issue 86 - 2010/10

��� ���

����� ��� ��� ��

���

�����

��� ����

��

������ ��� ����

���� ��

Dan ie (Ne l Blare s r “Ied presso ): e mog reen d e e om lijkheid t koff huis de biede n ie mak klaar beste en” te -

��� ����� ���� ������ ������ ����� ������ �������� ������ ������ ������ ���� ������ ������ ����� ����� ������ ����� ������ ������� ������ ������� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ���� ������ ����� ����� ������ ������ �� ������ �����

10 u 20 te uk ne ber dr azi ge ag vem e o M d n en xO 30 C lg p Vo to ijn ch rs Ve

��� ��

p. 14 ��� �� ��� ����� � ���� ����� ������ �� � ���� � ��� ��� ���� ������� ���� � ���� ������� ���� ���� � ���� ��� �������� ���� ������ ���� ������� ���� � ���� � ����� ���� ����� ������� ������ ����� ��� ������ �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� � ��

dr jke peli hap

atsc Ma

���� ��� � ��

���� �� ���� �� ������ ����� ���� ����� ������� ���� ���� �� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����

��� �� ��� ����� � � ���� ������� �������� ��� ������ ���� ���� � ��� ������� ���� ����� ������ ��� ���

���

��� � ����

����

��

���� �

���� ����

���� �

La

| 22

��

ve ng le

|

Les

|

| 30

MAGAZINE

EDITIE

30 november 2010

87 88

r ve

51

tgew

Lich

|

CxO

rlen

t.be

ne .cxo ww

w

WEBZINE

31 december 2010

28 februari 2011

30 april 2011

93 94

Verschijningsdata

aa

91 92

31 mei 2011

u of le

sm Crisi

a Extr

gd

89 90

31 maart 2011

h -tec

wee dige l ers ega kgev &L wer nce elen Fina treg

Han

|

| 03

igh ke h

ICT

|

r nde

n eme

n

en nem

W

| 33

t’

an es tM urc alen Reso de ‘T

n

te ark

le m

er ond ting oord rke ntw Ma vera s& elijk ring kt’ Sale ctu app mar | ufa tsch n post | 34 aa a g M in &M aliser istics p ‘Liber Log er A8 i tw | n Aud | 36 etso

en agem

D

de 3

an l’étu Hum ltats de su

| 26

31 januari 2011

u

do oor ntw

ent gem ana i litic lM -po

era

Gen

| | 14

ne

ncië fina k via

a Ver

���

����

��� ����� �

����

���� ��

��� �

���

���

������

���

bZi

We

e av itg

30 juni 2011

010

m2

oru

ip F

rsh

de Lea

Toeg

X J en

guar n Ja

ichte

aard

ew egd

evo

e

Issu

cob

e risi

r

ehee

20 86 -

10/

10


�������������

����������������������������������

��� ����

�� ��� ���

�����

�� ���

��

General Management

� ���� ����

- Factoring: une alternative de choix pour la gestion de créan-

�� ���

����

ces

r lare iel B ): Dan presso e s n (Ne reen d biede e d “Ied elijkhei beste mog huis de e t t om e klaar i f 14 14 f . . p o p k en” mak �� ���� �� �� ����� ��� ������� �� � ��� �� ���� ������ � � � �� ����� � ��� ��� ���� ������ ��� ��� � ��� �� ���� ������ ��� � ��� � � � �� �� �� � � �� ��� ������ ��� ���� ���� � ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� � ��� ��� ���� ���� ������� ��������� �� ��� �� ���� ������ ��������� � � ���� �������

���

� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� ������ ����� �� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ���� �� �� ���� ������ �� ���� ����� ���������� �� ���� ����� ������ �� ���� ��� �������� ��� ����� ������ ���� �� ���� ������ � �� �� ���� ����

�����

�� ���

������ ���� ��� ��� ������� � ����� ����� ������ � � ��� �� ��� ���� ��� ��� ������� ��������� � ��� ������� � ���

� ����� � ����

�� ����

���� ���

��� ��� ���� ���� ����� ���� �� ���� ������� ��������� � �� �� �� �� �� ���� �������������� � �� ��� ����������

Daniel Blarer (Nespresso): Human Resources - Duurzame ontwikkeling: meer dan een modeterm “Iedereen de - Talent management Belgacom gericht op ‘functions of the mogelijkheid bieden future’ om thuis de beste Sales & Marketing koffie klaar te - Verkoopt u enkel uw product of ook uw bedrijf? - Schrijven in spreektaal maken” - p. 14 - Consumenten wereldwijd een perfect kopje koffie aanbieden

��

����

� ���� � ���� � � �� �� � � ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

Een greep uit de inhoud������������������������������������������������� van ����

����

�������������������������������������������������

CxO Magazine 85

�������������������������������������� ���������������������������� ICT

����������

����������������������������������������

- België voortrekker in data warehousing bij Thomas Cook - Desperately seeking skillful expertise

���������������������������� Logistics & Manufacturing ����������������������������

���������������

- Het groeiend belang van Facility Management ���������������������������������������

��� ���������

- Uitdagingen voor het beheer van een Globale������������� Supply Chain

�����

Finance & Legal ���������������������������� ��������������������������������������������� - Aveve volgt financiële status van klanten op de voet��������� �������������� �������� banking ondergaat gedaanteverwisseling - Corporate

�������

Extra - De belangrijkste factor in het succesvol zijn op LinkedIn

���������

CxO WebZine 86  

bi-monthly electronic magazine on leadership, vision, strategy and innovation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you