Page 43

43

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Finance & Legal

Aansprakelijkheid van bestuurders in grensoverschrijdende groepen

Mogelijke gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid De twee vorige bijdragen waren gewijd aan de internationalisering van ondernemingsgroepen. Vandaag bespreken wij typische situaties die aanleiding kunnen geven tot bestuurdersaansprakelijkheid in die groepen. Vestiging van zekerheden tussen groepsvennootschappen Vaak verleent een vennootschap een borgstelling ten voordele van een andere vennootschap van de groep. Belangrijk is dat tegenover het stellen van zekerheden steeds een tegenprestatie staat. Er dient een economische wisselwerking te bestaan tussen de vennootschappen. Patronaatsverklaringen, waarbij een moedervennootschap de schuldeisers van een dochter gerust stelt en belooft ervoor te zullen zorgen dat de dochter betaalt, vallen hier ook onder. Elke bestuurder van een vennootschap met een groepsbelang dient na te gaan of een dergelijke handeling strookt met het statutair doel van de vennootschap. Een overtreding van de statuten leidt immers sowieso tot aansprakelijkheid.

Financieringsconstructies Groepen van vennootschappen slaan munt uit de optimalisering van de fiscale of financiële situatie van de groep. Een cash-poolingovereenkomst bijvoorbeeld is heilzaam voor de groep als geheel, maar kan leiden tot een verarming van bepaalde vennootschappen. In geval van insolventie kan de curator van de failliete entiteit de gedane betalingen terugschroeven.

Werknemer van de moeder, bestuurder in de dochter Het komt frequent voor dat een werknemer van een moedervennootschap, bestuurder is van een dochter, in het groepsbelang. Maar een bestuurder dient niet het groeps maar het individueel vennootschapsbelang te behartigen. Een bestuurder van een dochter kan daarvoor aansprakelijk zijn of minstens in de groepswerking een hoop last krijgen.

informatie. De bestuurder mag de in de ene vennootschap vanuit zijn professionele hoedanigheid verkregen informatie niet voor een andere vennootschap aanwenden. De discretieplicht noopt hem ertoe enkel die informatie door te spelen die strikt noodzakelijk is.

Feitelijk bestuur

Bart De Moor is advocaat in Brussel, vennoot in de Brusselse vestiging van Taylor Wessing. Hij specialiseert zich in commerciële en vennootschapsgeschillen en insolventie. Hij is een erkend bemiddelaar en doceert vennootschapsrecht aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool-Universiteit Brussel.

In een groepsverband komt het vaak voor dat een moedervennootschap, achter de schermen van het formeel bestuur van haar dochter, feitelijk en daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft. De wet voorziet in de mogelijke aansprakelijkheid van zowel de bestuurders als alle andere personen die feitelijk de vennootschap hebben bestuurd.

Vennootschappen die statutair tot doel hebben de groep te dienen Het komt geregeld voor dat een groep van vennootschappen een aparte rechtspersoon opricht om er een aantal diensten aan de hele groep in onder te brengen, bijvoorbeeld om logistieke steun te verlenen. Ook hier kunnen moeilijke situaties voorkomen. Wat indien de vennootschap door insolventie bedreigd is en het vanuit groepsperspectief economisch verkieslijk is dat elke operationele of commerciële vennootschap haar eigen boontjes dopt voor de technische ondersteuning?

Geen reden tot paniek

Bestuurders dienen de risico’s op aansprakelijkheid steeds indachtig te zijn. Statistisch lopen ze nog steeds weinig risico op een veroordeling. Tijdig advies inwinnen is geen onnodige luxe. Preventie is mogelijk met contracten die de aansprakelijkheid van de bestuurders omkaderen en beperken, of waarin de vennootschapsgroep zich ertoe verbindt Gebrek aan discretie Het respecteren van een evenwicht tussen de belan- de financiële gevolgen ervan te zullen dragen. Het gen van de groep en de individuele vennootschap verzekeren van bestuurdersaansprakelijkheid is speelt reeds bij het verwerven en het behandelen van eveneens mogelijk.

December 2011 - january 2012

www.cxonet.be

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement