__MAIN_TEXT__

Page 1

SPORTSPLAN Perioden 2014 - 2018 FK Brage Trondenes sin sportsplan er grunnlagsdokument for all drift i fotballklubben. Den gir alle involverte en innføring i den sportslige tankegangen til klubben og er et arbeidsverktøy samt rettledende for styret, trenere, spillere og foreldre. Are Justad 17.03.2014


1. Bakgrunn for Sportsplanen 1.1 Sportsplanens hensikt Sportsplanen til FK Brage Trondenes skal være et verktøy til bruk i FK Brage Trondenes sin virksomhet. Trenere og ledere i FK Brage Trondenes har deltatt i prosessen med å revidere og uforme planen. Sportsplanen skal være en felles nevner for alle som jobber med barne- og ungdomsfotball i klubben. Planen skal gjennomgås hvert år med alle brukergruppene (spillere, trenere, ledere, foreldre) og revideres ved behov.

1.2 Visjon, verdier og mål i FK Brage Trondenes Arbeidet i FK Brage Trondenes baserer seg på en visjon om å:

«være best for barn og unge» Klubbens kjerneverdier: ENGASJEMENT – RESPEKT - ANSVARLIGHET. Skal være førende for all aktivitet i klubben. Styret i klubben har formulert følgende mål for 2018: 1. Minst ett lag pr. aldersgruppe opp til 15år 2. Lagene drives med høy fotballkvalitet og med god økonomisk kontroll 3. 11`er lagene hevder seg i toppen regionalt. 4. FK Brage Trondenes er representert på aldersbestemte landslag 5. Godt kvalifiserte trenere og lagledere som får oppfølging og kompetanseheving 6. Godt tilrettelagt hverdag for spillere, oppmenn og øvrig tillitsmannsapparat 7. Trivsel, trygghet og gode holdninger preger spillere og tillitsvalgte 8. Fair Play er retningsgivende i kamp og på trening 9. Et godt samarbeid med naboklubbene

1.3 Organiseringen av klubben FK Brage Trondenes er foreldredreven og avhengig av velvillige foreldre som stiller på dugnad til ulike verv. Klubben har følgende organisasjonsplan: Styret (Leder, nestleder / sportslig leder, økonomiansvarlig, medlemsansvarlig, Webansvarlig og sekretær). Trenerforum (Ledes av sportslig leder) Lagteam (Oppmann, trener(e)) Lag (spillere på årstrinn) Styret tar prinsipielle avgjørelser, koordinerer fellesaktiviteter, følger opp økonomien, holder oversikt over utstyr m.m. For hvert lag/alderstrinn er det et eget lagteam som ledes av en oppmann. Oppmannen er styrets nærmeste samarbeidspartner og må stille, eller skaffe til vege stedfortreder, på årsmøte og andre møter ved behov.

1


1.4 Organiseringen av de enkelte lag Hvert lag skal i tillegg til spillere bestå av et team som dekker følgende funksjoner: Hovedtrener o Ansvar for alt det sportslige under trening og kamp o Ansvar for at treninger og kamp foregår iht. Sportsplan Assistenttrener o Assisterer hovedtrener under trening og kamp Oppmann o Ansvar for at arbeidet i laget er i samsvar med mål og strategier o Ansvar for informasjon til spillere og foreldre o Setter opp budsjett og aktivitetsplan o Rapporterer til styret i FK Brage Trondenes o Ansvar for kjøp av drakter og utstyr iht. retningslinjer gitt av styret i klubben o Sørge for at spilleroverganger skjer iht. regelverket o Ansvar for al det praktiske rundt kamper/turneringer I klassen gutt/jente og junior bør lagene organisere seg med et sportslig utvalg som kan ta avgjørelser i forhold til hospitering og sone deltagelse.

2. Trenerrekruttering og trenerutvikling. 2.1 Trenere og trenerkompetanse De fleste trenere i FK Brage Trondenes består av velvillige foreldre. Disse gjør og har i alle år gjort en viktig jobb – uten foreldre stopper FK Brage Trondenes. De siste årene har vi vært heldige med ”våre” foreldre. De fleste av dem har hatt erfaring som spillere og noen har hatt formell trenerutdanning. Men dette er relativt tilfeldig, og ikke et resultat av god og systematisk jobbing innad i klubben når det gjelder trenerrekruttering og utvikling. Plan for kompetansekrav blant trenere i FK Brage Trondenes: Trener Gutt / Jente og Junior: trener C-kurs 4 Trener Smågutt / jente: trener C-kurs 3 Trener Lillegutt / jente: trener C-kurs 2 Trener miniknøtt: trener C-kurs 1

2.2 Trenerrekruttering og trenerutvikling Foreldre er en viktig målgruppe når det gjelder å skaffe trenere til lagene i FK Brage Trondenes. Dette gjelder spesielt for de yngste lagene. Det forutsettes at foreldrene som påtar seg et treneransvar gjør det av egeninteresse, og etter hvert utvikler seg i trenerrollen i samsvar med kompetansekravene og målsetningene for arbeidet klubben. I prinsippet og som en hovedregel bør ikke foreldre være hovedtrenere for lag som deltar i kretsseriene, dvs. 11`er fotball. På disse alderstrinnene blir fotballen mer krevende å lede ettersom det spilles om poeng og krets-/fylkesmesterskap. På dette nivået blir spillere også nominert til sone- og kretslag. Dette innebærer forskjellsbehandling, og kan oppleves som ekstra vanskelig og problematisk om treneren er forelder. I årene som kommer ønsker klubben å ha økt fokus på å kartlegge, engasjere og utvikle unge treneremner. I tillegg til trenere fra egen klubb, 2


vil vi se etter disse treneremnene rundt om i kjerneområdet etter de samme kriteriene. Klubben vil selv besørge utdanning av trenerne med den kompetansen vi besitter. Det satses på årlig å gjennomføre Trener C-kurs eller i alle fall deler av dette Dette gjøres da i samarbeid med naboklubber og kretsen.

2.3 Trenerforum Trenerforumet er en viktig arena både for intern trenerutvikling og som et virkemiddel for å skape en korpsfølelse blant trenerne i klubben. Trenerforumet skal være både et møtested og en utviklings-/øvelsesarena for klubbens trenere. I løpet av året skal det gjennomføres jevnlige samlinger minimum 4 pr. år. På disse samlingene gjennomføres både teoretiske diskusjonsfora og praktiske økter med formål å utvide øvelsesutvalget til de enkelte trenerne. I tillegg er det ønskelig å utvikle en større bevissthet når det gjelder valg av øvelser: Hvorfor velger jeg akkurat denne øvelsen? Hva ønsker jeg å få fram? Hva er hensikten med øvelsen? Sportslig leder er hovedansvarlig for at opplegget fungerer. Trenerforumet er et viktig virkemiddel for å se til at klubbens Sportsplan blir implementert.

2.4 Trenerkoordinator Hovedoppgaven til trenerkoordinatoren (TK) blir å bistå klubbens trenere i treningshverdagen, være en pådriver og inspirator – ”trenernes trener”. Dette ved å følge opp trenerne gjennom å gi råd og tips for trening, samt å være en aktiv samtalepartner. TK kan også på bestilling fra trenerne lede treninger med gruppa. TK skal drive aktiv oppfølging av klubbens Sportsplan, og påse at det jobbes etter retningslinjene som er gitt i denne. Det vil videre være TKs oppgave å sørge for tilføring av kompetanse inn mot trenerne, samt faglig koordinering. En del av dette arbeidet gjøres ved å sørge for at klubbens Trenerforum fungerer godt.

3. Hospitering, differensiering og Fair Play 3.1 Hensikten med hospitering Hensikten med hospitering er å gi de som har spesielt gode forutsetninger (ferdigheter og holdninger = ”det utvida talentbegrepet”) i sin aldersgruppe, muligheten til å trene med de som er eldre. Disse spillerne ligger i øvre del i sin egen gruppe, men litt utenfor sin egen ”flytsone” i gruppa over. Hospitering er at av mange virkemiddel for å kunne differensiere fornuftig i treningsog kampsituasjoner, og har derfor en sentral plass i spillerutviklingsmodellen med tanke på å kunne utvikle unge spillere til et høyere nivå. Her får trenerne sammen et hovedansvar for å sørge for at flyten mellom lagene fungerer. Det må ikke gå inflasjon i hospiteringa, men den må være et utslag av at den aktuelle spilleren har utmerket seg over tid. Hovedtreneren for spilleren er den som tar initiativ til hospiteringen. Før hospitering iverksettes må spiller, foresatte og trenere være med i prosessen. Hospiteringa må styres og følges opp for å oppnå optimal utvikling. God kommunikasjon mellom alle involverte er en forutsetning!!

3.2 Hospitering i praksis I utgangspunktet skal spiller følge sin årsklasse så langt det lar seg gjøre. I tvils tilfeller tar trenerforum en avgjørelse. Det skal alltid være dialog mellom trenere og 3


foresatte vedrørende hospitering. Spillere kan hospitere et årskull opp eller ned ut fra følgende fordeling: 1-2 økter per uke over tid. 1-2 hele uker med de eldre, så tilbake i egen gruppe. Går i sykluser. Det er kun styret i klubben som kan inngå samarbeidsavtaler med andre lag / klubber. I et slikt samarbeid skal styret i klubben jevnlig informeres om samarbeidet. Det kan heller ikke benyttes spillere fra andre klubber uten å ha avklart dette med sportslig utvalg i klubben og styret.

3.3 Hva er differensiering Differensiering innebærer at en i oppfølgingen av unge spillere, må tilpasse treningstilbudet i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst og behov. I praksis betyr dette at enkeltspillere, og/eller gruppering av spillere, tilbys forskjellige muligheter og oppfølging. Dette må dog ikke gå på bekostning av prinsippet om likeverd. Alle spillerne må sikres et kvalitativt godt tilbud ut i fra sine forutsetninger og behov. Fotballens forenklede barneidrettsregler formuleres med tre ord: Trygghet + Mestring = Trivsel. Dette gjelder også for ungdom. Trygghet er et sentralt element i forhold til det å trives. Den enkelte spiller må føle seg vel i forhold til aktiviteten, medspillerne og, ikke minst, de voksne som leder aktiviteten. Det å mestre dreier seg om å få til noe, ta en utfordring, beherske den og oppnå noe alene eller sammen med andre. Mestring utløser følelser som glede, stolthet, selvtillit og motivasjon. Det å skape et godt mestringsmiljø på det enkelte laget blir den viktigste enkeltfaktoren for å oppfylle Sportsplanens grunntanker. Idrettens ide er bygget på det å mestre. Det blir da viktig å tilpasse, differensiere aktivitetene etter spillernes ferdigheter, for å kunne gi alle en passe stor utfordring for på den måten skape gode betingelser for å framkalle en mestringsfølelse hos den enkelte.

3.4 Differensiering i praksis Utgangspunktet for en fornuftig differensiering blir å utfordre den enkelte spillers kapasitet. I smålagsspill kan lagene deles inn etter ferdigheter, slik at de med best ferdighet spiller mot hverandre, mens den andre halvparten med lavere ferdighetsnivå gjør det samme. På liknende måte kan man løse det i pasningøvelser eller teknikk/ferdighetsøvelser. Redusere eller øke antall ballberøringer i forhold til kompetansenivå. I slike øvelser har man store muligheter til å differensiere. Variere på retningslinjer, regler og betingelser, ulike krav for start – gjennomføring, og for avslutning.

3.5 FK Brage Trondenes og Fair Play Hvert enkelt lag i klubben skal gjøre lagets spillere, ledere og foreldre kjent med Fair Play`s grunnleggende verdigrunnlag og sørge for at disse etterleves i praksis både på og utenfor fotballbanen. Fair Play betyr at du som spiller må:  Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater  Unngå stygt spill og filming  Skape trygghet og god lagånd på banen Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 4


    

Å trene og spille kamper med godt humør Å behandle motstanderne med respekt Å hjelpe skadet spiller uansett lag Å takke motstanderen etter kampen Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

Alle lag oppfordres til å profilere Fair Play budskapet gjennom sesongen og særlig i forbindelse med turneringer/cuper og på hjemmekamper.

3.6 Foreldrevettreglene 1. Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillere – ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og i motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du 11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

4. Utstyr Følgende utstyrspakke deles ut på første trening: - 4 baller - Ballnett - Ballpumpe - Kjegler - Fløyte - Markeringsvester - Keeperhansker - Førstehjelpsutstyr - Bag (en pr.lag) I mars får lagene tilsendt en bestillingsliste for utstyr. Her må det påføres hva som trengs av utstyr før sesongstart iht. utstyrsreglene. Skulle det dukke opp behov gjennom sesongen, tar laget kontakt med styret i klubben som gjør en bestilling. Alle lag er ansvarlige for å behandle utstyr forsiktig og er ansvarlige for mistet utstyr. Mangler det utstyr av uvanlig stort omfang, må dette dekkes av lagskassa. Skulle lagene ønske utstyr utover det som klubben stiller til disposisjon, må dette bekostes av lagene selv. I slike tilfeller er alle lagene i FK Brage Trondenes bundet av klubbens utstyrsavtale og må handle dette gjennom G-sport. Ved å gjøre betjeningen oppmerksom på dette før kjøpet vil den enkelte få de rabatter som klubben har fremforhandlet.

5


FK Brage Trondenes har utviklet egne økonomiske retningslinjer som finnes på klubbens hjemmeside. Lagsbekledning Vi oppfordrer alle lag til å anskaffe felles lagsbekledning i form av overtrekk fremforhandlet i avtale med G-sport. Disse bør brukes i forbindelse med kamper og turneringer. Det er egne retningslinjer for bruk av sponsorer på disse klærne. Se klubbens økonomiske retningslinjer eller ta kontakt med styret post@bragetrondenes.no.

6


5. UTVIKLINGSMÅL OG TIPS Øvelser til de ulike ferdighetene finner du på treningsøkta.no (s2s). Alle trenere i FK Brage Trondenes får tilgang ved å kontakte styret i klubben post@brage-trondenes.no

5.1

Utviklingsmål 6-10 år (Barnefotball)

Karakteristiske trekk ved barn 6-10 år  Kraftig vekst i 6-7 års alderen.  Liten utvikling av kretsløpsorganene.  Jevn og harmonisk vekst fra 8 år.  Modning av motoriske trekk, og på ”topp” i slutten av perioden.  Stor aktivitetstrang.  Konsentrasjonen er ikke ”på” veldig lenge av gangen.  Har forbilder og idealer.  Følsomme for kritikk.  Selvsentrerte  Stort vitebegjær.  Tar verbal instruksjon dårlig. Hovedmålsettingen for aldersgruppen 6-10 år må være at det blir satt fokus på:

LEK – AKTIVITET – TRYGGHET – TRIVSEL         

Ferdighet og teknikk må prioriteres. Ikke spesiell utholdenhetstrening eller styrketrening. Spill på små områder med få spillere på lagene – smålagsspill. (Se egen brosjyre for SMÅLAGSSPILL utarbeidet av NFF) Alle spillerne må få prøve seg på forskjellige plasser. Aktivitet i korte sekvenser. Demonstrere/vise øvelsene. Bruke mye ros og sørg for en hyggelig tone Turneringsform/bytt på lagene. Gi en innføring i de mest vanlige reglene i fotball. (for eks. Innkast, hjørnespark, frispark osv.)

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL Treningsinnhold Aktiviteter med hovedvekt på individuell ballbehandling. - Føre/transportere ball - Beherske ball - Treffe med ball Aktiviteter med hovedvekt på å ”spille sammen med”. - Avlevere ballen til - Motta ballen fra og returnere - Direkte spill - Samarbeid Aktiviteter med hovedvekt på å ”spille mot”. - Overliste motstander - angrep - Oppholde og hindre motstander – forsvar Aktiviteter med diverse spill og lekformer. - ”Holde ballen i laget” - Generell ballbehandling - Bestemte teknikker

7


Differensiering Differensiering vil være et viktig virkemiddel slik at alle spillere får utfordringer tilpasset eget behov. Med differensiering menes det å legge til rette for at hver enkelt spiller på et lag i treningsarbeidet og i kamp får ulike utfordringer tilpasset de ulike behov. Sammen med hospitering vil differensiering være de viktigste faktorene for utvikling av enkeltspillere. Forskjellen er at differensiering forgår i eget lag ved hjelp av eksempelvis ulik vanskelighetsgrad og ulike krav til gjennomføring av øvelser. Hvordan differensiere aktiviteten, slik at alle opplever mestring? Målretting av aktiviteten: - Treffe mål! NB! Store nok mål! - Betingelser og/eller regler for et vellykket forsøk. - Antall vellykkede forsøk i trekk. - Antall vellykkede forsøk på tid. - Holde ballen innenfor et avgrenset område. Justering av vanskelighetsgrad ved hjelp av ulike måter å organisere på: - Størrelse på bane- og feltavgrensninger. - Plassering av feltene i forhold til hverandre. - Bruk av eksisterende linjer, kjegler og evt. andre muligheter. - Variere vanskelighetsgraden ved hjelp av motstander(e), spesielle betingelser eller avgrenset teknikk. - I forhold til skifte av med- og motspillere. - Ved bruk av stasjonsprinsippet. - Ved bruk av trelagsprinsippet. Kamper/inndeling av lag - Femmerfotball er hovedspillet for aldersgruppen. Femmerfotball brukes fordi det gjør at den enkelte er enda mer involvert enn i sjuerfotball, noe som virker ferdighetsutviklende for den enkelte. - Liten grad av instruksjon er nødvendig. - Fokus på leken, mestringen, trivselen og ferdighetsutviklingen. - Inndeling av lag skal skje etter LIKHETSPRINSIPPET. Det vil si at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå eller kulturell bakgrunn. Konsekvensene av dette er at alle skal spille like mye, og alle skal etter tur få spille fra start. - Det er også ønskelig at kamper spilles etter JEVNBYRDIGHETSPRINSIPPET, som gjelder styrkeforholdet mellom lagene. Dette innebærer at man etterstreber jevnbyrdige kamper for å skape spenning, glede og engasjement. Konsekvensene av dette er at begge lag i en kamp må praktisere prinsippet. Dette kan justeres undervegs ved å bytte inn eller ut ”de antatt beste”, evt. sette på en ekstra spiller etter avtale med motstander. Topping av lag/hospitering Topping av lag SKAL IKKE forekomme i aldersgruppen. Eventuell hospitering i denne aldersgruppen bør nøye vurderes av trenerkoordinator i samråd med aktuelle trenere og foreldre/foresatte. Turneringer Deltagelse på turneringer dekkes av klubben med inntil 4 turneringer (totalt kr.4000) pr.påmeldte lag i serien. I hovedsak deltar lag i denne aldersgruppen i lokale turneringer. Påmelding sørger det enkelte lag for, men husk å sende kopi om påmelding til klubben på epost: post@brage-trondenes.no. Her må det fremkomme om laget betaler påmeldingsavgiften eller om klubben skal betale. Husk også på lagets navn, navn på turnering og kontaktperson.

8


5.2 Utviklingsmål 11-12 år Karakteristiske trekk ved barn 11-12 år  Jevn og harmonisk vekst.  Lik utvikling hos jenter og gutter.  God utvikling av finmotorikken – motorisk ”gullalder”.  Kan trekke logiske slutninger ut fra verbale utsagn.  Kreativiteten utvikles.  Opptatt av regler og rettferdighet.  Gunstig alder for påvirkning av holdninger.  Selvkritikken øker. Også i denne aldersgruppen er det viktig med:

LEK – AKTIVITET – TRYGGHET - TRIVSEL      

Ferdigheter og teknikk må prioriteres. Spill på små områder med få spillere på laget. Ikke spesiell utholdenhetstrening eller styrketrening. Rettledning og instruksjon blir viktigere. Ikke styre spille for mye – spillerne har også ideer. Bør jobbe med holdninger til: o Treningsvaner o Treningsregler – lære seg å komme tidsnok til trening og kamp. o Selvdisiplin o Hjelpsomhet o Samarbeid o Oppmuntring o Ta vare på eget og klubbens utstyr

Treningsinnhold: Tekniske ferdigheter keeper:  Grunnteknikker som grunnstilling, grep, fallteknikk og igangsetting  Keeper trener generell ferdighet og teknikk med resten av laget Tekniske ferdigheter utespillere:  Basisferdighetene videreutvikles  Pasninger – Innside, utside, korte/lange (vristspark), pasningshurtighet  Mottak - Møte ballen, skjerme ballen, innside/ytterside/vrist/lår/bryst/hode  Føring - Innside/ytterside  Vending - Innside/ytterside/såle  Finter - Pasningsfinte, skuddfinte, kroppsfinte  Skudd - Få innføring og instruksjon i ulike skuddvarianter  Headinger - Med og uten opphopp, headinger på mål! Samspill  Pasninger – øve opp evnen til å spille ballen til medspillere  1 mot 1 – situasjoner, viktig for å øve opp evnen til å løse slik situasjoner både forsvarsmessig og angrepsmessig  2 mot 1 – situasjoner  Alltid spillbar - ut av pasningsskygge  Spill på små områder – touchbegrensinger  Skape sjanser/mål etter samspill Spilleprinsipper  Angrep - Bredde, dybde, bevegelse/friløping.  Forsvar - Presse/takle, dybde  De angrepsmessige prinsipper er viktigst i denne alderen og må prioriteres! Lagorganisering  Rotasjon - bruk spillerne på ulike plasser på banen  Alle er forsvarere/angripere  Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk  Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen

9


Spilleregler Forstå reglene for syverfotball. Differensiering Se aldersgruppen 6-12 år pkt. 6.1.5 Kamper/inndeling av lag Deltakelse i seriespill regionalt i kretsen. Sjuerfotball er hovedspillet. Man bør fortsatt tilstrebe å etterleve likhetsprinsippet og jevnvbyrdighetsprinsippet når det gjelder kampavvikling og inndeling av lag. Topping av lag/hospitering Topping av lag SKAL IKKE forekomme i denne aldersgruppen Hospitering Eventuell hospitering bør vurderes av trenerkoordinator i samråd med aktuelle trenere og foreldre/foresatte før iverksetting. Turneringer Deltagelse på turneringer dekkes av klubben med inntil 4 turneringer (totalt kr.4000) pr.påmeldte lag i serien. Det kan søkes til klubben om støtte til større turneringer inntil kr.4000,-. Påmelding sørger det enkelte lag for, men husk å sende kopi om påmelding til klubben på epost: post@brage-trondenes.no. Her må det fremkomme om laget betaler påmeldingsavgiften eller om klubben skal betale. Husk også på lagets navn, navn på turnering og kontaktperson.

10


5.3 Utviklingsmål 13-14 år (Ungdomsfotball) Karakteristiske trekk for aldersgruppen 13-14 år:  Puberteten er i gang.  Psykisk labile – usikre/påtatt tøffhet/variabelt humør.  På grunn av sterk vekst kan koordinasjonen være variabel.  Kreativiteten og konsentrasjonen i sterk utvikling.  Lærenemme og ærgjerrige.  Gruppa er mer prestasjonsbevisste enn tidligere.  Rettferdighetsbevisste. Holdepunkter for opplæring:  Det skal legges mer vekt på teknisk og taktisk utvikling enn på fysisk utvikling.  Kreativitet skal ha høy prioritet – ikke ”drep” kreative spillere!  Videreutvikle de tekniske fotballferdighetene.  Understreke og videreutvikle spillernes sterke sider.  Enkeltspilleres fremgang når det gjelder tekniske ferdigheter er viktigere enn lagets resultater – viktig med tålmodighet!  Påvirke holdning til egentrening.  Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp.  Bygge opp og avslutte angrep.  Forsvare seg/hindre motstanders angrep. Treningsnnhold Keeper:  Gjerne en keeperøkt pr. uke med egen keepertrener om mulig.  Lære opp keepere til å drive egen oppvarming og utvikle selvstendighet i treningsarbeidet.  Bør tilstrebe å trene inn så mye av keepers basisferdigheter som mulig i denne aldersgruppen.  Etter hvert større fokus på de tekniske og taktiske ferdighetene – deriblant SJEFSROLLEN som dirigent av eget forsvar. Utespillere:  Videreføring av de tekniske ferdighetene slik at disse kan utføres hurtigere, rett teknikk til rett tid og at teknikkvalget skjer i forhold til med- og motspilleres bevegelse/posisjon. Dette gjelder bl.a.: o Retningsbestemt mottak o Føring, finting, dribling o Mottak – vendinger o Pasninger o Skudd o Veggspill o Ballovertagelse o Overlapping o Angrepsavslutning – innlegg, bevegelse foran mål – avslutning. o Alene med keeper – avslutning o Forsvarsspill med vekt på sentrale prinsipper som press, sikring og markering. o Det fysiske grunnlaget bør i størst mulig grad utvikles gjennom høy intensitet i spillet. o Styrketrening uten vekter! Enkle styrkeøvelser ved bruk av egen kropp som belastning som ”sikringskost” mot skader er ok. o Hurtighetstrening – hurtighet i sprint, rykk og vendinger. o Uttøyningsprogram og nedjogging som avslutning på trening og kamp. o Hele regelverket i spillereglene benyttes og følges for de som spiller ellverfotball.

11


Differensiering Se Barnefotball 6-12 år. Forøvrig vil differensiering i denne aldersgruppen kanskje være særlig viktig ettersom den evnen til koordinasjon kan variere mye på grunn av sterk vekst. Også frafallet kan komme til å begynne i denne aldersgruppen dersom man ikke er nøye med å differensiere treningen slik at alle opplever mestring. Kamper/inndeling av lag/topping av lag Deltar i seriespill i kretsen. Sjuer eller ellverfotball er spillformen. Bør tilstrebe at alle som møter til kamp får spille, men muligens ikke like mye. Lag som har nok spillere til flere lag kan dele disse inn etter ferdigheter, men det anbefales at også det sosiale aspektet tas hensyn til ved inndeling av lag. Topping av lag er legitimt i denne aldersgruppen, men det er likevel ikke ønskelig at trenere på dette alderstrinnet legger stor vekt på prestasjoner og resultater. Vurder det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonene i spillergruppa før modell velges! Med tanke på frafallsproblematikk er det viktig at alle spillerne får et godt tilbud. Topping av lag er ingen forutsetning for å drive god spillerutvikling! Hospitering Hospitering er et sentralt virkemiddel i spillerutviklingsmodellen for å utvikle spillere til et høyere nivå. Det brukes for å øke treningsmengden og for å heve kvaliteten/tempoet på den trenings/kamp- aktiviteten som skjer i hverdagen. Hospitering må styres og følges opp for å oppnå optimal utvikling. Med hospiteringsspiller menes spiller som ut fra et ferdighetsmessig og ambisjonsmessig ståsted har behov utover/i tillegg til det tilbudet spilleren har i eget lag. Slike spillere skal gis mulighet til å trene/spille kamper på et høyere nivå. Dette gjelder enkeltspillere som er i fremste rekke i sin årsklasse når det gjelder HOLDNINGER, MOTIVASJON OG FERDIGHETER. Turneringer Deltagelse på turneringer dekkes av klubben med inntil 4 turneringer (totalt kr.4000) pr.påmeldte lag i serien. Det kan søkes til klubben om støtte til større turneringer inntil kr.4000,-. Påmelding sørger det enkelte lag for, men husk å sende kopi om påmelding til klubben på epost: post@brage-trondenes.no. Her må det fremkomme om laget betaler påmeldingsavgiften eller om klubben skal betale. Husk også på lagets navn, navn på turnering og kontaktperson.

12


5.4 Utviklingsmål 15-16 år Karakteristiske trekk for aldersgruppen 15-16 år  Ekstrem vekstperiode.  Gutter utvikler større muskulatur enn jentene.  Koordinasjonsevnen i fin utvikling.  Sterk vekst i kretsløpsorganene.  Opptreden som kan gi seg utslag i usikkerhet, sjenerthet, påtatt tøffhet, brutal opptreden og direkte aggresjon.  Tåler sterk fysisk belastning, men behøver lang restitusjonstid.  Kreativiteten i kraftig utvikling.  De fleste guttene er midt i puberteten.  Sterke sosiale behov gjør seg gjeldende. Holdepunkter for opplæring:  Vedlikehold og utvikling av tekniske ferdigheter.  Lære deler av det taktiske spillet gjennom alternative muligheter for ”oppbygging av angrep”, ”å skape målsjanser” og ” å avslutte angrep”.  Utvikle enkeltspillere gjennom egentreningsprogram, samt påvirke holdningene til egentrening.  Grunnprinsippene i forsvarsspill – soneforsvar, press/vinkel/avstand etc.  Enkeltspilleres fremgang er fremdeles viktigere enn lagets resultater.  Påvirke holdningene til rusmidler og snus/tobakk og legge vekt på viktigheten av et godt kosthold og nok søvn/hvile for å kunne prestere på trening og i kamp.  Bevisstgjøre spillerne i hvilken grad de ønsker å satse på fotball og bevisstgjøre i forhold til konsekvensene av de mål de setter seg som fotballspillere. Treningsinnhold:  Pasningskvalitet – korte og lange pasninger. Fokusere på betydningen av presisjon og avpasset tempo i pasningen. (hard/løs)  Mottak – gjenlegging  Retningsbestemt mottak.  Mottak – vending  Dribling – den kreative ”dribleren” må for all del ikke ”avlives”!!  Skudd – ulike varianter fra ulike distanser og vinkler.  Heading – fokus på riktig headeteknikk og det å kunne ”styre” headingen.  Innlegg – bevegelse foran mål. Fokus på riktig innleggsteknikk og bevegelsesmønster/løp foran mål.  Øve på å spille seg ut bakfra med start fra egen keeper.  Keepertrening satt i system – videreutvikling av basisferdigheter samt igangsetting og dirigering av eget forsvar.  Øve opp gode ferdigheter som 1. forsvarere.  Hele laget i forsvar – øve opp forståelsen for- og evnen til å kunne forsvare seg kollektivt og ikke bare enkeltvis.  En del styrketrening (uten vekter) som forebygger skader og styrker ledd og muskulatur. Gjerne 2 og 2 sammen i øvelser som ikke påfører spillerne for stor belastning med fare for skader særlig på rygg.  Høy intensitet i spillet bør gi god fysisk trening, men noe spesifikk utholdenhetstrening kan være nødvendig. Fortrinnsvis korte avstander og korte arbeidsperioder med relativt høy intensitet.  Uttøyningsprogram og nedjogging som avslutning på all trening og kamp.

13


Differensiering. Se barnefotball 6-12 år. Kamper/inndeling av lag/topping av lag Ellverfotball er hovedspillet for aldersgruppen, syverfotball kan være aktuelt hvor ellvertilbud ikke foreligger, eller laget har mange nok spillere til dette også. Kamper i kretsserie. Det er sterkt ønskelig at alle som møter til kamp får spille også i denne aldersgruppen. Det vil være ulikt ferdighetsnivå og ulikt ambisjonsnivå innenfor laget, men det er likevel viktig å sette utviklingen av enkeltspillere foran hensynet til lagets resultater. Frafallet er tildels høyt i denne aldersgruppen, og det er viktig å kunne gi alle som ønsker å spille fotball et tilbud slik at klubben bevarer flest mulig spillere lengst mulig. Topping av lag vil kunne forekomme oftere i denne aldersgruppen. Likevel er det ønskelig at trenere er i stand til å gi alle et tilbud, ved å gi også de med noe svakere ferdigheter/ambisjoner spilletid i enkeltkamper og turneringer og/eller i deler av den enkelte kamp når dette er mulig. Hospitering I denne aldersgruppen vil hospitering komme inn som et viktig moment for å kunne tilfredsstille behovet hos spillere med særlig gode ferdigheter, motivasjon og holdninger. Samarbeidsavtale med HIL muliggjør ekstern hospitering. Turneringer Deltagelse på turneringer dekkes av klubben med inntil 4 turneringer (totalt kr.4000) pr.påmeldte lag i serien. Det kan søkes til klubben om støtte til større turneringer inntil kr.4000,-. Påmelding sørger det enkelte lag for, men husk å sende kopi om påmelding til klubben på epost: post@brage-trondenes.no. Her må det fremkomme om laget betaler påmeldingsavgiften eller om klubben skal betale. Husk også på lagets navn, navn på turnering og kontaktperson. TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

14

Profile for Stig Nilsen

Sportsplan  

FK Brage Trondenes offisielle sportsplan

Sportsplan  

FK Brage Trondenes offisielle sportsplan

Advertisement