Page 1

w w w.signoconradsvendsensenter.no

Tegnspråklig

tilbud

til døve og døvblinde


Velkommen til oss Det er lenge siden 1898. Det var da virksomheten for døve her i Solveien på Nordstrand ble åpnet. Mye har forandret seg siden den gang. I dag tar de fleste hørsels­hemmede del i samfunnet på lik linje med hørende. Men noen har fortsatt behov for litt mer for å få det samme. Det er derfor vi er her: for at hørselshemmede, døve og døvblinde med funksjonsnedsettelse skal få de tjenestene de har rett til - i et tegnspråklig miljø. Denne brosjyren forteller om de ulike tjeneste­tilbudene ved Signo Conrad Svendsen senter. Nå håper vi at du som har behov for de tjenestene vi kan tilby - og pårørende, kommuner, helsepersonell eller andre - vil ha glede av denne brosjyren og får lyst til å vite mer om oss. Ta gjerne kontakt. Vær hjertelig velkommen hit til Signo Conrad Svendsen senter!

Velkommen til Signo Conrad Svensen senter

Side 2

John Grimsby Direktør Side 3


Kompetanse og verdier Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet som gir landsdekkende tilbud til døve, døvblinde og andre med særskilte behov for tilrettelagte tjenester i et tegn­ språklig miljø. Som en del av stiftelsen Signo er vi en ideell virksomhet, der eventuelle økonomiske overskudd i sin helhet blir ført tilbake til virksomheten.

Bredt tilbud •

Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og kommunikasjon

• • • •

Bo- og omsorgstilbud med mer enn 65 omsorgsboliger Dagtilbud med arbeid og aktivitet både for beboere og brukere som bor utenfor virksomheten Rehabilitering Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne Bokollektiv for ungdom i videregående skole Helsepersonell, slik som lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergo­ terapeut, audiolog og andre terapeuter med spesialkompetanse

Fagkonsulenter med spesialkompetanse innen tegnspråk, kommunikasjon og døvefaglige problemstillinger Kultur- og fritidstilbud

Fint sted å være Signo Conrad Svendsen senter ble opprettet som Hjemmet for døve i 1898 av prest for Norges døve, Conrad Svendsen. I over hundre år har vi arbeidet som en ideell organisasjon med nybrottsarbeid preget av engasjement, helhetlig menneskesyn og profesjonalitet. Vi har siden begynnelsen holdt til på samme sted i Solveien 114-119 på Nordstrand, like utenfor Oslo sentrum. Den siste av de ti bygningene våre stod ferdig i 2009. Denne inneholder 18 moderne om­ sorgs­leiligheter – alle med fantastisk utsikt over Oslofjorden. I 2013 moderniserer vi hoved­­huset med blant annet plass for inntil 16 brukere og pasienter.

Stort fagmiljø Signo Conrad Svendsen senter har 345 fast ansatte. Mange er selv døve. Vi har spesialisert kompetanse innen tegnspråk og

Side 5


kommunikasjon kombinert med fagkunnskap innen utviklingshemming, psykiske lidelser, rehabilitering og annen tilleggsproblematikk.

aktiviteter og muligheter. Mange vennskap blir knyttet på Signo Conrad Svendsen senter. Her skjer det alltid noe!

De fleste yrkesgrupper innen helse- og omsorg er representert i Signo Conrad Svendsen senter. Vi har et utstrakt samarbeid med bydeler, kommuner og spesialis­t­helse­ tjenesten.

Diakonal virksomhet

Språk, kommunikasjon og fellesskap Signo Conrad Svendsen senter har et stort tegnspråklig miljø. Vi har kompetanse knyttet til tegnspråk, taktil og haptisk kommunikasjon, samt alternative kommunikasjonsformer. Vårt mål er at alle beboere, brukere og pasienter ut fra sine egne forutsetninger skal forstå og bli forstått. Innenfor dette fagfeltet samarbeider vi med en rekke andre fagmiljøer i Norge og Norden.

Signo Conrad Svendsen senter er en diakonal virksomhet. Ordet diakoni betyr tjeneste og blir brukt om kirkens omsorgstjeneste. For oss betyr det et spesielt fokus på fellesskap, språk og retten til å kunne ta egne valg. Det betyr også at kristne tradisjoner og høytider blir markert, samtidig som vi også legger til rette for brukere med annen trostilhørighet og religiøse behov. Vårt mål er å tilby tilrettelagte tjenester for at alle skal få den bistand de har behov for, og ut fra sine forutsetninger leve et godt liv. For å lykkes med dette, legger vi blant annet stor vekt på brukermedvirkning og eget brukerråd.

Det store tegnspråklige miljøet og de mange brukerne bidrar til et fellesskap og et møte­ sted for døvekultur og et mangfold av

Signo Conrad Svendsen senter i tall: Faste beboere: 60 Brukere i dagavdeling: 41 Pasientdøgn Seksjon for rehabilitering: 1 421 Bofellesskap for elever i videregående: 19 Avlastningstilbud: 3 Fast ansatte: 345 Andel døve ansatte: 63 (18 %) Samlet budsjett: 173 millioner kroner

Vårt mål

er at alle skal få den bistand de har behov for Side 6

Side 7


Bolig og omsorg

65 tilrettelagte omsorgsboliger i et tegnspråklig miljø

Signo Conrad Svendsen senter har mer enn 65 omsorgsboliger for døve og døvblinde med behov for tilrettelagte tjenester. Her kan kommuner og bydeler inngå avtale om helse- og omsorgstjenester innen områdene sosialmedisin, somatisk sykdom, utviklings­ hemming, autisme, psykiske lidelser og geriatri.

Leiligheter for unge og gamle Leilighetene er tilpasset dagens krav til om­sorgs­­bolig med stue, kjøkken, soverom og bad. Flere av leilighetene har nydelig utsikt over Oslofjorden. De som bor her leier sin egen leilighet og mottar etter avtale med hjemkommunen de helse- og omsorgs­ tjenestene som den enkelte har behov for.

Personalet Alle personalgruppene i Boavdelingen er satt sammen med tverrfaglig kompetanse og allsidig erfaring. Hovedtyngden av våre

ansatte har minst treårig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag – og de fleste har arbeidet her i mange år.

Brukermedvirkning Det er den enkelte beboers behov som ligger til grunn for tilbudet vi gir. For å sikre dette har alle beboere en ansvarsgruppe der beboeren selv deltar aktivt. Eget nettverk og hjem­ kommunen er fast representert i gruppen. Alle får dessuten tilbud om en individuell plan hvor brukermedvirkning er lagt til grunn. Mål og tiltak blir utarbeidet og evaluert med utgangs­punkt i denne planen.

Søke om bolig Dersom du ønsker å søke om omsorgsleilighet på Signo Conrad Svendsen senter, kan du ta kontakt med din hjemkommune. Kommunen skal kartlegge hvilke behov du har - og kan søke om leilighet med tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter.

Side 9


Bokollektivet for ungdom Tegn i hverdagen

Bokollektivet har både døve og

hørende ansatte

Er du døv eller hørselshemmet - og elev ved Nydalen videregående skole i Oslo? Trenger du et sted å bo? Da kan du søke plass i bo­kollektivet på Nordstrand i Oslo. Målet er at de som bor hos oss skal forberede seg for et liv på egen hånd - med en positiv identitet som hørselshemmet.

Trygge voksne Bruker du et tegnspråklig skoletilbud, kan du også få et tegnspråklig botilbud. Bokollektivet har både døve og hørende ansatte som kan tegnspråk og som liker å jobbe med ungdommer. Behovet til hver enkelt elev kan variere og ofte være situasjonsavhengig. Derfor har personalet fokus på behovet hos hver enkelt og hvordan vi kan legge til rette for å utvikle elevenes selvstendighet. Dette skjer i samarbeid med skole, foreldre eller andre. Vi gir også tilbud om leksehjelp.

Side 10

Bokollektivet ligger på samme område som Signo Conrad Svendsen senter i Solveien på Nordstrand. To og to ungdommer deler leilighet, men har hver sine rom. I tillegg har Bokollektivet felles oppholdsrom, stue og kjøkken. Signo Conrad Svendsen senter driver et tilsvarende tilbud i Klostergata 60 i Trondheim.

Rett til botilbud Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til Opplæringsloven § 3-9: ”Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen” og til Forskrift til opplæringsloven § 19-5 ”Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald”. I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP– tjeneste må hver enkelt søke sin fylkes­ kommune om økonomisk dekning av botilbudet.

Side 11


Fra Askepott til Hamlet Teatergruppen Panorama setter hvert år opp en ny forestilling som blir vist på vår egen sommerfest, på Døves kulturdager og i enkelte andre sammenhenger. Gruppen har de siste årene spilt både i Oslo konserthus, Kilden i Kristiansand, Olavshallen i Trondheim, Verftet i Bergen og på Virkes lederdager på Sundvollen. Teatergruppen har også blitt tatt i mot av ordføreren i Oslo rådhus. Den stygge andungen, Romeo og Julie, Askepott og Hamlet er noen av teaterstykkene. Instruksjonen blir tilpasset den enkelte brukeren/ skuespilleren. Noen ganger finner deltakerne selv sine egne uttrykksformer. Teatergruppen har gjennom flere år opparbeidet evne til å skape sitt eget uttrykk og et godt samhold, trygghet og respekt for hverandre. Teatergruppen har også tidligere blitt utdelt Døves kulturpris.


Vår beste dag Til Signos 100-års­jubileum i 1998 skrev Erik Bye en sangtekst som han framførte sammen med et band av døve musikere. Flere hadde funksjonshemminger i tillegg til sansetapet. Bandlederen deres, Jon Rosslund, skrev melodien. Her mestret Erik Bye å skildre musikken i det lydløse og uttrykke et budskap gjennom metaforer som både hørende og døve har felles:

Ut på tur Turgruppa legger stadig ut på turer. Å bruke kroppen og dele natur­opplevelser er flott. Mange steder i Østmarka og ellers er utforsket, men mye gjenstår fortsatt! God niste ligger i sekken, og når vi er slitne i kroppen er det deilig med pause og en pust i bakken.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag; Denne dag kan bli vår beste dag! Stien som vi gikk i går er like ny, Hemmelig som ved vårt første morgengry Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre. Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.


Dag- og arbeidstilbud Alle trenger utfordringer

Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle oppgaver

Signo Conrad Svendsen senter har egen avdeling for arbeids- og fritidsaktiviteter. Her legger vi vekt på at den enkelte bruker får tilrettelagt aktiviteter ut fra egne ønsker, behov og evner. I dette dag- og arbeids­tilbudet skal brukeren oppleve et inkluderende fellesskap med vekt på god kommunikasjon. Tilbudet skal gi den enkelte bruker meningsfulle opp­gaver eller aktiviteter der hun eller han kan oppleve at det de gjør har verdi. Vi ønsker dessuten å legge til rette for at brukerne skal oppleve at de utvikler seg gjennom å delta i felles­skapet og mestre oppgaver.

Tilbudene I husets felles kantine arbeider brukere og ansatte sammen om å servere enkel og sunn lunsj. Vi har også pakkerom for elektriske artikler, eget utsalg av gaveartikler som brukerne produserer, turgruppe og eget verksted. Her produserer vi paller og ved. Våre brukere velger selv hva slags tilbud de ønsker å delta i. På Signo Conrad Svendsen har vi en rekke fellesaktiviteter. Dessuten kan alle

brukere og beboere delta på jevnlige møter i bruker­rådet. Møtene gir innflytelse på felles hverdag og bidrar til trivsel på senteret. Enten du er beboer eller kun bruker av dag­­senteret har du samme rett til bruk av helsetjenestene våre. Det betyr at du for eksempel har tilgang til psykolog, lege, fysioterapeut eller audiolog.

Personalet Personalgruppen i avdelingen Dag/Arbeid har tverr­faglig og allsidig kompetanse. Slik kompetanse kan være høgskoleutdanning i helse- og omsorgsfag, aktivitørutdanning eller kombinasjoner av fagfelt som er relevante for å kunne legge til rette for og kommunisere med den enkelte bruker.

Søke plass? Dersom du ønsker å søke om tilbud ved dagog arbeidsseksjonen kan du ta kontakt med hjemkommunen din. Kommunen skal kart­ legge hvilke behov du har - og kan søke om tilrettelagte tjenester på Signo Conrad Svendsen senter.

Side 17


Rehabilitering tilpasset deg Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap kan søke om rehabiliterings­­opphold hos oss.

Vi gir et tverrfaglig tilbud til mennesker i hele landet som har behov for rehabilitering i et tegnspråklig miljø. Vi bidrar til at døve og døvblindes rettigheter blir ivaretatt.

Sykehus innenfor Helse Sør-Øst RHF sender henvisning direkte til oss, mens henvisninger fra fastleger og private avtalespesialister sendes Regional koordinerende enhet (RKE).

Rehabiliteringstilbudet på Signo Conrad Svendsen senter er et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Rehabilitering i et tverrfaglig og tegnspråkelig miljø

Hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap innenfor alle diagnose­ grupper kan søke om opphold ved Seksjon for rehabilitering. Vi bistår også med å legge til rette og gi opplæring i pasientens nærmiljø. Vi har avtale om pasientbehandling med Helse Sør-Øst RHF, men gir også individuelt tilrettelagte tilbud til hørselshemmede og døvblinde som ikke får dekket sine behov lokalt i de andre helseregionene.

Det er utarbeidet eget henvisnings­skjema med veiledning. Les mer om dette på www. helse.sorost.no/rehabilitering. Pasienter fra de andre helseregionene kan ta direkte kontakt med oss for informasjon om hvordan de kan søke.

Side 19


Avlastning for barn og unge Tilbud i et tegnspråklig miljø

Avlastning med utgangs­ punkt i den enkeltes behov

Side 20

Signo Conrad Svendsen senter tilbyr i dag avlastning for døve og døvblinde voksne. Nå ønsker vi også å utvikle et avlastningstilbud for barn og unge.

Personalgruppen er tverr­faglig sammensatt med både helsefaglig og pedagogisk kompetanse. I tillegg er Signo Conrad Svendsen senter et stort og levende kommunikasjonsmiljø.

Mål

Hvordan søke?

Målet er å gi et godt avlastningstilbud ved å skape et miljø der hver enkelt bruker trives og har det bra. Vi tar utgangspunkt i behovet hos hver enkelt – og samarbeider tett med pårørende og andre i brukerens nettverk.

Pårørende som har et særskilt tyngende omsorgs­arbeid har lovfestet rett til avlastning. Pårørende kan søke om avlastning gjennom sin kommune. Ta gjerne direkte kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

Kompetanse Avlastningstilbudet er spesielt rettet mot tunghørte, døve og døvblinde som trenger tilbud i et tegnspråklig miljø i kortere eller lengre perioder.

Side 21


Helsefag og språk Vi har tverrfaglig kompetanse og kan tilby tjenester direkte til tunghørte, døve og døvblinde brukere, til deres nettverk og til andre fagmiljøer.

Vi tilrettelegger for brukere ut fra deres egne forutsetninger med hensyn til diagnose og kommunikasjon. Vi har fokus på den enkeltes ressurser, behov og ønsker.

Vi tilbyr tjenester både til Signos brukere og til døve og døvblinde med tilleggsvansker ute i kommunene. Tjenesten er delvis finansiert over statsbudsjettet.

Våre arbeidsoppgaver er knyttet til:

Hos oss arbeider psykologer, sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeuter, audiopedagog/ audiolog og rådgivere knyttet til habilitering og kommunikasjon. Alle har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde.

Alle

• • • •

Innen opplæring i språk og kommunikasjon har vi kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon, tegnspråk, tegn til tale, taktil og haptisk kommunikasjon.

har kompetanse innen språk og kommunikasjon med døve og døvblinde

Side 22

Utredning, kartlegging og behandling av brukere Rådgivning til brukere og nettverk Utviklingsarbeid Kurs og tilpasset opplæring

Side 23


“Alene” Fritz Moen (1941-2005) ble kjent som offer for Europas eneste tilfelle av dobbelt justismord. Han sonet over 18 år i fengsel etter å ha blitt dømt for to drap som han ikke hadde begått. Sent i livet ble han trodd, men full frifinnelse fikk han først etter sin død. Fritz Moen ble født døv. Han brukte ofte tegnet for “alene”. De siste årene han levde, bodde han på Conrad Svendsen senter. Han trivdes her og gav uttrykk for at han ble forstått og respektert.

Utsikt over byen og fjorden

Fikk unnskyldning etter sin død Under åpningen av Fritz Moens plass på Conrad Svendsen senter 17. april 2008, sa justisminister Knut Storberget: «Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for».

Da Hjemmet for Døve skulle kjøpe sin første eiendom i nærheten av Kristiania, som hoved­staden het i 1898, var det flere av de ansvarlige som ønsket at de skulle se etter ”en eiendom med mindre dominerende utsikt og til lavere pris”. Et av styre­medlemmene uttrykte da at ”de døve hører så lite pent - derfor skal de ha noe pent å se på”. I dag setter både brukere av og ansatte på senteret stor pris på den gode beliggenheten.

Arven etter Fritz Moen

Fritz Moen

Fritz Moen testamenterte erstatnings­summen og alt han eide til virksom­heten her. I samarbeid med Justis­ departementet ble blant annet Fritz Moens forskningsfond opprettet. Formålet med fondet er å bidra til forsknings- og opplysningsvirksomhet om funksjonshemmedes stilling i rettspleien med særlig vekt på hørsels­ hemmede og døve.

Fra Finn Jor: En nøkkel til nytt liv, Hjemmet for Døve gjennom 60 år, Oslo 1958

på Signo Conrad Svendsen senter Side 24

Side 25


Besøksadresse: Solveien 119A, 1170 Oslo Postadresse: Postboks 160 Nordstrand, NO 1112 Oslo Telefon: +47 23 16 75 00 Teksttelefon: +47 23 16 75 01 E-post: css@signo.no Hjemmeside: www.signoconradsvendsensenter.no

Foto: Hanna Grimsgaard Tveite Grafisk design: John Herfindal Š Signo Conrad Svendsen senter 2013

Signo Conrad svendsen senter_ brosjyre 2013  

- Bo- og omsorgstilbud med mer enn 65 omsorgsboliger - Dagtilbud med arbeid og aktivitet både for beboere og brukere som bor utenfor virksom...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you