Page 1

www.signo.no

Stiftelsen Signo

Årsrapport

Grenseløs tro på menneskets muligheter

2012


Generalsekretæren har ordet

Innhold Generalsekretæren har ordet................................................................3 En presentasjon av Signo.......................................................................4 Året som gikk ........................................................................................6 Fra hovedstyret................................................................................... 10 Oversikt over alle virksomhetene våre................................................ 14

Organisasjon i utvikling Vi mennesker kan sette begrensinger både for oss selv og andre. Men i Signo ønsker vi å ha grenseløs tro på menneskets muligheter. Gjennom en åpen, lekende og kommuniserende arbeidsform, vil vi gi våre døve og døvblinde brukere nærhet og omsorg bygget på høy faglig kunnskap.

Organisasjonen.................................................................................... 20 Resultatregnskap.................................................................................22 Balanse - eiendeler.............................................................................. 23

Signo ønsker først og fremst å være nær. Vi vil bety en

Balanse - egenkapital og gjeld............................................................. 24

forskjell i menneskers liv og hverdag. Derfor lytter vi til brukere og pårørende når vi tenker innhold og tilrettelegging. Derfor er fagmiljøet på tvers av alle virksomhetene i Signo så viktig. Gode ideer og erfaringer deles som grunnlag for at vi hele tiden kan utvikle fagligheten hos oss videre. Signo ønsker å være i utvikling. Derfor har vi strategiske planer og arbeider systematisk etter målene vi strekker oss etter. Vi holder tett kontakt med ulike departementer og offentlige instanser, og opplever å bli sett og at våre tjenester også er ønsket inn i fremtidige løsninger. 2012 ble et intenst og spennende år for Signo. Ta en kikk i årsrapporten og få kunnskap om tall, fakta og de overordnede føringene i arbeidet vårt!

Inger Helene Venås generalsekretær i Signo

 side 2

 side 3


En presentasjon av Signo

Hva er Signo? Ordet «signo» betyr jeg tegner. Med det mener vi ikke å lage tegninger, men at Signo bruker tegnspråk og andre typer kommunikasjon for å forstå hvilke ønsker og drømmer våre brukere har. I Signo er det ikke hvilket språk vi bruker som er det viktigste, men at alle får mulighet til å kommunisere med utgangspunkt i sine egne premisser. Gjennom dialog, samhandling og kompetanse vil vi bidra til å sikre døve og døvblinde ”full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet” - sitat: FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Organisering

Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Signo har et landsdekkende tilbud med åtte forskjellige virksomheter. I 2012 gav vi tilbud til 787 døve og 177 døvblinde personer. Virksomhetene våre er lokalisert i Oslo, Andebu og Sandefjord, Bergen og Trondheim. Vi har om lag 1000 ansatte hos oss og driften finansieres i hovedsak gjennom enkeltavtaler med norske kommuner samt andre offentlige avtaler.

Tilbud

Det er stor variasjon i tilbudene våre - de er like forskjellige som menneskene som benytter seg av dem.

Menneskene Signo er til for

Helt siden 1898 har Signo tilegnet seg kunnskap om døve og døvblindes utfordringer. Vi er opptatt av å forstå, akseptere og støtte opp om at alle er unike og verdifulle. Noen ønsker tilbud en kort periode, mens andre har behov for varig bo-, omsorg- og arbeidstilbud.

Utdanning og kurs

Signo grunn- og videregående skole gir et lands­dekkende tilbud om utdanning, både på hel- og deltidsbasis til døve, døvblinde og hørselshemmede elever. Skolen har internat. Signo skole og kompetansesenter gir tilbud om voksenopplæring og konsultative tjenester.

Arbeidstilbud

Tre av Signos virksomheter driver forskjellige typer arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra Nav. De er organiserte som egne aksjeselskap. Tiltakene består av faste arbeidsplasser for uføre­ trygdede, men også tiltak for mennesker som mottar arbeids­avklaringspenger. Den som kommer til oss vil møte fagutdannede ansatte som bruker tegnspråk, og har god kjennskap til attføringsfaglige spørsmål, trygdeordninger og andre rettigheter.

Signo gir: • bolig og omsorgstilbud • kultur- og fritidstilbud • tilbud om grunn- og videregående skole • voksenopplæring • arbeidstilbud i egne bedrifter • bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet • tilbud om eksterne tjenester gjennom utredning, veiledning og kurs.

Vi har lang erfaring i hvilke utfordringer hørsels­ hemmede, døvblinde og døve med funksjonshemminger møter i arbeidssøkerprosesser og senere i arbeidslivet. Målet er å gi mulighet til vekst og utvikling. Vi samarbeider med lokale utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Signo Grantoppen AS i Vestfold har også dagsentervirksomhet

Vi er også deltaker i internasjonale nettverk og sam­ arbeider om ulike bistandsprosjekter, både i Asia, Afrika, Midt-Østen og Europa.

Vi gir bo- og omsorgstilbud til døvblinde og døve som har behov for det. Bomiljø med visuell og taktil kommunika-

Botilbud

 side 4

Fra en reportasje i SignoFolk i 2012: Lizzie Axelsen (46) bor og jobber i Signo. På Signo Rycon, hvor hun jobber, har hun ansvar for skjortevasken. Foto: Sigmund Rønsen Aarhaug

sjon er et fundament i tilbudene. Det er først og fremst tegnspråkmiljøet og vår spesialkompetanse som gjør at mange ønsker et tilbud hos oss. Signo gir en rekke ulike botilbud: Omsorgsboliger, alders- og sykehjem og bokollektiv til døve elever i videregående skole.

Du finner en geografisk oversikt over alle virksomhetene på side 14.

 side 5


Året som gikk

Fellesskapets år ”Vi er imponert over hvordan dere tar utgangspunkt i menneskeverdet, det unike og ukrenkelige individet – og at dere ikke gir dere før dere har funnet den enkeltes potensial.” Kong Harald V, sitat fra tale ved kongeparets besøk hos Signo, juni 2012. 2012 var fellesskapets år i Signo. Kongeparets besøk sommeren 2012 samlet hele «Signoriket». Da kong Harald og dronning Sonja, bokstavelig talt, «knyttet seg inn» i felleskapsteppet som hadde vært på reise gjennom alle Signos virksomheter, var det med å styrke følelsen av helhet og tilhørighet. Norges konge siterte Erik Byes «Vår beste dag» og takket for at Signo hadde gitt kongeparet en av deres beste dager. I desember samlet Signo seg om Tomaskirken. Verdens første sansekirke ble vigslet i Andebu. En stor dag for våre brukere og en oppfyllelse av en drøm som har ligget lenge i Signo. To biskoper var til stede da døve- og døvblinde brukere tok sin nye kirke i bruk. Det var et historisk øyeblikk som ble ledet av Signos nye døveprest Marco Kanehl. Dagene satte Signo på kartet, både lokalt, regionalt og nasjonalt, som en stor og kompetent aktør innen omsorg, arbeid og utdanning for døve- og døvblinde. Merkedagene gav Signo omfattende medie-eksponering og profilering gjennom innslag i lokal- og rikspresse.

Signo på tvers

Målet med felleskapets år har vært å få til større samspill og helhet på tvers av organisasjonen. Fellesskapets år ble innledet ved å ”rulle ut” Signonett. Alle ansatte i Signo ble knyttet sammen gjennom det nye intranettet som nå er den viktigste informasjonskanalen for ansatte. Her

deles grunnleggende felleskunnskap, informasjon fra virksomhetene, faglig kunnskap og kompetanse. Besøkstallene tyder på at mange har tatt Signonett i bruk. En organisasjon som trekker i samme retning stiller krav til felles infrastruktur og gode samhandlingsverktøy. Signo servicesenter har etablert en felles, sikker sone for håndtering av personinformasjon, i tråd med datatilsynets retningslinjer og krav I 2012 styrket vi også vår visuelle kommunikasjonsløsning (video), både mellom ikt-brukere og videokonferanser mellom ulike lokasjoner. Dette gir økt mulighet til bruk av tegnspråk og kan samtidig redusere reiseutgifter.

Samling om Signo

Et viktig mål i fellesskapets år har vært å skape arenaer og møteplasser der Signoansatte kan møtes, oppleve felleskap og å dele kunnskap. I løpet av året er det arrangert flere konferanser og seminarer om viktige fagområder innen attføring, døvblinde, tegnspråk og seksuelle overgrep. I tillegg har det vært flere faglige samlinger innen økonomi, IKT, forvaltning og informasjon. Signos hovedkontor har etablert faglig forum med en representant for hver virksomhet. Målet er å stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling.

 side 6

Stort møte: Synne Heimseth, som er elev på Signo grunn- og videregående skole, fikk æren å overrekke blomster til kongeparet Foto: Sigmund Rønsen Aahaug

 side 7


Ny kunnskap

Vår egenart tilsier at vi må ha en høy bevissthet om forebygging av, og tiltak ved seksuelle overgrep. Våre ansatte må ha nødvendig kunnskap for å ivareta brukere med en historikk knyttet til dette. I 2012 ble nye prosedyrer ved seksuelle overgrep ferdigstilt. Arbeidet med en felles brukerundersøkelse i Signo startet i 2012. Målet er å få en forståelse av og innsikt i hvordan våre tjenestemottakere opplever oss. Så langt vi kjenner til er det første gang i Norge at det gjennomføres en slik undersøkelse med den målgruppen vi jobber med.

Tegnspråkfokus

Tegnspråk er bærende i Signo. Alle ansatte skal kunne tegnspråk. Vi jobber systematisk med å øke kunnskapen og utvikle gode holdninger. I 2012 har vi blant annet arrangert en tegnspråkkonferanse som samlet 200 deltakere. Det er også startet et arbeid med en tegnspråkprofil for Signo. Det er også jobbet systematisk med å øke rekrutteringen av døve. Antallet døve ansatte økte med 17 prosent i 2012 - Signo har nå ca 160 døve ansatte.

Kina: Mer enn 200 barn får nå opplæring på tegnspråk som følge av prosjektet. Malawi: Kartlegging av 75 barn og unge og test av deres hørsel og syn, kommunikasjon og mobility. Uganda: Døve ungdommer har fått god kjennskap til tegnspråk. Flere har fått innføring i bruk av film/video i arbeidet med å fremme rettigheter for døve og for å bruke dette i holdningsskapende arbeid.

Nordisk samarbeid

Signo deltar i det nordiske samarbeidet mellom institusjoner og organisasjoner som gir tjenester til døve og døvblinde. Styret i Pro Communicatio Nordica (PCN) vedtok tiltak i 2012 for å styrke og lette samarbeidet og kommunikasjonen i nettverket bl.a. ved å opprette en Facebookside. Vi hadde et CI-seminar i 2012, også med deltakelse fra Sverige og Danmark.

Bygget verdens første sansekirke

Tomaskirken i Andebu er den eneste i sitt slag i verden, med vibrasjonsgulv og spesiell tilrettelegging for visuelle og taktile opplevelser. Det er på mange måter Signos ”eksamensoppgave” og viser i praksis hva Signo mener med tilrettelegging og deltakelse.

De gode historiene

Antallet oppslag i media ble fordoblet i 2012. Konge­ besøk og Tomaskirkeinnvielse var gode anledninger til vise oss fram. Erfaringen med mediene er at det er interesse og potensial for saker fra Signos verden. I 2012 satset vi spesielt på sosiale medier. Antallet enkeltpersoner som «følger» oss på Facebook har økt. Sosiale medier er en god kanal for å løfte informasjon ut til folk og å bygge positivt omdømme.

I sammenheng med kirkerommet ligger også den nye Tomaskafeen med plass til kirkekaffe og samlinger. Tomaskirken fylles stadig med brukere og nye aktiviteter og kirkerommet er og skal være under kontinuerlig utvikling.

Internavisa Signofolk har fått en mer utadvendt profil som følge av vårt intranett.

Utvikling og endring

Magasigno har gjennomgått en betydelig fornyelse både grafisk og innholdsmessig. Magasinet er et viktig verktøy i Signos strategiske informasjonsarbeid. En fornyelse av det grafiske uttrykket på Signos nettsider er også på plass.

Ut mot verden

Signo deltar i seks bistandsprosjekter. Primærmålgrupper for disse prosjektene er døve og døvblinde. Landene vi opererer i er Kina, Palestina, Uganda og Malawi. I 2012 har vi i tillegg gjennomført et for-prosjekt i Zambia. Midler til disse prosjektene kommer fra NORAD og Atlas-alliansen. I 2012 gjennomførte vi evaluering i tre av prosjektene våre. De Palestinske Områdene: Lærere og ansatte i skolene nyter godt av kurs, materiell og veiledning.

Etter lang evalueringsprosess vedtok helseministeren i juni at Signo døvblindesenter fortsatt skal være regionssenter. Kompetansetjenester til døvblinde organiseres som en nasjonal kompetansetjeneste med forankring i Helse Nord RHF. I tråd med Signos anbefaling ble tjenesten samtidig løftet ut av sjeldenfeltet. Det skal ytes samme tilbud til mennesker med samme funksjonshemming uavhengig av døvblindhetens årsak.

Tro på mulighetene

Vi lar resultatene til arbeidsmarkedsbedriften Signo Rycon AS i Oslo være et av mange eksempler til inspirasjon. De lykkes bedre enn lignende virksomheter i Oslo. I 2012 formidlet Signo Rycon AS 60 prosent av arbeidssøkerne i tiltaket «Arbeid med bistand» til ordinært arbeid. Det er 20 prosent mer enn de neste bedriftene på lista, gjennomsnittet i Oslo var 32 prosent.

 side 8

På parketten: Schirin Zorriassateiny svever over vibrasjonsgulvet i Tomaskirken under vigslingen 9. desember 2012. Foto: Sigmund Rønsen Aahaug

 side 9


Fra hovedstyret

Hovedstyrets årsberetning Virksomhetens art og hvordan den drives Virksomhetsidé Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsens visjon er: ”Grenseløs tro på menneskets muligheter.” Målgrupper Signo gir ulike tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et kommunikasjonsmiljø basert på tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon. Driftens lokalisering og omfang Signo hadde i 2012 åtte ulike virksomheter. Disse ligger i byene Oslo og Bergen, i tillegg til fire virksomheter som ligger i Vestfold med et tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. De to virksomhetene Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole AS betraktes her som én enhet.

Fra 31.januar opphørte Signo Midt-Norge som egen virksomhet og Signos aktiviteter i Midt-Norge er etter dette ivaretatt av Signo Conrad Svendsen senter. Fra 1. august ble skolevirksomheten i Signo kompetansesenter skilt ut i en egen virksomhet, Signo skole- og kompetansesenter AS. Virksomheten er heleid av Stiftelsen Signo. Totalt utgjør konsernets virksomhet 674 årsverk fordelt på et gjennomsnittlig antall ansatte på 1.042 personer. Stiftelsens hovedkontor ligger på Nordstrand i Oslo. Formål ”Stiftelsen Signo gir tilbud til døve og døvblinde, og til hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. Stiftelsen vil med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overbevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, ansatte og andre som omgås eller arbeider med målgruppene” ­ (§ 2 stiftelsens statutter). Styringsstruktur Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer og vedtar stiftelsens statutter. Signo har fire heleide aksje­ selskaper og for disse er Signos hovedstyre generalforsamling. De

 side 10

Hovedstyret i 2012. Fra venstre; Roar Bredvei, Ken Davidsen, Inger Helene Venås, Kristine Stiansen, Torstein Lalim, Sissel Marit Grønlie, Sonja M. Holten, Jens Barland, Finn Arild Thordarson, Aud Berger, Irene Grytnes og Ole Elvesveen. Foto: Elisabeth Moe øvrige virksomhetene er en del av selve stiftelsen. Disse har egne driftsstyrer som rapporterer til hovedstyret. Daglig ledelse ved Signo Daglig leder er generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for hovedstyret. Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har bestått av femten personer. Hovedkontoret bestod i 2012 av fire avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling, informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Signo servicesenter er en egen avdeling ved hovedkontoret. Servicesenteret beskjeftiger ni IT-konsulenter og har ansvaret for drift og vedlikehold av Signos IT-systemer. Blant generalsekretærs hovedoppgaver er å sikre helheten og samspillet i stiftelsen, strategisk utviklings­ arbeid, og ivaretakelse av overordnet og økonomi og avtaleforhold. Dette gjelder forhold som myndighets­ kontakt, tjenesteyting til virksomhetene, koordinering, verdi- og faglig utviklingsarbeid, prestetjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og eiendoms-forvaltning. I tillegg til dette kommer bistandsarbeidet og annen internasjonal virksomhet.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2013 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Arbeidsmiljø

Signo målsetting er å være et arbeidssted med et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. 2012 var «Fellesskapets år» i Signo, og vi har dette året vært arbeidet spesielt med internt samspill og økt helhet i arbeidet. Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og oppfølging av eget intern-kontrollsystem, samt inngåelse av avtaler vedrørende bedriftshelsetjenesteordninger. Virksom-hetene har videre ansvar for sykefraværs­ registrering, personskaderegistrering, samt registrering av materielle skader. Virksomhetene behandler disse registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Det gjennomsnittlige sykefravær var 9,33 % totalt i Signo. Ved hovedkontoret var sykefraværet 15,75 %, i hovedsak langtidssykefravær. Hovedkontoret ved Signo og virksomhetene er IA-­ bedrifter.

Likestilling

Det er en målsetting at det er full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidet. Signo har vedtektsregulert representativitet. Det er høy bevissthet på forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Stiftelsens generalsekretær er kvinne. Blant de råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 47 %. Av Signos ti organisatoriske enheter har vi i 2012 hatt 5 kvinnelige

 side 11


virksomhetsledere. Det er ingen døve virksomhets­ ledere. Hovedstyret har to døve og en døvblind, 37.5 %. Signo arbeider for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Signo har et spesielt fokus på døve og døvblinde. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til funksjonshemming og vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Signo har ulike ressurs- og verdidokument der spesielt likebehandling mellom hørende og hørselshemmede ansatte vektlegges. Signo hadde i 2012 161 døve ansatte, en økning på 17 % i forhold til 2011.

Ytre miljø

Signo har høy bevissthet i forhold til forurensing og legger opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i minst mulig grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, verken innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre noen betydelig påvirkning utover det som fremkommer av ordinær aktivitet. Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert. Hovedkontoret og 7 av Signos virksomheter er nå miljøfyrtårnsertifisert.

Framtidig utvikling

Signo har en god finansiell stilling, som danner et nødvendig grunnlag for å møte fremtidige utfordringer. Stiftelsen Signo forutsetter gjennom årlig budsjettering, at virksomheten skal gjenspeile inntjeningsgrunnlaget slik at regnskapene gir resultater i balanse. Signos hovedstyre og virksomhetsstyrene har ansvar for til enhver tid å tilpasse driften til det nivået som inntjenings­grunnlaget tilsier.

Resultat, invisteringer, finansiering og likviditet (morselskapets tall i parantes)

Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 502,4 mill (426,6 mill) i 2011 til kr. 532,7 mill (429,6 mill) i 2012. Årsresultatet ble kr 17,6 mill (kr 16,0 mill). Det vises for øvrig til regnskapet og notene til regnskapet.

Finansiell risiko

Årsresultat og disponeringer

Markedsrisiko 71,7 % av konsernets (71,7 % av morselskapets) gjeld til finansinstitusjoner er bundet opp med fast rente. Dette reduserer konsernets eksponering mot endringer i rentenivået og gir forutsigbarhet. Kredittrisiko Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav. ­Konsernets debitorer er for det vesentligste kommuner, fylkeskommuner og staten. Likviditetsrisiko Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr 15.982.014 som styret foreslår disponert slik: Overført til egenkapital med internt pålagte restriksjoner kr 1.893.625 Overført til gavefond kr 206.914 Overført til annen egenkapital kr 13.881.475 Totalt disponert kr 15.982.014

De samlede investeringene i konsernet i 2012 var kr. 11,3 mill (kr 8,5 mill). Av årets investeringer har kr. 5,7 mill (kr 4,6 mill) medgått til kjøp og oppgradering fast eiendom som har økt konsernets tilbudskapasitet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 108,1 mill (kr 92,8 mill) pr 31.12.2012. Konsernets og morselskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.2012 ­­ 29,5 % (26,8 %) av samlet gjeld i konsernet, sammen­ lignet med 26,7 % (27,3 %) pr. 31.12.2011. Konsernets og morselskapets finansielle stilling er god. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 490,7 mill (kr 456,8 mill) sammenlignet med kr. 480,4 mill (kr 444,1 mill) året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2012 var 36,3 % (37,1 %) sammenlignet med 33,6 % (34,7 %) pr. 31.12.2011.

Styret vurderer Signos inntjening som sikker fremover. Driften av Signos virksomheter er i stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige. Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av avtaler og nye avtaleinngåelser med Utdanningsdirektoratet, Helse Sør-Øst, Nav samt mange enkelte kommuner og fylkeskommuner. Aktivitetene følges hele tiden opp innenfor de gitte rammer.

 side 12

 side 13


Signo

bergen

Beskrivelse

største arbeidsplass for døve

Signo Conrad Svendsen senter

Bergen Signo Dokken AS

Daglig leder: Sylvi Leirvaag

Signo Konows senter

n Signo Dokken AS gir tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde personer i Bergen og nærliggende kommuner. n Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. n Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging.

Driftsinntekster Årsresultat

2011

2012

26 513 715

27 233 427

642 293

-88 834

n Nav er den viktigste samarbeidspartneren for Signo Dokken AS. Bergen kommune delfinansierer 20 av våre 22 plasser. Tolk på arbeidsplass betjener Signo Konows senter og vårt eget bokollektiv. Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Fylkeskommunen til den enkelte søker betaler for plassene ved bokollektivet.

Oslo

Daglig leder: Kjell Frydenlund-Moldestad

n Signo Konows senter har en basis i døves språk og kultur. Ut fra det gir vi et helhetlig bo- og omsorgstilbud til eldre døve og døvblinde i sykehjem. n Vi gir også et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til voksne døve med utviklingshemming i bofellesskap.

n Bokollektiv for elever ved Nordahl Grieg videregående skole.

Driftsavtale og finansiering

Direktør: John Grimsby

Signo Konows senter

Daglig leder: Kjell Frydenlund-Moldestad

n Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter.

Nøkkeltall

Trondheim

Signo Dokken AS

Daglig leder: Sylvi Leirvaag

2011

2012

Driftsinntekster

33 890 157

36 852 926

Årsresultat

-2 967 857

-188 070

n Sykehjemmet drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. n Bofellesskapet drives etter samme lov, der den enkelte beboer har en husleieavtale med stiftelsen Signo. I tillegg har de individuelle vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Signo Conrad Svendsen senter Signo Rycon AS

Daglig leder: Svein Garden

Personale

Direktør: John Grimsby

Vestfold

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

Heltid

Deltid

Midlertidig

Antall ansatte

19

8

4

31

Antall ansatte

Antall hørende

13

6

3

22

Antall hørende

13

69

10

92

7

54

8

69

Antall døve

6

2

1

9

Antall døve

6

15

2

23

Gj.snittsalder

41

46

41

Gj.snittsalder

47

38

27

Totalt

Signo døvblindesenter Daglig leder: Knut Johansen

Signo Grantoppen AS Daglig leder: Rolf Hamarsnes

Signo Vivo

Daglig leder: Hilde Kari Maugesten

Hovedkontor Stiftelsen Signo Solveien 119 E 1112 OSLO Tel: 23 16 75 50 stiftelsen@signo.no

 side 14

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

7

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

-

Tjenester og tilbud

Direktør: Aud Bergerud

Gjennom­snitt pr år

Signo skole- og kompetansesenter

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Døve

49

Døve

14

Døvblinde

1

Døvblinde

13

Ledelse og styre

- Norges

Virksomhet

Oversikt over alle virksomhetene våre

Styreleder: Steinar Jacobsen Medlemmer: Jann Aasbak, Ann Liss Oppdal, Tone Høylandsskjær, Frode Holgersen, Alette Knudsen og Morten Hauken.

Styreleder: Kristin Ravnanger Styrets nestleder: Helge M. Haaland Medlemmer: Ingeborg Skaten, Gunnar Hansen, Ansattrepresentanter: Terje Bjelland, Trude Håvardstun Brukerrepresentant: Jorunn Hovland.

 side 15


Beskrivelse

Virksomhet

Vestfold Signo skole- og kompetansesenter (består av to deler)

Signo døvblindesenter

Direktør: Aud Bergerud

n Signo kompetansesenter gir: Spesialpedagogiske tjenester på system og individnivå til opplæringsansvarlige som arbeider med elever med hørselshemming og elever med døvblindhet i vanlig skole.

n Signo grunn- og videregående skole AS er opprettet som et aksjeselskap og godkjent som privatskole for mennesker med funksjonshemming. Målgruppene er elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og elever med døvblindhet. Skolen er godkjent både som grunnskole og som videregående skole. Skolen har internat for elever med lang reisevei

n FoU arbeid i samarbeid med høyskole, universitet og andre fagmiljøer. n Kurs og konferanser for foreldre og fagpersoner. Selger voksenopplæring til kommuner. Kommunikasjonskurs til voksne med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonshemminger og voksne med døvblindhet som bor geografisk spredt.

Signo Grantoppen AS

Daglig leder: Knut Johansen

Daglig leder: Rolf Hamarsnes

n Boenhetene gir helhetlige tjenester til voksne med medfødt døvblindhet - i et livsløpsperspektiv.

n Vi er en arbeidsmarkedsbedrift som skreddersyr tjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

n Regionsenteret er en spesialisthelsetjeneste i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Kjerneoppgavene våre er å samle og utvikle kunnskap og kompetanse og spre dette til personer i målgruppen og deres nettverk

n Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uføretrygd. n Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. n Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. n Tolk på arbeidsplass.

n Deltidsopplæring ( inntil 12 uker i året) til barn og unge. mennesker med autisme.

Årsresultat

2011

2012

2011

2012

61 772 011

35 893 238

Driftsinntekter

-

28 928 432

-122 295

1 893 625

Årsresultat

-

270 942 Driftsinntekter

n Signo kompetansesenter var fram til 01.01 13 en del av Statped og ble i 2012 drevet på grunnlag av avtale med Utdanningsdirektoratet av 16. okt. 2006. Senteret arbeider på oppdrag fra fylker og kommuner. Etter omorganiseringen av Statped ble det besluttet at Signo kompetansesenter skal ha tett samarbeid med Statped , men ikke være en del av Statped. Voksenopplæring finansieres ved salg av tjenester til kommuner

Heltid

Deltid

Midlertidig

n Signo grunn- og videregående skole var fram til 01.08 12 en del av Signo kompetansesenter og ble fram til da drevet på grunnlag av avtale med Utdanningsdirektoratet av 16. okt 2006. 01.08.12 ble Signo grunn- og videregående skole AS skilt ut som et Aksjeselskap og godkjent som privatskole. Skolen finansieres over post 228 i statsbudsjettet. I tillegg finansieres Signo grunn- og videregående skole over post 227 på statsbudsjettet.

Totalt

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

Årsresultat

2011

2012

43 404 772

45 546 792

Driftsinntekter

-346 297

1 704 070

Årsresultat

n Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte brukerkommune/bydel, som betaler døgnpris. Regionsenterets drift er basert på en rammeavtale med Helse Nord RHF samt årlig ytelsesavtale. Helse- og omsorgsdepartementet bevilger den økonomiske rammen. Helse Nord RHF videreformidler den til regionsenteret.

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

2011

2012

39 111 695

39 135 575

-510 840

574 293

n Våre viktigste samarbeidspartnere er NAV og 65 kommuner. De finansierer VTA-plassene. I tillegg finansierer NAV Arbeid med Bistand-stillinger, APS-plassene og “ Tolk på arbeidsplass”. Vi har også driftsavtaler med andre enheter i Signo.

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

Antall ansatte

19

26

7

52

Antall ansatte

12

42

3

57

Antall ansatte

26

64

1

91

Antall ansatte

26

26

6

58

Antall hørende

19

22

5

46

Antall hørende

12

37

3

52

Antall hørende

26

64

1

91

Antall hørende

22

21

5

48

Antall døve

0

4

2

6

Antall døve*

0

5

0

5

Antall døve

0

0

0

0

Antall døve

4

5

1

10

Gj.snittsalder

52

54

48

Gj.snittsalder

53

37

37

Gj.snittsalder

44

43

36

Gj.snittsalder

49

45

43

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

0,5

Tjenester og tilbud

16

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Ledelse og styre

*Gjennomsnitt pr år

Personale

Driftsavtale og finansiering

Nøkkeltall

Driftsinntekter

Fram til 1.8.2012 Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Thor Klaveness, Øyvin Hansen, Tor Ivar Torgauten, Ragnhild Sandviken, Lill Johanne Eilertsen, Inger Karin Hjelle

Fram til 1.8.2012 Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Thor Klaveness, Øyvin Hansen, Tor Ivar Torgauten, Ragnhild Sandviken, Lill Johanne Eilertsen, Inger Karin Hjelle

Etter 1.8.2012 Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar

Etter 1.8.2012 Styreleder: Kåre Hoel. Medlemmer: Anne Rygh Pedersen, Tor Ivar Torgauten, Annikken Johnsrud, Merethe Asprusten

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

10

11

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Døve

148

Døve

18

Døve

Døve

Døvblinde

11

Døvblinde

5

Døvblinde

Torgauten, Annikken Johnsrud, Heidi Kittelsen, Lill-Johanne Eilertsen

 side 16

0 118

Døvblinde

Styreleder: Lise Beate Hoxmark Medlemmer: Cathrine Ellefsrød, Geir Jensen, Kurt Orre, Malvin Hansen, Arvid Leeber, Anita Brattås.

160 5

Styreleder: Thorvald Hillestad Medlemmer: Anne Berit Gran, Trond Olsen, Beate S. Syvertsen, Frode Berg, Nina Grødem Larsen, Kjell Erik Kristiansen, Heidi Trolldalen

 side 17


Beskrivelse

Virksomhet

Vestfold

Oslo

Signo

Signo Vivo

Signo Conrad Svendsen senter

n Signo Vivo gir et individuelt tilrettelagt bo- og tjenestetilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi skal bidra til vekst for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Tjenestene gis i et tegnspråklig miljø.

n Bo- og tilrettelagt omsorgstilbud i Oslo og Trondheim. Dagtilbud med arbeid og aktivitet . Rehabilitering . Avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne. Kultur- og fritidstilbud. Seksjon for helsefag med legetjeneste, psykologer og andre terapeuter. Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon. Sosialpedagogiske tilbud (bofellesskap) i Oslo og Trondheim for ungdom i videregående skole. Tolketjeneste i Trondheim.

Daglig leder: Hilde Kari Maugestad

Signo Rycon AS

Direktør: John Grimsby

Stiftelsen Signo

Daglig leder: Svein Garden

Generalsekretær: Inger Helene Venås

n Vi gir tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde personer i Oslo og nærliggende kommuner. Vi driver fire ulike arbeidsmarkedstiltak, ett er varig og de tre andre er tidsbegrensede.

n Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsen Signo vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel.

1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) for personer med uførepensjon.

n For å realisere målene driver Stiftelsen Signo ni ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er Signo engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere bistandsprosjekter.

2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging. 3. Arbeid med Bistand (AB) for personer i eksterne virksomheter. 4. Avklaring mot videre karriere.

Driftsinntekter Årsresultat

2011

2012

117 674 816

130 537 658

4 076 135

5 642 810

Driftsinntekter Årsresultat

n Brukerne får vedtak om tjenester i sin hjemkommune. Kommunen inngår deretter avtale med oss. Kostnadene beregnes individuelt, avhengig av behov for oppfølging. Tjenestene beskrives i individuell plan.

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

2011

2012

154 412 945

162 376 086

3 496 909

4 634 937

Driftsinntekter Årsresultat

n Bo- og dagtilbudene er basert på individuelle avtaler med kommuner og bydeler. Bofellesskapene er finansiert ved avtaler med fylkeskommuner. Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør-Øst. Seksjon for helsefag og Seksjon for tegnspråk og kommunikasjon er finansiert over statsbudsjettet. .

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

2011

2012

29 410 468

30 308 629

-305 176

868 431

Driftsinntekter Årsresultat

n De arbeidsmarkedstiltakene som er rettet mot formidling til ordinært arbeid, har driftsavtaler med Nav. Varige tiltak baserer seg i tillegg på driftsavtaler med bydeler og kommuner. Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo.

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

2011

2012

502 446 217

596 898 728

6 706 598

17 606 846

n Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær har en stab på 15 personer fordelt på fire avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag og informasjon.

Heltid

Deltid

Midlertidig

Totalt

Antall ansatte

73

171

13

257

Antall ansatte

129

216

0

345

Antall ansatte

30

2

2

34

Antall ansatte

365

630

47

1042

Antall hørende

61

150

10

221

Antall hørende

97

185

0

282

Antall hørende

25

2

1

27

Antall hørende

298

546

38

882

Antall døve

12

21

3

36

Antall døve

32

31

0

63

Antall døve

5

0

1

6

Antall døve

67

83

11

161

Gj.snittsalder

45

42

33

Gj.snittsalder

43

34

Gj.snittsalder

44

50

29

Gj.snittsalder

46

43

33

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

7

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år)

8

7,6

Tjenester og tilbud

9

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer

Døve

56

Døve

103

Døve

Døve

787

Døvblinde

6

Døvblinde

14

Døvblinde

Døvblinde

177

Ledelse og styre

*Gjennomsnitt pr år

Personale

Driftsavtale og finansiering

Nøkkeltall

n Tolk på arbeidsplass, både internt og til tre samarbeidende virksomheter.

Styreleder: Gudmund Eikli Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Jorunn Midthun, Anne Grethe Bergem, Anne Karin Auglend, Lars Skøtt, Marit Skyltbæk

Styreleder: Trude Husjord Medlemmer: Paal Richard Peterson, Jan Erik Nilsen, Sunniva Holberg, Sigurd Dehli, Erik Lundqvist og Aslaug Mjærum.

 side 18

223 4

Styreleder: Morten Buan Medlemmer: Margrete Singsaas, Henrik Vestergaard, Nina Lyng, Åse Storvik, Tone-Britt Handberg, Hilde Astrup.

Hovedstyreleder: Jens Barland Medlemmer: Roar Bredvei, Torstein Lalim, Sissel Marit Grønlie, Sonja M. Holten, Finn Arild Thordarson, Irene Grytnes, Ole Elvesveen

 side 19


Organisasjonen

Økonomi­ forvaltningen i Signo Den totale økonomien i Signo er positiv for 2012. Vi har arbeidet bevisst med styring og forvaltning for å nå egne målsetninger. Ett av målene er at vi skal ha et positivt driftsresultat på 3 % for å gi grunnlag for videre utvikling.

Det har vært krevende å få på plass organiseringen og de økonomiske rammene, men regnskapet viser at omgjøringen er gjennomført på en god måte med et positivt resultat. Ved Signo Konows senter har arbeidet med reforhandling av ny driftsavtale for bofellesskapet blitt utsatt til 2013. Virksomheten fikk et lite driftsunderskudd i 2012. Ved Signo døvblindesenter har avtalen om drift av regionsenteret kommet på plass. Ny avtale er inngått med Helse-Nord og de økonomiske rammene i avtalen sikrer en videreføring av dagens nivå.

Av Ken Davidsen, ass. generalsekretær og leder av forvaltningsavdelingen. Regnskapet viser et positivt driftsresultat på konsernnivå på 3,3 % av driftsinntektene. Det styrker egenkapitalandelen. Og slik kan våre ønskede tilbud fortsette. Brutto driftsutgifter for hele konsernet er på 512,1 mill. Og driftsregnskapet viser et overskudd på kr 17,6 mill. Signo forvalter verdier for til sammen 490,7 mill.

Virksomhetene

Vi har lite ledig kapasitet og har hatt fokus på å utnytte det som har vært ledig. Virksomhetene har hatt høy fokus på økonomioppfølgingen og to av dem fikk et mindre underskudd i året som gikk. Av virksomhetene våre som har vesentlige merknader, kan vi nevne: Signo kompetansesenter i Andebu ble delt i to enheter, og heter nå: Signo skole- og kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole AS. Den nye privatskolen startet opp skoleåret 2012/2013 og driftes som en egen juridisk enhet basert på privatskoleloven og aksjeloven.

Signo Midt-Norge ble avviklet som egen virksomhet i januar 2012. Driften ble overført til Signo Conrad Svendsen senter. Vi har arbeidet aktivt administrativt og politisk for å få på plass en samarbeidsavtale for driften i Trondheim. Og i forbindelse med budsjettbehandlingen 2013 for Trondheim kommune, vedtok bystyret at Signo skal overta driftsansvaret for beboerne i Klostergata 60. Driftsavtale skal inngås i 2013. Tilbudet i Trondheim er lite og krever videre oppfølging for å sikre et økonomisk driftsgrunnlag. Signo Dokkens AS fikk et lite driftsunderskudd i 2012 og fortsetter sitt økonomiske utviklingsarbeid i 2013. Totalt har Signo fortsatt et godt driftsgrunnlag, der vi opplever en god og jevn etterspørsel etter tjenestene våre. Vi så en økning i etterspørselen på enkelte områder i 2012.

 side 20

Bilde 1 & 2 Tomaskirken tar form: her ble verdens største vibrasjonsgulv bygget med 54 basshøyttalere. Kirken ble ferdigstilt i november 2012 og innviet 1. søndag i advent. Bilde 2: Hans Christian Edvardsdal Holmaas trives i Signos nye leiligheter i Molandsveien på Sukke i Andebu. Bilde 3: Bergensordfører Trude Drevland klippet snora til Signo Dokkens nye lokaler sammen med bruker Trude Fagerdal.

Personalkostnadene

Personalkostnadene for konsernet var på 430,2 mill. Dette er en økning på litt over 20 mill. fra året før. Personalkostnadene er Signos største utgiftspost og på konsernnivå utgjør denne kostnaden nå 84 % av driftskostnader. Totalt har Signo 1042 ansatte fordelt på 674 årsverk. Noen er ansatte i mer enn en virksomhet, derfor kan de være telt flere ganger. Dette er både fordi flere virksomheter ligger i nær hverandre, og fordi de har turnus- og deltidsstillinger. Virksomhetene har hatt fokus på personalkostnadene, og spesielt Signo Vivo har arbeidet med ressursstyring gjennom sin vikarbase med gode resultater.

sjon. Denne eiendommen er rehabilitert og utviklet i 2012, med ferdigstilling i 2013. I Andebu har Signo rehabilitert og bygget ut bofellesskapet Hauganveien 1 for Signo Vivo, slik at det nå rommer syv boenheter. Dette ble ferdig til påske i 2013. På Sukke Gård ble Molandveien 30 ferdigstilt i mars 2012. Dette bygget rommer tre leiligheter som leies av Signo Vivo. Tomaskirken og Tomaskafeen ble ferdigstilt i november 2012 og åpnet i desember. Sansehagen rundt Tomas­ kirken skal etableres i 2013.

Investeringer

Stiftelsen Signo kjøpte et næringsbygg i Gaupeveien 25 i Enebakk høsten 2010. Det er Signo Conrad Svendsen senter i Oslo som bruker dette til blant annet vedproduk-

 side 21


Resultatregnskap

Balanse - eiendeler

Resultat­regnskapet

Balanse - eiendeler

KONSERN 2012

KONSERN

MORSELSKAP 2011

MORSELSKAP

2012

2012

2011

1 205 838

1 837 444

413 951 008

409 171 056

14 436 819

15 588 839

270 686 185

429 593 665

426 597 339

5 223 588

2011

Driftsinntekster 30 051 299 494 526 993 8 084 436 532 662 728

458 034 765 Tilskudd fra det offentlige 12 981 720 Andre inntekter

13 616 082 56 839 657 512 105 184

502 446 217 SUM DRIFTSINNTEKTER

284 404 959

15 822 393 Varekostnader 410 055 029 Lønns- og personalkostnader 13 697 082 Avskrivning driftsmidler

0

0

349 467 175

352 629 584

11 267 996

11 594 400

0

Annen driftskostnad

50 398 373

53 788 435

0

411 133 544

418 012 419

14 745 710

18 460 120

8 584 920

33 746 102

6 733 159 20 557 543

9 238 110 Driftsresultat

145 448 55 370 419

Finansposter 2 167 465 5 118 162 -2 950 697

3 177 061 Finansinntekter

2 499 720

5 708 573 Finanskostnader -2 531 512 Resultat finansposter

277 091 185 Tomter, bygninger

248 148 000

4 827 657 Transportmidler

2 553 001

3 328 879

10 465 166 Inventar, maskiner 292 384 008 Sum bygninger og liknende

6 191 006

7 757 238

251 159 007

259 234 117

833 000

200 000

Finansielle driftsmidler

493 208 107 Sum driftskostnader

53 633 603

242 415 000

Bygninger, tomter og inventar

8495 186 11 448 875

2011

ANLEGGSMIDLER

31 429 732 Salgsinnteker

DRIFTSKOSTNADER 430 200 570

2012

0

Invisteringer i datterselskap

0 Lån til foretak i samme konsern 14 699 710 Invisteringer i aksjer og andeler i a.f. 5 985 939 Egenkapitaltilskudd pensjonsforsikr 33 035 387

Overfinansiert pensjonsforsikr.

170 848 Andre fordringer 53 891 884 Sum finansielle driftsmidler

27 322 851

10 618 332

14 699 710

14 699 710

5 712 320

5 087 366

33 746 102

33 035 387

145 448

159 848

82 459 431

63 800 643

333 618 438

323 034 760

0

0

3 155 363

4 977 826

4 859 962

-2 478 106

-1 704 599

339 775 378

346 275 892

SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER

17 606 846

6 706 598 Årsresultat

15 982 014

6 880 321 1 925 263

1 612 712

Lager av varer og annen beholdning

Overføringer 1 893 625 206 914 15 506 307 17 606 846

1 078 195 Overført til e.k. med int. restr 468 220

Overført til gavefond Overført til annen egenkapital

6 706 598 Sum overføringer

 side 22

Fordringer

1 893 625

150 404

206 914

-27 974

13 576 112

12 601 863

Kundefordringer

7 711 703

11 167 432

13 881 475

6 757 891

27 397 368

6 159 187

Andre fordringer

22 614 990

4 276 757

15 982 014

6 880 321

40 973 481

30 326 694

15 444 189

92 828 885

105 649 006

18 761 050 Sum fordringer

108 060 923

113 779 199 Bankinnskudd, kontanter og liknende

150 959 667

134 152 962 SUM OMLØPSMIDLER

123 155 579

121 093 196

490 735 045

480 428 854 SUM EIENDELER

456 774 017

444 127 956

 side 23


Balanse - egenkapital og gjeld

Balanse - egen­kapital og gjeld KONSERN 2012

MORSELSKAP 2011

2012

2011

149 587 945

135 686 586

1 944 302

986 170

17 944 528

17 581 007

169 376 775

154 253 763

EGENKAPITAL Egenkapital 158 221 316

142 712 822

1 944 302

986 170

17 844 528

17 581 007

178 01 0 146

Egenkapital Egenkap. med interne pålagte restr. Gavefond

161 279 999 Sum egenkapital

GJELD Langsiktig gjeld 30 566 596

26 340 725 Pensjonsforpliktelser

189 937 781

207 637 581 Gjeld til kredittinstitusjoner

220 504 377

233 978 306

Sum langsiktig gjeld

20 415 451

17 768 271

189 897 781

192 951 440

210 313 232

210 719 711

Kortsiktig gjeld 12 841 609

9 416 350 Leverandørgjeld

11 718 310

11 362 146

26 565 960

27 171 084

33 226 342

31 152 886 Skattetrekk og offentlige avgifter

46 152 571

44 601 313 Annen kortsiktig gjeld

38 799 740

40 621 252

92 220 522

92 799 241 Sum kortsiktig gjeld

77 084 010

79 154 482

287 397 242

289 874 193

456 774 017

444 127 956

Sum gjeld

312 724 899

292 945 570

490 735 045

406 915 518 SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 side 24


www.signo.no facebook.com/stiftelsensigno Postboks 100 Nordstrand N - 1112 OSLO Solveien 119 E 1170 OSLO

Signo årsrapport 2012  

Signo er en landsdekkende, diakonal stiftelse som gir tilbud om skole, arbeid, bolig og kompetansesenter til døve, døvblinde og hørselshemme...