Page 1

NR.10 DESEMBER 2009

Vi Bygger Nytt

2i1

Vend om for mer lokalt lesestoff i

Pioneren bak Husøy Da den siste sildoljefabrikken i regionen stod i fare for å bli nedlagt, stilte Petter Rasmussen (bildet) seg i spissen for en nyetablering på Husøy. I dag er Karmsund Fiskerihavn en sentral del av Husøy. Foto: Ingeborg Hald


Design: www.steinariversen.no

m.u.h. (meter under havoverflaten)

KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. www.deepocean.no

DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b. 2144 Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: 52 70 04 00

Photo: www.geiroyvind.no

Utfordringene er mange


Innhold: 14 17 19 20 23 24 26 27 28 29 34 37 38 42 50 59-73

Stein Alendal: Kontaktskaperen Nytt fra NAV: Pensjonsregelverket er under endring Nytt om navn Geir’s jørna: Takk for det gamla... Alle har en psykisk helse - også på jobb Bånn gass for Aksdal Næringspark Kryssord Kultur: Moderne gapestokk Visjoner på Haugalands-konferansen Gullkantet avtale for Sysco Siden sist Knutsen OAS teknologi gir stor klimagevinst Jobbfrukt: Kunst og “appetitt på livet” Søstre med forretningsteft Veien til karmøys største industriområde Bedriftsprofiler

4 Sykefravær? Sjekk suksessformelen i Sandeid

9 Blue Hawaii... 44 Eventyret på Husøy Ansvarlig redaktør: Prosjektleder: Redaktør: Grafisk design: Utgiver: Utkommer månedlig: Adresse DHR: Telefon: Hjemmeside: ISSN:

Ansvarlig redaktør Egil Severeide

Aksdal-krysset og regionen Tysvær kommune har ambisjoner. Om en måneds tid setter ordfører Harald Stakkestad spaden i jorda på den nye industriparken på Eikeskog, vel en kilometer sør for Aksdal-krysset. Flere firma, blant annet et av landets største transportselskaper skal etablere seg der. Og næringsmegleren kan fortelle om stor interesse. Hvorfor? Fordi Aksdal ligger midt i smørøyet hva gjelder strategisk plassering. For bedrifter som har med kunder i Bergen, Stavanger og Østlandet å gjøre, ligger Aksdal midt i det kommunikasjonsmessige skjæringspunktet. Her kommet trafikken fra Rogfast til å suse forbi, det samme kommer trafikken til og fra Oslo-regionen. Tysvær vil bli logistikk-knutepunktet i regionen. Ikke nok med det. Rundt Aksdalkrysset er det store planer om utbygging både av boliger og handelsvirksomhet. Aksdal skal bli ”byen” i Tysvær. Kommunen har gode forutsetninger for å lykkes. Spørsmålet er på bekostning av hvem. Eller er det plass til alle? Tysværs ambisjoner kommer midt i en tid da framtidsplanene for regionen skal legges. Kommuneplaner skal rulleres, det samme skal en ”gammel” fylkesdelsplan, som nå får navnet regionplan. Kommunale mål og ønsker skal sys sammen til en regional plan som skal gi Haugesund-regionen økt slagkraft i framtida. Det ber en ytterst krevende øvelse. Målet blir å balansere kommunenes ambisjoner mot regionens. Ingen kan bli best på alt, vi må fordele oppgavene og sette inn trøkket der forutsetningene er de beste. Det kan bli en kamp mellom by og land, sentrum og periferi. Men det kan også bli en positiv prosess, der evnen til å se helhet, til å innse behovet for å ta og gi vil vokse fram. Utviklingen på samferdselssektoren vil gi denne regionen en fabelaktig mulighet. Den skaper trusler i form av kortere avstand til Stavanger og Bergen. Men den åpner langt større positive perspektiver. Vi i Haugesundregionens Næringsforening vil gjerne være en konstruktiv bidragsyter i denne prosessen. Som næringslivets paraplyorganisasjon og næringspolitiske talerør kan vi spille inn de ønsker bedriftene og næringsorganisasjonene i regionen vår har. Det er de små og store bedriftene som skaper verdiene. Derfor må de også få være med å legge premissene for hvordan regionen formes de neste ti-årene. Haugalandskonferansen 2010 er viet nettopp denne prosessen. Der skal vi bruke mye av dagen til å planlegge for framtida: Haugalandet 2020. Og der er det ikke mulig å komme utenom Tysværs ambisjoner…

Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Harald Rasmussen: harald@dhr.no Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhr.no Stian Ferkingstad: stian@dhr.no DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Opplag 57.000 P.B. 1915, 5508 Karmsund 52 84 54 84 www.jobbognaering.no www.hninfo.no 1504-7830

Salgsansvarlig: Eva Narheim, eva@dhr.no

Salg: Jan Åge Matland, jan@dhr.no

Cert no. SW-COC-003756

JOBB & NÆRING

3


Målbevisst jobbing har gitt gode resultater for sykefravær og skadestatistikk: Fra venstre driftsassistent Line Grindheim, fabrikksjef Britt Randi Stokkevåg og avdelingsleder Karl Otto Endresen.

Sykefravær? Sjekk suksessformelen i Sandeid Hvordan er det mulig for en bedrift som trues av permitteringer og nedleggelse å halvere sjukefraværet? Hva smart har Nortura Sandeid funnet på som gjør at de figurerer som utstillingsvindu for Norturas 39 bedrifter landet over? Og som gjør dem til vinner av Arbeidsmiljøprisen 2009? Sjukefravær. Bare nevn ordet og folk tenker skulk, unnasluntring, uføretrygd og pengesluk. Og dårlig arbeidsmiljø. Likevel er det noen som får det til. Da slakteribedriften Nortura Sandeid ble tildelt Arbeidsmiljøprisen under HMS-konferansen i Haugesund i høst, ble jeg nysgjerrig. Hvordan er det mulig for en bedrift som har nedleggingsspøkelset hengende over seg å redusere sykefraværet fra 7.8 prosent i 2007

4

JOBB & NÆRING

til 4.3 prosent i 2009, og å halvere antall skader i samme periode?

Tekst og foto: EGIL SEVEREIDE

Gode informasjonsrutiner, fokus på det positive og økt kompetanse, sier fabrikksjef Brit Randi Stokkevåg, der vi har benket oss rundt møtebordet på kontoret i Sandeid og bedt henne gi de tre vikigste årsakene til suksessen. Avdelingsleder Karl Otto Endresen og driftsassistent Line Grindheim nikker samtykkende. Dette er det fellesskap rundt. Fabrikksjefen er selv utdannet slakter og kjenner produksjonsgangen godt. Hun vet at det er et tungt yrke, som kan bli enda tyngre

når arbeidsplassen er truet. Nå- etter flere år med trusler om permitteringer og kutt hengende over seg, ser de lyset i tunnelen. De er over det verste- ikke minst fordi de aldri har latt tungsinnet få overtak, men kontinuerlig jobbet for å gjøre bedriften bedre og til et hyggeligere sted å jobbe. ”96 prosent av bekymringene våre blir det aldri noe av”, sier Britt Randi Stokkevåg, til godlynt latter fra de andre. Dette har de hørt før. Men for Britt Randi er det blitt et ”slogan”. Hun bruker det for å fokusere på mulighetene. ”Alle tider arbeidsplass” sies det på folkemunne. Det er den merkevaren Nortura Sandeid vil selge. Det kommer ikke av seg selv. Det kommer kun gjennom målbevisst jobbing. -Vi har satt oss selv på skolebenken for å bli bedre ledere, forteller Britt Randi. Lederskiktet er med få unntak rekruttert fra egen virk-


somhet, og trenger kompetanse for å forstå prosessene bedre. Fabrikksjefen har selv tatt videreutdanning på BI og hennes medarbeidere og tillitsmannsapparatet har også fått en solid dose faglig påfyll. HMS-senteret i Haugesund har vært en viktig støttespiller. Redusert sykefravær og økt trivsel på jobben har vært strategiske målsettinger de siste årene. Nortura Sandeid har etablert rutiner for oppfølging av sykmeldte som går langt utenpå det som loven foreskriver. Driftsassistent Line Grindheim har som en av sine viktige oppgaver å være en støtte for linjeledelsen i oppfølgingen av sykmeldte. Den tette oppfølgingen mener avdelingsleder Karl Otto Endresen er viktig for å få arbeidstakere i gang igjen. -Vi stiller krav til dem, slik at de skal holde livsrytmen, og bl.a. komme seg opp om morgenen, sier Endresen. Bedriften ”sponser” også behandling på private klinikker for å få ansatte tilbake i jobb. En med skulderskade fikk beskjed om at han måtte vente i tre måneder på MR-undersøkelse ved offentlig sjukehus, men var både sjekket og ferdigoperert ved en privat klinikk før de tre månedene var gått. En annen ansatt med ”ikke-jobbrelaterte” plager ble fulgt tett opp, men det viste seg umulig å tilbakeføre vedkommende til sin gamle jobb. Men gjennom samarbeid med NAV fikk den sykmeldte seg jobb i en annen bedrift.

Fabrikksjef Britt Randi Stokkevåg: - Vi har holdt møter uten at vi har hatt noe konkret å fortelle. Informasjonssuget er voldsomt og dialog er viktig uansett.

-Vi er rimelig sikre på at denne personen ville vært uføretrygdet i dag om vi ikke hadde stått på, sier Line Grindheim. Åpen og ærlig dialog med medarbeiderne er også viktig om du skal få til et godt arbeidsmiljø. Særlig i tunge tider. -Vi har hatt allmøter selv om vi ikke har hatt noe å si. Folk er så sugne på å få vite at det kommer alltid uventede spørsmål. Og du kan merke stillheten senker seg når de ansatte fordyper seg i internavisa i kantina på fredagene, sier Britt Randi Stokkevåg, som understreker betydningen av å bygge samhold i bedriften.

-Vi gjør mye for å få ektefeller og samboere til å interesse seg for bedriften. De inviteres til sosiale sammenkomster så ofte som mulig. Det er med på å sveise oss sammen til en stor familie, sier fabrikksjefen ved Nortura Sandeid. Hun er stolt over å lede den beste arbeidsmiljøbedriften i Nortura-systemet. Særlig høyt scorer Sandeid-bedriften i forholdet mellom arbeidstaker og nærmeste overordnet. -Det sier meg at vi har en god dialog oss imellom, sier Stokkevåg.

Her er resepten 1. Systematisk opplæring og kompetanseheving innenfor HMS-området.

3. Bruk av HMS-data i et kontinuerlig forbedringsarbeid

Teamsamlinger , kurs og jevnlige møter med IA-representant på fabrikken. Viderutdanning av ledelsen (Fabrikksjefen har bl.a. gjennomført leder- og personalutviklings program ved BI Oslo) Grundige vernerunder på bedriften, der alle funn følges opp gjennom et avvikssystem.

Personalunderesøkelse i konsernet har gitt Nortura Sandeid topp score. Rapporten viser at Sandeid-fabrikken har hatt best utvikling av samtlige 39 Nortura-anlegg fra 2007-2009. Resultatene brukes bevisst overfor kunder og internt under parolen ”Alle tiders arbeidsplass”. Ombygging av de mest belastende arbeidsstasjonene i nært samarbeid med de involverte.

2. God dialog og samarbeid mellom ledelse og medarbeidere

4. Gode rutiner for oppfølging av sykmeldte

Vektlegging på hyppig informasjon i usikre tider. ”Se og bli sett” er hovedparolen. Egen infoavis hver fredag.

Tett dialog med sykmeldte med sikte på snarlig tilbakeføring eller overgang til andre jobber i eller utenfor fabrikken. Tett oppfølging av langtidssykmeldte. Eldre arbeidstakere får lettere arbeid i perioder for å forebygge lidelser. Sterkt fokus på skadeforbygging. Pilot i Nortura-konsernet for oppbygging av ny database for skaderegistrering. I en travel høstsesong får alle tilbud om Vacum-massasje (kopping) for å forebygge sykefravær. 3 dagers kurs for ”nesten-pensjonister” m/ektefelle for å lære seg å tackle overgangen til pensjonisttilværelsen

Offensiv holdning til utfordringene. Unngikk permitteringer i vår ved at ansatte tok fri uten lønn i stedet. Kom med konstruktive løsningsforslag til konsernledelsen, og har gjennomført ombygging og innført ny teknologi. Stor sosial aktivitet utenfor jobb. Juleverksted i kantina, ”Ut på tur”-opplegg i sommerhalvåret, årsfest, grillfest og høstfestalltid med følge. Julemiddag for våre medarbeidere og pensjonister.

JOBB & NÆRING

5


Boligsparing for Ungdom - BSU Spar skatt mens du sparer til bolig Er du under 34 år? - Nå har du mulighet til å spare til ny bolig samtidig som du får mindre skatt. Med BSU kan du spare inntil 20 000 kroner i året og 150 000 kroner totalt, pluss renter, t.o.m. det året du fyller 33 år.

God avkastning. - Du får god rente på BSU-kontoen. Sammen med skattefradraget gir det deg god avkastning på sparepengene dine.

Kontakt oss. - Du kan kontakte oss på telefon 03240 eller via e-post til post@haugesund-sparebank.no. Du kan også bestille BSU via bankens hjemmeside: www.haugesund-sparebank.no

%"&(

LIVSFASE- OG SENIORPOLITIKK Fra kostbar avvikling til lønnsom utvikling 4. februar 2010, RICA Maritim Hotel, Haugesund

En lønnsom og helsefremmende livsfase- og seniorpolitikk. Forelesere fra Vida+ inspirerer og deler verktøy og erfaringer fra ulike deler av landet. Tid og sted: Torsdag 4. februar 2010 kl 9.00 - 16.00, Rica Maritim Hotel. Informasjon og påmelding: www.haugaland-hms.no eller tlf 52 70 74 70.

6

JOBB & NÆRING

h[abWc[Xoh

20% fradrag i skatt. - Har du skattbar inntekt får du 20% fradrag av beløpet du sparer på din BSU-konto.

Lånefordel. - BSU-sparing gir deg rett til lån til boligformål til meget gunstige betingelser dersom du oppfyller vanlige krav til sikkerhet og betalingsevne.


Imenco, som ble etablert i Haugesund i 1979, er en anerkjent leverandør til offshore og maritim sektor. Vi utfører krevende design– og engineeringsoppgaver av spesialverktøy og utstyr for kunder i inn- og utland. Imenco utvikler og produserer også egne produkter som fyllestasjoner for helikopter, avanserte kamera til bruk over og under vann, dykkesystemer og løfte- og håndteringsprodukter. Imenco gruppen er en av regionens mest spennende ingeniørarbeidsplasser og vi omsetter for ca. 400 millioner kroner i 2009. Imenco har 140 ansatte og etablerer i 2009 kontorer i Stavanger, Houston og Aberdeen. Les mer på www.imenco.no

h[abWc[Xoh

Vi får kontinuerlig nye og krevende oppdrag og har derfor behov for flere erfarne œ Senioringeniører œ Konstruktører œ DAK operatører

www.imenco.no smart LIFTING & HANDLING

smart SUBSEA TOOLING

smart AVIATION FUELLING

smart SURVEILLANCE CCTV

smart ENGINEERING

smart DIVING SYSTEMS

smart SHIP AND INDUSTRY MANAGEMENT

Imenco AS | Haugesund | Stoltenberggt. 1 | 5527 Haugesund Tel. +47 52 86 41 00 |www.imenco.no

JOBB & NÆRING

7


en b b o j å p g a d a En br

Vi samarbeider med FotoPhono på samhandlingsrom

Møbler for kontor - skole - helse - barnehage www.kinnarps.no En arbeidsdag består av mange typer møter, ikke bare i det tradisjonelle møterommet. Vi har sett økt behov for tilrettelegging av andre typer møteplasser, hvor også behov for riktig effektiv presentasjon og kommunikasjon står sentralt. Vår jobb er å sørge for at møtevirksomheten blir en viktig verdiskapning for kunden ved riktige hjelpemiddel innenfor lyd, bilde og møbler.

Store kostnader ved reiser? Vurdert videokonferanse? Det trenger ikke koste mer enn reisen mellom Haugesund-Oslo. * Løsning for videokonferanse fra 2600,- pr. mnd. eks. mva. og forsikring. (leie 36 mnd.)

Ta kontakt med oss, vi kan kontor! Vikse AS, Bremnes - Tlf. 53 42 81 00 - post@vikseas.no Avd. Haugesund Noreveien 12C, 5542 Karmsund Avd. Stord Hatlandsmyro 9, Heiane, 5400 Stord

Vi ønsker dere alle

God Jul og Godt Nytt År

vi kjenner Haugalandet www.haugaland-hms.no

Haugesund: Kirkegaten 101/103 - tlf.: 52 70 74 70 - fax: 52 70 74 71

8

JOBB & NÆRING

h[abWc[Xoh

Bedriftshelsetjeneste


Blue Hawaii... - Det ordner seg, sier Karen Hesseberg Du har sikkert sett henne. Ankerdame og munter programleder på TV Haugaland. Sykepleieren som ”hoppet av” og ble hektet på media. Skoleflink, som kunne blitt det hun ville. Synes hun har verdens beste jobb. Drikker rødbrus i stedet for rødvin og tror både på Gud og menneskene. I romjulen drar hun til Hawaii for å lære mer om livet. Men hvem er hun egentlig, denne blide jenta som snakker behagelig på klingende lokal dialekt med alle mennesker, bokstavelig talt om alt mellom himmel og jord? Hun er litt beskjeden, litt rampete, litt forsiktig, litt fjollete og litt seriøs på en gang, og betror oss at hun har jobbet hardt i flere år for å bli litt mer jålete. På den andre siden er hun veldig opptatt av sine medmenneskers ve og vel. Vil så gjerne slippe til røstene som har en historie å fortelle og ikke bare fylle skjermen med vellykkethet. TV er et sterkt medium som kan sette dagsorden, men konkurransen er stor og kampen om seerne merkes like mye i en liten lokal TV kanal som i de store.

Tekst: GEIR KVAM

Bor i Tysvær

Karen Hesseberg prater som en foss. Noe kan vi sette på trykk, andre ting ”må vi ikkje skriva.” Synes det er uvant å sitte på ”andre siden”, men kroer seg i sofaen og lar det stå til. Hun bor på Sagbakken i Tysvær i et gammelt hus fra 1920, med mannen Ragnar og barna Marie, Ruben og Mikael. - Der har vi verdens koseligste naboer, med åpen bakdør hele døgnet, en bankkonto og lommebok på deling. På sagbruket jobber en eldre mann som vinker hver gang jeg kjører forbi. På bedhuset har vi god gammeldags

Karen Hesseberg ikke helt A-4 verken på TV eller i tankene.

JOBB & NÆRING

9


basar med spiralloff og lodd på en åre. 17 mai går hele bygda i tog, mens sauene står og ser på, sier Karen som heller ikke mørkredd lenger. Nå kan hun gå lange grytidlige morgenturer i tussmørket, og nyter det. Programleder

Karen er ansatt som programleder og journalist i TV Haugland. Hun elsker jobben sin og har en positiv tro som kan flytte fjell. Liker seg i rampelyset og har selvtillit foran kamera. Er glad i mennesker og elsker å snakke med folk. Holder også et foredrag eller tar på seg konferansierjobber når noen spør. Med lang erfaring i livets skole på godt og ondt, går det i hundre. Likevel tar hun seg tid til refleksjon. -Nytter ikke å haste gjennom alle faser i livet. Må stoppe litt opp, tenke og gå videre. Synes mange av de viktige verdiene forvitrer i vår oppjagede verden. Vi sier altfor ofte at vi ikke har tid, men om vi ikke tar oss tid til å lytte i dag, når skal vi da få tid? Det er riktig at tiden ikke venter på noen, men du får den heller ikke tilbake, sier Karen. - Det ordner seg alltid, er et av Karens favorittuttrykk. Med full jobb, tre barn og en mann i hus er hun opptatt hele tiden. Det finnes ikke dødpunkter, bare nye utfordringer og ingen dager er like. Hun har en hund og to katter, som noen ganger er en plage for sjelen, ”derfor elsker hun dem bare annenhver dag”.

men reflekterte ikke over det. Neste gang jeg kikket ut, var hytta overtent. Karen hadde mange venninner, men Åse var nok den beste. Hun bodde i Rogalandsgaten like ved Rågan, der det lå en lekepark med ”verdens lengste” rutsjebane. Det var forresten hos Åse hun smakte bananlikør for første gang, men likte det ikke og tømte ut glasset i Åses stolthet, en kaktus, som etter det ikke ble særlig gammel. Karen var skoleflink til tusen, og fikk mange seksere da hun gikk ut av videregående på Skeisvang. Husker med glede tilbake på russetiden. Jeg som bare drakk rødbrus fikk jo med meg det meste, og jeg ”døgnet” mye. Det førte til at jeg kom for sent til matte eksamen, men det ordnet seg. En av livets rare ”tilfeldigheter”

Var inne på tanken om å bli lege eller advokat, men dro først på folkehøyskole til Bærum, for å tenke seg om. Der laget hun blant annet et radioprogram som het ”Ungdom og Rock” Et par år senere besøkte hun en venninne i Halden. Mora la ut om at de hadde en slik kjekk nærradio der og skrudde på radioen for at Karen skulle få høre. Ut av eteren kom en stemme hun dro kjensel på. Det var hennes egen. Nærradioen i Halden sendte programmet Karen hadde laget to år tidligere på folkehøyskolen. -Dette kan ikke bare være en tilfeldighet, mente Karen, som da for alvor begynte å tenke på en jobb i media.

Tannlegeskrekk

Karen Hesseberg vokste opp på Hauge og senere i Ramsdalen. - Da jeg kom på skolen siste dag før juleferien i første klasse, skulle vi ha kosetime og jeg hadde med meg en flaske Fanta og en pakke Mariekjeks, i ”verdens største” rødrutete ransel med skulderreim, fikk den av mormor og morfar som hadde vært i England. Hele skolen kalte meg for ”mannen med kofferten” i flere år etter dette. På Hauge skole fikk hun blant annet høyt utviklet tannlegeskrekk og grøsser fremdeles når hun tenker på den gang en av skoletannlegene tvang opp munnen hennes og stappet inn en stor trekloss, før hun begynte å borre. En lærer ble så sint at han hoppet opp på kateteret i ett byks og messet av seg sitt raseri over klassen. Kanskje ikke så rart fordi vi var den mest rampete klassen på skolen og tror vi slet ut noen lærere. Då é det gale...

Blant annet reiste vi på hyttetur med lærer Lindefjeld. Jentene bodde i Lindefjelds hytte og guttene i brorens like ved. En dag jeg satt inne og spilte kort med ei som gikk på krykker synes jeg det kom røyk fra guttehytta,

10

JOBB & NÆRING

Det er rart hvordan perspektivene forandrer seg når livet går mot slutten. Jeg har hatt mange samtaler i natten med folk som ikke har noen vei tilbake, og det har gitt meg utrolig mye. Sykepleieryrket handler også til de grader om kommunikasjon. Å sette sprøyter, utlevere medisiner, anatomi og alt det der, er ikke noe hokus pokus. Synes det er like viktig å snakke med folk, og hjelpe dem til å sette ord på ting der og da. Sju år med nærradio på det blide Sørland

-Jeg elsker å snakke med folk, sier Karen, som ved siden av å jobbe 11 år som sykepleier i Kristiansand, tok journalistutdannelse på si, og smøg seg inn i bakdøra i den lokale nærradioen, der hun blant annet hadde sitt eget program som het ”Løst og fast”. Det ble syv år i Bykanalen, og flere intervjuer med byens legendariske ordfører, haugesunderen Paul Otto Johnsen. Karen snakker flytende sørlandsk når det passer og innrømmer et hun er litt knotete og kan skifte dialekt, alt etter hvem hun snakker med. Alt er så greit i Kristiansand. - Folk spør, - åssen é det. -Det é greit, svarer de. Om det går dårlig sier de: -Det ékke så greit i dá. De er ikke sånn som oss her på Vestlandet, som blåser ut med at alt er helt forferdelig. TV Haugaland en super arbeidsplass

Sykepleieren

Det var egentlig en kjærlighetssorg, som gjorde at hun begynte på sykepleierskolen. Hun ble så inderlig emosjonell og litt ”Florence Nightingale” i hodet. Måtte gjøre noe nyttig for verden. Karen gikk ett år i Haugesund og to år i Skien. Skjønte tidlig at dette ikke var helt hennes greie. De andre gikk i hvite strømper og håret stramt bakover, mens hun gikk i blå med store musefletter. -Da jeg jobbet på sykehjem syntes jeg det var viktigere at damene fikk leppestift på seg og danse litt i gangene, enn at de ble vasket på ryggen hver dag. Fikk litt kjeft når jeg gikk på tvers av normene, men det er meg det. Ikke akkurat A-4. En lærer kalte meg en gang for et tre, med utrolig mange forskjellige frukter. Det burde være tid til å gjøre mer enn det som er absolutt nødvendig. I min tid ble det mange kompromisser, vi måtte løpe fra den ene pasienten til den andre -Sykepleien er et flott yrke, og gir solid innsikt i livets mange faser. Du kommer litt nærmere sjelen til folk når de bli lagt inn på et sykehus. De fleste blir jo friske, men noen kommer også på siste reis.

Familien lengtet tilbake til Haugesund, og Karen søkte jobb i TV Haugaland der hun gleder seg til hver eneste dag hun skal ha sending. Vår lokale fjernsynskanal har sneket seg inn i de fleste hjem på Haugalandet med sine daglige sendinger kl.17.30 og frokost TV hver lørdag. -Vi er ikke mange, må ta noen kjappe svinger av og til, men vi går ofte også en ekstra mil uten å se på klokka, når det er nødvendig, sier hun. Å jobbe i nærradio eller TV, er som å gå på en fantastisk skole, med eksamen hver dag. Du kan jo i utgangspunktet ingenting, men vil gjerne alt, og får lov til alt. Jeg bruker mye tid på å sette meg inn i sakene.Tør ikke stille i studio med blanke ark når jeg skal møte durkdrevne politikere, men noe må vi ta på sparket, og det gir et ekstra kick. Rir ikke gamle kjepphester lenger

Karen vokste opp i en kristen familie, men har også hatt sin opposisjon. I dag har hun sitt eget bilde av himmelen, og føler at troen blir til mens hun går. Gamle kjepphester har blitt til små gyngehester.


Karen Hesseberg er ankerdame på TV Haugaland.

- Jeg tror det finnes en lengsel i alle mennesker, men vi er altfor lite flinke til å snakke om det. Det blir liksom borte på veien. Karen vil ikke kalle seg religiøs i dag. Hennes tro på Gud og Jesus plager henne like lite som det at hun drikker rødbrus og spiser seigemenn i stedet for rødvin og kjeks. - Eg é litt sånn sjeva med brunost, eg, sier Karen. Det kjekkeste hun vet er å stå opp om morgenen når hun skal ut og reise. Som en god

kristen har hun vært i Betlehem flere ganger og lagt en lapp i klagemuren med beskjed til Vår Herre. Ut på nye eventyr

I vinter ”rømmer” Karen med familien langt bort fra vadlasletta, snøslaps og naglabet. Hele familien skal på langtur i tre måneder til ”The Big Island”, den største av de 7 Hawaiiøyene. -Synes vi har vært fornuftige så lenge nå, at

det er på tide å gjøre noe litt sprøtt. -Ser på det som en investering i ungene som skal gå på skole og bli kjent med andre kulturer. Vi gleder oss. Jeg har med filmkamera og kanskje kan det bli noen reisebrev på TV Haugaland til våren. - Denna vinteren ská eg ijaffal slippa å skrapa frontrutå på bilen, sier Karen Hesseberg.

JOBB & NÆRING

11


JOBB-MESSE fredag 29. januar i kantinen til Nortura pĂĽ Norheim

Som kjent skal Nortura Haugesund avvikle og ytte produksjonen til andre fabrikker i konsernet. Fabrikken skal produsere pĂĽlegg ut mai 2010. Fabrikken er i omstilling, og vi har som mĂĽlsetting ĂĽ ďŹ nne/hjelpe til med ĂĽ ďŹ nne

ny jobb til samtlige 120 av vĂĽre dyktige medarbeidere. Vi arrangerer derfor en jobb-messe hvor vi kan presentere vĂĽre ansatte og deres kompetanse.

+HLKHL h[abWc[Xoh 

Jeg heter Ivar Tørresdal og er fabrikksjef ved Nortura sin püleggsfabrikk pü Norheim. Jeg har vÌrt ansatt her siden 1975, og har vÌrt med pü ü bygge opp denne otte fabrikken som nü er en av Norges ledende püleggsfabrikker. Men nü er det altsü slutt. Her har jeg 120 otte og dyktige ansatte som trenger en god jobb, og som er klar for nye oppgaver rimelig fort. Vürt hovedmül er at alle 120 av vüre ansatte kommer ut i ny jobb før 1. juni, og derfor er vi veldig eksible med oppsigelsestiden deres. Gjennom Norturasystemet har alle fütt oppgradering av kunnskap innenfor sine fagfelt, og alle har i tillegg gjennomgütt Nortura sitt nettbasert hygienekurs. Det betyr at alle er godt rustet til jobber büde innenfor og noen utenfor NÌringsmiddelindustrien. Jeg er veldig stolt over disse folkene – de er inke, og jeg kan pü det sterkeste anbefale dem til annet arbeid hos nye arbeidsgivere. Sü, for de som skal ansette ere medarbeidere i sine bedrifter, sü er det enkelt ü møte pü vür jobbmesse og treffe disse menneskene. Da slipper dere annonsering, intervjurunder og utvelgelse. Her har dere folk som er klare for nytt arbeid om veldig kort tid – lykke til!

,YDU7–UUHVGDO

Det betyr at alle er godt rustet til jobber bĂĽde innenfor og noen utenfor NĂŚringsmiddelindustrien.

�

Jeg er veldig stolt over disse folkene – de er inke, og jeg kan pü det sterkeste anbefale dem til annet arbeid hos nye arbeidsgivere.

�


Vi har personell innenfor følgende kompetansefelt: ANNEN KOMPETANSE:

PRODUKSJON: ■ ■ ■ ■

Pølsemakere med fagbrev Fagbrev innen INP Fagbrev innen skjæring Personer med lang realkompetanse innen produksjon av matvarer

■ ■ ■ ■ ■

LAGERARBEID/LAGERSTYRING:

TEKNISKE FAG: ■ ■ ■ ■ ■

Elektrikere Automatiker Automatikkmekaniker Industrirørleggere Motormann

Kokk/kantinedrift ■ Adm. og økonomi Personal/HR/HMS ■ Grafisk design Kvalitetsarbeid ■ Laborant Næringsmiddelteknolog Ledere med lang erfaring og/eller formell kompetanse

Personer med god realkompetanse innenfor lager/ekspedisjon Fagbrev i materialadministrasjon

Dersom din bedrift har bruk for nye medarbeidere innenfor disse kompetansefelt, ønsker vi deg velkommen til å ha ”stand” på messen.

Ta kontakt med Laila Bentseng, leder jobbsenteret, tlf. 406 41 212 eller Tom Ove Kaland, jobbsenteret, tlf. 481 65 323.

Husk datoen: Fredag 29. januar


Stein Alendal takker av etter 11 år i Haugesundregionens Næringsforening.

Stein Alendal:

Kontaktskaperen Takker for seg etter 11 år i Haugesundregionens Næringsforening Vi sitter i ”Meieriet” i Karmsundsgata på kontoret til Stein Alendal. Telefonen kimer, mailer tikker inn og hele tiden høres fottrinn av vandrende sjeler ute i gang. Haugesundregionens Næringsforening er en solid interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Vil gjerne fremstå som den naturlige samhandlingsarena for utvikling av et konkurransedyktig, variert og framtidsrettet næringsliv på Haugalandet. Stein Alendal har vært synonymt med Næringsforeningen de siste 11 årene, men 1. februar er det slutt, da sier han takk for seg. Stein Alendal é fydde i krysset mellom Rogalandsgatå å Skjoldaveien, der han bodde, ved siden av ”spøkelseshuset”, te án vá 5 år. Då flytta familien te Karmsundsgatå rett i nær-

14

JOBB & NÆRING

heten av Lotheparken. Stein tehørte Haugegjengen å huska godt krigane de hadde mot Bakarøynå å Strandgatå. Det gjekk varmt for seg når steinar å himalagte pilar suste ijønå loktå. Ein gong måtte án sy. Faren jobba på oljeselskapet Nor i Smedasundet, å Stein vá ikkje høge i hatten når án sko besøke faren på kontoret. Det konne vanka juling om han traff på dei rette karene i Strandgatå. Spilte cupfinale

Haugebanen var en magnet for alle ungene på Hauge, og skolen hadde alltid et godt fotballag. Stein begynte også tidlig å leke med fotballen. De hadde et eget lag de kalte for Hardy, men så kom kom Alf Grindheim inn i bildet, og før de visste ordet av det var hele

haugegjengen meldt inn i Haugar. Han husker enda med glede tilbake på den gangen de reiste ”heilt te Etne” på treningsleir. Fotballkarrieren endte opp med cupfinale på Ullevål. 18 åringen spilte ytre venstre for Haugar, den første gangen Haugesund gikk av hengslene på grunn av lærkula. Resultatet ble historisk, sju baklengs, mot Fredrikstad, men det ble aldri sett på som noe nederlag. Seieren var allerede vunnet da Haugar mot alle odds, vant semifinalen mot Steinkjer på Haugesund Stadion, med rundt 15 000 tilskuere. At den lille amatørklubben fra Haugesund, i det hele tatt klarte å komme til cupfinalen var jo i grunnen et lite mirakel. Fjernsynet var nettopp kommet, og halve byen kjøpte TV-apparat for å få cupfinalen direkte hjem


i stua. Resten kjørte over fjellet eller tok toget fra Stavanger for å se kampen ”live” på Ullevål. Haugarguttene fikk nye fotballsko og drakter. Kondorfabrikken sponset med bukse og blazer. Stein har fremdeles menyen fra banketten, med alle fredrikstadspillernes autograf. - Da vi kom hjem med gamle ”Haugesund,” var det svart av folk på kaien for å ta imot oss, og det føltes som om vi hadde vunnet. Forresten la meg skynde meg å føye til; Jeg var aldri noen eminent fotballspiller, men heller en sliter som kunne brukes til alt. Noen ganger sto jeg til og med i mål.

og tung som i dag. Næringslivet er selvsagt påvirket og finanskrisen er ikke avlyst for alle ennå. Tror noen bransjer må slite seg igjennom 2010 før det snur, spesielt innen bygg og transport. Folk har hørt det tusen ganger, men sannsynligvis ikke lyttet. ”Ingen trær vokser inn i himmelen, og jo sterkere vekst jo hardere smell”. -Det var en krise på slutten av 80 tallet og en nedtur i 2002. Vi som har levd en stund vet at det går opp og ned. Næringslivet er som å spille golf.Akkurat når du tror du har fått det til, får du deg en på trynet, sier Stein, som i dag avreagerer med hyppige treningsøkter på Sats.

Næringsforening i medvind

I disse dager har han begynt å rydde på kontoret for å trappe ned, etter at han har nådd både sjels år og alder, og kan gjøre som han vil. Gruer og gleder seg. - Men jeg er ikke akkurat typen som ser for meg en tilbaketrukket pensjonisttilværelse i lenestolen. Håper å være aktiv i mange år enda, og kanskje er det til og med noen som har bruk for meg, i et styre eller stell, sier Stein, som har ledet Haugesundregionens Næringsforening de siste 11 årene med ditto Haugalandskonferanser og utallige møter med utrolig mange interessante mennesker fra fjern og nær tilknyttet næringsliv eller politikk. Den mest spennende? - Oluf, kommer det kontant. - Arthur Arntzen har et utrolig vinnende vesen, og hans oppskrift på å møte motgang med humor er enestående. Jeg forsøker selv så godt jeg kan, sier Stein og ler. Haugalandskonferansen

Næringsforeningen har utviklet seg kolossalt i senere år og Haugalandskonferansen har hatt ”all time high” oppslutning hvert eneste år siden starten. Tror vi i dag har en tyngde som gjør at vi blir hørt når vi tar opp næringspolitiske saker, enten det er lokalt, regionalt eller nasjonalt. Synes vi har gjort en god jobb med E-134 og de nye traséene over Røldal. Vi er politisk nøytrale, og det er viktig at næringslivet slutter opp og kommer med meninger og innspill. Jeg har hatt det travelt i Næringsforeningen, og har likt det. Ble først innleiet i halv stilling, men det utviklet seg ganske raskt til 120% stilling. Dette er en posisjon du lett kan bli fortært i. Noen ganger går det ut over selvtilliten, fordi du ikke rekker over alt du ønsker å gjøre, sier Stein. Dårlige tider

Stein er ikke bekymret. Haugesundregionens Næringsforening har aldri vært så stor

Tekst: GEIR KVAM

Etter fotballen begynte han i sin tid med bedriftshåndball, og spilte blant annet på Rogaland kretslag. -Det er en knallhard idrett og jeg fikk noen skader, så jeg ga meg før jeg ble helt lemlestet, sier den ungdommelige kommende pensjonisten, fremdeles med ambisjoner på golfbanen.

Smekk med pekestokken

Stein vokste opp den gang du kunne slå ball i Karmsundsgata. Da var det stort sett bare sveiobussen som kjørte forbi. Om vinteren var det populært å henge bakpå, og det sies at noen klarte det helt til Sveio. Ofte mistet vi vottene som hang fast i de frossne støtfangerne da vi slapp taket, og fikk et forklaringsproblem da vi kom hjem. Stein gikk folkeskolen på Hauge, med legendariske og eksentriske Henning Paulsen som klasseforstander. Det vanket både pekestokksmekk over fingrene og en lusing på gangen. -Jeg var også en av dem som fikk se klasserommet i tårer. Husker ikke akkurat hva jeg hadde gjort, men vi visste hvor grensene gikk og var fullstendig klar over det når vi hadde gjort noe galt. Derfor var det heller ingen som fortalte det hjemme, om de ble utsatt for Paulsens straffemetoder. Etter timen kom Paulsen alltid bort og skværet opp. - Er vi venner igjen? spurte han. Merkelig nok var Henning Paulsen likevel den mest populære læreren på hele skolen. I dag ville han nok blitt arrestert. - Det var en annen tid. Haugesund har utviklet seg kolossalt.Vi hadde bedehus på annet hvert gatehjørne da jeg var liten. I dag har vi puber i stedet. Om det er en god utvikling er en helt annen sak, sier Stein og ler.

Ut på tur

Han er også glad i å reise og har allerede fått med seg San Francisco, New York, Bahamas, New Mexico og Boston. Han har vandret på den kinesiske mur, kjent på varmen i eksotiske Malaysia og på Borneo, og har besøkt de fleste land i Europa. I jobben har han reist mye på Haugalandet, i Sunnhordland og Ryfylke i forbindelse med bedriftsbesøk og utallige møter. På elvebredden

Stein Alendal er lett å snakke med. Han har alltid mange historier bak øret. Om du nevner Etne eller Vikedalselva, tar det ingen ende. I mange år var han lidenskapelig laksefisker, ja det grenset til galskap. -Jeg kunne få telefon fra andre fiskere som hadde sett en sværing i en høl. Om det lot seg gjøre, slapp jeg alt jeg hadde i hendene og kjørte til Etne. Fiskestanga lå alltid parat i bagasjerommet. Det er noe magisk ved å stå på elvebredden alene og vente på napp, sier han, som har en 13 kilos laks på skrytelisten. Men som alle elvefiskere, har han selvsagt hatt flere, mye større på kroken. Som medlem av Haugesund Jeger- og Fiskerforening jobben han i flere år med praktiske forhold rundt Etne og Vikedalselva.

På islandsfiske med gummistøvler i køya

- Da vi var ferdig med folkeskolen, reiste nesten hele klassen til sjøs, og guttene kom hjem med masse penger og kjøpte seg motorsykler, noe vi landkrabber som fortsatte på skolen kunne se langt etter. Stein tok realskolen på Havnaberg og handelsgymnas med blå russetid på Risøy. Egentlig var han veldig skoletrøtt og hadde helst lyst å reise til sjøs allerede da han var ferdig med realskolen, men faren overtalte ham til å ta gymnaset. For å prøve ut sjølivet reiste Stein likevel på islandsfiske i sommerferien mens han gikk på gymnaset. Det ble et møte med en verden langt borte fra jenteflørt i Haraldsgatå og slaraffenliv i skolegården. Ombord i snurperen ”Bergesild” sov han med støvlene på og ble vekket til alle døgnets tider. Det var et knallhardt liv. - En natt var vi alle mann på brua, det blåste orkan og storhavet forsøkte å sluke skuta i bølger store som bergvegger. Jeg har aldri vært så sjuk i mitt liv. Noen ganger var det bare masten som stakk opp av havet, og skuta formelig ristet seg opp igjen til overflaten. Husker vi gikk vakt med øks, for å være klar til å hugge av trossene hvis noen av dorryene skulle løsne. Men redde ble vi ikke før JOBB & NÆRING

15


i grålysningen, da vi fikk se det vanvittige uværet i dagslys. Vi var på vei til Stadt, men landet på Shetland i stedet for. En makeløs opplevelse

En gang hadde Stein en store sjelsettende opplevelse. Havet lå speilblankt og bare de store havdønningene beveget båten. -Jeg lå og døste på nothaugen ombord i dorryen etter et bomkast, og da solen gikk ned ble det skapt et magisk fargespill i fiolett og rødt i skyene, og havet så ut som en overjordisk fjord. Jeg fikk en salig fred og ro over meg og følte at jeg var i ett med universet. Jeg forsto alt, uten å kunne forklare det, og det ga meg en inderlig sjelefred. Fremdeles kan jeg framkalle fragmenter av den følelsen i stille stunder, sier han og blir fjern i blikket et øyeblikk, før mobiltelefonen drar ham tilbake til jorda og hverdagen. -Hallo det er Stein!.....

er den gang han søkte jobb i Block Watne, som hadde en ledig stilling i Haugesund og en i Stavanger. Stein ble tilbudt jobben i Stavanger, og tok litt skuffet til takke med den, fordi da kom han i alle fall litt nærmere Haugesund. Da han gikk ut døren etter å ha fått jobben, støtte han på ”far sjøl”, Gunnar Watne, og de to kom i prat om både løst og fast. Da de gikk fra hverandre, hadde Stein fått jobben i Haugesund likevel.

100% av noe som ikke blir noe av. På CVen kan Stein notere veileder for små og mellomstore bedrifter. Han har også etablert en eksportklubb på Haugalandet. Har vært næringskonsulent i Bokn og senere for BUK kommunene Bokn, Utsira og Kvitsøy. Han har også ett år på nakken som næringskonsulent i Vindafjord, og perioder som selvstendig næringsdrivende. Stein drev Channel One Home Video sammen med bostyret etter den berømmelige VIP konkursen. Blant annet var han av alle ting i Cannes for å kjøpe film. Stein var også med på etableringen av Småbedriftsforbundet. Som mangeårig domsmann i Tingretten, har han også sett Haugalandet fra baksiden. De siste 11 årene har han vært daglig leder av Haugesundregionens Næringsforening før han i fjor overlot rorpinnen til Egil Severeide.

Sersjanten

Sjølivet fortsatte året etter, da han fikk hyre som jungmann ombord i trelastbåten ”Karma” med landlov i Hvitesjøen i Russland. Da fikk han oppleve Sovjetunionen og den kalde krigen på nært hold. Strenge vakter med maskingevær, sterk vodka og bitende moskitos. En kveld talte han 112 stikk. Husker godt at han og en motormann lurte seg inn på dans, som ikke var tillatt for utlendinger. De ble fratatt passet, og måtte holde seg ombord resten av tiden ”Karma” lå til kai. Etter rekruttskolen i Bodø ble han plukket ut til befalsskole i Stavern og vervet seg i noen måneder som sersjant på rekruttskolen på Vernes. Stein hadde vært inne på tanken om å bli lærer, og prøvde seg en tid som lærervikar i Tysvær, men det ble med det. Han reiste i stedet til Gøteborg og utdannet seg til byggningsingeniør. Biler var billige i Sverige. Han kjøpte først en Opel Kadett til 450 kroner sammen med en kamerat, men senere kom også Stein hjem med Volvo PV og brummet gjennom Haraldsgata med svenske skilt og fire spors kassettspiller under dashbordet.

Næringskonsulenten

Selgeren

Gjennom et langt liv har han forsøkt forskjellige beitemarker og jobbet som disponent ved oppstarten av Mesterhus og som salgssjef da Bo Àndren startet sin virksomhet i Haugesund. Han har vært arealoppkjøper og salgsjef hos Urrang og for industriog driftsbygg hos Gaard Betong. Undervegs har han også utdannet seg til driftsøkonom og i tillegg tatt mange kurs innen salg, styrearbeid og kvalitetskontroll med mer. Han har jobbet med sertifisering av løfteutstyr i Nordsjøen. Hadde også oppdrag for Distriktenes Utbyggingsfond. Han jobbet også en periode for det statelige organet INKO som veileder for små og mellomstore bedrifter, gjennom sitt eget konsulentfirma. Reiste rundt og besøkte mange bedrifter i denne perioden og ble skikkelig kjent med næringslivet.

Han begynte som etterkalkulatør hos Selmer etter at han en stund hadde fartet rundt i Oslo og solgt faglitteratur. Hos Selmer var han stasjonert på Liertoppen mellom Oslo og Drammen, og fikk faktisk ødemarkstillegg, da Liertoppen den gang lå langt utenfor allfarvei. Det var på den tiden han møtte jenta han siden ble gift med. Stein sine kontaktskapende evner har hjulpet ham mange ganger, og et godt eksempel

- Det kjekkeste er å være sammen med kreative mennesker. Da dukker det ofte opp nye tanker og nye mål i horisonten. Ikke alle ”oppfinnere” er like realistiske, og da vi opprettet en idebank, viste det seg ofte at problemet var å få de kreative menneskene til å slippe litt tak i sine visjoner for å få dem kommersialisert. Jeg har alltid sagt at det er bedre å eie 10% av noe som blir stort, enn

16

JOBB & NÆRING

Hjertesukk om forskning, utdanning og samferdsel -Norge er et rikt land og vi satser på aksjer. Jeg begriper ikke at vi ikke bruker mer penger på å bygge landet for fremtiden. På forskning, utdanning og samferdsel. Når vi snakker om samferdsel sliter vi med samme tankesett som Norge hadde i 1936, der hovedveiene som binder landet sammen absolutt skal gå innom byer og tettsteder. Hvorfor ikke legge veiene der det er mest praktisk, og heller la bygdene, kommune og fylkene komme med innspill på tilkomstveier. På samferdselssektoren driver vi i dag med klattverksutbygging og i forhold til BNP går innsatsen ned, uansett regjeringsfarge. Det er på tide å tenke nytt, sier Stein. Hva nå?

- Jeg både gleder og gruer meg. Samboeren min, Anne Berit, blir i alle fall glad. Jeg ser frem til å få mer tid sammen med henne. Min datter Katrine, bor i San Fransisco og min sønn Torbjørn i Bergen. Barnebarn har det også blitt og hun heter Mathea, sier farfar stolt. Forhåpentligvis vil min nye tilværelse også åpne mer tid til både laksefiske, golf og reiser. Er fremdeles eventyrlysten og en tur til Seychellene står høyt på ønskelisten, og så vil jeg gjerne se pyramidene i Egypt. Vandring i Andesfjellene og en rotur på Titicacasjøen forblir kanskje bare en drøm, men uansett bør det bli anledning til å tilbringe deler av året i varmere strøk. Jeg er som sagt heller ikke av veien for å påta meg litt småjobbing, om noen har bruk for meg, sier Stein Alendal.


Nytt fra Av Mette Løland, rådgiver Nav Forvaltning

Pensjonsregelverket er under endring Allerede fra 2011 trer det i kraft nytt regelverk for pensjon. Hvor mye den enkelte berøres er avhengig av når du er født. Men allerede du som, for eksempel, er født i 1946 vil ha ulike vurderinger å ta med hensyn til et ev. uttakstidspunkt av pensjon. AFP etter dagens regelverk Dersom du jobber på en arbeidsplass som har tariffavtale der AFP inngår, og øvrige vilkår er oppfylt, kan du allerede på det nærværende tidspunkt ta ut avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en tidlig pensjonsordning som kan tas ut fra 62 år og frem til en blir alderspensjonist ved 67 år. Dersom du tar ut denne pensjonen innen 2010 får du AFP etter dagens regelverk. Pensjonen blir avkortet dersom du har pensjonsgivende inntekt som er høyere enn toleransebeløpet på 15.000 kroner.

Vi takker alle kunder og samarbeidspartnere for samarbeidet i året som har gått og ønsker dere

en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Hilsen alle oss i Personalhuset Vi gleder oss til videre samarbeid i året som kommer.

www.personalhuset.no

Reglene etter ny pensjonsreform I dag har vi en aldersgrense på 67 år for alderspensjon. Med pensjonsreformen så er denne grensen endret slik at du allerede fra 62 år har mulighet for å ta ut alderspensjon. Forutsetningen er at pensjonen minst vil tilsvare full minstepensjon ved fylte 67 år. Virkningstidspunktet for denne regelendringen trer i kraft fra 2011. Så dersom du venter til 2011 kan du ta ut alderspensjon. Alderspensjonen blir ikke redusert pga. arbeidsinntekt. Du kan og ta ut graderinger av pensjonen, 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Dersom du, fra 2011, ønsker å ta ut AFP og jobber i privat sektor, så må du ta ut alderspensjon fra folketrygden og vil få AFP som et påslag til denne pensjonen. Dette påslaget vil følge alderspensjonen din livet ut. AFP vil heller ikke reduseres pga. arbeidsinntekt ved siden av pensjonen. Dersom du derimot jobber i offentlig sektor, så videreføres AFP som i dag. Det betyr bl.a. at pensjonen blir redusert når du har arbeidsinntekt over 15.000 kroner. Ved fylte 67 år blir du alderspensjonist. Dersom du jobber i offentlig sektor kan du i stedet for AFP velge å ta ut alderspensjon etter nytt regelverk fra 2011.

Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no

Selv om det nå innføres stor fleksibilitet mht. uttakstidspunkt og hvor mye pensjon du vil ta ut, gjør vi oppmerksom på at pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger du er i jobb og venter med å ta ut pensjon. Pensjonskalkulator på www.nav.no NAV har lansert nettjenesten DIN PENSJON. Der kan du bl.a. beregne pensjonen din. Kalkulatoren er markedets mest nøyaktige og komplette. For å logge deg inn på tjenesten trenger du PC med tilgang til internett og PIN-kodene du har fått fra skatteetaten. Har du ikke PIN-kodene kan du få et endagspassord hos NAV eller bestille nye hos skatteetaten. Bruk kalkulatoren til å se hva pensjonen din vil bli med hensyn til forskjellige uttakstidspunkt og ulik gradering av pensjonen.

JOBB & NÆRING

17


abacuskommunikasjon.no

- a flexible and reliable partner

Ung og lovende? Da har vi bruk for deg! Solstad Offshore ASA er ett av Norges ledende offshore rederier Vi har ca 1000 ansatte i aktivitet over hele verden. Vår overordnede målsetting er å operere de beste båtene med det beste mannskapet. Vi søker medarbeidere til utfordrende jobber i et internasjonalt, trivelig maritimt miljø. Også jenter oppfordres til å søke. Join “The Best Offshore Crew”, se www.solstad.no

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

www.solstad.no


Nytt om navn

Jobb & Næring vil gjerne presentere folk som har fått ny jobb. Vi ber om digitalt bilde og navn, stilling, alder og eventuelt hvor vedkommende har vært før. Tjenesten er gratis. Bidrag kan sendes til: jn@dhr.no

Mathias Østhus

Kenneth Erland

Runar Ingvaldsen

Anne Bergsvik

Nå: Overingeniør underavdeling fiskefartøy, Sjøfartsdirektoratet Før: Prosjektingeniør, Framo Engineering

Har bestått fagprøve som stillasbygger for BIS AS.

Nå: Ansatt i AF Gruppen Norge AS som KS- og Kontraktsleder på T-forbindelsen. Før: Kvalitetssjef hos Salhus Shipping AS.

Nå: Salgskonsulent Neumann Raglamyr Før: Steinsenteret

Gunnar Skogen

Hans Sandvold

Svein Åge Johnsen

Viggo Breitve

Nå: Driftsleder Neumann Raglamyr Før: Jula

Disponent Neumann Haugesund og salgssjef H.R Sandvold A/S

Nå: Salgskonsulent Neumann Raglamyr Før: Snekker egen virksomhet

Nå: Salgssjef Neumann Raglamyr Før: Murmester

Julie Elisabeth Tjøsvoll

Anne Lise Amdal

Reidun Ann Støle

Bjørn Otto Strand

Nå: Administrasjons- og markedsleder, Karmøy Kulturopplevelser Før: Student ved Høgskolen Stord Haugesund

Nå: Administrativ Assistent i NST Gruppen Før: Er utdannet hjelpepleier og Bachelor innen Økonomi og Administrasjon fra HSH

Nå: Produksjonsleder i NST Renhold as Før: Utdannet innen Akvakultur fra Haugesund Maritime Høgskole kommer fra en stilling innen internasjonalt salg i Akva Group på Bryne.

Nå: Seniorkonsulent Sysco AS Før: Nytt & Nyttig

Kjell Vidsjå

Tor Håkon Haugen

Nå: Senior systemkonsulent Sysco AS (Stavanger) Før: Mesta

Nå: Systemkonsulent Sysco AS Før: Hatteland Solutions

JOBB & NÆRING

19


Geir’s jørna Av Geir Kvam

Takk for det gamla...... Nå står me på kanten av det gamla åré så har vore litt bratt, å kan så vidt se konturane av det nya. Men ka 2010 komme te å bringa, é det ingen så vett. Me leve i uvisså. Politikerane prøve å skremma oss så godt di kan med allslags skrekkscenarier. Aen kver dag kan du lesa i avisene at me hvis me ikkje tar oss i samen, vil det gå fluksens dit pepparen gror. Eg syns jo me tar oss samen kver bidige dag, for å klara oss ijønå ein jungel av lovar å reglar så snart tar kvelartak på adle mann. Fortsette det sånn, é snart ingenting lov lengre. Sakte, men sikkert blir me iført tvangstøya, å bonne på armar å bein. Detta handla jo om friheten våres, å kver gong me prøve å fly, klyppe di vingene av oss. Det sista nya é at butikkane ská jømma vekk sigarettane å snusen, men ”svineriet” på Statens Vinmonopol får framdeles stå på utstilling. På nyttårsaftå seie me takk for det gamla te kverandre, men dei me burde takka é adle så spare samfunnet for milliardar av kroner, å skåna politikerane fra å få flaue smak i móen. Dei så tar seg av familiens sorte får, ei mor eller ein far så burde vore på sykehjem for lenge siden. Dei så følle opp ongane sine heila livé, å gir av seg sjøl te alt å adle di møte. Besteforeldrene så henta barnabarnå i barnahagen eller på skulen. Bestemorå så har barnastol på kjøkkenet å tar nye tak med bleieskift når det trengs. Den bestefaren så sitte på sengakanten å fortelle eventyr, eller synge viså om Amandus Dukkemann. Oldemorå så strikke raggsokkar å kjøpe sølvskjeier te adle oldebarnå te jul. Dei så aldri é framme i rampelysé, men i det stilla jørr det di syns di må, uten å klaga eller laga nåke vesen av det. I Afghanistan é dårr nåken så holle helvete med verden. Di kalle seg Thaliban å har ubegrensa tegang på kuler å krutt, så di kjøpe for narkotikpengene sine. Di ekje goe å stoppa, så lenge folk syns det é kjekt å rusa seg på pulver å syresaft, å sprenge seg sjøl i loktå for å komma te himmelen. - Me får bruka vet, me så har det, vá det ein så sa, men me vett jo ikkje kim så har det

20

JOBB & NÆRING

lengre.Té å med Tiger Woods mysta det. Forsjellen mellom galskap å sunne fornuft kan ofta vær vanskelige å få aua på. Salvador Dali sa ein gong at den einaste forskjellen på han sjøl å ein galen mann, va át han ikkje va det. Me vil så gjerna se litt lyst på framtiå, men det é ikkje lett når tabloidane å fjernsynet teppebomba oss med dårlige nyheter, kver bidige dag. Media må tenka opplag, det sko barra mangla, di må ha te sjevå, dei så adle andre, men koffor selle di så møkje på død å fordervelse. Ka é det så jørr at så monge grabba VG eller Dagblá med seg, når det står terror, drap eller mord på framsiå? Finanskriså har fått den norska hardingfelå te å knirka litt mærr enn hu vanligvis jørr. Øve nåttå é me blitt så redde for å bli fattige at me sitte på kver sin haug å venta på røyksignaler fra resten av verden, i stedenfor å utdanna oss, forska å bygga nye veier for framtiå. Adle vett jo at heile Nordsjøen é fudle av svart gull å gass, men me ská selvfølgeligt med den eine neven frelsa verden, å med den andre skriva svære kontraktar om salg av olja å gass. Koffor ikkje kalla ein spade for ein spade. Me é jo avhengige av å sella både olja å gass i longte tider endå. Ka ská me ellers teby verden? Dårr finst jo for fakerten snart ikkje ei ku på landbygdå, for bøndene jobba i Nordsjøen, så snart blir det vel barra fisk te middag heila vekå. Den globala oppvarmingå fortsette, å vintrane blir kortar å kortare, akkurat så det jørr nåke? Eg lure nå litt på om me ikkje får litt lengre sommrar ó, men det é det ikke politisk rett å sei. Det du skal sei, é at det komme te å regna mærr om sommaren, men det é det jo mongen så syns at det alltí har gjort likavel. Nei, ská det bli nåke orden på det nya åré må me gripa tak i sakene sjøl. Bjynna å ta bussen, slutta med vedfyring, ta på oss ein svære islandsgenser, å gå med stillongs fram te St. Hans. Ská du i et møte på Frakkagjerd eller i Sveio, bruk sykkelen. Jobba du på Kårstø eller Karmøy Fabrikkar, kjør moped, helst elektriske. Har dåkker to bilar i fami-

lien, sell den eine, å la kånå bjynna å gå når hu ská henta ongane i barnehagen. Men fra spøk te revolver. I det nya åré komme ganske sikkert dei rødgrønne te å styra å stella med kompromissene sine. Petter å Kjell Arvid komme nok te å meina ting på TV Haugaland om alt muligt å umuligt, mens án Arve Kambe itte kvert vil vri seg på taburetten, å innse at ei enslige svala ikkje jørr nåken sommar, så lenge án ikkje sitte i regjering. Arve Blokkhus å Jacobsen i Aviså komme gjerna på talefot igjen, å finne på at di ská laga revy isamen, te høge terningkast. Dum Dum Boys komme kanskje te byen, å det blir sikkert både Sillajazz å Filmefestival. Gunnar Andersen vil i einå synga gamle sangar om Haugesund, å Vamp vil dra Tir Na Noir igjen å igjen. Vormedal komme te å skriva nye bøker om Haugesund, å án Sigurd Aase vil pendla te Vibrandsøynå for å snekra på vikingskipet sitt. Nærradioane vil fortsetta med dei vanskelige sms konkurransane sine, å spilla donkemusikk for dei kjøpesterke med sæggebukser å tattovering. Me andre her ute i bakkabråte har fått tri flettrandes nye båsdonkar i julapresang av kommunen, ein te eggaskall, ein te aviser, å ein te det du ikkje vett kor du ska jørr av. Om nåken dagar é det nyttår, i februar é det olympiade, palmesyndag komme i mars, kapproingå i mai, å før me ana det det, bjynne stjernene på himmelen å svinna hen, å då vett me at det går mot sommar igjen. I mellomtiå får dåkker ha takk for det gamla. PS. Àn Kjell vá invitert i julabord på kaien. Det blei rikeligt av ribba, surkål, julaøl å akkevitt, før án bjynte å tenka på retretten. For ikkje å havna i ein rabiate drosjekø, tok án nattbussen fra sentrum te Gard. Sjøl med salige overdosar av både julaøl å konjakk innabords, blei án øvejidde då sjåføren forlangte 75 kroner. - Det é jo pinede snart lika billigt å ta taxi, sa án Kjell. - Ikkje se på meg, det é ikkje eg så har bestemt prisane, svarte den stakkars bussjåføren.


Årets

Haugalandskonferanse

er

den 21. i rekken. Den avholdes på Rica Maritim Hotell – som vanlig. De senere år har vi hatt ventelister både på deltakere og utstillere. Dette betyr at konferansen fortsatt er ”in” som den store møteplassen i vår region. Her møtes over 300 ledere og mellomledere fra næringslivet og den offentlige forvaltning, samt lokale politikere.

Haugalandskonferansen 2010 RICA MARITIM HOTEL

FREDAG 12. MARS

Som det fremgår av bildet vil vi også i år tilrettelegge en utstilling med baldakiner der ditt firmanavn er synlig. Utstillere ble eksponert på en meget bra måte i fjor, der vi hadde en oversiktlig utstillingsplass. Utstillingen var åpnet mer mot foajeen, og all kaffe- og fruktservering fant sted i utstillingsområdet.

Sett av dagen alt nå for ikke å gå glipp av årets møteplass...

www.hninfo.no

JOBB & NÆRING

21


HiZga^c\³ch`ZgVaaZ k€gZ[dgW^cYZahZgZc\dY_jad\ Zi\dYicnii€g

HI:GA>C<HI£II:G/

6HHiZga^c\!;gV``V\_ZgYkZ^Zc-.!**+(;³ggZh[_dgYZc! Ia[/*',*)***!;Vm/*',*)*+%!hVa\5VhhiZga^c\#cdlll#VhhiZga^c\#cd


IA bedriftene satte psykisk helse på dagsordenen i møte med NAV.

Alle har en psykisk helse - også på jobb Torsdag 3. desember var 33 forskjellige bedrifter samlet på Rica Maritim. NAV arbeidslivsenter Rogaland hadde invitert IA bedriftene på Haugalandet til å være med å sette psykisk helse på dagsorden. Det var til sammen 73 arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og verneombud representert fra de forskjellige bedriftene. Formålet med dagen var å gi kunnskap og informasjon om psykisk helse, slik at bedriftene kan stå tryggere i møte med sine ansatte som har eller får et psykisk helseproblem.

Arbeidsgiverpakke består av en grunnpakke, slik vi hadde i dag. Temaene vi er innom er ; arbeidslivets betydning, tall og fakta, hva er psykisk helse og de vanligste diagnosene, samtalen i oppfølgingen og tilrettelgginingen, roller og ansvar, de gode hjelperne og virkemidler. Etter hvert vil det og komme modulpakker med blant annet tema som; konflikthåndtering, rus, samtalemetodikk og stressmestring

Arbeidsgiverpakken er 1 av totalt 11 fagprogram som er satt i gang gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012.Arbeidsgiverpakken skal gi informasjon og opplæring ut til bedriftene. Den er og støttet av partene i arbeidslivet gjennom IA avtalen. NAV Rogaland er blant de 10 første fylkene i landet som har gitt ut denne opplæringen i 2009, de andre fylkene kommer etter i 2010. Det har vært stor pågang til kurset, og i Haugesund utvidet vi fra 60 til 75 plasser. Ved å ta pulsen i salen via egenaktivitet og evalueringsskjema fikk vi veldig gode tilbakemeldinger. Bedriftene synes det var bra at NAV satt psykisk helse på dagsorden. Åpenhet og kunnskap om hva psykisk helse er, og hvordan vi møter den som har psykiske problemer på en god måte, var noe av det bedriftene synes å sette mest pris på å få vite noe om.

Dr. Torbjørn Egenberg (t.v.) og Sissel Hansen Tysse på samlingen om psykisk helse.

På Rica Maritim hadde vi og fått med oss fastlege Dr. Torbjørn Egenberg fra Hegren Legesenter i Tysvær, og Liv Marit Lystad som gjennomgikk hvilke tiltak som finnes i NAV Rogaland når en sliter med psykisk sykdom. NAV Arbeidslivsenter i Rogaland har ansvar for arbeidsgiverpakken, og totalt er det tatt ut 5 rådgivere fordelt fra Stavanger, Sandnes og Haugesund som skal jobbe med den. I Haugesund er det Sissel Hansen Tysse som har fått ansvaret. På Rica Maritim hadde hun med seg Elin Bergsholm og Therese Svendsen.

Bakgrunn for satsingen er det økende sykefraværet knyttet til psykisk sykdom. 1 av 5 sykefraværsdager er relater til psykisk helse. Samtidig er det en bekymringsfull økning blant unge i alderen 18 -35 som blir uføretrygdet av letter psykisk sykdom. For å få snu denne utviklingen er det viktig med åpenhet for å bryte ned myter og holdninger knyttet til psykisk helse. Vi vektlegger derfor at vi alle har en psykisk helse- og at alle gitt påkjenninger over tid kan utvikle et psykisk helseproblem eller en psykisk lidelse. Vi er forskjellige som mennesker, vi har forskjellig sårbarhet og tåler forskjellig. Derfor er budskapet vi har prøvd å nå ut med; ” alt jeg ba om var to hjelpsomme hender - snart oppdaget jeg at hele mennesket fulgte med.” viktig som et bakteppe i arbeidet med å skape et arbeidsliv som og kan inkludere oss når vi sliter. Vi må våge å bry oss, å være medmenneske, og i arbeidslivet. Når Kari eller Ole sliter må vi snakke med dem. Ikke om dem. For oss i arbeidslivssenteret er vi glad for at denne pakken til bedriftene er kommet, det er ute i arbeidslivet vi må jobbe sammen med virksomhetene for å skape et inkluderende arbeidsliv. Det gjøres mye godt arbeid ute i bedriftene når det gjelde oppfølging av sine medarbeidere. Og i forhold til mennesker som psykiske helseproblem. Det er likevel et område som oppleves utfordrende, og for bedriftene. Vi er derfor glade for å få være med å sette fokus på psykisk helse og arbeidsliv.

JOBB & NÆRING

23


Gleder seg til oppstart på Aksdal Næringspark ved Eikeskog i Tysvær. Fra venstre ”pioneren” Rune Furseth i Suldal Transport, ordfører Harald Stakkestad og næringsmegler Jan Audun Lutro.

Bånn gass for Aksdal Næringspark Ordfører Harald Stakkestad har lovet første spadestikk i månedsskiftet januar februar 2010. Rune Furseth i Suldal Transport kan nesten ikke vente. Han er første etablerer på Aksdal Næringspark.

Tekst: EGIL SEVEREIDE

Furseth tar med seg administrasjon og en svær bilpark på Raglamyr til det nye næringsområdet i Aksdal, en drøy kilometer langs E39 fra kommunehuset i Tysvær. Lederen av et av Norges største transportselskaper mener infrastruktur og framkommelighet ligger vel så godt til rette for effektiv drift på Aksdal som i Haugesund. - Vi har sett 10 år fram i tid og mener Aksdal

24

JOBB & NÆRING

kommer til å bli et strategisk nøkkelområde i denne regionen. Vi kjører mye Bergen- Oslo-Stavanger, og her i Tysvær blir vi liggende midt i sentrum, sier Furseth som ikke blir ensom når den nye næringsparken blir klar om drøyt ett år. Jan Audun Lutro i Næringsmegleren ReLe kan melde om stor interesse fra bedrifter som vil etablere seg. Stangeland Kran, Aksdal Bil, Jarl Kvam Transport og Risa A/S har signert eller skal signere kontrakt de nærmeste dagene. Større bedrifter fra og utenfor regionen har også meldt sin interesse.

hardt for å få framdrift i planene, og tror Aksdal Næringspark kommer til å bli en suksess.

Lutro peker på to hovedfaktorer til det: Strategisk beliggenhet og gunstig pris. Prisen er om lag det halve av hva man må betale per kvadratmeter på Heiane og Raglamyr.

Rune Furseth i Suldal Transport håper å være i hus om vel to år. Suldal Transport har i dag 201 ansatte og vel 110 biler. Etableringen på Aksdal vil koste selskapet mellom 35 og 50 millioner kroner, men Furseth tror det er en framtidsrettet investering.

Dessuten har kommunen vist en positiv holdning til å legge forholdene godt til rette for etableringer, sier Lutro. Ordfører Harald Stakkestad har kjempet

- Den kommer til å bygge opp om Aksdal som et viktig logistikk-knutepunkt i regionen. Vi har satt prisen lav i etableringsfasen for å trekke til oss interessante bedrifter. Målet er å etablere et aksjeselskap, der kommunen har en eiendal på rundt en tredjedel. Vi har interesserte kjøpere til resten., sier Stakkestad, som foreløpig har solgt om lag halvparten av første utbyggingstrinn.


Vil du jobbe hos Aibel? Aibel AS er et av de største norske oljeserviceselskap som prosjekterer, bygger, vedlikeholder og modifiserer olje- og gass produksjonsanlegg. Med vür lange erfaring og høye kompetanse hjelper vi vüre kunder til ü oppnü økt olje- og gassproduksjon. Vi stür overfor store og spennende oppgaver og trenger flere dyktige medarbeidere med fagbrev innen følgende fagomrüder: Industrirørlegging Platearbeid Elektro Automasjon

Søknad: Søknadsfrist: 31.01.2010 Kontaktpersoner: Avdelingsleder elektro: Svein Magne Kallevik telefon +47 99091361 Avdelingsleder instrument: Erling Hüvik telefon +47 95246948 Avdelingsleder rør og mekanisk: Leif Petter Scheit telefon +47 97040495 Avdelingsleder plate og sveis: Geir Olav Jentoft telefon +47 97142990 For ytterligere informasjon og for ü søke stillingene se: WWWAIBELCOMCAREERS

Vüre oppdrag utføres ved vürt verksted i Haugesund eller pü landanlegg i Norge og offshore.

www.aibel.com

Energy to perform

Aibel AS med sine 4000 medarbeidere arbeider pĂĽ nye og eksisterende felt og anlegg, offshore og pĂĽ land, pĂĽ faste og flytende installasjoner. Vi er lokalisert nĂŚr vĂĽre kunder og opererer ut fra de viktigste olje- og gass sentrene i Norge. Aibel er opptatt av ĂĽ skape verdier for vĂĽre kunder og en arbeidsplass som er utviklende og interessant for alle vĂĽre medarbeidere.

JOBB & NĂ&#x2020;RING

25


På kryss & tvers Kvalifisert Vanskelig

Ung

Srilankere

Redskap

Søk

Plaggdeler Svar

Dato

Type

Plage

Navn

2

Gledesspreder

FAVORITTEN

Kryssordverkstedet nr 3

Karakter

Navn Dunk

Navn Land

Dyr

Karakter

Jurist

Pron. (nyn.) TV-ansikt

Hallik

Mål

Tittel Navn

Forsett

3

Språk

Tidsrom

Høyskole (fork.) Fisk

Værelse

Art.

Kunststoff

Skal

Byggevare

Tallord

Pene

Politiker

Pine

Pendlere Forvirret

Skøyerstrek Uro

Teltsamling

Bitterhet Kvinne

Antilopene

Konkurrent TV-ansatt

Lever

Yrke

FAVORITTEGENSKAPER: Engasjement og tålmodighet i riktig miks

Prep.

Sangen Hopp

Elv Fordel Navn Understreke

Gruppe

Klimaks

Dyr

Interj.

1

Likt Hatefulle

Ventende

Fugl

Like

Distansert Pron. (nyn).

Svir

FAVORITTHOBBY: Trening. Spinning eller step til god musikk gjør susen

Innta

Art. Art.

Tallord

Farget

V e r n

Hikste Nab. Oldtidsby

Festet

Sjofelt Stat

Rundene

FAVORITTLAND: Av de jeg har besøkt; Irland

Navn

Spurt

Assistanse

Bib.navn

Steinsette Skal

FAVORITTSKUESPILLER: Ralph Fiennes.

Union

Respektèr

Åre

Mynt

Solo

Redskap

Evighet Prep.

Opprører Komm.

Alder

Korrigèr .

Fase

Hilsen

Dyr

Kilde

Par

Knise

Løsningsord:

1 2 3 4

Navn:

VINN 10 FLAKSLODD

Adresse: Kryssord RUTH LARSEN

Vinner av forrige utgaves premie: Jon Endal, Stord Vi gratulerer!

Løsningsordet var: Ølen JOBB & NÆRING

FAVORITTBOK: Har alltid flere liggende på, og ved siden av, nattbordet. Akkurat nå Ketil Bjørnstad, Paulo Coelho og den jeg leser denne uka: Anna Gevaldas ”Saman er ein mindre aleine”+ en britisk krim med blodig tittel

Plukke

Finn løsningsordet ved å sette sammen bokstavene i de gule rutene og send dette til: kryssord@dhr.no (husk navn og adr.) eller send via post til: DHR Reklamebyrå AS Postboks 1915 - 5508 Karmsund. Innen 15. jan.

26

FAVORITTLEDER: Konsernsjefen i Statoil, Helge Lund kommer i alle fall høyt opp på listen FAVORITTPOLITIKER: Hm, det er jo ikke mulig å fortelle uten å røpe partipreferanser. Men jeg synes Petter Steen jr. gjør en god jobb som ordfører i Haugesund.

Møbler

4 Rettet

Skribent

Verdipapir -ene Dyredeler

P u r

Tori Lindbøl (46). Informasjonsleder for Statoil på Kårstø. Gift med Knut Erik, to barn- Henrik og Ine. Foto: Statoil

FAVORITTSANGER: Omtrent alle som synger med raspete stemme, akkompagnert av en (steel-)gitar. Jake Everett er et nytt, hyggelig, bekjentskap FAVORITTMAT: Spiser pasta i enhver form- nårsomhelst- og stort sett uansett tilbehør FAVORITTBIL: Ingen spesielle merker, men personlighet er viktig. Den kan ikke ha nedoverleppe, det vil si se sur ut, med nedadgående linjer i fronten. Bellona har jo vist at det finnes barske el-biler også.


K LK DEG U BR FO EN FOR

G FA

y B B O J RE Ø J G SS O LA

Kultur

p

Av Frank Krogh Kongshavn, Åsbygaten Event

Moderne gapestokk R

Vi utfører alle typer tjenester innen elektro og telecom for private og bedrifter på hele Haugalandet

Elek Tlf.

ELEKTRIKERE - TEKNIKERE Tlf. 52 84 51 50 - Faks 52 84 51 51

Noreveien 30, 5542 Karmsund

www.etr.no - post@etr.no

gså i Nå o dland hor Sunn

30 år på Haugalandet

Smedasundet 49 - 5528 Haugesund - Tlf. 52 70 10 80 - www.karstenm.no

Mediehuset Haugesunds Avis besitter en særdeles viktig samfunnsrolle på Haugalandet. Det er vårt desidert største nyhetsmedium og en viktig bærebjelke i regionens politiske og kulturelle liv. Betyr det at de kan tillate seg hva som helst? Nei, selvfølgelig ikke, og jeg skal ikke påstå at de gjør det, men noen ganger blir jeg flau av det som presenteres på kultursidene. Faktisk talt oppfatter jeg enkelte artikler som et strategisk og rent salgsorientert misbruk av folk som ikke har gjort annet enn sitt beste. Som i anmeldelsen av Haugesundsrevyen Ser du havet, fredag 27. november. ”- Beklager”, sto det med store typer på førstesiden av puls. Terningkast én! Videre kunne en lese at de moderne revygjengerne har blitt så storforlangende, forårsaket av impulser utenfra, kaffe med rare navn og fjernsynsapparatet, at de kan forlange en viss standard. Noe ensemblet overhode ikke levde opp til. Hva som beklages (jfr. tittelen), refereres det imidlertid ikke til, med mindre det er en indirekte unnskylding for å drite ut forsvarsløse mennesker. Anmelderen skal selvfølgelig kunne si det han mener og kanskje var ikke revyen så god som man kunne forvente, men avgjørelsen om å plassere oppslaget på førstesiden av puls-magasinet og samtidig gi forestillingen laveste terningkast, strider mot sunn fornuft. Vi snakker tross alt om amatører som ofrer ganske mye i et forsøk på å bidra, både som komikere og privatpersoner, som plutselig blir kommersielle gjenstander for mediehuset. I et kynisk dobbeltspill der anmeldelsen forvandles til en moderne gapestokk. Et underholdningsgrep som alltid har tiltrukket seg mange tilskuere og som helt sikkert øker opplaget til Haugesunds avis. I etterkant av Ser du havet-kritikken var det flere som reagerte negativt og som vanlig rettet de skytset mot den som skrev innlegget. Det blir etter min oppfatning for lettvint. Jeg mener ikke at denne skal fraskrives all skyld, men jeg synes det er vel så viktig at redaksjonen stilles til ansvar. Det problematiske med anmeldelsen er ikke utelukkende innholdet. Det er formen, plasseringen og det visuelle uttrykket som gjør det uspiselig. Noen har bestemt at det nedrivende budskapet skal proklameres, og det kan umulig være journalisten. Om de hadde droppet terningkastet, trykket en forkortet versjon på side tre og brukt en mildere tittel, hadde det aldri blitt noe oppstyr rundt saken. Avisen hadde ivaretatt sin objektive integritet, revyartistene kunne sett seg selv i speilet og vi andre kunne håpt at noen skal tørre å lage revyer i fremtiden også. Akkurat nå ser det mørkt ut.

JOBB & NÆRING

27


Visjoner på Haugalands-konferansen Sett av den 12. mars 2010. Da går Haugalands-konferansen av stabelen, den årvisse storsamlingen for næringsliv og det offentlige Haugalandet. Programmet er på det nærmeste klart og neste års Haugalands-konferanse kommer til å bli viet framtiden på Haugalandet. Vi har engasjert profilerte næringslivsledere til å tegne et framatidsbilde av sin næring i 2020. Vi utfordrer også representanter fra fylket og kommunene på Haugalandet til å tegne et framtidskart med kommunegrenser, befolkningsutvikling og infrastruktur. Bakgrunnen er de utfordringer teknologien kommer til å gi oss og følgene av de kommunikasjonsendringene vi vil vi se det neste ti, tyve årene gjennom Rogfast, T-forbindelsen og opprustningen av E134. Haugalandet blir et kommunikasjonsmessig midtpunkt på SørVestlandet, spørsmålet er; hvordan utnytte mulighetene? I tillegg kan vi by på et knippe interessante fordragsholdere fra inn- og utland, som vi tror både vil inspirere, overraske og gi deltakerne kunnskap de kan ta med seg hjem. Det detaljerte programmet kommer over nyttår, og da starter også påmeldingen til både utstillingsarenaen, konferansen og festkvelden. Erfaringen fra i fjor viser at det vil være lurt å være ute i god tid…

Programkomiteen for Haugalandskonferansen nærmer seg mållinjen. Fra venstre Hege Skogland Mokleiv, Stein Alendal, komiteleder Ingolf Voll, Egil Severeide, Birgitte Velde. Tormod Karlsen og Hallvard Ween var ikke til stede da bildet ble tatt.

De 10 største jobbintervju-tabbene Her er de viktigste jobbintervju-feilene han ser - og hvordan du kan unngå dem: 1. Du overforklarer hvorfor du mistet din forrige jobb.

Helt greit å nevne årsaken til at du ble nedbemannet, men fokusér heller på hva du kan gjøre for den neste arbeidsgiveren. 2. Du viser bitterhet.

Det er aldri smart å oppføre seg såret, sint eller trist i jobbintervjuer. Dette er normale reaksjoner etter at du har mistet en jobb, men ikke når du søker ny jobb. 3. Du mangler humor, varme eller personlighet.

Mange nervøse jobbkandidater er ”endimensjonale” i løpet av et jobbintervju. Ikke glem å vise de kvalitetene du har som kan være et stort pluss. Intervjuerne vil selvfølgelig se dine beste sider og finne ut hvordan du kan påvirke arbeidsmiljøet positivt.

28

JOBB & NÆRING

4. Du viser ikke nok interesse eller entusiasme.

8. Du har ikke ”øvd”.

Har du virkelig lyst på jobben? Vis det!

Vær forberedt på at det kan dukke opp vanskelige spørsmål og øv på det på forhånd.

5. Du har ikke gjort nok research.

9. Du skiller deg ikke ut.

Finn ut mest mulig om din potensielle nye arbeidsgiver på forhånd ved å google selskapet og hent info på nettsiden deres. Vær forberedt og still spørsmål om produkter, tjenester eller deres fremtidige planer. Bryr du deg ikke, vil det fort avsløres.

Du må vise at du har det lille ekstra som gjør at selskapet vil ansette nettopp deg. Fortell hva du kan, hva du gjorde i din forrige jobb og hvilke mål du kan nå de neste tre til seks månedene. Og den aller største feilen:

6. Du konsentrerer deg for mye om hva du vil ha.

Lytt til intervjueren fremfor å snakke mye selv. 7. Du prøver å være alt for alle.

Ikke strekk kvalifikasjonene dine for langt, fokuserer i stedet på hva du kan best. Tommelfingerregel: Ikke søk på en jobb hvis du ikke har minst 75 prosent av de kvalifikasjonene som etterlyses.

10. Du spør ikke om jobben.

Du har en langt større sjanse for å få jobben hvis du på slutten av intervjuet først summerer opp hva du har å tilføre jobben, og så spør hvor stor muligheten er for at du kan levere de resultatene. Kilde: www.dn.no


Et offensivt styre ser lyst på framtiden for Sysco. Fra venstre: Bjarne Hareide ( styreformann ), Ommund Øvrelid ( Sysco Holding ) Hallgeir Olsen ( ansattrepresentant ) Frank Vikingstad ( adm.dir ) Gunder Sønsteby ( økonomidirektør ) og Ståle Karlsen ( styremedlem ).

Gullkantet avtale for Sysco Flere millioner europeiske studenter kan komme til å ta i bruk Syscos virksomhetsportalløsninger på web. Tidligere i høst kunne karmøybedriften presentere en rammeavtale med Junior Achievement Young Enterprise Europe. Dette er en rammeavtale for 38 land i Europa og innebærer utvikling og drift av virksomhetsportalløsninger på web for inntil 5,5 millioner studenter. Selskapet har utviklet en IT-plattform som innebærer både intranett, ekstranett og et lukket nett for elever og lærere i en og samme webbaserte pakke, etter den såkalte Saas-modellen (Software as a Service). Internasjonalt gjennombrudd

Administrerende direktør i Sysco, Frank Vi-

kingstad, er meget tilfreds og glad for at avtalen nå er på plass. - Vi har i et par år utviklet et enkelt, intuitivt og tilpasningsdyktig IT-verktøy som brukes fra grunnskolenivå og til høyeste utdanningsnivå. Denne avtalen er et gjennombrudd for Sysco i forhold til å bli en in-

Tekst: KRISTIAN SEVEREIDE

ternasjonal IT-leverandør.Vi vil sannsynligvis allerede i løpet av 2010 ha mer enn 10 land på kundelisten. Finland, Bulgaria og Portugal har allerede tjuvstartet. Potensialet over tid er så stort at vi ikke har helt tatt det inn over oss ennå, sier Frank Vikingstad.

Vind i seilene

I tillegg til avtalen har Dagens Næringsliv kåret Sysco til en av de raskest voksende bedrifter i Rogaland. Av totalt 487 gaseller havner IT-bedriften på en niende plass, og er den høyest rangerte representanten her i regionen. På landsbasis havner Sysco på en 49. plass, et resultat Vikingstad mener det står all respekt av. Sysco-direktøren kan også fortelle at Sysco har enda flere interessante ting på gang og ser derfor meget positivt på 2010. - Det Sysco trenger nå er enda flere engasjerte og dyktige medarbeidere for å kunne fortsette veksten, avslutter Frank Vikingstad.

JOBB & NÆRING

29


Mørke skyer hindret ikke at mange tusen har besøkte båtmessen de to siste årene.

Ny båtmesse i Haugesund:

- Vi satser på ny rekord - De store båtmessene som er arrangert på Indre Kai i Haugesund de to siste åren har vært en suksess. Selv i fjor, da finanskrisen herjet i hodene våre hadde vi et halvt hundre utstillere og rundt 4000 besøkende. Derfor tror jeg rekordene vil falle når vi 16. til 18. april ønsker velkommen til ny Båtmesse, sier Jan Åge Matland. - Folk på Haugalandet og Sunnhordland som har interesse for båt og sjø bør sette kryss i almanakken for disse dagene..

30

JOBB & NÆRING

Båtmessa, som ble arrangert for første gang i 2008, kom i stand fordi flere aktører så muligheter ettersom kaiområdet i Haugesund hadde fått en formidabel oppgradering. De som gikk sammen om selve arrangementet var Haugesund Sentrum, Caiano, Rica Maritim Hotell og DHR Reklamebyrå. Men i tillegg stilte andre aktører opp. Særlig gjaldt det Karmsund Interkommunale Havnevesen og Haugesund Røde Kors. Også Redningsselskapet stilte opp med åpent skip. De demonstrerte også i samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps hvordan de plukker opp folk som er havnet i sjøen, sier Matland. I alt var det mer enn 50 utstillere på messen i fjor. Publikumstilstrømmingen var det heller ikke noe å si på. Nærmere 4000 personer besøkte Båtmessen i 2009.

Jan Åge Matland regner med minst like stor oppslutning til våren ettersom Haugesund Båtmesse er eneste i Rogaland i 2010.


- Vi valgte Bauge Auto AS som leverandør av 3 stk. nye Peugeot Partn er. Vi har god erfaring med franske biler med tanke på lite kostnader og at de er rimelig i drift. Samtidig har de nye bilene både god plass og lite støy. Vi er også meget godt fornøyd med oppfølgingen vi har fått fra Bauge Auto. - Sjur Risanger, daglig leder Risanger & Sønn.

Peugeot Partner -

Bra størrelse Lite støynivå Rimelig i drift Veldig bra handsfree for telefon i forhold til forvent ningene. Positiv overraskelse.

Priser fra kr. 143.609,Leasing fra kr. 1290,- / mnd. 25.000,- i innskudd, 15000km/år, 3 år, rente: 4,9%. Alle priser er gitt eksklusiv MVA.

HV``ZhiVYC²g^c\heVg`!=Vj\ZhjcY lll#WVj\ZVjid#cd

*',%%+*% JOBB & NÆRING

31


Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med nær 40.000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. I kommunen er det ca. 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Leter du etter nye utfordringer? Karmøy kommune har ledige spennende stillinger for

ingeniører og håndverkere f. eks.: • Branningeniør i forebyggende avdeling ved Karmøy Brann- og Redningsvesen • Oppmålingsingeniør i forvaltningsavdelingen • Driftsteknikker ved Nordvegen historiesenter Sjekk våres nettsider for flere stillinger og ytterlig informasjon. www.karmoy.kommune.no Kommunen som vil at du skal lykkes

Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no

Mens vi venter på Jæger… Bernt Jæger (bildet) er på plass som prosjektleder i HN 4. januar. Den første tiden blir det mye å sette seg inn i for den avtroppende redaktøren i Radio 102, som gleder seg stort til å ta fatt på nye oppgaver. Bernts hovedfokus blir markedsbiten og å følge opp og initiere nye prosjekter i HNs regi. Vi i HN ønsker Bernt hjertelig velkommen og ser fram til å jobbe med en strukturert og innovativ leder.

32

JOBB & NÆRING


abacuskommunikasjon.no

Nye utfordringer? STIKNINGSINGENIØR KALKULATØR / KS ANSVARLIG ANLEGGSLEDER FORMANN Dette er spennende og selvstendig jobber i et godt arbeidsmiljø. Vi har gode lønns- og forsikringsordninger. For mer informasjon om stillingene, kontakt Leif Jakobsen på M: 982 34 615 eller via e-post: leif.jakobsen@vassbakk.no Søknad med attester og referanser merkes med stillingen og sendes snarest, senest innen mandag 11. januar 2010 til Vassbakk & Stol, postboks 63, 4291 Kopervik eller via e-post til leif.jakobsen@vassbakk.no VASSBAKK & STOL AS • Etablert i 1969 • 350 ansatte • Omsetning 2009, NOK 650 mill • Avdelinger i Hordaland, nord- og sør-Rogaland

www.vassbakk.no

)"3%6&553"/41035#&)07 7*)"3-&%*(,"1"4*5&5 t53"/41035"7#*-&3 t%*453*#64+0/ t53"/41035*//65-"/% 1BSUJFSTUZLLFHPET t&6(0%,+&/5-"45&#*-7&3,45&%

5FMFGPOt'BLT

www.skude.no JOBB & NÆRING

33


Siden sist Veimøte i Odda Veistandarden i Odda-dalen ble debattert under et møte som SMB Odda og arrangerte i Næringshagen på Eitrheim i slutten av november. Et femtitalls næringsdrivende og politikere samlet seg for å høre rapporter om E134 og betydningen for Haugalandet (ved adm.dir. Egil Severeide i HN), Interessefellesskapet Fjordvegen (ved Harald Løland, Sauda Vekst) og tanker om næringsutvikling over kommunegrensene ved Knut Lutro. Her er noen av deltakerne på arrangementet Jan Ove Aasen ( SMB Odda ), Ingunn Olsen Mossefin ( Fossenes Dal ), Kjetil Rønhovde ( SMB Odda ) og Øystein Spilde (Ullensvang Næringsforum).

Hilde til Royal Du husker sikkert Hilde Jørgensen, som ble portrettert i Jobb & Næring for halvannet år siden. Nå er hun blitt sjef på Royal Fabrikker i Haugesund. Da vi intervjuet Hilde, hadde hun sagt opp jobben som leder av Siemens sin avdeling i Haugesund. Den aktive haugesundskvinnen ville prøve nye veier, og kort tid etter ble hun ansatt som konsulent i selskapet Elements, eid av ResQ og Human. Der var hun ca ett år, før Hilde gjorde et nytt karrierevalg og sa ja til jobben som daglig leder i Royal Fabrikker- den tradisjonsrike solavskjermingsbedriften på Solvang. - Det var greit å jobbe som konsulent, men jeg har behov for å gjennomføre, sier Hilde om jobbskiftet. Nå leder hun en bedrift med 25 ansatte og som omsetter for godt over 20 millioner årlig. Selskapet var inntil 1991 eid av lokale interesser, men er nå i Oslo-selskapet Nottos hender. Hun har ansatt Åse Særsten, som kom fra Sysco, som markedssjef og Odd Karl Nyrud,ex QPC, som driftsleder.

34

JOBB & NÆRING

Det snudde med Norwegian I november måned brukte 48.452 mennesker Haugesund Lufthavn Karmøy på reiser til inn- ogutland. Innenlandstrafikken økte med18,2 prosent, mens utenlandstrafikken økte med 12,7 prosent. På nasjonalt nivå økte trafikken til og fra Avinors lufthavner totalt med 3,5 prosent i forhold til samme måned i fjor. Mens utenlandstrafikken går ned med 1,1 prosent, går innenlandstrafikken opp med 5, 6 prosent. Totalt så langt i år har 35 millioner passasjerer reist til eller fra en av Avinors lufthavner. Både Bergen lufthavn, Flesland, og Stavanger lufthavn Sola, har nedgang i trafikken på henholdvis 1, 9 og 0,6 prosent. - At trafikken på flyplassen øker er et positivt tegn for hele regionen. Det tyder på at næringslivet holder koken, og i tillegg har det nye Norwegian-tilbudet gitt helt ferske kunder, mener lufthavnsjef Øystein Østensjø.


Karmøy-penger til reiseliv Politikerne i Karmøy snudde om på rådmannens forslag og bevilget likevel 750.000 kroner til Destinasjon Haugesund & Haugalandet. Dermed kan r eiselivssjef Tore Gautesen (bildet) puste lettet ut. HN engasjerte seg sterkt i denne saken og i en kronikk i Haugesunds Avis påpekte adm.dir. Egil Severeide på den uheldige signaleffekt et nei fra Karmøy ville få for interkommunalt samarbeid.

India-kontrakt til Wärtsilä Wärtsilä Ship Design på Fitjar har fått en kontrakt med å designe et unikt oseanografisk forskningsfartøy for Geological Survey of India (GSI)

Rødgrønn lunkenhet til Luftanbulanse Bare Høyre og Kristelig Folkeparti i Rogaland støttet Frps framstøt for å sikre Luftambulansen til Haugalandet. Frps stortgingsrepresentant Øyvind Vaksdal er skuffet. - De rødgrønne stopper stasjonering av ambulansehelikopter i Haugesund, sier Vaksdal.Han viser til tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads uttalelse om at luftambulansetjenesten er en ressurs som er helseforetaks- og regionsovergripende, dvs. en nasjonal ressurs som skal brukes der det trengs mest. Aktivitetsøkningen skulle derfor være god begrunnelse for å stasjonere luftambulanse i Helse Fonna området, siere Vaksdal.

Skyver K6 ut i tid Det vil gå flere år før Hydro vil kunne ta en beslutning om å bygge K6 på Karmøy, og situasjonen på SørAL er alvorlig, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro. – Som haugalending skulle jeg gjerne fått til K6. Men i dag overskygger de store utfordringene Hydro har de mulighetene vi har på Karmøy. Vi er nødt til takle krisen vi er inne i, og prioriterer å jobbe med å skape forutsigbarhet for våre eksisterende anlegg, sier Brandtzæg til Haugesunds Avis.

Lokal prototyp på oljetrål I disse dager lages prototypen til det som kan bli et nytt produkt for opprenskning av oljesøl hos Åkrehamn Trålbøteri på Husøy. Daglig leder Terje Hemnes er ansvarlig for produksjonen av prototypen som lages i samarbeid med NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, Innovasjon Norge og Husen. Husen er firmaet til Ingvar Huse som er ansvarlig for designet.

- Denne oljetrålen eller oilshaver, som den også kalles, er mobil og kan samle opp olje mer effektivt enn tidligere, forklarer Ingvar Huse. – Den kan også brukes i dårligere vær enn det oljevernutstyret som finnes i dag. Når duken nå er sveiset sammen skal den testes i Kystverkets tank i Horten. Prototypen lages av gjennomsiktig materiale fordi vi skal kunne se hvordan oljen beveger seg under duken.

I tillegg til designoppdraget skal Wärtsilä føre tilsyn med selve byggingen og være involvert i utvelgelsen av forskningsinstrumentene ombord, samt gi opplæring av GSIs forskere.

Medlemsmøte med stor oppslutning Et syttitalles haugalendinger hadde lagt noen formiddagstimer til Lille Maritim 4. desember for å høre foredrag om kundehåndtering i turbulente tider. Espen Devold fra DHR/DDB Reklame og Stian Lundquist fra Microsoft Norge holdt foredrag om emnet. Medlemsmøtet var et samarbeid mellom Logica, HN og DHR og arrangørene er veldig fornøyd med oppmøtet.

Ingvar Huse, Husen, Einar Ove Aanensen og Terje Hemnes, Åkrehamn Trålbøteri og Jorunn Sanden, Husen følger med på produksjon av prototypen til den nye oljetrålen. Selve produktet vil bli ti ganger større.

JOBB & NÆRING

35


Direkte til Alicante

Helsereiser

DIREKTE FRA HAUGESUND MED RYANAIR HVER LĂ&#x2DC;RDAG

Nyt vinteren i varme og lyse omgivelser

Pris fra:

2880,-

Reuma-Sol Se nter i Alfas de l Pi

m obbeltrost. 1 uke i d pr. pers.ilighet med froko i delt le mer tene kom * Flybillet i tillegg

F.o.m. 30. mars tirsdag - torsdag - lørdag BESTILL BILLIGE FLYBILLETTER PĂ&#x2026;

TE: ALICANr fra kr: tu Fly tur/re

atter *inkl. skifter og avg

Helsebringen

de klima - Trygghet - VelvĂŚre - Oppvarmet basseng - 300 soldage r i ĂĽret

Team Seven www.tm7.no

590,-

Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf: 52 85 78 00 post@haugesundtravel.no

LOKALER TIL LEIE HAUGESUND: Austmannavn. 11 ( Prixbygget ):

t FUHDBN QBTTFSCĂ&#x152;EFUJMCVUJLLPHFMMFSLPOUPS 4BNNFJOOHBOHTPN$PPQ1SJY t 6FUHDBN QBTTFSUJMMBHFS Obs! Bygg: t FUHDBN QBTTFSUJMCVUJLLPHFMMFSLPOUPS FUD

AVALDSNES: TBNNFIVTTPN$PPQ1SJY

t FUHDBN QBTTFSUJMLPOUPSFUD

ETNE:4BNNFIVTTPN$PPQ1SJY t FUHDBN QBTTFSUJMMBHFS t FUHDBN QBTTFSUJMLPOUPSCVUJLLFUD

ODDA: w%PNVTTFOUFSFUw$PPQ.FHB t FUHDBN QBTTFSUJMCVUJLL 4BNMPLBMJTFSUNFE$VCVTPH$PPQ&MFLUSP

Interesserte bes kontakte Coop Haugaland BA, 52719450; "SOF%BMFO BSOFEBMFO!IBVHBMBOEDPPQOP &JOBS'BMLHKFSEFU FJOBSGBMLHKFSEFU!IBVHBMBOEDPPQOP

36

JOBB & NĂ&#x2020;RING


Knutsen OAS teknologi gir stor klimagevinst Samme dag som verdens ledere satte seg ned i København for å prøve å komme fram til internasjonale avtaler som kan redusere klimautslippene i verden, og redde jorda fra trusselen som menneskeskapt global oppvarming utgjør, sender overstyrmannen Kim Martin Berg Green på M/T Vigdis Knutsen en mail til rederiet Knutsen OAS Shipping i Haugesund. Den korte meldingen lyder: - Please find attached KVOC report number 100. ( KVOC rapport nr. 100 oversendes)

Tekst: ODD-ATLE URVIK

Samme dag som klimakonferansen i København startet meldte M/T Vigdis Knutsen at den hadde lastet 100 laster med KVOCsystemet. Reduserte utslipp av oljedamp fra dette skipet alene tilsvarer CO2 utslippet fra 6500 biler alene. I alt 12 Knutsen OAS Shipping skip seiler med Knutsens egenutviklede KVOC-anlegg. Foto: Knutsen OAS Shipping

Hva er VOC?

Den korte rutinemeldingen forteller om store kutt i utslippene av CO2 til atmosfæren. Og den markerer en klimagrønn fjær i hatten for prosjektavdelingen ved Knutsen OAS Shipping som har utviklet en teknologi som er i ferd med å vekke internasjonal oppsikt. - Bare på dette ene skipet har vi med vår egenutviklede teknologi redusert utslippet av oljedamp (VOC) med 10.000 tonn, tilsvarende 105.000 fat råolje. Om vi regner en gjennomsnitts oljepris på 80 dollar per fat representerer dette 50 millioner kroner spart. For mange er det imidlertid viktigere at vi samtidig hindrer at 40.000 tonn CO2 slippes ut i atmosfæren. Dette tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 13.000 biler bare fra dette skipet, forteller prosjektdirektør Per Lothe i Knutsen OAS Shipping til Jobb & Næring. Lothe sier at den totale reduksjonen utslipp fra alle oljelastene som rederiet frakter er vesentlig mer siden det nå er 12 av rederiets skip som har fått installert KVOC. I løpet av 2011 skal 18 skip ha slikt anlegg.

VOC er forkortelse for Volatile Organic Compounds, eller flyktige organiske forbindelser. I forbindelse med at olje lastes om bord i bøyelastere frigjøres det slike flyktige forbindelser i form av oljedamp. Folk flest støter på det samme problemet når de fyller drivstoff på bilen. Bensin- eller dieseldampen er en annen type VOC. KVOC er Knutsen OAS Shippings tekniske løsning som reduserer mengden oljedamp ved lasting av skip dramatisk.

virker.Vi har også solgt anlegg til andre rederier, forteller Lothe.

Kamp for anerkjennelse

Det som skiller KVOC anlegget som Knutsen OAS Shipping har utviklet fra andre anlegg er at man i stedet for å fange opp oljedampen som oppstår under lasting av skipet, hindrer at oljen avgir VOC i utgangspunktet. - Det at den teknologien vi utviklet både var enklere, rimeligere og dessuten praktisk talt vedlikeholdsfri førte nok til at vi måtte overvinne betydelig skepsis. Dermed valgte vi å installere anleggene på egne skip, og måle effekten i praksis. I dag er det dokumentert, blant annet av Det norske Veritas at KVOC

KVOC under montering på et av Knutsen OAS Shippings tankship

JOBB & NÆRING

37


Ti p s o s s om noen som fortjener e n Fr u k t k o r g : j n @ d h r. n o

Jobbfrukt

Kunst og ”appetitt på livet” Mai Sætre og Janne Susort tar imot bestillinger, smører rundstykker og holder kafeen i gang. I kjelleren sitter tre engler og lager vakre ting av noe sønderknust.

Tekst og foto: CHRISTINE MYSEN

- Velkommen til Kirkens Bymisjon! Daglig leder, Arne Valen, takker hjertelig for fruktkorga og setter den på bordet midt i kulturkafeen Bjørnson. Rett under en trollkvast dekorert med engler i glass. - Vi har fått frukt for arbeidet vårt, smiler han til Mai, Janne og arbeidsleder Irene Halseid. Det er Irene som koordinerer ”glassverkstedet” i kjelleren. - Det kommer over 100 bestillinger på nett hver dag! Salget av glassenger har tatt helt av, forteller hun. - Produksjonen er en del av jobbprosjektet; et arbeidstilbud til rusavhengige personer som ikke er i behandling. - Det tar en måned å lære, legger Irene Halseid til. - Ekte håndverk.Vi har tre som jobber der nå. Inntektene kan hjelpe flere til å få et verdig liv.

Energi påå jobben j Hver uke kjører vi ut 420 fruktkurver på Haugalandet - prøv du også!

5284 4833 jobbfrukt@ipk.no www.jobbfrukt.no

F.v.: Mai Sætre og kokkeansvarlig Janne Susort. ”Av det sønderknuste kan det bli noe vakkert”.

Mai Sætre og Janne Susort ler høyt bak disken. Kafeen er åpen noen timer til – de ser ikke ut til å være arbeidsledige. - Prosjektet har fått tittelen ”Appetitt på livet”, og er også en arena for arbeidstrening, informerer Arne Valen. Kirkens Bymisjon i Haugesund strekker sine fingre rundt i hele distriktet. De driver forebyggende ressurstjeneste med barn og unge på skoler, de driver miljøarbeidertjenesten,

som retter seg mot bostedsløse i byen, i tillegg til ”Blanke ark” – der de følger opp soningsdømte som ønsker å bryte sirkelen de har kommet inn i. Kort fortalt. - Og julaften er det middag og gaver til våre brukere, understreker Valen. En selger av gatemagasinet ”Asfalt” har tatt seg en pause på Kafé Bjørnson, fornøyd med salget så langt. – Se etter den røde forsida!

Vi gjør mer enn å selge Jobbfrukt. Over 90 ansaƩe står klar for å uƞøre arbeidsoppgaver for din bedriŌ. Har du behov for treemballasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarert og gode ruƟner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing kapping og maskinering.

Kontakt oss på 52 82 46 02 - spør eƩer Arne Johnsen www.ipk.no


PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Vox lyser ut om lag 65 millioner kroner til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Dette er mer enn en dobling av fjorårets utlysning. Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet, etter alder og helse. 27 prosent av den voksne befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har behov for opplæring, og risikerer derfor å falle utenfor ved omstillinger. AOF Haugaland har stor kompetanse på området. Vi har ledet flere prosjekter i samarbeid med lokale bedrifter og VOX.

Nå søker vi kontakt med nye bedrifter som ønsker å søke midler til opplæring. Fristen for søknaden til VOX er 22. januar, så det haster med å komme i gang. Ta kontakt med Elisabeth Næsheim Vågen på tlf. 52 70 90 02 / 90 72 93 80 eller e-post elisabeth.vagen@aof.no for en uforpliktende prat.

Vi skaper Gode Historier/ Sysco er et ledende vestlandsbasert IT-selskap med fokus på programvareutvikling, drift og konsulentvirksomhet med spisskompetanse på Oracle. Sysco har snart 40 medarbeidere i Bergen, Haugesund og Stavanger.

Sysco søker etter:/

Salgssjef og selgere/ Databaseadministratorer/ Systemutviklere/ For ytterligere informasjon om stillingene/ www.sysco.no/Elektronisk søknad sendes: jobb@sysco.no

Trenger din bedrift nye hjemmesider?/ Ønsker dere en hjemmeside som er enkel å oppdatere?/ En løsning der dere slipper å tenke på HTML, backup og domener?/ Over 100 bedrifter har valgt Sprintsite Sprintsite er et rimelig, fleksibelt, brukervennlig og sikkert publiseringsverktøy > www.orbitaquacam.no > www.haugesund-aerobic.no

> www.sysco.no

> www.visitkarmoy.no

> www.storesund-gruppen.no

> www.borgoy.no

> www.hkpark.no

> www.glassoglaas.no

> www.etneelag.no

> www.resq.no

> www.sykkylven-energi.no

> www.qpc.no

> www.argusexpo.no

> www.hotellmaritim.no

AOF Haugaland Tlf: 52 70 90 00 e-post: aof@haugaland.no www.aof-haugaland.no Norheim Næringspark, Norevegen 4

www.sysco.no

JOBB & NÆRING

39


For en mer fremtidsrettet skipstransport

KVOC er en teknologi utviklet av Knutsen OAS Shipping for å redusere utslipp av oljedamp ved lasting av tankskip. I løpet av 2010 vil 18 skip være utstyrt med KVOC miljøteknologi

Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier, samt 11 nye skip i bestilling. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør.

Smedasundet 40, 5529 Haugesund - NORWAY - tlf. +47 52 70 40 00 - www.knutsenoas.com


- REGIONENS MULIGHETSUTVIKLER

steinariversen.no

HAUGALAND VEKST

FOKUSOMRÅDER NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL KOORDINATOR STEDSUTVIKLING PROSJEKTUTVIKLING ETABLERERSERVICE Haugaland Vekst jobber med næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Vi har som mål å bidra til verdiskaping på Haugalandet, samt legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og næringsdrivende. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Rogaland Fylkeswww.haugaland-vekst.no kommune er eierne av Haugaland Vekst.

HAUGALAND VEKST KARMSUNDGATA 51 NO-5531 HAUGESUND TLF 52 01 08 10

JOBB & NÆRING

41


Fire driftige søstre Skogland: Fotografert under åpningen av familiebedriften Permanors nyanelgg nord i Haugesund. Fra venstre Ida Birgitte, Hege, Tove og Kjersti.

Søstre med forretningsteft Fins det maken til søstrene Skogland? Fire driftige jenter som har åpenbare ”gründergen” i seg. Vi fikk samlet dem under årets store familiebegivenhet; åpningen av Permanors nye fryserianlegg i Haugesund Næringspark på Årabråt.

Tekst og foto: EGIL SEVEREIDE

Der strålte daglig leder Hege om kapp med styreformann Tove Helen, medeier Kjersti og medeier Ida Birgitte. Et stort løft, et dristig foretak for en familie som har bygd seg opp på teknologi knyttet til kulde og kjøling. Kun Tove Helen har forlatt Haugesund. Hun har en utfordrende lederjobb i Apply Sørco i Stavanger. De tre andre har base i Haugesund. Eldstesøster Kjersti er ansatt som ad-

42

JOBB & NÆRING

ministrasjonssjef i MMC Skogland, tidligere Skogland Kuldeteknikk, som i januar i år ble overtatt av Ålesund-selskapet MMC Kulde A/S. Yngstesøster Ida Birgitte er ansatt som førstekonsulent i NAV Haugesund, men har også erfaring fra familiebedriften. Det er tett kontakt mellom søstrene Skogland. De tre som bor i Haugesund møtes ukentlig, og alle fire snakkes jevnlig på telefon. - Som nest yngst har jeg stor nytte av den erfaring Tove Helen og Kjersti har fra forretningsdrift. Det blir derfor en del jobbsnakk på telefonen. Men vi har også mye annet til felles og barn i samme alder. Det knytter oss ekstra tett sammen, sier Hege, som på åpningsdagen takket foreldrene og pappa Jan Fredrik Skogland i særdeleshet for støtte og bistand i byggeprosessen. Varaordfører Sven Olsen foretok den høytidelig åpningen, der over 60 gjester fikk ta det nye anlegget i øyesyn. - Vi har landets mest moderne fryserianlegg,

sier daglig leder Hege, og forteller at bygget totalt er på 6500 kvadratmeter og har en kostnad på mellom 50 og 60 millioner kroner. Permanor (tidligere Haugesund Kjølelager) ble startet i 1999 og har i dag fem ansatte, en del flere i høysesongen. I dag fungerer bedriften som et senter for termologistikk, og tilbyr tjenester innen lagring av næringsmidler, fra transport og emballering til innfrysing og lagring. Selskapet er i sin helhet eid av familien Skogland og drives som en familiebedrift. - Haugesund har en unik beliggenhet på Vestlandet, midtveis mellom Stavanger og Bergen, og vårt fryselager er derfor ideelt for alle som har behov for regionslager på Vestlandet, sier Hege. E134 fører langtransporten over fjellet til Østlandet. Denne veitrasèen prioriteres av staten med hensyn til bygging av nye tunneler de kommende årene. Vi gleder oss over stadig kortere kjøretid mellom øst og vest, og den positive effekten det vil ha på transportkostnadene, sier lederen i Permanor.


Kjersti Skogland Urrang

Tove Helen Tyberø

Hege Skogland Mokleiv:

Jobbet i Skogland i 20 år – de siste 10 i ledelsen, også styremedlem siste fem år. o Administrasjonssjef i MMC Skogland o Økonomiutdannet o Verv – bl.a : Nestleder i kuldebransjens egen organisasjon VKE (foreningen for Ventilasjon, Kulde, Energi). Styremedlem i Norsk Teknologi, landsforening i NHO. Representant i NHOs generalforsamling Engasjert i forskjellige lokale prosjekter – for tiden spesielt interessert i prosjektet som jobber med omdømmebygging og rekruttering for Haugesund-regionen. Medlem i styringsgruppen.

- Utdannet Bachelor in Business fra Texas, USA. - Bosatt i Stavanger og arbeider som Direktør Forretningsutvikling i Apply Sørco AS. - Har vært ansatt i Sørco siden 1988 og har hatt forskjellige lederposisjoner i selskapet og i konsernet. - Apply Sørco er en leverandør innenfor oljeog gass industrien og fokuserer på drift, vedlikehold og oppgradering av offshore installasjoner og onshore anlegg. - Styremedlem i Norsk Industri, Olje og Gass - Styreleder i Permanor

- Daglig leder i Permanor siden våren 2000. - Har bygget opp bedriften sammen med ektemann Dagfinn. - Økonomiutdannet - Tidligere ansatt i Knutsen OAS Shipping sin økonomiavdeling. - Styremedlem i Haugesund Næringspark as og Haugesundregionens Næringsforening.

Ida Birgitte Skogland: - Førstekonsulent ved NAV Haugesund, ansatt siden 2002, og vært med gjennom hele etableringen av NAV. - Var den første ansatte i Haugesund Kjølelager as (Permanor) i 1999, adm. og regnskap. Hege overtok i 2000. - Økonomiutdannet

Stolt leder: Hege Skogland Mokleiv kan stolt vise frem et nybygg som er et av Norges mest moderne fryserianlegg.

JOBB & NÆRING

43


Eventyret på Nært til flyplassen, nært til T-forbindelsen, nært til Karmsundet. Husøy/Veldeøyene er regionens attraktive havneområde. Der har det skjedd et lite eventyr siden slutten av forrige århundre. Nå står nye prosjekter på trappene. Her kan du lese om et av regionens store samarbeidsprosjekter.


Husøy


- Vi vil være selektive når det gjelder utvelgelse av bedrifter til Husøy/Veldeøyene, sier havnedirektør Odd Einar Mæland.

Vil velge bedrifter Havnedirektør Odd Einar Mæland mener man bør ha is magen når man bestemmer hvilke bedrifter som skal få etablere seg på Veldeøyene/Husøy i fremtiden. – Vi ønsker at nye bedrifter kan være komplementære i forhold til den eksisterende virksomheten og dermed skape større merverdi, forteller Mæland. Det er Karmøy kommune som selger og leier ut tomter og arealplass på Veldeøyene/ Husøy til eventuelle nye bedrifter som ønsker å etablere seg på Husøy. Men Mæland

46

JOBB & NÆRING

ønsker å skape den rette og mest verdiskapende sammensetningen. - Vi har mulighet til å påvirke og får ofte gehør for våre synspunkter i Karmøy kommune. Det er viktig for oss å ha en tett dialog med kommunen om salg og leie av arealer til nye etablerere. Vi ønsker heller å bruke tid og være litt selektiv når det vurderes hvem som skal etablere seg her. Målet er å kunne ha en sammensetning av virksomheter som i størst grad kan dra nytte av hverandre og skape merverdi, forteller Mæland.

du lese om IKS og Veidekkes storslåtte visjoner for Karmsundet. Utbyggingsplanene på Husøy/Veldeøyene vil kunne innebære bygging av 1,6 km ny kailinje mot Karmsundet, 150 dekar nytt kaiareal og nær 400 dekar landområde. - Kostnadene som ligger inne ligger på rundt 1,5 milliarder for å fullføre et slikt prosjekt. Vi ønsker å ta det trinnvis og ser for oss en gradvis utbygging over en lengre tidsperiode. Utbyggingsplanene gjør at vi får et moderne havneanlegg som vil være til stor nytte i mange tiår frem i tid.

Storslåtte visjoner

I tidligere utgave av Jobb og Næring kunne

Jeg har sterk tro på at utbyggingen på Hu-


til Husøy søy vil bety mye for regionen og vil kunne skape arbeidsplasser, forteller en optimistisk Mæland. For å kunne realisere visjonene som skisseres, mener Mæland det er viktig med et tett samarbeid mellom det offentlig og det private. - For å kunne gjennomføre disse visjonene, er det helt klart at det er et stort behov for samspill mellom offentlige myndigheter og private aktører. Vi hadde ikke vært der vi er i dag hadde det ikke vært for private initiativer. Flere av de bedriftene som allerede har etablert seg her, har finansierte sine termina-

ler og bygg selv. Slik må det også bli i fremtiden.

Tekst: KRISTIAN SEVEREIDE

kan realisere og fullbyrde de planene som finnes for Karmsund havn. Slik samferdselsstrukturen fremstår i dag, er det et stort behov for oppgradering. Dette må være klart når T-forbindelsen står ferdig. Endringer i kommunikasjonsmønstre

T-forbindelsen var en forutsetning for at det i hele tatt ble lagt planer for næringsutvikling på Husøy. Det viktigste satsningspunktet Mæland trekker frem i den nærmeste fremtid, er behovet for en forbedret samferdselsstruktur rundt Karmsund Havn. - Det er svært viktig at vi får et veinett som

I løpet av et 20-års perspektiv vil regionen stå ovenfor store endringer i kommunikasjonsmønstret og Karmsund Havnevesen ønsker å være i forkant av denne utviklingen. Mæland bedyrer at han av den grunn JOBB & NÆRING

47


ikke er redd for hvilke konsekvenser Rogfast vil kunne komme til å ha

- En godsflyplass for regionen bygger opp om den visjonen Havnevesenet har, og vi støtter opp om den tanken. Det blir en vinnvinn situasjon om forholdene legges til rette for økt flyfrakt. Men i første omgang vil nok dette gjelde varer og gods av høy verdi, avslutter havnedirektøren.

- Jeg tror at Rogfast vil gjøre denne regionen mer attraktiv. Vi har rimeligere arealleie her enn hva som er tilfelle i sørfylket. Med Rogfast kan det dermed bli mer aktuelt for aktører å velge oss. På den måten vil bli et sterkt alternativ både til Stavanger og til Bergen.

Fokus på synergien

Likevel ser Mæland muligheten for et større samarbeid med de to byene for å kunne etablere en ”vestnorsk” havn.

Også fra Karmøy kommunes side er det sterkt ønske om å tenke mest mulig helhetlig når videre utbygging av Husøy/Veldeøyene planlegges.

- Karmsund Havnevesen er et av landets mest komplementære havnedistrikt. Men med et tettere samarbeid på Vestlandet, kan vi ta opp kampen med havnen i Drammen – og mot sør, da rettet mot internasjonal godstrafikk. Havnedirektøren mener også at det er en stor fordel atutbyggingen av Karmsund Havn skjer såpass nært flyplassen på Helganes.

Slik ser Karmsund Havnevesen for seg at den videre kaiutbyggingen på Husøy vil foregå.

48

JOBB & NÆRING

- Vi har fokus på synergi når vi i fremtiden selger og leier ut arealer. Det er viktig å se hele området i sin helhet. Dette innebærer at vi også tenker på forholdet til flyplassen på Helganes. Det er ganske unikt av man finner en stor godshavn såpass nær en flyplass. Av den grunn tenker vi på hele aksen fra Husøy til Helganes når vi planlegger, sier næringskonsulent i Karmøy kommune, Paal Nygaard.

Han kan fortelle at det har vært god etterspørsel etter næringsareal på Husøy/Veldeøyene. - De tomtene som er blitt lagt, er allerede blitt solgt. Men et nytt utvidelsesområde er under planlegging, forteller han. Kjell Netland, mangeårig leder i Karmøy Næringsråd, kjenner godt til Husøys utvikling som næringsområde. Han forteller at det var ELF som først etablerte seg i området rundt Husøy/Veldeøyene på 1980-tallet. Men det var først når Karmøy Fiskemel (tidligere Aakrehamn Sildoljefabrikk) flyttet fra Åkrehamn midt på 1990-tallet at etableringsbølgen i området skjøt fart. Utover på 2000-tallet har flere bedrifter slått seg og i dag finnes rundt 30-40 ulike virksomheter på Husøy/Veldeøyene, deriblant TNR, Biomar, Aakrehamn Trålbøteri, Solstad Shipping , DeepWeel AS og Skude Verft.


Husøy og Veldeøyene er i ferd med å bli et stort havneområde i nasjonal målestokk, og ekspansjonsplanene er omattende.

Fakta om havnesamarbeidet Karmsund interkommunale havnevesen (IKS) er en felles organisasjon for havnedrift i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær. Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift gjennom felles havnestyre og felles havnedrift. - Karmsund havnedistrikt er det tredje største i Norge målt i godsomslag over de mange havneavsnittene og ønsker å være et naturlig valg med enkel tilgang og god service. - Den administrative basen er forankret i Haugesund, med avdelingskontor i Karmsund, og består av i underkant av 20 årsverk. - Den mangfoldige maritime industrien rundt Karmsundet i dag er en stor fordel for havnen og underbygger det

komplette servicetilbudet. Både fiskeindustri og skipsverft med store tørrdokker gir regionen et unikt, maritimt mangfold. - Som målsetning ønsker IKS å fremstå som en effektiv og moderne havneetat – med service, kvalitet og pålitelighet som nøkkelord. Styret ønsker å gjøre Karmsund Havn til et konkurransedyktig alternativ for transportnæringen og arbeid aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene nasjonal og internasjonal gods- og containertrafikk, samt offshore og fiskeri. - Styret vil forsette å konsentrere seg om hovedutviklingen av den nye trafikkhavnen på Veldeøyene/Husøy øst. Hovedsatsingsområder/sannsynlige utbyggingsområder for perioden

2010-2019 i prioritert rekkefølge: 1. Karmsund Havn (Husøy/Veldeøyene) Gods-/containerhavn + Fiskerihavn 2. Killingøy (selve Killingøy + fyllingsområde v/molo + fastlandsområde) Subsea-/Offshore havn. Støttehavn/base for subsea vedlikehold og inspeksjonsoppgaver. (er faktisk i dag det ledende avsnitt for denne type aktiviteter i Nord-Europa !) 3. Garpeskjærskaie (RoRo og ferjehavn). Ventehavn + havn for mindre vareskipninger. Har fortsatt betydelig relevans i de neste 10 år ! 4. Kopervik havn (DS-kai) Ventehavn + havn for mindre vareskipninger. Har fortsatt betydelig relevans i de neste 10 år !

JOBB & NÆRING

49


- Det var viktig for oss å få flyttet den gamle sildoljefabrikken ut hit, sier Rasmussen, - etterhvert har det skapt et helt unikt industrimiljø på Husøy.

Veien til Karmøys største industriområde Det var det sterke ønsket om å revitalisere den siste gjenlevende sildoljefabrikken på Haugalandet som ga startskuddet til utviklingen av Karmsund Fiskerihavn, og den enorme utviklingen som har vært i hele dette området de siste årene. Området som gjerne kalles for Husøy, men som strekker seg fra flyplasskrysset på Nygård, forbi Husøy industriområde og ut til Karmsundet. Sivilingeniør Petter J. Rasmussen kjenner dette området godt, også fra sin tid i StoltzRøthing før han startet for seg selv. Her har han prosjektert veier, broer, bygninger og kaianlegg på det området som opprinnelig ble kalt for offshorebasen, og det som i dag er Karmsund Fiskerihavn. - Jeg kan vel ikke fraskrive meg det ansvaret, svarer han når jeg spør om det er sånn at det var han som tok initiativ og var pådriver for en utbygging av Karmsund Fiskerihavn.

50

JOBB & NÆRING

– Det var Tinney Rasmussen som spurte om jeg ville påta meg å utrede en mulig flytting av Aakrehavn Sildoljefabrik. Ja, vi er ikke i slekt, selv om etternavnet er likt.

Tekst og foto: INGEBORG KRINGELAND HALD

Det hadde vært naturlig for oss å legge fabrikken på Husøy industriområde, nær den gamle Elf-basen, men vi valgte istedet å gå helt ut til området utenfor og legge virksomheten til den ytterste holmen i arkipelet, Melandsholmen. Men først var det en lang vei å gå, både for å overbevise tvilerene, men selvsagt også for å få finansiert prosjektet. Bygget opp når andre la ned

En av grunnene til at sildoljefabrikken måtte flytte var at båtene i snurpeflåten ikke kunne gå inn til havn i Åkra i dårlig vær, en annen grunn var behovet for mer effektiv drift

og muligheten for å ta i mot større mengder fisk.Allikevel var det krefter som ikke ville at fabrikken skulle flyttes. - Bare energikostnadsbesparelsen i seg selv kunne være grunn nok til at det ville være god økonomi å flytte, sier Rasmussen. – På Husøy kunne vi benytte oss av gass som energikilde, noe som ville gi betydelige driftsbesparelser. Det var mange krefter som ikke ville at fabrikken skulle flytte, mange var også skeptiske til at vi ville bygge opp kapasiteten i en næring som var i ferd med å bli bygget ned. Men etterhvert fikk vi næringsforeningen på fiskemelsiden med oss, og det var en viktig støtte. Karmøy kommune stilte seg etterhvert positive til prosjektet. Husøy var regulert for industriområde, nå måtte det også lages en reguleringsplan for de ytre delene av Husøy. - Vi fikk kjøpe råtomt av kommunen, som bygget vei ut av steinmassene som ble sprengt fra tomten. Det var viktig at veien


ble lagt i sjøkanten, maksimum åtte meter over havnivå, for at ikke arkeologiske interesser skulle bli koblet inn. Stort kapitalbehov

Totalt var behovet for kapital i forbindelse med flyttingen på 130 millioner, verdiene som kunne medbringes fra den gamle fabrikken på Åkra var bare på 13. - Først fikk vi avslag på søknad om støtte og lån fra SND, fordi de mente det var for lav lokal deltakelse. Da var det bare å gå i gang igjen. Leverandørkorpset med blant annet Sandvold Rør, som den første som tegnet for kapitaldeltakelse, tok ekstra sats i en kritisk fase, og det var viktig for at prosjektet skulle lykkes. Jeg dro til og med til USA for å få norsk-amerikanere der med på investorsiden. Jeg har forresten en artig historie rundt jakten på pengene. Eidesvik hadde stilt med fire millioner, og Solstad med en. Da sa Kristian Eidesvik til Solstad. – Du Johannes, eg ska øka fra fira te sju, hvis du går fra ein te tri. – Det va ikkje mye, svarte Johannes, - det e jo ikkje meir enn et ”fire fighting” anlegg kosta. Og sånn ble fem millioner til ti. Totalt sett hadde vi da 14 millioner, og SND var med. Vi fikk 13 millioner i støtte, og 50 millioner i lån. Prosjektet var fulltegnet 3. oktober 1994, husker godt den datoen fordi det er min egen fødselsdag. 4. august året etter startet den første produksjonslinjen. Den neste produksjonslinjen, som kom fra den gamle fabrikken og var flyttet sjøveien fra Åkra, startet i slutten av september.

Næringskluster i fiskeri

Samtidig som sildoljefabrikken skulle etableres måtte det etableres et mottak for matfisk. 10-20% av en fangst består av matfisk, men denne mengden står for 30% av inntekten. Dette betydde at også Korallfisk etablerte seg i det som skulle bli en komplett fiskerihavn. - Etter et par år vurderte Skude Fryseri også å etablere seg i området, dette ble ingenting av. I stedet slo Iglo og Korallfisk sine driftselskap sammen og bygget et fryseri som stod ferdig i 1998. Noen år senere ble det også bygget et fryselager på østsiden. Det ga startskudd til utviklingen av Karmsund Trafikkhavn, noe blant andre Kristian Eidesvik var veldig opptatt av. Det startet med hundre meter kailinje, i dag er det store kaiområder her, og selskaper som Transportsentralen Nord Rogaland og KTM terminalen er etablert her. Også Biomar har vært en viktig del av utviklingen av Karmsund Fiskerihavn. Jeg tror det var Kjell Netland som hadde fått nyss i at Biomar vurderte å etablere en fabrikk i Sør Norge i tillegg til den de hadde i nord. Lokalisering i Bergensområdet var allerede bestemt, men daværende ordfører i Karmøy, Leif Malvin Knutsen, og Netland var pådrivere for å få dem til å ombestemme seg. Biomar var interessert blant annet hvis de kunne få ligge vegg i vegg med sildoljefabrikken, og det fikk de. For at fiskerihavnen skulle bli helt komplett ble det til og med etablert et selskap for å rekruttere nye fiskere. Fiskeribåtinvest

skulle hjelpe fiskere med båt- og kvotekjøp. Firmaet eide andeler i opptil fem lokale industritrålere. Flytting med ringvirkninger

Nå kunne det gått galt med revitaliseringen av Aakrehavn Sildoljefabrik. Etter et par år kjøpte Silfas, fiskernes egen organisasjon, bedriften for 75 millioner etter at de i utgangspunktet ikke hadde villet gå inn som investor for langt mindre. - 40 millioner investert av lokale investorer var blitt til 75, forteller Petter J. Rasmussen, som selv hadde investert 150.000 kroner i prosjektet. – Jeg angret da at jeg ikke hadde investert mer smiler han. Etter en stund fikk imidlertid Silfas problemer, og det kunne ha gått ille om ikke de opprinnelige eierne pluss noen til hadde kommet på banen igjen. I dag er de lokale eierne ute, og Karmsund Fiskemel som bedriften heter i dag er eid av Welcon AS. Uansett hvordan det vil gå med sildoljefabrikken i fremtiden, tror jeg vi kan si at bedriftens flytting til Husøy har medvirket i sterk grad både til at Karmsund Fiskerihavn har blitt som det har blitt, området her er i dag nesten hundre prosent utnyttet. Men også at det i sterk grad har bidratt til utbyggingen av havneområdene på østsiden. I tillegg til den etableringen som har vært på selve Husøy industriområde, der bedrifter som Åkrehamn Trålbøteri, Solstad Rederi og Fatland Slakteri var noen av de første som etablerte seg.

Jevnlig anløper fiskebåter Karmsund Fiskerihavn. Sivilingeniør Petter J. Rasmussen har prosjektert både kaier, veier, broer og bygninger i Husøy-området. – Kaiene rundt produksjonsbedriftene er miljøkaier, forklarer han. – Det betyr at de er bygget slik at spillvann ikke spyles i sjøen, men må ned i kummer.

JOBB & NÆRING

51


h[abWc[Xoh

Vi takker alle våre kunder for samarbeidet dette året og ønsker god jul og godt nytt år

7Zh³`hVYg#(#ZiVh_Z^DVhZc HidghZciZgqIa[#*'-)*)-) lll#Y]g#cd

=jh³nkZ^Zc'+%"EW-%")'..6kVaYhcZh!ia[/*'-*----";Vm/*'-*--)% lll#k^VigVkZa#cd

K>H@6E:G

K:G9>:G ;DGKuG:@JC9:G 52

JOBB & NÆRING


steinariversen.no

CELEBRATION

VI HAR ALL GRUNN TIL Å FEIRE! Det har vært et utrolig spennende år. Vi er blitt tildelt kontrakter med Statoil og Marathon, vi har vokst med 150% i antall ansatte og får en firedobling av utstyrsparken. Takk til alle som blir med oss inn i fremtiden – spennende oppgaver ligger foran oss. Se vår hjemmeside for mer informasjon.

www.deepwell.no

JOBB & NÆRING

53


HL8C@KPFEK@D<

EAJ7D

M`\id\[f^]fid\i]i\dk`[\e `ee\edXi`k`d\c\bkiff^XlkfdXjafe MXjje\j$^ilgg\e_Ximfbjkk`c‚Yc`\eY\kp[\c`^ Xbkµi`ee\e\c\bkif$f^XlkfdXjafejYiXeja\e% >a\eefdcXe^\i]Xi`e^f^k`cgXje`e^j[pbk`^_\k _Xim`]‚kkdXe^\cfaXc\ble[\i``ee$f^lkcXe[% M`_XifggXiY\`[\kfjj\eYi\[\i]Xi`e^`ee\e]fi fgg^iX[\i`e^Xmf]]j_fi\i`^^\i#f]]j_fi\ `ejkXccXjafe#`e^\e`µika\e\jk\i#jb`gjYp^^`e^# jb`gji\gXiXjafe#jXdk]fijba\cc`^\cXe[YXj\ik\ Xbk`m`k\k\i% M‚ifm\ifi[e\[\d‚cj\ke`e^\i‚_X]fieµp[\ ble[\ijfdi\]\iXej\i%9\[i`]k\e_Xi]fbljg‚ bfdg\kXej\_\m`e^Xmm‚i\XejXkk\#jXdk`[`^jfd m`jkX[`^j\i\kk\iep\[pbk`^\d\[XiY\`[\i\% <c\bkif›8lkfdXjafe›<e^`e\\i`e^

h[abWc[Xoh

nnn%mXjje\j%ef

• MASKINFORRETNING G • UTLEIEMASKINER • SERVICEVERKSTED

L UTEAREA Ɵl g n a g d med a kai dypvanns. Ɵl leie

H.E.D. KARMØY AS Husøyveien 75 , 4262 Avaldsnes TLF 52 84 40 00, post@hed.no

54

JOBB & NÆRING

VestMarine din forhandler for VOLVO PENTA mellom Bergen og Stavanger

VestMarine AS Husøyveien 131, 4262 Avaldsnes Telefon: 47 47 44 44, Telefaks: 52 83 91 12 post@vestmarine.no | www.vestmarine.no


Det naturlige stedet for stillingsannonser Størst opplag Lavest kontaktpris Kontakt: Eva, eva@dhr.no eller Jan Åge, jan@dhr.no

Bønnhode, eller juletre som vi kaller det i nordsjøen.

Well Intervention A/S har som hovedformål å knytte til seg kontraktør og operatør selskap, for primært å tilby opplæring, kompetanse rådgivning, vedlikeholdstjenester, samt salg av utstyr relatert til brønnintervensjon.

TIL LEIE

KONTORLOKALER

Vi er blandt annet hovedleverandør på kurs innnen brønnkompetanse til Conocophillips, og har til nå hatt ca 300 offshore og onshore personer på kurs. Vi kurser også operatøreselskap og service selskap som Statoil, Talisman, Welltec, Deepwell, Petroleumstilsynet og flere.

Går du med god forretningsidè IDÈCUP i magen, 300K TILenHAUGALAND eller har et nystartet- eller etablert selskap som ønsker drahjelp og vekst? Da kan et kontor i næringshagen ved Rogaland Ressurssenter på Flyplassveien være noe for deg. I tillegg til et trivelig og entusiastisk miljø med spennende bedrifter tilbyr vi ditt firma starthjelp og hjelp til videre vekst. Ved senteret vil du være en del av et kompetansenettverk og vil oppnå stordriftsfordeler ved å dele fellestjenester og fasiliteter med de øvrige leietakerne i senteret.

fv. Gisle Amundsen (Teknisk og opplæringsleder) og Bjørn Johannessen (Daglig leder).

Velkommen til et spennende tverrfaglig og innovtivt miljø! For mer informasjon: www.rrs.no eller tlf 52 85 62 00

JOBB & NÆRING

55


steinariversen.no

@k_`eb\m\ipk_`e^`j`efi[\i M`_Xi]lcci\jg\bk]fi\i]Xi`e^f^[\e^f[\dX^\]µc\cj\e#d\ed\[XejmXi]fi[\ \efid\m\i[`\i]Xikµpf^cXjki\gi\j\ek\i\im`c[\km´i\_XjXi[`µjk‚`bb\kX`Yilb [\eY\jk\k\befcf^`\eg‚dXib\[\k%

\$J<8DXk`Zž@8Jbfekifcc$f^XcXidjpjk\d \$J<8DXk`Zž@8J$\i\km`[\i\lkm`bc\kbfekifcc$f^XcXidjpjk\djfdfm\im‚b\i Xcc\k\be`jb\]lebjafe\ifdYfi[g‚\k_m\ikdf[\ie\]Xikµp%Jpjk\d\k\iYp^^\k fggXmjkXe[Xi[bfdgfe\ek\ijfd\iÈ_pcc\mXi\Ém\i[\efm\i% \$J<8DXk`Zž@8JbXe\eb\ckk`cgXjj\jjg\j`\cc\Y\_fmf^]Xikµpkpg\iÆjpjk\d\k \ii\[le[Xekf^m`c[\i]fim´i\]lccklkfg\iXk`mkj\cmfd[\kjblcc\fggjk‚]\`c% \$J<8DXk`Zž@8J\i\eep^\e\iXjafeXmbfekifcc$f^XcXidjpjk\djfd^`i fgk`dXcfm\ij`bk#bfekifccf^kip^^_\k%

MXjje\j8lkfdXk`fe8J G%F%9fo)+-›E$+)008mXc[je\j›gfjk7mXjje\j%ef›nnn%mXjje\j%ef G_fe\"+.+.+-/'''›=Xo"+.,)/(,0/0

Fatland Ull AS er et selskap i Fatland-gruppen som håndterer over 25 % av den norske ulla. Med hovedkontor på Husøy, i tillegg til avdelinger på Hommersåk og Leknes i Lofoten, tar vi imot ull fra sauebønder og private slakteri over hele landet. Avdelingen på Husøy står alene for ca 500 tonn ull pr år, av en total omsetning i selskapet på ca 1100 tonn ull. Dette er ull fra ca 400 000 sau og lam.

www.karmoyutleie.no LifterI mob. 915 58 444

Fatland Ull AS har totalt 15 ansatte, og omsetter for i underkant av 9 mill kr på sine tre avdelinger.

for de fleste formål h[abWc[Xoh

www.karmoyutleie.no www.fatland.no

56

JOBB & NÆRING

Mobil 915 58 444


Behov for rørlegger? Vi tar oppdraget! Karmøy Rørteknikk er et rørleggerfirma som utfører VVS i eneboliger og nærings-/ industribygg og har både sanitær- og industrirørleggere. Våre oppdrag er innenfor gjenvinningsanlegg, steam og kjøle-/varmeanlegg. I tillegg utfører vi tradisjonelt VVS.

Vi er sertifiserte tig sveisere og plastsveisere og holder til på Husøy, i samme lokaler som Haugesund Ventilasjon Service og Johs Sundfør.

Husøyveien 264 4262 Avaldsnes tlf 52 84 67 67 - 480 82 015 faks 52 84 67 65 rolf@karmoyrorteknikk.no

www.karmoyrorteknikk.no

abacuskommunikasjon.no

Vi gjør naturgassen tilgjengelig

www.gasnor.no

JOBB & NÆRING

57


 3 3  

UUUÂ?@CCPCL@CPEÂ?AMK

CCPCL@CPEMPNÂ?Â&#x2018;?TB SQqW CQqIQ?BPCQQC SQqWTCGCLĂ&#x2C6;Ă&#x2039;Ă&#x160; MQR@MIQĂ?Ă?ŠĂ&#x2039;Ă&#x2030;Ă?Ă?T?JBQLCQ JDĂ&#x152;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2039;Ă?Ă&#x2C6;Ă?Ă&#x2021;?VĂ&#x152;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2039;Ă?Ă&#x2C6;Ă?Ă? ?GJNMQRÂź@CCPCL@CPEÂ?AMK

ŠŠ Š Š Š 

CHANGE Kirurgiske kutte- og maskineringsmetoder for mer miljøvennlig modifikasjon og demontering.

CREATE Smartere tjenester innen arkitekt, innredning og engineering.

REACH Vi strekker oss lengre, og finner den beste metoden, enten med tilkomstteknikk eller stillas.

PROTECT Beskyttelse for maksimal sikkerhet og levetid. Benarx-produkter, PBB, Sveisolat, Overflatebehandling, Isolering, Subsea Isolering

NĂŚringsspesialisten for Haugalandet og Sunnhordland

HUSĂ&#x2DC;Y

UTLEIE

HUSĂ&#x2DC;Y

UTLEIE

KONTORER OG DYPVANNSKAI TIL LEIE

STOR LAGERHALL I KARMSUND FISKERIHAVN tNMBHFSIBMM tNFUFSUBLIÂ&#x201C;ZEF tTUPSFJOEVTUSJQPSUFS  Y NFUFS 

t"TGBMUFSUVUFPNSĂ&#x152;EF t.VMJHIFUGPSLPOUPSFS t"ES)VTÂ&#x201C;ZWFHFO "WBMETOFT

t$BN#5"LPOUPSFSUJMMFJF t.VMJHIFUGPSĂ&#x152;MFJFFOLFMULPOUPS t(PEQBSLFSJOH t"OESFMFJFUBLFSFFSCMB+.BSUFOT %0'.BOBHFNFOUPH8SJTU&VSPQF /PSXBZ"4 TLJQTIBOEFM

t%ZQWBOOTLBJNFENN MFOHEF NFEHPEFIBWOFGPSIPME  UJMMFJF

t1MBOMBHUOZUULPOUPSCZHHQĂ&#x152; NQĂ&#x152;FUUQMBO t'SFNUJEJHMFEJHMBHFSCZHHQĂ&#x152; NMFEJH t"ES)VTÂ&#x201C;ZWFHFO  "WBMETOFT

NĂ&#x2020;RINGSSPESIALISTEN Leif Bjelland Tlf.: 52 73 15 00, mobil: 90 74 91 39 epost: leif@relemegleren.no

Jan Audun Lutro Tlf.: 52 73 15 00, mobil: 90 22 22 91 epost: jan.audun@relemegleren.no

Reidar Lieng Tlf.: 52 73 15 00, mobil: 90 57 81 92 epost: reidar@relemegleren.no

Salg/Kjøp/Utleie Markedsvurdering

Eiendomsutvikling

Se vĂĽre eiendommer pĂĽ:

www.relemegleren.no Besøksadresse: Haraldsgaten 139. Victoriahjørnet (inngang Sørhauggt.)

RĂĽdgivning

Kontrakter, skjøte og oppgjør ved privat salg


BEDRIFTSPROFILEN

Daglig leder for Åkrehamn Trålbøteri sin Wire- og løfteavdeling, Torbjørn Lund, har lageret på Husøy fyllt med alt som måtte være nødvendig av wire og løfteutstyr.

Spesialist i wire og løft Da Åkrehamn Trålbøteri AS flyttet bøteriet til Husøy i 1996, flyttet løfteavdelingen samtidig. Med på lasset var også svigersønn i familiebedriften og daglig leder for Wire og løfteavdelingen, Torbjørn Lund. I dag holder bøteri, tvinneri, løfteavdelingen og en liten filial av jernvarehandelen til på Husøy. - Vi bygget først et bøterihus på tusen kvadratmeter nede ved sjøen, forteller Torbjørn Lund, - I dag har vi fem hus her på tilsammen oppimot 8000 kvadratmeter. Totalt sett på Husøy er vi nesten 30 ansatte. Grensene mellom avdelingene er flytende, vi jobber tett sammen. De ansatte hos oss er arbeidsvillige. Er det noe en kunde trenger, hiver vi oss rundt og gjør det som skal til for at kunden blir fornøyd. Stort lager På lageret ligger digre sjakler og tauverk klar til kunder. Løfteavdelingen lagerfører de fleste typer stålwire, kjetting, fibertau, blokker, sjakler, kroker og løftestropper. Kraftige saker. Kundene er bedrifter innen offshore, shipping, industri og fiskeri i tillegg til noen bønder og private. - Vi er en av de største på Haugalandet når det gjelder produksjon av wire og løfteredskaper, sier Lund. – Vi kjøper som oftest inn halvfabrikata, og så skreddersyr vi produktene etter kundens behov. Dessuten har vi spesialkompetanse på wire og løft,

og kurser ofte kundene slik at de skal klare seg mest mulig på egenhånd. Mange bedrifter blir frarådet å ha stort lager, men for oss har det svart seg. Vi har det meste på lager og kan levere raskt. Gjennom en årrekke har vi brukt den gode økonomien Åkrehamn Trålbøteri har til å bygge opp lagerkapasiteten, istedet for å sette pengene i banken. For oss gir det bedre renter, og fleksibilitet på mange områder. Samarbeider med konkurrentene Av Åkrehamn Trålbøteri sin totalomsetning på 105 millioner utgjør Husøy halvparten. Løfteavdelingen står for opptil 30 millioner. - Nå har vi nettopp fått en stor jobb som gjør at omsetningen nok vil øke de neste årene, mener Torbjørn Lund. – Vi skal levere wireutrustning for 25 millioner over to år til et offshore rederi på Austevoll. Vi jobber sjelden på lang sikt, men det er veldig greit å vite at vi har dette oppdraget de neste to årene. Vi prøver å jobbe oss inn mot de store kundene, men som oftest er det kundene som kommer til oss og inviterer oss med på anbudsrunder. - Vi har minstet noen kunder i finanskrisen, men vi

1. Klart for levering / 2. Et stort utvalg av wire/ 3. Fortsatt er håndspleising etterspurt / 4.Socket støyping inngår i kursprogrammet.

FOTO: INGEBORG HALD

har også fått noen nye. Det virker som om trange tider gjør det lettere å kontakte oss. Sporadiske kunder handler mer, og vi har tatt markedsandeler. Det som er litt artig er at vi også leverer til de fleste av våre konkurrenter. Vi har et stort lager og fører det meste, så da blir veien kort til oss. Det hender vi handler hos dem også hvis vi trenger det. Ellers leverer vi veldig mye til sørlandet, for eksempel til Kristiansand og Grenlandsdistriktet. Spesielt gjelder dette wireredskaper. Oljevern Åkrehamn Trålbøteri er et kjent begrep innen vaier og løft over hele landet, og i utlandet også. - Når vi får lokale leveranser, får dette ofte ringvirkninger langt avgårde som igjen medfører at vi blir kjent og derigjennom får mange anbudsinnbydelser. Det er mange som spør oss om råd, og vi får være med på artige ting. Som for eksempel det samarbeidet vi nå har med Ingvar Huse, Nofo og Innovasjon Norge om å utvikle en prototyp som skal gjøre oppsamling av oljesøl enklere og mer effektivt. Det er mange faktorer som spiller inn for fremtiden, men vi ser lyst på livet. Det har alltid vært bølgedaler, og vi har mange bein å stå på. Men at de neste to-tre årene blir spennende er det ingen tvil om.

Åkrehamn Trålbøteri AS Karmsund Fiskerihavn 4262 Avaldsnes Telefon 52 84 45 60 / www.tral.no JOBB & NÆRING

59


BEDRIFTSPROFILEN

TNR har gått fra å være en liten lastebilsentral til å bli en ledende transportsentral. Det har vært viktig for de lokale eierne å investere i utviklingen av selskapet. I dag er det Kåre Kristoffersen, John Torgersen, Marton Jacobsen og Thomas Hausken, alle Karmøy, samt Sigurd Hundsnes fra Haugesund og Per Velde fra Øvre Vats som eier Transportsentralen Nord Rogaland.

Kjekke å leke med Transportsentralen Nord Rogaland – TNR - ble opprinnelig startet i 1981, av 49 lastebileiere. I 1992 tok seks av dem over driften. Da hadde bedriften to ansatte. I dag er TNR et rent eiendomsselskap med en av de seks eierne, Thomas Hausken, som daglig leder. Bedriftens motto om at kundene skal syns det er kjekt å leke med TNR, er hans. Driftsselskapet TNR Spedisjon AS har nesten tretti år etter den første starten en omsetning på rundt 100 millioner og 63 ansatte. - Vi har én ansatt i Oslo og femten på Stord, resten er her på Husøy, forteller daglig leder i TNR Spedisjon AS Leif Bjarne Ohm. – Vi har 29 løyvebiler, det vil si biler over 3,5 tonn. Totalt har vi 43 biler med stort og smått. I tillegg skaffer vi oppdrag til en hel del enbilseiere, og på den måten har vi omtrent førti biler i drift i tillegg til våre egne. Bygget nytt for tredje gang

På midten av nittitallet bygget TNR ny terminal på Raglamyr, men den ble fort for liten, og i 2001 flyttet bedriften inn i en større terminal på naboeiendommen. Veksten fortsatte og for vel et år siden var TNR på plass i sine nye lokaler på Husøy. - Vi ble tatt veldig godt i mot av Karmøy kommune, forteller Omh. – Her har vi en eiendom på 27 mål og en bygning med god

60

JOBB & NÆRING

plass både til omlastning, lager og administrasjon.Vi har en 2000 kvadratmeter stor terminal, og en lagerhall på 4000 kvadrat og har god plass til oppbevaring for kunder som trenger det. Kontorbygningen er på 1500 kvadratmeter, og vi har en egen service- og vaskehall for bilene på 400 kvadrat. Utgangspunktet for å flytte var behovet for bedre plass. Et ønske om å knytte til oss aktører på sjø hadde sammen med t-forbindelsen betydning for valget av Husøy. Vi tror at beliggenheten her kan gi oss mer aktivitet, og nærheten til flyplassen er også positiv. Fokus på leveringspresisjon

I 1994 begynte bedriften å kjøpe inn egne biler, og startet Oslo-ruten. I dag kjører seks biler kontinuerlig tur/retur hovedstaden, med omlasting og utkjøring til mottakerne i distriktet. - Vi har to biler som går fra Stord til Oslo og fire biler som går herfra, sier Ohm. – Daglig har vi faste ruter til Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Skånevik, Sauda, Kvinnherad, Fitjar og Bømlo. Vi samarbeider også med andre distribusjonsselskap, som for eksempel DHL. Totalt sett har vi fire ansatte som megler frakt. Samarbeidet med DHL har forøvrig bidratt til at vi har fått en bedre kvalitet på våre tjenester. De måler oss kontinuerlig, og vi oppnår gode resultat. Punktlighet og skadefri varehåndtering er viktige kvaliteter for en

transportør, og vi har stor fokus på kvalitetsrutiner, miljø og HMS. Løsningsorientert transport

I 2006 startet TNR avdelingen på Stord, for å kunne yte bedre service overfor kundene i Sunnhordland. I dag er Transportsentralen Nord Rogaland markedsledende på stykkgods, fly og lokaltransport i Nord Rogaland og Sunnhordland med mange samarbeidspartnere i inn- og utland. - Planen er å videreutvikle avdelingen på Stord, men hvordan og når vet vi ikke helt ennå, sier Ohm. - Finanskrisen gjør at vi må være forsiktige. Vi merker at kundene våre har hatt mindre aktivitet det siste året. Omsetningen har gått noe ned, men vi tjener heldigvis fortsatt penger. Forhåpentligvis tar aktivitetsnivået seg snart opp igjen, og da skal vi være klare. Vi har veldig mange faste kunder som vi prøver å ta vare på. Vi tror kundene våre syns det er kjekt å leke med oss, og de vet ihvertfall at vi gjør alt vi kan for at transporten skal komme frem i god stand og til riktig tid. I TNR er vi veldig løsningsorienterte, og har noen et transportoppdrag så får vi det til.

TNR Spedisjon AS Husøyvegen 250 | 4262 Avaldsnes Telefon 52700500 | www.tnr.no


Veidekke har vært sentral i utbyggingen av Husøy i 30 år. Her er de i gang med bygging av kaier. Til sammen har de bygget 900 meter kai på Husøy.

BEDRIFTSPROFILEN

Veidekke sentral i utbyggingen av Husøy Få bedrifter har vært mer involvert i utbyggingen av Husøy-området enn Veidekke Entreprenør AS. - Vi var med allerede i 1979 og bygget broa over til Husøy. I de 30 årene etter har vi hatt en lang rekke prosjekter, forteller to av veteranene i firmaet, prosjektleder Alv Inge Fjeld og anleggsleder John Hauge. Sammen med Bjørnar Måleng presenterer Hauge og Fjeld en omfattende liste over prosjekter.

vi i dag kjenner som Husøy. På Nygård har Veidekke en lagertomt for elementproduksjon og utstyr. - Det er tre typer oppdrag vi har hatt i området. På flere av de store byggene er det vi som har hatt totalentreprise. Det gjelder blant annet verksted- og kontorbygget til Hillevåg Elektrodiesel AS (HED), produksjonshall og kontorbygg for Fatland AS, fabrikkbygget til Biomar AS, fryseribygget for Koralfisk, utvidelsen av verkstedbygget for Seasol AS og ny hovedterminal for TNR. Kaier

annet steinbrudd i Mølstrevåg i Sveio. Her hugget man ut granittblokker. Store deler av de gamle kaiene i Haugesund ble murt av denne steinen. Men det mest kjente byggverket er trolig Haugesunds rådhus. Grunnmuren er laget av granittblokker fra oss, sier karene i Veidekke. Nyere lokale og kjente prosjekt som entrepenøren ellers kan vise til er for eksempel Fylkessjukehuset, Revatismesjukehuset, DnB-gården, Sjøfartsdirektoratet, Politihuset, Haugaland tingrett, Møller Bil og Amanda Storsenter.

En vesentlig del av utbyggingen på Husøy området er bygging av kaier. - Det begynte med en kai for Elf konsernet i 1981. Etter det har det gått slag i slag. Fram til i dag er det bygget 18 kaier, og vi har bygget 13 av dem.Total kailengde er til nå kommet opp 1200 meter, av dette er det vi som har levert 900 meter, sier Hauge. Veidekke har også opparbeidet og steinsatt oppstillingsområder for containere (ca. 15.000 m2) for Karmsund Havnevesen og 18.000 m2 oppstillingsområde for TNR AS er steinsatt med betongstein.

TNRs nye hovedkvarter på Husøy er et av de siste byggeprosjektene Veidekke har gjennomført som totalentreprenør på Husøy.

Lokal aktivitet siden 1913

Navnet Veidekke får mange til å tenke på bygging og vedlikehold av veier. Det er imidlertid en heller perifer beskjeftigelse for de 82 ansatte på avdelingen i Haugesund. - Veidekke har bygget ut på Husøy i 30 år, sier (fra venstre) Alv Inge Fjeld, Bjørnar Måleng og John Hauge.

- Mange regner broa som forbinder Husøy med Nygård som selve startskuddet for den store industri- og havneutbyggingen som

- Vi er en lokal betongentreprenør, og vi har lange tradisjoner på Haugalandet. Om tre år er det duket for 100 års jubileum. Folk kjenner oss som Stoltz Røthing. I den første perioden etter starten hadde bedriften blant

Karmsundgaten 51, 5531 Haugesund 52 80 60 00 distrikthauge@veidekke.no | www.veidekke.no JOBB & NÆRING

61


BEDRIFTSPROFILEN

Bindeledd mellom sjø og land I nærmere ti år holdt KTM terminal as til i en brakkerigg og rubbhall etter at de flyttet til Husøy som en av de første bedriftene i 2000. Sist sommer kunne de endelig flytte inn i nye lokaler rett over veien. - Foreløpig har Via Travel, som er et søsterselskap til KTM terminal as, flyttet fra Haugesund til vårt nye lokale på Husøy, sier terminalsjef Torfinn Gaupås. – Men vi har fortsatt ledige lokaler til flere leietagere. Vi kan tilby en sentral beliggenhet i Karmøys største industripark, med gode parkeringsforhold og lokaler som kan tilpasses i størrelse og innredning. Totalt har vi disponibelt 2200 kvadratmeter kontorer. Det var Castor Entreprenør som bygget for oss, og våre nye fasiliteter er funksjonelle og fungerer veldig bra.Vi har selvsagt fått større plass, og det er bra fordi vi har opplevd en stor økning i etterspørselen etter lagerplass fra våre kunder. 75% av en lagerkapasitet på 5000 kvadratmeter i nybygget er i dag utleid, i tillegg har vi beholdt våre gamle lagerlokaler på omtrent 2000 kvadrat som også er fullt utleid. Lokale kunder

KTM er en total leverandør innen transport og logistikk, spesielt rettet mot transport til sjøs. Et bindeledd mellom sjø og land. Virksomheten konsentrerer seg i hovedsak om lokale kunder, men varene transporteres over hele verden.Vi har ukentlig skipsanløp til/fra Hamburg, Rotterdam og Baltikum. - Vi formidler og er dyktige på de samlede tjenestene innen sjøtransport, lossing og lasting, håndtering, lagring og videre transport av gods lokalt. Vi håndterer både import og eksport, sier Gaupås. - Vi har også en egen avdeling for fortolling som kan hjelpe med import og eksport av alle varer. Vi har også linjeagentur for rederier som anløper Husøy ukentlig. Containere

Ved skipsanløp til terminalen er aktiviteten på høygang, på samme måte er det et press når lasten skal gjøres klar før avgang. Termi-

62

JOBB & NÆRING

Maskinparken inneholder alt nødvendig utstyr for en effektiv godshåndtering.

nalen har en maskinpark med gaffeltrucker, containertrucker, hjullaster og annet utstyr for interntransport i havnen, som er basert på å håndtere store partier. - Oversjøisk transport kan for eksempel gå til Amerika, Kina og Japan, forteller Gaupås. - Det eksporteres for eksempel mye fisk til det japanske markedet. Containerene transporteres blant annet med KTMs egen lastebil med sidelaster, som er en spesialhenger for containerhåndtering. Veitransport

KTM er også aktive på spesialtransport mot anleggsbransjen. Torfinn Gaupås forteller at bedriften har tre semitrailere og maskintralle for transport av gravemaskiner og andre spesialtransporter. - Vi har en god del transport av gravemaskiner for de fleste entreprenørene på Haugalandet, og en del lokal tungtransport samt turer til Bergen og Stavanger. Vi vil være en total leverandør som yter god service. Biler har vi tilgjengelig, og stiller opp på kort varsel, enten frakten kommer gjennom terminalen her eller ikke.

Terminalsjef Torfinn Gaupås er godt fornøyd med KTMs nye og romslige lokaliteter på Husøy.

Adresse Husøyveien 260 4262 Avaldsnes Telefon 52 85 69 00 | www.ktm.no


BEDRIFTSPROFILEN

Skude Verft på Husøy Skude Verft AS er et verksted med syttifem ansatte som utfører alle typer arbeid for industri- og offshore sektoren, samt ombord i skip. En stadig økende andel er konsentrert mot offshore- og subsea markedet. Hovedkontoret ligger i Skudeneshavn, i tillegg er viksomheten etablert på Husøy. Strategisk plassering

Utenfor verkstedhallen på Husøy står en målestasjon som er bygget for å måle ant m3 Propan Gass som eksporteres via Statpipe på Kårstø. Målestasjonen er bestilt av FMC Kongsberg for Statoil, og er produsert av Skude Verft. Nå er den klar til levering, og skal slepes ut til Kårstø. Inne er to tilsvarende, men mindre, målestasjoner under produksjon. - Det er mange som ikke er klar over at vi har en avdeling her på Husøy, sier administrerende direktør i Skude Verft Samson Wiig. – Men vi driver samme type virksomhet her som i Skudenes. Skude Verft er hundre prosent eid av Solstad Invest AS, og ble etablert i 1981. Omsetningen er på hundre millioner, hvorav åtti prosent er offshore relatert. - Vi er tjue ansatte her ute på Husøy, forteller avdelingsleder Tore Steinsland. – Her har vi flotte fasiliteter, en stor platehall på over femhundre kvadratmeter,

Metering skid i hallen.

eget rørverksted, tilgang til dypvannskai og en strategisk plassering både i forhold til sjø- og landevei. - Vi overtok det som de fleste kjenner som Bjørge Offshore i mars 2006, sier Wiig, - da overtok vi hele avdelingen med personell og utstyr. Produksjonskapasiteten vår har økt vesentlig, og det har vært et fint supplement til vår virksomhet. Alle tre sertifikater

Skude Verft er sertifisert av Nemko med følgende sertifikater; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007. Verk-

stedet er den 74. bedriften i Norge som innehar alle tre sertifikatene. Dette dreier seg om sertifikater innen HMS og arbeidsmiljø, styringssystemer for ytre miljø, samt kvalitetstyringssystem. - Det er en stor fordel for oss å ha alle tre sertifikatene, sier Steinsland. – Dokumentasjon er viktig i vår bransje. Det er veldig viktig å kunne dokumentere at man er en seriøs bedrift som har kontroll på både drift og produksjon, og helse, miljø og sikkerhet når vi betjener kunder som har sikkerhet som første prioritet. Store kunder

- Noen av våre største kunder er Statoil, Aibel, Technip, FMC Kongsberg, Vetco Gray og BP Norge, sier Steinsland. – I tillegg til at målestasjonen som skal til Kårstø er klar, har vi også nettopp levert subsea rør til Technip og Gjøa prosjektet.

Skude Verft AS Avdeling Husøy 4262 Avaldsnes Telefin: 52 82 85 07 www.skudeverft.no

Prosjektingeniør Per Kristen Fjeldkårstad, avdelingsleder Husøy Tore Steinsland og formann Husøy Anders Høvring.

JOBB & NÆRING

63


BEDRIFTSPROFILEN

En komplett prosessbedrift Da Åkrehamn Sildoljefabrik etablerte seg med ny fabrikk på Husøy i 1995, var det den første virksomheten som etablerte seg her. Fine havneforhold og tilgang til naturgass var utslagsgivende. Etterhvert har Husøy utviklet seg til å bli en stor fiskerihavn, og interkommunal havn for hele Haugalandsregionen. I dag heter bedriften Karmsund Fiskemel AS, og er eid av Welcon AS som igjen er femti prosent eid av Austevoll Seafood og irske Origin Enterprises. Welcon eier 75 % av fiskemelfabrikkene i Norge, og har tilsvarende fabrikker i England, Skottland og Irland. Mye har skjedd siden Åkrehamn Sildoljefabrik ble etablert i 1913. - Vi het Åkrehamn Sildoljefabrik helt frem til 1997, forteller daglig leder Sten Åke Brendås, - da ble vi kjøpt av Silfas og skiftet navn til Silfas Karmsund. I 2003 fikk Silfas problemer og la ned all industriell virksomhet i Norge. Våre gamle eiere kjøpte oss da tilbake og videreførte driften under navnet Karmsund Fiskemel. Våre nåværende eiere kjøpte oss i 2006. Fortsatt er vi den nyeste og mest moderne fiskemelfabrikken i Norge. Fiskeauksjon

Tidligere var lokale fiskebåter grunnlaget for driften. I dag kommer fisken ofte langveis fra. Den kan være fisket i Barentshavet, på vestsiden av Irland, Island, eller i Nordsjøen langs hele norske-kysten. - All villfanget fisk kan brukes, også avskjær, sier Brendås. - Råvaretilgangen varierer veldig. Fisken kjøper vi på auksjoner opptil tre ganger i døgnet. Vi byr blindt, og vi har bare én sjanse til å få en last. Det er store svingninger i pris og volum. Derfor varierer omsetningen også mye, fra 150 til 300 millioner kroner i året. Det er den søramerikanske fiskemelproduksjonen og de store kjøperne i Kina som bestemmer prisen på våre produkter. Vi er den fabrikken i Norge som har tatt i mot mest råstoff i løpet av ett år. Det var i 1998 da vi tok i mot tilsammen 203.000 tonn fisk. I 2008 tok vi i mot kun 93.000 tonn, uten at det hadde noe med finanskrisen å gjøre.

64

JOBB & NÆRING

Prosessoperatør Geir Ove Valstad og Hilde Henriksen, som er elev i teknisk industriell produksjon ved Haugaland Videregående Skole og utplassert ved Karmsund Fiskemel en dag i uken, driver vedlikehold i produksjonshallen.

Fiskemel og fiskeolje

Karmsund Fiskemel produserer fiskemel og fiskeolje. Nesten hele produksjonen selges til BioMar som er den største kunden, og som holder til rett på andre siden av veggen. - Verdens korteste transportetappe, mener Brendås, - det er miljøvennlig, kostnadseffektivt og et stort konkurransefortrinn for oss. Det var vi som fikk BioMar til å legge sin virksomhet hit til Husøy og Haugalandet da vi hørte at de skulle etablere en ny fabrikk i Norge. I tillegg til BioMar, som videreforedler våre produkter til fór for oppdrettsnæringen, går litt til landbruket og ørlite går også til human konsum. Vi er den eneste fiskemelfabrikken i Europa, som jeg vet om, som har lov til å lage fiskemel og fiskeolje til menneskemat. Vårt søsterselskap Epax i Ålesund er en av de største i Europa på omega 3. Mel og olje fra oss er blant råvarene som Epax benytter. Våre produkter blir også brukt blant annet som smaksforsterker i suppe og buljong. Dette utgjør i dag bare en liten andel av vår produksjon, men vi ser at helsekost- og næringsmiddelindustrien kan bli viktig for oss på sikt. Varierte arbeidsoppgaver

Produksjonen er avhengig av råvaretilgang, og når produksjonen står stille får de 24 an-

satte andre arbeidsoppgaver. - Når vi har produksjon jobber vi veldig intenst, sier Sten Åke Brendås, - når det er stille driver vi med andre oppgaver. Rengjøring, vedlikehold og forefallende arbeid. Her er veldig varierte arbeidsoppgaver, og aldri kjedelig. Vi har veldig liten gjennomtrekk av ansatte, de fleste blir her lenge. Nesten halvparten av alle ansatte har vært her over 20 år. Tilgang på fremtidig arbeidskraft er viktig for oss, og vi samarbeider derfor med de videregående skolene i regionen som underviser i kjemiprosessfag. Vi er en moderne prosessbedrift, og tar gjerne i mot elever og lærlinger. All produksjon styres via data når fisken skal kokes og vannet separeres bort og renses. Tørrstoffene og fettstoffene skilles og blir til henholdsvis fiskemel og fiskeolje. Hele fisken blir utnyttet. Prosessen er komplisert og utstyrssammensetningen kompleks. Jeg tror vi er den mest komplette prosessbedriften i vårt distrikt. Hos oss gjennomføres alle de forskjellige typer prosesser som er en del av prosessfaget.

Karmsund Fiskemel AS P.b.103 4299 Avaldsnes Telefon 52857010 www.karmsund-fiskemel.no


BEDRIFTSPROFILEN

Fra fisk til miljø De fleste kjenner dem kanskje som Karmsund Redskapsfabrikk, men i fjor skiftet bedriften som ligger helt ytterst ute på kaikanten på Husøy navn til MøreNot Karmsund AS. Utenfor på kaien ligger haug på haug med oppdrettsposer som skal vaskes og repareres, inne syes det for tiden mest på avlusingspresenninger. Fra 10 – 60 millioner på 4 år

MøreNot Karmsund er en del av MøreNot konsernet, som er den største leverandøren til havfiske- og oppdrettsnæringen i Norge. Konsernets totale omsetning ligger på 800 millioner kroner, lokalt er omsetningen på 60 millioner. - Da vi holdt til på Sakkestad lå omsetningen vår på en ti-tolv millioner i året, sier daglig leder Roar Østebøvik, - etter at vi flyttet hit i 2005 har vi hatt en jevn stigning opp til de 60 millionene vi har i dag. Kapasiteten til både vaskemaskinen vi vasker nøtene i og de to kranene våre er blitt for liten, så til våren får vi nye. Storvask

Vaskemaskinen ute på kaien på Husøy er på 30 kubikkmeter. To høye kraner må til for å få vasken på plass. Den tyngste oppdrettsposen som er løftet opp i vaskemaskinen var på 30 tonn. Det er ikke få blåskjell som følger med oppdrettsposen og som blir knust i vaskeprosessen.Vannet renses i flere omganger og gjenbrukes. - Vi bruker kranene både til å løfte på plass det som skal vaskes, men også som tørkesnor, forteller produksjonssjef Helge Holgersen. – Selv om kranene er 31 og 37 meter høye, hender det at de blir for små. Da må vi dandere ”vasken” utover. Dekker havbunnen

Miljøduk er et annet viktig produkt for MøreNot, selv om det i dag bare står for ti prosent av omsetningen. Dette produktet brukes til å dekke sjøbunnen for å binde eventuelle miljøgifter. - Vi har selv vært med på å utvikle dette produktet, forteller Helge Holgersen. – Vi leverer det til entreprenører over hele landet, og også til Danmark, Sverige, Tyskland og England. Her lokalt skal vi nå levere miljøduken i forbindelse med t-forbindelsen.

Formann på Montering Inger Lise Gaard syr avlusingspresenninger til oppdrettsnæringen. Her produseres også miljødukene.

- Vi har stor tro på miljøduken, sier Roar Østebøvik, - det er et produkt med store muligheter, og det vil være viktig for entreprenørbransjen fremover. Viktig bransje

Oppdrettsnæringen er en stor og viktig bransje som står for åtti prosent av omsetningen hos Møre Not Karmsund, og det er en bransje som fortsatt vokser. I tillegg til oppdrettsposer og avlusingspresenninger leverer MøreNot Karmsund fortøyninger til oppdrettsanlegg. To ansatte jobber med å prosjektere nye fortøyninger. - Det må gjøres en grundig jobb før fortøyningene kan legges ut, forteller Holgersen. – Blant annet må havbunnen kartlegges og analyseres. Vi har en egen avdeling for analyse og beregning, og kommer tidlig inn i prosessen når et nytt oppdrettsanlegg planlegges. En gang i året tar vi service på oppdrettsposen, også på poser vi ikke selv har produsert. Vi vasker, tester, reparerer, impregnerer og sertifiserer. Det er selvsagt viktig at det ikke er hull i noten. Konsernet eier 53% av aksjene i MøreNot Karmsund. Lokale eiere og fiskerirelaterte bedrifter fra Austevoll til Egersund eier resten. Lokalt er det 22 ansatte. - Da bedriften skulle legges ned i 1985 ble den overtatt av de ansatte og fiskerirelaterte bedrifter, forteller Roar Østebøvik.- I 2003

ble vi en del av MøreNot konsernet. Firmaet er etablert mange steder i Norge, og også i utlandet. Historisk sett har ringnot stått for nitti prosent av omsetningen, men i dag står denne omsetningen kun for ti prosent. Det er viktig å holde øynene åpne for hva som skjer, slik at vi hele tiden kan utvikle bedriften i takt med tiden.

Daglig leder Roar Østebøvik (t.h.) og produksjonssjef Helge Holgersen foran den store vaskemaskinen der blant annet oppdrettsposene vaskes.

Husøyvegen 270 | 4262 Avaldsnes Telefon 52845770 | www.morenot.no JOBB & NÆRING

65


BEDRIFTSPROFILEN

Kvalitetskultur - Noe av det viktigste for oss i BioMar er at våre ansatte trives på arbeidsplassen, sier fabrikksjef Chris Hume. Han kommer selv opprinnelig fra Irland, men har nå slått seg ned på Haugalandet. – Jeg jobbet for BioMar i Skottland, forteller han, - skulle egentlig bare over hit på et seks måneders oppdrag i 2007, men likte meg så godt at jeg har blitt. Fornøyde ansatte

På Husøy har BioMar 65 ansatte. Her er det kontinuerlig produksjon av fór til oppdrettsnæringen med tre skift i døgnet. Totalt har BioMar 750 ansatte på verdensbasis, i land som Skottland, Danmark, Frankrike, Spania, Hellas og Chile i tillegg til Norge. - Vi bygger vår kvalitetskultur på fem verdiprinsipper, forteller Hume. – Respekt, mot, innovasjon, utførelse og åpenhet. Hos oss er alle ansatte like viktige, vi liker utfordringer og å gi både hverandre internt og kundene

- Pellets i forskjellige størrelser produseres i tre skift seks dager i uken, sier fabrikksjef Chris Hume, - den siste dagen står rengjøring på programmet.

nye muligheter og løsninger. Personlig ansvar og initiativ er viktig hos oss, vi liker å være åpne og inkluderende. Vi har veldig dyktige ansatte, og både de og kunder skal kunne stole på oss som organisasjon. Råvarer fra hele verden

Fabrikken på Husøy stod ferdig i 1996, og produserer årlig 180.000 tonn fiskefór. Det er nok til å mate 40.000.000 oppdrettsfisk i året. På verdensbasis produserer BioMar over 700.000 tonn fiskefór i året. I Norge fokuseres produksjonen på mat til laks, ørret og torsk. - Vi kjøper inn råvarene våre fra hele verden, sier Chris Hume, - men en av våre viktigste leverandører er Karmsund Fiskemel som ligger vegg i vegg med oss her på Husøy. De tørre råvarene males og blandes før en liten andel vann tilsettes og miksen formes til pellets. Siden må dette tørkes og fiskeolje tilsettes før produktet avkjøles og pakkes i sekker på 500kg . Riktig nivå av protein og olje er veldig viktig for at fóret skal bli effektivt for fisken. Vi har et eget laboratorium som tar tester fra hver eneste produksjon. Pelletsfóret kommer i forskjellige størrelser alt etter størrelsen på fisken som skal spise det.

66

JOBB & NÆRING

Skreddersyr fiskefór

Nitti prosent av all produksjon på Husøy

går til fóring av laks. Med utgangspunkt i en base utvikles og skreddersyes fóret i forhold til hvilken type fisk som skal spise det og hvor gammel den er. Hva fisken skal brukes til er også med på å bestemme hvilken type fór den får. - Hvert år produserer vi 360.000 sekker med fór som distribueres ut til oppdrettsanlegg i Sør Norge, forteller Hume, - vi er en av de tre største aktørene i denne bransjen i Norge og også på verdensbasis. Vår målsetting er å være så miljøbevisste som overhodet mulig i produksjonen, vi vil være med på å ta vare på miljøet for kommende generasjoner.

Postboks 52 Husøy 4299 Avaldsnes Telefon 76 11 92 00 www.biomar.no


BEDRIFTSPROFILEN

Gull av gråstein Når du har gården full av stein og hodet fullt av idéer kan det bli til mer enn bare gråstein. I 1996 etablerte Knut Dale Karmøy Naturstein med utgangspunkt i den naturressursen han hadde på gården sin på Hillesland. I dag driver han to steinrelaterte selskaper med tilsammen oppimot 40 millioner i omsetning og 23 årsverk. Gode relasjoner

Karmøy Naturstein er et selskap som tilbyr landbaserte anleggsgartnertjenester. For noen år siden ble også Karmøy Naturstein Sjø etablert. – Selskapet etablerte jeg sammen med Paul Stol, John Kåre Sundfør og Jørn Måleng, forteller Knut Dale. – Sammen så vi mulighetene som ligger i det maritime markedet, men vi hadde aldri klart det uten Paul Stol sine relasjoner til entreprenørbransjen. Han har et helt unikt kontaktnett, og det er en stor del av den suksessen vi har hatt.

-Husøy er en fortreffelig plass å være for oss når vi skal reparere utstyret vårt mellom hvert oppdrag, sier Knut Dale i Karmøy Naturstein Sjø.

Lektere og slepebåter

pes av fra bil lenger ut fra land til en støttefylling, forteller Dale. Andre ganger slepes steinen til steder som er utilgjengelige fra land. Uansett lager vi et komplett opplegg etter de individuelle behovene kundene våre har. Vi liker å lage kreative løsninger, og leverer et totalprodukt.

Karmøy Naturstein Sjø tilbyr utleie av slepebåter og lektere til frakt av blant annet stein, og andre arbeidsoppgaver i forbindelse med utfylling i sjøen. – Noen ganger kan en lekter brukes som en forlengelse av land slik at steinen kan dum-

Vi betjener hovedsakelig entreprenører over hele landet når de har maritime oppdrag. Det kan være kunder som Mesta, Veidekke, Skanska eller Vassbakk & Stol. Nå er vi godt i gang med et stort oppdrag vi har fått fra

AF Gruppen i forbindelse med arbeidet med t-forbindelsen. Base på Husøy

Fortsatt taes det meste av steinen ut fra gården på Hillesland, men dette avhenger av hvor oppdraget er. Bedriften har oppdrag over hele landet, og spesielt mange på Bergenskanten. På Husøy har Karmøy Naturstein Sjø lagerplass for lektere og båter. – Når stein skal fraktes oppstår det ofte skader på lekterene, forteller Knut Dale. – Her på Husøy har vi fin plass til å reparere mellom hvert oppdrag.Vi reparerer det meste av utstyret selv. Husøy er en fortreffelig plass for oss på mange måter. Her kan en komme inn i all slags vær, og det er spesielt viktig når vi jobber med lektere som krever gode værforhold.

Karmøy Naturstein Sjø AS Telefon Knut Dale 99259135 www.karmoynaturstein.no

Her slepes stein som skal brukes til forlengelse av flyplassen i Molde. JOBB & NÆRING

67


BEDRIFTSPROFILEN

Slik blir Park Inns nye fasade.

Haugalandets største hemmelighet Bar og resepsjonsområdet er allerede nyoppusset. Fasaden som skal få nye aluminiumsprofiler er under oppgradering, og i løpet av 2010 får hotellet 38 nye rom. Med en beliggenhet mellom flyplassen, Husøy og den nye t-forbindelsen har hotellet en mer strategisk beliggenhet enn noen gang. - I dag har vi 77 rom, samtidig som vi har kurs- og konferansekapasitet til 300, forteller sales manager Stine Nordal. – Med de nye rommene har vi mulighet for en bedre utnyttelse av konferansesalen vår som er Haugalandets mest moderne. I dag har vi mest kurs og konferanser for lokale bedrifter, fra neste høst vil vi ha større kapasitet til betjene dette markedet også for overnattende gjester.

bare en liten spasertur unna. Og vil de inn til Haugesund sentrum har vi jevnlig bussforbindelse rett utenfor døren, for dem som ikke kommer med egen bil eller har benyttet seg av vår hotellbilpakke.

Drar nytte av omgivelsene

Øker i nedgang

Park Inn, på folkemunne kjent som flyplasshotellet, er Karmøys eneste hotell. Mange mente Finn Henderson var gal da han bygget hotell på det som ble karakterisert som bondelandet i 1987, men hotellet har overlevd og er under stadig utvikling. Fortsatt i Henderson familiens eie, og med sønnen Knut Henderson som daglig leder for både Park Inn Haugesund Airport og Radisson Blu på fastlandet. Begge hotellene tilhørende Rezidor-kjeden, som er den raskest voksende hotellkjeden i Europa. - Vi har en fantastisk beliggenhet her, mener sales manager Svein Jakob Stensland som det siste året har byttet ut vikinghistorie med hotelldrift. – Beliggenheten midt mellom Haugalandets største severdigheter som Avaldsnes,Visnes og Skudeneshavn gjør selvsagt at vi jobber aktivt mot gruppemarkedet. Men også våre forretningskunder er interessert i historiske severdigheter. Etter endt arbeidsdag har de lett tilgang til det vi kan tilby i vårt nærområde med Avaldsnes

Hotellene på Haugalandet har merket en markert nedgang i antall gjestedøgn det siste året, for Park Inn har situasjonen vært motsatt. - Vi har økt belegget i 2009, sier Stensland. – Det kan komme av flere ting, men vi tror den økte aktiviteten på flyplassen kombinert med den stadig økende virksomheten på Husøy står for noe av forklaringen. Det er ikke nødvendig å dra inn til Haugesund for å overnatte når vi kan tilby flotte fasiliteter her.

68

JOBB & NÆRING

Stine Nordal og Svein Jakob Stensland, begge i hotellets markedsavdeling, gleder seg over nytt lobbyområde på Park Inn og ser frem til at hotellet kan tilby 38 nye rom i en ny fløy på sørsiden neste høst.

- Vi har også en stor andel reisende fra distriktet og også Bergen og Stavanger som overnatter her før eller etter flyreiser, forteller Nordal. – Vi kan tilby parkering av bilen mens de er borte, og flybussen stopper rett utenfor for videre transport til flyplassen. Vi kaller konseptet for Park Sleep & Fly. Treffsted for lokalbefolkningen

En annen av hotellets målsettinger er å bli et

bedre alternativ for lokalbefolkningen. Etter oppussingen av resepsjonsområdet har hotellet fått en koselig kaffebar, og restauranten serverer buffet hver kveld. - Foreløpig satser vi på søndagsmiddagen, og har en del lokale kunder som spiser den hos oss, sier Nordal. – Det syns vi er veldig hyggelig, og vi håper etterhvert at vi skal bli et attraktivt møtested for Karmøybuer i vår nærhet. - Jeg tror Park Inn, og spesielt kurs- og konferansefasilitetene våre er Haugalandets største hemmelighet, sier Stensland. – Folk vet rett og slett ikke nok om oss. Det håper vi å rette på nå, for de som blir kjent med oss kommer som regel tilbake. Dette hotellet har alltid vært litt spesielt, og det vil vi fortsatt at det skal være. Vi er veldig spent på de neste ti årene, for utviklingen her er enorm.

Haugesund Airport Helganesvegen 24 4262 Avaldsnes | Telefon 52861090 www.parkinn.com/hotels/no/haugesund


BEDRIFTSPROFILEN

Familiebedrift med pangstart Det er ikke tvil om hva som er samtaleemne når familien Askeland samles til julemiddag, etter at Åge Dagfinn Askeland og kona Linda Samslått Askeland startet Haugaland Kran & Transport AS i sommer. Åges to brødre er også med i driften, Torbjørn kjører kranbil som sin bror og svigerinne, mens Aslak tar seg av økonomien. I tillegg er svoger Øystein Vedvik med som kranfører. Pappa Åge Torstein hjelper til og kjører følgebil når det trengs, og mamma Lindy tar seg av barnebarna.

arbeidsområde. Bilen gir mange ekstra oppdrag på grunn av kombinasjonen av kranens rekkevidde og løftekapasitet. - Det var ikke bare lett å få lån i banken da vi startet og skulle kjøpe den første bilen, men etterhvert ser de at vi får mange oppdrag. Vi har hatt noe å gjøre fra første dag, da løftet vi på plass et tak på Haugesund Stadion, forteller Åge som har kjørt kranbil i tolv år.

- Det var helt naturlig for Linda og meg å starte eget firma med spesielle kranbiltjenester som forretningsområde, sier Åge Dagfinn Askeland. – Vi har begge lang erfaring som kranbilførere, og det å kunne jobbe for seg selv er inspirerende for oss begge.

- Vi tar oppdrag over hele Her hjelper linda og sin sisu effer 150/175tm med kai elementer på 300 tonn landet, sier Aslak Askeland, hjem. Det er mange her som kjøper båt i som til daglig er å finne som kokk på Lothes i Haugesund. – Selv utlandet, mener Åge som trives aller best om superkranen vår er stor er den lett å når han får kompliserte løfteoppdrag. – flytte på, og det at vi har kran og bil i ett Jeg har alltid interessert meg for løfting, gir besparelser for kundene. Kombinasjo- og har jeg litt tid til overs er brukermanen av løft og transport er vår spesialitet. nualen for kranbiler godt lesestoff.

Dobbelt så sterk

Mange oppdrag

Haugaland Kran og Transport AS ble startet 1. juli 2009. Bedriften tilbyr alle typer spesialtransport og løftetjenester. De har spesialtraller for all type gods, blant annet høye maskiner, gravemaskiner, dumpere, brakker og båter. Minikran til innebruk og løfteåk i mange forskjellige størrelser er også på plass. Inkludert i bilparken er landets sterkeste kranbil, dobbelt så sterk som den nest største på Haugalandet. En Sisu med Effer 155/175 tm som kan løfte 32 tonn. Med jibb nr 2 som er på vei rekker den snart så langt ut som 40 meter fra bilen. Den har også to kraftige frontlabber som gir et unikt 360 graders

Bedriften eier tre biler selv og leier den fjerde fast. Ellers leier de inn biler etter behov. Vest Kran er en av hovedsamarbeidspartnerene som bidrar med mobilkraner fra 50 til 1200 tonn og tårnkraner i alle størrelser. - Vi kjører ofte brakker med spesialbygde brakkebiler. Husvogner må de fleste av konkurrentene våre bruke to biler for å klare, men vi gjør alt i ett, og kunden sparer penger sier Åge. – Med den store kranbilen kan vi løfte tunge ting på vanskelige og utilgjengelige plasser. - Vi har mange oppdrag for AF-Gruppen, forteller Aslak, - blant annet har vi fått en 3-års kontrakt i forbindelse med t-forbindelsen. Og vi er med på de sju nye kaiene de holder på å lage, et oppdrag som nok varer et halvt år til. Erfaring gir sikkerhet

I tillegg til mange forskjellige typer oppdrag for industri og offshore frakter Haugaland Kran & Transport AS også båter opp til femti fot over kortere eller lengre avstander. - Vi har nettopp vært og hentet en båt i England for en kunde, og kjørt den på bil

Selv om bedriften er nystartet har vi en solid kompetanse og erfaring. - Vi har hatt en utrolig bra start på firmaet. Allerede har vi godt med arbeid i hvertfall for de neste to årene. 24 timers service

- Vi stiller opp døgnet rundt for kunder som har behov for det, sier Åge Dagfinn Askeland. – Noe av grunnen til at vi har hatt en veldig god start er familien som stiller opp for Linda og meg og gir alt de har, uansett når på døgnet det er. Og kundene som viser oss tillit når de gir oss oppdrag, både små og store.

Haugaland Kran & Transport AS www.haugalandkran.no post@haugalandkran.no Telefon: 975 70 760

1000 Tonn`s mobilkran...som løfter det meste...

JOBB & NÆRING

69


BEDRIFTSPROFILEN

Fra operasjonsavdelingen i Skudeneshavn kontrolleres aktiviteten på 34 skip og 5 nybygg. Fra venstre: Margrete Støylen, Trond Nilsen, Hans Knut Skår og Gisle Sønstabø

Snart 50 Solstad-skip i fart Det er 45 år siden skips- og offshoreeventyret startet i Skudeneshavn. Aksjeselskapet Solstad Rederi ble registrert i 1964, og det første skipet M/S ”Soldrott” ble kjøpt inn. I dag opererer Solstad Offshore ASA 34 skip og har 5 nye i bestilling. I tillegg har rederiet 11 skip gjennom sitt datterselskap NOR Offshore i Singapore. Det sies at overgangen fra rent supplybåt rederi til offshore servicevar like viktig som overgangen fra å drive med lasteskip til å drive med forsyningsskip, sier Befraktnings og Operasjons direktør Hans Knut Skår. På folkemunne er nok Solstad-flåten fortsatt benevnt som supplyskip,men i dag er det kun et mindretall av flåten som er forsyningsskip. - Vår flåte består av stadig mer avansert spesialskip som er tilpasset at petroleumsvirksomheten beveger seg ut på stadig større havdyp. Vår nyeste skip, ”Normand Subsea” er et eksempel på dette. Skipet har 6 ROVer om bord som kan settes ut gjennom 5 såkalte moonpools. ROV’ene opereres av Subsea

70

JOBB & NÆRING

Det er i år 45 år siden Johannes Solstad kjøpte sitt første skip, Soldrott, og etablerte Solstad Rederi i Skudeneshavn

7 som har chartret ”Normand Subsea” for å utføre inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner (IMR) i Nordsjøen. Godt år

Selv om finanskrisen har satt sitt preg på internasjonal shipping, har vi gjort det bra i år. Våre kunder tenker langsiktig, og vet at

verden vil være avhengig av fossil energi langt inn i framtiden. De vet også at de må gå ut på stadig dypere vann for å gjøre nye funn.Vi har den kompetansen ovg fartøyene de trenger for å kunne gjøre det, så fremtiden ser lys ut for oss, sier Hans Knut Skår. En viktig begivenhet i 2009 er dessuten overtakelse av skip og mannska-


Overtakelsen av ”Normand Subsea” var en av de viktige begivenhetene for Solstad Offshore ASA i 2009. Foto: Solstad Offshore / Heine Birkeland.

per fra Solstad Offshores del av REM. Selv om halve Solstad-flåten opererer i og omkring Nordsjøen og Norskehavet, er det stor aktivitet både i Det fjerne Østen, Mexicogulfen og utenfor kysten av Brasil.

mer åpnet vi nytt kontor i Rio de Janeiro. Vi regner med at aktiviteten i Brasil vil øke, og vår største kunde der er det statlige oljeselskapet Petrobras. Det forteller litt om aktivitetsnivået at de nå er i ferd med å bli verdens største befrakter, sier Skår.

- Vi har for tiden fem skip som opererer i Brasil, og ytterligere to skip skal påbegynne kontrakter der nede neste år. I som-

Etter at REM er innlemmet i Solstadflåten, er antallet seilende rundt 1200. 900 av disse er norske, en stor andel

av disse er lokalt rekruttert i regionen. Rundt 300 er utenlandske mannskaper. På hovedkontoret i Skudeneshavn har rederiet i dag en stab på rundt 70 ansatte. På kontoret i Singapore er det rundt 30 medarbeidere, Aberdeenkontoret har 8 ansatte, mens det nyåpnede kontoret i Rio de Janeiro har foreløpig 10 ansatte.

Spennende tider: Hans Knut Skår (t.v.) og Gisle Sønstabø ser spennende tider for offshorebransjen i årene fremover

Det nye praktbygget til Solstad Offshore ASA ligger fint til ved innseilingen til Skudeneshavn. Foto: Solstad Offshore / Heine Birkeland.

Nesaveien 39 N- 4280 SKUDENESHAVN 52 85 65 00 firmapost@solstad.no | www.solstad.no JOBB & NÆRING

71


BEDRIFTSPROFILEN

Ønsker bedre holdninger. I høst lanserte statsråd Sylvia Brustad ideen om at Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet sammen skal få til en holdningskampanje rettet mot voksne menn. Her er ministeren sammen med fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude og Hilde Hamre fra Redningsselskapet. FOTO: REDNINGSSELSKAPET

UNNGÅ KØ – TA BÅTFØRERBEVIS NÅ! Er du født 1. januar 1980 eller senere, og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter, eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du ha båtførerbevis fra 1. mai 2010. Rundt 100 000 personer må ta båtførerbevis innen sommeren, noe som kan bli et problem dersom alle venter til i siste liten. - Vi kan ikke garantere at det ikke blir ventetid, dersom alle venter til rett før sommeren med å ta båtførerbevis, sier Bjørn Reppe i Sjøvett og fritidsfartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet. Han påpeker at det er firmaet Norsk Test AS som skal stå for gjennomføring av prøver og utstedelse av båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Men selv om firmaet har opparbeidet mange teststeder, så kan det altså bli ventetid dersom mange nok utsetter det å ta prøven. Kurs eller på egenhånd Etter første mai 2010 er det ingen vei utenom for dem som blir berørt av kravet til båtførerbevis. – Etter denne datoen har man ikke lov å føre båt i henhold til kravet uten å ha båtførerbeviset på plass, sier Reppe. Han tror og håper mange vil strømme til for å ta prøven når julefeiringen er over og folk begynner å planlegge våren og sommeren. Det er lov å ta prøven allerede når man er fylt 14 år. Sertifikatet vil da bli utstedt på 16-årsdagen. Selv om det nå er et krav om båtførerbevis for dem som omfattes av regelverket, så er det ikke krav til at man må ta kurs før man tar prøven.

Her kan den enkelte selv velge om han vil lese seg til det eller ta et kurs. – Det finnes mange tilbud om kurs, og for mange vil nok dette være nyttig i forhold til å lese selv, sier Reppe. Han påpeker at Sjøfartsdirektoratet ikke godkjenner de enkelte kurssteder i og med at det ikke er krav til kurs for å ta båtførerprøven. Det er mye informasjon om båtførerprøven på Sjøfartsdirektoratets nettside. Her kan man også finne link til Norsk Test AS, dersom man har spørsmål knyttet til hvor og når man kan ta en slik prøve. Mye farligere enn å kjøre bil! – Av statistikken ser vi at nesten ingen ungdommer, barn eller kvinner mister livet i forbindelse med båtulykker. Det er gjerne middelaldrende eller eldre menn som faller over bord og forulykker, forteller underdirektør Bjørn Reppe. Transportøkonomisk institutt har regnet ut at risikoen for ulykker i båt er ni ganger større enn om man kjører bil. – Vi oppfordrer derfor alle, også de som er født før 1980, til å ta båtførerbevis, sier Reppe.


Fiskeflåten:

- Må få bedre holdning til sikkerhet Sjøfartsdirektoratets kampanje med økt tilsyn av fiskeflåten avslørte store mangler i sikkerhetsarbeidet. Nå går næringen sammen med direktoratet for å ta tak i problemet.

Noen vanlige spørsmål og svar: Hvem må ha båtførerprøven fra sommeren av? Er du født 1. januar 1980 eller senere, og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis. Hvor kan jeg ta båtførerprøven? Det er firmaet Norsk Test AS som utsteder bevis og gjennomfører prøver. De har mange teststeder rundt om i hele landet. Se www.norsktest.no for mer informasjon. Må jeg ta kurs først? Nei, man trenger ikke ta kurs. Men det kan være nyttig med tanke på det man skal lære for å føre en båt på en trygg og sikker måte. Hva koster det å ta båtførerprøven? Det koster 525,- å ta prøven – inkludert det som det koster å produsere kortene og utsendelse (Denne prisen kan bli justert fra neste år). I tillegg må man regne med noen hundrelapper til nødvendig litteratur.Velger man å ta kurs, så vil prisene variere. Det er mange som annonserer med kurs i lokale aviser, så følg med der dersom du vil gå på kurs i forkant av prøven.

Lars Alvestad, underdirektør Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet har fulgt nøye utviklingen i fiskeflåten innenfor sikkerhet og etterlevelsen av regelverk. Fiskere og redere har i alle år vist en fantastisk evne til omstilling og handlekraft, tatt i betraktning skiftende politikk og regulering. Dette gjelder både fiskeriforvaltning samt nye forskrifter og regelverk innen sikkerhet. Men, basert på tilbakemeldinger fra næringen og Sjøfartsdirektoratets egne inspektører, hadde direktoratet en følelse av at regelverket ikke ble skikkelig etterlevd og at det fantes dårlige holdninger til en strukturert sikkerhetstenkning. Kampanje Skjemaer som direktoratet sendte ut for å kartlegge tilstanden i flåten ble i liten grad besvart, og dette medførte at det var vanskelig å danne seg et godt bilde av hvordan sikkerhetskulturen var etablert. For å få oversikt over situasjonen gjennomførte Sjøfartsdirektoratet derfor en kampanje med uanmeldte tilsyn, slik at man kunne komme med nødvendige tiltak og retningslinjer. Kampanjen ble varslet i media, og sjekklistene inspektørene brukte ved inspeksjon ble lagt ut på direktoratets nettside. Nedslående resultater I januar i år startet Sjøfartsdirektoratet med uanmeldte tilsyn. Dette fortsatte hele vinteren og sensommeren. Resultatene var nedslående. Av nærmere 500 kontrollerte fartøy ble 50 % tilbakeholdelser basert på over 2300 pålegg. Enkeltvis og samlet er disse graverende og underbygger påstanden om manglende sikkerhetskultur blant redere og den enkelte fisker. Hoveddelen av påleggene gikk på navigasjonsinstrumenter, manglende og ikke oppdaterte kart for fartsområdet, mangler ved redningsflåter, redningsdrakter og vester, luker og lukkeanordninger for lufttilførsel, lasterom og brennoljesystemer, installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg, samt manglende stabilitetsdokumentasjon og forståelse for behovet for dette for å ha en sikker drift. System Nedslående resultater til tross; Sjøfartsdirektoratet berømmer samtidig mange redere og fiskere for at de har tatt sikkerhet på alvor. Flere av de fartøyene som ble in-spisert kunne kvitteres ut med

null pålegg, og mange av disse hadde stort fokus på vedlikehold av utstyr og tidsfrister. Alt sikkerhetsarbeid og vedlikehold var satt i system, og man hadde gode rutiner på oppfølging. Arbeidsgruppe Forut for kampanjen hadde direktoratet i september 2008 invitert til et arbeidsmøte i forbindelse med Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Formålet var å opprette en arbeidsgruppe for å forebygge ulykker i fiskeflåten. Gruppen ble etablert i november i fjor. Kystfiskarlaget og sjømannsorganisasjonene, sammen med forsikringsselskaper og andre aktører i næringen, er representert i gruppen. Norges Fiskarlag takket nei til å delta, og som et resultat av dette fikk direktoratet aldri til det samarbeidet som hadde vært ønskelig forut for kampanjen. Men etter som tiden har gått, har vi fått med Norges Fiskarlag. Dette fører til en bred medvirkning når vi nå skal se på ulike løsninger og forskriftsendringer for å imøtekomme resultatet av kampanjen. Norges Fiskarlag har sammen med de andre aktørene lagt ned et enormt arbeid i holdningsskapende arbeid. Det er nok en medvirkende årsak til at vi 2008 ikke hadde noen dødsulykker i fiskeflåten. Basert på det arbeidet som alle har gjort, og som man på ulike måter tar med seg inn i arbeidsgruppen, mener direktoratet en har et bredt og godt grunnlag for å klare å gjøre noe med problemene som kampanjen avdekket. Sjøfartsdirektoratet vil nemlig ikke kunne snu en dårlig trend med nye regelverk og forskrifter alene. Den største og viktigste innsatsen vil ligge i holdningsskapende arbeid og informasjon Engasjere familien Sjøfartsdirektoratet tror at kampanjen overfor fiskeflåten og det fokuset dette har fått både i media og næringen, har gjort at forståelsen for det arbeidet som må gjøres har blitt helt annerledes. . Direktoratet planlegger en oppfølging av kampanjen. Både for de fartøyene som ble kontrollert i år og andre, vil få uanmeldte tilsyn neste år. Samtidig må alle dra lasset i sammen for å endre holdninger og øke forståelsen for at sikkerhetsplanlegging er nødvendig for at hver enkelt yrkesutøver i denne gruppen skal komme trygt tilbake fra fiske. Ikke minst skal familiene til fiskerne føle seg tryggere på at de får sine kjære hjem igjen. Sjøfartsdirektoratet vil utfordre hele familien til å engasjere seg i sikkerhetsarbeidet, slik at det blir en naturlig ting å fokusere på egen og andres sikkerhet.

Trenger jeg bevis dersom båten går saktere enn 10 knop? Det vil avhenge av størrelsen på båt og motor, i og med at fart ikke er brukt som krav til bevis. Er båten over 8 meter eller har mer enn 25 HK, så må du ha bevis, dersom du er født etter 1. januar 1980.

FOTOKONKURRANSEN FOR SJØFOLK 2007.


Fakta om Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratets hovedkontor ligger i Haugesund. Vi har 308 stillinger. 103 av disse er tilknyttet våre stasjoner langs kysten og tre på velferdsstasjoner i utlandet. Blant våre medarbeidere utgjør sivilingeniører, ingeniører, maskinister, nautikere og jurister de største faggruppene. I tillegg har vi blant annet en rekke medarbeidere med bakgrunn innenfor miljø, arkivfag, økonomi, informasjon, IT og HR. Sjøfartsdirektoratets lokaler i Haugesund.

FOTO: MATH-LANDE

Internasjonalt arbeid for sjøsikkerhet Norge er en stormakt innen internasjonal skipsfartspolitikk. Som en av verdens største skipsfartsnasjoner, er Norge i front for å utvikle en sikker og miljøbevisst internasjonal skipsfart. Sjøfartsdirektoratet leder an i dette arbeidet og har et bredt og tungt internasjonalt engasjement. – Vi er verdens sjette største skipsnasjon, derfor har vi stor innflytelse, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude. – I tillegg til å ha en stor flåte har vi også en langstrakt kyst, og er en pådriver innen utvikling av ny teknologi. Ifølge flere internasjonale undersøkelser kommer Norge også bra ut når det gjelder arbeids- og levevilkårene til sjøfolk om bord på norske skip. Det er krevende å nå en slik posisjon og det er ikke mindre krevende å spre de samme holdningene til andre flaggstater. Skipsfarten møter stadig utfordringer som stiller krav til oppdatert regelverk og etterlevelse av gjeldende lover. Gjenvalgt i IMO At Norge har en sentral rolle internasjonalt, vises blant annet ved at vi er gjenvalgt som rådsmedlem i FNs internasjonale maritime organisasjon IMO. Rådet er ansvarlig for IMOs strategiske plan og budsjett. Det er særlig viktig for Norge å følge arbeidet med strategiplanene, da dette legger premissene for arbeidet i komiteene og underkomiteene. Rådet er åpent for alle IMOs medlemmer, men dersom det kommer til uenighet og en

Norges delegasjon til møte i IMO i London.

avstemming blir nødvendig, er det bare rådets medlemmer som kan stemme. Rådet velges for to år ad gangen og består av ti medlemmer i kategori A (land med stor skipsfart), ti medlemmer i kategori B (land med store skipsfartsinteresser) og tjue medlemmer i kategori C (andre land med spesiell interesse for skipsfart). Norge vært medlem av i kategori A siden vi ble medlemmer i IMO i 1959. – Det er viktig at Norge ble gjenvalgt slik at vi sikrer vår innflytelse i organisasjonen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding på departementets nettside. Bedre holdninger kan berge liv og miljø Men stort internasjonalt engasjement og fokus på regelverksutvikling er ikke nok for å bedre sikkerheten til sjøs. –Selv det beste regelverk kan ikke forhindre menneskelig feilhandling som kan føre til havari og skader på miljø og helse. Derfor er det så viktig å arbeide for å utvikle bedre holdninger til sjøsikkerhet, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude. Det anslås at den menneskelige faktor er årsaken til rundt 80 prosent av alle ulykker til sjøs. Gude vil ha mindre slurv og bedre etterlevelse av regler. Terping på gode holdninger gir resultater, for antallet personulykker i skipsfarten har vist en klar nedgang de siste årene. – Langsiktige holdningskampanjer har derfor en god effekt, konstaterer han.

FOTO: EILIF FJON

Eilif Fjon (kommunikasjonsdirektør), Hedda K. Grip (informasjonskonsulent), Dag Inge Aarhus (nettredaktør) FOTO: REIDUN NAPPEN

6 stjerner hos Norge.no Sjøfartsdirektoratets nettside fikk 6 av 6 mulige stjerner i Norge.no sin kvalitetsvurdering av norske offentlige nettsteder. Sammen med Konkurransetilsynet er dette de 2 nettstedene av totalt 46 tilsyn og direktorater som oppnådde full score. Direktoratet har hatt et stort fokus på videreutvikling og forbedring av nettstedet i år. – Dette er noe vi i kommunikasjonsavdelingen har jobbet mye med i år.Vår nettredaktør Dag Inge Aarhus må ta en stor del av æren, i tett samarbeid med firmaet Epinova AS, for det flotte resultat, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Eilif Fjon. Han trekker frem at forbedringene både er av synlig og mer skjult karakter. Men selv om direktoratet nå har 6 av 6 mulige stjerner betyr det ikke at en ser seg ferdige.Arbeidet med forbedring og videreutvikling pågår kontinuerlig – både i forhold til kravene som gjelder for offentlige nettsider og på selve innholdet.

Besøksadr. Smedasundet 50A, 5528 Haugesund Telefon: 52 74 50 00 www.sdir.no


BEDRIFTSPROFILEN

Kurssamarbeid mellom ResQ og Westcon Løfteteknikk Westcon Løfteteknikk AS (WCL) og ResQ AS i Haugesund har inngått avtale om kurssamarbeid. For kundene vil samarbeidet bety enklere tilgang til et bredt spekter av kurs som de to bedriftene arrangerer. Fra de to bedriftenes hjemmesider har kundene tilgang til en felles database som forteller hvor og når nær 50 ulike spesialkurs tilbys, og et online bookingsystem som gjør det enkelt å melde seg på det rette kurset. Firma som har registrert sine ansatte i basen kan altså nå melde dem på kurs både hos WCL og ResQ med enkle tastetrykk. Samtidig registreres gjennomført opplæring og dokumentasjon med tilhørende kursbevis, og dette lagres elektronisk og kan hentes fram senere etter behov. - Både Westcon Løfteteknikk og ResQ har utviklet spisskompetanse på sine områder, og sammen tilbyr vi nå våre kurs til

rederier, offshorebedrifter og virksomhet på land gjennom en felles portal. Enten det gjelder kurs innen kran og løft, sikkerhet og beredskap, eller andre aktuelle kurs, vil det bli enklere for kundene å forholde seg til en felles kursportal, sier direktør Torodd Lokna i ResQ. Målet er at kursportalen skal bli den desidert største i Norge. I tillegg til WCL og ResQ er også kurstilbudet fra Safemar i Grimstad med i portalen. En kursleverandør på Østlandet og en i Esbjerg, Danmark kobles på i disse dager, og etter nyttår vil portalen inkludere tilsvarende kurs i Aberdeen. Daglig leder Karl Johan Jentoft i Westcon Løfteteknikk sier det ligger store synergimuligheter i samarbeidet. - Både vi og ResQ har med utgangspunkt i Haugesund utviklet en unik kompetanse hver på våre områder. Med den nye felles

kursportalen vil våre kunder lett kunne finne fram til det kurstilbudet ResQ har, mens kundene til ResQ finner fram til den kurspakken vi har utviklet. Det er en vinn-vinn situasjon både for oss og de andre partnerne. Med den kompetansen vi har har ikke bedrifter på Haugalandet behov for å sende medarbeidere ut av regionen for slik opplæring. I stedet vil vi kunne trekke til oss kursdeltakere fra andre deler av landet. WCL har årlig mellom 1200 og 1500 og ResQ årlig mellom 6000 og 7000 kursdeltakere. Med den nye felles kursportalen regner vi med at disse tallene vil kommer til å øke kraftig fremover, sier Jentoft og Lokna. Adm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening mener dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom bedrifter kan gi positive synergier for regionen. - Her utvikles et produkt som vil gi folk i regionen et utmerket kurstilbud samtidig som vi vil kunne trekke til oss kursdeltakere fra andre steder av landet. Det er med på å styrke vår posisjon som en konkurransedyktig kompetanseregion, sier Severeide.

Westcon Løfteteknikk AS Grannesgt. 25 5523 Haugesund Telefon: 52 70 42 00 www.wcl.no

Direktør Torodd Lokna i ResQ og daglig leder Karl Johan Jentoft vil gjøre sin nye kursportal til den ledende i Norge.

JOBB & NÆRING

75

JOBB & Næring  
JOBB & Næring  

Desember 2009

Advertisement