Issuu on Google+

' '

路'

V

p,,

-(/\PPELEN Dj\ ,'Yl M

l


Kirsti Mac Donald

Norsk grammatikk o

NORSK SOM ANDRESPRAK Arbeidsbok

<:;APVELEN D;\MM


CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2009 «Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med ånd sverkloven og fotografi loven ell er i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere ti l åndsverk. Kopiering i strid med lov ell er avta le ka n medføre erstatningsansvar og innd ragnin g, og kan straffes med bøter ell er feng el.» Grafisk formgiver: In gunn Framgården Sats: Ingunn Framgården Oms lagsdes ign: Ingunn Framgården Forl agsredaktør: Liv Veum Se lj evo ld Illustrasjoner: Line Jerner: s. 40, 41 , 5 1, 56, 9 1, 136. Robin Jensen: s. Il , 2 1, 22, 152. Scan pi x: Francois Guill ot/AF P Photo s. 34, Halvard Alvik s. 153. Samfoto: Bård Løken/NN s. l l . Repro: Renessa nseMedi a AS Trykk: Livonia Print SlA, Latvia 20 Il 3. utgave 4. opp lag ISBN 978-82-02-29255-3

www.norskgrammatikk.cappelendamm.no www.cdu.no


3

Forord Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er en systematisk gjennomgang av norsk grammatikk med vekt på emner som er av interesse for dem som lærer norsk som andrespråk/fremmedspråk. Læreverket består av • teoribok • arbeidsbok • www.norskgrammatikk.cappelendamm.no gratis nettsted med fasit til arbeidsboka og øvelser Arbeidsboka følger teoriboka. Regler og eksempler som gis i teoriboka følges her opp med mange gjentakelser og muligheter til å øve inn systemet. Det legges vekt på øvelser som tar for seg emner og strukturer som erfaringene viser at utlendinger har problemer med. For å ha utbytte av denne boka, må man kunne en del norsk, men elementære bøyningsmønstre og strukturer er tatt med, slik at alle skal få anledning til å systematisere kmmskapene sine fra grunnen av. Den første delen av boka tar utgangspunkt i ordklassene. I de siste kapitlene er det setningen som er utgangspunktet. De samme emnene kan bli tatt opp flere steder ut fra litt ulikt perspektiv. Det gir anledning til repetisjon av vanskelige strukturer. Hovedernnene går fram av innholdsfortegnelsen foran i boka. I tillegg kan man bruke stikkordregisteret bak for å finne fram til øvelser med et spesielt enme. Det er lagt inn en del supplerende forklaringer i arbeidsboka, men i hovedsak finner man de grammatiske forklaringene til øvelsene i teoriboka. Man kan også finne en fasit til øvelsene på www.norskgrammatikk.cappelendamm.no. Dersom man ønsker litt enklere grammatikkoppgaver, anbefales Mac Donald: Praktisk norsk 2. For kursdeltakere på begynnernivå anbefales Mac Donald: Praktisk norsk l .


4

Innledning Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet utga i 2005 nye retningslinjer der de anbefaler grammatiske termer til bruk i skoleverket. Denne terminologien er tatt i bruk i denne boka. For at ikke terminologien skal gi w1ødige problemer for dem som er vant med andre begreper, følger her en kortfattet oversikt over de sentrale grammatiske ordene slik de er brukt i denne boka.

Ordklasser Substantiv er navn på personer, ting og fenomener: en mann, ei kake, et vindu, en tanke. Pronomen er ord som står i stedet for substantiv: han, hun, det, den, de, man. Spørrepronomen: hvem, hva, hvilken. Adjektiv beskriver andre ord: grønn, glad, gammel, pen. Også ordenstallene er adjektiv: femte, syttende. Determinativer er ord som står som bestemmelser til andre ord og inkluderer: Demonstrativer: det, den, de, denne, dette, disse Possessiver: min, ditt, hennes, vårt, deres Kvantorer som inkluderer • artikler: en, ei, et • grunntallene:fem, ti, tolv • andre mengdeord som: mange, begge, alle, ingen Verb forteller om handlinger og tilstander: gå, leke, lese, bygge, bo. Tempusformene har til dels fått nye navn: • Formen har lest heter nå presens perfektum (før perfektum). • Formen skal lese heter nå presens futurum (før futurum). • Formen hadde lest heter nå preteritum perfektum (før pluskvamperfektum). • Formen skulle lese heter nå preteritum futurum (før fortidsfutmum el. kondisjonalis). Adverb forteller mer om handlinger og tilstander: nå, tidlig, opp, ut, dessverre. Spørreadverb: nå1~ hvorjo1~ hvordan. Preposisjoner danner sammen med et etterfølgende substantiv eller pronomen preposisjons/raser: i byen, til deg, om sommeren, enn læreren, som dem. Som og enn regnes som preposisjoner når de står foran substantiv eller pronomen. (Se også subjunksjoner under.) Konjunksjoner binder sammen ord og setninger: og, men, for, så.


5

Subjunksjoner innleder leddsetninger:fordi, da, etter at, mens, hvis. Også som og enn er subjunksjoner når de innleder leddsetning. Infinitivsmerket å regnes som subjunksjon. (Se leddsetning under.)

Setningsledd Subjekt - den som gjør det verbet forteller om: Per lo. Vi gikk. Den gamle hesten stoppet. De unge har det vanskelig. Verbal - forteller hva som foregår i setningen: Per lo. De har stoppet. De skal flytte. Objekt - den som handlingen rammer: Vi hjalp dem. Jeg liker naboen min. Jeg har fått brevet som du sendte. Indirekte objekt - den som mottar objektet: Du sendte meg et brev. De ga læreren en blomst. Predikativ- beskriver subjektet: Hun er snill. Han vil bli kokk. De er noen hyggelige elever. Adverbial - forteller mer om handlingene: De kommer i dag. Hun jobber flittig . De kommer med buss . De bor utenfor byen. Setninger • Helsetning- en selvstendig setning: Det er varmt i dag. Kommer du? Da de kom, ble jeg glad. • Leddsetning- en del av en helsetning: Da de kom, ble jeg glad. Jeg håper at jeg får ny jobb snart. Infinitiv regnes også som leddsetning: Jeg håper å få ny jobb snart.


6

Innholdsfortegnelse Innledning

Kapittel 1 Substantiv

4

8

Kapittel 5 Verb

52

Infinitiv Presens Preteritum og presens perfektum Presens futurum Preteritum perfektum og preteritum futurum Modale verb S-verb Passiv Imperativ Refleksive verb Sammensatte verb

52 54 57 62 63 65 67 68 70 71 72

Kapittel6 Partisipper

74

Kjønn (genus) Bøyning av substantiv Bruk av ubestemt og bestemt form Genitiv Egennavn Sammensatte substantiv

8 9 11 13 15 16

Kapittel 2 Pronomen

19

Personlige pronomen Ubestemt pronomen Spørrepronomen

19 23 23

Kapittel3 Adjektiv

25

Presens partisipp Perfektum partisipp Partisipper brukt som adjektiv

74 74 75

Bøyning i kjønn og tall Bøyning i bestemt form Ordenstall Komparativ og superlativ Adjektiv brukt som substantiv

25 28 33 33 35

Kapittel 7 Adverb

79

Kapittel4 Determinativer

38

Ubestemt artikkel Bestemt artikkel Demonstrativer Dobbel eller enkel bestemmelse? Possessiver Kvantorer

38 39 40 42 43 45

Tidsadverb Måtesadverb Stedsadverb Modale adverb Spørrende adverb Nektende adverb Gradsadverb l framhevende adverb Sammenbindende adverb Gradbøyning av adverb

79 79 80 82 83 84 84 85 86


7

KapittelS Preposisjoner

88

Tid Sted Tilhørighet Sammenlikning Annen bruk av preposisjonene Sammensatte preposisjonsuttrykk

88 91 93 94 94 96

Kapittel 9 Konjunksjoner og subjunksjoner

Konjunksjoner Subjunksjoner

98 100

Kapittel lO Setningsledd

103

Subjekt Predikativ Objekt Verbal Adverbial

103 104 107 109 117

Kapittelll Setninger

118

Helsetninger Leddsetninger Det-setninger Setningsfragmenter

118 123 134 138

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Tillegg Motsetning Tidsforhold Ă&#x2026;rsaksforhold Betingelse Sammenlikninger

141 143 144 149 153 156

Stikkordregister

159

98

141


8

J

Kapittel l Substantiv

Kapittel l Substantiv

Kapittel l Substantiv

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 8-22.

9

Bøyning av substantiv 1.4

Fyll ut

Kjønn (genus) /

1.1

Flertall

Entall

Fyll ut med riktig ord

bestemt

ubestemt

Egennavn Fellesnavn en bv Tromsø

Egennavn Troms

Fellesnavn et fylke

ubestemt

bestemt

klokka et hus

Rogaland

Sørlandet

Frankrike

barna

Mjøsa

Madeira

bilder

Asia

klassen Ganges

Danmark

Kaspihavet _ _ _ _ _ _ _ _ __

Stillehavet

en ting landet

1.2

Sett inn artikkel

1.)

en dollar

Lag substantiv av ordene til venstre - med artikkel

'

eska

program

å lede

forestilling

å reparere

selskap

å flykte

vennskap

å argumentere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

riking

å okkupere

Det er en butikk der.

fundament

å levere

Det er et vindu der.

supplement

å bekrefte

Det er et hus der.

keiserdømme

å trene

Det er et slott der.

mekaniker

å bake

Det jobber en baker der.

fysiker

å spørre

Det bor en inder der.

ingeniør

ung

Det bor en amerikaner der.

tyveri

kjærlig

system

sunn

argumentasjon

venn

et land

De hadde vært i mange _ _ _ _ _ _ _ __

sosialist

vanskelig

en feil

Hun hadde nesten ikke noen _ _ _ _ _ _ _ __

assistent

demokratisk

en ting

Han ønsket seg mange _ _ _ _ _ _ _ __

1.5

1.6

Gjenta setningene i flertall Det er mange butikker der.

Sett inn ordene til venstre i flertall


l

10

Kapittel l Substantiv

Kapittel l Substantiv

en dollar

Kan du veksle noen

et barn

Harde

en regel

Det er mange

en ide

Han har mange

?

Bruk av ubestemt og bestemt form

? 1.9

Sett inn riktig ord i riktig form

på skolen.

l : et esel, 2: en hane, 3: ei løve Det var en gang 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ som kom til en gård der det bodde

en sykepleier Alle døtrene er

_ _ _ _ _ _ _ _ _ og 2 _ _ _ __ __ _ _ . 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ var

en liter

De drikker tre

en vaffel

Nå skal vi lage

et program

Hvilke

melk om dagen. sulten, og da den fikk øye på l

som gikk på jordet og spiste, fant den

ut at det ville være en god middag. Den snek seg innpå l

har du sett?

, men

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ fikk øye på 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ og satte i gang å gale i

1.7

vilden sky. Og er det noe 3

Bøy ordene

3

Entall ubestemt

bestemt

Flertall ubestemt

er redde for, så er det hanegal, så satte av gårde i full fart. Da l _ _ _ _ _ _ _ __ løp sin vei, ble det veldig modig og løp

så at 3

bestemt

etter 3

en far

for å kjekke seg.

Men da de var kommet et stykke unna

e1 mor

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ , snudde

en bror

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ seg brått

ei søster

og kastet seg over det kjekke

ei datter ei hånd

Så fikk den middag likevel.

et tre et kne 1.10

1.8

11

Sett inn ordene til venstre i flertall ei bok

Jeg har noen

en mann

Det er ikke så mange

et tre

De har plantet noen

ei datter

Hvor mange

har de?

en bonde

Det er mange

i landet.

ei strand

Er det mange

der?

med meg. her.

Sett inn substantivene i riktig form et kjøkken

Så koselig du har fått det i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

et gardin

Jeg liker de nye _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ei lampe

Er

et bord

Hvor har du fått tak i dette

en farge

Jeg liker

et skap

Ja, jeg har malt både den og alle _ _ _ _ _ _ _ _ __

et glass, en kopp

Her er det plass til alle _ _ _ _ _ _ _ _ _ og

ny?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ mme.

? på benken. Har du malt den selv?


r

l<apittel l Substantiv

12

1.11

l<apittell Substantiv

Sett inn substantivet i riktig form a

lærer/en

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vår kommer fra Stavanger. Mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ trives i jobben sin.

måned

Han tjener 20 000 kroner i

måned

Hva betaler du i husleie per

år

De kommer hit et par ganger i

år

Lønna gikk opp med 20 000 per

13

?

Noen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kan bli slitne. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til Eva skal slutte.

1.13

Kims _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er fra Vietnam.

Les teksten og fyll ut Rut og Anne var på restaurant sammen. Men de var ikke fornøyd med besøket. De fikk kjedelig mat, lunkent vann, tørt brød, seigt kjøtt, kald saus, vissen salat, og til slutt fikk de en kaffe som smakte vondt. De syntes også at de fikk dårlig service. Men de fikk en stor regning til slutt.

Mange av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er unge.

b system/et Hva slags politisk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ har dere?

Hvordan var restaurantbesøket?

Landets politiske _ _ _ _ _ _ __ _ ____ er ikke så godt.

_ _ _ _ _ _ _ var kjedelig, _ _ _ _ _ _ _ var lunkent, _ _ _ _ _ _ _ var tørt,

Vi trenger et nytt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ var kald, _ _ _ _ _ _ _ var vissen, og _ _ _ _ _ _ _ smakte

Mange vil forandre hele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

vondt. Men - - - - - - - - - var stor!

Ingen av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ som vi har prøvd, virker.

c

Noen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ virker vel bedre enn andre?

Genitiv

tradisjon/en

1.14

Deharmangegamle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Per har ei datter.)

Jeg kjenner Pers datter.

(Kari har ei tante.)

Vi besøkte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Barna har mange leker.)

Vi måtte rydde bort _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Foreldrene har problemer.)

De diskuterte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Landet har en kultur.)

Hun studerer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Teateret laget en oppsetning.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ var veldig interessant.

(Forfatteren har skrevet bøker.)

Hun leste alle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sett ordene til venstre inn i riktig form

(Brasil har en hovedstad.)

Hva heter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

dag

Hun jobber fem timer _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Hun snakket på vegne av elevene.)

Hun snakket på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

dag

Man bør spise minst fire måltider om _ _ _ _ _ __

uke

Hvor mye tjener han per _ _ _ _ _ _ _ ?

uke

Hun trener fire ganger i _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ deres er viktige for dem. De har ikke glemt forfedrenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Noen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er felles for hele landet. Men noen av - - - - - - - - - - - - - er lokale. Alle burde ta vare på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sme.

1.12

Skriv uttrykk med genitiv


14

1.15

Kapittel 1 Substantiv

Kapittel l Substantiv

Sett inn )an eller )ans

en gutt på ti år

Vi fikk hjelp av en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Jeg har inntrykk av at _ _ _ _ _ _ jobb er interessant. I går traff jeg _ _ _ _ _ _ søster.

en tv-skjerm på 42 tommer

Foreldrene til _ _ _ _ _ _ kommer også på besøk.

De ville ha en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De kommer hit for _ _ _ _ _ _ skyld. De skal se på en leilighet til _ _ _ _ __ De har lagt inn et bud på _ _ _ _ _ _ vegne.

1.16

Sett inn ordene i riktig form

1.18

Sett inn riktig uttrykk til fjells _ til fots _ til sengs - til bunns - til topps - til bords - til sjøs Maten er ferdig. Nå må vi sette oss _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ __ Vi må komme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i denne saken.

a

kone Har du hilst på Hassans _ _ _ _ _ _ ?

Hvor kommer _ _ _ _ _ _ til Per fra? I dag kommer _ _ _ _ _ _ til Per og Hassan hit.

Neste helg drar vi _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vi kjører noen mil, men så drar vi resten av veien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Han gikk-------~------- da han var ganske ung. Hun vil gjøre karriere og komme - - - - - - - - - - - - - - - - i bedriften.

b

barn Hvor gamle er Pers _ _ _ _ __ ?

Begge _ _ _ _ _ _ til Per er begynt på skolen. Pers eldste _ _ _ _ _ _ går i samme klasse som det yngste _ _ _ _ _ _ til Olav.

1.17

Uttrykk det samme med genitiv en leilighet med fem rom

15

De leter etter en fem roms leilighet.

en utdannelse som tar fem år

Hanskalbegynnepåen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ pause i et kvarter

Nåtarviet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ en kalkun på fem kilo

Til jul kjøpte vi e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - historie som går over mer enn to tusen år

Stedet har mer e n n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg er utslitt og vil gå tidlig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


16

Kapittel l Substantiv

Kapittel l Substantiv

Folk klaget over _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ (mangel på informasjon)

Sammensatte substantiv 1.20

Løs opp de sammensatte ordene vinterklær

Avisen skrev om - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (svikt i informasjonen)

klær til å bruke om vinteren

barneklær 1.23

skinnklær

Lag sammensatte ord med samme betydning som ordene til venstre det å tilhøre en gruppe

selskapsklær

gruppetilhørighet

innsats for samfunnet

fritidsklær

endringer i klimaet

bomullsklær

motsetning mellom generasjonene

reiseklær

problemer med å finne sin identitet

arbeidsklær

problemer med kommunikasjon 1.21

frihet til å velge

Lag sammensatte ord som tilsvarer ordene til venstre informasjon for elever

politikken som stormaktene fører

elevinformasjon

retten til å bestemme selv

informasjon om eksamen

terapi i grupper

informasjon om valget

senter for kultur

informasjon om studier

krig mellom borgerne i et land

informasjon om arbeidslivet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

bestemmelser i loven

informasjon for turister

politikken som angår sosiale forhold

informasjon for studenter

1.22

Sett inn sammensatte ord som tilsvarer ordene under streken

1.24

Lag sammensetninger ferie med sol og bading

Informasjonsvilien var liten. (Viljen til å informere)

festival med mat og vin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ble intervjuet i tv. (Sjefen for informasjonen)

politikk som angår skole og helse

De startet ----------------------------------------------(en kampanje for å informere)

en kveld med sang og musikk

litteratur for barn og ungdom

programmer med sport og kultur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v a r stort. (Behovet for informasjon)

sol- og badeferie

17


18

Kapittel 2 Pronomen

Kapittel l Substantiv

j

19

- - - - --11

1.25

Kapittel 2 Pronomen

Hvilke ord er substantiv? Sett ring rundt dem

Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 23-28.

Personlige pronomen vennlig

kjærlighet hun

glad Petra tyrkisk

måne

gammel fest

2.1

Atlanterhavet spising

løpe

trening

Sett inn riktig pronomen

mat

kineser ungdom

a Hva heter naboen din?

_ _ _ _ _ _ heter Susanne.

Hva heter mannen hennes?

_ _ _ _ _ _ heter Olav.

De har to barn, ei jente og en gutt.

_ _ _ _ _ _ heter Lise og Tomas.

Går barna i barnehage?

Ja, det gjør _ _ _ _ __

Liker Tomas seg der?

Ja, det gjør _ _ _ _ __

b Hva heter denne elva?

_ _ _ _ _ _ heter Otra.

Hva heter hovedstaden i Estland?

_ _ _ _ _ _ heter Tallinn.

Hva heter landet sør for Estland?

_ _ _ _ _ _ heter Latvia.

Hva kaller man Estland, Latvia og Litauen? _ _ _ _ _ _ kalles De baltiske landene. Hva heter fjellene i Nord-Afrika?

_ _ _ _ _ _ heter Atlasfjellene.

c Hvor ligger Drammen?

_ _ _ _ _ _ ligger i Buskerud.

Hvor mange innbyggere har Bergen?

_ _ _ _ _ _ har ca. 250 000 innbyggere.

Hva heter de sørligste fylkene i Norge?

_ _ _ _ _ _ heter Aust- og Vest-Agder.

Hva heter de største byene på Sørlandet?

_ _ _ _ _ _ heter Kristiansand og Arendal.

Hvor ligger Hedmark fylke?

_ _ _ _ _ _ ligger på Østlandet.

Objektform 2.2

Sett inn pronomen i riktig form a

Fortell om Kari. Bruk pronomen: Kari var syk og hadde feber. _____ lå til sengs, og doktoren kom og undersøkte _____ . Han sa at _ _ _ _ måtte ta det med ro i noen dager og ga _ ___,__ _ litt medisin som skulle få ned feberen.


Kapittel 2 Pronomen

Kapittel 2 Pronomen

20

b

Fortell om Kari og Ola. Bruk pronomen:

hadde mannen på ryggen. « _ _ _ _ _ _ klarte ikke

Kari og Ola var syke og hadde feber. _ _ _ _ _ lå til sengs, og doktoren korn og

det du lovet _ _ _ _ _ _ ,» sa mannen, «men nå har

undersøkte _ _ _ _ _ . Han sa at _ _ _ _ _ måtte ta det med ro i noen dager og

jeg fanget _ _ _ _ _ _ , så nå kan _ _ _ _ __

ga _ _ _ _ _ litt medisin som skulle få ned feberen.

bli med _ _ _ _ _ _ til gården og trekke plogen

21

-

r

f

for _ _ _ _ _ _ _ .» Slik ble hesten husdyr og c

Fortell om Kari og meg. Bruk pronomen:

hjelper på gården til bonden.

Kari og jeg var syke og hadde feber. _ _ _ _ _ lå til sengs, og doktoren kom og undersøkte _ _ _ _ _ . Han sa at _ _ _ _ _ måtte ta det med ro i noen dager og

2.5

Lag setninger med pronomenene til venstre+ en form av å gifte seg

ga _ _ _ _ _ litt medisin som skulle få ned feberen. å gifte seg

2.3

Fyll ut med pronomen

han

Skal han gifie seg?

dere

Når skal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

du

Når skal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

hun

Har _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

de

Planlegger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Jeg

Til sommeren

Yl

Skal ________________ ________________ ______________ ?

du

Vil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ med meg?

Jeg kommer i morgen. Kan du hente _ _ _ _ _ _ _ ? Tom og jeg kommer i morgen. Kan du hente _ _ _ _ _ _ _? Kommer du i morgen? Jeg kan hente _ _ _ _ _ __ Kommer du og Lise i morgen? Skal jeg hente _ _ _ _ _ _ _ ? Lise kommer i morgen. Jeg skal hente-~----Leif og Lise kommer i morgen. Kan du hente _ _ _ _ _ _ _ ?

2.4

Fyll ut med pronomen som passer

2.6

Fyll ut med samme verb + ikke

Det var en gang en villhest som levde på ei frodig slette. Men en dag kom en hjort og begynte å beite på den samme sletta. Hesten ergret seg over dette, men -~---- torde ikke

Hun liker seg her, men jeg liker meg ikke her. Han kjeder seg, men jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

prøve å jage bort hjorten, for _ _ _ _ _ _ hadde så store horn. Da fikk hesten en god ide. De soler seg, men vi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ gikk til en bonde som bodde i nærheten og sa at _ _ _ _ _ _ visste om en flott hjort som bonden kunne fange og spise. Bonden svarte at _ _ _ _ _ _ ikke klarte å fange hjorten, for _ _ _ _ _ _ løp så fort. «Jeg skal hjelpe _ _ _ _ _ _ ,» sa

De konsentrerer seg, men dere --------------- --------------- ----Kari gleder seg til eksamen, men Ola - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hesten. «_ _ _ _ _ _ løper like fort som hjorten. _ _ _ _ _ _ kan sitte på ryggen min, så klarer du nok å fange _ _ _ _ _ _ .» Som tenkt, så gjort. Bonden la sal på ryggen til hesten og satte seg opp på

De skynder seg, men han - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. Hesten løp og løp, men likevel klarte

_ _ _ _ _ _ ikke å ta igjen hjorten. Hjorten løp mye fortere enn hesten, nå som hesten

Ola gruer seg til eksamen, men Kari - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lette pronomen kommer foran ikke, også og liknende adverb når det er enkelt verb i setningen. Se side 131 i teoriboka og øvelse 11.7-11.9.


22

2.]

Kapittel 2 Pronomen

Les teksten. Fortell det samme, men begynn med

.-

Kapittel 2 Pronomen

2.9

l

23

Sett inn pronomen i høflig form God morgen! Hva kan jeg hjelpe _ _ _ _ _ med?

a: Birgitta, b: Kristian, c: Liv og Eli, d: vi

Kunne _ _ _ _ _ være så snill å forklare hva jeg skal skrive her? Jeg prøver å konsentrere meg. Jeg må skynde meg å gjøre flere oppgaver. Snart skal jeg ha eksamen, og den gruer jeg meg til. Men jeg gleder meg til å bli ferdig med skolen. Jeg håper jegfår megjobb etterpå. Jeg kjeder meg hvis jeg ikke har noe å foreta meg. Faktisk liker jeg meg best når jeg har det litt travelt.

Selvfølgelig. Hvis _ _ _ vil sette _ _ _ _ _ her, så skal jeg straks hjelpe _ _ __ _

Ubestemt pronomen 2.8

Fyll ut

2.10

Sett inn ubestemt pronomen i riktig form

Vinden og sola kranglet om hvem av _____ som var den sterkeste. De fikk øye på en

Det er vanskelig å få feriejobb for tida. _ _ _ _ _ _ må gå fra sted til sted og spørre om

mann som gikk langs veien. _____ ble enige om at _____ av dem som klarte å få

det er noen som har brukt for _ _ _ _ _ _ . Det beste er om _ _ _ _ _ _ kjenner

frakken av _ ____ , var den sterkeste. Først skulle vinden prøve. Plutselig kjente mannen

noen som kan hjelpe _ _ _ _ _ _ med kontakter.

hvordan _____ begynte å blåse. _____ kneppet frakken og knyttet beltet så hardt

_ _ _ _ _ _ skal ikke alltid stole på det folk sier til _ _ _ _ __

_____ kunne. Han puttet hendene i lommene, og _____ var ikke mulig for vinden å

_ __ _ _ skal høre mye før ørene detter av!

få frakken av mannen. Jo kraftigere _____ blåste, desto tettere holdt _____ frakken

Men nå får det være nok snikksnakk! _ _ _ _ _ _ trenger en pause av og til.

inntil seg. Til slutt måtte vinden gi _ _ _ _ _ . Så skulle sola prøve seg. _ _ _ _ ga seg til å steke det varmeste _____ kunne. Mannen begynte å svette, _____ knappet opp

Man kan ikke skifte fra ubestemt til personlig pronomen:

alle knappene, og _____ varte ikke lenge før _____ hadde tatt av _ _ _ __

Hvis man vil lære språket, må man (ikke han) snakke mye med folk. eller: Hvis en vil lære språket, må en snakke mye med folk. Se for øvrig teoriboka, ubestemt pronomen.

frakken og bar _ _ __ _ på armen. Da var _____ klart at sola hadde vunnet, og at _____ var sterkere enn vinden.

Spørrepronomen 2.11

Sett inn riktig spørreord _ _ _ _ _ _ er dette? Det er lutefisk. ------

er dette? Det er min bror.

_ _ _ _ _ _ stoppested går vi av på? Neste. _ _ _ _ _ _ bøker skal vi ta med? Disse. _ _ _ _ _ _ dato er det? 5. april. - - - - - - bor

du sammen med? Tanta mi.

_ _ _ _ _ _ skal du gjøre til høsten? Studere.


24

Kapittel 2 Pronomen

Kapittel 3 Adjektiv

_ _ _ _ _ _ fag liker du best? Matte og fysikk.

Kapittel 3 Adjektiv

25

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 29-40.

_ _ _ _ _ _ vei skal vi ta? Vi tar til høyre her.

2.12

Bøyning i kjønn og tall

Sett inn riktig form av hvilken+ en preposisjon

3.1

_ _ _ _ _ skole går du _ _ _ _ ? _ _ _ _ _ land kommer de _ _ _ _ ?

grønn

Hun kjøpte et _ _ _ _ _ _ _ slips og _ _ _ _ _ _ sokker.

_ _ _ _ _ stoppested skal vi gå av _ _ _ _ ?

frisk

Barnet var ikke _ _ _ _ _ _ _ , men foreldrene var _ _ _ _ _ __

dum

Han kom med et _ _ _ _ _ _ _ svar og noen _ _ _ _ _ _ vitser.

viktig

De hadde noen _ _ _ _ _ _ kommentarer og et _ _ _ _ _ _ spørsmål.

ærlig

Jeg tror hun er et _ _ _ _ _ _ _ menneske.

ekkel

De fikk noen _ _ _ _ _ _ _ bilder og et _ _ _ _ _ _ brev.

VISSen

Alle blomstene var

åpen

Vinduet er _ _ _ _ _ _ _ ,og begge dørene er _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ oppgaver har dere problemer

?

_ _ _ _ _ tekster snakket dere

?

_ _ _ _ _ film spilte hun _ _ _ _ ?

2.13

Sett inn adjektivene i riktig form

Hvilke ord er pronomen? Sett ring rundt dem

3.2 hund hest Jeg

to pene gutter

de

en pen gutt

noen gamle menn

dem mann

Gjør om til entall

henne oss

dit

fem dere

mange vakre blomster

deg

noen trygge land

hjem man

to enkle spørsmål

hvem

mange tomme glass

seg

noen praktiske spørsmål to nye snekkere mange frie land

3·3

Sett inn adjektivene i riktig form positiv Hun fikk et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ svar på søknaden.

Det kom mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reaksjoner.


26

-

Kapittel 3 Adjektiv

Svaret var _ _ _ _ _ _ _ _ __

l<apittel3 Adjektiv

3·5

Elevene var veldig _ _ _ _ _ _ _ _ __ De hadde en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ holdning.

aggressiv Landet fører en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ politikk. Det kom mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ angrep på regjeringen.

Sett inn adjektiv med motsatt betydning Er huset nytt eller

?

Er fatet lett eller

?

Var kjøttet kaldt eller

?

Er barnet sykt eller

?

Er teppet gammelt eller

?

Er huset gammeldags eller

?

Er naboene gamle eller

?

Er han norsk eller

?

Var spørsmålet lett eller

?

Hun ga et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ svar. Demonstrantene var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Innlegget var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

tradisjonell De fikk et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ svar. Innholdet i boka er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.6

Lag adjektiv av navnene til venstre

Hun har veldig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ menmger. Asia

Dette er helt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Gjør om til flertall Øvelsen er kjedelig.

musikk. musikk er også fin.

Spania

Dette er - - - - - - - - - - - - - ritualer.

3·4

De liker best

India

Naboen min er

Marokko

Mannen hennes er

Argentina

Jose spiller i et

Frankrike

De hengte opp et

Øvelsene er kjedelige.

statsborger. orkester. flagg.

Huset er gammelt. Gutten er sulten.

3·7

Programmet er nytt. r

Jakka er moderne. Jenta er sliten. Landet er fritt. Brevet er langt. Stedet er trygt. Sønnen er gift.

Lag adjektiv av ordene til venstre problem

Dette er

økonomi

Dette er et

sympati

Naboene mine er veldig

politikk

De hadde en

matematikk

Hun er et

psykologi

Han har et

problem.

diskusjon. gem. problem.

27


28

3.8

-

Kapittel 3 Adjektiv

Gjør om til entall

Kapittel 3 Adjektiv

3.10

Sett inn adjektivene i riktig form kald

Det er ganske _ _ _ _ _ _ _ _ her i landet, og

dyster

været kan være nokså _ _ _ _ _ _ _ _ __

Studentene var slitne.

utenlandsk

Likevel kommer det en god del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ turister hit.

Husene er gamle.

dyp

Mange vil gjerne se _ _ _ _ _ _ _ _ _ fjordene med

Brevene er lange.

bratt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fjellene rett opp fra sjøen.

Brevene var hyggelige.

industrialisert Folk fra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ land setter ofte pris på naturen.

Fjellene er høye.

ren

For mange er det godt å oppleve _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lufta.

Barna var friske.

stor

De fleste turistene er også innom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ byene: Oslo,

Problemene er store.

Problemet er stort.

Problemene er interessante. --------------- ---------------

------

Bergen og Trondheim.

Programmene var gode. Filmene var spennende.

gammel

I Trondheim kan de se _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domkirka.

Vinduene er åpne.

interessant

I Bergen er Bryggen spesielt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Rommene er digre.

spennende

Mange synes at statuene i Vigelandsparken i Oslo er _ _ _ _ _ _ _ __

Landene er frie. Ryktene er sanne. Barna var sultne. Rommene var moderne.

Bøyning i bestemt form 3·9

29

Sett inn adjektivet, eventuelt med bestemt artikkel gammel Dette er et problem.

Hun skal visst selge bilen. Huset er til salgs. Mannen er pensjonist. Filmene er gode.

De skal kjøpe møbler. De leter etter et skap. Mange turister vil se fJorder og fJell.


30

3.11

Kapittel 3 Adjektiv

Sett inn adjektivet i riktig form, eventuelt med bestemt artikkel

Kapittel 3 Adjektiv

3.13

31

Sett inn adjektivene i samme rekkefølge, men i riktig form

sosial Hun er opptatt av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ problemer.

berømt, gammel, nordisk, britisk, verdifull, nydelig, fredelig, vant, farlig, enkel, stor, lett, rask, brutal

Dette er et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ problem.

Det finnes et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skrift fra år 793, som

Det trengs flere penger i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sektoren.

forteller om vikingenes angrep på Lindisfarne kloster i Nord-England. Dette er en av eldste

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ forholdene er ikke gode.

fortellingene om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vikingene på

nasjonal Samferdsel er en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oppgave.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ øyene. I klostrene kunne det være mengder av _____________ ting, og vikingene stjal det de kunne finne. De drepte noen

Flagget er et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ symbol.

av prestene og ødela også _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kirka. Prester, munker og

Mange av deres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skatter er i utlandet.

nonner var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mennesker som ikke var _ _ _ _ _ _ _ _ til å

- - - - - - - - - - - - - - - s a m h o l d e t er viktig.

forsvare seg mot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ voldsmenn. Derfor var det _ _ _ _ _ _ _ __

tradisjonell Han viste oss en - - - - - - - - - - - - - dans.

for vikingene å plyndre klostre og kirker. Mange steder var det _ _ _ _ _ _ __ rikdommer å hente. Vikingene kom inn fra havet med sine _ _ _ _ _ _ _ __

Stedets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ byggeskikk blir borte.

_ _ _ _ _ _ _ _ skip og forsvant til havs igjen etter sine _________ angrep.

De bruker sitt _____________ språk. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ maten smaker godt.

3.14 Sett inn halv i riktig form

3.12 Sett inn adjektivet i riktig form, eventuelt med artikkel

De skal være her et _ _ _ _ _ _ _ år.

De spiste en _ _ _ _ _ _ _ pizza.

Jeg har brukt _ _ _ _ _ _ _ dagen på avisen.

De bor _ _ _ _ _ _ _ året i Spania.

økonomisk Landet har problemer. Problemene er store. Systemet har sviktet. De ønsker et nytt system.

3.15

Sett inn hel i riktig form De skall ese et _ _ _ _ _ _ _ kapittel.

Jeg har lest _ _ _ _ _ _ _ boka.

De blir bortreist _ _ _ _ _ _ _ uka.

Jeg skal ha ferie i en _ _ _ _ _ _ _ måned.

Landets politikk ble lagt om.

3.16 Sett inn liten i riktig form politisk Hun er ikke medlem av noe parti.

Vil du ha den store kofferten? Nei, heller den lille.

Ingen av partiene passer for henne.

Vil du ha en stor porsjon? Nei takk, bare en _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Systemet er råttent!

Bor de i en stor by? Nei, de bor på et ganske _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sted.

Hun er opptatt av ideer og tanker.

Er barna deres store? Nei, de er nokså _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vårt system bygger på folkestyre.

Er huset stort? Nei, det er ganske _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


l

32

Kapitte~ 3 Adjekt1v

Kapittel 3 Adjektiv

Kjøpte dere det store bordet? Nei, vi tok _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l

Ordenstall

Liker du de store druene? Jeg foretrekker _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.19 Ordenstall Har du tenkt å kjøpe en stor bil? Nei, bare en _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Kjøpte du den store radioen? Jeg tok _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

a

Svar med etasjen under: Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Bor de i andre etasje?

3.17

Sett inn liten i riktig form Kari har fått seg en hybel.

Kari har fått seg en liten hvbel.

Vi har et problem. Pc-en passer for meg.

Bor de i sjuende etasje? Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Bor de i femte etasje?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Bor de i niende etasje?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Bor de i tolvte etasje?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Varene har noen feil.

b

Feilene gjør ikke meg noe.

Er hun født den tjuesjuende?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Barn er slitsomme.

Kommer dere den syttende mars?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Barna er trøtte.

Skal dere dra den femtende?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De ville leie ut rommet.

Kommer du den tjuetredje desember? Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nå trenger jeg en pause.

De flytter den sekstende februar.

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Et avbrudd gir nye krefter.

Er det den sjuende i dag?

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.18 Sett inn annen i riktig form a Kommer du i morgen?

Nei, heller en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gang.

Kommer hun fra Bergen?

Nei, fra en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ by på Vestlandet.

Er de fra Tromsø?

Nei, de er fra et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sted i Nord-Norge.

Får hun besøk av broren sin? Nei, men det kommer noen _ _ _ _ _ _ _ _ _ slektninger. b De har flyttet fra det ene stedet til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Svar med datoen etterpå:

3.20 Sett inn ord med motsatt betydning av ordene til venstre første

De satt på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ benk.

øvre

De bor i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del av gata.

neste

Det står på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ side.

Komparativ og superlativ 3.21 Svar med samme adjektiv i komparativ

De dro fra den ene byen til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Var reisen dyr?

Hun flyttet fra det ene landet til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Var huset dyrt?

Det kan være slitsom å flytte fra et land til et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Er rommene store? Er naboene gamle? Er læreren ung?

Dyrere enn jeg hadde ventet.

33,


34

Kapittel 3 Adjektiv

Kapittel 3 Adjektiv

Var hotellrommet lite?

35

god Denne fisken var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn den vi fikk i går.

Var klærne små?

Hva synes du er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , fisk eller kjøtt?

Ble resultatet bra?

Jeg synes fisk er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , hvis den er fersk.

Er kofferten tung?

Jeg synes grønnsaker er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ maten!

3.22 Bruk komparativ med motsatt betydning Er huset hans mindre enn ditt?

gammel Hvem er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ av elevene?

Nei, det er større. Amir og Teo er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i klassen.

Er naboene yngre enn deg? Hvilken by er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her i landet? Er situasjonen verre enn før? Hvilke byer er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i Europa? Ble han bedre etter behandlingen? Er hun eldre enn meg?

3.24 Svar med samme adjektiv i komparativ

Er denne bilen eldre enn den andre? Er denne veien lengre enn den andre? Er leiligheten større enn din? Er forestillingen kortere enn vanlig? Er de importerte grønnsakene dårligere? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Er sekken lettere nå? Er denne oppgaven lettere?

Er boka spennende?

Mer spennende enn filmen.

Er jobben anstrengende?

enn den forrige. enn de forrige.

Er oppgavene kompliserte? Er hun interessert?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn broren.

Er hun berømt?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn hun fortjener!

Er systemet praktisk?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn det gamle.

Er møblene gammeldagse?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn huset.

3.23 Sett inn komparativ eller superlativ, eventuelt med artikkel

Adjektiv brukt som substantiv stor De bor i Tyrkias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ by.

3.25 Sett inn adjektivene i riktig form

Hvilken by er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i Tyrkia? Er Istanbul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn Ankara?

gammel Mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ bor alene.

Ja, den er mye _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De fleste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ steller seg selv.

høy Hvem er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Kim eller Jon?

Ca. lO% av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bor i institusjon. Mesteparten av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er nokså friske.

Kim er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ av dem.

Hvem er penest?

Jeg trodde Jon var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn Kim.

ung Det er en del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ som er arbeidsløse.

Det er vel ikke så viktig hvem som er _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ burde gå uten å gjøre noe.


-36

l

37

Kapittel 3 Adjektiv

Kapittel3 Adjektiv

l

Mange av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tar lang utdannelse.

Disse reglene er ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Noen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ drar til utlandet for å studere.

politiker/en - politikk/en - politisk Hun vil gjerne bli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

fattig Er det mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ der?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ diskusjoner er det viktigste for henne.

Noen av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ har ratt jobb.

Ingen aviser vil trykke de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ artiklene hennes.

Landets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ må ra støtte.

Hun er medlem av et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ parti.

Det er stor forskjell på de rike og _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hun vil at partiet skal forandre sin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hun stoler ikke på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.26 Sett inn adjektiv eller substantiv i riktig form forskjell/en - forskjellig

3.27 Hvilke ord er adjektiv? Sett ring rundt dem

Er det stor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ på maten her og i Hellas? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er ganske store. Landene har _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kultur. Tradisjonene er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Det er store _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mellom by og land. Livet i byen er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fra livet på landet.

økonomi/en - økonomisk Mange land har dårlig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Avisene skriver mye om den dårlige _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vi har et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ problem. Mange er opptatt av den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _krisen. Landets - - - - - - - - - - - - - er svak. Landets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ situasjon er dårlig.

demokrat/en - demokrati/et - demokratisk De ville innføre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vant valget. De ønsket et mer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ system. Landets nye, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ regjering har tiltrådt. Er presidenten republikaner eller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

kJærlighet rose

Ill oderne

forskJell gClinrnel

Politisk

vennlig

sikker

Politikk brite

rød

Ill akt

skarp

Illektig kort

Japansk forskJellig

tysker


l

38

Kapittel4 Determinativer

Ka pitte l 4 Determinativer

·;·

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 41-56.

4·4

Kapittel4 Determinativer

39

Sett inn ordene i entall, med eller uten artikkel (en) tannlege

Kari har tenkt å bli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ har hun en sikker jobb.

Ubestemt artikkel

Jeg kjenner _ _ __ _ _ _ __ _ __ _

4.1

Hvilken artikkel? (en) utlending

_ _ _ _ sted, _ _ _ _ land, _ _ _ by, _ _ _ _ kontinent

Er Tommy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Ja, det tror jeg.

_ _ _ _ spørsmål, _ _ _ svar, _ _ _ feil, _ _ _ problem

Det kommer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ som sjef på jobben.

_ _ _ _ unge, _ _ _ _ barn, _ _ _ ungdom, _ _ menneske

4.2

Sett inn en der det er vanlig med ubestemt artikkel, (en) hvis begge deler er ok. Skriv O der det er vanligere uten artikkel Jeg har fått _ _ _ venn på skolen. Det er fint å ha _ _ _ venn å snakke med.

4·3

Som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ser han ting litt annerledes.

Bestemt artikkel 4·5

Gjenta setningene, men sett inn adjektivet foran substantivet

Sønnen min spiller _ _ _ gitar, og jeg har tenkt å kjøpe _ _ _ brukt gitar til ham til jul.

ny Hvor er læreren?

Nå bor Liv på _ _ _ hybel, men snart skal hun flytte til

Jeg har invitert naboen.

liten leilighet.

Hun har kjøpt _ _ _ gammel leilighet i _ _ _ drabantby.

Jeg har hilst på kona til Ola.

Nå har elevene fått hjelp av _ _ _ lærer. Det er viktig med _ _ _ lærer som hører etter.

De ville vise fram huset.

Leyla vil gjerne bli _ _ _ lege. _ _ _ lege kan hjelpe mange mennesker.

De var fornøyd med møblene.

Gjør om til entall

gammel Husene er sjarmerende.

De er leger.

Svogeren min er også lege.

Mora kommer på besøk.

De er studenter.

Ola er også

Han vil bytte ut telefonen.

De er professorer.

Naboen min er også

Jeg vil gjeme skifte ut tv-apparatet.

De er bønder.

Dattera mi vil bli

De er psykologer.

Er du også

liten Barna går i barnehage.

De er italienere.

Naboen er også

De er polakker.

Mannen hennes er

De er briter.

Er han

De er katolikker.

Venninna mi er

De er oversettere.

Jeg har lyst til å bli

?

Hvordan liker du huset?

Hvor er den nve læreren?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

Jeg tar kofferten. ?

Veska er ikke stor nok. annen Elevene kommer ikke i dag. Skal vi bruke boka?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

.


.

~

40

Kapittel4 Determinativer

Hvor er læreren?

Kapittel4 Determinativer

______________________________________ ?

Vi må gå til rommet.

4.8

Demonstrativer 4.6

boka

___________________ er spennende!

kofferten

Kan du hjelpe meg med ___________________ ?

41

Sett inn denne, dette eller disse ___________________ oppgaven er lett.

Sett inn den, det eller de

___________________ spørsmålene skjønner jeg ikke. Hva skal vi gjøre med ___________________ bildet? Alle ___________________ tingene må ut. __________________ boka må du lese.

4·9

Fyll ut med de, det, den, disse, dette, denne Vil du ha _________________ eplene? Nei, heller ____________ røde der til venstre. Hva synes du om ____________ bildet der borte? Jeg liker bedre _____________ her.

Liker du - - - - - - - - -?

Se på _________

___________ sausen smaker godt! Ja, men ___________ vi fikk i går, var enda bedre. Husker du _____ gangen vi dro til Sverige? Skal vi dra dit i igjen i ____________ uka?

4.10

Sett inn den, det eller de Hva er det? _________ er kinesiske nudler. _________ er veldig gode. Hvor er veska mi? _________ er ikke her, men ________ står ei veske på gangen. Fisken ser fin ut. Ja, _________ er torsk fra Nordsjøen. _________ er helt fersk. Hva synes du om bilen min? _________ er en fin bil. Er _________ ny?

_________ ser spennende ut!

4·7

Hvem er det? __________ er de nye naboene. _________ kommer fra Kongo.

_________ er fine!

Sett inn denne, dette eller disse i stedet for substantivene til venstre

4.11

Sett inn den, det eller de

jakka

Synes du jeg burde kjøpe ___________________ ?

Hvem eier disse bøkene? _______ er mme.

jakkene

Jeg liker __________________ godt.

Hvem eier denne hatten? _ _ _ _ er mm.

slipset

___________________ er lekkert!

Hvem eier dette skjerfet? _______ er mitt.

sokkene

___________________ ser varme ut.

Er _______ dine bøker som ligger her?

brevet

Kan du poste ___________________ for meg?

Er _______ din bil som står utenfor?


42

l

Kapittel4 Determinativer

Hvem er det som bor her? _ _ _ _ _ er fetteren min.

Kapittel4 Determinativer

43

Possessiver

Hvem er det som kommer der? _ _ _ _ _ er naboene mine.

4.13 Sett inn hans, hennes eller deres

Hva heter de? _ _ _ _ _ _ heter Jon og Else. Jeg bodde hos Anna i leiligheten _ _ _ _ _ __ Har du besøkt Ron og familien _ _ _ _ _ _ _ ?

Det er soltørkede tomater. De er veldig gode.

I dag kommer Linn og Tom og barna _ _ _ _ _ _ _ på besøk.

Hva er det?

Jeg hadde besøk av Rosa og foreldrene _ _ _ _ _ _ _ i går. Jeg skal passe huset _ _ _ _ _ _ _ mens de er bortreist. Har du sett Tom og kjæresten _ _ _ _ _ _ _ i det siste?

4.14 Sett inn henne eller hennes Anne Frank levde i Amsterdam under den andre verdenskrigen. Hun og familien _ _ _ __ levde i skjul for nazistene fra 1942 til 1944. Anne Frank skrev dagbok hele tida, og dagboka _ _ _ _ _ ble funnet etter at familien var arrestert. Dagboka ble trykt etter krigen og gjorde Anne Frank kjent i mange land. Historien om _ _ _ _ _ er også blitt filmet, så mange mennesker synes de kjenner _ _ _ _ _ og den triste historien _ _ _ __

Dette er broren min. Hva er det? Hvem er det?

Han ( = broren min) er yngre enn meg. Det er en koala. Den ( = koalaen) er søt. Dette er søstrene mine. De(= søstrene mine) er yngre enn meg.

Det og dette introduserer et substantiv. Personlig pronomen står i stedet for substantivet.

4.15

Sett inn vår i riktig form Vi må reparere fjernsynet _ _ __

Kjøkkenet _ _ _ _ trenger oppussing.

Jeg har ikke betalt regningene _ _ __

Vi får litt hjelp av foreldrene _ _ __

Familien _ _ _ _ er stor.

4.16 Hvem eier dette?

Dobbel eller enkel bestemmelse?

a

4.12 Hva er riktig?

De skal selge det

Disse

Spør en annen. Sett inn riktig form av din: Er denne boka _ _ _ _? Er disse papirene _ _ _ _?

O O O O O O

stort huset. store huset.

Den

store hus. jakka jakkene jakke

er på salg.

Dette

O O O O O O

liten hage lille hage

Er dette heftet _ _ _ _ ? Er denne blyanten _ _ _ _? er fin. b

lille hagen

Spør to andre: Er denne bilen _ _ _ _ ? Er dette huset _ _ _ _ ?

problemet problemer problemene

må løses.

Er disse varene _ _ _ _ ? Er dette barna _ _ _ _ ?

·


l

44

4.17

Kapittel4 Determinativer

Kapittel4 Determinativer

Fyll ut med si- sin

tida i laboratoriet _______ og gjorde flere viktige oppdagelser. Det viktigste arbeidet

-sitt- sine

Camilla har glemt bøkene _ _ _ _ __

Tom leter etter nøklene _ _ _ _ __

Dan og Liv skal hente barna ______ i barnehagen. Tone finner ikke veska - - - - - -

I veska har hun trikkekortet _ _ _ _ __

Dan og Liv skal vaske bilen ______ i dag. Skal Janoz selge huset ______ ?

_______ var oppdagelsen av radium og polonium. Hun giftet seg med den franske vitenskapsmannen Pierre Curie, og hun arbeidet mye sammen med mannen _ _ _ _ _ __ I 1903 fikk de nobelprisen i fysikk sammen. Etter at mannen _______ døde, fortsatte Marie å arbeide med radium. Laboratoriet _______ ble et sentrum for forskning, og hun hadde elever fra store deler av verden.

4.18 Refleksive former

4.21 Fyll ut Les teksten: Lørdag skal jeg gifte meg, og jeg både gleder og gruer meg. At jeg skulle finne på noe slikt, hadde jeg aldri tenkt meg. Men nå blir det tradisjonelt bryllup, med meg i min fineste stas. Jeg har invitert de beste vennene mine, og de fleste slektningene mine kommer også. Jeg føler meg nokså nervøs, og det gjør sant å si kjæresten min også. a

b

Fortell det samme om Robert: Robert skal gifte seg. Han ...

c

Fortell det samme om Anne: Anne skal . ..

Man må stole på _______ egne evner. Man skal hjelpe _______ venner. I vanskelige situasjoner får man vite hvem som er _______ venner. Det sies at man skal elske _______ fiender.

4.22 Sett inn substantivet kone

Gjør om til tredje person Sonja sier: Jeg må selge bilen min. Bilen min er nesten ny. Faren min kommer snart. Jeg savner faren min. Søstera mi kommer også. Jeg og søstera mi er tvillinger. Jeg er glad i søstera mi. Barna mine er to og fem år gamle. Jeg må hente barna mine. Jeg må pusse opp badet mitt. Badet mitt er stygt.

foreldre

Fortell om Sonja: Hun må selge bilen sin.

4.20 Sett inn riktig ord Marie Curie var fra Polen, og det egentlige navnet _______ var Maria Sklodowska. Hun fikk stipend for å fortsette studiene _______ i Paris. Hun tilbrakte mesteparten av

mL

Du må hilse på mine er ute nå.

barn

4.19

45

Der kommer mine mm og _ _ _ _ _ _ _ _ _ mi kommer også.

onkel

mitt?

søskenbarn

Kjenner du

slektning

Jeg kjenner nesten alle dine

Kvantorer 4.23 Skriv tallet åttini

hundre og fem

seksti

åtti seks

sytten

atten

sytti

seksten


~

46

Kapittel4 Determinativer

Kapittel4 Determinativer

Det var

4·24 Skriv prisene med bokstaver 18,-

418,-

57, -

590, -

57,50

1208, -

85,90

1350, -

155,-

2080,-

De fikk veldig Det var altfor Fikk de Det var

b

mat. retter. å drikke også? av alt!

noe - noen Har du

4·25 Skriv årstallene med bokstaver

bråk på hotellet.

Hun har ikke

søsken? å gj��re i dag.

793

1808

Jeg har

arbeid jeg må gjøre.

1005

1912

Jeg har

oppgaver jeg må gjøre.

1349

1940

Har du hørt

1537

2010

Vi har ikke fått

nytt? nyheter.

4.28 Svar med ikke noe eller ikke noen 4.26 Blandet gammel og ny tellemåte

Har du snakket med læreren?

Jeg har ikke snakket med noen.

Har du invitert mange?

Jeg har

fem og tjue femti

Har de gjort mye?

De har

to og femti

Har du sett mange kjente her?

Jeg har

tjuefem femti

Hva har du kjøpt?

Jeg har

ni og nitti nitti

Har du gjort mange oppgaver?

Jeg har

nittini nitti

Vet du mye om edb?

Jeg vet

tjuefem tusen fem hundre og ni

Hvem skal du reise sammen med? Jeg skal

Du hører dette:

Skriv prisen:

to hundre og to og femti

4·29 Svar med det motsatte

to hundre og to femti to hundre og femtito

4·27 Sett inn riktig ord a

mange - mye Det kom

busser med turister.

Var det mange turister der?

Nei, veldig..@.

Fikk dere mye hjelp?

Nei, altfor

Bruker bilen mye bensin?

Nei, veldig

Er det mange elever i klassen?

Nei, ganske

Er det mye industri der?

Nei, veldig

47

-


48

-

Kapittel4 Determinativer

Er det få ledige plasser?

Nei, nokså _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Det er ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ matbutikker her i det hele tatt.

Har du lite hjemmearbeid i dag?

Nei, altfor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ kiosk her, da? Ja, det er to kiosker der borte.

4.30 Svar med komparativ Kom det mange mennesker?

4·31

Kapittel4 Determinativer

49

4·33 Svar med begge to eller begge deler Flere enn jeg hadde ventet.

Skal du servere te eller kaffe?

Fikk du mange svar på annonsen?

Snakker barna deres norsk eller arabisk?

Spiste de mye mat?

Kommer noen av barna hit?

Ja, de kommer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Er det mye å gjøre?

Har du møtt dem før?

Ja, jeg kjenner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Skjønner de mye?

Spiller du klassisk eller moderne musikk?

Er det mange elever i gruppa?

Var det mora eller faren som kom?

Svar med det motsatte

4·34 Gjør om til presens perfektum

Er det flere turister i år?

Nei, littfærre.

Jeg så ingen. Jeg har ikke sett noen.

Får hun mer i lønn nå?

Nei, litt

Jeg møtte ingen.

Blir det flere ansatte til neste år?

Nei, litt

Jeg kjøpte ingenting.

Er den nye leiligheten større?

Nei, litt

Vi fikk ingenting.

Har du færre eksamener i år?

Nei, litt

Vi så ingen.

Får du mer å gjøre i denne uka?

Nei, litt

De hjalp ingen.

Får du flere fridager i år?

Nei, litt

De stjal ingenting.

Har du færre kolleger nå?

Nei, litt

Jeg fant ingenting.

Har du mindre hjemmearbeid nå?

Nei, litt

Er den nye hybelen mindre?

Nei, litt

4·35

Jeg så ingenting. Jeg har ikke sett noe.

Gjenta setningen, men bytt ut verbet med det som står til venstre Der det er nødvendig, må du også bytte ut ingen med ikke noen og ingenting med ikke noe.

4.32 Sett inn noen eller noe i spørsmål og nektende setninger a Vet du om det er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ postkontor i nærheten?

har møtt

Det er ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ postkontor i denne delen av byen.

møtte

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ bank her, da?

liker

Nei, det er ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ bank heller.

snakker med

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ supermarked her?

skal treffe

Jeg kjenner ingen. Jeg har ikke møtt noen.


50

Kapittel4 Determinativer

Kapittel4 Determinativer ·'

b

Vi så ingenting.

Han jobber i _ __ _ _ _ _ ferien .

skjønte

Han jobber _ __ _ _ _ _ sommer.

har sett skal gjøre

Hel står til ord i entall som betegner noe tellelig, og får -ti intetkjønn: en hel dag, et helt år.

så på bryr oss om

Foran substantiv i bestemt form får vi bestemt form med -e, men ingen artikkel: hele familien, hele året.

4.36 Sett inn all og hel i riktig form _ _ _ _ _ _ klassen dro på tur sammen. De var borte ei _ _ _ _ _ _ uke. Det regnet _ _ _ _ _ _ _ uka. _ _ _ _ _ _ elevene ble forkjø let. De hostet

All står til noe utellelig: all medisinen, alt vannet. Alle står til flertall: alle dagene, alle pillene. Hver står til ord i entall som betegner noe tellelig: hver dag, hvert år.

_ __ _ _ _ _ natta. De spiste opp _ _ _ _ _ _ medisinen de hadde. Og de spiste opp _ _ _ _ __

Hun spiste opp alle pastillene. Hun tømte hele eska.

halspastillene. De gikk glipp av _ _ _ _ _ _ _ severdighetene.

_ _ _ _ _ _ _ de hadde planlagt, måtte de bare glemme. _ _ _ _ _ _ _ turen var mislykket.

4·37

Sett inn all, hel og hver i riktig form

4.38 Hvilke ord er determinativer? Sett ring rundt dem

a Det er nesten et _ _ _ _ _ _ _ år til neste eksamen. dette

Han skal være i utlandet _ _ _ _ _ _ _ dette året.

nenne disse

Jeg har bodd her _ _ _ _ _ _ _ mitt liv.

begge )eg ingen

_ _ _ _ _ _ _ fam il ien min bor i utlandet.

nuset

alle

hennes 'Vårt

_ _ _ _ _ _ _ slektningene mine bor i utlandet. rnitt store

b Jeg har gjort _ _ _ _ _ _ _ oppgaven. Det var fei l i _ _ _ _ _ __

oppgavene.

Hun jobber overtid _ _ _ _ _ _ _ dag. Han jobber i _ __ _ __ _ ferier.

nitti sine passe

51


52

Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb

j

53 - --!

De prøvde å finne en ny leilighet, men de klarte det ikke.

Kapittel 5 Verb

Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 57-75.

De sto og så på, men de hjalp ikke.

Infinitiv 5.1

Lag setninger av ord fra spaltene. Sett inn å der det skal være Hver dag pleier jeg Liker du ikke I dag kan jeg ikke Jeg orker ikke Nå må jeg Jeg har ikke tid til Kan du Liker du

(å)

lese norsk handle mat sove middag danse lage salat skrive stil synge ta ferie

5·4

Les teksten og svar på spørsmålene. Bruk for å i svarene Maria gikk til sentrum. Hun skulle kjøpe mat. Først gikk hun til en kiosk, fordi hun gjerne ville få tak i en engelsk avis. Etterpå dro hun til et stort supermarked, der hun kunne finne utenlandske matvarer. Da hun hadde handlet det hun trengte, gikk hun til et advokatkontor, der hun håpet å treffe venninna si. Hun ville invitere henne med til lunsj.

?

Hvorfor gikk Maria til sentrum?

For å kjøpe mat.

Hvorfor gikk hun til en kiosk?

5.2

Hvorfor dro hun til supermarkedet?

Fyll ut med (å) lage mat+ eventuell preposisjon

Hvorfor gikk hun til et advokatkontor? _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __

Jeg har ikke lyst _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _

Hvorfor ville hun treffe venninna si?

Johan liker _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Orker du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? I dag har jeg tid _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __

5·5

Sett inn (å) studere fysikk+ eventuell preposisjon

Kan du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

Til høsten har hun tenkt _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _

Malik er glad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hun har alltid hatt lyst _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ ___

Er du interessert _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ _ _ ___ ?

Læreren anbefalte henne _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ ____

Nåmåvi _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ ___

Hansaathunburde _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Hardubegynt _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _________ ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bør man være flink i matematikk. Alle sier at det er en god ide _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

5·3

Lag setninger med uten å

_ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ får man gode muligheter til jobb. Foreldrene oppfordret henne også _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hun gikk forbi meg, men hun hilste ikke. Hun gikk fOrbi meg uten å hilse. Han satt ved siden av henne, men han snakket ikke.

De så hele filmen, men de skjønte ikke noe.

Tanken _ _ _ __ __ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gleder henne.


j !i

_ _ _5_4_ 1 Kapittel 5 Verb

5.s

Presens s.6

Kapittel 5 Verb l

Velg riktig verb i presens a

Sett inn verbene i infinitiv eller presens

55

kjenne eller vite

_ _ _ _ _ _ _ du mange mennesker her? (å) studere l studerer

kjenne

(personer) Jeg kjenner henne ikke. (følelser) Det gjør vondt. Jeg kjenner en smerte i kneet.

vite

(ha kunnskap om ting og hendelser) Jeg vet ikke hva hun heter.

_ _ _ _ _ _ _ du hvor læreren bor?

Hva _ _ _ _ _ _ _ _ _ Camilla? Hun _ _ _ _ _ _ _ _ norsk. Vi _ _ _ _ _ _ _ ikke hvor lenge vi skal bli her. Hva skal hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ etterpå? Kjemi, tror jeg. De _ _ _ _ _ _ _ ikke hvor de skal flytte. Har ikke du lyst til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Jo, kanskje. Hun _ _ _ _ _ _ _ bare en annen familie fra Paul liker ikke så godt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ hjemlandet. (å) gjøre l gjør

Hun _ _ _ _ _ _ _ seg ensom av og til.

Hva skal dere _ _ _ _ _ _ _ _ i ettermiddag? Vi må nok _ _ _ _ _ _ _ _ lekser.

Jeg _ _ _ _ _ _ _ et stikk i brystet.

Hva _ _ _ _ _ _ _ _ du i helga? Jeg pleier ikke _ _ _ _ _ _ _ _ så mye i helga. b

ligger eller legger

Hva er det du _ _ _ _ _ _ _ _ ? Jeg _ _ _ _ _ _ _ _ ingenting. Hvor er avisen? Den _ _ _ _ _ _ _ på kjøkkenbordet. (å) vite l vet

Jeg _ _ _ _ _ _ _ den der igjen når jeg har lest den.

_ _ _ _ _ _ _ _ du hvor Kim er? Jeg må _ _ _ _ _ _ _ hvor han bor. c

setter eller legger

Lærere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ikke alt. Jeg har behov for _ _ _ _ _ _ _ _ _ mer. Jeg _ _ _ _ _ _ _ alltid avisene på stuebordet, og jeg _ _ _ _ _ _ _ alltid koppene inn i skapet.

/

Presens kan være eneste verb: Hun går. Vi leser norsk./ dag trener de.

Når jeg har lest ei bok,

Infinitiv krever et annet verb: Nå vil hun gå. De planlegger å lese norsk. De hadde lyst til å trene.

jeg den ikke på bordet, men

_ _ _ _ _ _ _ den på plass i bokhylla. Jeg hjelper alltid min mann med å holde orden i huset!

d

5·7

Sett inn verbene i presens

sitter, setter eller står

Jeg _ _ _ _ _ _ _ kofferten her. Resten av bagasjen min _ _ _ _ _ _ __ ikke hvor han bor.

vite

Jeg

møre

Hva

dere i helgene? Vi _ _ _ _ _ _ ikke så mye.

spørre

Hun

meg aldri om noe.

være

Når

det vinterferie? Det _ _ _ _ _ _ i februar.

utenfor. Vi _ _ _ _ _ _ _ oss her. De andre elevene _ _ _ _ _ _ _ i kafeteriaen.

5·9

Sett inn et av disse verbene i presens eller infinitiv sitte, sette, ligge, legge, stå

a Hvor _ _ _ _ _ _ _ bilen? Den _ _ _ _ _ _ _ like utenfor huset. Jeg skal


s6

\ Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb

_ _ _ _ _ _ _ den i garasjen etter at jeg har handlet. Fint, den bør ikke

Preteritum og presens perfektum

_ _ _ _ _ _ _ her utenfor når det blir kveld. 5.10

b Biffene _ _ _ _ _ _ _ kjøleskapet. Du kan _ _ _ _ _ _ _ dem i stekepanna, så

Svar i preteritum. Følg mønsteret Skal du vaske bilen?

Jeg vasket den (år en time siden.

Kan du hente pakka?

_ _ _ _ _ _ _ jeg på litt ris. Jeg har allerede laget salat.

Vil du snakke med Anne?

Den _ _ _ _ _ _ _ på kjøkkenbordet.

Kan du bade hunden?

Vil du _ _ _ _ _ _ _ kakene på et fat og _ _ _ _ _ _ _ fatet på stuebordet?

Du må snart sende søknaden. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kaffekoppene _ _ _ _ _ _ _ allerede på bordet, så nå er det meste klart til gjestene

Skal du ringe til legen?

kommer.

Vil du bestille billettene?

Nå må vi _ _ _ _ _ _ _ barna. De er blitt trøtte.

Når skal du spise?

Hvor skal de _ _ _ _ _ _ _ ?

Kan du spørre Per?

Jeg hadde tenkt å _ _ _ _ _ _ _ dem på det lille soverommet. Men der skal visst en av de andre gjestene _ _ _ _ _ __ 5.11

Svar i presens perfektum

c I dag er jeg trøtt. Jeg tror jeg får _ _ _ _ _ _ _ meg litt på sofaen før jeg vasker opp.

Når skal de flytte?

Gjør det, du! Jeg

Når reiser hun?

kaffen her på bordet, hvis du vil ha en kopp.

Skal vi ta en tur før vi

Kan du hente pakka?

her i godstolen og se på tv.

Jeg har tenkt å Da

Når begynner filmen?

oss i kveld?

Nei, jeg tror jeg bare vil

meg tidlig, men det er et program jeg vil se først.

Skal han søke skoleplass? Skal du sende innbydelsene snart? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

jeg meg her og ser på tv, jeg også.

Skal du ringe til legen? Når skal du sende søknaden? Skal du spørre Anne?

sette/legge noe (objekt)

Hun setter flaska på bordet.

Flaska står på bordet. (vertikalt)

Hun legger avisen på bordet.

Avisen ligger på bordet. (horisontalt)

Hun setter seg.

Hun sitter.

De har allerede flyttet.

NB! Vi setter også noen ganske flate ting, som en tallerken og et fat, på bordet, og de står.

57


ss l

Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb l

59


~ , ....__

___6o_

J

Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb

5.17

Får du snart lønna di? Skal du ta førerkort?

1_ 6_1__

Svar med presens perfektum eller preteritum Sett inn adverbene på riktig plass:

Du må skrive en lapp. a

Skal du se den nye filmen?

Bor du i Bergen? (jeg - bo) Ja, der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i to år nå.

Kan du sette melka i kjøleskapet? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Du må gjøre denne oppgaven.

5.16

(aldri)

Nei,

i Bergen.

(alltid)

Nei,

i Stavanger.

Nei, men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der faktisk i fjor.

Bruk ordene i parentes, og svar i preteritum eller presens perfektum (faktisk)

a

Røyker du? (jeg - røyke) Nei, men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ da jeg gikk på skolen. Ja,

5.18 Sett inn verbene i preteritum

i fem år nå.

Ja, i det siste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mye. Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aldri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Nei, men da jeg var yngre, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ b

Ja, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der en god stund nå.

sitte

I går _ _ _ _ _ _ _ jeg foran tv-en hele kvelden.

sette

Jeg

legge

Mannen min

ligge, legge

Han

meg i sofaen da kampen begynte. seg klokka elleve. og sov da jeg

meg.

Har du lest Ibsens Et dukkehjem? (jeg - lese) Ja, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ det i fjor. Ja, det Ja, Nei, men

5.19

Sett inn verbene i presens perfektum eller preteritum

mange ganger. alle stykkene hans. noen andre av stykkene hans.

Da jeg gikk på skolen, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ det på engelsk.

legge, ligge, sette, sitte

Hvor _ _ _ _ _ _ du _ _ _ _ _ _ _ bilen? Jeg _ _ _ _ _ _ _ den i garasjen i ettermiddag. _ _ _ _ _ _ _ du _ _ _ _ _ _ _ barna? Ja, de _ _ _ _ _ _ _ seg for

c

Har hun fått seg jobb? (hun - få)

en time siden.

Ja, jeg tror _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jobb i forrige uke. Nå

noen tilbud, tror jeg.

Da hun hadde søkt på 17 jobber, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et positivt svar. Nei , jeg tror ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ noen ennå. Nei, i går _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tre avslag.

Hvor lenge _ _ _ _ _ _ _ du _ _ _ _ _ _ _ her og sovet på sofaen? Jeg _ _ _ _ _ _ _ meg etter middag, så jeg Jeg _ _ _ _ _ _ i møter i hele dag. I formiddag sammen med sjefen og diskuterte.

her i to timer nå! jeg i tre timer


~--6-2_ \ Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb \_ 6_3_ ___.

Presens futurum

Preteritum perfektum og preteritum futurum

5.20 Skal eller vil?

5.22 Lag setning med han+ preteritum perfektum av verbet til venstre

Sett inn skal der det er naturlig.

snakke

Da

I dag _ _ _ _ _ _ _ jeg kjøpe en ny bok av Erlend Loe.

gJøre

Etter at

Jeg tror du

finne

Da

adressen, gikk han inn.

vinne

Da

i Lotto, ga han meg l 000 kroner.

holde

Etter at

foredrag i klassen, var han lettet.

like den siste boka hans.

Jeg håper du

trives på skolen.

Kjenner du noen av de andre som _ _ _ _ _ _ _ begynne? Jeg sier fra til barna at de

oppgavene, så han på tv.

holde seg hjemme i kveld.

De _ _ _ _ _ _ _ antakelig protestere, men de må ta litt ansvar. I dag

i to timer, ble det endelig pause.

5.23 Sett inn verb i preteritum futurum Jeg skal gå.

Hun sa at hun skulle gå.

Jeg vil ha ferie.

Hun sa at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De politiske forholdene i hjemlandet _ _ _ _ _ _ _ nok forandre seg.

Jeg skal dra til byen.

Hun sa at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tilstanden _ _ _ _ _ _ _ neppe fortsette som nå.

Jeg vi l komme senere.

Hun sa at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Det

jeg høre et foredrag av utenriksministeren. sikkert bli interessant.

5.24 Sett inn verb i preteritum futurum

5.21 Vil eller skal? Forskerne regner med at temperaturen på jorda _ _ _ _ _ _ _ _ stige.

begynne

Hun måtte gå akkurat dafilmen skulle begynne.

Kanskje det _ __ _ _ _ _ _ bli to grader varmere her.

Vi kom akkurat da de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Det

skrive

Da de _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _____ søknaden, trengte de hjelp .

Noen forskere tror at isen på Grønland _ __ _ _ _ _ _ smelte.

hjelpe

Hun kunne ikke komme fordi hun

I så fall _ _ _ _ _ _ _ _ havet stige.

Hun måtte lære språk hvis hun

Noen synes det

legge

Han kunne ikke se tv, for han

dra

De gledet seg, for de

bli mindre snø om vinteren.

være bra hvis temperaturen stiger.

En kortere vinter

ikke være så ille!

Noen spår at det

bli mer regn og mer vind.

barna. den jobben. barna. til Roma.

Sett inn verb i preteritum perfektum

Det gjenstår å se om forskerne _ _ _ _ _ _ _ _ få rett. henge

Da han hadde hengt ut tøvet, begynte det å regne.

lese

Etter at hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ut boka, sovnet hun.

spise

Da de

gJøre

Etter at de

, vasket de opp sammen. oppgaven, var de forvirret.


64

l

Kapittel 5 Verb l

Kapittel 5 Verb

\-------

gjennomgå

Da vi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ svarene, skjønte vi det bedre.

vente

Han g1'kk h'Jern da han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ta

Etter at hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eksamen, fikk hun jobb.

i to timer.

Modale verb 5.28 lag setninger med ord fra begge spaltene. Sett inn ikke eller gjerne hvis det passer:

5.26 Gjør om Vi skal flytte.

Nå må jeg De fortalte at de skulle flytte.

Vi må skrive stil.

De fortalte

Vi må vente på barna.

De fortalte

Vi har solgt bilen.

De fortalte

Vi har hjulpet naboene. De fortalte

spørre om noe

I dag skal jeg

snakke arabisk ikke

Kan du

vente litt til

?

gjerne Vil dere

dra

Nå bør du

gå på kino

Vi kan komme senere. De fortalte Vi skal ha barn.

De fortalte

Vi har fått leilighet.

De fortalte

5-29 Bruk modale verb i stedet for uttrykkene til venstre De hadde tenkt å flytte.

De skulle flytte.

De er nødt til å gå.

5.27 Knytt setningene sammen med etter å ha De handlet. Så laget de middag. Etter å ha handlet laget de middag. De solgte huset. Så flyttet de til utlandet.

De var nødt til å hjelpe henne. Vi har planlagt å pusse opp. Hun hadde lyst til å flytte. De var nødt til å ombestemm e seg. Hun ønsket å lære å kjøre bil.

Han mistet jobben. Så begynte han å studere.

Det var ikke mulig for dem å komme. Det er ikke mulig for oss å gjøre noe.

Hun så halve filmen. Så ble hun søvnig.

5.30 Modale verb Hun fikk jobb. Så kunne hun kjøpe leilighet.

a

b

Kom med forslag Foreslå at du og en annen skal gå på kino. Foreslå at du og noen andre skal lage en fest. Foreslå at du og en annen skal ta følge. Foreslå at du og noen andre skal ta en kopp kaffe. Kom med tilbud Tilby deg å hjelpe en annen med oppvasken. Tilby deg å kjøre en annen hjem.

Skal vi gå på kino?

Jeg kan hjelpe deg med oppvasken.

6s


Kapittel 5 Verb

66

Kapittel 5 Verb l

67

~-~-------~

Tilby deg å hente en annen etter treninga. Tilby deg å hjelpe noen andre. c

d

Anbefal en annen å lære å gå på ski å ta tran å prøve en gang ti l å snakke med sjefen

Du skal ikke svare!

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Du bør ikke dra.

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Du burde lære å gå på ski.

Om plassering av ikke, se teoriboka side 134.

S-verb

Gi beskjed til en annen om å slutte med det samme å gjøre noe en gang til å søke innen tirsdag å vente på de andre

Du må slutte med det samme.

5·33

Sett inn ett av disse verbene i setningene under trives, synes, lykkes, finnes, skilles, møtes, treffes

- - - - - - - - - - - - - det elefanter i Ghana? Hva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du om byen?

5.31

Be en annen gjøre noe for deg

Vi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ godt der. Nårkanvi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Eksempel: Be en annen om å ta med en kopp kaffe til deg.

Jeg håper vi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ snart igjen.

Vil du ta med en kopp kaffe til meg, er du snill? Eller: Kan du ta med en kopp kaffe til meg også? Eller: Kunne du være så snill å ta med en kopp kaffe til meg? Be en annen sende deg ketchupen. Be en annen hjelpe deg med en oppgave. Be en annen vente på deg. Be en annen om å låne deg 20 kroner til en kopp kaffe. Be en annen forklare deg hva et ord betyr.

Jeg håper du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i jobben. Jeg har hørt at de skal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

5·34

Svar med synes eller tror etter mønsteret Er dette vanskelig? Er timen slutt snart? Kommer bussen snart?

5.32

Bruk preteritum av modale verb Nå må du slutte! Kan du komme?

Hun sa at jeg måtte slutte. Hun spurte om jeg kunne komme.

Vil du bli med på kino?

Hun spurte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Du kan låne boka mi.

Hun sa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Skal du pusse opp?

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Du bør ikke dra alene.

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vilduikkesimer?

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Kan du ikke norsk?

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Bor broren hennes i Madrid? Er det pent i Spania? Er kinesisk mat god? Er han pen? Ble hun glad? Trives de?

Ja. det svnes jeg. Ja. det tror jeg.


68

J

Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb

j

--~--

synes/tror (En personlig mening: Man kan ikke si om det er «korrekt» eller ikke. Noen kan være uenige.)

Jeg synes det er kaldt.

Er det pent i Spania? Det synes jeg.

(Jeg har vært der og sett det selv.)

Er det pent i Spania? Det tror jeg.

(Jeg har den oppfatningen, men har ikke sett det selv. Jeg kan finne ut om det er riktig når jeg drar dit.)

Noen stjal bilen min.

Bilen min _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Noen misforsto Maria.

eller ikke, ved å ta en titt på gradestokken.) (Jeg vet ikke. Enten går den, eller så går den ikke. Da kan man ikke synes noe om det, bare tro.)

Bilen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Noen avbrøt programmet.

Jeg tror det må være minus 20 grader. (En personlig oppfatning, men det går an å finne ut om det er riktig Går bussen til sentrum? Jeg tror det.

Noen ødela bilen.

De solgte huset.

5·37

Gjør om til passiv Les teksten og skriv om: Dette skjedde i går: Et snøras traff Martin i hodet. Det skadet ham ikke alvorlig, men noen kjørte ham til legevakta. Legen sendte ham hjem igjen i drosje. På hjemveien kjørte en annen bil på drosjen han satt i. Noen sendte både Martin og sjåføren til sykehuset. Legen undersøkte dem grundig, og fant ut at han kunne sende dem hjem igjen i dag eller i morgen.

Passiv Hva skjedde med Martin i går?

5·35

Gjør om til passiv a

b

Da han kom ut av huset sitt, _ _ _ _ _ _ _ han _ __ _ _ _ _ av et snøras fra taket.

Sett inn verbet i presens:

Han _ _ _ _ _ _ _ _ ikke alvorlig _ __ _ _ _ __ _ , men han

(pusse opp) Blokka vår blir vusset opp i denne måneden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til legevakta for sikkerhets skyld. Etter en sjekk

(reparere)

Taket

_ _ _ _ _ __ _ _ han _ _ _ _ _ __ _ _ hjem igjen i drosje, men på veien hjem

(male)

Oppgangen vår - - - - - - - - - - - - - - - - - i lyse farger.

_ _ _ _ _ _ _ _ drosjen han satt i, _ _ _ _ _ _ _ _ _ av en annen bil, og både

(fornye)

Leilighetene

Martin og drosjesjåføren _ _ _ _ _ _ _ _ _ til sykehuset. De _ _ _ _ __ __

(fikse)

Inngangsdøra

grundig _ _ _ _ _ _ _ _ _ , og de er friske nok til at de kan _ _ _ _ _ _ _ __

(bytte ut)

Alle lampene

hjem i dag eller i morgen.

(skifte ut)

Vinduene

(forandre)

Hele blokka

5.38 Gjør om til presens perfektum passiv

Fortell det samme i fortid:

Noen har reparert tv-en. _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Blokka vår ble pusset opp i fOrrige måned.

Vi har invitert Anna. Noen har ødelagt byen.

5.36 Gjør om til preteritum passiv Aktiv Noen trykte boka.

Passiv Boka ble trykt.

Politiet arresterte naboen.

Naboen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

De har nedlagt skolen.


___1_0~\

Kapittel 5 Verb

Kapittel 5 Verb

71

J

-~-~-

5·39

_ _ _ _ _ _ _ _ hit litt! Ja, nå kommer jeg.

Gjør om til setninger med s-passiv i presens. Du må vaske og koke kjøttet.

_ _ _ _ _ _ _ _ på denne vinen! Den er makedonsk.

Kjøttet vaskes og kokes.

_ _ _ _ _ _ _ _ stille, er du snill. Jeg prøver å høre radio. Du må skjære grønnsakene i biter. _ _ _ _ _ _ _ _ så snill å sette ned lyden. Det er altfor høyt. Man må tilsette salt. _ _ _ _ _ _ _ _ foreldrene dine fra meg! Ja takk, det skal jeg gjøre. Dere må skrive oppgaven med penn. Man må legge søpla i plastsekker. Man må betale husleia på forskudd.

5.42 Bruk imperativ, modale verb og andre uttrykk for å få fram det som står til venstre

Hils hjem!

Man må vise månedskort ved kontroll. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Be en om å vente på deg. Man må sende søknad innen l. mars. Be Be Be Be Be

5.40 Sett inn et verb som passer. Velg mellom disse fordeles/fordelt, gjøres/gjort, selges/solgt, avgjøres/avgjort, feires/feiret, nedlegges/nedlagt

en om en om en om en om en om

Vent på meg, er du snill. Vent litt! Vær så snill å vente litt. Kan du (ikke) vente litt?

å hente kaffe til deg. å gjenta spørsmålet. å hjelpe deg. å kjøre forsiktig. å hilse sin kone fra deg.

Alle oppgavene vil bli fOrdelt senere. Alle oppgavene skal fOrdeles blant elevene. Huset vårt skal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Skolen vår skal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Refleksive verb 5·43

Fyll ut etter mønsteret

Jobben må _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bedre. a Jeg liker å sole meg.

Liker du å sole deg?

Jeg klarer ikke å konsentrere meg.

Klarer du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Jeg gleder meg til jul.

__________________________________?

Jeg har forberedt meg godt.

_________________________________ ?

b De liker seg her.

Vi liker oss også her.

Imperativ

Jeg gruer meg.

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.41

Han konsentrerer seg.

Jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vi skynder oss.

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Nasjonaldagen skal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Dagen vil bli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i stillhet. Saken vil bli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ senere. Fabrikken vil bli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til neste år. Ingenting kommer til å bli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ med problemet.

Sett inn en imperativ som passer _ _ _ _ _ _ _ _ litt! Nei, jeg kan ikke vente lenger. _ _ _ _ _ _ _ _ en kake til! Nei takk, nå er jeg mett. _ _ _ _ _ _ _ _ forsiktig! Ja da, jeg kjører alltid forsiktig.


Kapittel 5 Verb

72

Kapittel 5 Verb

l

73

-~--~

5·45 Velg blant verbene og sett inn riktig form

Sammensatte verb 5·44 Sammensatte verb

slå av l avslå

De måtte ______________ tilbudet. a

Hva heter verbet som tilsvarer substantivet? Bøy verbet. Kan du ______________ tv-en? vedtak/et

å vedta - vedtok - har vedtatt

undervisning/en oppfyllelse/u oppsigelsen

dra inn l inndra

Førerkortet ble ______________ Kan du ______________ båten?

mottakelse/u

ta imot l motta

opptak/et

Hun klarte ikke å _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ballen.

nedgang/en

De har _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mange klager.

framgang/en sammenheng/en

5.46 Hvilke ord er verb? Sett ring rundt dem

påstand/en b

Bruk et av verbene over og fyll ut med preteritum passiv: Forslaget ble vedtatt i går.

nedover

sitte

Elevene _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ av en ung student. Ønsket hennes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hvor mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

trening flyktning

:fatt verb

løp flyktet

Forslaget _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ med interesse. ble Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ på sykepleierskolen. c

Fyll ut med et av verbene over i presens aktiv: Levestandarden går heldigvis ikke ned. Er det SV som ___________ mest ___________ ? Denne forklaringen ___________ dårlig ___________ De ___________ at forklaringen er riktig.

flukt holdt

skriving funnet

lagt

lo

konkurranse vent


-

74

Kapittel6 Partisipper

Kapittel6 Partisipper

75

l

Kapittel6 Partisipper

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 76-80.

Presens partisipp 6.1

6.2

Skriv om med presens partisipp

Jeg har ikke ____________ _____ noe til de andre.

(skrive)

Jeg har ikke ____________ _____ brev til henne ennå.

(gjøre)

Hva har dere ___________ _____ i dag?

Partisipper brukt som adjektiv

Bare (fortsett å ligge på sofaen.)

Bare bli liggende.

De (fortsatte å sitte.)

De _____________ _____________ __________

Bare (fortsett å sitte.)

Bare _____________ _____________ _________

Vi vil (fortsette å bo her.)

Vi vil ------------ ------------ --------

Han (fortsatte å bo der i ti år.) Hun (fortsatte å være i utlandet.)

6.4

Lag presens partisipp av verbene 1mponere

Det var en imponerende forestilling.

dominere

Han er en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ person.

Han _____________ _____________ __________

irritere

Alt bråket var _____________ ______________

Hun _____________ _____________ _________

avgJøre

Dette er et ____________ ____________ ___ valg.

deprimere

Det er en ____________ ____________ ___ film.

fascinere

Hun er en ____________ ____________ ___ kunstner.

oppmuntre

Resultatene var ____________ ____________ __

diskriminere

De kom med ____________ ____________ __ uttalelser.

Skriv om etter mønsteret gå

Hun kom gående bortover fortauet.

løpe

De ____________ ____________ _____ ut av skogen.

sykle

Han ____________ ____________ _____ langs hovedveien.

Jogge

Han ____________ ____________ _____ bortover banen.

hoppe

Ungene ____________ ____________ _____ mot oss.

6.5

Sett ordene under streken inn i setningen. Gjør om til presens partisipp Hun trøstet de gråtende guttene. (guttene som gråt) Klimaendringen utgjør------ ------------- ------------- ------------- -(en katastrofe som truer)

Perfektum partisipp 6.3

(si)

Dette er---------- ------------- ------------- ------------- -------(et problem som øker)

Sett inn perfektum partisipp av verbene til venstre brev i dag.

(få)

Jeg har

(gå)

Nå har alle sammen

(legge)

Har barna

(sette)

Alle gjestene har

(komme)

Har alle

(bo)

Hvor lenge har dere

(løpe)

Jeg har

hele veien hjem!

(se)

Har du

den nye filmen?

hjem.

------------- ------------- ------------- ------------- - vil kritisere oss. (generasjoner som kommer) De vil legge ned

seg?

(industrien som forurenser) seg i stua. ------------- ------------- ------------- ----------- er viktig for partiet. (valget som kommer)

? her?


76

6.6

Kapittel6 Partisipper

Kapittel6 Partisipper

Sett inn presens eller perfektum partisipp i riktig form

6.8

s kremmendels kremt

oversatt

Hun leste en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ roman.

Hun leser helst _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ litteratur.

Han blir

Disse bøkene er godt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

av nyhetene på tv.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dikt kan være gode.

De synes utviklingen er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Framtida virker _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ på mange.

oppsagt

Det er kanskje ikke rart at mange blir _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Det er mange som er blitt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i det siste.

deprimerende/deprimert

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ har organisert seg.

Hun føler seg ofte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ om vinteren.

Noen av de

Hun synes mørket er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvor mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er det på skolen?

Seerne ble _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Det er 20 fast

Mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ seere klaget over det _ _ _ _ _ _ _ _ programmet.

Gjør om til foranstilt adjektiv et hus som er malt hvitt

har fått ny jobb allerede.

ansatt

De så en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ film på tv.

6.7

Sett inn perfektum partisipp i riktig form

Mange av de

6.9

i vår avdeling. har vært her i minst 20 år.

Sett inn perfektum partisipp i riktig form

et hvitmalt hus bortkastet

et brev som er skrevet på maskin brevene som er skrevet på maskin presidenten som er nyvalgt et område som er fylt med konflikter

Alt arbeidet er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hele dagen er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Det,er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ penger å kjøpe ny bil. Det er

tid å søke den jobben.

en arbeider som er sagt opp arbeiderne som er sagt opp luft som er forurenset lufta som er forurenset

forurenset

Elva er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Det er ikke mulig å fiske i det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vannet. Det er mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ innsjøer der. De vil flytte fra det

området.

77


78

Kapittel 7 Adverb

Kapittel6 Partisipper

Kapittel 7 Adverb

håndskrevet

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 81-88.

Får du mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ brev? Du bør ikke levere en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ søknad.

Tidsadverb

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ søknader blir ikke så godt mottatt. Hun beundret det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ manuskriptet.

7·1

6.10 Sett inn et av ordene i riktig form interessant

interessert

Svar med det motsatte Kom de tidlig?

Nei, de kom _ _ _ _ _ _ __

Ser du dem ofte?

Nei, ganske _ _ _ _ _ _ __

Du blir alltid så sint!

Jeg blir _ _ _ _ _ _ _ _ sint!

Studerte hun norsk da?

Nei, men hun studerer norsk _ _ _ _ _ _ __

Er du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i historie? Jeg synes vikingtida er en veldig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ periode.

7·2

Sett inn adverbene

Det er - - - - - - - - - - - - å lese om samfunnet for tusen år siden. ennå

Det er gjort noen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ funn her i nærheten.

lenge

fremdeles

Jobber du _ _ _ _ _ _ _ _ på kafeen?

Studentene er veldig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i alt de får høre.

Ja, jeg har _ _ _ _ _ _ _ _ ikke funnet noen annen jobb.

Ivrige og _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ studenter setter alle lærere pris på.

Jeg har faktisk ikke søkt noen annen jobb _ _ _ _ _ _ __ Har du jobbet _ _ _ _ _ _ _ _ der nå? Ikke i et helt år _ _ _ _ _ _ __

Interessert eller interessant? Interessert er perfektum partisipp av interessere. Ordet bøyes normalt ikke i flertall når det står etter verbet: De er interessert i .... Man er interessert i et emne.

Fremdeles og ennå kan ofte brukes om hverandre, men fremdeles kan ikke stå etter ikke: Jeg er ennå/fremdeles ikke lei av å jobbe der. Jeg er ikke lei av å jobbe der ennå.

Interessant er et adjektiv som skrives likt i hankjønn og intetkjønn. Uttalen er derimot ulik. l hankjønn og hunkjønn er siste lyd en nasal (ng). Vi hører ikke t-en. l intetkjønn uttales t-en etter den nasale lyden. l flertall uttaler vi e-en etter den nasale lyden, men vi hører ikke t-en. Et emne kan være interessant.

Lenge står med presens perfektum: Har du jobbet lenge på kafeen?

Måtesadverb 7·3

79

Finn et adverb som betyr omtrent det samme som det kursiverte De oppførte seg på en god måte. Vi pleier å gjøre det på denne måten. Vi pleier å gjøre det på en annen måte. Hun snakker med høy stemme.


Bo

Kapittel 7 Adverb

Kapittel 7 Adverb

l

81

----Han spiller på lavt volum .

Det er dyrt å gå _ _ _ _ __

Han snakker ikke klart.

Nå må dere slutte. Tida er _ _ _ _ __

De kjører med veldig lav fart.

Når skal de dele _ _ _ _ _ _ vitnemålene? Lyden på tv har falt _ _ _ _ __

7·4

Adjektiv eller adverb?

c

inn/inne

pen/pent/pene - pent

Hver helg holder vi oss _ _ _ _ __

De snakker så _ _ _ _ _ _ _ _ om naturen i Norge.

Naboene drar alltid langt

På Vestlandet er det

Vi kom

Hun maler veldig

fjorder og fjell.

Vi må sette oss

bilder.

Lovene griper

Før malte hun ikke så _ _ _ _ _ _ _ _ , synes Jeg.

i skogen. på mange interessante emner. i reglene som gjelder. i folks hverdag.

Du er _ _ _ _ _ _ på noe viktig nå.

fin/fint/fin e - fint d

Bordet er så _ _ _ _ _ _ __

opp/oppe

Du har virkelig dekket det så _ _ _ _ _ _ __

Når sto du _ _ _ _ _ _ _ _ i dag?

med _ _ _ _ _ _ _ _ , friske blomster.

Jeg har vært Rasisme er stadig

siden klokka seks. til debatt. Har dere tatt _ _ _ _ dette problemet i klassen?

Det har ikke gått _ _ _ _ _ _ for alle hvor viktig det er.

Stedsadverb

Hun er syk, men tanken på barna holder henne _ _ _ __

7·5

Sett inn ordene i riktig form a

hjem/hjemme Hun sitter ofte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og leser. Hun går tidlig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fra jobben.

b

De har holdt _ _ _ _ _ _ _ å klage på maten.

7·6

Sett inn adjektivet lang(t, -e) og adverbene lenge/langt Det har tatt lang tid. De har reist langt, og de har ventet lenge.

Vi må skynde oss

Filmen var veldig _ _ _ _ _ _ _ __

Vi må være _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ før klokka ti.

Skuespillet er nokså _ _ _ _ _ _ _ _ __

Jeg liker meg godt

Det varer ganske _ _ _ _ _ _ _ __

Han føler seg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her i landet.

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ til byen?

Men han lengter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ av og til.

Er det _ _ _ _ _ _ _ til eksamen?

ut/ute

Hvor

Barna må _ _ _ _ _ _ og leke; det er best for dem å være _ _ _ _ __

Hvor

Skal vi spise _ _ _ _ _ _ i dag? Vi går så sjelden _ _ _ _ __

Tar det

må vi vente? må vi gå? Et par kilometer. tid?


82

Kapittel 7 Adverb

Kapittel 7 Adverb

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vei dit?

7·9

Nå er det ikke så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til ferien. Tida virker _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ når man må vente. Dagene virker _ _ _ _ _ _ _ _ _ noen ganger.

Adverb

Adjektiv (distanse og tid)

Hvor lenge har du vært her? (tid) Hvor langt har du reist? (distanse)

Hvor lang vei er det? Hvor lang tid bruker du? Hvor langt hopp klarte hun? Hvor langt er semesteret? Hvor lange turer tar du? Hvor lange perioder jobber du? Adjektivet beskriver et substantiv.

Adverbet står til et verb.

Modale adverb 7·7

Skriv om til setninger med adverb som sikkert, nok, vel, visst, neppe Jeg regner med at det går bra.

Det går sikkert bra.

Jeg har hørt at de skal gifte seg.

De

Jeg tror ikke det er sant.

Det

Jeg tror de kommer snart.

De

Jeg tror ikke hun klarer eksamen.

Hun

Jeg så i avisen at renta skal gå ned.

Renta

Jeg regner med at han kommer.

Han

Jeg tror ikke han har glemt det.

Han

Jeg håper du kommer i bryllupet.

Du

Spørrende adverb

Sett inn heldigvis 7.10

Sett inn hvor+ ordet over linja

De kommer snart. gammel

Jeg skal snart ha ferie.

Hvor gammelt er huset?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er barna dine?

I neste uke har jeg fri.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er Stortinget?

Dette er ikke så vanskelig.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er denne vinen?

Nå er det slutt på oppgaven.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er besteforeldrene hennes?

7.8

Sett inn et adverb som gir setningene til høyre omtrent samme mening som setningene til venstre

stor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er kjøkkenet?

Jeg regner med at han kommer.

Han kommer nok.

Jeg har hørt at de skal gifte seg.

De skal

gifte seg.

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er regningen?

Jeg regner med at det går bra.

Det går

bra.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er budsjettet?

Jeg håper at du kommer på festen.

Du kommer

Jeg tror ikke jeg kan komme.

Jeg kan

Som du vel vet, starter ferien mandag.

Ferien starter

Jeg håper det ikke er sant.

Det er

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er barnerommene?

på festen? komme. mandag. ikke sant?

mye/mange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kom det i selskapet? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er koster billetten? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er det som har meldt seg? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ må du gjøre før du går hjem?

?


Kapittel 7 Adverb

Kapittel 7 Adverb

Vi har ventet

langt/lenge

lenge.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skal du bli her?

Det er

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er det til eksamen?

Regningen var

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er det til byen?

De ble

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ har du gått i dag? Ti kilometer.

Det var

riktig å svare slik.

Han er

beskjeden.

uakseptabelt! høy. sjokkert.

Nektende adverb 7.13 7.11

Sett inn enda, mye eller veldig

Gjør setningene negative etter mønsteret Dette er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lett. Jeg liker kaffe, og jeg liker te også.

Jeg liker ikke kaffe. og jeg liker ikke te heller.

Det er - - - - - - - - - - lettere enn det andre. Men snart blir det nok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lettere.

Jeg snakker russisk, og jeg snakker polsk også.

Jeg tror ikke det blir så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lettere. Jeg synes grammatikk er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ morsomt.

Hun spiser kjøtt, og hun spiser fisk også.

Men matematikk er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ morsommere! Jeg har vært i Spania, og jeg har vært i Portugal også.

Jeg har tatt skriftlig prøve, og jeg har tatt muntlig prøve også.

Sammenbindende adverb 7.14

Knytt sammen setningene ved hjelp av adverb først, etterpå, deretter, så, likevel, dessuten, derfor, dermed De dro til Kirkenes. De dro til Hammerfest. Først dro de til Kirkenes. Så dro de til Hammerfest.

Gradsadverb/framhevende adverb 7.12

Han hadde en god jobb. Han sluttet. Han hadde en god jobb. Likevel sluttet han.

Sett inn riktig ord a

b

helt - ganske

Huset er for lite. Det ligger for langt fra byen.

Hun ble _ _ _ _ _ _ _ _ sur.

Han ble _ _ _ _ _ _ _ _ rasende.

Jeg er _ __ _ _ _ _ _ utslitt!

Alle er _ _ _ _ _ _ _ _ trøtte.

Dette var _ _ _ _ _ _ _ _ morsomt.

Det var _ _ _ _ _ _ _ _ topp!

Hun tok norskprøve. Hun begynte å jobbe.

altfor - helt Dette er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vanskelig for meg. Dette er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ umulig å forstå.

Hun tjente godt. Hun var ikke fornøyd.

ss


86

Kapittel 7 Adverb

Kapittel 7 Adverb

j

87

-----~

Leiligheten var for liten. De lette etter noe nytt.

Festen varte lenge, _ _ _ _ _ _ _ _ enn planlagt. Turen hjem var _ _ _ _ _ _ _ _ enn jeg hadde trodd.

Arbeidet var kjedelig. Hun ville ikke slutte.

Lengre er komparativ av adjektivet lang/langt/lange: Turen var lang -lengre enn jeg hadde ventet.

Gradbøyning av adverb 7.15

Sett inn bedre, best eller heller, helst eller mer, mest a Jeg liker sommeren _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ enn vinteren. Jeg vil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ha det for varmt enn for kaldt. Jeg liker meg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ når sola skinner. Jeg vil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kunne bade i sjøen. Jeg liker meg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ved sjøen enn i byen. b Hva liker du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , kaffe eller te?

Hva vil du _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ha til middag? Hva slags filmer liker du _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ ? Jeg ser _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ franske filmer. Jeg forstår dem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Jeg skulle gjerne gå _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ på kino. Men jeg trives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hjemme.

7.16

Sett inn lenger eller lengre Jeg har _ _ _ _ _ _ _ _ vei til trening nå enn før. Jeg jobber _ _ _ _ _ _ _ _ hver dag. Jeg burde løpe litt _ _ _ _ _ _ _ _ enn Jeg gJør. Dere har bodd her _ _ _ _ _ _ _ _ enn meg. Jeg vil helst ikke bo her _ _ _ _ _ _ __

Lenger er komparativ av adverbene lenge og langt: Jeg gikk langt - lenger enn jeg hadde tenkt.


-~l!~:~~~~cf;ii.::t'if~',;r~.:..:t<.ti.iL.~;~.;.\t;.<'~::.:··.e·::,\!':::,:,;.~:q.,".t..,.-<.,f_,;l.'.:.r:·,~

88

1

KapittelS Preposisjoner

Kapittel 8 Preposisjoner

Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 89-101 .

8.3

-<'.,"'·-.!·.-.~,<'

•• .

,~ ~~

· , • ....

Kapittel 8 Preposisjo-ner

89

Sett inn preposisjoner som passer Jeg håper de kommer

jul.

____ høsten må vi bli ferdige med prosjektet.

Tid 8.1

'·•

Svar med

De har jobbet her _ ___ 2003.

for fem minutter siden, om fem minutter eller (i) fem minutter

Jeg har jobbet her ____ tre år.

Hvor lenge har dere ventet?

____ krigen bodde de i utlandet.

Når kom du?

Hun kan vente her ____ klokka fem.

Når begynner filmen?

Hun har ikke vært hjemme ____ i fjor.

Hvor lenge varer reklamen?

Hun har ikke vært hjemme ____ ti måneder.

Når er det frokost?

Jeg har vært syk ____ tre uker.

Hvor lenge skal egget ditt koke? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vi har snakket om preposisjoner ____ mange dager.

Når kom gjestene? Når fikk dere beskjeden?

8.2

Svar med

8.4

a 1349

om, i eller til

Når kom de hit?

____ vinter.

Når liker du deg best her?

____ våren.

Når har de tenkt å flytte?

____ sommeren, tror jeg.

Når pleier de å besøke dere?

____ sommeren.

Når er det penest der?

____ høsten.

Når skal du reise neste gang?

____ høsten.

Når skal du ta førerkort?

____ våren.

Når skal du kjøpe bil?

____ sommeren.

Når traff du dem?

____ sommer.

Når skal du besøke dem?

_ _ _ jul. De har invitert meg til å bo hos dem _ _ _ jula.

Når kommer de hit?

De har tenkt å komme _ _ _ påske. De reiser alltid et eller annet sted ____ påsken.

Hva gjør du?

Hva er riktig?

Jeg drømmer om hva jeg skal gjøre ____ ferien!

b ca.1050

c 1814

d 1905

8.5

Norge ble rammet av en pest

Vikingtida tok slutt

Norge fikk sin grunnlov

Norge ble selvstendig

Sett inn i,

o o o o o o o o o o o o

på fjortenhundretallet. i fjortenhundretallet. på trettenhundretallet. i tusentallet. på ellevetallet. på tusentallet. i attenhundretallet. på attenhundretallet. på nittenhundretallet. i tjuetallet. på nittenhundretallet. i det nittende hundreåret.

om eller på

a Jasmin har vært i byen ____ mange timer. Jeg venter henne hjem ____ en times tid. Jeg har ikke vært i byen ____ mange uker nå. Jeg har ikke kjøpt meg nye klær ____ flere år. Jeg må kjøpe meg noen langbukser ____ dette semesteret.


91

KapittelS Preposisjoner

b Hvor lang tid bruker du ____ hjemmearbeidet? Jeg gjør det meste ____ en time.

Jeg jobber konsentrert ____ en times tid.

Sted 8.8

l eller på? Ola har vaske- og ryddedag. Han gjør rent ____ hele leiligheten.

Jeg klarer ikke å bli ferdig ____ så kort tid. Jeg må lese ____ minst tre timer.

Han rydder bort alle klærne som nå ligger ____ gulvet og

8.6

____ stoler og bord. Klærne putter han ____ vaskemaskinen

Sett inn i, på eller om

. Når klærne er rene og tørre, legger han

og setter den a

plass. Lommetørklærne sine legger han

- Jeg har dessverre vært mye syk ___ høst; jeg har vært syk fire ganger _ _ _ et halvt år.

dem

- Jeg har heldigvis ikke vært syk ____ mange år. Bank i bordet!

____ den øverste skuffen ____ kommoden. Undertøyet plasserer han ____ ei hylle ___ skapet.

____ fem dager drar jeg til Spania. Kanskje det hjelper å ligge i sola _ _ noen dager.

Alle skjortene og buksene henger pent ____ det største

b - Skal vi gå til byen sammen ____ morgen?

skapet. Skoene står ____ gulvet ____ gangen.

____ veggen ____ gangen henger han opp nye

- Da må vi gå ____ formiddagen , for jeg skal på norskkurs ____ ettermiddagen, og ____ kvelden får vi gjester.

kroker til regntøy og luer. Da han har vasket speilet over

____ morgen tidlig må jeg gå til politiet, og jeg blir der kanskje ____ noen timer.

vasken ____ badet, får han øye ____ en ganske

- Da får vi heller få oss en bytur senere ____ uka. Når ____ dagen har du best tid?

sliten, men stolt fyr!

• •

Kaia sitter på kofferten. Klærne ligger i kofferten. Navnet hennes står på kofferten.

- Jeg jobber tre formiddager ____ uka. ____ ettermiddagen har jeg ofte fri. - Jeg har norskkurs ____ ettermiddagen, og jeg jobber ____ kvelden - tre kvelder ____ uka. ____ neste uke skal jeg jobbe ____ natta.

8.7

Sett inn riktig preposisjon a Har du vært ____ Nord-Norge? Jeg har bodd en stund ____ Finnmark. Hun har venner ____ Sørlandet og ____ Bergen.

Skriv om Det er 24 timer siden jeg sov sist.

8.9

Jeg har ikke sovet på 24 tim er.

Det er en måned siden jeg har sett henne. Jeg har ikke sett henne _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nå bor de ____ Oslo, men de har tenkt å flytte ____ Vestlandet. Hun liker seg best ____ sjøen, mens han helst vil bo midt ____ en stor by.

Han brukte to uker på å lære å kjøre bil.

Han lærte å kjøre bil _ _ _ _ _ _ _ _ __

Dattera deres har lyst til å flytte ____ utlandet. Hun har bodd ____ mange forskjellige

I løpet av et år har hun lært godt norsk.

Hun har _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

land. I fjor bodde hun ____ en liten landsby langt ute ____ landet ____ Sør-Italia.

Det er sju timer siden jeg spiste sist.

Jeg har _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Det er tre uker siden du leverte stil.

Du har _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

b Hvordan er det politiske systemet ____ Storbritannia? De britiske øyene?

Hvordan er det politiske systemet Hvordan er forholdene

England nå?

Hvordan er situasjonen

Irland?


l

92

Kapittel 8 Preposisjoner

KapittelS Preposisjoner

Hvordan er situasjonen ____ Island?

Tilhørighet

Hva vet du om forholdene ____ Australia?

8.12 Fyll ut med genitiv eller preposisjon

c Har du vært ____ Sri Lanka? Jeg har vært på ferie ____ den sydlige delen av landet. Men jeg ferierer vanligvis ____ Spania. Både ____ Mallorca og ____ de greske øyene bor det mange nordeuropeere i ferien. De liker å reise ____ Syden, både for å ligge

Genitiv skolens lærere

Preposisjon lærerne på skolen

Spanias hovedstad bøkene til læreren

____ badestrendene, bade _ _ _ det varme vannet og for å oppleve andre kulturer. kulturlivet i Paris Det er spennende å gå ___ museer, gå ___ konserter og spise ___ gode restauranter. filmens slutt bilens eier

8.10 Hva er riktig?

et ti års barn Hun skal

De er

o o o o o o

o

pa hos

frisøren.

Hun bor

til hos til

rektor i dag.

De er

o o o o o o

ei pakke på tre kilo hos

tanta og onkelen sin.

sammen

8.13 Sett inn ordene i riktig form på hos

skolen i dag.

til

venn/en Du må bli kjent med Pers nye _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . De bor i sentrum. Jeg hilste på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til Per i går, og de var hyggelige.

8.11

Hvilken preposisjon passer? Mennene ____ møbelbutikken måtte parkere et stykke ____ huset. De løftet det nye skapet ned ____ lastebilen og bar det bortover ____ porten vår. Så

kone/a Jeg hilse på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til Per i går. Jeg kjenner også Pers _ _ _ _ _ _ _ _ __

kom de inn ____ huset og gikk opp ____ 2. etasje. Der plasserte de skapet ved siden ____ vinduet. Litt senere kom de ned ____ 2. etasje med det gamle skapet.

barn/et

De bar det ut ____ huset og løftet det opp _ _ _ lastebilen. Så kjørte de bort _ __

Lises yngste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ er begynt på skolen.

huset med det gamle skapet.

Nå går alle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til Lise på skolen.

8.14 Sett inn riktig preposisjon Den nye regjeringen De fikk snakke med ordføreren

landet er sivil. byen.

Innbyggerne _____ øya protesterte mot bro byggingen. Nesten alle beboerne _____ stedet var enige.

93


94

KapittelS Preposisjoner

KapittelS Preposisjoner

Hvordan er betjeningen _____ hotellet?

Likte du fargen ____ huset?

De ansatte _____ biblioteket var hjelpsomme.

De skal leie ut mesteparten ____ huset.

Hun snakket med lærerne _____ skolen.

De intervjuet forfatteren ____ årets bestselger.

Medlemmene _____ partiet protesterte.

De intervjuet den mest berømte forfatteren - - - - stedet.

Deltakerne _____ aksjonen laget bråk.

Bonden ____ gården viste dem rundt. Eieren ____ gården tok imot dem. Hva er denne retten laget ____ ?

Sammenlikning 8.15

Den består ____ ris og mange grønnsaker.

Som eller enn? a Hun er litt eldre _____ meg.

8.17

Hun er like gammel ____ broren min.

Hun ble født noen måneder senere ____ deg. om hun er eldre.

Hun oppfører seg annerledes

Skal vi skrive ____ penn eller ____ blyant? Hva ser vi ____ dette bildet?

Hun er ikke så gammel _ _ _ deg.

Hun oppfører seg

Fyll ut

vennene sme.

Det er vanskelig ____ meg å komme i dag. Dette er et eksempel

undertrykkelse.

Hun skal begynne på kurs ____ å lære å svømme. Vet du mye ____ preposisjoner?

b

Jeg vil gjerne ha noe annet ____ kjøtt til middag.

Husket du mange ____ disse uttrykkene?

Jeg liker grønnsaker bedre ____ kjøtt. Jeg tror ikke kjøtt er like sunt Jeg vil heller ha fisk

fisk. kjøtt.

Annen bruk av preposisjonene

8.18 Sett inn til eller for a Ola har fødselsdag. Hva skal vi kjøpe ____ ham? Det ville være hyggelig ____ ham å få ei bok. Jeg skal prøve å finne ei bok som passer ____ ham.

8.16 Sett inn av eller på Hva er navnet ____ den vinen vi fikk? Hva skal vi gjøre med resten ____ vinen? Husker du tittelen ____ boka? De leste bare litt ____ boka. Prisen ____ bøker er veldig høy her. Hva er nummeret - - - - huset?

Jeg kan bake kake ____ selskapet. Det er godt med kake ____ kaffen. Det er viktig ____ Ola med mye godt å spise. Hva skal vi ha

middag?

Det er vanskelig ____ meg å finne på noe spennende.

95


-...J\~~~:-~.~·~·r~.:·.:~ ~:,...!'(~,.··-:... ~.. . . •

96

..

.

••

\

..

,ro

• :.

- - ...

~~~

-

-

Kapittel 8 Preposisjoner

KapittelS Preposisjoner

b

Hun lærer italiensk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ed-er.

Og hvordan gikk denne oppgaven ____ deg?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ min mann liker jeg ikke å gå på ski .

Dette er vanskelig ____ alle, tror jeg. Det kan være nyttig ____ mange med litt øvelse.

8.21 Sett inn riktig preposisjon i disse uttrykkene Jeg har ikke råd ____ å dra på ferie i år.

Sammensatte preposisjonsuttrykk

Vi er ikke vant ____ å spise middag midt på dagen.

8.19 Sett inn til eller for

Hun var ikke sikker ____ om det var sant.

Jeg har begynt på kurs ____ å lære tekstbehandling. Det er en betingelse ____ å få en bedre jobb. Jeg føler meg ____ gammel ____ å lære noe nytt. Tøys, man er aldri ____ gammel

å prøve.

Sønnen min er ____ ung Han ville begynne på kurs

å komme inn på kurset. å lære karate.

Men kurset er bare

voksne.

Han er ganske stor

å være l O år.

Han er ____ liten ____ å bli med på fotballaget. Nå trener han hardt ____ å bli bedre. Jeg skal også trene mer ____ å komme i bedre form. Jeg trener ikke nok ____ å holde meg i form.

De hadde ikke lyst ____ noe å drikke. De hadde god lyst ____ å gå ut. Hva er det du er så lei deg ____ ? Jeg har behov ____ en pause. Vi er nødt ____ å stanse litt. Jeg lengter

å se familien igjen.

Er du interessert

film?

Har du noen grunn

å tvile?

Jeg er ikke sikker ____ om det er sant. De flyttet ____ grunn ____ politiske problemer. Jeg kommer ____ stedet ____ mm mann. ____ motsetning ____ deg liker jeg vinteren. Er du klar ____ at dette er faste uttrykk?

8.20 Sett inn et av disse preposisjonsuttrykkene

8.22 Hvilke ord er preposisjoner? Sett ring rund dem

i stedet for, i tillegg til, på grunn av, av hensyn til, ved hjelp av, i motsetning til, til tross for

inne

Han gikk på skolen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ at han hadde høy feber. Hun må slutte å spille fotball _ _ _ _ _ _ _ _ _ en kneskade, og nå vil hun prøve å l

hjemme

fra

spille tennis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fotball. Foreldrene hennes er nokså gamle, og _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dem kan hun ikke flytte til utlandet nå.

mot

juni opp

sommer hus

Hun snakker flere språk; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ spansk og norsk kan hun fransk og til portugisisk.

ut innen · hjelp

grunn fram

97


'

98

Kapittel9 Konjunksjoner og subjunksjoner

Kapittel9 Konjunksjoner og subjunksjoner

9.2

For eller så? Han tok på seg lue, _ _ _ _ _ _ _ det var temmelig kaldt ute.

Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 102-105.

Han tok på seg lue,

Konjunksjoner

han liker ikke å fryse.

Det var sent, _ _ _ _ _ _ _ hun likte ikke å være ute alene.

Knytt sammen setningene med både- og eller verken- eller Per er fra Bergen. Kari er fra Bergen. Jeg liker ikke øl. Jeg liker ikke vin.

Det var sent, _ _ _ _ _ _ _ hun tok drosje hjem. Han kommer fra Irak, _ _ _ _ _ _ _ han snakker sikkert arabisk.

Både Per og Kari er fra Bergen. Jeg liker verken øl eller vin.

Han snakker sikkert arabisk, _ _ _ _ _ _ _ han kommer fra Irak.

Per kommer ikke fra Oslo. Kari kommer ikke fra Oslo.

Hun er dataekspert, _ _ _ _ _ _ _ hun kan sikkert hjelpe meg. Hun kan sikkert hjelpe meg, _ _ _ _ _ _ _ hun er dataekspert.

Lisa går på skolen. Maria går på skolen.

9·3

Knytt setningene sammen med ordene til venstre

Lisa går ikke på skolen. Maria går ikke på skolen.

I dag er jeg trøtt. Jeg vil gå hjem tidlig. Jeg vil gå hjem tidlig. for i dag er jeg trøtt. for I dag er jeg trøtt. så jeg vil gå hjem tidlig. så

Læreren skjønte ikke oppgaven. Elevene skjønte ikke oppgaven.

I dag er han lykkelig. Han skal gifte seg. for

Læreren likte boka. Elevene likte boka.

så Han vil lære spansk. Han skal begynne på kurs.

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke lyst.

for så

Jeg snakker ikke fransk. Jeg snakker ikke arabisk.

Hun er 65 år. Snart blir hun pensjonist. for

Hun snakker arabisk. Hun snakker persisk.

så I dag er jeg ikke frisk. Jeg kommer ikke på jobben. for

De serverte fisk. De serverte kjøtt. så

De hadde ikke frukt. De hadde ikke grønnsaker.


_____ det blir varmere, kan vi dra til sjøen.

Subjunksjoner

Jeg lurer på _____ sommeren kommer snart.

9·4

At eller om?

Elevene ba meg

å ta med oppgavene.

Det er glatt ute.

Han sier - - - - det er glatt ute

De spurte meg

Vi får mange gjester.

Jeg er sikker på

_____ det er i orden, vet jeg ikke.

Kommer hun?

De spør

Trives de?

Jeg lurer på

de trives.

Er det hyggelig der?

Hun vil vite

det er hyggelig der.

Det er hyggelig der.

Han er sikker på

Skal han ta eksamen?

De lurer på

Har de flyttet?

Jeg er ikke sikker på

vi får mange gjester.

det var i orden.

hun kommer.

9·7

det er hyggelig der. han skal ta eksamen. de har flyttet.

Sett inn at eller som i denne teksten Det var en gang en gutt ____ gjette sauer. En dag kjedet han seg, og han tenkte _ _ __ han ville finne på noe morsomt. Derfor begynte han å rope og skrike. «Ulven kommer! Ulven kommer!» skrek han så høyt han kunne. Alle

bodde i nærheten, kom løpende for å

jage bort ulven fra sauene. Da de kom fram, begynte gutten å le og fortalte dem

det

bare var en spøk. Flere ganger senere gjorde han det samme, og han lo og moret seg over dem

9·5

At eller som?

____ kom løpende. Men så en dag kom ulven virkelig, og gikk løs på sauene _ _ __

Han har fortalt ____ han heter Hans.

gikk og beitet. Gutten ropte og skrek alt han kunne, men ingen brydde seg om det. De trodde

Kjenner du en forfatter

bare ____ han ville narre dem som vanlig. Og ulven kunne herje i saueflokken så mye

heter Hamsun? heter Anne B. Ragde.

Jeg liker godt en forfatter

den ville.

Det er viktig ____ vi gjør dette ferdig. Det er noe viktig Dette er et faktum Det er et faktum Er det sant alt det Det er sant Det

vi må gjøre ferdig. mange glemmer å ta hensyn til. mange glemmer å ta hensyn til dette. de forteller? dette har skjedd.

de ikke får jobb, er kjedelig.

Det ____ skjer, det skjer.

Sett inn en subjunksjon som passer De sier _____ det skal bli varmere. Jeg vet ikke I dag er det iallfall

det er riktig. kaldt _ _ _ jeg vil ta bussen.

Jeg vil ta bussen _ _ _ _ _ _ jeg ikke har lang vei. Jeg lurer på

bussen kommer snart.

_____ det regner, er det mange Det er flere mennesker på busstoppet

Sett inn hvis der det er mulig, ellers om

Det ser ut

tar bussen. det pleier å være.

halve byen vil ta buss.

Jeg kan hjelpe deg _ _ _ _ jeg får tid.

____ det fortsetter å regne, kommer vi til å bli gjennomvåte.

Jeg vet ikke

____ ikke bussen kommer snart, får jeg ta en taxi.

Jeg er ikke sikker på

jeg får tid i dag. jeg kan komme.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jeg får tak i en taxi, kommer jeg til å bli iskald.


Kapittel lO Setningsledd

Jeg har ikke lyst til _ _ _ _ stå lenger her i regnet.

Kapitt el 1 o Setn in gs ledd

103

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 106-128.

Jeg drømmer om ___ dra til et sted der sola skinner.

Subjekt 9·9

Gjør om til tilsvarende leddsetning med infinitiv 10.1

Sett ring rundt subjektet i disse setningene

Jeg håper at jeg kan få tak i billetter til konserten. Jeg håper å få tak i billetter til konserten.

Kan de hjelpe oss? Ja, dem kan vi alltid stole på.

De håper at de kan komme hit til sommeren.

Bestemora hans bor i Spania. Henne besøker han hver vinter. I dag inviterte mannen som bor i naboleiligheten, meg på kaffe.

Hun vil ta fri fra jobben et år for at hun skal få se litt mer av verden.

Ved at vi utsetter oppussingen, får vi råd til ny tv.

De unge i byen krever et ungdomshus. At kommunen ikke har penger, er kjedelig.

10.2

Stryk over de subjektene som ikke har riktig form Det kan være ett eller to subjekter som er feil i hver setning:

Etter at de hadde vunnet i Lotto, kjøpte de ny bil.

Noen venner En venn Venn

Jeg ba dem om at de måtte levere flere oppgaver.

besøkte oss.

Et av badene Vi leier et hus. Bad Badet

Dem Hvem er dette? De Det

10.3

En lege Lege Legen

er lite.

er Per og Liv.

har en interessant jobb.

Det er kaldt i dag, men

Dem De Det

sola sol skinner. ei sola

bor i nabohuset.

Lag spørsmål med det Er det behagelig klima i Sudan?

Finnes det løver i Marokko?

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Finnes det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

________________? - - - - - - - - - - - - - - - -?

Svar på spørsmålene fra en annen. Svar med det: Ja, det er/finnes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Nei, det er l finnes ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


- -

104

10.4

Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

Bruk ordene i parentes og fortell innholdet i en det-setning

10.8

Sett inn adjektivene dyr Maten her i landet er ganske _ _ _ _ __

(En lærer kommer om fem minutter.)

Det er ganske _ _ _ _ _ _ _ med mat her i landet. (En bil står utenfor.)

Mat er _ _ __ __ __ her i landet. Vinen er altfor _ _ _ _ _ __ Vin er ikke så _ _ _ _ _ _ _ i Italia.

(Et apotek ligger i Elvegata.)

Er det _ _ _ _ _ _ _ å gå på restaurant? sunn Det er nok _ _ _ _ _ _ _ _ med frukt.

(Noen elever kommer ofte hit.)

Grønnsaker er også _ _ _ _ _ _ __ 10.5

Å besøke andre land er alltid interessant. A følge med i det som skjer, er viktig. A lære et nytt språk, er ikke alltid lett.

A gå lange turer er visstnok _ _ _ _ _ _ _ _ for alle.

At de har problemer, er forståelig. At du kan få hjelp, er fint. Hva du mener er interessant.

Mosjon er i det hele tatt _ _ _ _ _ _ __ Barna våre er heldigvis _ _ _ _ _ _ _ _ og friske.

10.9

Predikativ 10.6

Maten på gatekjøkken er ikke så _ _ _ _ _ _ __

Gjør om til en setning med det som subjekt

Sett inn riktig form god Hun er _ __ _ ___ i norsk nå enn i fjor.

Hvilke setninger har predikativ? Sett ring rundt predikativene

Hun er _ __ __ _ _ i klassen.

Hun vil bli verdens beste sjakkspiller.

Det snør kraftig.

Læreren vår er veldig hjelpsom.

Vi får hjelp når vi trenger det.

Jeg har vært i byen i dag.

Jeg har vært trøtt i dag.

ung Han er _ _ _ _ _ _ _ enn broren sin.

Mange av barna ser syke ut.

Jeg vil gjerne bli sykepleier.

Hvem er _ _ _ __ __ av alle søsknene?

Hvem er _ _ _ _ _ _ _ i gym, Liv eller Kari?

Anna er _ __ _ __ _ 10.7

Sett inn adjektivene

Så fin du er! Er kjolen din _ _ _ _?

gammel Huset virker ganske _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nei, men skoene mine er _ _ __

Trærne i hagen ser _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ut.

Ja de ser virkelig _ _ _ _ ut!

Porten ser veldig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ut.

ny

10.10

Sett inn artikkel der det må være artikkel Kristin er _ __ medlem av Sosialistisk Venstreparti. Hun er ___ sjarmerende menneske. Som ___ gutt drømte Johan om å bli ___ SJømann.

105


-106

Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

Kari er

søster til mannen min. Hun er nesten som ___ søster for meg.

Hun er ikke

protestant, men hun snakker som ___ protestant.

107

Objekt 10.13

Finn objektet og sett ring rundt det

Han er ___ kjeltring; han er ___ narkotikasmugler. Vi hj elper dem med barnepass. Hun har fått en ny venn på skolen.

Kona til Erik er ___ forfatter og _ __ maler.

Hun har ikke mange venner som bor i nærheten. Jeg traff de oppsagte.

Han er ___ egoist og ___ plage for alle.

Han ønsker å studere. Han vet ikke om det er mulig. Jeg leste at det skal bli kaldt.

Jeg har tenkt å utdanne meg til ___ spesialist i barnesykdommer.

10.11

10.12

Finn et substantiv som gir setningen til høyre omtrent samme innhold som setningen til venstre

10.14

Sett inn riktig pronomen du - deg

Jeg kan hjelpe _________ hvis _________ kommer hit.

VI - OSS

Du må besøke _________ snart. Det er så pent der _________ bor.

Han tilhører den katolske kirken.

Han er katolikk.

Hun har tre barnebarn.

Huner ___________________________________

de - dem

Naboene er veldig hyggelige. _________ sier at vi må besøke _________

Hun spiller håndball.

Huner ___________________________________

hun - henne

Hvor er Anne? __________ har jeg ikke sett i dag. __________ er visst syk.

De spiller golf.

De er ____________________________________

han - han/ham Jeg finner ikke Ola. Hvor er _________? Jeg så _________ i hagen.

Hun studerer medisin.

Huner ___________________________________

Han tilhører islam.

Haner ___________________________________

Hun deltar på et kurs.

Huner ___________________________________

10.15

Sett inn riktig pronomen henne - seg

Der kommer bestemor. Kan du be - - - - - - - sette - - - - - - - i stua?

ham - seg

Jeg så at Petter måtte skynde ______ til bussen. Hadde ikke vekkerklokka

Sett inn substantivene i riktig form (et) barn

Som _________________ var jeg opptatt av fugler.

(en) ungdom

Hun kler seg som ____________ selv om hun er over femti år.

(en) lege

Som _________________ får jeg alltid mange spørsmål om helse.

(en) politiker

Mora mi er ikke politiker, men hun snakker noen ganger som

(en) utlending

Jeger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , og som _______________________

vekket _________ ? dem - seg

10.16

Elevene prøver å konsentrere _ _ _ _ men læreren forstyrrer _________

Fyll ut med infinitiv med eller uten å a

(å) kjøre bil

Hun har lært

får jeg ofte spørsmål om hva jeg synes om Norge. (en) nordmann

Han kommer fra Tyskland, men snakker som _____________________

Hun vil gjerne lære Hun er glad i Hun pleier ikke Hun kan visst ikke Hun er nødt til Tror du ikke hun kan

?


Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

108

b

(å) lese

10.19

Han vil gjerne

mer.

Han har lyst til

norsk litteratur.

Han orker ikke

norske aviser. til eksamen.

Han trenger ikke

litt mer.

Han må nok

i ferien.

Han pleier

10.17

Gjør om til leddsetninger

109

Fortell det samme med et annet subjekt Jeg tok meg en hvil.

Vi tok oss en hvil.

Jeg må få meg en kopp kaffe.

Hun

Jeg har funnet meg en leilighet.

De

Jeg laget meg en omelett.

Han

Jeg tok meg en pause.

De

Jeg fikk meg et sjokk.

Vi

Verbal

Hun kommer senere.

Jeg håper at hun kommer senere.

Det er glatt ute.

De sier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vi får mange gjester.

Jeg er sikker på._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hun har stor familie.

Han forteller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Det er hyggelig der.

De synes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kommer hun?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Trives de?

Jeg lurer på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Skal hun ta eksamen?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Er han hjemme?

De vil vite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Har de flyttet?

Han spør _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

10.20

Presens eller presens perfektum? bo

Hvor _ _ _ _ _ _ dere nå? Vi

være

vente

10.21

i Bergen i de siste tre årene.

Det

to timer siden jeg kom.

Jeg

her i to timer.

Jeg

på svar i ei uke, og

Jeg

fremdeles.

Gjør om setningene etter mønsteret De bor her. (to år) De har bodd her i to år.

10.18

Gjør om til setning med indirekte objekt Hun fortalte en trist historie til oss.

Hun fOrtalte oss en trist historie.

Hun studerer fysikk. (ett år) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Han er syk. (siden i høst) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Hun spiller tennis. (siden hun var barn) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De ga ei bok til læreren. De er venner. (lenge) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hun sendte et brev til meg. Han har feber. (i to dager) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vi ga en fin presang til brudeparet. Skal jeg sende bildene til deg?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

Kan du gjøre en tjeneste for meg?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

Har du sendt et svar til henne?

____________________ ?

Hun har vondt i kneet. (i tre uker) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Jeg venter. (en time) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


10.22

Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

110

10.25

Sett inn verbene

spise

Jeg må dra når jeg har spist.

ikke før dere

skrive

Jeg kommer når jeg

gJøre

Han kan dra etter at han

hjelpe

Læreren må gå etter at hun

Når jeg

selge

Når hun

legge

De kommer når de

Sett inn skal eller kommer til å. Bruk skal dersom det er mulig

se

Vi kommer ikke før vi

Nå _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jeg snart flytte .

Sl

Jeg kommer når jeg

lære

Når jeg

sove

Jeg føler meg sikkert bedre når jeg

Vi

spise/komme Vi

ferdige.

vente/bli

Vi

til dere

bli/bli

Det

bedre her når det

bli/dra

Det

flytte/bli

Vi

10.23

varmere.

trist når dere kaldere.

når det

Hvorfor

du flytte?

Mora mi

begynne å jobbe i Trondheim.

Tror du at du

10.26

Jeg Tror du at du Klart det! Det Jeg Kanskje du

ferdig oppgaven. husarbeidet. oss. papirene, kan jeg få jobb. bilen, får hun råd til leilighet. barna. filmen ferdig. adjø til gjestene. norsk, vil jeg studere jus.

like deg der, da?

Jeg håper det, men jeg

10.24

Fyll ut med presens perfektum

med det samme de

dra/komme

savne deg. skrive til deg hver uke. huske det, da?

Svar med preteritum eller presens perfektum Sett inn adverbene på riktig plass a

Kjenner du Anne? (jeg - snakke - med henne)

bli kjedelig her når du drar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mange ganger.

komme og besøke deg i ferien.

(ofte)

glemme meg!

Ikkesågodt, men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ i forrige semester.

(aldri)

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sett inn skal bli hvis det er naturlig, ellers blir

(ofte)

Før _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tror du at det snart - - - - - - - - - - varmere?

Uo)

Ikke så godt, men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvis det

pent vær, kan vi dra på fjellet.

Når det

varmere, vil jeg helst til sjøen.

Tror du læreren Jeg

111

sint hvis vi ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ ferdige? ferdig før klokka to!

noen ganger. b

Øker levestandarden? (den - øke) (heldigvis) Ja, i det siste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (ikke)

Nei, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ siden 2006.

(ikke)

Den

så mye de siste 15 årene.

(heldigvis) I fjor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ noe. (nok)

mer for noen år siden enn nå.


~

112

10.27

10.28

Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

Sett inn verb i preteritum perfektum lage

Gjestene kom før han hadde laget maten.

legge

Gjestene kom før vi

Da hun

skrive

Hun ville ikke gå før hun

hjelpe

Hun takket dem for at de

sette

Da de

ta

Jeg visste ikke at du

forstå

Jeg trodde at hun ikke

10.29

113

Fyll ut a

Fortell hva de gjør:

barna.

sitte/lese

Ola _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lekser.

papirene, følte hun seg lettet.

stå/prate

Elevene _ _ _ _ _ _ _ _ _ og _ _ _ _ _ _ _ _ _ i korridoren.

noen brev.

ligge/sove

Hamid _ _ _ _ _ _ _ _ _ fremdeles og _ _ _ _ _ _ _ _ __

henne.

sitte/spise

Hele familien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og _ _ _ _ _ _ _ _ __

bilen i garasjen, kom de inn.

ligge/lese

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ lenge og _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kvelden.

stå/se

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ på utsikten.

sertifikat. hva jeg sa.

b

Fortell det samme i fortid: Ola satt og leste lekser.

Sett inn verbene i en form som passer 10.30

Sett inn verbene etter mønsteret

være

I dag _ _ _ _ ikke avstandene så store.

re1se

Folk kan _ _ _ _ _ _ fra den ene verdensdelen til den andre i løpet av en dag.

sitte/prate

De ble sittende og prate.

vite/se

Vi _ _ _ _ _ omtrent hvordan verden _ _ _ _ _ ut.

sitte/se på tv

Han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

vite/finnes

For ca. 500 år siden _ _ _ _ _ _ _ _ ikke folk i Europa at Amerika

stå/diskutere

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ligge/dovne seg Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ kjenne

Men de _ _ _ _ _ _ _ _ godt til Asia og alle rikdommene der.

ligge/tenke

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

kjøpe

I mange år _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ krydder fra Asia.

sitte/gruble

Han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

komme

Men krydderet ble dyrt før det _ _ _ _ _ _ fram til Europa.

stå/stirre

Han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

prøve

Derfor _ _ _ _ _ _ europeerne _ _ _ _ _ _ _ å komme fram til Asia

sitte/prate

De _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

hente

for å _ _ _ _ _ _ _ _ krydderet selv.

ha

Portugiserne _ _ _ _ _ _ _ _ planer om å seile rundt Afrika.

håpe

De - - - - - - - - å komme fram til India den veien.

Tim _ _ _ _ _ _ _ glad i forrige uke da han _ _ _ _ _ _ _ brev fra sin gamle venn

ha

Kristoffer Columbus _ _ _ _ _ _ _ _ andre planer.

Tomas. Det _ _ _ _ _ _ _ lenge siden de hadde sett hverandre. Nå _ _ _ _ _ __

seile

H an _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

vite/tro

Han _ _ _ _ _ _ _ _ at jorda var rund og _ _ _ _ _ _ __

være

at det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lettere å komme til Asia den veien.

vestover!

komme/være Da han _ _ _ _ _ fram til Amerika, visste han ikke at det _ _ _ _ __ finne

en helt annen verdensdel han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ veien til.

10.31

Sett inn være, bli, ha eller få

Tim lyst til å reise på besøk til Tomas. Men i forrige uke _ _ _ _ _ _ _ han så mye å gjøre at han ikke _ _ _ _ _ _ _ tid til å dra. I går skulle han ha dradd, men da _ _ _ _ _ _ _ han plutselig syk. Han _ _ _ _ _ _ _ feber hele dagen og følte seg dårlig. I dag _ _ _ _ _ _ _ han bedre, så han håper han _ _ _ _ _ _ _ frisk nok til å dra i morgen.


114

Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

10.32 Fyll ut med riktig adverb

10.35 Sett inn modale verb i preteritum i disse uttrykkene

Jeg sliter meg _ _ _ __

Jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ønske du kunne komme hit!

Nå må du holde _ _ _ _ _ _ _ med å klage.

Hvordan _ _ _ _ _ _ _ _ _ du si noe slikt til henne!

De har drukket _ _ _ _ _ _ _ all vinen.

Du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ta deg sammen!

Vi må ta _ _ _ _ _ _ _ dette problemet.

Hvorfor _ _ _ _ _ _ _ _ _ du komme akkurat nå!

De trenger å snakke _ _ _ _ _ _ _ med hverandre.

Du _ _ _ _ _ _ _ _ _ ikke høre på ham!

Han har brukt _ _ _ _ _ _ _ hele lønna.

Det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ha vært bedre om du hadde tidd stille!

Har dere lest _ _ _ _ _ _ _ kapittelet?

Jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ gjerne ha kommet, men jeg har ikke tid.

Vi har brukt _ _ _ _ _ _ _ saltet.

Det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ha vært bedre hvis du hadde vært her.

Hun sliter _ _ _ _ _ _ _ klærne sine veldig fort. Jeg holder ikke _ _ _ _ _ _ _ denne varmen!

10.36 Sett inn ordene i en form som passer a

10.33 Fyll ut slik at setningene forteller om en avsluttet handling

hun - være Hvis hun hadde vært her, kunne hun ha hjulpet oss. Hvis _ _ _ _ _ _ _ _ eldre, kunne hun ha vært hjemme alene.

Hun lærte godt norsk _ _ _ _ et år.

Hvis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lur, så ville hun ikke ha svart slik.

De har spist _ _ _ _ _ hele kaka.

Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ eldre, ville hun ikke ha fått den jobben.

Har du lest _ _ _ _ _ _ _ denne boka?

Tror du hun hadde fått jobben hvis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mann?

Jeg kan klare dette _ _ _ _ _ _ _ fem minutter. Hun ga _ _ _ _ _ _ _ før hun var ferdig.

b

La meg få snakke _ _ _ _ _ __

han - ikke - komme Hvis du ikke hadde spurt, ville han ikke ha kommet. Hvis du hadde tatt bilen, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tidsnok på jobben.

Du har lært mye _ _ _ _ _ _ tre måneder.

Hvis han hadde jobbet mer, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i den situasjonen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i selskapet hvis Astrid ikke hadde invitert ham.

10.34 Sett inn være så snill i riktig form

Uten de gode karakterene _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ inn på den skolen.

Kan du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å vente et øyeblikk? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å gi denne til læreren, Ola.

10.37 Sett inn du+ verbet til venstre slik som i eksempelet

Hils familien din fra meg, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

bo

Vil dere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å hjelpe de yngste?

gJøre Hva

Husk tingene deres, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

reise

Hvor

hvis du hadde en måneds ferie?

Sl

Hva

hvis hun fridde til deg?

løse

Hvordan

Hvor ville du ha bodd dersom du hadde kunnet velge? dersom du vant en million?

problemet?

115


116

Kapittel lO Setningsledd

Kapittel lO Setningsledd

Adverbial

10.38 Gjør om til preteritum passiv De inviterte Anne.

10.40 Finn adverbialene i setningene

Noen reparerte bilen. I dag kom vi for sent på skolen. De beskyttet barna. En eller annen malte huset.

Nå kan jeg ikke vente lenger på dem.

De kokte risen.

Hvis det blir kaldere, må jeg ha ullongs under langbuksene.

De stekte fisken i olje.

Vi har aldri besøkt dem på hytta deres i ferien.

De inviterte læreren. De liker seg ganske godt i Norge selv om det er kaldt.

De repeterte oppgavene. Noen informerte elevene.

10.39 Gjør om til passiv slik som i eksempelet. Bruk samme tempus som i aktiv Kari vant bilen. I går traff en stein bilen. Uvær ødela avlingene . Ibsen har skrevet Peer Gynt. I år har uvær ødelagt avlingene. I fjor så mange tusen filmen. Mange tusen har sett filmen. Bjørg Vik har skrevet denne novellen. Statsministeren har undertegnet brevet. I år vant Lillestrøm cupen. Folket har valgt Stortinget. Her i landet velger folket Stortinget.

Bilen ble vunnet av Kari. I går ble bilen truffet av en stein.

117


118

.

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

119

Skal ___________________________________________________________ ?

Kapittelll Setninger

Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 129-145.

Dessverre ----------------------------------------------------------Men _______________________________________________________________

Helsetninger 11.1

Gjenta setningene. Begynn med det siste adverbialet De flyttet til utlandet i 2004.

11.3

I 2004 flyttet de til utlandet.

Det var annerledes før.

Han jobbet her for noen år siden.

Vi skal nok flytte herfra til høsten.

De kommer jo tilbake om noen dager.

Sett inn adverbialene a ikke

Jeg liker indisk mat.

visst

Hun bor i nærheten.

ikke

Hun har fått ny jobb.

aldri

Vi vil flytte herfra.

visst

De skal flytte.

aldri

Før trente jeg.

alltid

Hvorfor protesterer du?

gJerne

Jeg vil bli her.

ikke

Hvorfor svarte du?

aldri

Hvorfor har du sagt det? _______________________________________ ?

_______________________________________ ?

_______________________________________ ?

Hun har ikke følt seg frisk i det siste.

Jeg må nok dra hjem om en time.

Det er blitt bedre i løpet av de siste ukene.

11.4 11.2

Lag riktige setninger Av og til ____________________________________________________________

b dessverre ikke

I morgen har jeg tid. --------------------------------------

visst ikke

De trives i Spania.----------------------------------------

heldigvis ikke

De har kjøpt aksjer. ---------------------------------------

dessverre aldri

Jeg har besøkt familien i Kongo. ______________________________

Lag spørsmål slik som i eksempelet a Du vil vite hvilken buss du skal ta.

Hvilken buss skal jeg ta?

Du vil vite hvilken dato det er.

______________________________________?

Om morgenen -------------------------------------------------------Hvorfur _____________________________________________________________? Vær _______________________________________________________________ Kans~e

_____________________________________________________________

Du vil vite når kurset begynner.

______________________________________? ______________________________________? ______________________________________?

Du vil vite hva du skal ta med deg.

______________________________________?

Du vil vite hvorfor jeg skal flytte. Du vil vite hvor mye klokka er.


Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

120

Du vil vite hvem jeg bor sammen med. ___________________ _________________? Du vil vite hvordan jeg har det.

hjem igjen?

Hvilken dag

___________________ _________________ ?

med?

Hvilket tog

ikke i selskapet?

Hvorfor b

Du vil vite om bussen er gått.

___________________ _________________ ?

Du vil vite om det regner i dag.

-------------------- ------------------?

Du vil vite om jeg har kjøpt billett.

-------------------- ------------------?

I går

Du vil vite om jeg kommer.

-------------------- ------------------ ?

Etterpå

c

de - sa at de hadde lyst til å komme. at alt var i orden. at de ikke hadde tid. at de skulle komme senere.

Men

11.5

Lag spørsmål Du vil vite hvorfor jeg ikke kommer.

at de ville komme i dag.

Til meg

HvorfOr kommer du ikke?

Du vil vite hvorfor jeg alltid kommer for sent.

?

Du vil vite hvorfor jeg aldri reiser hjem.

? d

Du vil vite om jeg ikke har levert oppgaven. __________________________________ ?

__________________________________?

Du vil vite om jeg alltid har bodd i Bergen.

------------------- ---------------?

ikke til meg!

Hva

til deg? at de skulle komme?

Du vil vite hvorfor jeg alltid snakker dialekt. __________________________________ ?

Du vil vite om jeg ikke forsto oppgaven.

Det

vi - har På skolen ____________________ ______ mye å gjøre. ____________________ ______ mange interessante fag. Og ___________________ ______ mange morsomme diskusjoner. Men ____________________ ______ også noen kjedelige timer av og til.

11.6

Sett inn ordene i riktig rekkefølge a

Om ettermiddagen ____________________ ______ mye hjemmearbeid å gjøre.

jeg - kan - ikke - komme

____________________ ______ mange lekser til i morgen?

Dessverre ------------------ --------------- i dag.

Hvorfor ____________________ ______ ikke flere oppgaver å gjøre?

På grunn av arbeid ------------------ --------------- på treninga.

____________________ ______ da nok lekser!

Hvis jeg ikke blir ferdig med jobben, -------------------- ---------------------------------- --------------hjem før klokka åtte. Og ------------------- --------------- og hente deg på jobben. b

du - kommer

11.7

Bytt ut ordene i kursiv med ordene til venstre Jeg har ikke møtt ham. Jeg så ham ikke. så snakket med Jeg snakket ikke med ham.

Når--------------- ------------------ tilbake? Han har ikke snakket med dem.

------------------ --------------- på besøk snart? ------------------ --------------- vel på besøk snart? ------------------ --------------- på besøk snart, ikke sant?

kjenner liker

121


....

122

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

vil se

Kommer elevene snart?

ringte til

Jeg liker dette .

123

Jeg kjenner henne ikke. 11.9

har møtt

Svar med pronomen

kan hjelpe

Skjønte du oppgaven?

Nei. jeg skjønte den ikke.

Liker du huset?

Nei,

stoler på

Kjenner du læreren?

Nei,

Likte du filmen?

Nei,

Ser du brillene mine?

Nei,

Møtte du naboene?

Nei,

Liker du vennene hennes?

Nei,

Hun bryr seg ikke om ham. liker vil gifte seg med stoler på vil hjelpe 11.10 Sett sammen setninger av disse leddene

Plassering av trykklett pronomen Enkelt verbal Jeg ser henne ikke ofte. l går så jeg henne ikke.

Sammensatt verbal eller preposisjon Jeg har ikke sett henne i det siste. Jeg skriver aldri til henne.

til London

dessverre

for å kjøpe klær

anledning

ikke

i fjor

de

til utlandet

dro

de

har i år

til

å

dra.

Et trykklett pronomen som objekt kommer vanligvis foran adverbialer som ikke, alltid, aldri når det er et enkelt verbal i setningen.

Leddsetninger 11.11 Fullfør helsetningene med riktig ordstilling 11.8

Sett inn ikke i setningene Da hun ble atten, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vi har spurt læreren. Vi har spurt henne. Snakket du med Kari? Møtte du henne?

(hun sluttet på skolen) Da jeg var liten, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (jeg bodde hos besteforeldrene mine) Da krigen begynte, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (de måtte flykte)

Traff du Lisa? Kjenner du Tomas?

Selv om det var k a l d t , - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - (de ville ta en tur)

Kjenner du ham?

Selv om hun var trøtt, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kommer du snart?

(hun ville hjelpe meg)


.. 124

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

Selv om det var sent, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (vi ble invitert på kaffe) Hvis du vil, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Ueg kan hjelpe deg) Hvis vi får tid, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (vi skal besøke dem i kveld)

11.14

Når du kommer, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Ueg skal vise deg alle bildene)

Kan jeg få låne en penn?

Han spør _______________________

Skal jeg kjøpe mat?

Han spør _________________________________

Har jeg ikke svart riktig?

Han spør ___________________________________

Gjør om til leddsetning Maria sier: Jeg skal flytte.

Når vi blir ferdige med oppgaven, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (vi kan ta en pause)

125

Fortell hva Maria sier: Hun sier at hun skal flytte.

Jeg kommer. Jeg har ikke tid til å vente.

11.12

Jeg reiser aldri på ferie.

Gjør om etter mønsteret

Jeg er aldri syk. Jeg synes at dette er vanskelig. Jeg synes ikke at dette er vanskelig.

Dette er vanskelig. synes jeg. Dette er ikke vanskelig. synes jeg.

Læreren hjelper meg.

Jeg tror at hun liker seg godt her.

Hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Naboen ga meg ei norsk bok. --------------------------------- ------

Jeg synes det er litt for kaldt her.

Det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lisa kan sitte på med meg.

Jeg synes dette er ganske lett. Jeg tror at de kommer i morgen. Jeg håper at jeg treffer dem i kveld. Jeg tror at hun ikke har fått noen jobb.

11.15

Hva sier de? Jeg har glemt bøkene mine hjemme.

Kjell sier at han har glemt bøkene sine hjemme.

a

Jeg tror ikke jeg har tid til å komme.

Huset mitt er ganske lite.

Jeg håper ikke det skaper problemer.

Kjell sier at------------------------------- ------------------

De sier at alt er i orden.

Jeg skal besøke familien min. Kjell sier at----------------------------- ----------------Familien min bor i Spania.

Substantiviske leddsetninger 11.13

Kjell sier at--------------------------------- --------------------

Gjør om til leddsetning

Foreldrene mine er pensjonister. Erik sier: Jeg er ikke syk.

Fortell hva Erik sier: Han sier at han ikke er syk.

Jeg reiser aldri til utlandet.

Han sier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Jeg liker ikke fisk.

Han sier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Jeg har ikke skrevet stil.

Han sier - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kjell sier at--------------------------------- ------------------Jeg ringer til foreldrene mine hver uke. Kjell sier at------------------------------- -------------------


126

,

Kapittelll Setninger

b Jeg skal leie ut huset mitt.

Kirsten sier at hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Fetteren min skal leie huset. Kirsten sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kapittelll Setninger

127

Hvor skal de bo?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Når begynner filmen?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Når skal Laila flytte?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Når har de tenkt å komme?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvorfor kommer han så sent? Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Barna mine liker seg ikke på skolen. Kirsten sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvorfor gikk de?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvorfor er han sur?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Dattera mi skal reise til utlandet. Kirsten sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 11.1]

Gjør om til leddsetning

Jeg er litt bekymret for dattera mi. Kirsten sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvor skal vi vente? Skal vi vente?

Ingen vet hvor vi skal vente. Jeg lurer på om vi skal vente.

c Vi skal selge hytta vår.

Hva betyr det?

Jeg vet ikke

Forstår de det?

Jeg vet ikke

Hvordan staves det?

Hun aner ikke

Hva kan vi gjøre?

Ingen vet

Hvem kan vi spørre?

Jeg aner ikke

Kommer læreren?

Jeg vet ikke

Hva mener han?

Ingen vet

Har han gjort det?

Jeg aner ikke

Hvorfor gjorde han det?

Ingen skjønner

Hva er det?

Ingen aner

Desierat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Barna våre liker seg ikke på fjellet. De sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vi skal ta med barna våre til Kina. De sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Vi kan ikke ta med hunden vår. De sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Naboen skal passe på hunden vår. De sier at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11.18 Gjør om til spørrende leddsetning 11.16 Gjør om til spørrende leddsetning

Hvor bor Petter?

Jeg vet ikke hvor han bor.

Hvor jobber Anne?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvem er det? Hvem kommer?

Jeg vet ikke hvem det er. Jeg vet ikke hvem som kommer.

Hvem bor hun hos?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

H vern kommer på festen?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Hva skal hun gjøre?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Hva er viktigst?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Hvor foregår undervisningen? Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hvor ligger posthuset? Hvor har de flyttet?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


128

Kapittel11 Setninger

Kapittel11 Setninger

Hva skjer etterpå?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

H vern bor her?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

H vern har sagt det?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvilken oppgave gjorde han?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvilken oppgave er lettest?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hva skal vi gjøre nå?

Jeg vet ikke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

129

Adverbiale leddsetninger 11.21

Knytt sammen setningene Hun leste avisen. Hun sovnet. Etter at hun hadde lest avisen. sovnet hun. De fylte ut masse papirer. De fikk gå.

• Gjør om til leddsetning 11 19

Jeg satt på venteværelset i to timer. Jeg gikk hjem.

Hva skal jeg gjøre?

Hun lurte vå hva hun skulle gjøre.

Hvor skal jeg bo?

Hun lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvem kan jeg snakke med?

Hun lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvem skal jeg spørre?

Hun lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Skal flyet snart gå?

Hun lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Han la seg på sofaen. Telefonen ringte.

Hun tok eksamen. Hun fikk en god jobb.

Skal jeg gjøre alle oppgavene? Hun lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hun lærte språket. Alt gikk bedre.

Hun lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvorfor spør du så mye!?

Hun tok førerkort. Hun kjøpte bil. 11.20

Gjør om til indirekte tale Vi skal flytte.

De fortalte at de skulle flytte.

Vi må dra.

De fortalte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Skal vi vente på barna?

De spurte

Vi har solgt bilen.

De fortalte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Jeg skal først spise. Så kan jeg hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg når jeg har spist.

Hva skal elevene gjøre?

De spurte

Hun må først ta eksamen. Så kommer hun på besøk.

Hvor skal vi sitte?

De lurte på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Hunkomm erpåbesøk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vi har hjulpet naboene.

De fortalte

Kan vi komme senere?

De spurte

Vi skal ha barn.

De fortalte

Vi har fått leilighet.

De fortalte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vi vil aldri flytte.

De sa

11.22

Knytt sammen setningene med når

Han må jobbe noen uker til. Så kan han ta fri. Hankanta fri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ De må betale. Så kan de komme inn. De kan komme inn ------ ----------- ------ ------ ------ ---Jeg skal legge barna. Så skal jeg se på tv. Jegskalse påtv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___


'

130

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

Jeg må få lønn. Så kan jeg betale.

Hun leser ikke aviser. Hun vet ikke hva som skjer i verden.

Jeg kan betale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Siden

131

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De forsto ikke oppgaven. De ba om hjelp. 11.23 Knytt sammen setninger med

selv om

Hun liker ikke stedet. Hun vil ikke flytte. Selv om hun ikke liker stedet. vil hun ikke flytte.

Siden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11.25 Knytt sammen setningene

Han forsto ikke oppgavene. Han spurte ikke læreren. Selv om _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Oppgaven var enkel. Han forsto den ikke. Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hun tjener godt. Hun har ikke egen leilighet. Se lv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Han hadde ingen venner. Han lengtet hjem. Siden han ikke hadde noen venner. lengtet han hjem. Hun har ingen penger. Hun skal kjøpe bil. Selv om hun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Han hadde ingen venner. Han likte seg godt. Ti l tross for at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Hun har alltid for mye å gjøre. Hun trives i jobben. Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Hun skjønte ingenting. Hun likte ikke filmen så godt. Sidenhun _______ ___________ ___________ _____

Hun har aldri vært i Spania. Hun snakker spansk. Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Det er ikke lett. De prøver å snakke norsk. Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Han hadde ingen problemer. Han lengtet hjem. Selv om han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Han kjenner ingen her. Han fø ler seg ensom. Ettersom han

11.24 Knytt sammen setningene etter mønsteret

Hun likte ikke stedet. Hun ville flytte. Siden hun ikke likte stedet. ville hun flytte.

------ - - - - - - - - - -

Hun visste ingenting. Hun prøvde å svare Ti l tross for at hun - - - - - - - - - - - - -

Hun tjente ikke mye . Hun kunne ikke kjøpe ny lei lighet. Siden _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Det var kaldt. De fant fram varme klær.

ingen og ingenting l leddsetninger kan vi ikke ha ingen eller ingenting i objektet. Negasjonen må stå foran verbalet. (Se setningstruktur i teoriboka, side 134):

Siden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ Han trenger alltid penger. Han vil gjerne ha en ekstrajobb. Siden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Leddsetning:

subj. Selv om Siden

subjekt jeg hun

adv. ikke ikke

· verb kjenner forsto

obj. noen, noe,


r: -~

--

-

132

Kapittelll Setninger

11.26 Gjør om til som-setning. Begynn med }eg

Kapittelll Setninger

du _ _ _ _ _ du gikk sammen med på skolen?

har ei tante ...

- Nei, jeg husker ikke navnene på dem _ _ _ _ _ jeg gikk sammen med. Jeg husker ikke

Hun liker å spille tennis. Jeg har ei tante som liker å spille tennis.

engang

Hun liker seg best i Spania. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

jeg hadde som lærer.

Hun er ganske morsom. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Hun liker ikke å stelle hus. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

11.29

Som eller hvem (som)?

Hun kjenner ikke noen her. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __

Jeg lurer på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fikk jobben.

Hun kommer aldri på besøk. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Jeg tror det var en

arbeider i firmaet fra før. det var.

De ville ikke fortelle meg

vet det.

Jeg får snakke med en

11.27 Gjør om til som-setning

Jeg liker henne godt. Jeg har ei tante som jeg liker godt. Jeg snakker med henne hver uke.

Jeg vet ikke

kan forte lle det.

Jeg vet ikke

jeg skal spørre.

Jeg kjenner noen

Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kanskje de kan forte ll e meg

arbeider på kontoret. jeg kan kontakte.

Jeg skal besøke henne i dag. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

11.30 Sett inn ordene i riktig rekkefølge

Jeg hjelper henne med hagearbeid.

ikke - går

Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nå _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tomas på skolen lenger. Hvorfor

Jeg liker å spille tennis med henne. Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Selv om Tomas

Tomas på skolen? på skolen, har han mye å gjøre. på skolen.

Tomas kan jobbe nå siden han Du må hilse på henne.

Vet du hvorfor Tomas

på skolen lenger?

Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ikke - liker Du kornn1er til å like henne.

Jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ salat.

Jeg har ei tante som _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hvis du _ _ __ _ _ _ _ _____ maten, skal jeg lage noe annet. Selv om hun

11.28

Som eller hvem? - Jeg møtte en venn

Jeg har mange venner som jeg ikke har sett på lenge. Han er gift med ei jente

_ _ _ _ _ gikk i klassen vår. Vi snakket om kameratene med på skolen. Vi klarte å huske navnene på nesten alle

133

vi gikk sammen gikk i klassen. Husker

snø, trives hun ganske godt. vinteren.

Hun har noen venner som jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


134

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

En gammel mann lå og sov på sofaen.

aldri - går Hvis du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ på ski, kan du ikke lære det heller. Siden hun

ut, kjenner hun ikke byen.

Vi

En elev sitter og skriver på datamaskin.

på restaurant.

Vi har norske venner som _ _ _ __ _ _ __ ____ p�� ski. Om sommeren _ _ _ __ _ _ de _ _ __ _ __ __

på stranda.

11.33 Gjør om til setninger med det som subjekt

Han _ _ _ _ __ _ _ _____ på besøk til tanta si. På sofaen lå en garnn1el mann og sov.

På sofaen lå det en gammel mann og sov.

Utenfor ambassaden eksploderte ei bombe.

Det-setninger 11.31 Sett inn det- er

I gangen sto noen ungdommer og røykte. _ _ _ _ _ _ _ isbjørn i Norge? _ _ _ _ _ _ _ mange turister her om sommeren. I Kina _ _ _ _ _ _ _ rask økonomisk vekst nå. Hvor mange kirker

her i byen? Når _ __ __ _ _ eksamen?

Fra besteforeldrene kom en stor pakke.

_ _ _ _ _ _ _ mye som må gjøres. I Brasil

stor kaffeproduksjon, og _ _ _ _ _ _ _ store urskoger der.

I Nord-Norge

kaldt, men

ikke snø hele året!

11.32 Gjør om til setninger med det som subjekt En mann sto og ventet på henne. En stor bil stanset utenfor porten.

Til sommeren kommer mange gjester.

Det sto en mann og ventet vå henne.

11.34 Sett de uthevede ordene inn i en det -setning Liv har ordnet alt. Klimaet er det verste. Læreren har sagt det. Uttalen er det vanskeligste.

Ei bombe eksploderte utenfor ambassaden.

Hassan har laget maten. Vennene hjalp henne.

Noen venner kom på besøk.

Noen ungdommer sto og røykte i gangen.

Hun ville flytte.

Det er Liv som har ordnet alt.

135


"....--·~

136

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

11.37 Utbryting i spørsmål

11.35 Sett de uthevede ordene inn i en det -setning Hun elsker ham.

Hvem var det som sa det?

Hvem sa det?

Det er ham hun elsker.

Hun skriver dikt, ikke romaner.

Hvem kom?

Det er penest der om sommeren.

Hvem kommer?

Han snakket om broren sin.

Hvem tok bilen din?

Vi snakket jo om det-setninger i går.

Hvem laget dette?

Det er ikke eksamen i morgen.

Hva skjedde?

Jeg tenker på deg.

Hva foregår her?

Hun elsker meg.

Hvem har skrevet Et dukkehjem?

Jeg visste det!

Hvem oppdaget Amerika?

11.36 Utbryting i spørsmål Hva sier du?

11.38 Sett de uthevede ordene inn i en det-setning Hva er det du sier?

Eksempel: Bor dere her? Bor dere her?

Hvem snakker du med?

?

Hva gjør de?

?

Når begynner undervisningen?

?

Skal du ha timen i dag?

Hvor bor de?

?

Leser du grammatikk?

Når kommer dere?

?

Begynte kurset i går?

Hvilken buss skal jeg ta?

?

Ville du snakke med meg?

Hvor foregår undervisningen?

?

Skal vi gjøre denne oppgaven?

Hva holder dere på med?

?

Skal du ha eksamen i mai?

Er det her dere bor? Er det dere som bor her?

Bodde du hos onkelen din? Kommer du i morgen? Hvem er det som har gjort dette?

11.39 Gjør om setningene etter mønsteret Ingen kom tidsnok. Mange er syke.

.,

Ingen liker dette .

'

Mange var borte. Få forsto det.

Det var ingen som kom tidsnok. Det er mange som er syke.

137


138

Kapittelll Setninger

Kapittelll Setninger

11.41 Hva er riktig svar?

Noen protesterte. Mange lengter hjem.

Liker du ikke fiskeboller?

Mange skjønte ikke noe. Noen kommer ikke.

Har du aldri vært der?

Noen var der ikke. Hun klarer neppe eksamen.

Setn ingsfragm enter 11.40

Svar med ja/jo+ gjøre eller samme verb som i spørsmålet Kommer du i morgen? Var hun ikke frisk?

De drikker ikke alkohol.

Ja, det gjør jeg. Jo, det var hun.

Det blir ikke noe møte i morgen.

a Går dere i samme klasse?

Hun kommer neppe i dag.

Skal du ikke ta eksamen?

o o o o o o o o o o o o

Jo, men jeg er mett. Ja, men jeg er mett. Nei, for noen år siden. Jo, for noen år siden. Jo, det tror jeg. Ja, det gjør hun. Nei vel. Ja vel. Ja vel. Nei vel.

Å ja. Å nei.

Er det ikke vanskelig? Skulle de komme? Forsto hun ikke hva jeg sa?

11.42

Svar a

Svar med ja da, jo da eller nei da:

Kan hun snakke litt norsk?

Kommer du senere i dag?

_ _ _ _ _ _ _ _ ,jeg kommer snart.

Må vi levere skriftlig søknad? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kommer ikke mannen din?

_ _ _ _ _ _ _ _ , det regner jeg med.

Kom dere hit på samme tid?

Liker dere dere her?

_ _ _ _ _ _ _ _ , det er ikke så verst her.

Liker dere dere ikke?

b Fikk hun fri?

Du har vel ikke noe imot å gjøre det?

_ _ _ _ _ _ _ _ , det går fint.

Blir det snart varmere?

Kan du ikke vente litt til?

_ _ _ _ _ _ _ _ ,det kan jeg gjerne.

Tror du det er sant?

Har du det veldig travelt?

_ _ _ _ _ _ _ ,jeg kan godt hjelpe deg.

Visste du at hun var syk?

Er du i dårlig humør? b

Verbene være, ha, skulle, ville, kunne, måtte, burde blir gjentatt i svaret. De andre verbene erstattes av gjøre. Noen verb kan ha begge typer svar. Det gjelder verbene i oppgaven over, punkt b, og noen få andre: Synes du det er pent? Ja, det synes jeg. l Ja, det gjør jeg.

Svar med Aja eller A nei: Jeg skal til tannlegen i dag. Jeg rekker ikke å treffe deg i lunsjen. Jeg skjønner ikke dette!

_ _ _ _ _ _ _ ,lykke til!

139


Kapittel11 Setninger

140

c

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Svar med Ja vel eller Nei vel:

Kapittel1 2 Sammenbinding av setninger

Jeg kan ikke handle i dag.

_ _ _ _ _ _ _ . Da gjør jeg det.

Jeg kommer sent hjem.

_ _ _ _ _ _ _ . Da lager jeg middag.

Jeg kommer ikke før klokka fem.

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 146-162.

Tillegg

Dette er for vanskelig! 12.1

Sett inn ordene i riktig rekkefølge vi - har Det er pent der, og _ _ _ _ _ _ _ _ _ mange venner.

11.43 Hva uttrykker disse setningsfragmentene, og hva mangler for at setningene skal være fullstendige?

Det er pent der, og dessuten _ _ _ _ _ _ _ _ _ mange venner der. Norge slått på hjemmebane!

Vi har en fin leilighet, og i tillegg _ _ _ __ _ _ _ _ en gammel bil.

VALGET UTSATT! Familie på fem utvist.

Jeg har fått jobb. Dessuten _ _ _ _ _ _ _ _ _ en god skole til barna i nærheten.

PRESIDENTEN AVSATT! Skoleelever mistenkt for hasjsmugling

Tre tatt for butikktyveri Mann funnet sovende i kirka

Ett kapittel unnagjort!

12.2

Knytt sammen setningene med både- og eller verken- eller Jim kan tysk, og han kan engelsk. Jim kan ikke fransk, og han kan ikke arabisk.

Jim kan både tysk og engelsk. Jim kan verken fransk eller arabisk.

Anna har god utdannelse, og hun har arbeidserfaring.

Anna har ikke hus, og hun har ikke bil.

Jim har god utdannelse, og Anna har god utdannelse.

Jim kan ikke fransk, og Anna kan ikke fransk.

Høsten er sti lle her, og vinteren er stille her.

Jeg har ikke tid til å dra, og jeg har ikke lyst til å dra.

141


142

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

De serverte fisk, og de serverte vin.

143

De liker ikke fisk.

(vin)

De _________________________________

Jeg har ikke tid til å dra.

(lyst)

Jeg ______________________________

Fisken smakte ikke godt, og vinen smakte ikke godt. 12.5

Sett inn adverbialer som passer i disse tekstene Du kan finne noen forslag under.

Jeg liker ikke fisk, og jeg liker ikke vin. a Eva var ikke i humør. Alt var galt. _________________ hadde læreren kritisert oppgaven hennes og sagt at hun kunne gjøre bedre. _________________ hadde hun strøket da hun 12.3

Også eller heller ikke? gikk opp til førerprøven. Og _____________ hadde hun ei kvise på haka! Du vil det samme som Per. Svar slik som i eksemplene Per vil gjerne ha te. Per vil ikke ha kake.

Jeg vil også gjerne ha te. Jeg vil heller ikke ha kake.

Per vil dra til Spania.

Jeg __________________________________________

Han vil ikke ta fly.

Jeg _________________________________________

Han vil ikke bo på hotell.

Jeg _________________________________________

Han vil gjerne leie leilighet.

Jeg ------------------------------------------

Han gleder seg til turen.

Jeg _________________________________________

Han vil ikke dra alene.

Jeg ------------------------------------------·

b Charles og Beverly har planer om å kjøpe sin egen leilighet. _________________

gleder

de seg til å få et sted for seg selv. Men _____________________ gruer de seg litt, for det er mye å ordne. _____________________ må de finne en leilighet som de liker, og som ikke er så dyr. ____________________ må de snakke med banker og forsikringsselskaper for å få lån uten altfor høye renter.

på den ene siden l på den andre siden, for det første/andre/tredje, først, dessuten, dernest, i tillegg

Motsetning 12.4

Fyll ut slik som i eksemplene 12.6

Sett inn likevel, selv om eller men

a Jeg vil gjerne ha kaffe.

(kake)

Jeg vil gjerne ha kake også.

I dag var læreren syk, __________________ de fikk ikke fri.

Anna snakker tysk.

(engelsk)

Hun ________________________________

I dag var læreren syk. __________________ fikk de ikke fri.

Det er fint her om våren.

(sommeren)

Det-------------------------------

Det er varmt der om høsten. (vinteren)

Det-------------------------------

Vi har mange slektninger der. (venner)

Vi ---------------------------------

__________________ læreren var syk, fikk de ikke fri.

12.7

Sett inn ordene i riktig rekkefølge

b Per vil ikke ha te.

(kake)

Han vil ikke ha kake heller.

han - kom Kona kjørte ham til skolen. Likevel ___________________________ for sent.

Anna kan ikke fransk.

(arabisk)

Hun ________________________________

Selv om _____________________________ fra Canada, likte han ikke snøen.

Jeg vil ikke dra til Sverige.

(Danmark)

Jeg ________________________________

Til tross for at _________________________ hit i fjor, snakker han utmerket norsk.


144

Kapittel 12 Sammenbinding av setninger

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

145

_________ ___ er varmt, sitter de ute og spiser.

hun - var - ikke - syk Hun kom ikke på jobben selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ __________ _ det blir sommer, kan de være mer ute.

Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , kom hun ikke i selskapet. b

---

Likevel var hun borte fra skolen. - - - - - - - - - - - - - -.

Det var veldig kaldt _ _ _ _ _ _ _ vi kom hit.

Hun gikk til legen til tross for at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ __________ _ barna fikk se snø, ble de glade.

Legen undersøkte henne, men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De syntes alltid det var morsomt _________ ___ jeg lekte med dem i snøen.

hun - liker - seg - ikke Jobben er bra. Likevel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der.

Men jeg er mest glad _________ ___ våren kommer.

Jobbenerbra , men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

12.10

Sett inn etterpå, etter eller etter at

Selv om _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , vil hun ikke flytte. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , men hun vil ikke flytte.

a Vi kan møtes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skolen.

Hun har ikke tenkt å flytte til tross for at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ siste time må jeg hjemom. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ undervisningen er slutt, må jeg hjem en tur.

12.8

Lag leddsetninger med selv om

Først må jeg hjem, men ______ ______ kan vi møtes.

--------- --------- --------- --------- ------(han har bodd her i mange år)

, snakker han ikke norsk.

Vi kunne gå på kino og så spise ute _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Jeg blir alltid sulten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jeg har vært på kino.

__________ __________ __________ __________ __________ _ , rnrhunikkejo bb. (hun har god utdannelse)

Maten smaker ekstra godt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en sørgelig film.

_________ _________ _________ _________ _________ _______ , vil hun flytte. (hun liker seg godt her)

b

Hva skal du gjøre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eksamen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , fikk hun jobb. (hun klarte ikke eksamen) --------- --------- --------(hun har aldri vært i Frankrike)

______ ______ jeg har tjent litt penger, har jeg tenkt å reiste rundt i Asia.

fransk. --------- --------, snakker hun

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,lager han maten selv. (han har aldri likt husarbeid)

Tidsforhold 12.9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å ha tatt eksamen skal jeg jobbe en stund.

Sett inn da eller når

______ ______ har jeg tenkt å begynne å studere.

12.11

Knytt sammen setningene slik som i eksempelet Broren min skal få ny jobb. Han skal komme hit. Etter at broren min har (ått ny jobb. skal han komme hit. etter at når _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

a _________ ___ timen var slutt, gikk de på kafe.

etterpå-------------------------------så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De pleier å gå på kafe _________ ___ timen er slutt.

etter å - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


146

l

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Jeg skal ta eksamen. Jeg skal kanskje reise hjem.

12.14

Knytt sammen setningene ved hjelp av ordene til venstre

så _________________________________________________________________ når ________________________________________________________________

etterpå-------------------------------------------------------------

deretter

etter at-------------------------------------------------------------

etter at

etter å--------------------------------------------------------------

etter å

Vi gjennomgikk grammatikken. Vi gjorde oppgaver. Vi gjennomgikk grammatikken. Så gjorde vi oppgaver.

etterpå 12.12

Lag sammenhengende tekst

De solgte huset. De flyttet til byen.

I morgen er det fri fra skolen, og Jon har planlagt hva han skal gjøre. Fortell i sammenhengende setninger hva han har tenkt å gjøre:

etterpå

God, lang frokost med bacon og egg. Biblioteket. Skrive stil. Lese til matteprøve. Drikke kaffe med Anita. Spørre henne om mattestykkene. Mer skolearbeid. Hjem til middag. Mer matte? Kino med Anita.

etter at

da Lillian gjorde leksene. Hun gikk på fotballtrening. deretter så etter at

12.13

Sett inn deretter, etter eller etter at

da

En spennende måte å komme fra Norge til Kina på er å reise med tog: _____________ å ha sittet på toget til Stockholm i Sverige kan du ta båt til Helsingfors i Finland. _______ går turen videre med tog til Moskva. _______ en overnatting i Moskva går du om bord i den transsibirske jernbanen, verdens lengste jernbanestrekning. Turen går over Sibir til Bajkalsjøen, ______ sørover inn i Mongolia, og _______ du har sittet på toget i fem døgn, er du framme i Kina. Alt i alt tar turen fra Oslo til Beijing ni døgn. _______ du har beundret den kinesiske naturen og noen av de flotte severdighetene, kan du eventuelt ta fly tilbake igjen!

12.15

Lag sammenhengende tekst Her er noen stikkord som viser hva Rebekka gjorde i går. Skriv det om til hele setninger, og knytt setningene sammen på ulike måter: Opp klokka 7. Kaffe + to skiver brød til frokost. Bussen til sentrum. Jobbet i fire timer. Lunsjpause. Jobbet i tre timer til. En pizza på en pizzabar. Gikk i butikker for å finne billige vinterklær. Hjem klokka 19.00. La meg på sofaen. Ringte på døra. Fetteren min med tre bråkete barn. Mat til alle. De gikk klokka 23.00. Til sengs. Forsov meg i dag.

1 47


148

12.16

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

l<apittel12 Sammenbinding av setninger

149

Nordpolen. Slik gikk det ikke. _ _ _ _ _ _ _ _ tre år kom de tilbake til Norge, uten å ha

Sett inn ordene i riktig rekkefølge

nådd Nordpolen. Men de hadde vært lenger nord enn noen hadde vært - - - - - - - - - -

det - ble etter, etter å, etter at, etterpå, da, senere, snart, tidligere, før, fra, til, på denne tida, etter hvert, deretter

Da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sommer, __________ mye hyggeligere her. Da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lysere og penere. Da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ varmere, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mulig å være mer ute. 12.18

Knytt sammen setningene ved hjelp av ordene til venstre

hun- forsto

Han vasket opp. Hun vasket bilen.

Da det ble vanskelig å få jobb, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ at hun måtte ta mer utdannelse.

mens

Da ____________ det, ble hun interessert i mer skolegang.

samtidig

Da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ at skolen var viktig.

i mellomtida

han - hadde lest

Han satte seg ned med en kopp kaffe. Det ringte på døra.

Da ______________ hjemmeleksa, la han seg.

idet

Da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lekser hele kvelden.

i samme øyeblikk

Da ______________ hva avisen skrev, ble han irritert.

12.17

Sett inn ord og utrykk som passer. Du finner forslag under

plutselig

Årsaksforhold

Fridtjof Nansen 12.19

Fridtjof Nansen levde ______ 1861 ______ 1930. Helt _____ han var gutt, var han interessert i sport og idrett. naturvitenskap.

han ble eldre, begynte han å studere

Sett inn derfor eller så a Sønnen min har feber, _ _ _ _ _ _ _ _ jeg kan ikke komme på jobb ennå.

begynte han å planlegge en ekspedisjon til arktiske strøk. Sønnen min har feber, og _________ kan jeg ikke komme på jobb ennå.

_ _ _ _ _ _ var det indre av Grønland ukjent, og Nansen og fem andre menn ville gå på ski tvers over denne store øya. _ _ _ _ _ _ ha arbeidet lenge med planleggingen startet de med kurs for Grønland i 1888. på østsida, og

var Nansen omtrent 27 år gammel. De startet

b

Det var krig på hjemstedet. _________ flyktet de til nabolandet. Det var krig på hjemstedet,

de flyktet til nabolandet.

ca. fire måneder kom de fram til vestkysten.

_ _ _ _ _ _ _ organiserte Nansen en enda vanskeligere ekspedisjon. _ _ _ _ _ __ han hadde klart turen over Grønland, var Nansen blitt godt kjent, og han klarte å skaffe sponsorer til en tur til Nordpolen. Planen var å seile så langt nord som mulig. _________ skulle de la båten fryse inn i isen, som de trodde ville drive helt til

c Læreren er syk, _ _ _ _ _ _ _ _ det blir ikke noen undervisning i dag. Læreren er syk. _________ blir det ikke noen undervisning i dag.


. 150

12.20

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

151

derfor

Gjør om etter mønsteret Han hakket tenner fordi han var så kald. Han var så kald at han hakket tenner.

J

Hun kommer ikke hit i år. Hun får ikke ferie.

så (kald) at

fordi derfor

Barna sovnet fordi de var så trøtte. Barna var så __________ __________ __________ __________ __________ _______ 12.22

Sett inn ord som passer. Det kan være mer enn en mulighet

Hun gråt fordi hun var så skuffet.

fordi, så, derfor, nemlig, for, siden, ettersom, på grunn av at, av den grunn

Hunvarså __________ __________ __________ __________ __________ ________

I dag var læreren syk, __________ __________ ___ fikk de fri. De skjønte ikke hva han sa, fordi han snakket så fort.

I dag var læreren syk, __________ __________ ___ de fikk fri.

Han snakket så __________ __________ __________ __________ __________ _____

I dag fikk de fri. Læreren var __________ __________ ___ syk. De fikk gåsehud, fordi musikken var så nydelig. ~usikken

I dag fikk de fri, _______________________

__________ __________ __________ __________ __________ _________

læreren var ikke frisk.

De fikk fri __________ _________ ____ læreren ikke var frisk. __________ __________ ___ læreren ikke var frisk, fikk de fri.

12.21

Knytt setningene sammen etter mønsteret De fikk vikar. Læreren var syk. De fikk vikar fordi læreren var svk. fordi Læreren var svk. Derfor fikk de vikar. derfor Hun var trøtt. Hun gikk og la seg. fordi derfor

12.23

Sett ordene i riktig rekkefølge hun - vil- begynne å studere Hun er interessert i litteratur. Derfor ---------- ---------- ---------- --------Hun vil helst bli lærer, så nå ---------- ---------- ----------------------- - Grunnen til at __________ __________ __________ _, er situasjonen på arbeidsmarkedet. Hun er flink i realfag. Av den grunn ---------- ---------- ---------- ---------

De trivdes ikke så godt der. De ville flytte. fordi derfor

hun - gikk - ikke - på jobben Hun følte seg ikke frisk. Derfor ---------- ---------- ---------- ---------- --Hun følte seg ikke frisk, så ---------- ---------- ---------- ---------- -------

Han har ikke så god råd. Han kan ikke reise på ferie. fordi

Hun følte seg ikke frisk. Av den grunn--- ---------- ---------- ---------- ---Grunnen til at __________ __________ __________ _________ , var at hun hadde feber.

derfor

hun- følte - seg - ikke - frisk Hun vil gjerne studere. Hun har lyst til å lære mer.

Hungikkikke påjobben,fo r __________ __________ __________ __________ ______

fordi

Siden __________ __________ __________ __________ ____, gikk hun ikke på jobben.


• 152

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Hun gikk ikke på jobben fordi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

12.25

På grunn av at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , gikk hun ikke på jobben.

Skriv tekst Under står forslag til typen ord som kan brukes for å få teksten bedre:

de - fikk fri - en time

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Derfor kom de tidlig hjem.

Mange norske pensjonister flytter til Sør-Spania om vinteren. Der er klimaet mye bedre enn i Norge. De gamle slipper å fryse . De kan gå ut hver dag. I Spania er det ikke is på gater og fortauer. Det er det i Norge. I Norge er det mange gamle som ikke tør gå ut om vinteren. Det er for glatt og farlig. De kan bli isolert. I Spania er det mange som blir mer aktive. De treffer andre i samme båt. De trives bedre. Ofte blir helsa også mye bedre.

Hvorfor kom de hjem? Fordi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

derfor, derimot, grunnen, slik, av den grunn, fordi, for, så, på grunn av, nemlig

Siden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , gikk de på kafe. De kom tidlig hjem, for _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

12.24

153

Sett inn ord som passer. Du kan finne ord under teksten

En bonde var på vei hjem fra markedet med eselet og hesten sin. Hesten hadde ingenting å bære på, _ _ _ _ _ _ _ på ryggen til eselet hadde bonden lastet alt han hadde kjøpt i byen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ følte eselet seg helt utslitt, og _ _ _ _ _ _ _ _ _ ba det hesten om å ta over noe av lasten. Det ville _ _ _ _ _ _ _ ikke hesten. Den følte seg for fin til å være lastedyr. Eselet sjanglet videre, men _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ falt det over ende og var dødt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ måtte bonden flytte all lasten fra det døde eselet og over på hesten. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ løftet bonden det døde eselet opp på hesteryggen. _ _ _ _ _ _ _ _ gikk det til at hesten _ _ _ _ _ _ _ _ _ måtte være lastedyr, fordi den ikke ville dele lasset med eselet.

slik, da, imidlertid, etter en stund, men, likevel, derfor, plutselig, til slutt

Betingelse 12.26

Gjør om til betingelsessetninger a Jeg kan bli med deg på ferie hvis jeg får råd.

(Betingelse: Jeg må få råd.)

Jeg kommer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (Betingelse: Jeg må få fri fra jobben.) De har tenkt å flytte til Bergen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (Betingelse: De må få jobb der.)


r

154

Kapittel 12 Sammenbinding av setninger

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

De vil kjøpe ny vaskemaskin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (Betingelse: Det må ikke være for dyrt.) Jeg skal fortelle alt sammen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (Betingelse: Du må ikke bli sint.)

b Hvis du hadde kommet før, kunne jeg ha hjulpet deg.

(Betingelse: Du måtte ha kommet før.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,ville du ha fått jobben. (Betingelse: Du måtte ha søkt.)

12.28

155

Så Sett inn ordene i riktig rekkefølge: det ble Det var kaldt om morgenen, men så _ _ _ _ _ _ _ _ _ bedre.

Vinden økte, så _ _ _ _ _ _ _ _ _ fint å surfe. hun måtte lese Hun skulle ha eksamen i matematikk, så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mye.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hva læreren sa, ville det ha vært bedre. (Betingelse: Jeg måtte ha forstått.)

Hun sov til klokka ti, men så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ det til meg, kunne jeg ha hjulpet deg. (Betingelse: Du måtte ha sagt det.)

jeg kommer Jeg sover tungt, så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ofte for sent til bussen.

I dag må jeg til tannlegen, og så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ innom deg. 12.27

Gjør om til betingelsessetninger uten subjunksjon Hvis jeg hadde hatt råd, ville jeg ha kjøpt leiligheten. Hadde jeg hatt råd. så ville jeg ha kjøpt leiligheten. Hvis jeg hadde visst dette, ville jeg ha kommet før.

vi dro Vi hadde lyst på byferie, så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til Paris og London.

Først _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til Paris. Så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ til London. I Paris var det så varmt at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ut til kysten en tur. Men den siste dagen vår var det behagelig temperatur, så _ _ _ _ _ _ _ _ _ rundt og

Dersom du hadde vært der, ville det ha gått bedre.

så på severdighetene. Da vi hadde fått nok kultur, så _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ videre til London.

Hvis du ikke har lyst, kan jeg dra alene.

Hvis det blir regn, avlyser vi turen.

Hvis det ikke snart blir varmere, reiser jeg sydover.

Da vi kom fram, var vi så sultne at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rett på kafe.

Ordstilling etter så Så har mange funksjoner på norsk, blant annet: Først handlet vi. Så spiste vi. Adverb: Konjunksjon: Vi var sultne, så vi kunne ikke vente på maten. Subjunksjon: Vi var så sultne at vi ikke kunne vente på maten. Vi dro rett til en kafe, så vi ikke skulle bli for sultne. Hadde jeg ikke tått mat, så ville jeg ha besvimt! Adverb: (Så gjentar et adverbial, otte en leddsetning. Har ingen betydning for ordstillingen.)


156

l<apittel 12 Sammenbinding av setninger

l<apittel12 Sammenbinding av setninger

Men han fortsetter å jobbe _ _ _ _ _ mye _ _ _ _ _ han er vant til.

Sammenlikninger

Det er ikke _ _ _ _ _ lett å trappe ned _ _ _ _ _ man skulle tro. 12.29

Lag setninger

Kanskje han er _ _ _ _ _ avhengig av inntekten sin _ _ _ _ _ folk flest?

Det var lettere Det var ikke så lett Det var bedre Det var ikke verre Det var ikke så ille Det var ikke så vanskelig Det var vanskeligere

12.33

Sett inn adjektivene i komparativ eller superlativ, eventuelt med artikkel

som fin

jeg hadde ventet. enn

De bor i byens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gate. Det er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her enn hos oss. Han reiser alltid til _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ stedene i ferien. Vi bodde på _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hotellet.

12.30

Sett inn riktig form av god berømt

Hva slags mat synes du er _ _ _ _ _ _ _ , fransk eller italiensk? Hvem er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skuespilleren her i landet? Jeg synes ikke den franske maten er like _ _ _ _ _ _ _ som den italienske. Ibsen er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ norske forfatteren. Jeg synes den franske maten er _ _ _ _ _ _ _ enn den italienske.

Er han _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn Hamsun?

Jeg synes fransk mat er _ _ _ _ _ _ _ i verden. Hvem er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Ibsen eller Hamsun? 12.)1

spennende

Uttrykk. Fyll ut som ei kirkerotte.

Han svømmer som

Han er

Han er frisk som

Jeg er

Han ble blek som

Huner

som en bjørn.

Han ble kry som

Hun er

som et esel.

som en ulv.

Det er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å lese enn å se på tv. Dette er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ boka jeg har lest. Hva var _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , boka eller filmen? Hvilket land er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du har vært i? komplisert

12.32

Denne oppgaven er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ enn den forrige .

Fyll ut med slik som, så -som eller like -som

Dette er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oppgaven vi har hatt.

Han jobber _ _ _ _ _ mye _ _ _ _ _ foreldrene.

Snart blir det enda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Han er lege, _ _ _ _ _ sm mor. Han tjener Han vil helst ikke jobbe

godt

Verdenssituasjonen blir stadig _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

henne. mye

hun gjør.

morsom

Han synes ikke inntekten er _ _ _ _ _ viktig _ _ _ _ _ folk sier.

Han bruker _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ klær enn henne.

Han vil heller ha fri hele sommeren, _ _ _ _ _ kona hans har.

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å ta tog enn å ta buss?

157


- - --

---

158

- - -

--- -- -

-

-

-

---

-

-

-

-

--

---

--

-

Kapittel12 Sammenbinding av setninger

Er det _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ å ta tog eller buss?

Stikkordregister \ 159

Stikkordregister

Er ikke grammatikk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du vet?

12.34 Fyll ut med ord og uttrykk som passer FridtjofNansen hadde planlagt å komme fram til Nordpolen som den første i verden. _ _ _ _ _ det gikk ikke helt _ _ _ _ _ planen. De seilte _ _ _ _ _ langt

Denne lista er et tillegg til innholdsfortegnelsen foran i boka. Den kan gi hjelp til å finne fram i de nye termene i grammatikken. Her kan man også få hjelp til å finne fram til emner som ikke nevnes i innholdsfortegnelsen, eller emner som behandles flere steder. Første del er en alfabetisk oversikt over noen grammatiske emner, andre del er et utvalg ord som ofte byr på utfordringer i norskundervisningen. Tallene etter oppslagsordene viser hvor det finnes oppgaver som har dette som et hovedemne. De fete tallene viser kapittel, de etterfølgende viser til oppgavenummer innenfor kapittelet.

nordover _ _ _ _ _ det var mulig, og lot skipet fryse fast i isen. Nansen trodde at isen ville drive _ _ _ _ _ de ville komme nesten fram til Nordpolen på den måten. Men _ _ _ _ _ isen drev i riktig retning, kom de ikke nær nok. _ _ _ _ _ ville ikke Nansen gi opp. Han og en annen mann forlot skipet, _ _ _ _ _ å prøve å nå polen til fots. De hadde med seg hunder som trakk utstyret på sleder. De kom lenger nord _ _ _ __ noen hadde vært før dem. Helt til polpunktet kom de _ _ _ _ _ _ _ _ ikke. Men _ _ _ _ _ det egentlige målet ikke ble nådd, ble Nansen godt mottatt da han kom tilbake til Norge - tre år _ _ _ _ _ han hadde startet på ekspedisjonen. _ _ _ _ _ _ _ __ sine ekspedisjoner ble Nansen en slags nasjonalhelt her i landet.

Adjektiv, bestemt form 3: 9- 18,26,6: 7- 10, 12: 33 Adjektiv, bøyning i kjønn og tall 3: 1- 18,26,6: 7- 10, 7: 4- 10, 10: 7- 9 Bestemt artikkel 3:9- 13 , 16- 18, 4:5, 12: 33 Demonstrativer 4: 6- 12 Eiendomspronomen, se Possessiver Fortidsfuturum, se Preteritum futurum Grunntall 4: 23- 27 Futurum, se Presens futurum Infinitiv 5: 1- 6, 27- 32, 9: 9, 10: 16 Komparativ 3:21- 24, 4:30- 31 , 7: 15- 16, 12 : 29, 33 Kondisjonalis, se Preteritum futurum Modale verb 5: 28- 32, 10: 35 Modale adverb 7, 7- 9, 11: 3 Orden stall 3: 19 Passiv 5: 35-40, 10: 38- 39 Perfektum, se Presens perfektum Personlig pronomen 2: 1- 9,4: 6, 10- 11, 10: 14- 15, 18- 19, 1: 7- 9 Pluskvamperfektum, se Preteritum perfektum Possessiver 4: 13- 21, 11 : 15 Preposisjoner 2: 12, 5: 2- 5, 8: 1- 21 Presens futurum 5: 20- 21 , 10: 23- 24 Presens perfektum 5: 11- 12, 15- 17,19,10:20- 21 , 25- 27, 11:22 Preteritum 5: 10, 12- 14, 16- 19,10:26, 28, 30- 31 Preteritum futurum 5: 23- 24, 26, 10: 35, 37, 11: 19- 20 Preteritum perfektum 5: 22, 25 , 10: 27, 35, 11 : 20- 21 , 12: 16 Påpekende pronomen, se Demonstrativer Refleksive pronomen 2: 5- 7, 4: 18, 5: 43 Refleksive possessiver 4: 17- 21, 11: 15 Spørreord 2: 11- 12, 7: 10, 11: 4- 5, 16- 19, 28- 29, 36- 37 Substantiv, u/bestemt form 1: 1-4, 7, 9- 14, 16, 4:22,8:13,10:2 Superlativ 3:23 , 7:15- 16, 10:9, 12: 30, 33 Ubestemt artikkel 1: 1- 4, 4: 1- 4, 10: 10- 12 all, alt, alle 4: 36- 37 annen 3: 18, 4: 5


160

l

Stikkordregister

begge 4: 33 både- og 9: l , 12: 2 derfor 7: 14, 12: 19,21- 25 det 2: l , 4:6, 9 - 11 , 10:3- 5, 11:31 - 39 dette 4: 7- 9 for, preposisjon 5: 4, 8: 18- 19 for, konjunksjon 9: 2- 3 fordi 12: 21 hjem/me 7: 5 hvis 9: 6, 12: 26- 27 ikke 4:28, 34- 35 , 7: 11 , 10:36, 11 : 3, 5- 9, 13, 23- 25 , 30, 12: 3-4, 7- 8 ingen, ingenting 4: 34- 35 , 11 : 25 legge, ligge 5: 8- 9 lang, langt, lenge 7: 6, 16 liten 3: 16- 17, 4: 5 mange, flere 4: 27, 29- 31 , 7: 10 mye 4: 27, 29, 7: 10, 13 noe/o 4:27-28, 32 også 12: 3-4 om, preposisjon 8: 1- 2, 5 - 6 om, subjunksjon 9: 4, 9, 6, 11: 17 på 8: 4- 9, 12, 14, 16, 17, 10: 33 seg 2: 5- 8, 4: 18, 5: 43 sette, sitte 5: 8- 9 sin 4: 17- 21 , 11 : 15 skal 5: 20- 21 , 28- 32, 10: 23- 24, 11: 12, 19- 20 som 8: 15, 9: 4- 5, 10: 12, 11 : 18, 26- 29, 34, 38- 39, 12 : 29, 31- 32 synes 5: 33- 34, 11 : 12 så 9: 2- 3, 12: 11 , 14, 19- 20, 22- 23, 25, 28 til 8: 2, 12, 18- 19, 21 Vær så snill! 10: 34


Kirsti Mac Donald

Norsk grammatikk o

NORSK SOM ANDRESPRAK Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket. Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk består av • teoribok • arbeidsbok • www.norskgrammatikk.cappelendamm.no - gratis nettsted med fasit til arbeidsboka og øvelser Boka er en revisjon av Norsk grammatikk for fremmedspråklige fra 1999.

ISBN 978-82-02-29255-3

111111111111 111111111111

9 788202 292553 C~APPELEN

Dj\MM

www.cappelendamm.no


Kirsti mac donald norsk grammatikk norsk som andresprаk arbeidsbok 2009