Page 1

คู่มือรายงาน ก.1 – ก.2

คำนำ คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2 เป็นคู่มือที่อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการทา รายงานการ ปฏิบัติงานควบคุมโรค (ก.1 ) และ รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ก.2) ซึ่งมีความจาเป็น อย่างยิ่ง สาหรับ สถานบริการสาธารณสุขใน การดาเนินงานการป้องกันการติดเชื้ อเอชไอวี /เอดส์ ภายใต้ การดาเนินงาน /การปฏิบัติงานการ ป้องกันควบคุม /ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประชากร ทั่วไปและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็น ต้องศึกษาถึงวิธีการลง รายงานอย่างถูกต้อง โดยมีความรู้ ความเข้าใจในทิศ ทางเดียวกัน จนสามารถจัดทารายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพราะการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน จะทาให้คาดการณ์ถึง แนวโน้มและสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์การติดเชื้อ เอชไอ วีในปัจจุบันได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด สามารถวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือการทารายงาน ก.1- ก.2 พ.ศ. 2553 เล่มนี้ ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงจากฉบับปี 2537 ให้มี ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เช่น สถานการณ์การติดเชื้อโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม ชายรักชา ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กอรปกับการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมา มีการ ปรับเปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ จึงทาให้ความรู้ ความเข้าใจในการลง รายงานไม่ถูก ต้อง และการส่งรายงานไม่ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน ทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทาคู่มือเล่มนี้ขึ้น กรมควบคุมโรค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการทารายงาน รายงาน ก .1 - ก.2” พ.ศ. 2553 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการใช้เป็นแนวทางจัดทารายง านการดาเนินงานการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ภายใต้การดาเนินงาน /การปฏิบัติงาน การป้องกันควบคุม /ดูแลรักษาโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปวิเคราะห์ให้ทราบถึง สถานการณ์แนวโน้มของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อ ใช้เป็นประโยชน์ในการ ติดตาม ประเมินผล ขยายผลการดาเนินงาน พัฒนาคุณภาพ และจัดทาแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน ทุกระดับ รวมถึง ใช้ ในการกาหนดนโยบายระดับประเทศต่อไป

กรมควบคุมโรค


1 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

คู่มือการทารายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจาเดือน ตามแบบ ก.1 และ ก.2 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทารายงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่ออานวยประโยชน์แก่ผู้ใช้คู่มือนี้ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่จัดทารายงาน

หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไท ย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  โรงพยาบาลระดับจังหวัด /อาเภอ ทุกแห่ง  หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุกแห่ง  คลินิกให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานป้องกันควบคุม โรคเขต และ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด  หน่วยบริการสาธารณสุขภายใต้การกากับดูแลของสานัก อนามัย กรุงเทพมหานคร 

การจัดทาและส่งรายงาน   

หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจัดทารายงาน ก.1 – ก.2 เป็นประจาทุกเดือน ให้ตัดยอดรายงานทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน ให้ หน่วยบริการสาธารณสุข รายงานในภาพรวมของหน่วยงาน 1 ฉบับ และในกรณีที่หน่วย บริการ สาธารณสุข มีการจัดบริการเฉพาะในการดาเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ จัดทาของหน่วยบริการเฉพาะอีก 1 ฉบับ หน่วยบริการสาธารณสุข จัดส่งรายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป และ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดส่งรายงานให้ส่วนกลาง ( สานักงานป้องกันควบคุมโรค และ กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ) โดยแยกเป็นภาพรวมของจังหวัด 1 ฉบับ และภาพรวมหน่วย บริการเฉพาะอีก 1 ฉบับ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป


2 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรงพยาบาลระดับจังหวัด/อาเภอ หน่วย บริการระดับปฐมภูมิ

รำยงำน ก.1 – ก.2

คลินิกให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใต้สานักงานป้องกัน ควบคุมโรค(สคร.)และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รำยงำน ก.1 – ก.2

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) รำยงำน ก.1 – ก.2 กลุ่มโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

รำยงำน ก.01 – ก.04

สำนักงำนป้องกันควบคุมโรค (สคร.), กทม

การตรวจสอบและติดตามรายงาน 

ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รำยงำน ก.1 – ก.2

สานักงานป้องกั นควบคุมโรค ติดตามรายงานที่ขาดส่ง /ส่งล่าช้า และ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงาน โดยประสานงานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดตามรายงานที่ ขาดส่ง /ส่งล่าช้า และ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงาน โดยประสานงานกับสานักงานป้องกันควบคุมโรค

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน (ดูหน้า 3 และ 4)


3 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.


4 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.


5 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ความเป็นมาและความสาคัญ การจัดทารายงานก1ก2 เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามความก้าวหน้าและความ ครอบคลุมของการดาเนินงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ภายใต้การดาเนินงานก ารป้องกันควบคุม/ดูแล รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรทั่วไปและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น พนักงานบริการทางเพศ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้ยา ด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติ เยาวชนที่มีพฤติกรรม เสี่ยงทางเพศ เป็นต้น ข้อมูลสถานกา รณ์โรคจากการคัดกรองโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง(Active surveillance) ซึ่งไม่มีอาการรวมถึงผู้ที่มีอาการที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Passive surveillance) รายงานดังกล่าวจะนาไปรวบรวมเป็นผลการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหน่วยงานแต่ ละระดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ขยายผลการดาเนินงาน พัฒนาคุณภาพ จัดทา แผนการดาเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ และใช้ในการกาหนดนโยบายระดับประเทศต่อไป รายงานแบบ ก .1 และ ก .2 เป็นรายงานประจาเดือนที่แสดงถึงผลปฏิบัติงานการป้องกันเอชไอวี ภายใต้การดาเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย การะทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย และ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในการดาเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังกล่าวประกอ บด้วย  การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ o การตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคซิฟิลิส o เสนอบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและ /หรือการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี ตามความสมัครใจในผู้ที่มารับบริการคัดกรองและ /หรือป่ วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ o การเก็บสิ่งส่งตรวจจาก ท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ช่องคลอด ทวารหนัก และช่องคอ  การตรวจรักษาผู้ที่ไม่มีอาการและมีอาการที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การให้บริการเชิงรุกในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และประชากรทั่วไป วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน เพื่อให้หน่วยงานที่จัดเก็บสามารถติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีภายใต้การ ดาเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม


6 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

คาอธิบายการทารายงานแบบ ก.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)  การตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคซิฟิลิส 1.1 ผู้มารับบริการที่ได้รับการตรวจเลือดใน หน่วยบริการ(ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ ) | พบเป็น โรคซิฟิลิสรายใหม่ หมายถึง จานวนประชาชน (ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศและหญิงที่มาฝากครรภ์)มารับการตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ ได้รับการตรวจ เลือดหาโรคซิฟิลิส ในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยวิธี VDRL/RPR หรือวิธีอื่นๆ เช่น Determine Syphilis TP เป็นต้น มีหน่วยนับเป็น ราย และให้ลงจานวนที่พบเป็น โรคซิฟิลิส ราย ใหม่ (ไม่นับผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคซิฟิลิสที่มาตรวจติดตามผลการรักษา) มีหน่วยนับเป็นราย (เนื่องจากผู้มารับบริการ 1 คน อาจได้รับการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิสมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) 1.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับการตรวจเลือด ในหน่วยบริการ (ชาย/หญิง) | พบเป็นโรคซิฟิลิสราย ใหม่ (ชาย/หญิง) หมายถึง จานวนผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิส ในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยได้ทาการตรวจ เลือดหาโรคซิฟิลิส มีหน่วยนับเป็น ราย แยกเพศชาย เพศหญิง และให้ลงจานวนที่ พบเป็น โรค ซิฟิลิส รายใหม่ (ไม่นับ ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรค ซิฟิลิส ที่มาตรวจติดตามผลการรักษา ) มีหน่วยนับเป็น ราย แยกเพศชาย และเพศหญิง (เนื่ อ งจากผู้ ให้บริการทางเพศ 1 คนจะได้รับการตรวจ เลือด หาโรคซิฟิลิสมากกว่า 1 ครั้ง ต่อ ปี ) ตัวอย่างเช่นเดือนมกราคม 2553 มีผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจและได้รับการตรวจเลือด เป็นชาย 2 ราย และ หญิง 8 ราย ผลการตรวจเลือดเป็นโรคซิฟิลิส ชาย 1 ราย และหญิง 2 ราย (เป็นผู้ที่มาติดตามผลการรักษา1 ราย) 1/1 การลงรายงานเป็นผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจ เลือด(ชาย/หญิง)/พบเป็นโรคซิฟิลิส(ชาย/หญิง) 2/8 1.3 ผู้ให้บริการทางเพศ ที่ได้รับ บริกา รเชิงรุก และตรวจ เลือด หาโรคซิฟิลิส หมายถึง จานวนผู้ ให้บริการทางเพศที่ได้รับ บริการเชิงรุกและ ได้รับ การตรวจ เลือด หาโรคซิฟิลิส มีหน่วยนับเป็น ราย และให้ลง จานวนที่พบเป็น โรคซิฟิลิส มีหน่วยนับเป็น ราย แยกเพศชายและเพศหญิง (เนื่องจากผู้ให้บริการทางเพศ 1 คน อาจได้รับบริการเชิงรุกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) สาหรับการพบเป็นโรคซิฟิลิสอาจบอกไม่ได้ ว่ารายใหม่หรือรายเก่า จึง ให้บอกในภาพรวม 1.4 ประชา ชนที่ได้รับบริการเชิงรุ กและตรวจ เลือด หาโรคซิฟิลิส (ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ ) หมายถึง จานวนประชาชนที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพ ศสัมพันธ์ (ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ)ที่ได้รับบริการเชิงรุก และการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิส เช่น การให้บริการเชิงรุกและตรวจ เลือดแก่พนักงาน ในโรงงาน เป็นต้น มีหน่วย นับเป็น รายและให้ลงจานวนที่พบเป็นโรคซิฟิลิสมีหน่วยนับเป็น ราย (เนื่องจากประชาชนที่เสี่ยงต่อ โรค 1 คน อาจ ได้รับบริการเชิงรุกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี) สาหรับการพบเป็นซิฟิลิสอาจบอกไม่ได้ ว่ารายใหม่หรือรายเก่าจึงให้บอก ในภาพรวม 1.5 หญิงมีครรภ์ / พบเป็นโรคซิฟิลิส รายใหม่ หมายถึง จานวนหญิงที่มาฝากครรภ์ทั้งหมดที่สถาน บริการสาธารณสุขได้ทาการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิส มีหน่วยนับเป็นราย และให้ลงจานวนที่พบเป็น โรคซิฟิลิส ราย


7 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ใหม่ (ไม่นับหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วย/ติดเชื้อโรคซิฟิลิสที่มาตรวจติดตามผลการรักษา) มีหน่วยนับเป็นราย (เนื่องจากใน การฝากครรภ์บางแห่งอาจมีการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสในหญิงมีครรภ์มากกว่า 1 ครั้งต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง) 1.6 ประชากรผู้บริจาคเลือด | พบเป็นโรคซิฟิลิส (หน่วยรับบริจาคเลือด) หมายถึง จานวนประชากรที่มา บริจาคเลือดในสถานบริการสาธารณสุขรวมทั้งที่ออกไปรับบริจาคนอกสถานบริการ ซึ่งสามารถเก็บได้จากหน่วยรับ บริจาคเลือด ที่อยู่ในพื้นทีข่ องตนเอง มีหน่วยนับเป็นราย และให้ลงผลการตรว จพบเป็น โรคซิฟิลิสอาจบอกไม่ได้ว่า รายใหม่หรือรายเก่าจึงให้บอกในภาพรวม มีหน่วยนับเป็นราย (เนื่องจากผู้บริจาค เลือด 1 คนสามารถบริจาคได้ มากกว่า 1 ครั้งต่อปี )

 ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ผู้มารับบริการที่ต้องรายงานหมายถึงผู้ที่มารับบริการคัดกรอง หรือตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วได้รับการเสนอบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและ /หรือการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี ตามความสมัครใจ การตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี หมายถึง การทา Pretest counseling, การยินยอมตรวจเลือดหรือ การตรวจวิธีอื่น ๆ เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี และการมาฟังผล มีหน่วยเป็นราย (เนื่องจากผู้ มารับบริการ 1 คน อาจมี พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกว่า 1 ครั้ง จึงได้รับบริการตรวจ เลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี มากกว่า 1 ครั้งต่อปี และ บางรายเคยตรวจเลือด พบผลเลือดบวกก็ยังคงกลับมาตรวจซ้าอีก) 2.1 Pretest Counseling หมายถึง จานวนผู้ที่ได้รับการให้การปรึกษาก่อนการตรวจ เลือดหรือวิธี อื่นๆ เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามความสมัครใจ มีหน่วยเป็นราย แยกเพศชายและหญิง 2.2 HIV Testing หมายถึง จานวนผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดหรือวิธีอื่นๆ หาการติดเชื้อเอชไอวี มีหน่วยเป็นราย และให้ลงจานวนผู้ที่มีผลบวก มีหน่วยเป็นราย แยกเพศชายและหญิง 2.3 ผู้ที่เอชไอวี ให้ผลบวกมาฟังผลการตรวจ หมายถึง จานวนผู้ที่มีผลบวก จากการตรวจ เลือด หรือวิธีอื่นๆหาการติดเชื้อเอชไอวี ทีม่ ารับฟังผลการตรวจ มีหน่วยเป็นราย แยกเพศชายและหญิง ส่งต่อบริการดูแลรักษา หมายถึง จานวนผู้ที่มีผลบวกเอชไอวี ที่มารับฟังผลการตรวจ ได้รับการส่งต่อ บริการดูแลรักษาตามสิทธิ์ 2.4 Posttest counseling หมายถึง จานวนผู้ที่ได้รับการให้การปรึกษาหลังการตรวจเลือด หา การติดเชื้อเอชไอวี โดยนับผู้ที่มีผลการตรวจทั้งบวกและลบ มีหน่วยเป็นราย แยกเพศชายและหญิง จากข้อมูลสามารถนามาใช้ประโยชน์โดยการคานวณหาร้ อยละของการติดเชื้อ เอชไอวี จากหน่วยงานที่ทารายงาน ก. คานวณจากจานวนของเลือดที่ให้ผลบวกต่อเอชไอวี ของผู้ที่สมัครใจเข้ารับการตรวจเลือด ร้อยละของการติดเชื้อ เอชไอวี =

จานวนเลือดที่ให้ผลบวกต่อ เอชไอวี x 100 จานวนเลือดของผู้ที่สมัครใจรับการตรวจเลือดเอชไอวี


8 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

 การตรวจและรักษาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ไม่รวมผู้ให้บริการทาง เพศ) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี หมายถึง จานวนผู้มารับ บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยเป็นผู้ป่วยใหม่ของปีปฏิทิน แยกเพศชาย และเพศหญิง มีหน่วยนับเป็นคน 3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด ผูไ้ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุด และหรือได้รับการวินิจฉัยเป็น กามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) มีหน่วย นับเป็น ครั้งราย ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งหมด หมายถึง จานวนการให้บริการตรวจโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มารับบริการทั้งหมด(ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ) โดยผู้มารับบริการ 1 คนอาจมารับบริการ ได้มากกว่า 1 ครั้งใน 1 เดือน แยกเพศชายและเพศหญิง มีหน่วยนับ เป็นครั้ง ผูไ้ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือถุงยางอนามัยแตก รั่ว หลุด (ทุกช่องทางหรือ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ไม่ ใช้ ถุงยางอนามัยเมื่อทา Oral sex ถุงยางอนามัยแตกเมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยสอดใส่ทวารหนัก ถุงยางอนามัยรั่วจาก ความผิดพลาดของการผลิต เป็นต้น) ผู้มารับบริการ ได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด หมายถึง ผู้มารับบริการ มี การติดเชื้อใหม่ในการมารับบริการในครั้งนั้น โดยได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคคือ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์หลัก (ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง) และหรือ พยาธิช่องคลอด การนับราย ให้รายงานดังนี้ 1. กรณีผู้มารับบริการไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็น กามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6 โรคตามที่กาหนด ให้รายงาน 1 ราย เนื่องจากไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด 2. กรณีที่ผู้มารับบริการไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด และได้รับการวินิจฉัยเป็น กามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6 โรคตามที่กาหนด ให้นับการพบป่วยเป็น โรคตามรายโรคที่ได้รับการวินิจฉัย เช่น ผู้มารับบริการไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด และได้รับ การวินิจฉัยป่วยเป็นโรคหนองในและพยาธิช่องคลอด ให้รายงาน 2 ราย เป็นต้น 3. กรณีผู้มารับบริการไม่มีเพศสัมพันธ์ / ใช้ถุงยางอนามัยทุกช่องทางและไม่แตกหรือหลุด แต่ได้รับ การวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6 โรคตามที่กาหนด ให้นับ การพบป่วยเป็นโรคตามรายโรคที่ได้รับการวินิจฉัย เช่น ได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคหนองใน ให้รายงาน 1 ราย หรือถ้าพบ 2 โรค เช่น โรคหนองใน และโรคพยาธิช่องคลอดให้รายงาน 2 ราย เป็นต้น 4. กรณีผู้มารับบริการไม่มีเพศสัมพันธ์หลังจากได้รับการรักษาโรคหนองในหรือหนองในเทียมใน คราวก่อน แต่โรคไม่หาย ให้รายงาน 0 ราย


9 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ชื่อ

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

กามโรคของต่อมและท่อ น้าเหลือง

หนองในเทียม

หนองใน

ซิฟิลิส

วันที่รับ บริการ

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างการนับรายงานข้อ 3.2

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

เพศ ใหม่ เก่า

นาย ก.

2/10/2553

นาย ข.

12/10/2553

นาง ค.

12/10/2553

นาง ง.

20/10/2553

นาง จ.

20/10/2553

นาย ฉ.

23/10/2553

√ √

รวม ช ญ

1

1

1

1

1

2

1

0

1

2

1

1

6

7

3 3

3 4

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนตุลาคม 2553 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดและหรือ ได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย

3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ชาย/หญิง)

2/0

คน

ราย

ราย

3/4

3/3 2/2 0/2

3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลัก หมายถึง จานวนผู้มารับการตรวจโรคติดต่อท าง เพศสัมพันธ์ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย /ติดเชื้อ เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลัก ตามนิยามโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และเกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการทารายงาน ก1,ก2 และ 506 (ดูภาคผนวก ) ได้แก่ ซิฟิลิส (37*) หนองใน (38*) หนองในเทียม (39*) แผลริมอ่อน (40*) กามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง (41*) ไม่ว่าผู้ป่วย/ติดเชื้อจะ ได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ) แยกเพศชายและเพศหญิง มีหน่วยนับเป็นราย ตัวอย่าง ของผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา เช่น ผู้ที่ผลการเพาะเชื้อเป็นโรค หนองใน แต่ผู้ป่วยไม่มาฟังผลการเพาะเชื้อ และติดตาม แล้วแต่ไม่มา หมายเหตุ กรณีที่ผู้ป่วยโรคหนองใน /หนองในเทียม มาตรวจซ้า ตามนัด แล้ว ยังพบโรค ต้องซัก ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบว่าติดโรคใหม่หรือไม่ ถ้าซักประวัติพบว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องลงจานวน ป่วยด้วยโรคหนองใน/หนองในเทียมอีก เนื่องจากเป็นโรคเดิมที่ยังรักษาไม่หายหรือเชื้อดื้อยา 3.4 ผู้ป่วย /ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ หมายถึง จานวนผู้ป่วย /ติดเชื้ อโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์อื่นๆที่ได้รับการวินิจฉัยไม่ว่าผู้ป่วย/ติดเชื้อ จะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ ) แยกเพศชายและเพศหญิง มีหน่วยนับเป็นราย ได้แก่


10 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

3.4.1 เริมอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (79*) (ให้นับทุกครั้งที่มีแผลเริมเกิดขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะ เป็นการป่วย/ติดเชื้อครั้งแรก หรือ การเป็นโรคซ้า จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ตาม เพราะเป็นการวัด Prevalence ไม่ใช่วัด Incidence) 3.4.2 หูดอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (80*) (ให้นับทุกครั้ งที่มีหูดอวัยวะเพศหรือทวารหนัก เกิดขึ้นใหม่หลังจากรักษาหายไปแล้ว ไม่ว่า จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม เพราะเป็นการวัด Prevalence ไม่ใช่วัด Incidence) 3.4.3 พยาธิช่องคลอด 3.4.4 หิด โลน หูดข้าวสุก และโรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ (Reproductive tract infection) ได้แก่ เชื้อรา การอักเสบของปากมดลูกไม่จาเพาะ (non specific cervicitis) หมายเหตุ 1) พยาธิช่องคลอดหิด เชื้อรา โลนหูดข้าวสุก การอักเสบของปากมดลูกไม่จาเพาะรวมกันเท่ากับ รหัส 81* 2) รหัสโรคจากรายงาน 506 3.5 วิธีนับผู้มารับบริการและผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อ

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

ซิฟิลิส

วันที่รับ บริการ

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตก หรือหลุด

ตัวอย่างที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 52 นาย ก.มาตรวจที่หน่วยบริการเฉพาะเป็นครั้งแรกของปีปฏิทิน 2552 พบเป็นโรคหนองใน วันที่ 10 ก.พ. 52 มาตรวจติดตามผลการรักษา (ไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่มารับการรักษาต่อเนื่องหรื อมาตรวจ ตามนัด) ไม่พบโรค ตัวอย่างที่ 1 รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

เพศ ใหม่ เก่า

นาย ก.

นาย ก.

3/02/2552 √

√ √

10/02/2552

1

1

1

0

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2552 (เฉพาะนาย ก.) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

1/0

คน

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง)

ราย

3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

ราย

1/0

2/0 1/0 0/0


11 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ดังนั้นในเดือน กุมภาพันธ์ 52 นาย ก. นับเป็น ผู้มารับบริการรายใหม่ในรอบปี (ปฏิทิน2552) = 1 คน (ข้อ 3.1) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 2 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) (เนื่องจากพบกามโรค คือ หนองในใน การตรวจวันที่ 3 กุมภาพันธ์ แต่ไม่พบกามโรคและไม่มีเพศสัมพันธ์ในการมาติดตามการรักษาในวันที่ 10กุมภาพันธ์) ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย (ข้อ3.3)

ชื่อ นาย ก.

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

หมายเหตุ นาย ก. จะต้องมารับการตรวจหาซิฟิลิส และ เอชไอวี อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม การนับในเดือนพฤษภาคมที่นาย ก. มารับบริการ แสดงกรณีตัวอย่าง และการนั บดังนี้ เนื่องจากนาย ก.มาตรวจที่หน่วยบริการเฉพาะเป็นครั้งแรกของปีปฏิทินในเดือน กุมภาพันธ์ 52 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีต่อไปนี้ ให้นับนาย ก. เป็นผู้มารับบริการรายใหม่ในรอบปี (ปฏิทิน 2552) = 0 คน (ข้อ 3.1) กรณี 1. นาย ก. ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยนับตั้งแต่ได้รับการรักษาในเดือนกุมภาพันธ์ 1.1 ถ้าตรวจแล้วไม่พบโรค ให้นับว่านาย ก. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่มเี พศสัมพันธ์ และไม่พบโรค ใดโรคหนึ่งใน 6 โรค ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ 1.1

เพศ ใหม่ เก่า ช √ 3/05/2552

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย) 0

1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนพฤษภาคม 2552 (เฉพาะนาย ก) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

0/0

คน

ราย ราย

0/0

1/0 0/0 0/0


12 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

1.2 ถ้าตรวจแล้วพบโรคเริมที่อวัยวะเพศและโรคหูดอวัยวะเพศ ให้นับว่านาย ก. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่มีเพศสัมพันธ์และไม่พบโรค ใดโรคหนึ่ง ใน 6 โรค ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ2 ราย (ข้อ 3.4)

ชื่อ นาย ก.

เพศ ใหม่ เก่า ช √

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของ ต่อมและท่อ น้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยาง อนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ 1.2 รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

3/05/2552

0

1

ตัวอย่างการลงรายงานเดื อนพฤษภาคม 2552 (เฉพาะนาย ก) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

0/0

คน

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง)

0/0 2/0

ราย

3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

0/0

1/0

ราย

กรณี 2. นาย ก. มีเพศสัมพันธ์หลังได้รับการรักษาหายแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ โดยใช้ ถุงยางอนามัย อนามัยทุกช่องทาง ทุกครั้งและใช้ถูกต้อง 2.1 ถ้าตรวจแล้วไม่พบโรค ให้นับว่านาย ก. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย เนื่องจากใช้ถุงยางอนามัยทุกช่องทางทุกครั้งและใช้ ถูกต้อง ถุงยางอนามัยไม่แตกหรือหลุด และไม่พบโรคใดโรคหนึ่งใน 6 โรค (ข้อ3.2)

ชื่อ นาย ก.

เพศ ใหม่ เก่า ช √

3/05/2552

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ 2.1

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย) 1

0


13 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2. ตัวอย่างการลงรายงานเดือนพฤษภาคม 2552 (เฉพาะนาย ก) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

0/0

คน

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง)

0/0 0/0

ราย

3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

0/0

1/0

ราย

2.2 ถ้าตรวจแล้วพบโรคหูดอวัยวะเพศ ให้นับว่านาย ก. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2)เนื่องจากใช้ถุงยางอนามัยทุกช่องทางทุก ครั้ง และใช้ถกู ต้อง และไม่พบโรคใดโรคหนึ่งใน 6 โรค ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1 ราย (ข้อ 3.4) เนื่องจากพบโรคหูดอวัยวะเพศ

ชื่อ นาย ก.

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

ซิฟิลิส

วันที่รับ บริการ

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ 2.2

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

เพศ ใหม่ เก่า ช

3/05/2552

0

1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนพฤษภาคม 2552 (เฉพาะนาย ก) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

0/0

คน

ราย ราย

0/0

1/0 0/0 1/0

กรณี 3. นาย ก. มีเพศสัมพันธ์หลังได้รับการรักษาหายแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย อนามัยแม้เพียง 1 ครั้ง (กับใครก็ตาม) 3.1 ถ้าตรวจแล้วไม่พบโรค ให้นับว่านาย ก. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) เนือ่ งจากไม่ใช้ถุงยางอนามัย แม้ไม่พบโรคใดโรคหนึ่งก็ต้องนับ


14 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ชื่อ

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของ ต่อมและท่อ น้าเหลือง

หนองใน

ซิฟิลิส

วันที่รับ บริการ

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ 3.1 รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

เพศ ใหม่ เก่า

นาย ก.

1

3/05/2552

1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนพฤษภาคม 2552 (เฉพาะนาย ก) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

0/0

คน

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง)

0/0 0/0

ราย

3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

1/0

1/0

ราย

3.2 ถ้าตรวจแล้วพบโรคหูดอวัยวะเพศ ให้นับว่านาย ก. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่ใช้ถุงยางอนามัย แม้ไม่พบโรคใดโรคหนึ่งก็ต้องนับ ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1 ราย (ข้อ 3.4) เนื่องจากพบโรคหูดอวัยวะเพศ

ชื่อ นาย ก.

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

ซิฟิลิส

วันที่รับ บริการ

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ 3.2

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

เพศ ใหม่ เก่า ช

1

3/05/2552

1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนพฤษภาคม 2552 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

0/0

คน

ราย ราย

1/0

1/0 0/0 1/0


15 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ตัวอย่างที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 52 นาย ข. มาตรวจที่หน่วยบริการเฉพาะเป็นครั้งแรกของปีปฏิทิน พบป่วยเป็นโรคหนองใน เทียม วันที่ 14 พฤศจิกายน 52 มาตรวจติดตามผลการรักษา (ไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่มารับการรักษาต่อเนื่องหรือ มาตรวจตามนัด) ไม่พบโรคหรือเป็นโรคเดิมที่ยังไม่หายขาด ในเดือน ตุลาคม 52 ให้นับนาย ข. เป็น ผู้มารับบริการรายใหม่ในรอบปี (ปฏิทิน2552) = 1 คน (ข้อ 3.1) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากพบโรคหนองในเทียม (1ใน6 โรค) ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย (ข้อ3.3) ในเดือนพฤศจิกายน ให้นับนาย ข. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่มีเพศสัมพันธ์ และไม่พบ โรคใดโรคหนึ่งใน 6 โรค หรือเป็นโรคเดิมที่ยังไม่หายขาด

ชื่อ นาย ข. นาย ข.

เพศ ใหม่ เก่า ช √ 31/10/2552 ช √ 14/11/2552

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองในเทียม

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตก หรือหลุด

ตัวอย่างที่ 2 รายงาน (ครั้ง)

รายงาน (ราย)

1 1

1 0

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนตุลาคม 2552 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัย เป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

1/0

คน

1/0

1/0 1/0 0/0

ราย ราย

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนพฤศจิกายน 2552 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัย เป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

0/0

คน

ราย ราย

1/0

0/0 0/0 0/0


16 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

นาย ข. จะต้องมารับการตรวจหาซิฟิลิส และ เอชไอวี อีกครั้งในเดือน มกราคม 53 การนับในเดือนมกราคม 2553 ที่นาย ข. มารับบริการ แสดงกรณีตัวอย่าง และการนับดังนี้ เนื่องจากนาย ข .มาตรวจที่หน่วยบริการเฉพาะเป็นครั้งแรกของปีปฏิทินใหม่ (2553) ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีต่อไปนี้ ให้นับนาย ข. เป็นผู้มารับบริการใหม่ รายใหม่ในรอบปี (ปฏิทิน2553) 1 คน (ข้อ3.1) กรณีที่ 1. นาย ข. ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยนับตั้งแต่ได้รับการรักษาในเดือนตุลาคม 52 1.1 ถ้า ตรวจแล้วไม่พบโรค เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่มีเพศสัมพันธ์และไม่พบโรค ใดโรคหนึ่งใน 6 โรค

ชื่อ นาย ข. นาย ข. นาย ข.

เพศ ใหม่ เก่า ช √ 31/10/2552 √ 14/11/2552 ช ช √ 14/01/2553

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ 1.1

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย) 1

1

1 1

0 0

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนมกราคม 2553 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือ ได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

1/0

คน

ราย ราย

1/0

0/0 0/0 0/0

1.2 ถ้าตรวจแล้วพบโรคเริมที่อวัยวะเพศ และโรคหูดอวัยวะเพศ ให้นับว่านาย ข. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) ไม่มีเพศสัมพันธ์และโรคที่พบ ไม่ใช่โรคใดโรคหนึ่งใน 6 โรค ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 2 ราย (ข้อ 3.4) เนื่องจากพบเริมอวัยวะเพศ และหูด อวัยวะเพศ กรณีที่ 2. นาย ข. มีเพศสัมพันธ์หลังได้รับการรักษาหายแล้วในเดือนตุลาคม โดยใช้ ถุงยางอนามัย อนามัยทุกช่องทางทุกครั้ง และใช้ถูกต้อง


17 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

2.1 ถ้าตรวจแล้วไม่พบโรค ให้นับว่านาย ข. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งทุก ช่องทางถูกต้อง และไม่พบโรคใดโรคหนึ่งใน 6 โรค

ชื่อ

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

ซิฟิลิส

วันที่รับ บริการ

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่าง 2 กรณี 2.1

รายงาน (ครั้ง)

รายงาน (ราย)

1 1

1 0

1

0

เพศ ใหม่ เก่า

นาย ข. นาย ข.

ช ช

นาย ข.

31/01/2553 14/02/2553

14/02/2553

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนมกราคม 2553 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

1/0

คน

ราย ราย

1/0

0/0 0/0 0/0

2.2 ถ้าตรวจแล้วพบโรคซิฟิลิสระยะที่ 2 และโรคเริมที่อวัยวะเพศ ให้นับว่านาย ข. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ถูกต้อง แต่พบ โรคซิฟิลิสระยะที่ 2 (1ใน6โรค) ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย (ข้อ 3.3)เนื่องจากพบโรคซิฟิลิส ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1 ราย (ข้อ 3.4)เนื่องจากพบโรคหูดอวัยวะเพศ


18 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ชื่อ นาย ข. นาย ข. นาย ข.

เพศ ใหม่ เก่า ช √ 31/09/2552 ช √ 14/11/2552 ช √ 14/01/2553

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ 2.2

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

√ √

1 1

1 0

1

1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนตุลาคม 2552 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

1/0

คน

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัย เป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง)

1/0 1/0 1/0

ราย

3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

1/0

ราย

ชื่อ นาย ข. นาย ข. นาย ข.

เพศ ใหม่ เก่า 31 ต.ค.52 ช √ ช √ 14 พ.ย.52 14 ม.ค.53 ช √

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

กรณีที่ 3. นาย ข. มีเพศสัมพันธ์หลังได้รับการรักษาหายแล้ว ในเดือนตุลาคม โดยไม่ใช้ถุงยาง อนามัยอนามัย หรือมีถุงยางอนามัยอนามัยแตกรั่วหลุด แม้เพียง 1 ครั้ง (กับใครก็ตาม) 3.1 ถ้าตรวจแล้วไม่พบโรค ให้นับว่านาย ข. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์1 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่ใช้ถุงยางอนามัยอนามัย แม้ ไม่พบโรคใดโรคหนึ่งใน6 โรคก็ต้องนับ ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ 3.1

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย) 1 1 1

1 0 1


19 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2. ตัวอย่างการลงรายงานเดือนมกราคม 2553 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

1/0

คน

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัย เป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง)

1/0 0/0 0/0

ราย

3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง)

1/0

ราย

3.2 ถ้าตรวจแล้วพบโรคหนองในเทียม และโรคเริมที่ อวัยวะเพศ นับว่านาย ข. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่ใช้ถุงยางอนามัยและพบ โรคหนองในเทียมซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรค แต่เริมไม่ใช่ 1 ใน 6 โรค ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย (ข้อ 3.3) ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1 ราย (ข้อ 3.4)

ชื่อ นาย ข. นาย ข. นาย ข.

เพศ ใหม่ เก่า 31 ต.ค.52 ช √ ช √ 14 พ.ย.52 14 ม.ค.53 ช √

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเที กามโรคของยม ต่อมและท่อ น้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ 3.2 รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย) 1 1 1

√ √

1 0 1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนมกราคม 2553 (เฉพาะนาย ข) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัย เป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ(ชาย/หญิง)

1/0

คน

ราย ราย

1/0

1/0 1/0 1/0

ตัวอย่างที่ 3 กรณีที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เป็นซ้า ได้แก่ เริมอวัยวะเพศและหรือทวาร หนัก หูดอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก หนองในเทียม แม้ไม่มีการร่วมเพศใหม่แต่โรคกลับเป็นซ้าให้นับดังนี้ กรณีที่ 1. 29 ต.ค.52 นาง ค.(เป็นผู้มารับบริการแล้วในปี2552)ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเริม อวัยวะเพศและหรือทวารหนัก ไม่มเี พศสัมพันธ์ แต่โรคกลับเป็นซ้า (Recurrent Genital Herpes) ให้นับนาง ค. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่มีเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1 ราย (ข้อ 3.4)


20 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

กรณีที่ 2. 31 ต.ค.52 นาย ง. (เป็นผู้มารับบริการแล้วในปี 2552) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหูดอวัยวะ เพศและ หรือทวารหนัก ซึ่งรักษาจนหายแล้ว มีเพศสัมพันธ์แต่ใส่ทุกยางทุกครั้งทุกช่องทางถูกต้องแต่โรคกลับเป็นซ้า ให้นับนาย ง. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ = 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์ใส่ถุงยางอนามัยทุก ครั้ง และโรคที่เป็นไม่ใช่ 1 ใน 6 โรค ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 1 ราย (ข้อ 3.4)

ชื่อ นาง ค. นาย ง.

เพศ ใหม่ เก่า ญ √ ช √

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเที กามโรคของยม ต่อมและท่อ น้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 3 รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย) 1 1

29 ต.ค.52 31 ต.ค.52

0 0

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนตุลาคม 2552 (เฉพาะนาง ค. และนาย ง.) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัย เป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ(ชาย/หญิง)

0/0

คน

ราย ราย

1/1

0/0 0/0 1/1

ตัวอย่างที่ 4. ผู้ป่วยที่ ผลชันสูตรโรคไม่พบเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่มีอาการทางคลินิกที่ชัดเจน ว่าป่วยเป็นโรคนั้นก็ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคตามอาการและให้ลงจานวนผู้ป่วยโรคในรายงานด้วยดังนี้ กรณีที่1 29 ส.ค.52 นาย จ. (เป็นผู้มารับบริการใหม่ในปี 2552) มีประวัติหนองไหลชัดเจนมีเพศสัมพันธ์โดย ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อสอดใส่ปากของคู่เพศสัมพันธ์ ซื้อยารับประทานเองที่ไม่ใช่ยาตามมาตรฐาน เช่น Norfloxacin เป็นต้น ตรวจร่างกายพบมีหนองไหล แต่ย้อมสีแกรมไม่พบเชื้อ Gram negative intracellular diplococci แต่พบ pus cell (PMNL) มากกว่าเท่ากับ 5 ตัว / oil field ให้วินิจฉัยนาย จ. เป็นโรคหนองในและให้การรักษา พร้อมลง รายงาน ให้นับนาย จ. เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์= 1 ครั้ง (ข้อ3.2) เนื่องจากไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อสอดใส่ปากคู่ เพศสัมพันธ์ และเป็นโรค 1 ใน 6 โรค ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย (ข้อ 3.3)


21 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

กรณีที่2. 31 ส.ค.52 นาง ฉ. (เป็นผู้มารับบริการใหม่ในปี 2552 มีเพศสัมพันธ์โดยคู่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ทุกช่องทางและถูกต้อง) มีแผลริมแข็งชัดเจนตรวจไม่พบเชื้อTreponema pallidum (Spirochette) หรือไม่มอี ุปกรณ์ตรวจ เชื้อ (Dark field microscope) ให้วินิจฉัยนาง ฉ. เป็นโรคซิฟิลิสระยะที1( ่ Primary Syphilis ) และลงรายงาน นาง ฉ.เป็น ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์= 1 ครั้ง (ข้อ3.2) ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ราย (ข้อ3.2) เนื่องจากเป็นโรค 1 ใน 6 โรคแม้จะใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ทุกช่องทาง และถูกต้อง ผู้ปว่ ย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย (ข้อ 3.3)

ชื่อ นาย จ. นาง ฉ.

เพศ ใหม่ เก่า ช √ ญ √

29 ส.ค.52 31 ส.ค.52

พยาธิช่องคลอด

แผลริมอ่อน

หนองในเทียม กามโรคของต่อม และท่อน้าเหลือง

หนองใน

วันที่รับ บริการ

ซิฟิลิส

ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด

ตัวอย่างที่ 4

1 1

รายงาน รายงาน (ครั้ง) (ราย)

1 1

ตัวอย่างการลงรายงานเดือนสิงหาคม 2552 (เฉพาะนาย จ. และนาง ฉ.) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง)

3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ชาย/หญิง) l ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการ วินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ชาย/หญิง) ครั้ง / ราย 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค) (ชาย/หญิง) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ(ชาย/หญิง)

1/1

คน

ราย ราย

1/1

1/1 1/1 0/0

ที่มาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก(กามโรค 5 โรค) หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ

ผู้ป่วย/ติดเชื้อ (ผู้ป่วย/ติดเชื้อ ที่เป็นประชาชนทั่วไปและผู้ให้บริการทางเพศที่ป่วย/ติดเชื้อ) และน่าจะเป็นผู้แพร่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักแก่ ผู้ป่วย/ติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ให้บริการทางเพศ สามีภรรยา คู่นอนประจา คู่นอน ชั่วคราว/ฉาบฉวย ผู้ซื้อบริการ /ลูกค้า และอื่นๆ (เช่น ถูกข่มขืน เป็นต้น ) ที่มาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลักได้จากการสัมภาษณ์ ถ้าผู้ป่ วย/ติดเชื้อ มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คน ให้ถือว่าบุคคลที่ไม่ใช้ ถุงยางอนามัย อนามัย เป็นลาดับแรก แต่ถ้าไม่สามารถตัดสินได้ว่ารับเชือมาจากบุ ้ คคลใดแน่ชัดให้ถือว่าเป็นผู้ให้บริการทางเพศ คู่นอน ชั่วคราว / ฉาบฉวย ผู้ซื้อบริการ / ลูกค้า อื่นๆ คู่นอนประจา และสามีภรรยา เป็นที่มาของโรคตามลาดับ ให้ลงจานวน ที่มาเพียง 1 แหล่งต่อผู้ป่วย 1 ราย ที่มาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ป่ วย/ติดเชื้อชาย 1. ผู้ให้บริการทางเพศ(Exchange sex partner / Commercial sex worker) หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย/ ติดเชื้อมีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยผู้ป่วย/ติดเชื้อ ให้เงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง


22 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

2. ภรรยา (Wife) หมายถึง ผู้หญิงที่ผู้ ป่วย/ติดเชื้อ มีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยผู้ชายยอมรับว่าเป็นภรรยา ไม่ ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม 3. คู่นอนประจา (Steady partner) หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย /ติดเชื้อ รู้จักและมีการติดต่อคบหากันอย่าง ต่อเนื่อง มีความผูกพันกัน และมีเพศสัมพันธ์หรือการกระทาอื่นใดเพื่ อสาเร็จความใคร่อย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิง 4. คู่นอนฉาบฉวย/ชั่วคราว(Casual sex partner) หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย /ติดเชื้อ มีเพศสัมพันธ์ หรือ การกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่ โดยผู้ป่วย /ติดเชื้อไม่ได้ให้เงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน (คู่นอนที่ไม่เข้า กับนิยามในข้อ 1 - 3) ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 5. ผู้ซื้อบริการ /ลูกค้า /แขก หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย /ติดเชื้อ มีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือการกระทาอื่นใด เพื่อสาเร็จความใคร่ โดยผู้ป่วย/ติดเชื้อ ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 6. อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย/ติดเชื้อมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือการกระทาอื่นใด เพื่อสาเร็จความใคร่และ ไม่สามารถจะจัดลงในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้เช่น ผู้ป่วย/ติดเชื้อ ถูกข่มขืน ผู้ป่วย/ติดเชื้อ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ที่มาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วย/ติดเชื้อหญิง 1. ผู้ให้บริการทางเพศ หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย/ติดเชื้อมีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยผู้ป่วย/ติดเชื้อให้เงินหรือ สิ่งของเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 2. สามี หมายถึง ผู้ชายที่ผู้ป่วย /ติดเชื้อ มีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยผู้หญิงยอมรับว่าเป็นสามี ไม่ว่าจะจด ทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม 3. คู่นอนประจา หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย /ติดเชื้อ รู้จักและมีการติดต่อคบหากันอย่างต่อเนื่อง มีความ ผูกพันกันและมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือการกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่อย่างสม่าเสม อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือ ผู้หญิง 4. คู่นอนฉาบฉวย/ชั่วคราว หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย/ติดเชื้อ มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือการกระทาอื่นใดเพื่อ สาเร็จความใคร่ โดยผู้ป่วย/ติดเชื้อไม่ได้ให้เงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 5. ผู้ซื้อบริการ/ลูกค้า /แขก หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย/ติดเชื้อ มีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือการกระทาอื่นใด เพื่อ สาเร็จความใคร่โดยผู้ป่วย/ติดเชื้อได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 6. อื่น ๆ หมายถึง บุคคลที่ผู้ป่วย/ติดเชื้อมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือการกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่ และ ไม่สามารถจะจัดลงในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ เช่น ผู้ป่วย /ติดเชื้อถูกข่มขืน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กเป็นหนองในใน ตาจากการเช็ดหน้าตาโดยใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขาวม้าของพ่อ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง


23 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

 การติดตามผู้ป่วย/ติดเชื้อและผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 5.1 ผู้ป่วย /ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก พยาธิช่องคลอดและผู้

ที่พบ ติดเชื้อ HPVจากผล

Pap smear ที่ต้องติดตาม /ติดตามได้ หมายถึง จานวนผู้ป่วย /ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยดังนี้

ก.ผู้ที่ได้รับการรักษ าแล้ว ได้แก่  ผู้ที่เป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรค ของต่อมและท่อน้าเหลือง )  ผู้ที่ผลตรวจสด (wet smear )พบพยาธิช่องคลอด ข.ผู้ที่ยังไม่ได้รับการรักษา ได้แก่  ผู้ที่มีผลการ ย้อมสีแกรม พบหนองใน หรือ หนองใน เทียม ที่ สถานบริการสาธารณสุข ยังไม่ สามารถให้การวินิจฉัยและหรือการรักษาในวันที่ผู้รับบริการมาตรวจ  ผู้ที่มีผลการ เพาะเชื้อ และ หรือ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูชีว ะโมเลกุล (Polymerase Chain Reaction, PCR)และหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิธีอื่นๆ พบหนองใน และหรือ การติดเชื้อคลามิเดีย  ผู้ที่มารับบริการตรวจ เลือดในสถานบริการ สาธารณสุข หรือ จากการออกปฏิบัติงานนอกสถาน บริการสาธารณสุข (การให้บริการเชิงรุก ) ที่ผลการตรวจเลือด พบโรคซิฟิลิส  ผู้ที่ผลตรวจทางเซลล์ วิทยา (Pap smear) พบพยาธิช่องคลอด  ผู้ที่ผลการตรวจทางเซลล์วิทยาพบการ ติดเชื้อ HPV (Human papillomavirus) ผู้ป่วย /ติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น ต้อง ติดตามโดยวิธีการนัดหมาย จดหมาย โทรศัพท์ เยี่ยมบ้าน /แหล่งบริการ หรือ อื่นๆ เช่น จดหมายอิเลคทรอนิค ส์ เป็นต้น จานวนของผู้ที่ต้องติดตามอย่างน้อยจะต้องเท่ากับจานวน ผู้ป่วยในแบบรายงาน ก .2 มีหน่วยนับเป็นราย ผู้ป่วย /ติดเชื้อ ที่ติดตามได้ หมายถึง จานวนผู้ป่วยในข้อ 5.1 ที่สามารถติดตามมารับการรักษา อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง มีหน่วยนับเป็นราย (เนื่องจาก ผู้ป่วย 1 คน อาจป่วยเป็นโรคที่กาหนดให้ต้อง ติดตามมากกว่า 1 โรค เช่น ผู้มารับบริการหญิง 1 คนเป็นโรคหนองใน และพยาธิช่องคลอด ต้องนับ 2 ราย) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.การติดตามก่อนการรักษา จะถือว่าติดตามได้ถ้าผู้ป่วย/ติดเชื้อมารับการรักษา ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ นัดมาฟังผล (เพื่อป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน และการแพร่กระจายไปยังบุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่นๆ กรณี HPV เพื่อให้มีความตระหนักเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ) 2.การติดตามระหว่างการรักษา จะถือว่าติดตามได้ถ้า ผู้ป่วย/ติดเชื้อมารับการรักษา ภายใน 7 วัน หลังจาก วันที่นัดมารับการรักษาต่อ เช่น ผู้ป่วยโรคหนองในที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยโรคซิฟิลิสระยะแฝงเกิน 2 ปี ซึ่งต้อง ฉีดยาสัปดาห์ละ 1 ครั้งนาน 3 สัปดาห์ เป็นต้น ( เนื่องจากเป็นโรคที่จาเป็นต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องเพื่อให้ หายขาด หากขาดการรักษาต่ อเนื่อง จะทาให้มีโอกาสแพร่โรคได้ นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาระหว่าง dose ที่หนึ่ง และสอง หรือระหว่าง dose ที่สองและสาม ของการฉีดยา Benzathine penicillin ตามมาตรฐานคือ 7 วัน หากมีเหตุ จาเป็นให้ห่างได้ไม่เกิน 10-14 วัน หากเกินกว่านี้ ต้องตั้งต้นใหม่ การติดตามจึงมีความจาเป็นเพื่อไม่ให้ต้องตั้งต้น รักษาใหม่)


24 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

3. การติดตามหลังการรักษา จะถือว่าติดตามได้ถ้าผู้ป่วย/ติดเชื้อมารับการตรวจซ้าภายใน 7 วัน หลังจาก วันที่นัด(ตรวจซ้าเพื่อ )ติดตามผลการรักษา (เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วย/ติดเชื้อได้ พาผู้สัมผัสโรคมารับการตรวจและรักษาหรือผู้สัมผัสโรคได้รับประทานยาที่ฝากให้แล้ว และกรณีที่ผู้สัมผัสโรคไม่ สามารถ มารับการตรวจและรักษา แพทย์/เจ้าหน้าที่จะได้ฝากยาให้ผู้ป่วย/ติดเชื้อนาไปให้รับประทาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย/ติด เชื้อเป็นโรคซ้าฯลฯ) 5.2 ผู้สัมผัสโรคทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วย/ติดเชื้อ/ ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับแจ้ง จากหน่วยงานอื่น ผู้สัมผัส โรคทั้งหมดที่ได้ จากการสอบสวนโรคจาก ผู้ป่วย หมายถึง จานวน ผู้สัมผัสโรคที่ได้ข้อมูล จาก การสอบสวนโรคจากผู้ป่วย /ผู้ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก จะมีรายละเอียดเพียงพอ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1 ราย อาจจะมีผู้สัมผัสกี่คนก็ได้ มีหน่วยนับเป็นคน

การนับจานวนผู้สัมผัสโรค ให้ถือปฏิบัติดังนี้  นาย ก. ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางเพศ 1 คน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 1 คน  นาย ข. ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางเพศ 2 คน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 2 คน  นาย ค. และนาย ข. ป่วย/ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนละ 1 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ทางเพศ คนเดียวกัน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 2 คน  นาย ง. ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 โรค โดยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา 2 คน คู่นอนชั่วคราว 1 คน ให้ถือว่ามีผู้สัมผัสโรค 3 คน ผูส้ ัมผัสโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นหมายถึง จานวนผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่เป็น ผู้ให้บริการทางเพศ ที่ได้รับแจ้งจา กหน่วยงานอื่นตามใบติดตามผู้สัมผัสโรค แบบ ก.16 หรือ แบบ พ 2 ที่ส่ง มาให้ หน่วยงานนี้ช่วยติดตาม เนื่องจากผู้สัมผัสโรคดังกล่าวทางานอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ มีหน่วยนับเป็นคน 5.3 ผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอจะต้องติดตาม / ติดตามได้ ผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะต้องติดตาม หมายถึง จานวนผู้สัมผัส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรค(จากข้อ 5.2) ทีม่ ีรายละเอียดเพียงพอจะติดตามได้แก่ ผู้สัมผัสโรคที่เป็นผูใ้ ห้บริการทาง เพศที่ทราบ ชื่อ เบอร์ติดหน้าอก รูปพรรณสัณฐาน และสถานที่ /จุดสังเกตที่ แน่ชัด รวมทั้งผู้สัมผัสที่ได้รับแจ้งจาก หน่วยงานอื่น หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องทาการติดตามผู้สัมผัสโรคดังกล่าวทุกราย(ตามใบติดตามผู้สัมผัส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ก.16 หรือ แบบ พ 2) ให้มารับการตรวจรักษาโดยเร็ว โดยวิธี ออกเยี่ยมแหล่งบริการ สาหรับผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการทางเพศจะติดตามโดยจ่ายใบติดตามผู้สัมผัส โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ (ก.16/พ. หรือ แบบ พ 1) ให้ผู้ป่วยนาไปให้ ผู้สัมผัสโรค (หรือให้ผู้ป่วย พาผู้ สัมผัสโรค ) มาตรวจ พร้อมใบติดตาม ผู้สัมผัส มีหน่วยนับเป็นคน


25 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

 ข้อ สังเกต จานวนผู้สัมผัสโรคที่ได้จากการสอบสวนโรคจะ เท่ากับหรือ มากกว่าจานวนผู้ป่วย  จานวนผู้สัมผัสโรคที่จะต้องติดตามอาจจะไม่เท่ากับจานวนผู้สัมผัสโรคที่สอบสวนโรคจากผู้ป่วย  ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักทุกรายจะต้องได้รับการสัมภาษณ์(สอบสวนโรค) เพื่อค้นหาผู้สัมผัส โรค ผู้ป่วย/ติดเชื้อทีเ่ ป็นผู้ให้บริการทางเพศให้สอบสวนหาผู้สัมผัสโรคเฉพาะรายที่มีสามี ภรรยา หรือคู่นอนประจา ผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอที่ติดตามได้ หมายถึง จานวนผู้สัมผัสโรค(ที่มีรายละเอียดเพียงพอ) ที่มารับ การตรวจรักษา รวมถึงผู้สัมผัสโรค ที่ได้รับการตรวจและรักษาพร้อมกันกับผู้ป่วย /ติดเชื้อ และการฝากยาให้ผู้ สัมผัสโรคกรณีผู้ป่วย/ติดเชื้อไม่สามารถพาผู้สัมผัสโรคมาตรวจรักษาได้ มีหน่วยนับเป็นคน 

 การให้การ ปรึกษาทางการแพทย์และสังคมแก่ผู้ป่วย /ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการให้บริการการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการในสถานบริการ สาธารณสุข ซึ่งเป็น การสนทนาอย่างต่อเนื่องที่ทาให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผู้ ให้และ ผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองและมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และตระหนักในประโยชน์ของการตรวจเลือดเพิ่มเติมและ สามารถสื่อสารกับคู่เพศสัมพันธ์ (เพื่อพา คู่เพศสัม พันธ์มารับการตรวจรักษาและมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ) รวมทั้งสนับสนุนด้านจิตใจและสังคมแก่ผู้ป่วย /ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น สาหรับ การลงรายงานให้นับจานวนรายของผู้มารับบริการที่ได้รับการให้บการการปรึ ริ กษาในหน่วยบริการ

 การให้สุขศึกษาและเผยแพร่ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7.1 ให้สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุขหมายถึง จานวนผู้มารับบริการ ญาติ/ผู้ติดตามผู้มารับ บริการ ซึ่งหน่วยงานนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์ อันตรายของโรค วิธีป้องกัน ตลอดจนการ ปฏิบัติตนในระหว่างที่ป่วย /ติดเชื้อ โดยการพูดแนะ นา การบรรยาย และใช้สื่อสุขศึกษา เป็นต้น มี หน่วยนับเป็นราย (อย่างน้อย = ข้อ 3.2 รวมกับข้อ 8.3) 7.2 ให้สุขศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข หมายถึง จานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ เสี่ยงต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ไปให้สุขศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข (การให้บริการเชิงรุก) มี หน่วยนับเป็นราย (จานวนผู้ที่มารับการเจาะเลือดนอกสถานบริการสาธารณสุขถือว่าได้ให้สุขศึกษาด้วย)

 การควบคุมแหล่งบริการและผู้ให้บริการทางเพศ 8.1 แหล่งบริการทางเพศที่ควบคุมได้ใหม่ / เก่า แหล่งบริการทางเพศ หมายถึง สถานที่ที่จัดให้มีผู้ให้บริการทางเพศมาอาศัยหรือแอบแฝงเพื่อ ให้บริการทางเพศ โดยผู้ให้บริการทางเพศเป็นพนักงานของแหล่งบริการนั้นๆ หรือเป็นบุคคลภายนอก แหล่งบริการทางเพศที่ควบคุมได้ หมายถึง จานวนแหล่งบริการทางเพศที่ให้ ความร่วมมือและ สนับสนุน ให้ผู้ให้บริการ ทางเพศมารับการตรวจอย่างสม่าเสมอ มีหน่วยนับเป็นแห่ง


26 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

แหล่งใหม่ หมายถึง จานวนแหล่งบริการทางเพศที่ให้ความร่วมมือเป็นครั้งแรกของปีปฏิทิน และยังไม่ เคยให้ความร่วมมือมาก่อนเลยตั้งแต่ต้นปีปฏิทิน (สาหรับต้นปีปฏิทิน คือ เดือนมกราคมของทุกปีให้ถือว่าเป็นแหล่ง บริการทางเพศใหม่ทั้งหมด) แหล่งเก่า หมายถึง จานวนแหล่งบริการทางเพศที่มีผู้ให้บริการทางเพศมาตรวจตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา และยังมาตรวจอีกในเดือนนี้ การลงรายงานในแต่ละเดือน หมายถึง จานวนผู้ให้บริการทางเพศจากแหล่งนั้นๆ จะต้องมารับการ ตรวจในเดือนที่รายงานด้วย จึงจะถือว่าควบคุมแหล่งนั้นๆ ได้ในเดือนที่รายงาน 8.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจใหม่ ในรอบปี / เก่า ผู้ให้บริการทางเพศ หมายถึง ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นมีการ ร่วมประเวณี หรือการกระทาอื่นใด เพื่อ สาเร็จความใคร่ทางกามารมณ์ และได้รับค่าตอบแทนหรือสินจ้างทั้งชายและหญิง ค่าตอบแทน หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งเป็นสินจ้าง ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจ ใหม่ ในรอบปี หมายถึง จานวนผู้ให้บริการทางเพศมารับ การตรวจในสถานบริการสาธารณสุขเป็นครั้งแรกของปีปฏิทิน แยกเพศชายและเพศหญิง มีหน่วยนับเป็นคน ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจ(คน) เก่า หมายถึง จานวนผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการ ตรวจในสถานบริการสาธารณสุขตั้งแต่ เดือนมกราคมหรือเดือนใดก็ตามเป็นต้นมา และในเดือนนีไ้ ด้มารับการตรวจ อีก แยกเพศชายและเพศหญิงมีหน่วยนับเป็นคน ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลและนับจานวนผู้ให้บริการทางเพศใหม่และเก่าที่เข้ารับบริการตรวจ (คน) แหล่งบริการทาง บาร์เพศ โอชิน

ผู้ให้บริการทาง มค. กพ. มีค. เม พค มิย กค สค. กย ตค พ. ธค แต๋ว ใหม่ เก่า ย. . เพศ . . . . ย... . อ้อย ใหม่ เก่า เก่า มีค เม นา ใหม่ เก่า . ย. แอ๋ว ใหม่ สรุปจานวนผู้ให้บริการทางเพศที่เข้า ใหม่ 2 เก่า 1 เก่า ใหม่ 1 ใหม่ 31 รับการตรวจ

 คาอธิบายการนับ เดือนมกราคมมาตรวจใหม่ 2 คน (แต๋ว อ้อย) การนับเริ่มต้นจากปีปฏิทิน เดือนกุมภาพันธ์มาตรวจใหม่ 1 คน (นา) เก่า 1 คน (อ้อย) เดือนมีนาคมมาตรวจใหม่ 1 คน (แอ๋ว) เก่า 3 คน (แต๋ว อ้อย นา) ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลและการนับจานวน แหล่งบริการทางเพศใหม่และเก่า (แห่ง) แหล่งบริการทาง ผู้ให้บริการทาง สานั ก เอ ชลอ เพศ เพศ ห้องอาหารโอชิน แอ๋ว สานัก บี ตุ๊ สรุปจานวนแหล่งที่มีผู้เข้าให้บริการ ทางเพศเข้ารับการตรวจ

มค. ใหม่

ใหม่1

กพ. เก่า ใหม่

มีค.

เก่า ใหม่ เก่า 1 เก่า 1 ใหม่ 1 ใหม่ 1

เม พค มิย กค สค. กย ตค พ. ธค ย. . . . . . ย... . มีค เม . ย.


27 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

 คาอธิบายการนับ การนับเริ่มต้นจากปีปฏิทิน เดือนมกราคมมาตรวจใหม่ 1 คน (ชลอ) แหล่งใหม่ 1 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์มาตรวจใหม่ 1 คน (แอ๋ว) แหล่งใหม่ 1 แห่ง เก่า 1 คน (ชลอ) แหล่งเก่า 1 แห่ง เดือนมีนาคมมาตรวจใหม่ 1 คน (ตุ๊) แหล่งใหม่ 1 แห่ง เก่า 1 คน (แอ๋ว) แหล่งเก่า 1 แห่ง 8.3 ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจทั้งหมดผูไ้ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุด และหรือได้รับการวินิจฉัยเป็น กามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจ ทั้งหมด หมายถึง จานวนผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการ ตรวจในสถานบริการสาธารณสุขในเดือนนั้น (ผู้ให้บริการทางเพศ 1 คน อาจมารับการตรวจมากกว่า 1 ครั้ง ต่อ เดือน) แยกเพศชายและหญิง มีหน่วยนับเป็นครั้ง และจานวนผู้ให้บริการทางเพศทีไ่ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยาง อนามัยแตกหรือหลุด และหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ผูไ้ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง อนามัย หรือถุงยางอนามัยแตก รั่ว หลุด (ทุกช่องทางหรือ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อทา Oral sex ถุงยางอนามัยแตกเมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยสอดใส่ทวารหนัก ถุงยางอนามัยรั่ว จากความผิดพลาดของการผลิต เป็นต้น) ผู้ให้บริการทางเพศ ได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรค หรือพยาธิช่องคลอด (การรายงาน และคาจากัดความให้ดูคาอธิบายข้อที่ 3.2 หน้า 8) แยกเพศชายและหญิง มีหน่วยนับเป็นราย 8.4 ผู้ให้บริการทางเพศที่พบป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์อื่นๆ ผู้ให้บ ริการทางเพศที่พบป่วย /ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง จานวนผู้ให้บริการทาง เพศที่มารับการตรวจและได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย/ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ซิ ฟิลิส หนองใน หนอง ในเทียม แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง แยกเพศชายและหญิง และพบว่าป่วย /ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่ เริมอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก หูดอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก พยาธิช่องคลอด และอื่นๆ แยกเพศชายและหญิง มีหน่วยนับเป็นราย (การนับจานวนผู้ป่วย /ติดเชื้อ ให้ถือ ปฏิบัติ เหมือนข้อ 3.3 และข้อ 3.4) ผู้รายงาน หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทารายงานการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ประจาเดือนตามแบบ ก.1 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553) โดยดูข้อมูลหน่วยงานที่จัดทารายงาน การจัดทา และส่งรายงานได้ที่หน้า 1 คู่มือการทารายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจาเดือนตามแบบ ก.1 และ ก.2 โดยให้ ลงลายเซ็นต์ ลายมือชื่อ และตาแหน่งด้วย วิธีนับผู้ให้บริการทางเพศที่มารับบริการและที่ป่วย/ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตัวอย่าง ในเดือนมกราคม 2553 นางก. และ นาง ข .เป็นผู้ให้บริการทางเพศมารับการตรวจ คนละ 1 ครั้ง ให้ ลงรายงานเป็น จานวน ผู้ให้บริการทางเพศทีมารั ่ บการตรวจใหม่ในรอบปี (หมายถึงควบคุมได้) (ใหม่) เป็นหญิง 2 คน 


28 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจ 2 ครั้ง ส่วนการนับเป็นรายให้นับเฉพาะผู้ให้บริการทางเพศที่ ไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด หลังมารับการตรวจครั้งสุดท้าย และหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด หาก นาง ก . และ นาง ข . มารับการตรวจในเดือน มกราคม 2553 คนละ 4 ครั้ง ให้ลง รายงานเป็นจานวน ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจใหม่ในรอบปี(หมายถึงควบคุมได้) (ใหม่) เป็นหญิง 2 คน ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจโรคฯ 8 ครั้ง ส่วนการนับเป็นรายให้นับเฉพาะผู้ให้บริการทางเพศทีไ่ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุดหลังมารับการตรวจครั้งสุดท้ายและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ในเดือน กุมภาพันธ์ 2550 นาง ก. นาง ข. และ นาง ค . เป็นผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจ คนละ 1 ครั้ง ให้ลงรายงานเป็ นจานวน ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจใหม่ในรอบปี (หมายถึงควบคุมได้) (ใหม่) เป็นหญิง 1 คน/ (เก่า เป็นหญิง 2 คน ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจโรคฯ3 ครั้ง ส่วนการนับเป็นรายให้นับเฉพาะผู้ให้บริการทางเพศทีไ่ ม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือ หลุดหลังมารับการตรวจครั้งสุดท้ายและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5 โรคหรือพยาธิช่องคลอด ตัวอย่าง บันทึกผู้มารับบริการของคลินิกรักษ์เพื่อน การทารายงาน ก.1 และ ก.2


29 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

การบันทึกผู้มารับบริการของคลินิกรักษ์เพื่อน นนทบุรี ตัวอย่างข้อมูลของผู้มารับบริการ นายแดง เพื่อการทารายงาน 506 ดูหน้า 34 หมายเหตุ sw หมายถึง พนักงานบริการ/ผู้ให้บริการทางเพศ + หมายถึง ผลเลือดพบเป็นโรคซิฟิลิส - หมายถึง ผลเลือดไม่เป็นโรคซิฟิลิส * หมายถึง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ กรณีของนายสมศักดิ์ที่มาตรวจหลังการรักษาโรคหนองใน แต่ตรวจพบโรคหนองในและไม่มีประวัติการมี เพศสัมพันธ์หลังการรักษา นับว่าเป็นโรคหนองใน 0 ราย บันทึกกิจกรรมนอกสถานบริการสาธารณสุข (จากสมุดบันทึกกิจกรรม /บริการเชิงรุก การตรวจเลือดและ ให้สุขศึกษา) การให้สุขศึกษานอกสานักงาน โรงเรียนอาชีวะ 2 แห่ง จานวน 450 คน เจาะเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิส 35 รายผิดปกติ 1 ราย (ตอบข้อ 1.4) - โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง จานวน 250 คน เจาะเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิส 40 ราย ผิดปกติ 2 ราย (ตอบข้อ 1.4) - อาบอบนวด 2 แห่ง จานวน 50 คน เจาะเลือดเพื่อค้นหาโรคซิฟิลิส 25 ราย ผิดปกติ 1 ราย (ตอบข้อ 1.3) สรุปเพื่อลงรายงานจากข้อมูลตัวอย่าง 1. การตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วย/ติดเชื้อ โรคซิฟิลิส 1.1 ผู้มารับบริการที่ได้รับการตรวจเลือดในหน่วยบริการ (ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ) 7 ราย/ พบเป็นซิฟิลิส รายใหม่ 1 ราย 1.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับการตรวจเลือดในหน่วยบริการ ชาย 0 ราย หญิง 4 ราย / พบเป็นซิฟิลิส ชาย 0 ราย หญิง 0 ราย 1.3 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิส ชาย 0 ราย หญิง 25 ราย พบเป็นซิฟิลิส ชาย 0 ราย หญิง 1 ราย (การให้สุขศึกษานอกสานักงาน อาบอบนวด 2 แห่ง) 1.4 ประชาชนที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิส (ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ พนักงานบริการ ) 75 ราย พบเป็นซิฟิลิส 3 ราย (การให้สุขศึกษานอกสานักงาน ได้แก่ โรงเรียน อาชีวศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม) 2.ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ นาข้อมูลจากแบบบันทึกการให้การปรึกษา มาลง และ หรือจากแบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการตรวจโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI record) ตัวอย่างบันทึก ผู้มารับ บริการจากคลินิกรักษ์เพื่อน


30 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

2.1 ผู้ชาย 5 รายและผู้หญิง 5 ราย ได้รับ pretest counseling ผู้ชาย 3 รายและผู้หญิง 4 ราย ได้รับ การ ตรวจเอชไอวี 2.2 ผู้ชาย 1 รายและผู้หญิง 1 ราย ผลเลือดเอชไอวีบวก 2.3 ผู้ชายที่ผลเลือดเอชไอ วีบวกไม่มาฟังผล แต่ผู้ หญิงมาฟังผลและได้รับ การส่งต่อบริการดูแลรักษาเอช ไอวี 2.4 ผู้ชายมาฟังผลเลือด 1 ราย ผู้หญิงมาฟังผล 2 ราย 3. การตรวจและรักษาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจทั้งหมดไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ รายใหม่ในรอบปีชาย 6 คน หญิง 1 คน 3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด (ช/ญ)ชาย 7 ครั้ง หญิง 2 ครั้งผู้ไม่ใช้ ถุงยาง อนามัย /ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5โรคหรือพยาธิช่อง คลอด(ช/ญ) ชาย 3 ราย (เป็น หนองใน 2 ราย เป็นซิฟิลิส 1 ราย ไม่ใส่ ถุงยางอนามัย แต่ไม่พบ โรค 1 ราย) หญิง 1 ราย (เป็นหนองใน) 3.3 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ชาย 3 ราย หญิง 1 ราย (ดูข้อมูลจากข้อ 3.2) 3.4 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ชาย 1 ราย หญิง 0 ราย (โรคเริม) 4. ที่มาของโรค (ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง ) ดูจากการ ซักประวัติเสี่ยง แบบสอบสวนโรคหาผู้สัมผัส และหรือ แบบบันทึกข้อมูล STIs record จะได้ข้อมูลเป็นจานวนนับ และการแยกชนิดของที่มาของโรค ตัวอย่างบันทึกผู้มารับบริการจากคลินิกรักษ์เพื่อน ผู้ชาย 1 ราย (แดง) เป็นโรคซิฟิลิสติดจากผู้ให้บริการทางเพศหญิง (ใจ) ผู้ชาย 2 ราย เป็นโรคหนอง ใน หนึ่งราย (สมศักดิ์) ติดโรคจากผู้ให้บริการทางเพศหญิง อีกราย (พร้อม) ติดจากคู่นอนประจา (น้อง) ผู้หญิง 1 ราย (แก้ว) เป็นโรคหนองในโดยติดจากสามี (สมศักดิ์) 5. การติดตามผู้ป่วย/ติดเชื้อ (รวมผู้ให้บริการทางเพศ)และผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 5.1 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก พยาธิช่องคลอด และผู้ ติดเชื้อ HPV ที่จะต้องติดตาม 6 ราย (คือผู้ป่วย/ติดเชื้อในข้อ3.3 ข้อ3.4 ได้แก่ พยาธิช่องคลอด โดยนายสมศักดิ์ต้องนับ 2 ราย, ผู้ติด เชื้อ HPV และข้อ 8.4) ติดตามได้ 2 ราย (แก้ว, สมศักดิ์ แต่นายสมศักดิ์ครั้งหลังตามไม่ได้) 5.2 ผู้สัมผัสโรคทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วย /ติดเชื้อ 4 ราย ดูจากตารางช่องการ วินิจฉัยโรค และช่องผู้สัมผัส (จะต้องไม่น้อยกว่าจานวนผู้ป่วย /ติดเชื้อ ยกเว้นเป็นผู้สัมผัสโรคที่ตรวจ พบเชื้อเช่นแก้ว อาจจะหาผู้สัมผัสโรคต่อไม่ได้)ผู้สัมผัสโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น 0 ราย 5.3 ผู้สัมผัสโรคที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะติดตาม 3 ราย (คือใจ แก้ว น้อง) / ติดตามได้ 1 ราย(แก้ว) 6. การให้การปรึกษาทางการแพทย์และสังคมแก่ผู้ป่วย /ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดูจากบันทึกการให้การ ปรึกษา (จานวนต้องไม่น้อยกว่าจานวนผู้ป่วย/ติดเชื้อในรายงาน ก .2) และหรือจากแบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI record form) ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ผู้ชาย 3 ราย (ซิฟิลิส 1 ราย, หนองใน 2 ราย) ผู้หญิง 1 ราย (หนองใน) ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทเพศสัมพันธ์อื่นๆ ผู้ชาย 1 ราย (HSV) ผู้หญิง 2 ราย (เชื้อรา 1 ราย, พยาธิช่องคลอด 1 ราย) รวมเป็นผู้ที่ได้รับการปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 ราย


31 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

7. การให้สุขศึกษาและเผยแพร่ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7.1 ให้สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข ดูจากบันทึกการให้สุขศึกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าผู้ มารับ บริการใน ก. 2 หรือจากข้อ 3.2 + ข้อ 8.3 (ชาย 7 ราย (7ครั้ง + 0 ครั้ง) /หญิง 9 ราย(2 ครั้ง + 7 ครั้ง)) 7.2 ให้สุขศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข 750 ราย (450 + 250 + 50) 8. การควบคุมแหล่งบริการและผู้ให้บริการทางเพศ 8.1 แหล่งบริการทางเพศที่ควบคุมได้ ใหม่ในรอบปี / เก่า (ดูรายละเอียดตามคู่มือการทารายงาน ก1,ก2) 3 / 0 แห่ง 8.2 ผู้ให้บริการทางเพศ ที่มารับการตรวจใหม่ในรอบปี ชาย 0 คน / หญิง 4 คน เก่าชาย 0 คน / หญิง 0 คน (เนื่องจากเป็นต้นปีเดือนมกราคม) 8.3 ผู้ให้บริการทางเพศ ที่มารับการตรวจทั้งหมด(ช/ญ)ชาย 0 ครั้ง หญิง 7 ครั้งผู้ไม่ใช้ ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัย แตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค 5โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ) ชาย 0 ราย หญิง 2 ราย (ป่วยเป็นโรคพยาธิช่องคลอด 1 ราย และไม่ใช้ ถุงยางอนามัย ถุงยาง อนามัยแตก หลุด1ราย) 8.4 ผู้ให้บริการทางเพศ ที่พบป่วย/ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ชาย 0 ราย หญิง 0 ราย  และพบป่วย /ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อื่นๆ ชาย 0 ราย หญิง 2 ราย (เป็นเชื้อรา 1 ราย พยาธิช่องคลอด 1 ราย) ดูตัวอย่างการลงรายงาน ก1 หน้า 32 รายงานแบบ ก.2 เป็นรายงานที่แสดงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจาเดือน ซึ่งได้นาจานวนผู้มารับการ ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจานวนผู้ป่วย/ติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรายงานแบบ ก.1 มาจาแนก ตามชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และเพศ ดูตัวอย่างการลงรายงาน ก2 หน้า 33 การทารายงานในแบบ รง.506 - บัตรรายงาน 1 ใบ ใช้รายงานผู้ป่วย /ติดเชื้อ 1 คน 1 โรค ถ้าผู้ป่วย/ติดเชื้อ 1คน ป่วย 2 โรค ให้เขียน บัตรรายงาน 2ใบ - ที่อยู่ที่จะต้องลงในบัตรรายงานขณะเริ่มป่วย ต้องเป็น ที่อยู่ของผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วย/ติดเชื้อเริ่ม อาการ ไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน - โดยทั่วไปการเขียนบัตรรายงานผู้ป่วย 506 มักเป็นการบันทึกข้อมูลเข้าไปใน electronic file R506 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขียนรายงาน ชื่อและนามสกุล ของผู้ป่วยจะเป็นความลับ ผู้ที่ทราบจะมี เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทารายงานเท่านั้น ดูตัวอย่างการทาบัตรรายงานผู้ป่วยแบบ รง.506 หน้า 34 หมายเหตุ ข้อมูลเพื่อรวบรวมลงรายงานในข้อใหญ่และข้อย่อยของรายงานก.1 หาได้จากแบบบันทึกข้อมูลผู้มารับ บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs record form) และหากบันทึกข้อมูลลงใน STIs record program จะ ทาให้สามารถทารายงานก1 และ ก2 ได้ โดยโปรแกรมจะทารายงานให้ ยกเว้นข้อ 1.3 -1.6 ข้อ 7.2


32 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.


33 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.


34 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.


35 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

คาอธิบายการทารายงานแบบ ก.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) รายงานแบบ ก.2 เป็นรายงานที่แสดงถึงสถานการณ์โรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจาเดือน ของหน่วย บริการ ซึ่งได้นาจานวนผู้มารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ข้อ 3.2 และ ข้อ 8.3) และจานวนผู้ป่วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ (ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 และ ข้อ 8.4) ในรายงานแบบ ก.1 มาจาแนกตามชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และเพศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ หน่วยบริการจัดเก็บ บันทึก รายงาน 506 โดยโปรแกรม R506 สามารถจัดทารายงาน ก2 ได้จากโปรแกรมดังกล่าว ให้หน่วยบริการสาธารณสุขรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน 1 ฉบับ และในกรณีที่หน่วยบริการ สาธารณสุข มีการจัดบริการเฉพาะในการดาเนิ นงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้จัดทาของ หน่วยบริการเฉพาะอีก 1 ฉบับ

โรค 

ชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก 1. ซิฟิลิส 37* (Syphilis) เกิดจากเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเกลียวสว่าน

ซิฟิลิสระยะที่ 1 (primary syphilis) ระยะฟักตัว 9 – 90 วัน เชื้อเข้าทางเยื่อบุหรือรอยถลอก รอยฉีก ขาดที่ผิวหนัง ในระยะแรกรอยโรคเป็นตุ่มเล็กๆ ต่อมาแตกเป็นแผลซึ่งค่อยๆ ใหญ่ขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 2 ซม. มักเป็นแผลเดียว ขอบแผลนูนแข็ง (ภาพที่ 8) ไม่เจ็บ ก้นแผลสะอาด มีน้าเหลืองเยิ้ม มักพบแผลบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งทาให้เกิดการอักเสบของต่อมน้าเหลืองบริเวณขาหนีบได้ (inguinal lymph node) ซึ่งต่อมน้าเหลืองที่บวมโตนี้มี ลักษณะแข็งคล้ายยางและกดไม่เจ็บ ซิฟิลิสระยะที่ 2 (secondary syphilis) มักเกิดหลังจากที่เป็นแผลซิฟิลิสระยะที่ 1 ประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานเป็นเวลาหลายเดือนก็ได้ ระยะที่ 2 เป็นระยะที่เชื้อกระจายไปตามกระแสเลือด ทาให้ เกิดอาการแสดงได้หลายอย่าง โดยทั่วไปผู้ป่วยมักมีอาการทางระบบก่อน (systemic หรือ constitution symptoms) เช่น ปวดศีรษะ ไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรื อกระดูก ต่อมน้าเหลือง หลายๆ กลุ่มโต (cervical, epitroclear, inguinal) สาหรับอาการแสดงทางผิวหนังหรือเยื่อบุที่พบได้จากการตรวจ ร่างกาย คือ 1) Skin rash เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุด ลักษณะผื่นที่พบมีหลายแบบ เช่น macular (ผื่น ราบ ) papular (ผื่นนูน ) pustule (ตุ่มหนอง) หรือ papulosqamous (ผื่นนูนมีสะเก็ด ) ที่พบบ่อยคือ แบบ maculopapular และแบบ papulosquamous เช่นที่ผ่ามือและฝ่าเท้า 2) Condyloma lata คือ รอยโรคที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่อับชื้น เช่น บริเวณรอบๆอวัยวะเพศ หรือบริเวณทวารหนัก เป็นต้น


36 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

3) Mucous patch คือ รอยโรคที่พบบริเวณเยื่อบุในช่องปากหรือบริเวณอวัยวะเพศ มีลักษณะเป็น แผลตื้นๆ โดยมีเยื่อสีขาวเทาคลุมอยู่ 4) ผมร่วง (alopecia) ลักษณะที่พบบ่อยคือร่วงเป็นหย่อมๆ (moth – eaten alopecia) แต่อาจพบ เป็นแบบอื่นๆได้ เช่น ร่วงแบบกระจาย (diffuse alopecia) เป็นต้น 5) ต่อมน้าเหลืองโต ซิฟิลิสระยะแฝง (latent syphilis) การตรวจร่างกายทั่วไปรวมทั้งระบบหัวใจ หลอดเลือดและ ระบบประสาท พบว่าปกติ แต่ผลการตรวจเลือดด้วยวิธี VDRL หรือ RPR และยืนยันด้วยวิธี TPHA หรือ FTA – ABS ให้ผลบวก แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ early latent syphilis คือ ติดเชื้อภายใน 2 ปี และ late latent syphilis ติด เชื้อเกิน 2 ปี หรือไม่ทราบระยะเวลาติดเชื้อแน่นอน ซิฟิลิสระยะที่ 3 ( tertiary syphilis) หลังจากโรคสงบอยู่ในระยะแฝงนานเป็นปี ๆ ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา จะแสดงอาการของโรคในระยะท้าย คื อ ซิฟิลิสระยะที่ 3 ในปัจจุบันพบผู้ป่วยระยะ นี้ได้น้อย เนื่องจากการรักษาแต่ต้นสามารถหยุดการดาเนินการของโรคได้ อาการที่พบบ่อยในซิฟิลิสระยะที่ 3 แบ่งเป็น 1) Benign late syphilis รอยโรคนี้เรียกว่า gumma เกิดจากมี tissue necrosis และ granuloma พบได้ที่ผิวหนัง เยื่อบุกระดูก หรืออวัยวะภายใน 2) Neurosyphilis อาจเป็นชนิดไม่มีอาการ (asymptomatic neurosyphilis) ซึ่งวินิจฉัยได้โดยการ ตรวจน้าไขสันหลังแล้ว พบมีการเพิ่มของจานวนเซลล์ และการเพิ่มปริมาณของโปรตีน หรือผลการตรวจVDRL หรือ FTA – ABS หรือ TPHA ของน้าไขสันหลังให้ผลบวก ในรายที่มีอาการทางระบบประสาทที่พบบ่อย คือ meningovascular syphilis, tabes dorsalis และ general paralysis of the insane (GPI) อย่างไรก็ตามการ วินิจฉัยซิฟิลิสระบบประสาทต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยา 3) ซิฟิลิสของระบบการไหลเวียน เลือด (cardiovascular syphilis) เชื้อโรคเข้า ทาลาย หัวใจ และหลอดเลือดใหญ่ (aorta) ตลอดมาอย่างช้าๆจะปรากฏอาการเส้น เลือดใหญ่โป่งพอง ลิ้นหัวใจรั่ว ทาให้การ ทางานของหัวใจเสื่อม หรือล้มเหลวได้ในที่สุด ซิฟิลิสแต่กาเนิด 1) ซิฟิลิสแต่กาเนิดระยะแรก พบตั้งแต่แรกคลอดจนถึงระยะ 1 ปี มักมีอาการดังนี้ น้าหนักแรกคลอด น้อย คลอดก่อนกาหนด ตับโต ม้ามโต ผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าพองและลอก 2) ซิฟิลิสแต่กาเนิดระยะหลัง พบในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี มีพยาธิสภาพตรงกับซิฟิลิสระยะที่ 3 ใน ผู้ใหญ่ ลักษณะที่สาคัญคือ Hutchinson’s teeth, interstitial keratitis และหูหนวก นอกจากนั้นยังอาจพบความ ผิดปกติของกระดูกได้ ผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 3 เป็นซิฟิลิสระบบประสาทด้วย 2. หนองใน 38* (Gonorrhoea) เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว อยู่เป็นคู่ ๆ โดยหันด้านเว้าเข้าหากัน 2.1 ไม่มีอาการแทรกซ้อน (Uncomplicated Gonorrhoea) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย ว่าป่วยเป็น โรคหนองในโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใด ๆ มีหนองหรือมูกหนองจากท่อปัสสาวะ ในผู้หญิงอาจมีตก ขาวเป็นหนอง หรือมูกปนหนอง มีปัสสาวะแสบขัด


37 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

2.2 มีอาการแทรกซ้อน(Complicated Gonorrhoea) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรค หนองในโดยมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ มีการอักเสบและมีฝีที่อวัยวะต่างๆของระบบทางเดินปัสสาวะ 3. หนองในเทียม 39* (Non – gonococcal Urethritis / Vaginalis) เกิดจากหลายสาเหตุทาให้ เกิดการอักเสบของท่อปัสสาวะหรือปากมดลูก ซึ่งต้นเหตุที่พบบ่อยเกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis D ถึง K นอกจากนี้แล้วยังมีเชื้อหรือสาเหตุอื่นๆ อีกที่ทาให้ผู้ป่วยเป็นโรคนี้ 4. แผลริมอ่อน 40* (Chancroid) เกิดจากเชื้อ Haemophilus ducreyi ซึ่งรูปร่างเป็นท่อนสั้นๆ ห นา หัวท้ายมน มักเรียงซ้อนกันเป็นแถวคล้ายฝูงปลาว่ายเรียงแถวตามกันไป โดยมีอาการ มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ อาจมีแผลเดียวหรือหลายแผล ลักษณะแผลจะมีขอบนิ่ม ก้นแผลมีเศษเนื้อยุ่ย สีเหลือง แผลนี้หากสัมผัสจะรู้สึกเจ็บ 5. กามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง 41* (Lymphogranuloma Venereum) หรือที่รู้จักกันว่า “โรคฝีมะม่วง” เกิดจาก เชื้อ Chlamydia trachomatis L1 L2 L3 ต่อมน้าเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต อาจอักเสบ ลุกลามกลายเป็นฝีหนอง มีแผลเล็ก ๆ ตื้น ๆ ซึ่งหายได้เองโดยไม่ต้องทาการรักษา แต่พบได้น้อยมาก 

ชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ หมายถึง จานวนผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มหนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ได้แก่ 1. เริมอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก 79* (Anogenital Herpes Simplex Virus Infection) เกิดจาก เชื้อไวรัส Herpes simplex virus (HSV) เป็นตุ่มน้าเล็กๆ มีอาการแสบร้อน และคัน 2. หูดอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (หูดหงอนไก่) 80* (Condyloma Acuminata Virus) เกิดจาก เชื้อไวรัสชื่อ Human papillomavirus (HPV) มีลักษณะเป็นติ่งเนื้อสีชมพูงอกบานออกทางด้านนอกดูคล้ายหงอนไก่ หรือดอกกะหล่า 3. พยาธิช่องคลอด (Vaginal trichomoniasis) เกิดจากปรสิต ชื่อ Trichomonas vaginalis ตกขาว มักมักมีสีขาวปนเทา บางรายอาจพบลักษณะเป็นฟองสีเขียว มีกลิ่นเหม็นมีอาการระคายเคือง บริเวณปากช่อง คลอด และในช่องคลอดอาจเกิดการอักเสบของปากมดลูกทาให้มีจุดเลือดออกเป็นหย่อมๆ 4. หิด โลน หูดข้าวสุก และโรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ (Reproductive tract infection) ได้แก่ เชื้ อรา การอักเสบของปากมดลูกไม่จาเพาะ (non specific cervicitis) พยาธิช่องคลอดและอื่นๆ รวมกันเท่ากับรหัส 81 * หมายถึง รหัสโรคจากรายงาน 506

อาชีพ 1. เกษตรกรรม หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพหลักเกี่ยวกับการทานา ทาสวน ทาไร่ ทาป่าไม้ 2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยได้รับ เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือน และรวมถึงข้าราชการบานาญด้วย 3. รับจ้าง/กรรมกร


38 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

3.1 รับจ้าง หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยอาศัย ความรู้ความชานาญ ทั่วไปซึ่งมิ ได้มีกิจกรรมของ ตนเอง และได้รับเงินตอบแทนจากการทางา นรับจ้าง เช่น คนขับรถรับจ้าง ช่างทาสี ช่างปูน ช่างไม้ คนยาม พนักงานบริษัท พนักงานธนาคารพาณิชย์คนงานโรงงานอุตสาหกรรม ลูกจ้างร้านอาหารนักวิชาการอิสระ และครูอาจารย์ในสถาบันศึกษาเอกชน เป็นต้น 3.2 กรรมกร หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยใช้แรงงานของตนเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้อง อาศัยงานฝีมือหรือความรู้พิเศษใดๆ เช่น กรรมกรขุดดิน ขุดแร่ แบกหาม เป็นต้น 4. ค้าขาย/ธุรกิจ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยเป็นเจ้าของกิจการ หรื อห้างหุ้นส่วน หรือผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบอาชีพธุรกิจการค้าส่วนตัว หรือผู้ที่มีความรู้ความชานาญพิเศษประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักธุรกิจ ผู้ ค้าขาย ทนายความ ดารา ศิลปิน และนักประพันธ์ เป็นต้น 5. งานบ้าน หมายถึง ผู้ที่ทางานบ้านโดยไม่มีอาชีพอื่นได้อกี เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน ญาติพี่น้อง เป็นต้น 6. นักเรียน / นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง โดยมิได้ ประกอบอาชีพประจาอย่างอื่น และอยู่ในความอุปการะของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 7. ทหาร / ตารวจ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นทหาร ทหารพราน ทหารเกณฑ์ ตารวจ 8. ประมง หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพจับสัตว์น้า ทั้งน้าจืดและน้าเค็ม เช่น กุ้ง ปลา ปู หอย เป็นต้น 9. ครู หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพในการอบรมสั่งสอนหรือถ่ายทอดความรู้ โดยได้รับเงินเดือนจากการ ทางานรับจ้างหรือได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวงกรมฝ่ายพลเรือน 10. อื่น ๆ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพทีไม่ ่ สามารถจะจัดลงในกลุ่มใดได้เช่น ขอทาน ผู้ต้องขัง เป็นต้น 11. ไม่ทราบอาชีพ/นปค. หมายถึง ไม่มีการรายงานอาชีพ/ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 14 ปี หรืออยู่ในความดูแลของ ผู้ปกครอง 12. เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ ยงสัตว์เพื่อใช้แรงงาน เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เลี้ยงสัตว์เพื่อ เป็นอาหาร เช่น ไก่และสุกรและสัตว์ที่เลี้ยงให้ความเพลิดเพลิน เช่น กระต่าย ไก่แจ้ ปลาสวยงาม สุนัข แมวเป็นต้น 13. นักบวช หมายถึง ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ภิกษุ สมณะ ชี พราหมณ์ดาบส เป็นต้น 14. อาชีพพิเศษ หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการทางเพศโดยได้รับเงิน หรืผลประโยชน์ อ เป็นสิ่งตอบแทน 15. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทางานดูแลรักษาผูป้ ่วย เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น  ถ้าผู้ป่วยมีหลายอาชีพก็ให้ถือเอาเฉพาะอาชีพหลักเท่านั้น

อายุ ให้นับจานวนปีเต็ม เช่น ผู้ป่วยอายุ 20 ปี 11 เดือน ให้นับเป็น 20 ปี ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทารายงานสถานการณ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจาเดือนตามแบบ ก.2 (แบบปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยดูข้อมูลหน่วยงานที่จัดทารายงาน การจัดทาและส่งรายงาน ได้ที่หน้า 1 คู่มือการทารายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจาเดือนตามแบบ .ก1 และ ก.2 ให้ลงลายเซ็นต์ ลายมือ ชื่อ และตาแหน่งด้วย


39 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ภาคผนวก การสอบสวนหาผู้สัมผัสโรค โรค ระยะเวลาย้อนหลังที่ต้อง สอบสวนหาผู้สัมผัสโรค 1. ซิฟิลิส 1.1ซิฟิลิสระยะที่ 1 3 เดือน + ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมี (primary syphilis) อาการของซิฟิลิสระยะที่ 1 หากไม่พบผู้สัมผัสในช่วงดัง กล่าวให้นับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้ สัมผัสโรค 1.2 ซิฟิลิสระยะที่2 6 เดือน + ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมี (secondary อาการของซิฟิลิสระยะที่ 2 syphilis) (ผื่น ผมร่วง และต่อม น้าเหลืองโต) หากไม่พบผู้สัมผัสในช่วงดัง กล่าวให้นับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้ สัมผัสโรค 1.3 ซิฟิลิสระยะแฝง 2 ปี นับจากวันที่ให้การ ภายใน 2 ปี (early วินิจฉัย หากไม่พบผู้สัมผัส latent syphilis) ในช่วงดัง หรือซิฟิลิสที่ไม่พบ กล่าวให้นับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ ระยะเวลาที่ติดเชื้อ กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้ แต่ VDRL/RPR สัมผัสโรค titer ≥ 1:32 1.4 ซิฟิลิสระยะแฝง 2 ปี นับจากวันที่ให้การ เกินใน 2 ปี (late วินิจฉัย หากไม่พบผู้สัมผัส latent syphilis) ในช่วงดัง และซิฟิลิสระยะหลัง กล่าวให้นับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ (Late Syphilis) กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้ สัมผัสโรค

การปฏิบัติกับผู้สัมผัสโรคที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ ชาย / หญิง - แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง VDRL/RPR - นัดมารับการตรวจเลือดซ้าอีก 3 เดือน - กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าผู้สัมผั สโรคจะมารับการ ตรวจเลือดซ้า ควรให้การรักษาเลย - แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง VDRL/RPR - นัดมารับการตรวจเลือดซ้าอีก 3 เดือน - กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าผู้สัมผัสโรคจะมารับการ ตรวจเลือดซ้า ควรให้การรักษาเลย

- แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง VDRL/RPR - นัดมารับการตรวจเลือดซ้าอีก 3 เดือน - กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่แน่ ใจว่าผู้สัมผัสโรคจะมารับการตรวจเลือดซ้า ควรให้ การรักษาเลย - ตรวจยืนยันการติดเชื้อโรคซิฟิลิสโดยใช้ treponemal test เช่น TPHA / TPPA เป็นต้น - ให้การรักษาหากผลเลือดผิดปกติ


40 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

ระยะเวลาย้อนหลังที่ต้อง สอบสวนหาผู้สัมผัสโรค 2. หนองใน ย้อนหลังไป 2 เดือน นับจาก (gonorrhea) วันที่เริ่มมีอาการหรือวันที่ ได้รับการวินิจฉัยโรค หากไม่พบผู้สัมผัสในช่วงดัง กล่าวให้นับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ป่วยคนสุดท้ายเป็นผู้ สัมผัสโรค 3.หนองในเทียม ย้อนหลังไป 60 วัน นับจาก (nongonococcal วันที่เริ่มมีอาการหรือวันที่ urethritis and ได้รับการวินิจฉัยโรคหากไม่ chlamydial urethritis) พบผู้สัมผัสในช่วงดังกล่าว ให้ นับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย คนสุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค โรค

4.กามโรคของต่อมและ ท่อน้าเหลืองที่ขาหนีบ (lymphogranuloma venereum) 5.โรคแผลริมอ่อน (chancroid)

6. พยาธิช่องคลอด (trichomonas vaginalis)

7. โรคหิด และโลน (scabies, pediculosis pubis)

การปฏิบัติกับผู้สัมผัสโรคที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ ชาย / หญิง - แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง - กรณีที่สามารถเพาะเชื้อได้ควรทาการเพาะเชื้อ หนองในทุกราย - กรณีที่ไม่สามารถเพาะเชื้อหนองในหรือไม่แน่ใจว่าผู้ สัมผัสโรคจะมาฟังผลการเพาะเชื้อให้ทาการรักษาเลย - กรณีที่เป็นผู้ให้บริการทางเพศให้ทาการรักษาเลย - แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง - กรณีที่สามารถเพาะเชื้อ / ตรวจหาการติดเชื้อคลา มิเดียได้ควรทาการตรวจทุกราย - กรณีที่ไม่สามารถเพาะเชื้อ / ตรวจหาการติดเชื้อคลา มิเดียหรือไม่แน่ใจว่าผู้สัมผัสจะมาฟังผล ให้ทาการ รักษาเลย - กรณีที่เป็นพนักงานบริการ ให้ทาการรักษาเลย

- แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย ย้อนหลังไป 60 วัน นับจาก ทุกครั้ง วันที่เริ่มมีอาการ หากไม่พบผู้ - ให้การรักษาทุกรายไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม สัมผัสในช่วงดังกล่าว ให้นับผู้ ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยคน สุดท้ายเป็นผู้สัมผัสโรค - แนะนาให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย ย้อนหลังไป 10 วัน นับจาก ทุกครั้ง วันที่เริ่มมีอาการ หากไม่พบผู้ - ให้การรักษาทุกรายไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม สัมผัสในช่วงดังกล่าว ให้นับผู้ ที่มีเพศ สัมพันธ์กับผู้ป่วยคนสุดท้าย เป็นผู้สัมผัสโรค ย้อนหลังไป 30 วันนับจาก ให้การรักษาทุกรายไม่ว่า จะมีอาการหรือไม่ก็ตาม วันที่เริ่มมีอาการ ให้การรักษาทุกรายไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม ย้อนหลังไป 30 วันนับจาก วันที่เริ่มมีอาการ


41 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

หมายเหตุ : - กรณีชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐจากอเมริกาแนะนาว่าควรจะตามคู่ เพศสัมพันธ์มาตรวจให้ได้มากที่สุด เพราะมีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นร่วม และเพื่อพิจารณาตรวจ เอชไอวีร่วมด้วย อย่างไรก็ตามหากทาไม่ได้ให้ฝากยาให้การรักษาทุกรายดังที่กล่าวมา - กรณีที่ตรวจพบโรค/การติดเชื้อหนองใน หรือหนองในเทียมในวันนี้ แต่มาตรวจครั้งสุดท้าย 1 เดือน ก่อนไม่พบโรค/การติดเชื้อ ให้สอบสวนหาผู้สัมผัสโรคย้อนหลังไป 1 เดือน - โรคพยาธิช่องคลอด, หิดและโลน ไม่ต้องติดตาม(สอบสวนหา) ผู้สัมผัสโรค แต่ให้ฝากยารักษาผู้ สัมผัสโรคในช่วงเวลาย้อนหลังดังแสดงในตาราง


42 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

นิยามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการทารายงาน 506 (ปรับปรุง 2554) โรคซิฟิลิส (Syphilis)ระยะที่ 1ระยะแผลริมแข็ง (Primary syphilis) ICD-10: A51.0-A51.2 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การ เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การ การวินิจฉัยครั้งสุดท้าย รายงาน ห้องปฏิบัติการ วินิจฉัย ผู้ป่วย เบื้องต้น ในรง. 506 -มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อ -ตรวจน้าเหลือง ผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง ให้ ทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ จากก้นแผล ด้วย อาการ คลินิกร่วมกับเกณฑ์ทางห้อง รายงาน -แผลบริเวณอวัยวะเพศ ช่อง dark field ตามเกณฑ์ ปฏิบัติการ ตั้งแต่ ปาก ลาคอ และ/หรือทวาร microscope ทางคลินิก (การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ผู้ป่วย หนักหรือบริเวณที่ใช้ในการมี พบ เชื้อ ได้แก่ ได้รับ เพศสัมพันธ์ มักมีแผลเดียว T. pallidum DFATP (Direct Fluorescence การ แผลสะอาดไม่เจ็บ บริเวณก้น Antibody of วินิจฉัย แผลแข็งคล้ายกระดุม Treponema pallidum) เบื้องต้น

การซักประวัติ/พฤติกรรม เสี่ยง หากผู้มารับบริการมีใน กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ให้ พิจารณาว่า มีความเสี่ยงต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

     

มีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชายให้บริการทางเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย3ใน เดือนที่ผ่านมา มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า1 คน ใน 3 เดือนที่ผ่านมา มีคู่เพศสัมพันธ์คนใหม่ใน3 เดือนที่ผ่านมา มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือ ถุงยางอนามัยแตก รั่ว หลุด (ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทาง ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ ) คู่เพศสัมพันธ์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์ ธ มีประวัติการป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปในรอบปีที่ ผ่านมา


43 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคซิฟิลิสระยะที่ 2 ระยะออกผื่น (Secondary syphilis) ICD-10: A51.3 – A51.4 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น สุดท้าย -มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ร่วมกับ -มีผื่นได้ทั่วตัว มักมีผื่นที่ฝ่ามือ-ฝ่าเท้า ร่วมด้วย ลักษณะผื่นส่วนใหญ่จะแดง อาจนูน มีสะเก็ด ไม่คัน และ/หรือ -ผมร่วง หรือคิ้วร่วง และ/หรือ -ต่อมน้าเหลืองโต

การ รายงาน ผู้ป่วยใน รง.506 -ตรวจน้าเหลือง ผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยที่มีเกณฑ์ ให้รายงาน จากเลือด VDRL อาการตาม การวินิจฉัย ตั้งแต่ หรือ RPR เกณฑ์ทาง เบื้องต้นร่วมกับ ผู้ป่วย ได้ผล reactive คลินิกร่วมกับ การตรวจน้าเหลือง ได้รับการ และ titer เกณฑ์ทาง จากเลือด FTAวินิจฉัย มากกว่า 1:8 ห้องปฏิบัติการ ABS หรือ TPHA เบื้องต้น (RPR) ได้ผล reactive

โรคซิฟิลิส ระยะแฝงไม่เกิน 2 ปี (Early latent syphilis) ICD-10: A51.5,A51.9 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการ -มีประวัติเสี่ยง ตรวจน้าเหลืองจาก ต่อโรคติดต่อ เลือด VDRL หรือ ทางเพศสัมพันธ์โดยมี RPR และFTA-ABS เพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง หรือ TPHA ได้ผล ครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ไม่พบ reactive โดยการ อาการและอาการแสดงของ ตรวจเลือดซิฟิลิส ครั้ง ซิฟิลิสระยะที่ 1 และระยะที่ สุดท้าย ผลเป็นปกติ 2 และไม่มีประวัติการรักษา ไม่เกิน 2 ปี ซิฟิลิสมาก่อน

ประเภทการวินิจฉัย การรายงานผู้ป่วย ในรง.506 การวินิจฉัย การวินิจฉัย เบื้องต้น ครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยที่มี ให้รายงานตั้งแต่ เกณฑ์ทาง ผู้ปว่ ยได้รับการ คลินิกร่วมกับ วินิจฉัยเบื้องต้น เกณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติกา ร


44 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคซิฟิลิสระยะแฝงเกิน 2 ปี (Late latent syphilis) ICD-10: A52.8,A52.9 ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัย ผู้ป่วยในรง. 506 ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น ครั้งสุดท้าย -มีประวัติเสี่ยง ต่อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์โดยมี เพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงครั้ง สุดท้ายมากกว่า 2 ปีตรวจ ไม่พบอาการและอาการแสดง ของซิฟิลิสระยะที่ 1 และระยะ ที่ 2 และไม่มีประวัติการ รักษาซิฟิลิสมาก่อน

ตรวจน้าเหลืองจาก เลือด VDRL หรือ RPR และFTA-ABS หรือ TPHA ได้ผล reactive โดยการ ตรวจเลือดซิฟิลิส ครั้งสุดท้าย ผลเป็น ปกติ เกิน 2 ปี

ผู้ป่วยที่มี เกณฑ์ ทางคลินิก ร่วมกับ เกณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการ

ให้รายงาน ตั้งแต่ผู้ป่วย ได้รับการ วินิจฉัย เบื้องต้น

โรคซิฟิลิสระยะแฝงที่ไม่ทราบระยะเวลาที่เป็น Syphilis of Unknown Duration ICD-10: A53.0,A53.9 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัย ผู้ป่วยในรง. 506 ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น ครั้งสุดท้าย -มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง ตรวจน้าเหลือง ผู้ป่วยที่มี ให้รายงาน เพศสัมพันธ์ จากเลือด VDRL เกณฑ์ ตั้งแต่ผู้ป่วย -ตรวจไม่พบอาการและอาการ หรือ RPR และ ทางคลินิก ได้รับการ แสดงของซิฟิลิสระยะที่ 1 และ FTA-ABS หรือ ร่วมกับ วินิจฉัยเบื้องต้น ระยะที่ 2 และระยะอื่นๆ และ TPHA ได้ผล เกณฑ์ทาง ไม่มีประวัติการรักษาซิฟิลิสมา reactive โดยไม่ ห้องปฏิบัติการ ก่อน เคยตรวจเลือด โดย ซิฟิลิสมาก่อน


45 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคหนองในที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน(ท่อปัสสาวะ/ปากมดลูก/คอ/ทวารหนัก ) (uncomplicated gonorrhea) ICD-10: A54.0 ,A54.5,A54.6,A56.9 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ การ การวินิจฉัยครั้ง วินิจฉัย สุดท้าย เบื้องต้น -มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ภายใน 3 เดือน ร่วมกับมีอาการอย่างน้อยหนึ่ง อาการ ดังต่อไปนี้ -มีหนองหรือมูกหนองจากท่อ ปัสสาวะ ในผู้หญิงอาจมีตกขาว เป็นหนอง หรือมูกปนหนอง มีปัสสาวะแสบขัด - ปวดเบ่ง คันรอบๆทวารหนัก มี discharge เป็นมูกปนหนองและมี ประวัติใช้ช่องปากและ/หรือทวาร หนักรับการสอดใส่โดยไม่ป้องกัน -มีประวัติใช้ช่องปากและ/หรือ ทวารหนัก รับการสอดใส่โดยไม่ ป้องกันกับคู่ที่ตรวจพบเป็นโรค หนองในที่ท่อปัสสาวะ

การ รายงาน ผู้ป่วย ในรง. 506 ชาย:/หญิง: ผู้ป่วยที่มีอาการตาม ให้ ทั่วไป ที่มีอาการ เกณฑ์ทางคลินิก รายงาน -Gram’s stain ของหนอง มูก ตามเกณฑ์ ร่วมกับเกณฑ์การตรวจ ตั้งแต่ หนอง หรือสิ่งที่เก็บจากท่อ ผู้ป่วย ปัสสาวะ,ปากมดลูก ทอนซิล ฟา ทางคลินิก ทางห้อง ปฏิบัติการ ของหนอง ทั่วไปหรือผู้ที่มีผลบวก ได้รับ ริงซ์ หรือ ทวารหนัก พบ ในที่ไม่มี ของเกณฑ์การตรวจ การ intracellular gram negative ภาวะแทรก ทางห้องปฏิบัติการ วินิจฉัย diplococci ซ้อน ทั่วไป หรือ การตรวจ เบื้องต้น จาเพาะ ทางห้องปฏิบัติการ -ผลการเพาะเชื้อหนอง มูกหนอง จาเพาะเช่น การเพาะ หรือสิ่งที่เก็บจากท่อปัสสาวะ, เชื้อ ,PCR ปากมดลูก ทอนซิล ฟาริงซ์ หรือ (Polymerase chain ทวารหนัก ด้วย Modified reaction),DNA Thayer Martin Media หรือ Hybridization หรือ media อื่นๆ ที่สามารถเพาะเชื้อ LCR (Ligase chain N. gonorrhoeae ภายใต้ CO2 reaction) เป็นต้น พบเชื้อ N. gonorrhoeae


46 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคหนองในที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ (local complicated gonorrhea) ICD 10: A54.2 ,N34.0 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง ผู้ป่วยในรง. เบื้องต้น สุดท้าย 506 -มีประวัติเสี่ยงต่อ ผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยที่มีอาการตาม ให้รายงาน ทั่วไป โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Gram’s stainของหนอง มูกหนอง อาการตาม เกณฑ์ทางคลินิกของ ตั้งแต่ผู้ป่วย ภายใน 3 เดือน ร่วมกับมี หรือสิ่งที่เก็บจากท่อปัสสาวะ,ปาก เกณฑ์ทาง หนองในที่มีภาวะ ได้รับการ อาการอย่างน้อยหนึ่ง แทรกวินิจฉัย มดลูกและ/หรือฝี พบ intracellular คลินิกของ อาการ ดังต่อไปนี้ หนองในที่มี ซ้อนร่วมกับมีผลบวก เบื้องต้น gram negative diplococci -มีการอักเสบและฝีใน ภาวะแทรกซ้ ของการตรวจทาง จาเพาะ อวัยวะต่างๆของระบบ อนร่วมกับ ห้อง ผลการเพาะเชื้อหนอง มูกหนอง ทางเดินปัสสาวะได้แก่ ปฏิบัติการจาเพาะ หรือสิ่งที่เก็บจากท่อปัสสาวะ,ปาก เกณฑ์การ paraurethral duct เช่น การเพาะเชื้อ มดลูกและ/หรือ ฝี ด้วย Modified ตรวจทาง abscess, Tyson’s gland Thayer Martin Media หรือ media ห้องปฏิบัติกา ,PCR (Polymerase abscess, periurethral รทั่วไป chain reaction), อื่นๆ ที่สามารถเพาะเชื้อ abscess, Cowper’s gland N. gonorrhoeae ภายใต้ CO2 พบ DNA Hybridization abscess, epididymitisและ เชื้อ หรือLCR (Ligase epididymo-orchitis chain reaction) เป็น N. gonorrhoeae ต้น


47 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคหนองในที่มีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย (Disseminated gonococcal infection) ICD10: A54.4 ,A54.8 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การ รายงาน เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง ผู้ป่วยใน ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น สุดท้าย รง.506 -มีประวัติเสี่ยงต่อ ผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยที่มีอาการ ให้รายงาน ทั่วไป โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Gram’s stainของน้าที่ดูด อาการตาม ตามเกณฑ์ทาง ตั้งแต่ผู้ป่วย ภายใน 3 เดือน ร่วมกับมี จากข้อ( synovial fluid) เกณฑ์ทาง คลินิกของหนองใน ได้รับการ อาการอย่างน้อยหนึ่ง คลินิกของ ที่มีภาวะแทรกซ้อน วินิจฉัย น้าไขสันหลัง อาการ ดังต่อไปนี้ แพร่กระจายร่วมกับ เบื้องต้น (cerebrospinal fluid) พบ หนองในที่มี -มีจุดเลือดออก ภาวะแทรกซ้อ มีผลบวกของการ intracellular gram (petechiae) หรือ ตุ่ม นแพร่กระจาย ตรวจทาง negative diplococci หนอง(pustule) ที่ผิวหนัง จาเพาะ ร่วมกับเกณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ,ปวดข้อ (arthralgia)ข้อ ผลการเพาะเชื้อน้าที่ดูด การตรวจทาง จาเพาะ เช่น การ อักเสบติดเชื้อ(septic ห้องปฏิบัติ เพาะเชื้อ ,PCR จากข้อ,เลือด arthritis)เอ็นรอบข้อ (Polymerase chain (hemoculture) น้าไขสัน การทั่วไป อักเสบ (tenosynovitis) reaction), หลังด้วย Modified มี meningitisหรือ DNA Hybridization Thayer Martin Media endocarditis ที่เกิดจาก หรือLCR (Ligase หรือ media อื่นๆ ที่ การติดเชื้อ chain reaction) สามารถเพาะเชื้อ N.gonorrhoeae เป็นต้น N. gonorrhoeae ภายใต้ CO2 พบเชื้อ N .gonorrhoeae


48 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคหนองในเทียม (Nongonococcal Urethritis NGU) ICD-10: N34.1,A56.0 – A56.8 N34.1 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัย ผู้ป่วยในรง.506 เบื้องต้น ครั้งสุดท้าย ชาย : มีประวัติเสี่ยงต่อ ทั่วไป ชาย : ผู้ป่วยที่มี ชาย : ผู้ป่วยที่ ให้รายงานตั้งแต่ โรคติดต่อทาง มีอาการตาม ผู้ป่วยได้รับการ ชาย: gram’s stain จากมูกหรือ อาการตามเกณฑ์ วินิจฉัยเบื้องต้น เพศสัมพันธ์ภายใน 3 สิ่งที่เก็บจากท่อปัสสาวะ ไม่พบ ทางคลินิก ร่วมกับ เกณฑ์ทาง เดือน ร่วมกับมีอาการ intracellular gram negative เกณฑ์การตรวจทาง คลินิกร่วมกับ ดังต่อไปนี้ diplococci แต่พบเม็ดเลือดขาว ห้องปฏิบัติการทั่วไป ผลการตรวจ -มีมูกใส หรือมูกขุ่น ทางห้องปฏิบัติ หญิง : ผู้ป่วยที่มี PMN > 5 ตัว/oil field จากท่อปัสสาวะ การจาเพาะ หญิง: เช่นเดียวกับในชาย และ/ อาการตามเกณฑ์ -มีปัสสาวะแสบขัด หรือ หรือ gram’s stain จากมูกหรือ ทางคลินิก ร่วมกับ หญิง : ผู้ป่วยที่ คันในท่อปัสสาวะ สิ่งที่เก็บจากปากมดลูก ไม่พบ การที่ไม่พบการติด มีอาการตาม หญิง : มีประวัติเสี่ยง intracellular gram negative เชื้อ เกณฑ์ทาง ต่อโรคติดต่อทาง คลินิก ร่วมกับ diplococci แต่พบเม็ดเลือดขาว N.gonorrhoeae เพศสัมพันธ์ภายใน 3 PMN > 20ตัว/oil field หรือ ผลการตรวจ เดือน ร่วมกับมีมูก หรือ จาเพาะ ทางห้องปฏิบัติ มูกหนองจากปากมดลูก เพาะเชื้อ/ตรวจจาเพาะอื่นๆสิ่งที่ การจาเพาะ หรือมีเพศสัมพันธ์กับ เก็บจากท่อปัสสาวะ,ปากมดลูก ผู้ป่วยโรคหนองใน ทอนซิลและฟาริงซ์ ,ทวารหนัก เทียม โดยไม่ได้ป้องกัน พบเชื้อ Chlamydia trachomatis


49 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) ICD-10: A57 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น สุดท้าย -มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง ย้อม gram’s stain ผู้ป่วยที่มี ไม่มี ยกเว้น เพศสัมพันธ์ภายใน 3 เดือน หรือ Unna อาการตาม สามารถใช้วิธี -มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ อาจมี Papenheim พบ เกณฑ์ทาง ตรวจชันสูตรอื่นๆ แผลเดียวหรือหลายแผล gram negative คลินิก เช่น ลักษณะแผลจะมีขอบนิ่ม ก้น coccobacilli ซึ่งเรียง -Culture ใน แผลมีเศษเนื้อยุ่ย ตัวเป็นแนวยาวคล้าย rabbit blood สีเหลือง แผลนี้หากสัมผัสจะ ฝูงปลา (school of agar รู้สึกเจ็บ อาจพบต่อมน้าเหลือง fish) -PCR บริเวณขาหนีบบวมโต หรือ (Polymerase อักเสบเป็นเป็นฝีร่วมด้วย chain reaction)

การรายงาน ผู้ป่วยในรง.506 ให้รายงานตั้งแต่ ผู้ป่วยได้รับการ วินิจฉัยเบื้องต้น

โรคกามโรคของต่อมและท่ อน้าเหลือง (ฝีมะม่วง) (Lymphogranuloma Venereum) ICD-10: A55 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการ ประเภทการวินิจฉัย การ รักษา รายงาน ผู้ป่วยใน เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง รง.506 ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น สุดท้าย -มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง ทาได้ยากและไม่เป็น ผู้ป่วยที่มี ไม่มี ยกเว้นสามารถใช้ ให้รายงาน เพศสัมพันธ์ภายใน 3 เดือน และ ที่แพร่หลาย อาการตาม วิธีตรวจชันสูตรอื่นๆ ตั้งแต่ ไม่มีแผลอักเสบบริเวณขา เท้า เกณฑ์ทาง เช่น ผู้ป่วย หรือ ทวารหนัก ร่วมกับอาการ คลินิก -Microimmunoได้รับการ อย่างน้อยหนึ่งอาการ ดังต่อไปนี้ fluorescent test วินิจฉัย -ต่อมน้าเหลืองบริเวณขาหนีบ -Complement fixation เบื้องต้น บวมโต อาจอักเสบลุกลาม (ผลที่เชื่อถือได้ ต้องมี กลายเป็นฝีหนอง titer>1:64) -มีแผลเล็ก ๆ ตื้น ๆ ซึ่งหายได้ -Cell culture จากหนอง เองโดยไม่ต้องทาการรักษา แต่ ฝี พบได้น้อยมาก


50 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคเริมที่อวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital herpes simplex virus infection) ICD-10: A60 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การรายงาน เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การ การวินิจฉัยครั้ง ผู้ป่วย ห้องปฏิบัติ วินิจฉัย สุดท้าย ในรง.506 การ เบื้องต้น มีอาการแสบๆคันๆ แล้วมีตุ่มน้าใส Tzanck ผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง ผู้ที่มีอาการ ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆ ต่อมาตุ่มจะแตก smearจาก อาการตาม คลินิก ร่วมกับผลการตรวจทาง ตามเกณฑ์ เป็นแผลถ้าเป็นการติดเชื้อครั้งแรก ตุ่มน้า เกณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการจาเพาะเช่นการ ทางคลินิก มักมีรอยโรคหลายแห่ง แผลหาย คลินิก เพาะเชื้อ PCR (Polymerase หากรักษาหาย ช้า และมีอาการตามระบบร่วมด้วย chain reaction) แล้ว กลับเป็น ถ้าเป็นการเกิดโรคซ้าแผลมักจะตก LCR (Ligase chain reaction) โรคซ้าใหม่ให้ สะเก็ดหายไปได้เองภายใน 1 – 2 ELISA (enzyme-linked รายงานใหม่ สัปดาห์ บริเวณที่พบบ่อย ได้แก่ immunosorbent assay) อวัยวะเพศ ทวารหนัก ปากช่อง DFA (direct fluorescence คลอด ปากมดลูก บางครั้งอาจพบ assay) รอยโรคที่ริมฝีปากร่วมด้วย โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (หูดหงอนไก่) (Anogenital wart) ICD-10: A63.0 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย การ เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ การ การวินิจฉัยครั้งสุดท้าย รายงาน ทาง วินิจฉัย ผู้ป่วยในรง. ห้องปฏิ เบื้องต้น 506 บัติการ พบรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศซึ่งมีได้หลาย ผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง ผู้ที่มีอาการ แบบ คือ อาการ คลินิก ร่วมกับผลการตรวจทาง ตามเกณฑ์ -Acuminate wart (condyloma acuminate) ตาม ห้องปฏิบัติการจาเพาะ ทางคลินิก มีลักษณะเป็นติ่งเนื้อสีชมพูงอกบานออก เกณฑ์ เช่นใช้ colposcopy ทา Biopsy หากรักษา ทางด้านนอกดูคล้ายหงอนไก่หรือดอกกะหล่า ทางคลินิก เพื่อตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิ หายแล้ว ในผู้ชายมักเป็นที่ด้านในของหนังหุ้มปลายที่ วิทยา, Pap smear (cytology) กลับเป็นโรค บริเวณ frenulum หรือ coronal sulcus อาจ PCR (Polymerase chain ซ้าใหม่ให้ เกิดที่ปากท่อปัสสาวะ และงอกลามลึกเข้าไป reaction)Hybrid capture รายงานใหม่ ภายใน ผู้ชายรักร่วมเพศ มักพบหูดที่รอบ ทวารหนักซึ่งอาจลุกลามเข้าไปภายในได้ ผู้หญิงพบบ่อยที่ปากช่องคลอด


51 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก(หูดหงอนไก่) (Condyloma Acuminata ) ICD-10: A63.0

เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัย การรายงาน ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น ครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยในรง.506 -Flat wart (condyloma planum) มัก พบบริเวณปากมดลูกลักษณะแบนราบ -Bowenoid papulosis เป็นตุ่มขนาด 3 – 4 มม. สีน้าตาลแดง ม่วง หรือดา ผิว เรียบ หรือขรุขระเล็กน้อย มักเกิดขึ้น ทีเดียวพร้อมกันหลายตุ่ม และอยู่ รวมกันเป็นกลุ่ม -Buschke-Lowenstein tumor เป็นหูด ขนาดใหญ่ที่โตเร็วมากจนกลายเป็น ก้อนใหญ่ปกคลุมอวัยวะเพศไว้ทั้งหมด โรคพยาธิช่องคลอด (Vaginal Trichomoniasis) ICD-10: A59.0 – A59.9 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง การรายงานผู้ป่วยใน รง.506 ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น สุดท้าย ตกขาวมักมักมีสีขาวปนเทา นาตกขาวจาก ผู้ที่มีอาการตาม ผู้ที่มีอาการตาม ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วย บางรายอาจพบลักษณะเป็นฟองสี ช่องคลอดมา เกณฑ์ทาง เกณฑ์ทางคลินิก ได้รับการวินิจฉัย เขียว มีกลิ่นเหม็นมีอาการระคาย เจือจางด้วย คลินิกและ ร่วมกับมีผลตาม เบื้องต้น เคือง บริเวณปากช่องคลอด และ น้าเกลือ เกณฑ์ทาง เกณฑ์ทาง ในช่องคลอดอาจเกิดการอักเสบ ตรวจพบ ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ของปากมดลูกทาให้มีจุดเลือดออก ตัวเชื้อ จาเพาะ เช่น การ Trichomonas เป็นหย่อมๆเรียกว่า strawberry เพาะเชื้อ เป็นต้น spot หรือ flea bitten cervix อาจมี vaginalis หรือ การตรวจทาง อาการปัสสาวะแสบขัดหรือปวด แสบปวดร้อนบริเวณต้นขาด้านใน เซลวิทยา (pap smear) เจ็บขณะร่วมเพศ


52 คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

โรคโลนที่อวัยวะเพศ (Pediculosis Pubis) ICD-10: B85.3 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การ การวินิจฉัยครั้ง ห้องปฏิบัติการ วินิจฉัย สุดท้าย เบื้องต้น คันบริเวณหัวเหน่าและอวัยวะเพศ ผู้ป่วย พบตัวโลนจาก ผู้ที่มี ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ ที่เป็นคนช่างสังเกตจะเห็นตัวโลน การตรวจ การดูด้วยกล้อง อาการ ทางคลินิก และพบตัว ร่างกายจะพบรอยโรคลักษณะเป็นตุ่มแดงคัน จุลทรรศน์ ตาม โลนจากการดูด้วย กระจายอยู่บริเวณร่มผ้าและมักมีรอยเกา และ เกณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนร่วมด้วย จะ ทาง เห็นตัวโลนเกาะที่โคนขนและอาจพบไข่ร่วม คลินิก ด้วย โรคหูดข้าวสุกที่อวัยวะเพศ (Molluscum contagiosum) ICD-10: A63.1 เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการรักษา ประเภทการวินิจฉัย เกณฑ์ทางคลินิก เกณฑ์ทาง การวินิจฉัย การวินิจฉัยครั้ง ห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น สุดท้าย รอยโรคระยะแรกเป็นตุ่มรูปโดม ผิว เรียบเม็ดเล็กๆ มีสีขาวเป็นเงา เมื่อตุ่มโต ขึ้นจะเห็นรอยบุ๋มตรงกลาง (umbilicated center) ขนาดตุ่มประมาณ 2 – 5 มม. ใน เด็กโรคนี้ติดต่อกันโดยการสัมผัสทาง ผิวหนัง เม็ดหูดเกิดขึ้นที่หน้า ลาตัวและ แขนขา ในผู้ใหญ่โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ เม็ดหูดเกิดขึ้น ในบริเวณอวัยวะเพศ

ผู้ที่มีอาการตาม ผู้ที่มีอาการตาม เกณฑ์ทาง เกณฑ์ทางคลินิก คลินิก

การรายงาน ผู้ป่วยในรง. 506 ผู้ที่มีอาการ ตามเกณฑ์ ทางคลินิก

การรายงาน ผู้ป่วยในรง. 506 ผู้ที่มีอาการตาม เกณฑ์ทาง คลินิก หากรักษาหาย แล้ว กลับเป็น โรคซ้าใหม่ให้ รายงานใหม่


53

คู่มือรายงาน ก.1 – ก2.

คณะผู้จัดทาคู่มือการทารายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก.1 – ก.2 แพทย์หญิงอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย นายแพทย์พยนต์ หาญผดุงกิจ นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง นายสมชัย หลกภิชาติ นางวิภาดา มหรัตนวิโรจน์ น.ส.ฉวีวรรณ คล้ายนาค นางราตรี ศิริศรีตรีรักษ์ นางพรเพ็ญ เตชะมนตรีกุล นางอรพรรณ แสงวรรณลอย นางทาเนียบ สังวาลประกายแสง นางสมบัติ ศรีวัจนะ นางนาฏอนงค์ พรนภดล นางอัญชลี ตริตระการ นายสมชาย ฟองหิรัญรัตน์ น.ส.นฤมล เย็นยาซัน นางนัยนา จิรโรจน์วัฒน์ นางลาพึง เลิศหิรัญวงค์ นางชญาภา เพิ่มพรสกุล นางวนิดา รอดรังนก นางนิรมล ปัญสุวรรณ นายวีรศักดิ์ บริบูรณ์ทรัพย์ นายสมศักดิ์ ศักดิ์เชวงภูษิต นางอรศิริ รังษิโย นายนัทธวิทย์ สุขรักษ์ น.ส.บุศรา บารุงศักดิ์ น.ส.ชนัดดา ลีนุวงศ์พันธ์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทัยพิบูลย์ แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล นางชลลดา นันทวิสัย

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์ ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และประเมินผล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบการควบคุมโรค หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชานาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข


ว/ด/ป HN

ชื่อ

ผู้มารับ บริการ(3.1) ใหม่

เพศ อายุ

อาชีพ

เก่า

ไม่ใช้ถุง ฯ/ถุงฯ แตกหรือ หลุด

การวินิจฉัย

การนับผู้มา รับบริการ (3.2,8.3) ครั้ง

ราย

วันนัด

มาตาม นัด

ทีม ่ าของ โรค(4)

ผู้สัมผัสโรค (5.2)

ผู้สัมผัสมารับ การตรวจ(5.3)

10มค.53

- (ไม่มา)

sw

1.ใจ(sw)

- (ไม่มา/ตามไม่พบ)

ชื่อสถาน บริการ (8.1)

ตรวจหา ซิฟิลิส (1) และผล

3มค

1

แดง

P

ชาย 21

กรรมกร

P

Primary Sy

1

1

4มค.

2

สุพิศ

P

หญิง 19

sw

P

ไม่พบโรค

1

1

A

-

3

บัวคา

P

หญิง 20

sw

เชื้อรา

1

0

A

-

ชาย 30

ทหาร

P

Un.Gc

1

1

12มค.53

17มค.53

P

Un.Gc

1

1

13มค.53

13มค.53

5มค.

4 สมศักดิ์

P

6มค.

5

P

หญิง 25

แม่บ้าน

P

หญิง 21

sw

ไม่พบโรค

1

0

P

ชาย 35

ราชการ

ไม่พบโรค

1

0

8 เย็นจิต 10มค. 3 บัวคา

P

หญิง 27

sw

T.vag

1

1

หญิง 20

sw

ไม่พบโรค

1

0

9

P

ชาย 45

ค้าขาย

Un.Gc

1

1

17มค.53

ไม่มา

ชาย 30

ทหาร

Fu Gc(smear พบ Gc)

1

0

20 มค.53

ไม่มา

หญิง 25

แม่บ้าน

Fu Gc

1

0

12เมย.53

ยังไม่ถึง วันนัด

7มค

แก้ว

6

สวย

7

ธวัช

พร้อม

P

P

13มค. 4 สมศักดิ์

P

P

sw

+

1.แก้ว 1.มาวันที่ 6 มค.53 2.พนักงานบริการ 2.ไม่มา/ตามไม่พบ

สามี

-

มาวันที่ 5 มค.

-

B

-

14มค.53

ไม่มา

C

คูน ่ อนประจำ

น้อง

ไม่มา

-

แก้ว

14มค. 2

สุพิศ

P

หญิง 19

sw

ไม่พบโรค

1

0

A

6

สวย

P

หญิง 21

sw

ไม่พบโรค

1

1

B

24มค. 10

ชอบ

ชาย 40

ครู

ไม่พบโรค

1

0

ชาย 18

นักเรียน

เริม

1

0

31มค. 11

P

ชาย

P

-

A

5

P

-

-

7กพ.53

ยังไม่ถึง วันนัด

รอผล


3

คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2

รายงานการปฏิบัติงานป้องกันควบคุม/ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แบบ ก.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) จานวน

หน่วยงาน ……คลินกิ รักษ์เพื่อน ……………… ประจาเดือน.........มกราคม........................ กิจกรรม 1. การตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคซิฟิลสิ

7 1 ราย / ราย 1.1 ผู้มารับบริการที่ได้รับการตรวจเลือดในหน่วยบริการ(ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ) | พบเป็นซิฟิลสิ รายใหม่ 0/0 ราย / ราย 0 / 4 1.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับการตรวจเลือดในหน่วยบริการ(ชาย/หญิง) | พบเป็นซิฟิลสิ รายใหม่ (ชาย/หญิง) 0/1 ราย / ราย 0 / 25 1.3 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดหาโรคซิฟิลสิ (ชาย/หญิง) | พบเป็นซิฟิลสิ (ชาย/หญิง) 75 3 ราย / ราย 1.4 ประชาชนที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดหาโรคซิฟิลสิ (ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ) | พบเป็นซิฟิลสิ 0 0 1.5 หญิงมีครรภ์ / พบเป็นซิฟิลสิ ราย / ราย 0 0 1.6 ประชากรผู้บริจาคเลือด / พบเป็นซิฟิลสิ (หน่วยรับบริจาคเลือด) ราย / ราย 2. การตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี ตามความสมัครใจ 2.1 Pre-test counseling (ชาย/หญิง) ราย / ราย 5/5 1/1 ราย/ราย:ราย / ราย 3 / 4 2.2 HIV testing (ชาย/หญิง) | ผลบวก (ชาย/หญิง) 0/1 ราย / ราย 0 / 1 2.3 ผู้ที่ เอชไอวีให้ผลบวก มาฟังผลการตรวจ (ชาย/หญิง) | ส่งต่อบริการดูแลรักษา (ชาย/หญิง) 2.4 Post-test counseling (ชาย/หญิง) ราย/ราย 1/2 3. การตรวจและรักษาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง) คน 6/1 3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด(ช/ญ) | ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค5โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ) ครั้ง/ราย 7/2 4/1 3.3 ผู้ปว่ ย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค)(ชาย/หญิง) ราย 3/1 3.4 ผู้ปว่ ย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง) ราย 1/0 4. ที่มาของโรค (ซิฟิลสิ หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง) ชายติดเชื้อจาก 4.1 ผู้ให้บริการทางเพศ (ชาย/หญิง) ราย 0/2 0 4.2 ภรรยา ราย 4.3 คู่นอนประจา (ชาย/หญิง) ราย 0/1 4.4 คู่นอนฉาบฉวย/ชั่วคราว (ชาย/หญิง) ราย 0/0 4.5 ผู้ซื้อบริการ/ลูกค้า/แขก (ชาย/หญิง) ราย 0/0 4.6 อื่น ๆ (เช่น ถูกข่มขืน ฯลฯ)(ชาย/หญิง) ราย 0/0 หญิงติดเชื้อจาก 4.7 ผู้ให้บริการทางเพศ (ชาย/หญิง) ราย 0/0 1 4.8 สามี ราย 4.9 คู่นอนประจา (ชาย/หญิง) ราย 0/0 4.10 คู่นอนฉาบฉวย/ชั่วคราว (ชาย/หญิง) ราย 0/0 4.11 ผู้ซื้อบริการ/ลูกค้า/แขก (ชาย/หญิง) ราย 0/0 4.12 อื่น ๆ (เช่น ถูกข่มขืน ฯลฯ) (ชาย/หญิง) ราย 0/0 5. การติดตามผู้ป่วย/ติดเชื้อและผู้สมั ผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (รวมผู้ให้บริการทางเพศ) 6 2 5.1 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก พยาธิชอ่ งคลอดและผู้ติดเชื้อ HPV จากผล Pap smear ที่ต้องติดตาม | ติดตามได้ ราย / ราย 4 0 คน / คน 5.2 ผู้สมั ผัสโรคทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนโรคจากผู้ปว่ ย/ติดเชื้อ | ผู้สมั ผัสโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น 3 1 คน / คน 5.3 ผู้สมั ผัสโรคที่มขี อ้ มูลเพียงพอที่จะติดตาม | ติดตามได้ 7 6. การให้การปรึกษาทางการแพทย์และสังคมแก่ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ราย 7. การให้สขุ ศึกษาและเผยแพร่ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7/9 7.1 ให้สขุ ศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข (ชาย/หญิง) ราย 750 7.2 ให้สขุ ศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข ราย 8. การควบคุมแหล่งบริการและการตรวจคัดกรอง ดูแลรักษา ในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ แห่ง / แห่ง 3/0 8.1 แหล่งบริการทางเพศที่ควบคุมได้ ใหม่ในรอบปี | เก่า 0/0 คน / คน 0 / 4 8.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง) | เก่า (ชาย/หญิง) 8.3 ผู้ให้บริการทางเพศทีม่ ารับการตรวจทัง้ หมด (ช/ญ)|ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค5โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ)

ครั้ง/ราย ราย

0/7 0/0

8.4 ผู้ให้บริการทางเพศที่พบป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (ช/ญ) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ช/ญ) (การรายงานให้ศึกษาจากคู่มือ ก.1 -ก.2) ลงชื่อ.....ใจดี เป็นมิตร.........ผู้รายงาน (.....นส.ใจดี เป็นมิตร........) ตาแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพ....

0/2 0/2


4

คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2


รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจาเดือน ………มกราคม…………......

1 1

3 2

2 1

ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (ราย)

1 2 1 4

จานวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (ราย)

กลุ่ม อายุ เพศ (ปี)

จานวนผู้มารับบริการ (ราย)**

ตรวจโลหิตหาการ ติด เชื้อ HIV ตามความสมัคร ใจ (ราย)

รวมทัง้ สิน้ Pretest Counseling HIV Testing ผลบวก Posttest Counseling

รวมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

อื่นๆ (เชื้อรา,โลน,หูดข้าวสุก)

พยาธิช่องคลอด

หูดอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (80)

เริมอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (79)

รวมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก

แผลริมอ่อน (40)

หนองในเทียม (39)

รวมโรคหนองใน

มีแทรกซ้อน

รวมโรคซิฟิลิส แต่กาเนิด

(กัมม่า,ระบบประสาท,ระบบหลอด

จานวนผู้มารับการตรวจ ( ราย )** ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะแฝง ระยะที่ 3

แบบ ก.2

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553)

จานวนผู้มารับบริการ (ครัง้ )*

ช ญ ข้าราชการ/ ช รัฐวิสาหกิจ ญ รับจ้าง/กรรมกร ช ญ ค้าขาย/ธุรกิจ ช ญ ช งานบ้าน ญ ช นักเรียน/ นักศึกษา ญ ทหาร/ตารวจ ช ญ ช ประมง ญ ช ครู ญ ช อื่น ๆ ญ ช ไม่ทราบ ญ อาชีพ/นปค. เลี้ยงสัตว์ ช ญ ช นักบวช ญ อาชีพพิเศษ ช ญ ช บุคลากร ญ สาธารณสุข ช รวม ญ ร

จานวนผู้มารับการตรวจ ( ครัง้ )*

กลุ่มอาชีพ เพศ

ไม่มีแทรกซ้อน

หนองใน (38)

ซิฟิลสิ (37)

กามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง (41)

หน่วยงาน .......คลินกิ รักษ์เพือ่ น................. ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อ ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (กามโรค 5 โรค)(ราย)

ต่ากว่า 1 ปี ช

เกษตรกรรม

1

1-4

1

1

1

1

1

2 1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24

1

1

25 - 29 30 - 34

1

1

1

35 - 39

2

2

4

4

1

2

1

1

1

1

2 1 3

2 1 3

3 1 4

1 1

1 1

1 1

1 2 3

4 5 3 3 5 4 7 10 7

1 1 2

1 2 3

พยาธิช่องคลอดและอื่นๆ (เชื้อรา โลน หูดข้าวสุกฯ) รวมกันเท่ากับ รหัส 81 ของรายงานโรค 506 หมายเหตุ ความหมายของครั้ง และราย ใช้นิยามเดียวกับข้อ3.2 + ข้อ 8.3 คือ

* จานวนผู้มารับการตรวจ (ครั้ง) หมายถึง ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด(ช/ญ) โดย1คนมารับบริการได้มากกว่า

1 ครั้งใน 1 เดือนมีหน่วยนับเป็นครั้ง ** จานวนผูม้ ารับการตรวจ (ราย) หมายถึง ผูม้ ารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทเี่ ป็นผูไ้ ม่ใช้ถงุ ยาง/ถุงยางแตกหรือหลุด (ทุกช่องทางหรือช่องทางใดช่องทางหนึง่ ) และหรือได้รับการวินจิ ฉัยเป็นกามโรค 5 โรค หรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ)

1

1

1

7

4

3

1

รวม ญ 9

3

1

2

ร 16

7

4

3

60 - 64 65 - 69

7 4 9 3 16 7

1 1

1

55 - 59 1

1

1

50 - 54

1

1

1

45 - 49

2

1

1

40 - 44

7

ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 ขึ้นไป


3

คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2

รายงานการปฏิบัติงานป้องกันควบคุม/ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แบบ ก.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) จานวน

หน่วยงาน ……………............………………… ประจาเดือน.............................................. กิจกรรม 1. การตรวจเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคซิฟิลสิ ราย / ราย 1.1 ผู้มารับบริการที่ได้รับการตรวจเลือดในหน่วยบริการ(ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ) | พบเป็นซิฟิลสิ รายใหม่ ราย / ราย 1.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับการตรวจเลือดในหน่วยบริการ(ชาย/หญิง) | พบเป็นซิฟิลสิ รายใหม่ (ชาย/หญิง) ราย / ราย 1.3 ผู้ให้บริการทางเพศที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดหาโรคซิฟิลสิ (ชาย/หญิง) | พบเป็นซิฟิลสิ (ชาย/หญิง) ราย / ราย 1.4 ประชาชนที่ได้รับบริการเชิงรุกและตรวจเลือดหาโรคซิฟิลสิ (ยกเว้นผู้ให้บริการทางเพศ) | พบเป็นซิฟิลสิ 1.5 หญิงมีครรภ์ / พบเป็นซิฟิลสิ รายใหม่ ราย / ราย 1.6 ประชากรผู้บริจาคเลือด / พบเป็นซิฟิลสิ (หน่วยรับบริจาคเลือด) ราย / ราย 2. การตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี 2.1 Pre-test counseling (ชาย/หญิง) ราย / ราย ราย/ราย:ราย / ราย 2.2 HIV testing (ชาย/หญิง) | ผลบวก (ชาย/หญิง) ราย / ราย 2.3 ผู้ที่ เอชไอวีให้ผลบวก มาฟังผลการตรวจ (ชาย/หญิง) | ส่งต่อบริการดูแลรักษา (ชาย/หญิง) 2.4 Post-test counseling (ชาย/หญิง) ราย/ราย 3. การตรวจและรักษาผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ไม่รวมผู้ให้บริการทางเพศ) 3.1 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง) คน 3.2 ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด(ช/ญ) | ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค5โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ) ครั้ง/ราย 3.3 ผู้ปว่ ย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (กามโรค 5 โรค)(ชาย/หญิง) ราย 3.4 ผู้ปว่ ย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ(ชาย/หญิง) ราย 4. ที่มาของโรค (ซิฟิลสิ หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง) ชายติดเชื้อจาก 4.1 ผู้ให้บริการทางเพศ (ชาย/หญิง) ราย 4.2 ภรรยา ราย 4.3 คู่นอนประจา (ชาย/หญิง) ราย 4.4 คู่นอนฉาบฉวย/ชั่วคราว (ชาย/หญิง) ราย 4.5 ผู้ซื้อบริการ/ลูกค้า/แขก (ชาย/หญิง) ราย 4.6 อื่น ๆ (เช่น ถูกข่มขืน ฯลฯ)(ชาย/หญิง) ราย หญิงติดเชื้อจาก 4.7 ผู้ให้บริการทางเพศ (ชาย/หญิง) ราย 4.8 สามี ราย 4.9 คู่นอนประจา (ชาย/หญิง) ราย 4.10 คู่นอนฉาบฉวย/ชั่วคราว (ชาย/หญิง) ราย 4.11 ผู้ซื้อบริการ/ลูกค้า/แขก (ชาย/หญิง) ราย 4.12 อื่น ๆ (เช่น ถูกข่มขืน ฯลฯ) (ชาย/หญิง) ราย 5. การติดตามผู้ป่วย/ติดเชื้อและผู้สมั ผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (รวมผู้ให้บริการทางเพศ) 5.1 ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก พยาธิชอ่ งคลอดและผู้ติดเชื้อ HPV จากผล Pap smear ที่ต้องติดตาม | ติดตามได้ ราย / ราย คน / คน 5.2 ผู้สมั ผัสโรคทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนโรคจากผู้ปว่ ย/ติดเชื้อ | ผู้สมั ผัสโรคที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น คน / คน 5.3 ผู้สมั ผัสโรคที่มขี อ้ มูลเพียงพอที่จะติดตาม | ติดตามได้ 6. การให้การปรึกษาทางการแพทย์และสังคมแก่ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ราย 7. การให้สขุ ศึกษาและเผยแพร่ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7.1 ให้สขุ ศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข (ชาย/หญิง) ราย 7.2 ให้สขุ ศึกษานอกสถานบริการสาธารณสุข ราย 8. การควบคุมแหล่งบริการและการตรวจคัดกรอง ดูแลรักษา ในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ แห่ง / แห่ง 8.1 แหล่งบริการทางเพศที่ควบคุมได้ ใหม่ในรอบปี | เก่า คน / คน 8.2 ผู้ให้บริการทางเพศที่มารับการตรวจใหม่ในรอบปี (ชาย/หญิง) | เก่า (ชาย/หญิง) 8.3 ผู้ให้บริการทางเพศทีม่ ารับการตรวจทัง้ หมด (ช/ญ)|ผู้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดและหรือได้รับการวินิจฉัยเป็นกามโรค5โรคหรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ)

ครั้ง/ราย ราย

8.4 ผู้ให้บริการทางเพศที่พบป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (ช/ญ) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ช/ญ) (การรายงานให้ศึกษาจากคู่มือ ก.1 -ก.2) ลงชื่อ..............................ผู้รายงาน (…………………...........) ตาแหน่ง………………......

/ /

/ /

/ / /

/ / / /

/

/ / / / / / / / / / / / /

/

/ / / /

/ / /


4

คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2


รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจาเดือน ……………………………......

แบบ ก.2

ช ญ ข้าราชการ/ ช รัฐวิสาหกิจ ญ รับจ้าง/กรรมกร ช ญ ค้าขาย/ธุรกิจ ช ญ ช งานบ้าน ญ ช นักเรียน/ นักศึกษา ญ ทหาร/ตารวจ ช ญ ช ประมง ญ ช ครู ญ ช อื่น ๆ ญ ช ไม่ทราบ ญ อาชีพ/นปค. เลี้ยงสัตว์ ช ญ ช นักบวช ญ อาชีพพิเศษ ช ญ ช บุคลากร ญ สาธารณสุข ช รวม ญ ร เกษตรกรรม

พยาธิช่องคลอดและอืนๆ (เชื้อรา โลน หูดข้าวสุกฯ) รวมกันเท่ากับ รหัส 81 ของรายงานโรค 506 หมายเหตุ ความหมายของครั้ง และราย ใช้นิยามเดียวกับข้อ3.2 + ข้อ 8.3 คือ

* จานวนผู้มารับการตรวจ (ครั้ง) หมายถึง ผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด(ช/ญ) โดย1คนมารับบริการได้มากกว่า

1 ครั้งใน 1 เดือนมีหน่วยนับเป็นครั้ง ** จานวนผูม้ ารับการตรวจ (ราย) หมายถึง ผูม้ ารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทเี่ ป็นผูไ้ ม่ใช้ถงุ ยาง/ถุงยางแตกหรือหลุด (ทุกช่องทางหรือช่องทางใดช่องทางหนึง่ ) และหรือได้รับการวินจิ ฉัยเป็นกามโรค 5 โรค หรือพยาธิช่องคลอด (ช/ญ)

ตากว่า 1 ปี ช

1-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 ขึ้นไป

ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช

รวม ญ ร

ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (ราย)

จานวนผู้มารับบริการ (ราย)**

จานวนผู้มารับบริการ (ครัง้ )*

กลุ่ม อายุ เพศ (ปี)

จานวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก (ราย)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553)

ตรวจโลหิตหาการ ติด เชื้อ HIV ตามความสมัคร ใจ (ราย)

รวมทัง้ สิน้ Pretest Counseling HIV Testing ผลบวก Posttest Counseling

รวมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์อืน ๆ

อื่นๆ (เชื้อรา,โลน,หูดข้าวสุก)

พยาธิช่องคลอด

หูดอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (80)

เริมอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก (79)

รวมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก

แผลริมอ่อน (40)

หนองในเทียม (39)

รวมโรคหนองใน

มีแทรกซ้อน

รวมโรคซิฟิลิส แต่กาเนิด

(กัมม่า,ระบบประสาท,ระบบหลอด

จานวนผู้มารับการตรวจ ( ราย )** ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะแฝง ระยะที่ 3

จานวนผู้มารับการตรวจ ( ครัง้ )*

กลุ่มอาชีพ เพศ

ไม่มีแทรกซ้อน

หนองใน (38)

ซิฟิลสิ (37)

กามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง (41)

หน่วยงาน ................................................................ ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อ ผู้ป่วย/ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ทางเพศสัมพันธ์อืนๆ (กามโรค 5 โรค)(ราย)

คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2  

คู่มือการทารายงาน ก.1 - ก.2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you