Beleidsplan Stichting Vrienden van De Parelduiker 2017

Page 1

INLEIDING: Dit beleidsplan van de Stichting Vrienden van De Parelduiker omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de doelstellingen, de activiteiten, het beheer van het vermogen en de besteding van vermogen. Dit plan is opgesteld in het kader van de zogenaamde ANBI-regeling. 1. PROFIEL VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE PARELDUIKER De Stichting Vrienden van De Parelduiker houdt kantoor aan Prinsengracht 335 te 1016 GZ Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56.18.46.11. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst. Het fiscale nummer is 8520.10.084. 2. DOELSTELLING VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE PARELDUIKER. De Stichting Vrienden van De Parelduiker heeft ten doel: a. de bevordering van onderzoek naar cultuur-historische onderwerpen, waaronder doch niet uitsluitend literaire onderwerpen, zowel met betrekking tot Nederlandstalige als anderstalige cultuur; b. het organiseren en/of ondersteunen van uitgaven in het algemeen en die van De Parelduiker in het bijzonder, lezingen, tentoonstellingen en andersoortige presentaties op vorenbedoeld gebied; c. het bevorderen van de interesse voor cultuur (historische) onderwerpen bij een breed publiek; d. het bevorderen van publicaties op vorenbedoeld gebied. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en het verstrekken van subsidies aan die (rechts)personen die daar naar het oordeel van het bestuur voor in aanmerking komen. 3. ACTIVITEITEN De bestuursleden van de Stichting Vrienden van De Parelduiker voeren de volgende activiteiten uit: - minstens 3 per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden; - jaarlijks wordt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) een Parelduiker-middag georganiseerd die gratis toegankelijk is voor iedereen die daar belangstelling voor heeft; - jaarlijks wordt een speciale bijeenkomst voor de Vrienden van De Parelduiker georganiseerd. 4. BEHEER VAN VERMOGEN Uitgangspunten: - de bestuurders van Stichting Vrienden van De Parelduiker genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting;


-

de stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op; de indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten van boekhouding en controle daarop, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties.

5.

BESTEDING VAN VERMOGEN: - De Stichting Vrienden van De Parelduiker zal niet meer vermogen aanhouden van redelijkerwijs nodig is voor de continuĂŻteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. De stichting zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen. In 2016 heeft de Stichting Vrienden van De Parelduiker vijf projecten ondersteund en hierbij het totaalbedrag van â‚Ź1750,-- uitgekeerd. - De Stichting Vrienden van De Parelduiker voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer mogen bedragen dan 25% van de verkregen financiĂŤle middelen. De stichting streeft ernaar de overheadkosten onder de 5% te houden.

Vastgesteld en aangenomen in de bestuursvergadering van 4 september 2017.