VO-content jaarverslag 2019-2020

Page 1

Jaarverslag 2019-2020

VO-content Jaarverslag 2019-2020

1


2

VO-content Jaarverslag 2019-2020


3

Inhoud Voorwoord 04 1

Stichting VO-content

Oprichting Ambities en doelen Organisatie Deelnemers Relaties van VO-content

2

Resultaten 2019-2020

Domeinen Digitaal leermatteriaal Professionalisering Transitiepartner

07 07 08 10 14 15

19 19 20 24 26

3

Speerpunten in 2020-2021

29

4

FinanciĂŤle verantwoording

32

Verantwoording inkomsten en uitgaven

VO-content Jaarverslag 2019-2020

32


4

Voorwoord Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar. Voor leerlingen, docenten, schoolleiders, voor de hele wereld. Alle plannen werden wereldwijd gewijzigd door het Corona virus. Een pandemie die ervoor zorgde dat alles wat normaal was, niet meer normaal was en waardoor de manier van lesgeven opeens totaal omgegooid moest worden. Voor ons was digitaal onderwijs bekend terrein maar voor veel scholen werd het opeens gedwongen noodzaak. Waar veel organisaties totaal stil kwamen te liggen, kreeg het team van VO-content het enorm druk. De vraag naar ons digitaal leermateriaal was explosief gegroeid en er is hard gewerkt om ervoor te zorgen dat scholen hun leerlingen met digitaal leermateriaal goed onderwijs konden bieden. Dit ging uiteraard niet zonder slag of stoot. Het was een omschakeling maar iedereen probeerde er in het belang van de leerlingen (en op afstand) het beste van te maken. Door de lock down moesten trainingen op locatie helaas afgezegd worden en moest er zoveel mogelijk online ondersteund worden. Veel activiteiten konden gelukkig wel doorgaan. Afgelopen schooljaar hebben we behoorlijk wat vernieuwingen doorgevoerd in onze Stercollecties en extra programma’s. De leerlijnen voor de leerjaren 1 tot en met 3 voor alle onderwijsniveaus en vmbo-leerjaar 4 zijn allemaal compleet herzien en doorontwikkeld. In die leerlijnen is er veel aandacht voor leerdoeldenken, formatief evalueren en vakoverstijgende opdrachten. In schooljaar 2020-2021 worden de Stercollecties tot en met havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 verder vernieuwd en doorontwikkeld. Dan zijn er voor al onze Stercollecties nieuwe edities beschikbaar.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


5

Ons open, digitaal leermateriaal werd afgelopen jaar gewaardeerd met een 7,3, zo leert het recent uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Een prachtig cijfer dat hopelijk in schooljaar 2020-2021 nog hoger wordt. Door diverse nieuwe samenwerkingen is ons aanbod stevig ontwikkeld en uitgebreid. Heel trots zijn we op onze nieuwe webapplicatie KIC. De webapplicatie biedt docenten een overzicht van de groepsdynamiek in een klas en geeft inzicht in de sociaalemotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken. De nieuwe samenwerking met de toetsplatforms Quayn en Woots heeft ervoor gezorgd dat toetsen en eindopdrachten in onze Stercollecties nu veel flexibeler opgezet zijn. Summatief of formatief; schriftelijk of digitaal, docenten hebben nu veel meer mogelijkheden op het vlak van beoordeling en toetsing.

Het was een bewogen jaar maar wat zijn we trots op het hele onderwijs, hoe iedereen flexibel blijkt te zijn en altijd het belang van goed onderwijs voor ogen houdt! Daarnaast ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat we van honderden scholen krijgen om te werken aan oplossingen voor duizenden leerlingen en docenten in het VO. In schooljaar 2020-2021 zetten we ons werk voort en blijven we als transitiepartner van scholen en de sector een bijdrage leveren aan de overgang naar meer leren en onderwijzen op maat. Ron Zuijlen Directeur-bestuurder Stichting VO-content

Als VO-content hebben we het afgelopen jaar onze unieke aanpak en de resultaten die daaruit voort zijn gekomen, via vakbladen, online platforms, bijeenkomsten en zelfs op nationale TV mogen delen. Dank aan iedereen die ons daar de gelegenheid toe bood.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


6

VO-content Jaarverslag 2019-2020


7

Stichting VO-content Oprichting In februari 2009 richtte de ­ VO-raad het Innovatieplatform-VO op met het voornaamste doel: kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het Innovatieplatform-VO bracht daarna adviezen uit over leermiddelenbeleid, stimulering van de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal, professionalisering van docenten en inrichting van schoolorganisaties.

Begin 2011 adviseerde het Innovatieplatform-VO aan het bestuur van de VO-raad om een eigen organisatie op te richten, met als taak het beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal ‘van en voor de scholen’. Op 30 september 2011 was Stichting VO-content een feit. Door deelname aan VO-content zorgen scholen met elkaar dat open digitaal leermateriaal en toetsmateriaal beschikbaar komt, aan relevante (kwaliteits)criteria voldoet en het gebruik ervan wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


8

Ambities en doelen VO-content heeft een ambitieus doel: een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Wij geloven dat door leren en onderwijzen op maat, de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Onderwijs op maat wordt mogelijk wanneer: • • •

leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leerproces. docenten een steeds meer coachende rol krijgen. scholen aan leerlingen en docenten een inspirerende leeromgeving bieden.

Het gebruik van digitaal leermateriaal en goed opgeleide docenten draagt hieraan bij. Dit willen we graag samen met scholen realiseren, in het belang van de leerlingen. Met ons materiaal leiden we hen op een veelzijdige en motiverende manier op, zodat ze voorbereid zijn op de samenleving van de toekomst en op beroepen waarvan we nu nog niet weten hoe ze er uit zullen zien. We zijn transitiepartner van scholen bij de overgang naar eigentijds onderwijs. Dit doen we door hulpmiddelen aan te reiken waarmee leren en onderwijzen op maat mogelijk is.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


9

We maken ons sterk om scholen op verschillende manieren te ondersteunen toekomstbestendig onderwijs te realiseren. 1. We zorgen voor open digitaal leermateriaal. Onze Stercollecties kunnen door iedereen gebruikt, aangepast en gedeeld worden. 2. We bewaken de kwaliteit van de Stercollecties en zorgen ervoor dat die aansluit bij de kerndoelen en eindtermen van SLO. Jaarlijks actueel gemaakt op basis van reflecties uit scholen en van experts. 3. Naast de Stercollecties bieden we Eindexamensite.nl, Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl, Portfoliosite.nl en Krachtincontrole.nl om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen. 4. Wij ondersteunen docenten, teamleiders en schoolleiders in hun professionaliteit om digitaal leermateriaal goed te kunnen gebruiken in de eigen context. 5. We maken ons sterk om de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs snel en betaalbaar te laten verlopen. 6. VO-content heeft geen winstoogmerk en hierin zijn we uniek. Samengevat gaat het om onze drie kernactiviteiten: 1. Digitaal leermateriaal delen en creĂŤren en de kwaliteit hiervan waarborgen 2. Training en begeleiding van onderwijsprofessionals bij leren en onderwijzen op maat 3. Samen met partners de ontwikkeling naar onderwijs op maat in het voortgezet onderwijs stimuleren

VO-content Jaarverslag 2019-2020


10

Organisatie Stichting VO-content is een initiatief van en voor scholen en is een sociale onderneming die zonder winstoogmerk werkt aan het realiseren van haar maatschappelijke doel: het bijdragen aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs naar leren en onderwijzen op maat. VO-content doet dit door digitaal leermateriaal te creĂŤren en te onderhouden en training en begeleiding op maat te geven aan scholen. Het open materiaal van VO-content is volledig aanpasbaar, minder kostbaar voor scholen en kan volledig of modulair gebruikt worden onafhankelijk van het onderwijskundige concept, leerplatform en device. Door deze eigenschappen is het open leermateriaal geschikt voor leren op maat van de (individuele) leerling. Het open materiaal is voorzien van de creative-commons-licentie CC BY-SA 4.0 1 (Naamsvermelding-GelijkDelen) en kan conform deze licentie verspreid, gedeeld en bewerkt worden. De activiteiten van de stichting worden per schooljaar vastgelegd in een jaarplan en begroting. Dit jaarplan wordt met de raad van toezicht afgestemd en de begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd. In de uitvoering werkt VO-content op verschillende manieren samen met en voor scholen in het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 2: Resultaten 2019-2020). De raad van advies voorziet ons jaarlijks van gevraagd - en ongevraagd advies.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


11

Bestuur en raad van ­toezicht

Raad van advies

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het bestuur met advies terzijde. Het vastgestelde reglement van de raad van toezicht is hier te vinden.

Het bestuur legt jaarlijks de speerpunten voor het volgend schooljaar voor aan de raad van advies. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De raad van advies bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van scholen die deelnemer zijn van VO-content. De leden van de raad zijn tevens ambassadeur van (de doelstellingen) van VO-content.

De samenstelling van de raad van toezicht in 2019-2020: •

• • • • •

Carla Grootjen; tot juli 2020 voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie Roderik Rot; voorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Jacob Molenaar, lid raad van toezicht Erik Möller, lid raad van toezicht en lid auditcommissie Peter de Visser; lid raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie Kees van Bergeijk; lid raad van toezicht

De directeur-bestuurder en de raad van toezicht werden in 2019-2020 ondersteund door bestuurssecretaris Eliane van der Zalm.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Harald Wiggers Rola Hulsbergen Harry Noppers Herman Rigter Huub van Hove Jeroen van Grunsven Marion Martijn Gerdine Jongeneel Bram Middel Harald Mertz Reinald Gerbenzon Raymond in het Veld Rieks Schoenmaker Theo Bekker Rony Grooten Eugène Kramer Frans van der Knaap Roy Janssen

Hyperlinks 1 www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl

VO-content Jaarverslag 2019-2020


12

Comité van aanbeveling De leden van het comité van aanbeveling van VO-content onderschrijven het belang dat scholen deelnemen aan Stichting VOcontent. Met het comité beoogt VO-content: 1. Ruimere bekendheid te geven aan VO-content en kennis over VO-content verspreiden in kringen buiten en binnen het onderwijs. 2. Contact te leggen met organisaties, bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan uitbreiding, verbetering en een grotere gevarieerdheid van het digitaal leermateriaal. 3. Contact te leggen met organisaties die zich ook bewegen op het terrein van open digitaal leermateriaal en zoeken naar betekenisvolle verbindingen in de vorm van partnerschappen, inhoudelijke samenwerkingen of strategische allianties. 4. Te zorgen voor positieve PR in onderwijskringen en aan het onderwijs gelieerde instellingen, de wetenschappelijke wereld en de media. Leden van het comité van aanbeveling zijn Alexander Rinnooy Kan, Bernard Bot, Chris Oomen, Chris Sigaloff, Geert ten Dam, Hans Clevers, Herman Wijffels, Mees Hartvelt en Sylvia Roelofs.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


13

Contentorganisatie

Bureau

Voor de ontwikkeling van de Stercollecties, Portfolio-site.nl, Eindexamensite.nl, Krachtincontrole.nl, OefenprogrammaEngels. nl en Rekensite.nl, heeft VO-content overeenkomsten met drie partijen: StudioVO B.V., Stichting Wageningse Methode en KimS training en ontwikkeling.

VO-content werkt met een klein en effectief bureau dat regisseert, verbindt en aanstuurt. Het team is samengesteld uit:

Educatieve uitgeverij StudioVO is al jaren gespecialiseerd in digitaal leermateriaal. In schooljaar 20192020 ontwikkelde, onderhield en actualiseerde StudioVO Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis, informatica, mens en maatschappij, Nederlands, scheikunde, NaSk en wiskunde vmbo. Daarnaast is StudioVO verantwoordelijk voor Portfolio-site.nl, Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Eindexamensite.nl. StudioVO is actief betrokken bij het ophalen en verwerken van feedback die bij scholen en experts wordt opgehaald. De Wageningse Methode werkte in het schooljaar 2019-2020 met name aan de doorontwikkeling van Stercollecties voor wiskunde havo/vwo leerjaar 1. In het schooljaar 2019-2020 is een nieuwe samenwerking gestart met KimS training en ontwikkeling. De webapplicatie Kracht in controle (KIC) en de mentorlessen die ze ontwikkeld hebben, geven docenten handvatten om inzicht te krijgen in groepsdynamiek en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

• • • • • •

directeur-bestuurder (1,0 fte) business manager (0,6 fte) 2 coördinatoren (1,8 fte) 2 specialisten (1,3 fte) 2 medewerkers (1,5 fte) 1 administratief medewerker (1,0 fte)

VO-content Jaarverslag 2019-2020


14

Deelnemers In schooljaar 2019-2020 ontving VO-content van de deelnemende scholen een bijdrage voor 285.391 leerlingen.

288.524

2016/2017

289.825 285.391

2017/2018

2018/2019

283.639

2019/2020

VO-content Jaarverslag 2019-2020


15

De relaties van VO-content VO-content zou niet kunnen bestaan zonder haar relaties. De samenwerking met diverse partijen is van groot belang om de doelstellingen van de stichting te realiseren en om continu te verbeteren en op actualiteiten in te spelen waar dat kan en nodig is. De relaties van VO-content zorgen voor goede randvoorwaarden in het scholenveld en ondersteunen de leerling, docent en schoolleider in de school. Afgelopen schooljaar is het reputatie- en stakeholdermanagement bij VO-content verder ingericht. Daarbij is vooral de focus geweest op stakeholdermanagement. We onderscheiden twee categorieĂŤn relaties; de partijen waarmee we strategisch school overstijgend en sectoraal samenwerken en partijen die direct actief zijn binnen scholen. Met de eerstgenoemde relaties, denk aan bijvoorbeeld de VO-raad, Kennisnet, SLO en SIVON richten we ons vooral op het wegnemen van belemmeringen die digitaal (afstands-) onderwijs in de weg staan. De samenwerking met partners die direct actief zijn in en rond de klas zijn meer gericht op het delen van kennis en het stimuleren van gebruik van digitaal leermateriaal. Denk aan partijen die aangesloten zijn bij de alliantie Onderwijsverslimmers, zoals Stichting Leerkracht, het Leraar Ontwikkelfonds (LOF), Wij-leren.nl en het platform De Onderwijzer. Tot slot is er met verschillende marktpartijen een relatie.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


16

VO-raad

Kennisnet

Stichting VO-content is een organisatie van en voor de sector voortgezet onderwijs zoals behartigd door de VO-raad. De VOraad en VO-content werken samen om elkaars doelstellingen te versterken bij thema’s zoals leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en onderwijs op maat. Deze samenwerking krijgt als volgt uiting: • De stichting richt zich op het ter beschikking stellen van open digitaal leermateriaal voor VO-scholen. Het door de VO-raad vastgestelde sectorale leermiddelenbeleid wordt maximaal (op) gevolgd. • De stichting biedt ondersteuning bij kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs met inzet van ICT. Daarbij is nauwe afstemming over de strategische koers voor digitalisering met de VO-raad. • Een lid van het algemeen bestuur van de VO-raad is toezichthouder in de raad van toezicht van VO-content. • In de raad van advies van VO-content zijn VO-raad leden actief.

Met haar expertise, voorzieningen en innovatie brengt Kennisnet primair, voortgezet en middelbaar onderwijs in positie om maximale kracht uit ICT te halen. Kennisnet is verantwoordelijk voor het platform Wikiwijs, dat het bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de open leermaterialen van o.a. VO-content mogelijk maakt.

Stichting VO-content leverde een bijdrage aan de uitvoering van de ambities van het sectorakkoord en het jaarplan 2019 en 2020 door: • De inzet van open digitaal leermateriaal voor de VO-sector en doorontwikkeling van het materiaal samen met scholen in het Voortgezet Onderwijs. • Haar expertise en activiteiten in te zetten en te delen ten dienste van de sector o.a. binnen het programma Voortgezet Leren en bij Curriculum.nu. • Een bijdrage te leveren aan het betaalbaar en duurzaam realiseren van de ambities van de sector. Motto: voor iedere leerling het beste leermateriaal tegen de beste prijs.

Wikiwijs Voor de open content strategie van VOcontent is Wikiwijs onmisbaar. VO-content publiceert haar open Stercollecties op Wikiwijs. Wikiwijs zorgt voor de ontsluiting, het bewaren, doorzoeken, arrangeren en exporteren van de open leermaterialen en toetsmaterialen van VO-content volgens diverse (technologische) standaarden.

CLU Bij de kwaliteitszorg van de Stercollecties maakt VO-content regelmatig gebruik van de expertise van het Leermiddelen Adviescentrum (CLU). CLU geeft onderwijskundige expertfeedback en is in 2019-2020 betrokken geweest bij de kwaliteitsscreening van de nieuwe edities van de Stercollecties.

Schoolinfo Schoolinfo en VO-content stemmen met elkaar af over het stimuleren van kennisdeling en innovatie met betrekking tot informatievoorziening en ICT. Schoolinfo is samen met de VO-raad de uitvoerder van het project Voortgezet Leren. VO-content is één van de partners in dit programma.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


17

SIVON

Marktpartijen

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met schoolbesturen een stabiele ict-infrastructuur en organiseert vraag-bundeling, samenwerking en kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen. Op de thema’s leermiddelenbeleid en open leermateriaal wordt samenwerking verkend. In 2020-2021 werken we deze samenwerking concreet met elkaar uit.

VO-content werkt samen met diverse marktpartijen om haar doelen en ambities te realiseren. Voorbeelden: •

SLO Het leermateriaal van de Stercollecties is ontwikkeld op basis van de eindtermen en kerndoelen van SLO. SLO en VO-content werken beide aan onderwijskundige thema’s als gepersonaliseerd leren en formatief evalueren. SLO werkt aan het digitaal beschikbaar stellen van alle wettelijke doelen o.a. het voortgezet onderwijs én sets met uitwerkingen. Deze zijn voortaan digitaal beschikbaar in deze database: Opendata.slo.nl. SLO en VO-content bereiden in dit kader een pilotproject met elkaar voor.

Met diverse leveranciers van leerplatforms voor meer gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd gebruik van de Stercollecties. Met ervaren trainers en procesbegeleiders ter ondersteuning van docenten en schoolleiders van VOcontent scholen. Met uitgevers die het combineren van hun methodes met open leermateriaal van VO-content willen onderzoeken en realiseren. Met diverse advies- en trainingsbureaus voor afstemming over deskundigheidsbevordering. Met diverse initiatieven die de rol van technologie en digitaal leermateriaal in het onderwijs willen vergroten.

Onderwijsverslimmers De onderwijsverslimmers bestaan uit een diverse groep organisaties en projecten die allemaal op hun eigen manier voor zorgen dat leraren kennis, kunde en ervaringen makkelijker kunnen uitwisselen. Doel is om elkaar aan te vullen, om zo samen een logisch aanbod voor leraren en scholen te bieden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kennis, kunde, experimenten en ervaringen. De Onderwijsverslimmers op een rij: • • • • • • • • •

Schoollink Leraren Ontwikkel Fonds De Onderwijzer Eddie Edualdo Stichting LeerKRACHT Mevolution Reisgids Digitaal Leermateriaal Wij-leren.nl

VO-content Jaarverslag 2019-2020


18

18

VO-content Jaarverslag 2019-2020


19

Resultaten 2019-2020 Domeinen VO-content had in 2019-2020 haar activiteiten geordend in drie domeinen: • Digitaal leermateriaal • Professionalisering • Transitiepartner Het schooljaar 2019-2020 was het tweede jaar van de uitvoering van de doelen en activiteiten zoals beschreven in de meerjarenstrategie voor 2018-2021. De doorontwikkeling van open digitaal leermateriaal vormt het fundament van de activiteiten van VOcontent. Op het gebied van professionalisering is verder gewerkt aan het trainen en begeleiden van schoolleiders en docenten bij leren en onderwijzen op maat.

Als transitiepartner heeft VO-content in 2019-2020 weer met publieke en private partijen gewerkt aan de overgang naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen op maat en zo zich sterker gepositioneerd als transitiepartner in het VO. Maar net als de rest van wereld, kreeg ook VO-content te maken met een pandemie waardoor veel plannen aangepast moesten worden. Omdat de scholen dicht gingen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, moest er halsoverkop digitaal onderwijs gegeven worden. Events en trainingen werden afgezegd en de vraag naar het digitaal leermateriaal nam explosief toe. Op het moment dat de scholen dicht gingen is de focus alleen maar gericht geweest op het zo goed mogelijk ondersteunen van de scholen tijdens de lock down. De vraag naar digitaal onderwijs was enorm dus we hebben veel scholen kunnen helpen met de Stercollecties en onze extra programma’s om leerlingen op afstand goed onderwijs te kunnen bieden.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


20

Digitaal leermateriaal

Nieuwe edities

In het schooljaar 2019-2020 is er gewerkt aan compleet herziene Stercollecties. In totaal is het aantal beschikbare Stercollecties in 2019-2020 gegroeid tot 127, met drie nieuwe Stercollecties voor economie. Daarnaast zijn er voor de onderbouw 38 nieuwe edities opgeleverd1.

In het schooljaar 2019-2020 is er gewerkt aan de herziening van de Stercollecties voor leerjaar 3 en vmbo 4. Drie pijlers staan in deze nieuwe editie van de Stercollecties centraal: • • •

Werken vanuit leerdoelen Vakoverstijgende vaardigheden Formatief evalueren

Elke nieuwe editie van de Stercollecties biedt een duidelijk overzicht van de leerdoelen en de opdrachten die bij ieder leerdoel horen. Doordat iedere opdracht nu als een los arrangement is opgenomen kun je snel en eenvoudig delen wijzigen of hergebruiken binnen een eigen leerlijn. Zowel in de reguliere opdrachten als in de eindopdrachten vormen vakoverstijgende vaardigheden de basis. Samenwerkend leren, presenteren, elkaar van feedback voorzien en het eigen werk kritisch beoordelen; de opdrachten in deze nieuwe editie vormen zo een rijke set aan werkvormen. Ten slotte ondersteunt de vernieuwde opbouw van de Stercollecties leerlingen en docenten bij het formatief evalueren van het leerproces. De inleiding geeft inzicht in de voorkennis, de leerdoelen en de te zetten stappen. De diagnostische toetsen aan het einde van ieder thema bieden zowel leerlingen als de docent inzicht in wat er geleerd is. En de terugkijkvragen helpen om te reflecteren op zowel de leerdoelen als het leerproces.

[1]

Zie overzicht Stercollecties op pagina 34.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


21

Arrangement 75 jaar ­vrijheid

Kwaliteitszorg Stercollecties Elke Stercollectie is met zorg ontwikkeld. VO-content hanteert voor de Stercollecties namelijk een kwaliteitszorgsysteem. Dit kwaliteitszorgsysteem vormt de basis van waaruit de Stercollecties verbeterd en doorontwikkeld worden. Daarbij voldoen de Stercollecties aan de kwaliteitscriteria volgens het MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) van het CLU Leermiddelen adviescentrum.

In schooljaar 2019-2020 was het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Daarom is een speciaal arrangement onder de aandacht gebracht via de website en nieuwsbrief met daarin open leermateriaal rond het thema ‘75 jaar bevrijding’. De leermaterialen in het arrangement zijn geordend naar vak, thema en regio. Het materiaal werd ingezet bij verschillende vakken, zoals geschiedenis, burgerschap of Nederlands. Of te gebruiken om thematisch te werken in samenwerking met collega’s. Diverse instanties hebben na publicatie materiaal aan dit arrangement toegevoegd.

Eenmaal beschikbaar, onderhoudt en actualiseert VO-content de Stercollecties stelselmatig. In 2019-2020 was leerjaar 3 en vmbo 4 aan de beurt voor de grondige herziening. De activiteiten van 2019-2020 in dit kader waren: •

• •

Docentenpanels: docenten hebben de nieuwe editie Stercollecties beoordeeld voorafgaand aan publicatie. Gebruikersonderzoek Eindexamensite. nl, OefenprogrammaEngels.nl en Rekensite.nl Screening CLU van nieuwe editie Stercollecties Screening vakexperts van nieuwe editie Stercollecties

De reflecties uit deze activiteiten zijn verzameld en geanalyseerd en vormen de basis voor de ontwikkel- en onderhoudsagenda voor schooljaar 20202021.

Kwaliteitszorg van de

Doorontwikkeling

Ontwikkelfase

Kwaliteitseisen • eindtermen en leerdoelen • didactiek • presentatie • bruikbaarheid

Ontwikkelaars en redacteurs ontwerpen materiaal

1 Docentenpanel toetst de kwaliteit 2 Optimalisatie door ontwikkelaars

Stercollecties

PUBLICATIE Optimalisatie door ontwikkelaars

Reflecties van docenten en leerlingen

Beoordeling door experts

VO-content Jaarverslag 2019-2020


22

Extra programma’s Nieuw extra programma: KIC kracht in Controle In het voorjaar van 2020 heeft VO-content een nieuwe webapplicatie toegevoegd aan het aanbod. De webapplicatie KIC van VO-content biedt docenten een overzicht van de groepsdynamiek in een klas en geeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken en mogelijke problemen in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, sociale uitsluiting van leerlingen en welbevinden op school en thuis. KIC werkt preventief en biedt docenten handvatten om direct een interventie te plegen. Zo geeft de webapplicatie ook toegang tot mentorlessen. De KIC-webapp is opgenomen in de reeks extra programma’s van VO-content. Voor onze deelnemers is deze webapplicatie dus kosteloos te gebruiken.

Verbeterslagen extra programma’s In 2019-2020 zijn de extra programma’s aangepast. Dit naar aanleiding van wensen en suggesties van (vak-)docenten, leerlingen en de resultaten van het jaarlijkse gebruikersonderzoek. Alle extra programma’s zijn verbeterd en uitgebreid. In Eindexamensite.nl zijn bijvoorbeeld de kennisbanken geactualiseerd en veel nieuwe examens toegevoegd. Bij Portfolio-site.nl kunnen leerlingen in de mappenstructuur eenvoudig hun taken rangschikken, makkelijker foto’s importeren en is het mogelijk om eenvoudig een Plusdocument te genereren. Er is een instaptoets aan Rekensite.nl toegevoegd waardoor het startniveau van de leerling wordt aangepast en docenten kunnen nu bij OefenprogrammaEngels.nl de voortgang per type opdracht per leerling bekijken.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


23

Stercollecties in ­leerplatforms

Samenwerking met ­aanbieders van digitale ­leerplatforms

Sinds 2016 is het mogelijk om de Stercollecties van VO-content vanuit Wikiwijs Maken te importeren of tonen in een digitaal leerplatform. Het voordeel van het gebruik van de Stercollecties in een leerplatform is dat docenten hun leerlingen kunnen volgen en de gemaakte opdrachten kunnen beoordelen en van feedback kunnen voorzien.

Sinds 2015/2016 heeft VO-content samenwerkingsafspraken met verschillende aanbieders (zie afbeelding) over het tonen en importeren van leermateriaal van VO-content in de leerplatforms die zij aanbieden. De samenwerkingsafspraken met alle partners zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: •

• •

Stercollecties worden getoond of geïmporteerd in het leerplatform via Wikiwijs. Bij gebruik van de Stercollecties geldt deze creative-commons-licentie Stercollecties van VO-content (en daarvan afgeleide materialen) ontsloten in het leerplatform zijn exclusief beschikbaar voor scholen die deelnemen aan VO-content Het leerplatform zorgt dat de eenmalige jaarlijkse updates van de Stercollecties. worden overgenomen en beschikbaar gesteld kunnen worden aan scholen.

Platformpartners in 2019/2020

VO-content Jaarverslag 2019-2020


24

Professionalisering De overgang naar leren en onderwijs op maat gaat niet vanzelf. Daarom ondersteunde VO-content scholen in 2019-2020 met trainingen en begeleiding op maat, whitepapers en de organisatie van Master­kl@ssen en Opfrismiddagen. De activiteiten sluiten inhoudelijk aan bij het Vier in Balans-model van Kennisnet, een belangrijke succesfactor voor de overgang naar leren en onderwijs op maat.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


25

Training en begeleiding

Masterkl@ssen en Opfrismiddagen

Het aanbod voor ondersteuning is in 2019-2020 uitgebreid en aangepast. We spreken van trainingen over ons digitaal leermateriaal, trainingen over een onderwijskundig thema en begeleiding op maat voor het management van een school.

In 2019-2020 zijn drie Masterkl@ssen georganiseerd met concrete praktijkvoorbeelden over leerdoeldenken, formatief leren en arrangeren van digitaal leermateriaal. Deelnemers van de Masterkl@ssen gaven aan dat deze een compleet en eerlijk beeld gaven waarom iets wel of niet werkt in de praktijk. Dat gaf hen bruikbare ideeën voor op hun eigen school. Door Corona zijn er twee Masterkl@ssen geannuleerd. Ook zijn er weer Opfrismiddagen georganiseerd waarbij deelnemers in één middag een complete update kregen van het leermateriaal van VOcontent. De bijeenkomsten vergrootten het kennisnetwerk van de deelnemers en van VO-content zelf.

De trainingen over ons digitaal leermateriaal zijn uitgebreid zodat er voor de Stercollecties en alle extra programma’s een training beschikbaar is. Zo is er voor het nieuwe extra programma Kracht in Controle een serie trainingen ontwikkeld om de tool goed in te kunnen zetten op school. Daarnaast is er een cursus ontwikkeld met de naam Expert digitaal leermateriaal. Eén of meerdere collega’s binnen een school worden opgeleid als intern deskundige voor het digitaal leermateriaal van VO-content en arrangeren. Er waren al trainingen beschikbaar over de onderwijskundige thema’s leerdoeldenken, aanpassen van digitaal leermateriaal en formatief leren. Daar is één nieuwe training aan toegevoegd: de boardroomsessie toetsbeleid. Omdat de scholen vanwege het Corona virus verplicht dicht moesten, zijn diverse trainingen afgezegd of verplaatst. Alle scholen waren druk met het verzorgen van onderwijs op afstand. Via online meetings zijn diverse trainingen gegeven. Dit ging gezien de situatie goed en zal ook voortgezet worden.

Leerdoeldenken Leerdoeldenken blijft, net als in 20192020 en voorgaande jaren, een belangrijk onderwijskundig thema waar veel scholen op investeren. VO-content biedt voor de begeleiding van scholen trainingen aan en begeleidingstrajecten. Toetsing en afsluiting en de verbinding met formatief leren krijgt in deze training en begeleiding een steeds belangrijkere plek.

Whitepapers Met de whitepapers voor docenten en schoolleiders bouwt VO-content verder aan de kennis en expertise over inhoudelijke onderwijsinhoudelijke thema’s. In schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe whitepaper gepubliceerd over sociaal emotioneel leren en hoe het extra programma Kracht in Controle hierbij ingezet kan worden.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


26

Transitiepartner Als transitiepartner van het voortgezet onderwijs werkt VO-content samen met publieke en private partijen aan de overgang naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen op maat. Op weg naar het implementeren en effectief toepassen van blended learning ervaren scholen een aantal belemmeringen die zij moeilijk zelfstandig kunnen opheffen. Het gaat namelijk om belemmeringen die voor de hele sector gelden en die een aanpak op sectorniveau vragen, zoals bijvoorbeeld: •

Gebrek aan tijd en ruimte bij docenten te werken aan de transitie naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen. Beperkte kennis en ervaring op het gebied van blended learning bij (beginnende) docenten en schoolleiders. Beperkt organiserend vermogen binnen scholen om deze transitie uit te voeren en de benodigde expertise te vergaren. Beperkingen in de interoperabiliteit van leermaterialen en leeromgevingen.

VO-content werkt samen met publieke en private partijen om de ontwikkeling naar onderwijs op maat in het voortgezet onderwijs te stimuleren. VOcontent ziet zichzelf als transitie- en samenwerkingspartner voor scholen en de sector onderwijs. Voorbeelden waar VOcontent in 2019-2020 aan heeft gewerkt: •

Samenwerking aangegaan met diverse landelijk opererende partijen binnen de Alliantie afstandsonderwijs. Samenwerking binnen het collectief Onderwijsverslimmers en als eerste gezamenlijke actie www.wijslijst.nl opgezet en gepubliceerd. Voor 2020-2021 wordt een gezamenlijke werkagenda opgezet om het onderwijs vanuit de gezamenlijkheid te ondersteunen bij ‘krachtig leraarschap’. Samen met Wikiwijs heeft VO-content de continuïteit van de Reisgids Digitaal Leermateriaal geborgd en ontwikkelt VO-content kosteloos een propositie rond deze rijke en aanvullende collectie op de Stercollecties. Nauwe afstemming met curriculum.nu en met het profielenberaad over implementatie nieuwe curriculum en het stimuleren van open en digitaal leermateriaal en de competentieontwikkeling die daarvoor noodzakelijk is. Nauwe afstemming met VO-raad en OCW inzake stimulering digitalisering en inzet open leermateriaal rond het investeringsfonds. Nieuwe partnerships met private partijen (VDE, Aerobe, Apprentice) en voorbereidingen voor showcases van open leermaterialen van VO-content in de online platforms van deze partijen. Expertsessie verzorgd voor diverse stakeholders samen met Michiel Leenaars (ex-lid van de Onderwijsraad en auteur van Doordacht Digitaal). Presentaties op landelijk podia en op landelijke TV en publicaties in Onderwijsvakbladen.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


27

VO-content Jaarverslag 2019-2020


28

VO-content Jaarverslag 2019-2020


29

Speerpunten in 2020-2021 Het basisuitgangspunt is dat we scholen en docenten enthousiast maken en houden voor VO-content en dat ze tevreden zijn over ons leermaterialen en professionaliseringsaanbod. De speerpunten zijn gegroepeerd rondom de drie positioneringen van VO-content uit de meerjarenstrategie.

Algemene speerpunten • • • •

Verhogen van het gebruik van Stercollecties en extra programma’s. Grotere bekendheid van het professionaliseringsaanbod. Versterken van de positie van open leermateriaal en Stichting VO-content. Ontwikkelen van een nieuwe meerjarenstrategie voor schooljaar 20212022 tot en met schooljaar 2023-2024 waarin behoeftes van scholenveld weer een prominente plek heeft. Meer impact generen met- en rendement halen uit samenwerkingen met externe partijen, zodat dit bijdraagt aan de doelrealisatie van (de deelnemers van) VO-content. Samen met publieke en private partijen knelpunten op sectorniveau op de kaart zetten voor de toekomst van het voortgezet onderwijs.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


30

Digitaal leermateriaal

Transitiepartner

• •

Er worden nieuwe edities Stercollecties voor havo/vwo tweede fase ontwikkeld en zijn beschikbaar per augustus 2021. Onderzoek doen naar de waardering van de nieuwe edities van de Stercollecties. De bekendheid van onze leermaterialen neemt verder toe en de bruikbaarheid van onze materialen (via leerplatforms) neemt aantoonbaar toe. Diverse verbeteracties op basis van onderzoek en op basis van uitprobeertrajecten op scholen.

Positie versterken aan publieke tafels om bij te dragen aan – en een aantrekkelijk toekomstperspectief te schetsen voor de onderwijssector. Belemmeringen bij relevante publieke en marktpartijen schetsen opdat oplossingen geboden worden.

Professionalisering •

• •

Het verder uitwerken van het ondersteuningsaanbod m.b.t. tot de onderwerpen KIC en verandermanagement. Het nadrukkelijker in de markt zetten van ons professionaliseringsaanbod. Opfrismiddagen en Masterkl@ssen organiseren die passen bij de recente ontwikkelingen: online Masterkl@ssen met docenten en schoolleiders en Opfrismiddagen voor individuele scholen. Kwaliteit van de adviseurs/trainerspoule en de gegeven trainingen en begeleiding monitoren op basis van kwaliteitscriteria en acties uitzetten waar nodig. Onderzoeken hoe we in co-creatie met scholen de uitwisseling van leermateriaal, kennis en kunde tussen docenten verder kunnen stimuleren.

VO-content Jaarverslag 2019-2020


31

VO-content Jaarverslag 2019-2020


32

FinanciĂŤle verantwoording Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar (van 1 augustus tot 31 juli).

14% Professionalisering

1% Transitiepartner

Verantwoording inkomsten en uitgaven Onderstaand overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2019/2020 en 2018/2019. De jaarrekening 2019/2020 is op 14 september 2020 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening 2018/2019 is op 19 september 2019 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de stichting. Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de stichting in voornoemde perioden raden wij u aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

85% Digitaal leermateriaal

Lasten ten behoeve van doelstelling

VO-content Jaarverslag 2019-2020


33

2019/2020

2018/2019

2.552.748

2.003.591

24.547

3.040

2.577.295

2.006.631

Open leermateriaal

1.992.121

1.528.625

Professionalisering

285.031

249.360

27.168

26.262

2.304.320

1.804.247

Opbrengsten overige activiteiten

134.172

231.220

Kostrpijs overige activiteiten

-92.779

-180.614

Aan Professionaliseringsaanbod toegerekende baten

-41.393

-50.606

-

-

91.529

84.781

1.771

2.120

170.428

120.514

263.728

207.415

9.247

-5.031

-562

-698

Saldo na financiële baten en lasten

8.685

-5.729

Vennootschapsbelasting, incl. last vorige jaren

1.638

-1.136

Saldo na vennootschapsbelasting

7.047

-4.593

Baten Contributies Overige opbrengsten

Lasten t.b.v. doelstelling

Transitiepartner Overige activiteiten

Kosten van strategie, administratie en organsiatie Personeelskosten Afschrijvingskosten Strategie, organisatie en administratie

Saldo voor financiële baten en lasten Financiële baten en lasten

VO-content Jaarverslag 2019-2020


34

Overzicht Stercollecties Vak Aardrijkskunde

Biologie

Duits

Economie

Engels

Geschiedenis

Informatica

Niveau

Leerjaar

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

vmbo-b

1 of 2 + 3 + 4

vmbo-kgt

1 of 2 + 3 + 4

h/v

1 of 2 + 3

vmbo-b

2+3+4

vmbo-kgt

2+3+4

h/v

2+3

havo

4+5

vwo

4

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

havo

4+5

Nieuw per aug 2021

5+6

vwo

4+5+6

Mens & Maatschappij

vmbo-kgt

1+2

NaSk

vmbo-kgt

2+3+4

Nederlands

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

havo

4+5

vwo

4+5+6

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1

foto’s

havo

2 + 3*

vwo

2 + 3*

Annelies Verhelst

havo a

4* + 5*

havo b

4* + 5*

vwo a

4* + 5* + 6*

vwo b

4* + 5* + 6*

vwo c

4*

Scheikunde

Wiskunde

* Nog niet arrangeerbaar in Wikiwijs Maken

Op www.stercollecties.nl vind je ook modules voor burgerschap, digitale werkvormen, historische contexten, Mens & Natuur & vaardigheden Nederlands.

VO-content Jaarverslag 2019-2020

www.vo-content.nl 030 232 4822 info@vo-content.nl

Š VO-content

vormgeving

Mevrouw van Mulken