Jaarverslag 2018-2019

Page 1

Jaarverslag 2018-2019


2

VO-content Jaarverslag 2018-2019


3

Inhoud Voorwoord

04

1

07

Stichting VO-content Oprichting Ambities en doelen Organisatie Deelnemers Relaties van VO-content

2

Resultaten 2018-2019 Domeinen Digitaal leermateriaal Professionalisering Transitiepartner

07 08 10 14 16

19 19 21 26 28

3

Speerpunten in 2019-2020

30

4

FinanciĂŤle verantwoording

32

Verantwoording inkomsten en uitgaven

32

VO-content Jaarverslag 2018-2019


4

Voorwoord Onderwijs zit in ons bloed en dát willen we elke dag laten zien. Aan scholen, aan onze samenwerkingspartners en aan u met dit jaarverslag over seizoen 2018/2019. Het bestaansrecht van VO-content is gebaseerd op wat leerlingen nodig hebben voor nu en later. Daarom maakten we ons in het voorgaande seizoen opnieuw sterk voor het versnellen van eigentijds leren en onderwijzen. Om duurzaam aan te sluiten bij wat leerlingen van nu nodig hebben. En vooral… waarmee ze ook later soepel uit de voeten kunnen. Uitstekende basiskennis in combinatie met essentiële vaardigheden zoals goed samenwerken, out of the box leren denken en eigen regie kunnen voeren. Om dat allemaal te bereiken hebben we sterk ingezet op onze Stercollecties, door onder andere de herziening ervan voor leerjaar 1 en 2. Die bieden nu nóg meer mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk en combineren beter met materiaal van de scholen zelf én dat van anderen. Dat maakt de inzet ervan nog flexibeler. Bovendien zijn de Stercollecties nu nog meer geschikt voor leerdoeldenken en formatief evalueren. Goed digitaal leermateriaal is voorwaardelijk voor leren en onderwijzen op maat, maar kan niet zonder docenten die alles uit dit materiaal

VO-content Jaarverslag 2018-2019


5

kunnen halen. VO-content heeft in het afgelopen seizoen succes gehad met de ondersteuning van docenten door Opfrismiddagen te organiseren. De opkomst tijdens deze allereerste Opfrismiddagen, overal in het land, was groot en de reacties waren buitengewoon positief. Docenten wisten na de Opfrismiddag wat VO-content allemaal te bieden heeft aan digitaal leermateriaal, waar het te vinden is, hoe ze dit in hun lessen kunnen inzetten en hoe ze leerlingen kunnen volgen als ze oefenen met onze programma’s Eindexamensite. nl, Portfolio-site.nl, Rekensite.nl en het OefenprogrammaEngels.nl

onderwijsconcepten van andere scholen in de praktijk te bekijken, groot is. Daarnaast gaan we ook naar de scholen zelf met een flexibel aanbod van trainingen. We zijn er trots op dat al meer dan 400 scholen met ons meedoen. Hoe meer deelnemers, hoe meer impact we kunnen hebben om leren en onderwijzen op maat voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Ron Zuijlen Directeur-bestuurder Stichting VO-content

Het is ook geweldig om te merken dat een steeds groter aantal aanbieders van leerplatforms aandacht heeft voor de verspreiding en het eenvoudig inzetten van open leermateriaal. De huidige technologie maakt de ondersteuning van leerlingen hiermee steeds efficiĂŤnter en simpeler. Alle reden dus om de samenwerking, die we sinds 2015/2016 met aanbieders hebben, verder uit te bouwen en te borgen. We hebben in 2018/2019 ook ons trainingsaanbod verstevigd. Het is immers van groot belang dat de hele school in veranderingsprocessen meegaat. Fantastisch om te merken dat de belangstelling voor onze Masterkl@ssen, waarbij we scholen de gelegenheid geven vernieuwende

VO-content Jaarverslag 2018-2019


6

VO-content Jaarverslag 2018-2019


7

Stichting VO-content Oprichting In februari 2009 richtte de VO-raad het Innovatieplatform-VO op met het voornaamste doel: kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het InnovatieplatformVO bracht daarna adviezen uit over leermiddelenbeleid, stimulering van de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal, professionalisering van docenten en inrichting van schoolorganisaties. Begin 2011 adviseerde het platform aan het bestuur van de VO-raad om een eigen organisatie op te richten, met als taak het beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal ‘van en voor de scholen’. Op 30 september 2011 was Stichting VO-content een feit. Door deelname aan VO-content zorgen scholen met elkaar dat open digitaal leermateriaal beschikbaar komt, aan relevante (kwaliteits)criteria voldoet en het gebruik ervan wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


8

Ambities en doelen VO-content heeft een ambitieus doel: een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Dit willen we graag samen met scholen realiseren, in het belang van de leerlingen. VO-content heeft een ambitieus doel: een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Wij geloven dat door leren en onderwijzen op maat, de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Onderwijs op maat wordt mogelijk wanneer: • • •

leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leerproces. docenten een steeds meer coachende rol krijgen. scholen aan leerlingen en docenten een inspirerende leeromgeving bieden.

Het gebruik van digitaal leermateriaal en goed opgeleide docenten draagt hieraan bij. Dit willen we graag samen met scholen realiseren, in het belang van de leerlingen. Met ons materiaal leiden we hen op een veelzijdige en motiverende manier op, zodat ze voorbereid zijn op de samenleving van de toekomst en op beroepen waarvan we nu nog niet weten hoe ze er uit zullen zien. We zijn transitiepartner van scholen bij de overgang naar eigentijdse onderwijs. Dit doen we door hulpmiddelen en expertise aan te reiken waarmee leren en onderwijzen op maat mogelijk is.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


9

We maken ons sterk om scholen op verschillende manieren te ondersteunen toekomstbestendig onderwijs te realiseren. 1. We zorgen voor open digitaal leermateriaal. Onze Stercollecties kunnen door iedereen gebruikt, aangepast en gedeeld worden. 2. We bewaken de kwaliteit van de Stercollecties en zorgen ervoor dat die aansluit bij de kerndoelen en eindtermen van SLO. Jaarlijks actueel gemaakt op basis van reflecties uit scholen en van experts. 3. Naast de Stercollecties bieden we Eindexamensite. nl, Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Portfolio-site.nl om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen. 4. Wij ondersteunen docenten, teamleiders en schoolleiders in hun professionaliteit om digitaal leermateriaal goed te kunnen gebruiken in de eigen context. 5. We maken ons sterk om de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs snel en betaalbaar te laten verlopen. 6. VO-content heeft geen winstoogmerk en is een uniek initiatief binnen de onderwijssector. Samengevat gaat het om onze drie kernactiviteiten: 1. Digitaal leermateriaal creĂŤren en de kwaliteit hiervan waarborgen. 2. Professionaliseren van schoolleiders en docenten. 3. De transitie in en van scholen (op sectorniveau) stimuleren en vergemakkelijken naar eigentijds leren en onderwijzen.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


10

Organisatie Stichting VO-content is een initiatief van en voor scholen en is een sociale onderneming die zonder winstoogmerk werkt aan het realiseren van haar maatschappelijke doel: het bijdragen aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs naar leren en onderwijzen op maat. VO-content doet dit door digitaal leermateriaal te creĂŤren en te onderhouden en training en begeleiding op maat te geven aan scholen. Het open materiaal van VO-content is aanpasbaar (deels of geheel), minder kostbaar voor scholen en kan volledig of modulair gebruikt worden onafhankelijk van het onderwijskundige concept, leerplatform en device. Door deze eigenschappen is het open leermateriaal geschikt voor leren op maat van de (individuele) leerling. Het open materiaal is voorzien van de creative-commons-licentie CC BY-SA 4.0 1 (Naamsvermelding-GelijkDelen) en kan conform deze licentie verspreid, gedeeld en bewerkt worden. De activiteiten van de stichting worden per schooljaar vastgelegd in een jaarplan en begroting. Dit jaarplan wordt met de Raad van Toezicht afgestemd en de begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd. In de uitvoering werkt VO-content op verschillende manieren samen met en voor scholen in het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 2: Resultaten 2018-2019). De Raad van Advies voorziet ons jaarlijks van gevraagd - en ongevraagd advies.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


11

Bestuur en raad van toezicht In het schooljaar 2016-2017 heeft VOcontent een formele scheiding tussen bestuur en toezicht gerealiseerd. Daarvoor zijn de statuten aangepast en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden uitgewerkt in een raad van toezicht-model. De samenstelling van de raad van toezicht in 2018-2019: Carla Grootjen, voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie Jacob Molenaar, lid Raad van Toezicht Erik Mรถller, lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Roderik Rot, vice-voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie Peter de Visser, lid Raad van Toezicht en voorzitter remuneratiecommissie Kees van Bergeijk, lid Raad van Toezicht, benoemd door de VO-raad De directeur-bestuurder en de raad van toezicht werden in 2018-2019 ondersteund door bestuurssecretaris Eliane van der Zalm.

Hyperlinks 1 www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl

VO-content Jaarverslag 2018-2019


12

Raad van advies Het bestuur legt jaarlijks de speerpunten voor het volgend schooljaar voor aan de raad van advies. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De raad van advies bestaat uit vertegenwoordigers van scholen die deelnemen aan VO-content. De leden van de raad zijn tevens ambassadeur.

Comité van aanbeveling De leden van het Comité van aanbeveling van VO-content onderschrijven het belang dat scholen deelnemen aan Stichting VO-content. Met het comité beoogt VO-content: 1.

2.

3.

4.

Ruimere bekendheid te geven aan VO-content en kennis over VO-content verspreiden in kringen buiten en binnen het onderwijs. Contact te leggen met organisaties, bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan uitbreiding, verbetering en een grotere gevarieerdheid van het digitaal leermateriaal. Contact te leggen met organisaties die zich ook bewegen op het terrein van open digitaal leermateriaal en zoeken naar betekenisvolle verbindingen in de vorm van partnerschappen, inhoudelijke samenwerkingen of strategische allianties. Te zorgen voor positieve PR in onderwijskringen en aan het onderwijs gelieerde instellingen, de wetenschappelijke wereld en de media.

Leden van het comité van aanbeveling zijn: Alexander Rinnooy Kan, Bernard Bot, Chris Oomen, Chris Sigaloff, Geert ten Dam, Hans Clevers, Herman Wijffels, Mees Hartvelt en Sylvia Roelofs.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


13

Contentorganisatie Voor de ontwikkeling van de Stercollecties, Portfolio-site.nl, Eindexamensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Rekensite.nl, heeft VO-content overeenkomsten met twee partijen: StudioVO B.V. en Stichting Wageningse Methode. Educatieve uitgeverij StudioVO is al jaren gespecialiseerd in digitaal leermateriaal. In schooljaar 2018-2019 ontwikkelde, onderhield en actualiseerde StudioVO Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis, informatica, mens en maatschappij, Nederlands, scheikunde en wiskunde vmbo. Daarnaast is StudioVO 2 3 verantwoordelijk voor Portfolio-site.nl , Rekensite.nl , 4 5 OefenprogrammaEngels.nl en Eindexamensite.nl . StudioVO is actief betrokken bij het ophalen en verwerken van feedback die bij scholen en experts wordt opgehaald. De Wageningse Methode werkte in het schooljaar 2018-2019 met name aan de doorontwikkeling van Stercollecties voor wiskunde havo/vwo leerjaar 1.

Bureau VO-content werkt met een klein en effectief bureau dat regisseert, verbindt en aanstuurt. Het team bestaat uit: • • • • • •

directeur-bestuurder (1,0 fte) business manager (0,6 fte) 2 coördinatoren (1,8 fte) 2 specialisten (1,3 fte) 2 medewerkers (1,5 fte) 1 administratief medewerker (1,0 fte)

Hyperlinks 2

www.vo-content.nl/leermateriaal/portfolio-sitenl

3

www.vo-content.nl/leermateriaal/rekensitenl

4

www.vo-content.nl/leermateriaal/oefenprogrammaengelsnl

5

www.vo-content.nl/leermateriaal/eindexamensitenl

VO-content Jaarverslag 2018-2019


14

1.4 Deelnemers In schooljaar 2018-2019 ontving VO-content van de deelnemende scholen een bijdrage voor 285.391 leerlingen.

Ontvangen bijdragen in leerlingenaantallen

266.878

276.654

220.000

130.000

2011/2012

VO-content Jaarverslag 2018-2019

2012/2013

2013/2014

2014/2015


5

15

300.049

2015/2016

288.524

2016/2017

289.825

2017/2018

285.391

2018/2019

VO-content Jaarverslag 2018-2019


16

1.5 De relaties van VO-content VO-raad Stichting VO-content is een organisatie van en voor de sector voortgezet onderwijs zoals behartigd door de VO-raad. De VO-raad en VO-content werken samen om elkaars doelstellingen te versterken bij thema’s zoals leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en gepersonaliseerd leren. Deze samenwerking krijgt als volgt uiting:

Stichting VO-content leverde een bijdrage aan de uitvoering van de ambities van het sectorakkoord en het jaarplan 2018 en 2019 door:

De Stichting richt zich op het ter beschikking stellen van open digitaal leermateriaal voor VO-scholen. De Stichting biedt ondersteuning bij kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs met inzet van ICT. Leden van de VO-raad zijn actief in de raad van toezicht en de raad van advies van VO-content.

De inzet van open digitaal leermateriaal voor de VO-sector en doorontwikkeling van het materiaal samen met scholen in het Voortgezet Onderwijs. Haar expertise en activiteiten in te zetten en te delen ten dienste van de sector o.a. binnen het programma Voortgezet Leren. Een bijdrage te leveren aan het betaalbaar en duurzaam realiseren van de ambities van de sector.

Kennisnet Met haar expertise, voorzieningen en innovatie brengt Kennisnet primair, voortgezet en middelbaar onderwijs in positie om maximale kracht uit ICT te halen. Kennisnet is verantwoordelijk voor het platform Wikiwijs, dat het bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de open leermaterialen van o.a. VO-content mogelijk maakt.

Wikiwijs Voor de open content strategie van VO-content is Wikiwijs onmisbaar. VO-content publiceert haar open Stercollecties op Wikiwijs. Wikiwijs zorgt voor de ontsluiting, het bewaren, doorzoeken, arrangeren en exporteren van de leermaterialen van VO-content volgens diverse (technologische) standaarden.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


17

CLU

Marktpartijen

Bij de kwaliteitszorg van de Stercollecties maakt VO-content regelmatig gebruik van de expertise van het Leermiddelen Adviescentrum (CLU). CLU geeft onderwijskunde expertfeedback en is in 2018-2019 betrokken geweest bij de kwaliteitsscreening van de nieuwe edities van de Stercollecties.

VO-content werkt samen met diverse marktpartijen om haar doelen en ambities te realiseren. Voorbeelden:

Schoolinfo Schoolinfo en VO-content stemmen met elkaar af over het stimuleren van kennisdeling en innovatie met betrekking tot informatievoorziening en ICT. Schoolinfo is samen met de VO-raad de uitvoerder van het project Voortgezet Leren. VO-content is ĂŠĂŠn van de partners in dit programma.

SLO

Met diverse leveranciers van leerplatforms voor meer gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd gebruik van de Stercollecties. Met ervaren trainers en procesbegeleiders ter ondersteuning van docenten en schoolleiders van VO-content scholen. Met uitgevers die het combineren van hun methodes met open leermateriaal van VO-content willen onderzoeken en realiseren. Met diverse advies- en trainingsbureaus voor afstemming over deskundigheidsbevordering. Met diverse initiatieven die de rol van technologie en digitaal leermateriaal in het onderwijs willen vergroten.

Het leermateriaal van de Stercollecties is ontwikkeld op basis van de eindtermen en kerndoelen van SLO. SLO en VO-content werken beide aan gepersonaliseerd leren en formatief evalueren. In het project Leerdoeldenken zijn experts van SLO aangesloten ter validatie van het onderwijsbegrippenkader.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


18

VO-content Jaarverslag 2018-2019


19

Resultaten 2018-2019 Domeinen VO-content had in 2018-2019 haar activiteiten geordend in drie domeinen: 1. Digitaal leermateriaal. 2. Professionalisering. 3. Transitiepartner. Het schooljaar 2018-2019 was het eerste jaar van de uitvoering van de doelen en activiteiten zoals beschreven in de meerjarenstrategie voor 2018-2021. Deze meerjarenstrategie is in januari 2018 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De doorontwikkeling van open digitaal leermateriaal vormt het fundament van de activiteiten van VO-content. Vanuit de meerjarenstrategie is daarom een concrete opdracht beschreven, waarbij vanuit kwaliteitsoogpunt in de schooljaren 2018-2021 alle Stercollecties volledig herzien worden. Het schooljaar 2018-2019 was daarom het startpunt voor de herziening van de Stercollecties.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


20

Activiteiten Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 waren er 112 Stercollecties beschikbaar voor 13 vakken. In 2018-2019 kwamen daar drie nieuwe Stercollecties bij. Daarnaast zijn er – als start van de volledige herziening van de Stercollecties – alle Stercollecties voor leerjaar 1 en 2 (vmbo-b, vmbokgt, havo/vwo) herzien en gepubliceerd in augustus 2019[1]. Gedurende het schooljaar zijn de nieuwe editie Stercollecties ook door het gebruikelijke docentenpanel bekeken en beoordeeld. In aanvulling hierop heeft het Leermiddelen Adviescentrum (CLU) ook een kwaliteitsscreening gedaan naar de nieuwe edities, aan de hand van de kwaliteitscriteria die in het schooljaar 2017-2018 zijn vastgesteld. Ten slotte werd in 2018-2019 de samenwerking met Wikiwijs en leerplatforms versterkt om het werken met de Stercollecties zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Om schoolleiders en docenten bewust te laten worden van, te stimuleren in en te inspireren over deskundigheidsbevordering in de ontwikkeling naar onderwijs op maat heeft VO-content in 2018-2019 verschillende whitepapers, praktijkvoorbeelden en tools aangereikt rondom de thema’s leerdoeldenken en formatief evalueren. In het kader van kennisdeling werden diverse activiteiten gerealiseerd, waaronder: • Een deelnemersdag voor docenten over bouwen aan onderwijs op maat. • In samenwerking met scholen vier Masterkl@ssen voor schoolleiders waar kennis, ervaringen en inspiratie werden gedeeld en waar schoolleiders met elkaar concreet aan de slag gingen met onderwijskundige ontwikkelingen. • De expertise rondom het thema formatief evalueren werd in 2018-2019 verder vergroot. Er zijn drie whitepapers met theoretische verdieping en praktische handvatten gepubliceerd. Verder is het professionaliseringsaanbod uitgebreid met trainingen en begeleidingsaanbod op dit thema. Tot slot heeft VO-content in 2018-2019 weer met publieke en private partijen gewerkt aan de overgang naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen op maat en zo zich sterker gepositioneerd als transitiepartner in het VO.

[1]

VO-content Jaarverslag 2018-2019

Zie overzicht Stercollecties op pagina 34.


21

Digitaal leermateriaal In het schooljaar 2018-2019 is er gewerkt aan compleet herziene Stercollecties. In totaal is het aantal beschikbare Stercollecties in 2018-2019 gegroeid tot 121, met drie nieuwe Stercollecties voor aardrijkskunde, economie en informatica. Daarnaast zijn er voor de onderbouw 39 nieuwe edities opgeleverd[2]. Nieuwe edities In het schooljaar 2018-2019 is er gewerkt aan de herziening van de Stercollecties voor leerjaar 1 en 2. Drie pijlers staan in deze nieuwe editie van de Stercollecties centraal: • • •

Werken vanuit leerdoelen. Vakoverstijgende vaardigheden. Formatief evalueren.

Elke nieuwe editie van de Stercollecties biedt een duidelijk overzicht van de leerdoelen en de opdrachten die bij ieder leerdoel horen. Doordat iedere opdracht nu als een los arrangement is opgenomen kun je snel en eenvoudig delen wijzigen of hergebruiken binnen een eigen leerlijn. Zowel in de reguliere opdrachten als in de eindopdrachten vormen vakoverstijgende vaardigheden de basis. Samenwerkend leren, presenteren, elkaar van feedback voorzien en het eigen werk kritisch beoordelen; de opdrachten in deze nieuwe editie vormen zo een rijke set aan werkvormen. Ten slotte ondersteunt de vernieuwde opbouw van de Stercollecties leerlingen en docenten bij het formatief evalueren van het leerproces. De inleiding geeft inzicht in de voorkennis, de leerdoelen en de te zetten stappen. De diagnostische toetsen aan het einde van ieder thema bieden zowel leerlingen als de docent inzicht in wat er geleerd is. En de terugkijkvragen helpen om te reflecteren op zowel de leerdoelen als het leerproces.

[2]

Zie overzicht Stercollecties op pagina 34.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


22

Kwaliteitszorg Stercollecties Elke Stercollectie is met zorg ontwikkeld. VO-content hanteert voor de Stercollecties namelijk een kwaliteitszorgsysteem. Dit kwaliteitszorgsysteem vormt de basis van waaruit de Stercollecties verbeterd en doorontwikkeld worden. Daarbij voldoen de Stercollecties aan de kwaliteitscriteria volgens het MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) van het CLU Leermiddelen adviescentrum. Eenmaal beschikbaar, onderhoudt en actualiseert VO-content de Stercollecties stelselmatig. Dit schooljaar is er gestart met een grondige herziening van de Stercollecties voor leerjaar 1 en 2, zoals eerder is beschreven. De activiteiten van 2018-2019 in dit kader waren: • Docentenpanels: docenten hebben de herziene Stercollecties beoordeeld voorafgaand aan publicatie. • Leerlingenpanels: leerlingen van verschillende scholen hebben herziene Stercollecties bekeken en hun feedback gegeven. • Gebruikersonderzoek Eindexamensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Rekensite.nl. 6 • Screening CLU (clu.nl ) van nieuwe editie Stercollecties. De reflecties uit deze activiteiten zijn verzameld en geanalyseerd en vormen de basis voor de ontwikkel- en onderhoudsagenda voor schooljaar 2019-2020.

Kwaliteitszorg van de

Stercollecties Doorontwikkeling

Ontwikkelfase

Kwaliteitseisen • eindtermen en leerdoelen • didactiek • presentatie • bruikbaarheid

Ontwikkelaars en redacteurs ontwerpen materiaal

1 Docentenpanel toetst de kwaliteit

PUBLICATIE

2 Optimalisatie door ontwikkelaars

Optimalisatie door ontwikkelaars

Reflecties van docenten en leerlingen

Beoordeling door experts

Hyperlinks

VO-content Jaarverslag 2018-2019

6

www.clu.nl/stercollecties-van-vo-content-verder-aangescherpt

7

www.vo-content.nl/leermateriaal/eindexamensitenl


23

Extra programma’s OefenprogrammaEngels.nl en Rekensite.nl Vanaf 1 augustus 2017 waren de oefenprogramma’s OefenprogrammaEngels. nl en Rekensite.nl voor het eerst te gebruiken door docenten en leerlingen van deelnemende scholen. In 2018-2019 is er een gebruikersonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten worden gebruikt voor de doorontwikkeling.

Portfolio-site.nl Portfolio-site.nl is een online tool waarmee leerlingen op een eenvoudige en gestructureerde manier de ontwikkeling van hun competenties kunnen bijhouden en bewijsstukken kunnen bewaren. Samen met het team maatwerk van de VO-raad en docenten van het Martinus College en Corlaer College hebben we in 2018-2019 een pilot gedaan. Doel was om te onderzoeken hoe het plusdocument geïntegreerd kan worden in de online tool voor deelnemers van VO-content: Portfoliosite.nl. Op basis van de pilotresultaten is nu een download knop toegevoegd in de digitaal portfolio zodat leerlingen een plusdocument in PDF kunnen uitdraaien.

Eindexamensite.nl Aan Eindexamensite.nl zijn de examens uit 2018 toegevoegd. Ook zijn er een aantal profielvakken toegevoegd. Het totale overzicht 7 van beschikbare vakken vind je hier . Ook is het oefenprogramma veel sneller gemaakt en is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Daarnaast is het technisch makkelijker gemaakt om als docent uitleg te geven en bestaande uitleg aan te passen. Via het leerlingvolgsysteem in Eindexamensite.nl kunnen docenten de voortgang zien van hun leerlingen. Voorheen kon dit alleen bij de oefenexamens maar in 2018-2019 is het ook mogelijk gemaakt om de voortgang te zien bij de examenstof.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


24

Stercollecties in leerplatforms Sinds 2016 is het mogelijk om de Stercollecties van VOcontent vanuit Wikiwijs Maken te importeren of te tonen in een digitaal leerplatform. Het voordeel van het gebruik van de Stercollecties in een leerplatform is dat docenten hun leerlingen kunnen volgen en de gemaakte opdrachten kunnen beoordelen en van feedback kunnen voorzien.

Samenwerking met aanbieders van digitale leerplatforms Sinds 2015/2016 heeft VO-content samenwerkingsafspraken met verschillende aanbieders (zie afbeelding) over het tonen en importeren van leermateriaal van VO-content in de leerplatforms die zij aanbieden. De samenwerkingsafspraken met alle partners zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • • •

Stercollecties worden getoond of geïmporteerd in het leerplatform via Wikiwijs. Bij gebruik van de Stercollecties geldt deze creativecommons-licentie. Stercollecties van VO-content (en daarvan afgeleide materialen) ontsloten in het leerplatform zijn exclusief beschikbaar voor scholen die deelnemen aan VO-content. Het leerplatform zorgt dat de eenmalige jaarlijkse updates van de Stercollecties worden overgenomen en beschikbaar gesteld kunnen worden aan scholen.

Platformpartners in 2018/2019

VO-content Jaarverslag 2018-2019


25

Overzicht functionaliteiten platforms 8

In schooljaar 2018-2019 heeft VO-content een overzicht samengesteld met daarin de mogelijkheden die Stercollecties bieden in de diverse platforms. Denk hierbij aan functionaliteiten zoals arrangeerbaarheid, importeren van Stercollecties en dashboardfuncties. Scholen hebben zo beter inzicht in de waarde die de diverse platforms toevoegen aan open digitale leermaterialen.

AVG Per 25 mei 2018 is een aangescherpte wetgeving van kracht rondom informatiebeveiliging en privacy. VO-content heeft aan alle deelnemende scholen een verwerkersovereenkomst, een privacybijlage en een beveiligingsbijlage gestuurd. Daarnaast heeft VO-content ervoor gezorgd dat de extra programma’s beveiligd zijn conform de nieuwe wetgeving.

Hyperlinks 8 www.vo-content.nl/media/2247/tabel-functionaliteiten-partner-platforms vo-content2.pdf

VO-content Jaarverslag 2018-2019


26

Professionalisering De overgang naar leren en onderwijs op maat gaat niet vanzelf. Daarom ondersteunde VO-content scholen in 2018-2019 met trainingen en begeleiding op maat, meerdere whitepapers en de organisatie van Masterkl@ssen en Opfrismiddagen. De activiteiten sluiten inhoudelijk aan bij het Vier in Balans9 model van Kennisnet , een belangrijke succesfactor voor de overgang naar Leren en onderwijs op maat.

Training en begeleiding 10

Het aanbod voor ondersteuning is in 20182019 uitgebreid en aangepast. We spreken van trainingen over ons digitaal leermateriaal, trainingen over een onderwijskundig thema en begeleiding op maat voor het management van een school. De trainingen over ons digitaal leermateriaal zijn uitgebreid zodat er voor de Stercollecties en alle extra programma’s een training beschikbaar is: Stercollecties, Eindexamensite. nl, Portfolio-site.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Rekensite.nl. Er waren al trainingen beschikbaar over de onderwijskundige thema’s leerdoeldenken, aanpassen van digitaal leermateriaal en differentiëren. Daar is de nieuwe training over formatief evalueren aan toegevoegd. De begeleiding op maat voor het management is geherstructureerd en er is een nieuw onderdeel toegevoegd. Er was al begeleiding beschikbaar voor de ontwikkeling en invoering van leermiddelenbeleid en de inzet van digitaal leermateriaal en ICT. Daar is in 2018-2019 begeleiding bij Schoolontwikkeling aan toegevoegd. Er is een training Schoolontwikkeling en ICT met open inschrijving georganiseerd waar zes scholen aan hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er twee scholen die de training Schoolontwikkeling en ICT in eigen huis hebben georganiseerd.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


27

Whitepapers 11

Met de whitepapers voor docenten en schoolleiders bouwt VO-content verder aan de kennis en expertise over inhoudelijke onderwijsinhoudelijke thema’s. In schooljaar 2018-2019 zijn er drie whitepapers gepubliceerd. Over formatief evalueren: één voor docenten en één voor schoolleiders. Daarnaast is er een whitepaper ontwikkeld over het bouwen aan een schoolcultuur en schoolpraktijk om maatwerk te realiseren.

Masterkl@ssen en Opfrismiddagen In 2018-2019 zijn drie Masterkl@ssen georganiseerd met concrete praktijkvoorbeelden over leerdoeldenken en leren op maat. Deelnemers van de Masterkl@ssen gaven aan dat deze een compleet en eerlijk beeld gaven waarom iets wel of niet werkt in de praktijk. Dat gaf hen bruikbare ideeën voor op hun eigen school. Ook zijn er zeven opfrismiddagen georganiseerd waarbij deelnemers in één middag een complete update kregen van het leermateriaal van VO-content. De bijeenkomsten vergrootten het kennisnetwerk van de deelnemers en van VO-content zelf.

Leerdoeldenken Leerdoeldenken blijft, net als in 2018-2019 en voorgaande jaren, een belangrijk onderwijskundig thema waar veel scholen op investeren. VO-content biedt voor de begeleiding van scholen trainingen aan en begeleidingstrajecten. En er zijn verschillende publicaties over dit thema door VO-content gemaakt, zoals de gezamenlijke publicatie met Thieme Meulenhoff ‘Leerdoeldenken in de praktijk’ over het uitgevoerde project. Het project krijgt een vervolg in een samenwerking tussen VO-content en Thieme Meulenhoff.

Hyperlinks 9

www.kennisnet.nl/publicaties/vier-in-balans-monitor

10

www.vo-content.nl/ondersteuning/trainingen-en-begeleiding-op-maat

11

www.vo-content.nl/whitepapers

VO-content Jaarverslag 2018-2019


28

Transitiepartner Als transitiepartner van het voortgezet onderwijs werkt VO-content samen met publieke en private partijen aan de overgang naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen op maat. Op weg naar het implementeren en effectief toepassen van blended learning, ervaren scholen een aantal belemmeringen die zij moeilijk zelfstandig kunnen opheffen. Het gaat namelijk om belemmeringen die voor de hele sector gelden en die een aanpak op sectorniveau vragen. Denk bijvoorbeeld aan: • • • •

Gebrek aan tijd en ruimte om te werken aan de transitie naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen. Beperkte kennis en ervaring op het gebied van blended learning bij (beginnende) docenten en schoolleiders. Beperkt organiserend vermogen binnen scholen om deze transitie uit te voeren en de benodigde expertise te vergaren. Beperkingen in de interoperabiliteit van leermaterialen en leeromgevingen.

VO-content werkt in samenwerking met publieke en private partijen aan oplossingen voor deze belemmeringen. Op deze manier is VOcontent een transitiepartner voor scholen. In het kader van het transitiepartnerschap, heeft VO-content in 2018-2019 het volgende gerealiseerd: •

VO-content Jaarverslag 2018-2019

In nauwe samenwerking met de VO-raad en Schoolinfo vorm gegeven aan de inrichting van ondersteuningsstructuur voor de VO-sector met als resultaat dat 2019-2021 de VO-raad zicht heeft hoe zij VO-content als één van de transitiepartners in de sector kan positioneren. Onderwijskundige thema’s zoals leerdoeldenken, formatief evalueren en eigentijds leren met flexibele leermiddelen zijn mede door ons toedoen op de landelijke agenda terecht gekomen. In samenwerking met Prof. Dr. Michael Fullan, gerenommeerd onderzoeker uit Canada, is het symposium ‘De toekomst is nu’ georganiseerd voor schoolleiders in Nederland. Enkele landelijke publicaties en presentaties voor externe stakeholders over de rol van VO-content als transitiepartner zijn verzorgd.


29

VO-content Jaarverslag 2018-2019


30

Speerpunten in 2019-2020 Het basisuitgangspunt is dat we scholen en docenten enthousiast maken en houden voor VO-content en dat ze tevreden zijn over ons aanbod aan leermaterialen en ons professionaliseringsaanbod. De speerpunten zijn gegroepeerd rondom de drie positioneringen van VO-content uit de meerjarenstrategie: Algemene speerpunten • • •

Verhogen van het gebruik van Stercollecties en extra programma’s. Grotere bekendheid van het professionaliseringsaanbod. Versterken van de positie van open leermateriaal en Stichting VO-content.

Digitaal leermateriaal • •

• •

VO-content Jaarverslag 2018-2019

Er worden nieuwe edities Stercollecties voor leerjaar 3 en vmbo 4 ontwikkeld en zijn beschikbaar per augustus 2020. De nieuwe edities leerjaar 1 en 2 worden goed ontvangen en beter gewaardeerd dan de ‘oude’ Stercollecties - een plan om dit te meten wordt uitgewerkt. VO-content faciliteert (school overstijgend) uitwisseling tussen vakdocenten. Via de verschillende communicatiekanalen en -middelen deelt VO-content met het scholenveld en stakeholders de mogelijkheden van Stercollecties in leeromgevingen.


31

Professionalisering • •

• •

Het vergroten van het daadwerkelijk gebruik bij onze scholen. Het verder uitwerken en uitbreiden van het ondersteuningsaanbod tot een adequaat palet van diensten en producten. Het nadrukkelijker in de markt zetten van ons professionaliseringsaanbod. Het optimaliseren van de groep van trainers en begeleiders.

Transitiepartner •

Positie versterken aan publieke tafels om bij te dragen aan – en een aantrekkelijk toekomstperspectief te schetsen voor de onderwijssector. Belemmeringen bij relevante publieke en marktpartijen schetsen opdat oplossingen geboden worden.

VO-content Jaarverslag 2018-2019


32

FinanciĂŤle verantwoording Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar (van 1 augustus tot 31 juli).

Verantwoording inkomsten en uitgaven Onderstaand overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2018/2019 en 2017/2018. De jaarrekening 2018/2019 is op 19 september 2019 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening 2017/2018 is op 1 oktober 2018 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de stichting. Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de stichting in voornoemde perioden raden wij u aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

14% Professionalisering

1% Transitiepartner

Lasten ten behoeve van doelstelling 85% Digitaal leermateriaal

VO-content Jaarverslag 2018-2019


33

2018/2019

2017/2018

2.003.591

2.027.418

3.040

10.273

2.006.631

2.037.691

Baten Contributies Overige opbrengsten

Lasten t.b.v. doelstelling Open leermateriaal

1.528.625

Professionalisering

249.360

Transitiepartner

26.262

Contentontwikkeling (tm boekjaar 2017/2018)

-

1.191.907

Ondersteuning (tm boekjaar 2017/2018)

-

175.951

Communicatie (tm boekjaar 2017/2018)

-

225.912

Kwaliteitszorg (tm boekjaar 2017/2018)

-

143.795

1.804.247

1.737.565

231.220

122.243

-180.614

-102.100

-50.606

-

-

20.143

84.781

85.583

2.120

1.937

120.514

223.608

207.415

311.128

-5.031

9.141

-698

-3.429

Saldo na financiële baten en lasten

-5.729

5.712

Vennootschapsbelasting, incl. last vorige jaren

-1.136

33.435

Exploitatiesaldo na vennootschapsbelasting

-4.593

-27.723

Overige activiteiten Opbrengsten overige activiteiten Kostrpijs overige activiteiten Aan Professionaliseringsaanbod toegerekende baten

Kosten beheer en administratie Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

Saldo voor financiële baten en lasten Financiële baten en lasten

VO-content Jaarverslag 2018-2019


Overzicht Stercollecties Vak

Niveau

Leerjaar

Nieuwe editie

Nieuw per aug 2020

Aardrijkskunde vmbo-kgt h/v havo vwo

1+2+3+4 1+2+3 4+5 4+5+6

1+2 1+2

3+4 3

Biologie

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3 4+5 4+5+6

1+2 1+2 1+2

3+4 3+4 3

Duits

vmbo-b vmbo-kgt h/v

1 of 2 + 3 + 4 1 + 2 1 of 2 + 3 + 4 1 + 2 1 of 2 + 3 1+2

3+4 3+4 3

Economie

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

3+4 2+3+4 2 4

3+4 3+4 3 5 4

Engels

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3 4+5 4+5+6

1+2 1+2 1+2

3+4 3+4 3

Geschiedenis

vmbo-kgt h/v havo vwo

1+2+3+4 1+2+3 4+5 4+5+6

1+2 1+2

3+4 3

Informatica

havo vwo

4+5 5

Mens & Maatschappij

vmbo-kgt

1+2

NaSk

vmbo-kgt

2+3+4

Nederlands

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo

1+2+3+4 1+2+3+4 1+2 3+4+5 3+4+5+6

Scheikunde

havo vwo

4+5 4+5+6

Wiskunde

vmbo-b vmbo-kgt h/v havo vwo havo a havo b vwo a vwo b vwo c

1+2+3+4 1+2+3+4 1 2+3 2+3 4* + 5* 4* + 5* 4* + 5* + 6* 4* + 5* + 6* 4*

6 1+2

1+2 1+2 1+2

3+4 3+4 3

www.vo-content.nl 030 232 4822 info@vo-content.nl @VOcontent VOcontent Stichting VOcontent

1+2 1+2 1

3+4 3+4 2 2

* Nog niet arrangeerbaar in Wikiwijs Maken

Op www.stercollecties.nl vind je ook modules voor burgerschap, digitale werkvormen, historische contexten, Mens & Natuur & vaardigheden Nederlands.

Š VO-content

Foto’s

Annelies Verhelst Vormgeving

Mevrouw van Mulken