__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag 2017-2018


2

VO-content Jaarverslag 2017-2018


3

Inhoud Voorwoord 04 1

Stichting VO-content

Van en voor scholen Ambities Organisatie Deelnemers Relaties van VO-content

2

Resultaten 2017-2018

Speerpunten Contentontwikkeling en kwaliteitszorg Ondersteuning Communicatie

07 07 08 10 14 16

19 19 21 26 28

3

Speerpunten in 2018-2019

30

4

FinanciĂŤle verantwoording

31

Verantwoording inkomsten en uitgaven

31

VO-content Jaarverslag 2017-2018


4

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van Stichting VO-content. Het was een jaar waarin VO-content haar meerjarenstrategie actualiseerde in co-creatie met leerlingen, docenten, schoolleiders en met samenwerkingspartners van VO-content, zoals de VO-Raad en Kennisnet en platformleveranciers. Het was ook het jaar waarin leraren, schoolleiders en scholen zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Onder de noemer Curricullum.nu werden negen leergebieden uitgewerkt. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. 2017-2018 was ook het jaar waarin de PO-raad en VO-raad namens het scholenveld vernieuwde eisen aan de leermiddelenmarkt stellen. Hierin spelen marktwerking, maatwerk en technische en juridische eisen een centrale rol. De materialen van VO-content voldoen aan deze eisen. De samenleving is voortdurend in ontwikkeling en de vraag om innovatie en flexibilisering is groot. Dit maakt de opdracht van het voortgezet onderwijs complex en stelt kennis en vaardigheden voor de toekomst centraal. Om talentontwikkeling en motivatie van leerlingen te bevorderen zetten scholen steeds meer in op leren op maat.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


5

De noodzaak om leermateriaal op maat te gebruiken groeit in de onderwijssector. Zo willen leraren in toenemende mate kunnen combineren tussen papieren en digitaal materiaal en willen zij materiaal van uitgevers kunnen mixen met open en eigen leermateriaal. Dat vraagt flexibiliteit in de inhoud van leermiddelen, maar ook in leverings- en prijsmodellen. VO-content heeft in de eerste zeven jaren van haar flinke slagen gemaakt en onmiskenbaar een belangrijke positie verworven in het VO. Feitelijk is zij in Nederland de enige organisatie onder wiens verantwoordelijkheid open digitaal leermateriaal wordt ontwikkeld en verspreid. Getuige ook het winnen van de IPON Stimulerings Award 2018, een aanmoediging om de ingeslagen weg te vervolgen!

VO-content is daarnaast dé partner voor onderwijsontwikkeling met ICT en deskundigheids-bevordering van onderwijsprofessionals. De Stichting zet zich in als partner van scholen bij de transitie naar een eigentijdse manier van leren en onderwijzen en om knelpunten op sectorniveau op te lossen. Toename van het aantal deelnemende scholen blijft van belang om de doelstellingen ‘voor en door scholen’ te realiseren. Samen met ruim 400 andere scholen werken we aan leren en onderwijzen op maat voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Ron Zuijlen Directeur-bestuurder Stichting VO-content

De doorontwikkeling van open digitaal leermateriaal voor leren en onderwijzen op maat blijft de basis van VO-content. Daar waar we ons eerst richtten op de ontwikkeling van Stercollecties voor 13 vakken, werken we vanaf nu aan een nieuwe editie van de Stercollecties. Enerzijds om het leermateriaal te moderniseren, anderzijds om de mogelijkheden voor maatwerk en differentiatie uit te breiden. Leerdoeldenken, vakoverstijgend werken en formatief evalueren zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


6

VO-content Jaarverslag 2017-2018


7

Stichting VO-content 1.1 Van en voor scholen In februari 2009 richtte de VO-raad het Innovatieplatform-VO op. Voornaamste doel: kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het InnovatieplatformVO bracht daarna adviezen uit over leermiddelenbeleid, stimulering van de ontwikkeling van open digitaal leermateriaal, professionalisering van docenten en inrichting van schoolorganisaties. Begin 2011 adviseerde het platform aan het bestuur van de VO-raad om een eigen organisatie op te richten, met als taak het beschikbaar maken van open digitaal leermateriaal ‘van en voor de scholen’. Op 30 september 2011 was Stichting VO-content een feit. Door deelname aan VO-content zorgen scholen met elkaar dat open digitaal leermateriaal beschikbaar komt en aan relevante (kwaliteits)criteria voldoet.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


8

1.2 Ambities VO-content heeft een ambitieus doel: een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Dit willen we graag samen met scholen realiseren, in het belang van de leerlingen. Met ons materiaal leiden we leerlingen op een veelzijdige en motiverende manier op, zodat ze voorbereid zijn op de samenleving van de toekomst en op beroepen waarvan we nu nog niet weten hoe ze er uit zullen zien. We zijn transitiepartner van scholen bij de overgang naar eigentijds onderwijs. Dit doen we door hulpmiddelen aan te reiken waarmee leren en onderwijzen op maat mogelijk is. We maken ons sterk om scholen op verschillende manieren te ondersteunen toekomstbestendig onderwijs te realiseren. • •

We zorgen voor open digitaal leermateriaal. Onze Stercollecties kunnen door iedereen gebruikt, aangepast en gedeeld worden. We bewaken de kwaliteit van de Stercollecties en zorgen ervoor dat die aansluit bij de kerndoelen en eindtermen van de SLO. Jaarlijks actueel gemaakt op basis van reflecties uit scholen en van experts. Naast de Stercollecties bieden we Eindexamensite.nl, Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en sinds afgelopen jaar ook Portfoliosite.nl om extra maatwerk te bieden aan leerlingen. Wij ondersteunen docenten, teamleiders en schoolleiders in hun professionaliteit om ons digitaal leermateriaal goed te kunnen gebruiken in de eigen context. We maken ons sterk om de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs snel en betaalbaar te laten verlopen. Want het huidige ontwikkelingstempo van kwalitatief goed digitaal materiaal is te traag. En binnen de huidige kaders ook vaak te duur. VO-content heeft geen winstoogmerk en hierin zijn we uniek.

Samengevat gaat het om drie kernactiviteiten: • digitaal leermateriaal aanbieden en de kwaliteit hiervan waarborgen • medewerkers professionaliseren • de transitie in en van scholen te versnellen naar eigentijds leren en onderwijzen

VO-content Jaarverslag 2017-2018


9

VO-content Jaarverslag 2017-2018


10

1.3 Organisatie VO-content is een initiatief van het voortgezet onderwijs zelf om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs door inzet van ICT. De stichting werkt zonder winstoogmerk. Het open online leermateriaal is ‘van en voor scholen’. VO-content is een zelfstandige stichting en is in haar governance verbonden met de VO-raad. Het open materiaal van VO-content is aanpasbaar (deels of geheel), minder kostbaar voor scholen en kan volledig of modulair aangewend worden onafhankelijk van het onderwijskundige concept, uitgangspunten, leerplatform en device. Door deze eigenschappen is het open leermateriaal geschikt voor leren op maat van de (individuele) leerling. Het materiaal mag verspreid, gedeeld en bewerkt worden met bronvermelding en gelijkdelen, omdat het onder een creative commons licentie is gepubliceerd. De activiteiten van de Stichting worden per schooljaar vastgelegd in een jaarplan. Dit jaarplan wordt met de raad van advies afgestemd. In de uitvoering werkt VO-content op verschillende manieren samen met en voor scholen in het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 2: Resultaten 2017-2018).

VO-content Jaarverslag 2017-2018


11

Bestuur en raad van toezicht In het 2016-2017 heeft VO-content een formele scheiding tussen bestuur en toezicht gerealiseerd. Daarvoor zijn de statuten aangepast en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden uitgewerkt in een raad van toezichtmodel. De samenstelling van de raad van toezicht in 2017-2018: Carla Grootjen, voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie Jacob Molenaar, lid RvT Erik Mรถller, lid RvT en lid auditcommissie Roderik Rot, vice-voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie Peter de Visser, lid RvT en voorzitter remuneratiecommissie De directeur-bestuurder en de raad van toezicht werden in 2017/2018 ondersteund door bestuurssecretaris Monica Robijns.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


12

Raad van advies Het bestuur legt jaarlijks de speerpunten voor het volgend schooljaar voor aan de raad van advies. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De raad van advies bestaat uit 20 vertegenwoordigers van scholen die deelnemen aan VO-content. De leden van de raad zijn tevens ambassadeur.

Comité van aanbeveling De leden van het Comité van aanbeveling van VO-content onderschrijven het belang dat scholen deelnemen aan Stichting VOcontent. Met het comité beoogt VO-content: 1. Ruimere bekendheid te geven aan VO-content en kennis over VOcontent verspreiden in kringen buiten en binnen het onderwijs. 2. Contact te leggen met organisaties, bedrijven en instellingen die kunnen bijdragen aan uitbreiding, verbetering en een grotere gevarieerdheid van het digitaal leermateriaal. 3. Contact te leggen met organisaties die zich ook bewegen op het terrein van open digitaal leermateriaal en zoeken naar betekenisvolle verbindingen in de vorm van partnerschappen, inhoudelijke samenwerkingen of strategische allianties. 4. Te zorgen voor positieve PR in onderwijskringen en aan het onderwijs gelieerde instellingen, de wetenschappelijke wereld en de media. Leden van het comité van aanbeveling zijn Bernard Bot, Hans Clevers, Geert ten Dam, Mees Hartvelt, Chris Oomen, Alexander Rinnooy Kan, Sylvia Roelofs, Chris Sigaloff en Herman Wijffels.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


13

Contentorganisatie Voor de ontwikkeling van de Stercollecties, Portfolio-site.nl, Eindexamensite.nl en de oefenprogramma’s voor rekenen en Engels heeft VO-content overeenkomsten met drie partijen: StudioVO B.V., Stichting Wageningse Methode en Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal. Educatieve uitgeverij StudioVO is al jaren gespecialiseerd in digitaal leermateriaal. In schooljaar 2017-2018 ontwikkelde, onderhield en actualiseerde StudioVO Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis, informatica, mens en maatschappij, Nederlands, scheikunde, NaSk, mens en natuur en wiskunde vmbo. Daarnaast is StudioVO verantwoordelijk voor Portfolio-site.nl, Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Eindexamensite.nl. De Wageningse Methode werkte in het schooljaar 2017-2018 aan de ontwikkeling van Stercollecties voor bovenbouw wiskunde havo/vwo en versterking van de Stercollecties voor leerjaar 1 t/m 5 wiskunde havo/vwo. Reisgids Digitaal Leermateriaal heeft een levende collectie van tools, werkvormen en bronnen. In 2017-2018 zijn werkvormen omgezet voor leerlingen en aan de Stercollecties gekoppeld.

Bureau VO-content werkt met een klein en effectief bureau dat regisseert, verbindt en aanstuurt. Het team is samengesteld uit: • • • • •

directeur-bestuurder (1,0 fte) business manager (0,6 fte) 3 coördinatoren (2,6 fte) 3 medewerkers (2,1 fte) secretarieel en administratief medewerker (0,9 fte)

VO-content Jaarverslag 2017-2018


14

1.4 Deelnemers In schooljaar 2017-2018 ontving VO-content van de deelnemende scholen een bijdrage voor 290.000 leerlingen.

Ontvangen bijdragen in leerlingenaantallen Ontvangen bijdragen in leerlingenaantallen

2011/2012

VO-content Jaarverslag 2017-2018

2012/2013

2013/2014

2014/2


2015

15

2015/2016

2016/2017

2017/2018

VO-content Jaarverslag 2017-2018


16

1.5 De relaties van VO-content

VO-raad Stichting VO-content is een organisatie van en voor de sector voortgezet onderwijs zoals behartigd door de VO-raad. De VO-raad en VO-content werken samen om elkaars doelstellingen te versterken bij thema’s zoals leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en gepersonaliseerd leren.

Stichting VO-content leverde een bijdrage aan de uitvoering van de ambities van het sectorakkoord VO 2014-2017 en het jaarplan 2017 en 2018 door:

Deze samenwerking krijgt als volgt uiting:

De Stichting richt zich op het ter beschikking stellen van open digitaal leermateriaal voor VO-scholen. De Stichting biedt ondersteuning bij kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs met inzet van ICT. Leden van de VO-raad zijn actief in de raad van toezicht en de raad van advies van VO-content. Deelnemende scholen van ­ VO-content zijn lid van de VO-raad.

De inzet van open digitaal leermateriaal voor de VO-sector en doorontwikkeling van het materiaal samen met docenten uit het VO. Haar expertise en activiteiten in te zetten en te delen ten dienste van de sector o.a. binnen het doorbraakproject Onderwijs en ICT. Een bijdrage te leveren aan het betaalbaar en duurzaam realiseren van de ambities van de sector.

Kennisnet Met haar expertise, voorzieningen en innovatie brengt Kennisnet primair, voortgezet en middelbaar onderwijs in positie om maximale kracht uit ict te halen. Samen met SLO is Kennisnet verantwoordelijk voor het technisch platform Wikiwijsleermiddelenplein, dat het bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de open leermaterialen van VO-content mogelijk maakt.

Wikiwijs Voor de open content strategie van VO-content is Wikiwijs onmisbaar. VO-content publiceert haar open Stercollecties op Wikiwijs. Wikiwijs zorgt voor de ontsluiting van open leermaterialen volgens diverse technologische standaarden.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


17

CLU

Marktpartijen

Bij de kwaliteitszorg van de Stercollecties maakt VO-content regelmatig gebruik van de expertise van het Leermiddelen Adviescentrum (CLU). CLU geeft onderwijskunde expertfeedback en is betrokken geweest bij het aanscherpen van de kwaliteitscriteria van de Stercollecties in 2017-2018.

VO-content werkt samen met diverse marktpartijen om haar doelen en ambities te realiseren. Voorbeelden: Met diverse leveranciers van leerplatformen voor meer gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd gebruik van de Stercollecties.

Schoolinfo

Met ervaren trainers en procesbegeleiders ter ondersteuning van docenten en schoolleiders van VOcontent scholen.

Schoolinfo en VO-content stemmen met elkaar af over het stimuleren van kennisdeling en innovatie met betrekking tot informatievoorziening en ICT. Schoolinfo voert het project Leerling 2020 uit in opdracht van de VO-raad.

Met uitgevers die het combineren van hun methodes met open leermateriaal van VO-content willen onderzoeken en realiseren.

SLO Het leermateriaal van de Stercollecties is ontwikkeld op basis van de eindtermen en kerndoelen van SLO. SLO is evenals Kennisnet verantwoordelijk voor het technische platform Wikiwijsleermiddelenplein, dat het bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de leermaterialen van VO-content mogelijk maakt. SLO en VO-content werken samen aan gepersonaliseerd leren in de actielijn school en de actielijn keten van het Doorbraakproject onderwijs en ict.

Met diverse advies- en trainingsbureaus voor afstemming over deskundigheidsbevordering. Met diverse initiatieven die de rol van technologie en open leermateriaal in het onderwijs willen vergroten.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


18

VO-content Jaarverslag 2017-2018


19

Resultaten 2017-2018 2.1 Speerpunten VO-content had in 2017-2018 haar activiteiten geordend in drie domeinen: 1. Contentontwikkeling en kwaliteitszorg 2. Ondersteuning 3. Communicatie Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van het uitdenken en uitwerken van de meerjarenstrategie die de koers voor de komende drie jaar bepaalt. Deze nieuwe meerjarenstrategie is in januari 2018 goedgekeurd door de raad van toezicht en bepaalde vanaf dat moment de doelen en activiteiten van VO-content. De doorontwikkeling van open digitaal leermateriaal vormt het fundament van de activiteiten van ­VO-content. Vanuit de meerjarenstrategie is daarom een concrete opdracht beschreven, waarbij vanuit kwaliteitsoogpunt in de schooljaren 2018-2021 alle Stercollecties volledig herzien worden.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


20

Activiteiten Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 stonden er maar liefst 112 Stercollecties klaar voor 13 vakken. In 2017-2018 kwamen daar 9 nieuwe Stercollecties bij. Zoals elk jaar werden de bestaande Stercollecties doorontwikkeld en uitgebreid. Naast de gebruikelijke docentenpanels zijn in het kader van kwaliteitszorg de kwaliteitscriteria voor de Stercollecties herzien. Ook werd in 2017-2018 de samenwerking met Wikiwijs en leerplatforms versterkt om het werken met de Stercollecties zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Om schoolleiders en docenten bewust te laten worden van, te stimuleren in en te inspireren over deskundigheidsbevordering in de ontwikkeling naar onderwijs op maat heeft VO-content in 2017-2018 meerdere whitepapers, praktijkvoorbeelden en tools aangereikt rondom 3 thema’s: leerdoeldenken, de leerling centraal en vakoverstijgend werken. In het kader van kennisdeling werden diverse activiteiten gerealiseerd, waaronder: • •

VO-content Jaarverslag 2017-2018

Twee Inspiratiedagen voor docenten over bouwen aan onderwijs op maat. Drie Masterkl@ssen voor schoolleiders waar kennis, ervaringen en inspiratie werden gedeeld en waar schoolleiders met elkaar concreet aan de slag gingen met onderwijskundige ontwikkelingen. De expertise rondom het thema leerdoeldenken werd in 2017-2018 verder vergroot. Er zijn projecten op scholen uitgevoerd, trainingen georganiseerd en whitepapers over leerdoeldenken aangereikt. Privacy en datalek wetgeving is geïmplementeerd voor de Stercollecties en de extra programma’s.


21

2.2 Content­ontwikkeling en kwaliteitszorg Met de komst van een onderwijskundige en de opzet van een team kwaliteitszorg heeft het domein contentontwikkeling en kwaliteitszorg een stevige professionaliseringsslag gemaakt. Het komende jaar wordt er hard gewerkt aan een nieuwe editie Stercollecties. Naast het uitbreiden en compleet maken van de bestaande leerlijnen voor alle niveaus en leerjaren zal dus ook de opzet van de Stercollecties gaan veranderen. Hiervoor heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden om de kwaliteitscriteria aan te passen en een blauwdruk te ontwikkelen.

Nieuwe Stercollecties In totaal is het aantal beschikbare Stercollecties in 2017-2018 gegroeid tot 121 (zie tabel Stercollecties op de achterpagina). Daarbij zijn voor het eerst Stercollecties ontwikkeld voor NaSk. Het gaat om vmbo leerjaar 2, 3 en 4. Ook is er voor het eerst een vakoverstijgende Stercollectie ontwikkeld. Het gaat om mens & natuur waarbij blokken van biologie en NaSk gecombineerd zijn in verschillende thema’s. Voor informatica zijn de Stercollecties voor havo 5 en vwo 5 ontwikkeld.

AWARDS 2018 ONDERWIJSINNOVATIE & ICT

Winnaar Stimulerings Award De Award is toegekend aan

VO-Content

Namens de jury: Louis P.M. Hilgers

Voorzitter IPON Awards

Utrecht, 7 februari 2018

VO-content Jaarverslag 2017-2018


22

Extra programma’s Engels en rekenen

Vanaf 1 augustus 2017 waren de programma’s Oefenprogramma­Engels.nl en ­Rekensite.nl voor het eerst te gebruiken door docenten en leerlingen van deelnemende scholen. Er is een gebruikersonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten worden gebruikt voor de doorontwikkeling. Portfolio-site.nl

De nieuwe tool Portfolio-site.nl is ontwikkeld op basis van pilots en succesvol gelanceerd tijdens een drukbezochte informatiemiddag in maart 2018. Leerlingen kunnen met de tool hun persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden bijhouden. De pilots hebben een aantal voorbeeldportfolio’s opgeleverd. Met een webinar is zicht geboden op de verschillende mogelijkheden om Portfolio-site.nl in te zetten en zijn handvatten gegeven om de tool te implementeren in de school. Eindexamensite.nl

Aan Eindexamensite.nl zijn de examens uit 2017 toegevoegd. Ook is het oefenprogramma veel sneller gemaakt en is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


23

Stercollecties in leerplatforms Sinds 2016 kunnen Stercollecties geïntegreerd worden in een aantal digitale platforms. Hierdoor kunnen docenten hun leerlingen volgen en de gemaakte opdrachten beoordelen en van feedback voorzien. Daarnaast is het vaak mogelijk om – mede op basis van de metadata – een persoonlijke leerroute voor leerlingen samen te stellen. In 2017-2018 werkte VO-content samen met Wikiwijs, Kennisnet en drie aanbieders van leerplatforms in het project Showcases. OpenEdu (Moodle), Summar.io en VO-next hebben een Stercollectiethema als showcase in hun platform ingelezen. Deze thema’s zijn als demo voor iedereen vrij toegankelijk, zodat onderwijsprofessionals de meerwaarde kunnen ervaren van het gebruik van Stercollecties in deze platforms.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


Samenvattingen

24

Leerlijnen Nieuwe editie Stercollecties Nederlands geordend per In 2017-2018 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe editie Oefenprogramma vaardigheid van de Stercollecties. Hiervoor is een uitgebreid kwalitatief onderzoek Engels.nl

uitgevoerd om tot een definitie van de Stercollecties 2.0 te komen. In het onderzoek zijn o.a. de wensen en behoeften van docenten en adviseurs ten aanzien van de Stercollecties in kaart gebracht. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheden van Wikiwijs. Ook de Rekensite.nl didactische uitgangspunten en de visie op leren vanbiologie VO-content Leerlijn zijn meegenomen in het ontwikkelen van de blauwdruk.in Met de geordend uitkomsten van het onderzoek zijn ook de kwaliteitscriteria voor de eindtermen Stercollecties volledig herzien in samenwerking met docenten en CLU. De doelen van de nieuwe editie van de Stercollecties zijn: • een kwaliteitsimpuls en modernisering 108 • nog meer mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk Stercollecties • nog beter kunnen combineren met eigen en ander leermateriaal • nog geschikter maken voor leerdoeldenken en formatief evalueren • aansluiten bij curriculum.nu De eerste Stercollecties 2.0 komen beschikbaar per 1 augustus 2019.

Kwaliteitszorg Stercollecties 2017

VO-content heeft in 2017-2018 diverse verbeteringen uitgevoerd om de bruikbaarheid en de vindbaarheid van de Stercollecties verder te verbeteren en maatwerk en gepersonaliseerd leren beter te faciliteren. Er zijn 112 Stercollecties onderhouden, geactualiseerd en uitgebreid op basis van terugkoppeling van leerlingen, docenten en vakexperts.

bu

Kwaliteitszorg van de

Doorontwikkeling

Ontwikkelfase

Kwaliteitseisen • eindtermen en leerdoelen • didactiek • presentatie • bruikbaarheid

Ontwikkelaars en redacteurs ontwerpen materiaal

1 Docentenpanel toetst de kwaliteit 2 Optimalisatie door ontwikkelaars

Stercollecties

PUBLICATIE Optimalisatie door ontwikkelaars

Reflecties van docenten en leerlingen

Beoordeling door experts

VO-content Jaarverslag 2017-2018


25

117 Stercollecties

VO-content hanteert voor de Stercollecties een kwaliteitszorgsysteem. Dit kwaliteitszorgsysteem vormt de basis van waaruit de Stercollecties verbeterd en doorontwikkeld worden. De activiteiten van 2017-2018 in dit kader waren:

Portfoliosite.nl

• •

Science modules

Stercollecties NaSk

• •

Docentenpanels: docenten hebben de nieuwe Stercollecties beoordeeld voorafgaand aan publicatie. Training door CLU aan Stercollectie-ontwikkelteams over de nieuwe aangescherpte kwaliteitseisen. Webinar i.s.m. CLU voor docenten van de docentenpanels Gebruikersonderzoek OefenprogrammaEngels.nl, Rekensite.nl en Eindexamensite.nl

De reflecties uit deze activiteiten zijn verzameld en geanalyseerd en vormen de basis voor de ontwikkel- en onderhoudsagenda voor schooljaar 2018-2019.

AVG Per 25 mei 2018 is een aangescherpte wetgeving van kracht rondom informatiebeveiliging en privacy. VO-content heeft aan alle deelnemende scholen een verwerkersovereenkomst, een privacybijlage en een beveiligingsbijlage gestuurd. Toekomst Daarnaast heeft VO-content ervoor gezorgd dat de extra programma’s beveiligd zijn conform de nieuwe wetgeving.

2018

Thema’s urgerschap

Historische contexten bij geschiedenis

Onderhoud, actualisatie en uitbreiding Op basis van de reflecties die zijn verzameld in schooljaar 2016-2017 zijn de Stercollecties in 2017-2018 onderhouden, geactualiseerd en uitgebreid. Aanpassingen waren: •

Herformuleren leerdoelen (Bloom)

• •

• •

Werkvormen van de Reisgids Digitaal Leermateriaal gekoppeld aan de Stercollecties aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en mens & maatschappij. Stercollecties Duits en Engels voor blokuren in de onderbouw: ieder blok heeft één onderwerp en behandelt drie of vier vaardigheden. Voor eindexamenleerlingen zijn er historische contexten voor het vak geschiedenis toegevoegd. Stercollecties van Leerdoelen opnieuw geformuleerd aansluitend op de taxonomie van Bloomeindproducten gecontroleerd en 12 vakken voor indien nodig passend gemaakt bij de leerdoelen alle leerjaren en Docentenhandleidingen verbeterd niveaus Extra opdrachten bij wiskunde vmbo leerjaar 4

VO-content Jaarverslag 2017-2018


26

2.3 Ondersteuning Om schoolleiders en docenten bewust te laten worden van, te stimuleren in en te inspireren over deskundigheidsbevordering voor de ontwikkeling naar leren en onderwijzen op maat heeft VO-content in 2017-2018 meerdere whitepapers, praktijkvoorbeelden en tools aangereikt. Deze ondersteuning was georganiseerd rondom 3 thema’s: leerdoeldenken, de leerling centraal en vakoverstijgend werken. De activiteiten sluiten inhoudelijk aan bij het Vier in Balans-model van Kennisnet, een belangrijke succesfactor voor onderwijsvernieuwing met Stercollecties.

Training en begeleiding Het ondersteuningsaanbod van VO-content is in 20172018 uitgebreid met: • • • •

Training leerdoeldenken voor docenten Begeleiding introductie en implementatie leerdoeldenken in de school Training Onderwijsontwikkeling en ICT, ontwikkeld in samenwerking met de VO-raad Cursus Aan de slag met Portfolio-site.nl

Er is een pilot arrangeren digitale leerlijn gestart waarbij met 5 vaksecties van een school wordt gewerkt aan aanpassing van de Stercollecties. De docenten leveren input en de adviseurs arrangeren de leerlijn. Evaluatie van deze pilot zal bepalen of deze vorm van begeleiding regulier wordt. Verder zijn de docententrainingen kwalitatief verbeterd en geactualiseerd op basis van ervaringen in de praktijk.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


27

Kennisdeling In 2017-2018 zijn twee Inspiratiedagen voor docenten en 3 Masterkl@ssen voor schoolleiders georganiseerd met concrete praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerd leren en maatwerk met o.a. leerdoeldenken, differentiatie en flexibele roosters. Deelnemers van de Masterkl@ssen gaven aan dat deze een compleet en eerlijk beeld gaven waarom iets wel of niet werkt. Dat gaf hen bruikbare ideeën voor op hun eigen school. Docenten hebben op de Inspiratiedagen concrete voorbeelden en bruikbare uitleg gekregen over diverse vormen van maatwerk. De bijeenkomsten vergrootten het kennisnetwerk van de deelnemers en van VO-content zelf. Voor schoolleiders en docenten zijn er whitepapers gepubliceerd over leerdoeldenken en de leerling centraal en verscheidene blogs met praktijkvoorbeelden over dezelfde onderwerpen.

Leerdoeldenken In 2017-2018 heeft VO-content samen met Scholen aan Zee, Liemers College en Jacob Roelands Lyceum en educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff verder gewerkt aan het project ‘Leerdoeldenken in de praktijk’. De doelen waren om leerdoeldenken & curriculumbewustzijn te bevorderen en kennis uit het project te verspreiden. De resultaten zijn: • Training en begeleidingstraject leerdoeldenken • 2 whitepapers • Workshop ‘Leerdoeldenken: schep ruimte voor verandering’ op het VO-congres • Presentatie op het Kennisnetcongres OnderwijsInzicht • Artikel in VO-magazine

VO-content Jaarverslag 2017-2018


28

2.4 Communicatie VO-content had voor schooljaar 2017-2018 vier belangrijke communicatiedoelen: 1. Relatiebeheer met zowel deelnemende als geïnteresseerde scholen. 2. Thematische campagnes over leerdoeldenken, de leerling centraal en vakoverstijgend leren met whitepapers, blogs, bijeenkomsten en video’s. 3. Communicatie over deelname aan VO-content, ontwikkelingen in het leermateriaal en kwaliteitszorg en over ondersteuning. 4. Genereren van free publicity via de communicatiekanalen van scholen, partners, (onderwijs)organisaties en ambassadeurs. De activiteiten hebben o.a. geresulteerd in: • •

• • • •

Toename in het gebruik van Stercollecties en extra programma’s Medewerking van docenten en schoolleiders aan het kwaliteitszorgsysteem d.m.v. reflecties, feedback, onderzoeken en docentenpanels 24 nieuwe deelnemende scholen Partnership met Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) Artikelen in diverse onderwijsmagazines Deelname aan vakconferenties en congressen

Hoogtepunt van publiciteit was natuurlijk het winnen van de IPON Stimuleringsaward in februari. Daarnaast heeft ook de samenwerking in het project leerdoeldenken met ThiemeMeulenhoff veel aandacht gegenereerd. Verder zijn de Masterkl@ssen en Inspiratiedagen via veel communicatiekanalen van andere organisaties en nieuwssites aangekondigd.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


29

VO-content Jaarverslag 2017-2018


30

Speerpunten in 2018-2019 Het basis uitgangspunt is dat we scholen en docenten enthousiast maken en houden voor VO-content en dat ze tevreden zijn over ons aanbod (Stercollecties en eindexamentrainer, digitaal portfolio en oefenprogramma’s voor Engels en rekenen) en onze diensten in ons professionaliseringsaanbod. De speerpunten van VO-content uit de meerjarenstrategie zijn: Open leermateriaal: • De eerste nieuwe editie Stercollectie-thema’s zijn beschikbaar per 1 augustus 2019 • Kwaliteitsverhoging samen met scholen en waar mogelijk intensiveren van gebruik • Goed lopende samenwerking met 10 platformleveranciers Professionalisering: • Thema’s voor professionalisering: arrangeren van digitaal leermateriaal, leerdoeldenken, formatief evalueren en leidinggeven aan transitie • Kennisuitwisseling door uitvoeren van de activiteitenkalender Transitiepartner: • Kennisdeling en versterken positionering als transitiepartner bij innovatieve en flexibele oplossingen (met open leermateriaal) in VO-sector

VO-content Jaarverslag 2017-2018


31

FinanciĂŤle verantwoording Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar (van 1 augustus tot 31 juli).

Verantwoording inkomsten en uitgaven Het overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2017/2018 en 2016/2017. De jaarrekening 2017/2018 is op 1 oktober 2018 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de stichting. Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de stichting in voornoemde perioden raden wij u aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

VO-content Jaarverslag 2017-2018


32

2017/2018

2016/2017

2.027.418

2.019.669

10.273

10.200

2.037.691

2.029.869

1.191.907

1.295.182

Ondersteuning

175.951

155.705

Communicatie

225.912

268.177

Kwaliteitszorg

143.795

161.745

1.737.565

1.880.809

122.243

188.089

-102.100

-161.706

20.143

26.383

85.583

65.486

1.937

1.376

223.608

150.482

311.128

217.344

9.141

-41.901

-3.429

3.651

5.712

-38.250

33.435

-

-27.723

-38.250

Baten Contributies Overige opbrengsten

Lasten t.b.v. doelstelling Contentontwikkeling

Overige activiteiten Opbrengsten overige activiteiten Kostrpijs overige activiteiten   Kosten beheer en administratie Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

Saldo voor financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Saldo na financiële baten en lasten Vennootschapsbelasting, incl. last vorige jaren Exploitatiesaldo na vennootschapsbelasting Lasten ten behoeve van doelstelling

10%

69%

Ondersteuning

Contentontwikkeling

13% Communicatie

Lasten ten behoeve van doelstelling

8% Kwaliteitszorg

VO-content Jaarverslag 2017-2018


33

VO-content Jaarverslag 2017-2018


Overzicht Stercollecties VAK

NIVEAU

LEERJAAR

Aardrijkskunde

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4

5

vwo

4

5+6

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

vmbo-b

1 of 2 + 3 + 4

vmbo-kgt

1 of 2 + 3 + 4

h/v

1 of 2 + 3

vmbo-b

3+4

vmbo-kgt

3+4

Biologie

Duits

Economie

Engels

Geschiedenis

Informatica

NIEUW per aug 2018

NIEUW per aug 2019

2

h/v

2

havo

4

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2+3

havo

4+5

vwo

4+5+6

h/v

4

5

vwo

6

Mens & Maatschappij

vmbo-kgt

1+2

Nederlands

vmbo-b

1+2+3+4

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1+2

havo

3+4+5

vwo

3+4+5+6

havo

4+5

vwo

4+5+6

@VOcontent

vmbo-b

1+2+3+4

VOcontent

vmbo-kgt

1+2+3+4

h/v

1

havo

2 + 3*

vwo

2 + 3*

havo a

4* + 5*

havo b

4* + 5*

vwo a

4* + 5*

6*

vwo b

4* + 5*

6*

vwo c

4*

Scheikunde

Wiskunde

NaSk

vmbo-kgt

* Nog niet arrangeerbaar in Wikiwijs Maken

www.vo-content.nl 030 232 4822 info@vo-content.nl

2+3+4

Stichting VOcontent

© VO-content Foto’s

Annelies Verhelst Vormgeving

Mevrouw van Mulken

Profile for Stichting VO-content

Jaarverslag Stichting VO-content 2017-2018  

Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van Stichting VO-content. Het was een jaar waarin VO-content haar meerjarenstrategie actualiseerde in...

Jaarverslag Stichting VO-content 2017-2018  

Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van Stichting VO-content. Het was een jaar waarin VO-content haar meerjarenstrategie actualiseerde in...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded