__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Juryrapport Condo Prijsvraag 17 juni 2017


Inleiding De samenleving verandert razendsnel en dat heeft effect op hoe wij willen leven. De deeleconomie en een groeiend gebruik van het (semi) publieke domein als plek om te werken, eten en te ontmoeten zorgen ervoor dat we anders gaan nadenken over de plek waar we wonen. Hoe zorg je er nu voor dat in zo’n gedeelde stad woningen compact zijn, maar ook betaalbaar en comfortabel? Woningcorporatie Sint Trudo uit Eindhoven ziet het als haar taak het denken over het Nieuwe Wonen een stap verder te brengen. De corporatie schreef daarom de Condo Prijsvraag uit. Sint Trudo zoekt daarmee naar slimme ontwerpvoorstellen voor een ruimtelijke installatie die wonen in de Condo-toren die ze realiseert op Strijp-S in Eindhoven mogelijk maakt.

3


Strijp-S is de uitgelezen plek om een leefomgeving te maken waar een meer intensief gebruik van het publiek domein mogelijk is, gekoppeld aan betaalbaar wonen. Strijp-S was lange tijd het domein van Philips. De voormalige ‘Verboden Stad’ is na het vertrek van dit elektronicaconcern weer teruggegeven aan de stad. Daarmee heeft Eindhoven er een uniek gebied van 27 hectaren met enorme potentie bijgekregen. Strijp-S ligt binnen de ring: dicht genoeg bij het centrum om daarbij aansluiting te hebben, maar genoeg op zichzelf om een eigen identiteit te behouden en door te ontwikkelen. Sint Trudo is een van de vier ontwikkelaars

verder uitgewerkt zal worden, waarbij ook gekeken zal worden naar de Nederlandse wet- en regelgeving die van toepassing is. Voor de uitvoering is een budget beschikbaar van € 15.000,-. Als uitvoer om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt, zal Sint Trudo aan de winnaar(s) een prijzengeld van € 5.000,- excl. btw uitkeren. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend. De Condo Prijsvraag is uitgeschreven conform Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten.

die zich met vastgoedrealisatie mag bezighouden en introduceert hier nu met de Condo-toren een voor Nederland nieuw type woningen: de Condo’s.

Sint Trudo wil met de Condo-woning de diversiteit in woningaanbod in Eindhoven vergroten en in het bijzonder in De Driehoek in Strijp-S. Met de Condo Prijsvraag stimuleert ze innovatie in betaalbaar woningaanbod. Welk plan zet het denken over compact wonen nu volledig op zijn kop? Het verbeteren van de woonkwaliteit en functionaliteit in een compacte woonruimte is daarbij ook een belangrijke doelstelling. Ten slotte ziet Sint Trudo de opgave ook als mogelijkheid haar bedrijfsfilosofie, te weten: Supporting people, uit te dragen.

Doel prijsvraag

Opgave De opgave aan (teams van) architecten, kunstenaars en vormgevers voor een ruimtelijke invulling van de Condo luidde als volgt: ontwerp een of meerdere elementen die de noodzakelijke functies van een woning herbergen én die ervoor zorgen dat de Condo ondanks zijn beperkte oppervlakte als ruim, ‘luxe’ en vooral verrassend wordt ervaren. In een Condo van 50 vierkante meter kun je niet alles kwijt, maar dat hoeft ook niet. In de toren komen (semi-)gemeenschappelijke voorzieningen die je wel nodig hebt, maar niet per se in je eigen huis hoeft te hebben. Denk aan een wasserette, stomerijservice, kookstudio, een luxe logeerkamer, Condo-café met thuisbioscoop en een daktuin. Van je eigen Condo kun je dan in alle rust en vrijheid je eigen urban cocoon maken.

Deelnemers 37 architecten, kunstenaars en vormgevers zonden een ontwerpvoorstel voor inrichting van een Condo in. Net iets meer dan de helft van de inzenders is jonger dan 40 jaar oud. Het grootste gedeelte van de inzenders werkt als architect en heeft een ontwerpbureau binnen de Nederlandse grenzen. Bijna alle overige deelnemers zijn werkzaam als (ruimtelijk) ontwerper of meubelmaker. De inzendingen werden beoordeeld door een deskundige jury. Deze koos 5 genomineerden en wees uiteindelijk een winnaar aan.

Sint Trudo is voornemens het winnend ontwerp uit te voeren. Dat betekent dat het ontwerp in teamverband

4

5


Beoordeling van de plannen De uitvraag prikkelde 37 ontwerpers om een ontwerpvoorstel in te dienen. De verschillende teams leverden deze anoniem aan, zodat anonimiteit ook bij de jurering kon worden gewaarborgd. De beoordeling vond plaats op basis van de onderstaande criteria:

Verklaring van eigendom en in het andere geval het plaatsen naam ontwerpbureau op de inzending.) Voorts schoof ze in deze fase van jurering nog geen andere projecten definitief opzij. De jury besloot de technische en financiële haalbaarheid van de genomineerde projecten af te wachten. De jury nomineerde vervolgens 5 plannen.

• Gebruikswaarde en belevingswaarde van de ruimtelijke structuur (ruimtelijkheid, lucht en licht, detaillering en ordelijkheid). • Creativiteit, innovativiteit en inventiviteit met betrekking

De 5 genomineerde inzendingen zijn vervolgens door de haalbaarheidscommissie getoetst op financiële haalbaarheid en technische uitvoerbaarheid en op aspecten van beheer en exploitatie. Van deze bevindingen werd

tot concept van het ontwerp en de functie. • Mate van verbijzondering van het interieur van de Condo. • Duurzaamheid. • Financiële haalbaarheid.

verslag gedaan aan de jury, die de resultaten van deze toets meenam in haar eindoordeel op 2 mei 2017. Jury De vakjury bestond uit de volgende leden: • Jurgen Bey, hoofd van Sandberg Instituut en ontwerper Studio Makkink & Bey (juryvoorzitter) • Pieter Buijs, bewoner van Strijp-S • Marcel van Dooremalen, Senior adviseur beleid en strategie Sint Trudo • Jarrik Ouburg, HOH Architecten en Fellow Academie van Bouwkunst Amsterdam • Lonny van Ryswyck, ontwerper Atelier NL (Trudo Lab) • Anne van Strien, Ruimtemaker bij BEECKK Ruimtemakers (Trudo Lab) Als secretaris van de jury trad Marieke Berkers op (zonder stemrecht). De jury was onafhankelijk van de deelnemers en deed een autonome uitspraak.

De volgorde van deze criteria is willekeurig. Toetsing Een toetsings- en haalbaarheidscommissie bestaande uit de secretaris van de prijsvraag, een vertegenwoordiger van de uitschrijver en de beoogd bouwer van het winnend ontwerp toetsten of de inzendingen voldeden aan de wedstrijdregels zoals genoemd in het wedstrijdprogramma (ook het vraag & antwoorddocument met antwoorden op gestelde vragen van (potentiële) deelnemers maakte deel uit van het programma). Resultaat van de toetsing was een toetsingsrapport dat door de secretaris van de jury is ingebracht in de jurering die plaatsvond op 11 april 2017. De jury heeft kennisgenomen van de opmerkingen van de toetsingscommissie. Ze diskwalificeerde 2 projecten op formele gronden (in het ene geval het ontbreken van een

6

7


Juryrapport De jurering van de Condo prijsvraag vindt plaats bij Stichting Trudo op de Torenallee in Strijp-S. De juryleden kijken uit op de skatehal waaroverheen de Condo-toren gebouwd gaat worden. Met de locatie helder in beeld start het proces van jureren. Eerst stelt de jury de opgave nog eens scherp en spreekt ze doelstellingen en criteria door. De vraag rijst hoeveel woningen in de Condo-toren gevuld zullen gaan worden met het uiteindelijk winnend resultaat. Zoeken we een heel innovatief voorstel dat bij wijze van experiment in een ruimte gebouwd kan worden om te onderzoeken hoe het wonen in de Condo-toren zou kunnen werken, of zoeken we een voorstel dat de hele toren zou kunnen vullen en daarmee wellicht wat minder vooruitstrevend zal zijn? Afgesproken wordt uit te gaan van een oplossing die het experimentele overstijgt en eventueel geschikt is voor een talrijkere uitvoer. 9


Voorts is het beoordelen geslagen. Alle voorstellen zijn op tafels door de ruimte heen uitgestald. Meanderend door de ruimte bekijken de juryleden alle voorstellen in een lange eerste ronde. Daarbij noteren ze allen een persoonlijke top 7. Deze bespreekt de jury vervolgens, staande rondom een tafel waar de inzendingen uit ieders top 7 een plekje krijgen. Die tafel vult zich razendsnel. Van een breed gedeelde gezamenlijke top 7 is nog lang geen sprake. Nog voordat het gesprek over de individuele inzendingen van start gaat spreken alle juryleden hun eerste indruk over het geheel aan inzendingen uit. Dit gesprek blijkt zwoegen geblazen. Bij de jury is een kritische toon meteen hoorbaar. De prijsvraag snijdt een actueel thema in wonen aan. Wat wordt het Nieuwe Wonen wanneer je faciliteiten op gebouwniveau en publiek domein deelt met je buren? Wat kan mijn eigen huis zijn als ik koken in de plint heb? De jury is op zoek naar innovatieve antwoorden, maar vindt weinig innovatie in de inzendingen. Vrijwel iedereen heeft zich geconcentreerd op het ontwerpen vanuit de opgegeven 50 vierkante meter. Teleurstellend, want de vierkante meters in de gedeelde ruimten van het gebouw of het publieke domein zullen van enorme invloed zijn op het programma en de ruimtelijke indeling van de Condo-woning zelf. Daarmee is de insteek van de prijsvraag anders dan de uitkomst. Inzoomend op de oplossingen valt op dat ontwerpers ruimtelijk een heel divers antwoord geven op de gestelde opgave. De jury stelt deze diversiteit zeer op prijs. Er zijn verschillende benaderingen te onderscheiden: bijvoorbeeld werken met losse elementen in de ruimte of met in- en uitschuifbare elementen. De grootste groep ontwerpers gaat uit van één element. Deze oplossingswijze brengt

10

ook beperkingen met zich mee. Veel ontwerpers denken in vierkante meters in plaats van in kubieke meters. Ze plaatsen een element in de ruimte, in plaats van dat ze ruimte maken. Volgens sommige juryleden dringen ontwerpers zo, met het vol-ontwerpen van de kleine ruimte, een identiteit op aan bewoners. ‘Woon je in een woning of in een product?’ vragen de juryleden zich dan af. De jury vindt dat kwalijk, want is van mening dat bewoners van een Condo-woning - letterlijk - de ruimte moeten hebben in hun woning zelf identiteit te maken. Voorts mist bij veel inzendingen een innovatieve visie op materiaalgebruik. Dat is jammer, want met keuze voor materiaal kan een project zich juist onderscheiden van standaardoplossingen. Nu tonen veel projecten een weinig uitgesproken beeld. Ook duurzaamheid komt zeer spaarzaam aan de orde, terwijl het een van de criteria was van de opgave. De jury stelt de vraag waarom het geheel aan inzendingen teleurstelt wat innovatie en creativiteit betreft. Misschien was de beperking in de uitvraag niet groot genoeg. De prijsvraag vroeg om het huisvesten van noodzakelijke functies van een woning in relatie tot een gebouw waarin gedeelde faciliteiten zijn. Mogelijk had de opgave scherper en meer concreet moeten benadrukken dat de Condo-woning in de context van het Nieuwe Wonen, met een intensief gebruik van (semi)-publieke functies, ontworpen diende te worden. In de vraag had ook wat meer nadruk kunnen liggen op het sociale aspect van de opgave: samen wonen, samen werken en samen leven. Daarnaast constateert de jury dat de periode tussen de uitvraag en inleverdatum kort was. Dat heeft ontwerpers mogelijk belemmerd in het doordenken van de maatschappelijke vraag achter de opgave en het meer in detail uitwerken van opgaven wat betreft duurzaamheid en

11


materialisatie. Het Nieuwe Wonen is bovendien een actuele kwestie. Daardoor is hij wellicht voor velen nog te weinig bediscussieerd en daarmee scherp gesteld om van een ontwerpslag te voorzien. Van algemeen beeld naar longlist Om het potentieel aan inzendingen wat duidelijker te krijgen besluit de jury de projecten op te delen in families. Zo ontstaat een gesprek over de voor- en nadelen van wijzen van aanvliegen van de Condo-Prijsvraag. Al discussiërend ontstaat een longlist van projecten die volgens de jury het beste aansluiten bij de gestelde eisen van beoordeling. Alle projecten die op de longlist belandden komen ter sprake in de onderstaande alinea’s. De jury filtert uit de inzendingen 6 manieren om naar de Condo-opgave te kijken. De overgrote meerderheid van de inzenders vertaalt de oplossing als een blok in de ruimte. Daarbij springt de inzending CORE living boven de andere uit. Het project presenteert een complete kern met alle noodzakelijke functies zoals sanitair, keuken, kastruimte, schachtruimten en installaties. Het is een van de enige inzendingen die nadenkt over duurzaamheid vanwege het voorstel de materialisatie in bamboe uit te voeren en circulair uit te voeren, al blijft onduidelijk hoe het team circulariteit precies interpreteert. Inzending Rumah Kecil neemt de sanitaire ruimte als uitgangspunt van het blok. Het is als een meubelstuk in de ruimte geplaatst, met aan de buitenzijde van dit blok een compacte keuken, afsluitbaar met een vouwwand. Het blok is zo in de ruimte gesitueerd dat een gangetje ontstaat van de buitendeur naar binnen en de overgang publiek privé wordt verzacht. De jury prijst Rumah Kecil vanwege de kwaliteit in denken, maar mist die kwaliteit enigszins in de uitvoering.

12

Een tweede groep inzendingen deelt de ruimte op in zones. Project Eenoudergezinscondo snijdt een belangrijk, maatschappelijk thema aan: betaalbare woningen voor eenoudergezinnen zijn amper beschikbaar. De inzenders van dit project stellen dat deze doelgroep anders leeft dan alleenstaande huurders, maar misschien wel even urban wil wonen. Ze ontwerpen daarom een gezoneerd huis waar het kind een aparte kamer wordt gegeven en de ouder een moderne bedstee, die bij de woonkamer te betrekken is door schuifwanden. Project Z Condo is een concept waarin de beweging van de bewoners gedurende de dag bepalend is in de verdeling van de ruimte in zones. Daarmee tonen de ontwerpers van dit plan visie over het dagelijks leven in een kleine ruimte. De derde familie groepeert inzendingen waarbij alles heel klein is gemaakt. Vaak ingegeven door de ambitie zoveel mogelijk functies en programma van een standaardwoning kwijt te kunnen in de kleine ruimte. Wonen in een stedelijk fort is bijvoorbeeld zo’n inzending. Dikke muren met bergruimte houden kleine kamers uit in de ruimte. Het gevaar van alles klein maken is dat er oplossingen ontstaan die doen denken aan wonen in een caravan, aldus de jury. Dan zijn er inzendingen die vanuit het vloervlak denken en dat als bewegend object in de ruimte plaatsen. De inzendingen Kajuit en On top of the world zijn zo te bezien. Inzending Kajuit heeft alle noodzakelijke functies in een compact blok opgelost op een podium met daaronder bergruimte. Voor de vrije ruimte bedacht het team vloeren die bewoners kunnen ophijsen of laten zakken. Met deze vloeren heeft de bewoner plots 80 vierkante meter ter beschikking. Het team van On top of the world ontwierp verschillende vlakken in hoogten waardoor verschillende

13


relaties en zichtlijnen tussen de verschillende functies ontstaan. Vloervlakken kunnen bewegen, waardoor vlakken verbonden kunnen worden. Zo zijn ze flexibel in gebruik. De geboden oplossingen in deze categorie zijn behoorlijk complex in gebruik. De jury plaatst dan ook vele kanttekeningen bij deze inzendingen. Wie zit erop te wachten om dag in dag uit een bed omhoog te takelen voor het slapen gaan? En zijn deze inzendingen met veelal complexe technische structuren wel duurzaam in beheer?

Ten slotte ziet de jury een verzameling van inzendingen waar bouwsels uit in- en uitklapbare elementen bestaan. Project Ilse & Oscar is daar een goed voorbeeld van. Dit project bestaat uit een kern met uitschuifbare elementen zoals een bed. Tegelijkertijd kan het slapen door een uitschuifbare wand ook afgeschermd worden van de rest van de ruimte. Het in- en uitschuiven van elementen helpt zo om verschillende fases van het leven gedurende een dag vorm te geven. Project En Suite borduurt voort op de gedachte van de aloude en-suite kamer. Vaste kasten met schuifdeuren scheiden 4 functies. Via een rail in de vloer en het plafond

Een kleine groep inzendingen bestaat uit losse elementen. Die zijn los van elkaar in de ruimte geplaats. De jury is gecharmeerd door deze denkrichting, want hiermee voorkom je dat de ruimte volgebouwd wordt en geef je bewoners de gelegenheid ruimte open te laten of zelf nog elementen toe te voegen. Het voorstel Condo Luce lijkt bijna op een bouwpakket. De inzending biedt een witte stalen constructie en een hele serie licht houten inbouwelementen. Bewoners kunnen kiezen welke elementen ze in het frame passen al naar gelang hun woonwensen. Je kunt ervoor kiezen hoog te slapen, of juist niet. Daardoor – en dat waardeert de jury – kan de ruimte open of vol zijn al naar gelang de wensen van de bewoners zelf. Het is wel een wat ingewikkeld project in toepassing, aldus de jury, en mist de luxe-uitstraling die in de opgave gevraagd werd. De inzending Voor Treden presenteert een multifunctioneel trap-element. Elk plateau heeft een eigen functie: bijvoorbeeld bed, keuken of zitten. Zo kunnen er meerdere, losse ruimtes gemaakt worden, zonder dat de ingreep de ruimtelijkheid van de Condo tenietdoet.

14

van de Condo kunnen bewoners de verschillende kastdelen verschuiven naar veel verschillende posities. De jury vindt het plan interessant, maar is ook kritisch. Het principe van schuiven lijkt handig, maar lost het meest ingewikkelde programma – sanitair – niet op binnen de formule. De badkamer is buiten de plattegrond geplaatst. Van longlist naar shortlist De zoektocht naar de juiste balans tussen alle eisen en wensen en het verlangen naar een innovatief antwoord op het Nieuwe Wonen levert bij de jury veel discussie op. Sommige inzenders presenteren een sterk uitgangspunt dat consequent is doorgevoerd, maar waarin nauwelijks over de essentie van een Condo-woning is nagedacht. Anderen denken wel na over de beleving in de Condowoning, maar leveren een eindbeeld wat niet overeenkomt met de realiteit. Meestal heeft dat te maken met een te positieve maatvoering in de tekening ten opzichte van de werkelijkheid en/of een schamele materialisering of detaillering.

15


De jury nomineert de volgende vijf inzendingen: Change the scene Ontwerp: Theo Franken (IAA Architecten) Teamleden: Marko Matic, Umut TĂźrkmen en Jochem de Jongh CORE-living Ontwerp: Tim de Graag Teamleden: Mark Gijsbers Ilse & Oscar Ontwerp: Branka Vuksanovic Teamleden: Monique Luttikhuis en Una Duric Wonen in een stedelijk fort Ontwerp: Riemer Postma (nieuwe architecten). Teamleden: Joep Windhausen, Roderik van der Meulen, Nico Leferink Z Condo Ontwerp: Joris Gesink (JSQ Studio). Teamleden: Sebastiaan van Heusden en Quinten Boumann

16

17


Prijswinnaar Elk genomineerd project heeft een zekere slimmigheid, maar tijdens de tweede juryronde plaatsen juryleden ook verschillende kanttekeningen bij de projecten. Het toetsingsdocument doet de jury realiseren dat beheer een nog belangrijker punt van aandacht is dan ze het in eerste instantie al achtte. Ook financiĂŤle haalbaarheid speelt een rol bij de uiteindelijke keuze naar een winnaar. De projecten Ilse & Oscar en Wonen in een stedelijk fort bevinden zich in de gevarenzone wat beheer en financiĂŤle haalbaarheid betreft en vallen mede daardoor af.

19


Uiteindelijk buigt de jury zich nog eens over de 2 inzendingen die haar het meest charmeren. Dit zijn Change the scene en Z Condo. Deze projecten zijn overtuigend in hun benadering en tonen een eigen, complete en waardevolle uitwerking van de opgave. Daarbij roept Z Condo de meeste vragen op. Biedt de inzending wel voldoende ruimtelijkheid? De jury vindt het lastig een positief antwoord te geven op basis van het gepresenteerde materiaal. De jury wijst uiteindelijk op basis van een beoordeling binnen alle gestelde kaders unaniem project Change the scene aan als winnaar van Condo Prijsvraag. Winnaar De inzending Change the scene blinkt uit in ruimtewerking. Het project blijft daardoor dicht bij de kern van de prijsvraag. De ontwerpers geven een nauwkeurig uitgewerkt antwoord op de opgave hoe een 50 vierkante meter grote Condo ruimtelijk, betaalbaar en luxueus te ontwerpen. Daarbij namen ze in ogenschouw dat elders in het gebouw gedeelde faciliteiten te vinden zijn. Ze nemen het concept van de Condo serieus, maar ook de bewoner. De woning biedt namelijk naast comfort en gebruikskwaliteit ook voldoende vrije ruimte aan huurders voor het toevoegen van eigen meubilair of spullen en daarmee het geven van een eigen identiteit aan de plek.

20

Change the scene Ontwerp: Theo Franken (IAA Architecten) Teamleden: Marko Matic, Umut TĂźrkmen en Jochem de Jongh Het team ontwerpt enkel en precies wat je nodig hebt: een eenvoudig kookeiland, een verhoogd bed met trap en tafel. Dit meubilair is uitgevoerd in cortenstaal en staat los van elkaar in de ruimte. De Condo heeft een zekere lichtheid, doordat de ruimte heel open is gehouden. Met lichtdoorschijnende gordijnen en lichtbeĂŻnvloeding kunnen bewoners verschillende sferen maken. Zo ontstaan zones in de woning en ontstaat een heldere scheiding tussen de binnenruimte en de buitenwereld. In het verlengde van de entree ligt een zogenaamd off-stage deel: een badkamer en kleine berging. In de andere wand is een wandkast weggewerkt. Deze inzending koos het maken van ruimte als uitgangspunt. Het team ontwerpt een decor en losse elementen, maar laat de bewoners voldoende ruimte om de kamer zelf in te richten. Dat wat de bewoner straks in zijn huis doet, bepaalt de ruimte. Het team zorgt ervoor dat de basis goed is, door het bieden van een slimme plattegrond. Een wand opgedikt met kasten springt niet in het oog en zorgt voor voldoende opbergruimte en de losse elementen in de Condo zorgen voor de grote mate van ruimtelijkheid. De materiaalkeuze van dit team - cortenstaal - is volgens de jury wel wat uitgesproken en sfeerbepalend.

21


De winnaar

Change the scene Nooit eerder was er zoveel kleur te zien als in de nieuwe woontoren op Strijp-S, al van verre vallen de schakeringen op die van verdieping tot verdieping verschillen. Achter de volledig glazen gevels roepen expressieve afbeeldingen op wanden en plafonds eigen sferen op.

23


Eenmaal binnen in je eigen condo verrast de luxe, de ruimtelijkheid en het weidse uitzicht. Je bent on-stage! Daar beneden ligt de uitgestrektheid van het bedrijvige Eindhoven, hier ben jij. Jouw condo is het tegenwicht voor de wereld buiten.

Met een trapje kom je bij je bed, in een verlaagd deel kun je er langs lopen zonder je hoofd te stoten aan het plafond. Ondoorzichtige gordijnen rondom zorgen ervoor dat je je daar kunt afsluiten voor de rest van je condo. Onder het bed kun je staan, maar je kunt er ook je tafel plaatsen en zittend genieten van het uitzicht op de grote stad.

Het karakteristieke meubilair is precies wat je nodig hebt: een eenvoudig kookeiland, een grote tafel waaraan je kunt werken en eten en een bed in de hoogte, meer niet. En verder semitransparante gordijnen die samen met een uitgekiend lichtplan de ruimte totaal kunnen veranderen.

In het verlengde van de entree ligt het off-stage deel: een natte cel en een kleine berging. Aan de andere wand vind je een wandkast voor je schoenen, je kleren en andere decorstukken.

Sluit of open een gordijn en je bent in een nieuwe scene beland, je waant je ergens anders.

Theo Franken (IAA Architecten)

24

25


CHANGE THE SCENE

CHANGE THE SCENE ENTREE kastenwand

Nooit eerder was er zoveel kleur te zien als in de nieuwe woontoren op Strijp-S, al van verre vallen de schakeringen op die van verdieping tot verdieping verschillen. Achter de volledig glazen gevels roepen expressieve afbeeldingen op wanden en plafonds eigen sferen op. eten - werken

Eenmaal binnen in je eigen condo verrast de luxe, de ruimtelijkheid en het weidse uitzicht. Je bent on-stage! Daar beneden ligt de uitgestrektheid van het bedrijvige Eindhoven, hier ben jij. Jouw condo is het tegenwicht voor de wereld buiten. WC

Het karakteristieke meubilair is precies wat je nodig hebt: een eenvoudig kookeiland, een grote tafel waaraan je kunt werken en eten en een bed in de hoogte, meer niet. En verder semitransparante gordijnen die samen met een uitgekiend lichtplan de ruimte totaal kunnen veranderen. Sluit of open een gordijn en je bent in een nieuwe scene beland, je waant je ergens anders.

berging

Met een trapje kom je bij je bed, in een verlaagd deel kun je er langs lopen zonder je hoofd te stoten aan het plafond. Ondoorzichtige gordijnen rondom zorgen ervoor dat je je daar kunt afsluiten voor de rest van je condo. Onder het bed kun je staan, maar je kunt er ook je tafel plaatsen en zittend genieten van het uitzicht op de grote stad. wonen - slapen

In het verlengde van de entree ligt het off-stage deel: een natte cel en een kleine berging. Aan de andere wand vind je een wandkast voor je schoenen, je kleren en andere decorstukken.

koken douche

ON-STAGE

ON-STAGE

glaspaneel

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

OFF-STAGE

OFF-STAGE

PRINCIPE PLATTEGROND SCHAAL 1:50 off-stage functionele strook met opslagruimte

slapen

off-stage kastenwand

GSEducationalVersion

SLAPEN

gevouwen en gelast staal 4-8 mm

KOKEN

tafel

kookplaat - oven/magnetron - vaatwasser - koelkast - spoelbak

keukenelement

GSEducationalVersion

A

kookplaat oven/magnetron vaatwasser koelkast spoelbak

TAFEL

A

gevouwen en gelast staal 4-8 mm

PRINCIPE PLATTEGROND SCHAAL 1:100

DOORSNEDE A-A SCHAAL 1:100

DECOR

fotocollages en gordijnen

GSEducationalVersion

SHEET 1/2

SHEET 2/2


Genomineerden

29


OCORE-living Ontwerp: Tim de Graag Teamleden: Mark Gijsbers

Ilse & Oscar Ontwerp: Branka Vuksanovic Teamleden: Monique Luttikhuis en Una Duric

Ondertitel van dit plan is One core, five lifestyles. Het plan is dan ook sterk vanuit de beleving bedacht. De makers ontwierpen een prefab kern van ruim 8 vierkante meter waarin alle noodzakelijke functies zijn opgenomen. Omdat dit element flexibel in de ruimte staat kunnen verschillende plattegronden worden gemaakt. Je kunt als bewoner de opstelling kiezen die het beste past bij wat je

Wonen in een ‘zakmes’, dat is in een notendop wat dit plan behelst. De kern van het ontwerp bestaat namelijk uit een module met uitschuifbare onderdelen. Met het uitschuiven maken de bewoners verschillende leefsituaties. Slapen kan in privacy door de ruimte af te schermen met een een uitschuifbare wand. De module kan prefab gemaakt worden en heeft een custom-made afwerking in HPL.

op dat moment wilt doen. Het project heeft een duurzame uitvoering: de kern is gemaakt van houtskeletbouw en bekleed met een duurzame bamboe afwerking. De jury vindt dit plan functioneel behoorlijk compleet en is zeer te spreken over het feit dat de inzenders sterk vanuit bewoners dachten. Dat de ontwerpers duurzaamheid meenamen in hun uitwerking geldt voor de jury als een verademing, omdat weinig andere inzendingen daar aandacht aan schonken. Tegelijkertijd vinden de juryleden de uitwerking van het thema duurzaamheid weer wat mager. Als de materialen in de regio gemaakt kunnen worden zou dat een sterk punt zijn, denkt de jury hardop door. Toch overtuigt het plan niet helemaal. Het is wat gewoontjes en lijkt bovendien erg op de al gerealiseerde, slimme ‘Cubes’ in het gebouw Anton & Gerard op Strijp-S.

30

De jury karakteriseert het plan als een rots. De toilet en badkamer zijn slim uit het zicht weggewerkt. De beleving van deze ruimte past bij een hotelervaring, aldus de jury, aangezien het ontwerp zeer sfeerbepalend is. Het is de vraag of een dergelijke beleving als thuissituatie werkt. Als gedachte is het uitklappen logisch, maar gaat het in de praktijk ook werken, vraagt de jury zich af. Er zijn zorgen over het beheer van dit project vanwege de uitschuifbaarheid. Uit de haalbaarheidstoets wordt dit punt ook als kritiek aangemerkt, temeer daar het budget voor uitvoer van de elementen beperkt is. Daarnaast vraagt de jury zich af of het in- en uitklappen voor bewoners wenselijk is.

31


Wonen in een stedelijk fort Ontwerp: Riemer Postma (nieuwe architecten) Teamleden: Joep Windhausen, Roderik van der Meulen, Nico Leferink

Z Condo Ontwerp: Joris Gesink (JSQ Studio) Teamleden: Sebastiaan van Heusden en Quinten Boumann

De inzenders van Wonen in een stedelijk fort wilden het maximale halen uit elke ruimte binnenin de envelop, zowel horizontaal als verticaal. Dat doet het team door het maken van een ‘kasteel’: het plaatst dikke wanden waarin allerhande functies en bergruimte zitten in de ruimte en kerft vervolgens als het ware verschillende kamers met eigen functie uit in

De Z Condo deelt de ruimte op in 3 zones door het plaatsen van 2 schijven. Deze schijven herbergen functies zoals de keuken, badkamer en bergruimte. Ze staan in relatie met de open gevel, waardoor er overal licht is. De beweging van de bewoners gedurende de dag bepaalt de verdeling van zones. De volledige ruimte wordt daardoor nooit in één oogopslag ervaren, maar tijdens het bewegen door de ruimte opent de

de ruimte. Afhankelijk van de behoefte aan privacy zijn de ruimtes op verschillende hoogtes gemaakt.

ene ruimte zich na de andere. Het zijn de lange diagonale zichtassen die de ruimtes visueel met elkaar verbinden.

Alsof je op vakantie gaat in eigen huis, zo beziet de jury deze inzending. Elke ruimte biedt een eigen sfeer. Zo krijg je in elke kamer een andere woonervaring. Tegelijkertijd dringt de vraag zich op of deze opgave voldoet aan de opgave van de prijsvraag. Door over de gehele ruimte blokjes te maken doe je ook de gedachte van de Condo teniet. Je maakt een gewoon huis, maar dan in miniformaat. Voor het leggen van deze bijna stedenbouwkundige puzzel blijkt 50 vierkante meter toch wel heel erg klein.

Z Condo slaagt erin met 2 elementen een aantal goed ontworpen ruimtes te maken, zoals een werkkamer en keuken. Dat is best knap op zo’n klein oppervlak. Per ruimte heb je bovendien alle functies bij de hand. Met het plaatsen van het douchen publiek aan de gevel krijgt het project een spannend randje. De jury spreekt lang over dit project. Zou het nu werken of niet; doet de ruimte met de 3 zones en alle elementen niet te krap aan? Ook had de jury het plan beter gevonden als de muren niet van gevel tot gevel doorliepen. Dan had de Condo meer ruimtelijkheid gehad. Nu is de inrichting erg bepalend omdat hij de hele ruimte inneemt en er geen flexibiliteit in functionele indeling bestaat.

32

33


CORE-living Op Strijp-S vestigt zich een nieuwe groep mensen die kiezen voor een kleine woning in een bruisende stad. Goede voorzieningen en een hoogwaardige woning zijn daarbij belangrijke factoren. Uit onderzoek van Motivaction (onderzoek: Glocalities, 2014) blijkt dat deze zogeheten Millenials uit diverse segmenten (sub-doelgroepen) bestaan die elk hun eigen lifestyle hebben. Dit voorstel probeert een antwoord te bieden op de vraag een compacte plattegrond te ontwikkelen die afgestemd is op de wensen van deze diverse groep potentiĂŤle gebruikers.

35


Deze groep zoekt naar dagelijks comfort, luxe en ruimte op slechts 50m2. Omdat de ruimte beperkt is, evenals het budget, zijn keuzes onvermijdelijk. Juist in een kleine ruimte zou gezocht moeten worden naar flexibele oplossingen die passen bij de gebruiker. Om een hoogwaardige afwerking mogelijk te maken comprimeren we het budget in een compacte kern.

Voorgesteld wordt een prefab unit van ruim 8m2. Deze kern is hijsbaar en op een vrachtwagen te vervoeren. Door de kern te optimaliseren en functies zoals toilet, douche en afzuiging rondom een centrale schacht te plaatsen, kan de unit compact en kostenefficiĂŤnt uitgevoerd worden. Bovendien maakt het de overige ruimte rondom de kern vrij indeelbaar.

Deze kern bevat alle noodzakelijke functies zoals sanitair, keuken, kastruimte, schachtruimten en installaties. Er worden verschillende plattegronden geconfigureerd

De kern is opgebouwd uit houtskeletbouw elementen en bekleed met een duurzame bamboe afwerking. Enkele natuurstenen details geven de unit een bijzonder

door de kern op diverse manieren in de plattegrond te plaatsen. Hierdoor kan optimaal ingespeeld worden op de wensen van de diverse lifestyles. Door de plattegrond af te stemmen op de lifestyle kan een gevoel van overmaat en luxe gecreĂŤerd worden. Zo heeft de een wellicht behoefte aan een grote werkplek, terwijl een andere bewoner haar kleding in een mooie inloopkast kwijt kan. Bovendien krijgt de bewoner veel meer het gevoel dat zijn of haar woning specifiek voor hem of haar ontworpen is. Door de kern niet verdiepingshoog te maken, oogt de woning ruimer en bieden we gebruikers de mogelijkheid om een bijzondere functie zoals een bibliotheek, een extra slaapplek of een lage lounge te realiseren.

hoogwaardige uitstraling. De unit wordt (grotendeels) circulair uitgevoerd zodat de milieubewuste doelgroep zich kan identificeren met het product.

36

Tim de Graag

37


CORE-living

One core, five lifestyles

Op strijp-S vestigt zich een nieuwe groep mensen die kiezen voor een kleine woning in een bruisende stad. Goede voorzieningen en een hoogwaardige woning zijn daarbij belangrijke factoren. Uit onderzoek van Motivaction (onderzoek: Glocalities,2014) blijkt dat deze zogeheten Millenials uit diverse segmenten (sub-doelgroepen) bestaan die elk hun eigen lifestyle hebben. Dit voorstel probeert een antwoord te bieden op de vraag een compacte plattegrond te ontwikkelen die afgestemd is op de wensen van deze diverse groep potentiële gebruikers.

Deze groep zoekt naar dagelijks comfort, luxe en ruimte op slechts 50m2. Omdat de ruimte beperkt is, evenals het budget, zijn keuzes onvermijdelijk. Juist in een kleine ruimte zou gezocht moeten worden naar flexibele oplossingen die passen bij de gebruiker. Om een hoogwaardige afwerking mogelijk te maken comprimeren we het budget in een compacte kern. Deze kern bevat alle noodzakelijke functies zoals sanitair, keuken, kastruimte, schachtruimten en installaties. Er worden verschillende plattegronden geconfigureerd door de kern op diverse manieren in de plattegrond te plaatsen. Hierdoor kan optimaal ingespeeld worden op de wensen van de diverse lifestyles. Door de plattegrond af te stemmen op de lifestyle kan een gevoel van overmaat en luxe gecreëerd worden. Zo heeft de een wellicht behoefte aan een grote werkplek, terwijl een andere bewoner haar kleding in een mooie inloopkast kwijt kan. Bovendien krijgt de bewoner veel meer het gevoel dat zijn of haar woning specifiek voor hem of haar ontworpen is. Door de kern € niet verdiepingshoog te maken, oogt de woning ruimer en bieden we gebruikers de €€slaapplek of een mogelijkheid om een bijzondere functie zoals een bibliotheek, een extra lage lounge te realiseren. € TRADITIONEEL TWEEKAMER APPARTEMENT

CONDO-S

€ binnenwanden

€€

binnenwanden

€€€€

sanitair

badkamer

keuken

€€€ installaties

€€€ €€ keuken

installaties

Voorgesteld wordt een prefab unit van ruim 8m2. Deze kern is hijsbaar en op een vrachtwagen te vervoeren. Door de kern te optimaliseren en functies zoals toilet, douche en afzuiging rondom een centrale schacht te plaatsen, kan de unit compact en kostenefficiënt uitgevoerd worden. Bovendien maakt het de overige ruimte rondom de kern vrij indeelbaar. De kern is opgebouwd uit houtskeletbouw elementen en bekleed met een duurzame bamboe afwerking. Enkele natuurstenen details geven de unit een bijzonder hoogwaardige uitstraling. De unit wordt (grotendeels) circulair uitgevoerd zodat de milieubewuste doelgroep zich kan identificeren met het product.

TRADITIONEEL TWEEKAMER APPARTEMENT

CONDO-S

€ binnenwanden

€€

binnenwanden

€€

€€€€

sanitair

€€

installaties

badkamer

Concept

keuken

€€€ €€€ installaties

keuken

CONDO-S

CONDO-S

€ binnenwanden

€€

innenwanden

€€

€€€€

sanitair

badkamer

De doelgroep en de core

€€€ €€ keuken

installaties

1. budget comprimeren

2. Modulair, prefab & hijsbaar vanaf truck

3. Een flexibele plattegrond

Binnenwanden, keuken, sanitair, installaties en schachtruimtes worden gecomprimeerd in een prefabunit. Deze compacte kern wordt hoogwaardig uitgevoerd en draagt bij aan een gevoel van luxe en comfort in het dagelijks gebruik.

De kern wordt prefab gefabriceerd uit HSB en duurzame materialen. De kernen worden naar de bouwplaats gebracht en inclusief sanitair en keuken op hun plek geplaatst.

De prefab kern kan op diverse manieren in de plattegrond gepositioneerd worden. Hierdoor kunnen verschillende plattegronden geconfigureerd worden die inspelen op de specifieke eisen van de gebruiker. De meest gewenste functies kunnen met overmaat ingepast worden.

CONDO-S

GSPublisherEngine 0.93.100.100

GSPublisherEngine 0.93.100.100

One core, five lifestyles

Reservering installatieruimte

Achievers

Conservatives

Creatives

Challengers

Socializers

Netwerken, familie & gemeenschapszin.

Traditities, etiquette en een georganiseerd leven.

Idealisme, zelfontplooiing en cultuur.

Geld, risico en avontuur.

Entertainment, vrijheid & familiewaarden.

CORE, Indeling & functies

+2.700

+2.400 +2300 (Bouwbesluit)

Badkamer met dubbele wastafel en royale inloopdouche

Kledingkasten Peil = 0

Optioneel: Trap naar +1 met onderliggende bergruimte

Seperaat toilet. Ingang niet aan de gebruiksruimtes.

Meterkast in de prefab unit, bij de entree en aan de schacht Afbeelding: Uitgevouwen weergave van de Core

1.420

120

580

500

Afbeelding: Doorsnede over de Core

120

1.200

120

800

120

600

350

120

2150

600

120

installaties

600

2360

370

€€€

600

Wasmachine aansluiting

keuken met hoge voorraad kast.

Centrale schacht met daaraan toilet, douche en afzuiging keuken Reservering installaties aan de schacht


Ilse & Oscar Ilse en Oscar wonen graag in de stad en genieten volop van het stadsleven. Naar de bioscoop, het theater of naar een concert, met vrienden een terrasje pakken na een dag hard werken: de stad is voor hen ĂŠĂŠn grote, bruisende speeltuin. Thuis is voor hen een plek waar ze kunnen genieten en ontspannen, tot rust kunnen komen in hun sfeervolle, goed georganiseerde crispy condo, voorzien van een geweldig uitzicht op de stad. Hun woning is niet groot qua oppervlakte, maar zeer ruimtelijk. De secundaire functies zijn ondergebracht in een module, zodat het grootste deel van de ruimte gebruikt kan worden als leefruimte.

41


Deze inzending - ILSE & OSACR - licht het conceptontwerp voor een multifunctionele module toe die praktisch is in gebruik, helder in vormgeving en rijk in materiaaluitvoering is. Het maakt compact wonen comfortabel en zorgt ervoor dat de privacy van de bewoners wordt gewaarborgd. Waar de één ongestoord kan gaan slapen , kan de ander doorwerken, online surfen of studeren. De module De module is uiterst compact en herbergt diverse functies van het wonen: een badkamer, een keuken met eettafel, verschillende opbergkasten en een tweepersoons bed. Daarnaast is de module voorzien van functionele én sfeerverlichting ( LED back light). De module leent zich uitstekend voor prefabricage en kan eenvoudig op locatie geassembleerd worden.

De positionering van de module in de woning Door de positionering ontstaan er twee zones in de condo. De ruimten vloeien op een vanzelfsprekende manier in elkaar over. Zone 1 is de living, zone 2 is introverter en geënt op functionaliteit. De kern van de module wordt gevormd door de badkamer. Het tweepersoons bed is opgeborgen aan de onderzijde van de unit en is uitschuifbaar. Hiermee wordt essentiële ruimte bespaard en creëert in deze configuratie extra leefruimte. Middels een uitschuifbare wand die vanuit de unit projecteert kan het slaapgedeelte afgesloten worden. De onderdelen van de badkamer worden in gesealde vol kunststof sandwichpanelen met SF- kern uitgevoerd. De wanden van de badkamer worden voorzien met HPL (High Pressure Laminate ). De randafwerkingen van de wanden en de deur bestaan uit opgespoten vol- kunststof en zijn zodanig verbonden dat insijpelend water wordt geweerd. De vloer en de plint vormen één naadloos geheel.

De module transformeert in lijn met en plooit zich aan het dagritme en de activiteiten van de bewoners. De woning - een condo - is gesitueerd in een gebouw dat naast individuele woonruimten een waaier aan verschillende collectieve voorzieningen biedt.

De opbergkasten, de boekenkast en de keukenkastjes worden uitgevoerd in gangbaar plaatmateriaal (triplex, MDF of vergelijkbaar). Het geheel wordt wederom afgewerkt met HPL. De toepassing van HPL voor de afwerking maakt het mogelijk om de modules custom made te maken. De huurders van de condo krijgen hierdoor de mogelijkheid om tussen een aantal aangeboden opties te kiezen, zoals de kleur, de textuur, de glansgraad van de wanden in de badkamer, de kasten en de keuken. Branka Vuksanovic

42

43


Voorbeeld - De wa�de� va� de module met HPL i� houtlook

Condo unit

Module i� ruststa�d

Views Plattegronden/doorsneds/detail Materialen Tekst Vershillende situaties

ILSE � OSCAR

Opber�ruimte

Livi��

Naar de badkamer

Keuke�

Naar de badkamer

Koke� e� ete�

Module i� bedrijf

D� ���� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ����c������������������

View

View

Slape�

Slape� e� werke�

D��� ����c��������������������������������������������������������������������

Impressie module met verlich���

HPL voorbeeldkeuze

S�����������������

S�����������������������

S�������������������

S��������������������������

A�dere keuzemo�elijkhede� I�������� E� �o� veel meer...

D�������� A�A ����

P����������������

D�������� B�B ����

P����������������

ILSE & OSCAR O����� ������


Wonen in een stedelijk fort Wanneer je middenin het bruisende stadsleven wilt wonen, is een klein appartement veel betaalbaarder. Een compacte en beperkte leefruimte in slechts een gebouw zoals vele anderen. Een appartement van ongeveer 50 vierkante meter met een hoogte van 3,6 meter: een condo. Hoe bereik je hierin het weelderige gevoel van ruimtelijkheid? De kwaliteiten van een kasteel zouden voelbaar moeten zijn in dit appartement. Dikke wanden die je even kunnen afsluiten van het bruisende leven. Deze condo omarmd en beschermd je zoals een kasteel dat kan.

47


In tegenstelling tot de gebruikelijke manier van indelen, is dit appartement uitgekerfd in verschillende ruimtes: een gang, eetkamer, woonkamer, slaapkamer en badkamer. Afhankelijk van de behoefte aan privacy zijn de ruimtes op verschillende hoogtes gemaakt. Vervolgens ontstaan er gaten in de dikke muren om de verschillende ruimtes te verbinden. De wanden, die ooit als een bescherming van het kasteel waren, zijn hier uitgekerfd tot een functioneel meubel. Functies zoals de keuken, een toilet, een vensterbank, een extra bed en opbergruimte zitten allemaal verscholen in de condo. Op deze manier wordt het meeste uit elke ruimte binnenin het envelop

De afwerking van de muren wordt gezien als een schil die de invulling van de muren bedekt en deze kan verschillen naar smaak van de huurder. De afwerking zal net als de constructie van de muren van hout zijn. Dit is in contrast met de invulling van de muren die bijvoorbeeld blauw kan worden gestuct, dit is dan ook totaal anders dan de schil ervan. Riemer Postma (nieuwe architecten)

gebruikt, zowel horizontaal als verticaal.

48

49


1

2

Wonen in een stedelijk fort CONDO COMPETITIE

Doorsnede 1:50 Slaapkamer / douche / hal

Doorsnede 1:50 zichtlijn slapen in het prive domein met uitzicht op buiten

Doorsnede 1:50 Woonkamer keuken ‘‘bij feestje’’

Doorsnede 1:50 zichtlijn (connectie) douchen met keuken

CONDO COMPETITIE

CONDO COMPETITIE

Doorsnede woonkamer ‘‘de vensterbank’’

CONDO COMPETITIE

CONDO COMPETITIE

CONDO COMPETITIE

Uitleg Concept CONDO COMPETITIE

Wanneer je middenin het bruisende stadsleven wilt wonen, is een klein appartement veel betaalbaarder. Een compacte en beperkte leefruimte in slechts een gebouw zoals vele anderen. Een appartement van ongeveer 50 vierkante meter met een hoogte van 3,6 meter: een condo. Hoe bereik je hierin het weelderige gevoel van ruimtelijkheid? De kwaliteiten van een kasteel zouden voelbaar moeten zijn in dit appartement. Dikke wanden die je even kunnen afsluiten van het bruisende leven. Deze condo omarmd en beschermd je zoals een kasteel dat kan. In tegenstelling tot de gebruikelijke manier van indelen, is dit appartement uitgekerfd in verschillende ruimtes: een gang, eetkamer, woonkamer, slaapkamer en badkamer. Afhankelijk van de behoefte aan privacy zijn de ruimtes op verschillende hoogtes gemaakt. Vervolgens ontstaan er gaten in de dikke muren om de verschillende ruimtes te verbinden. De wanden, die ooit als een bescherming van het kasteel waren, zijn hier uitgekerfd tot een functioneel meubel. Functies zoals de keuken, een toilet, een vensterbank, een extra bed en opbergruimte zitten allemaal verscholen in de condo. Op deze manier wordt het meeste uit elke ruimte binnenin het envelop gebruikt, zowel horizontaal als verticaal. De afwerking van de muren wordt gezien als een schil die de invulling van de muren bedekt en deze kan verschillen naar smaak van de huurder. De afwerking zal net als de constructie van de muren van hout zijn. Dit is in contrast met de invulling van de muren die bijvoorbeeld blauw kan worden gestuct, dit is dan ook totaal anders dan de schil ervan.

Axonomtrie ingeklapte situatie

Concept logica I VOLLEDIG WAND

Concept logica II

FUNCTIONELE ZONES WORDEN SPARINGEN IN WND

CONDO COMPETITIE

Axonomtrie ingeklapte situatie CONDO COMPETITIE

Axonomtrie uitgeklapte situatie ruimte voor skies / surfboards

Axonomtrie uitgeklapte situatie, een extra bed

CONDO COMPETITIE

CONDO COMPETITIE

Plattegrond 1:50 Ruimtes binnen stedelijk fort CONDO COMPETITIE

Impressie keuken / woonkamer CONDO COMPETITIE

Concept logica III

LOGISCHE VERBANDEN DOOR WAND

Concept logica IV

KLEINE OPENINGEN VORMEN ZICHTLIJNEN NAAR DE ZONES

Doorsnede suggesties in kleur keuze

Doorsnede suggesties in kleur keuze

Doorsnede suggesties in kleur keuze

Doorsnede suggesties in kleur keuze

Impressie woonkamer CONDO COMPETITIE


Z Condo De Condo is een thuisbasis in een dynamische omgeving, een plek om tot rust te komen na een drukke dag. Een inspirerende woonomgeving, die ruimtelijk aanvoelt maar tegelijkertijd een warme plek is.

53


De Condo wordt opgedeeld in 3 zones door het plaatsen van 2 schijven, in de schijven bevinden zich dienende functies zoals keuken, badkamer en bergruimte. In de zones daartussen bevinden zich de woonruimtes. Deze zones hebben altijd een relatie met de open gevel en zijn daardoor licht en voelen open. De zones varieren in breedte afhankelijk van de functie en verschillen in mate van privacy.

De twee schijven zijn kast-achtige elementen die in een houtconstructie gefabriceerd worden. Doordat de elementen van voor tot achter in de woning lopen is het ook eenvoudig om alle techniek erdoorheen te voeren. Hierdoor kunnen stopcontacten verwerkt worden in de plinten van de elementen en kunnen aansluitingen voor verlichting ook door de elementen heen lopen.

De functies zijn zo geplaatst dat ze inspelen op de circulatie van de bewoner gedurende de dag. Deze circulatie door de Condo is zo ontworpen dat de routing zich door een

Z condo past hierdoor naadloos in het interactieve woonconcept met gedeelde voorzieningen, maar voorziet bewoners van een eigen thuis.

sequentie van ruimtes beweegt. De volledige ruimte wordt daardoor nooit in één oogopslag ervaren, maar tijdens het bewegen door de ruimte opent de ene ruimte zich na de andere en zijn het de lange diagonale zichtassen die de ruimtes visueel met elkaar verbinden. Dit zorgt ervoor dat de Condo veel ruimtelijker aanvoelt en creëert telkens een verrassingseffect. Dit ruimtelijke effect wordt versterkt door de elementen in lichte materialen met een frisse kleur uit te voeren.

54

Joris Gesink (JSQ Studio)

55


CONDO

CONDO Aanzicht A

Aanzicht B

Aanzicht C

A

Toevoegen schijven met dienende functies creëert zonering waardoor diepte van de woning wordt benadrukt

Routing op basis van circulatie gedurende de dag Deze route voert zich door een sequentie van ruimtes waardoor de woning ogenschijnlijk groter aanvoelt

Openingen in schijven zorgen ervoor dat de zones in elkaar overvloeien Breedte van de woning wordt benadrukt

Lange diagonale zichtassen verbinden gelijkwaardige functies SLAPEN

KOKEN

WERKEN

WONEN

bergruimte servies

bergruimte

ladder rails kraan fornuis koelkast

kledingkast nacht ’kastje’ garderobe bezemkast

badkamer

boekenkast

douche toilet

B

C

Aanzicht D

D


Colofon Uitschrijver van de prijsvraag: Sint Trudo Projectleiding: Marcel Van Dooremalen (Senior adviseur beleid en strategie Sint Trudo) Secretaris jury en tekst: Marieke Berkers (architectuurhistoricus) Vakjury: Juryvoorzitter Jurgen Bey, hoofd van Sandberg Instituut en ontwerper Studio Makkink & Bey Pieter Buijs, bewoner van Strijp-S, Marcel van Dooremalen, Senior adviseur beleid en strategie Sint Trudo, Jarrik Ouburg, HOH Architecten en Fellow Academie van Bouwkunst Amsterdam, Lonny van Ryswyck, ontwerper Atelier NL (Trudo Lab) en Anne van Strien, Ruimtemaker bij BEECKK Ruimtemakers (Trudo Lab) Vormgeving: Scherpontwerp Met dank aan: Stam+de Koning Bouw

58


Profile for Sint Trudo

Juryrapport condo prijsvraag 2017  

Prijswinnaar van de Condo Prijsvraag is project Change the scene van Theo Franken (IAA Architecten) met Marko Matic, Umut Türkmen en Jochem...

Juryrapport condo prijsvraag 2017  

Prijswinnaar van de Condo Prijsvraag is project Change the scene van Theo Franken (IAA Architecten) met Marko Matic, Umut Türkmen en Jochem...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded