ANBI-vereisten Stichting Students Moving Forward versie 24-2-2022

Page 1

ANBI-vereisten Stichting Students Moving Forward versie 24-2-2022

Gegevens van de stichting ● ● ● ● ● ● ● ●

De naam van de instelling: Stichting Students Moving Forward Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van Stichting Students Moving Forward: 821378089 Ons KvK-nummer: 34361687 Ons (post)adres is: Hoekenrode 10A, 1102 BR Amsterdam. Ons bezoekadres (op afspraak): Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam Ons e-mailadres: info@smff.nl Ons telefoonnummer: 06 – 122 899 62 Onze website: www.smff.nl

Doelstellingen ●

Onze doelstelling volgens de statuten is als volgt: “het leveren van een positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en daarbij een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale cohesie.” Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: ○ het aanbieden van workshops; ○ het organiseren van events; en ○ het geven van loopbaanadvies.

Hoofdlijnen beleidsplan ●

Onze missie: Students Moving Forward streeft naar een toekomst waarin iedere jongere zich volledig kan ontplooien tot een evenwichtige volwassene, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële middelen. Bij Students Moving Forward geloven wij dat jonge mensen, naast de reguliere opleiding of vakkennis, over een aanvullende set aan vaardigheden moeten beschikken om te kunnen omgaan met de verschillende situaties en vraagstukken in het leven. Het beleidsplan van Stichting Students Moving Forward is in hoofdlijnen als volgt te omschrijven: ○ Onttwikkelingsprogramma Act of Change is een 6 maanden durend programma. Het programma biedt een combinatie van een individuele en groepdbegeleiding. Er wordt gewerkt middels korte theorie en veel ervaringsen praktijkgerichte activiteiten. De training is interactief en de precieze

Stichting Students Moving Forward Hoekenrode 10A 1102 BR Amsterdam E info@smff.nl W www.smff.nl KvK 34.361.687 IBAN NL80 INGB 0005 1651 88

Pagina 1 van 3


invulling van de training wordt afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Er wordt een plezierige en veilige sfeer gecreëerd zodat de jongeren durven om persoonlijke ervaringen met elkaar te delen en te leren van en met elkaar. Het programma omvat 4 dagen training NLP van NTI NLP (incl. overnachting, vervoer en maaltijden, terugkom bijeenkomsten en follow-up training in Amsterdam. ○ Jongerencoaches: helpen leerlingen in de eerste klas van het VO de verbinding te maken tussen de aangeleerde vaardigheden tijdens de Life Skills Academy en de eigen situatie. De jongerencoaches zijn ervaringsdeskundigen die de leerlingen adviseren vanuit eigen ervaringen en de kennis die zij hebben opgedaan tijdens onze trainingen. Door middel van het gesprek en samen doen, bijvoorbeeld samen een situatie uitspelen die de leerling als spannend ervaart, maken zij het geleerde direct toepasbaar. De jongerencoaches zijn, naast ouders en verzorgers, de steun en toeverlaat van de leerlingen bij het bereiken van de gestelde doelen en vergroten de kans op een goede overstap. Een jongerencoach heeft wekelijks gemiddeld 1 uur contact met een leerling. Zij ontmoeten elkaar direct na schooltijd op school. In een enkele geval ontmoeten zij elkaar in een buurthuis. ○ Kortdurende trainingen en laagdrempelige inspiratie avonden (masterclasses). Het doel is van deze bijeenkomsten is inspiratie, zelfinzicht en praktische handvatten om verder te komen in de richting die jij wilt. Inkomsten en vermogen: het vermogen van de stichting wordt via giften verworven en wordt beheerd op een bankrekening bij de ING (NL80 INGB 0005 1651 88). Het vermogen wordt aan de bovenstaande activiteiten besteed.

Bestuur en organisatie ● ●

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Rohany Amat (voorzitter), Samantha Gooding (secretaris) en Pieter Riley (penningmeester). Stichting Students Moving Forward kent het volgende beloningsbeleid: het bestuur ontvangt géén beloning voor haar werkzaamheden. Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De programmamanagers zijn er per project beloningsafspraken. Stichting Students Moving Forward hecht veel waarde aan transparantie en integriteit. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Werkzaamheden ●

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van afgelopen jaar is terug te vinden in ons jaarverslag.

Financiële aspecten ●

De financiële verantwoording / onze jaarverslagen kunt u hier raadplegen: ○ Jaarverslagen en jaarrekeningen

Stichting Students Moving Forward Hoekenrode 10A 1102 BR Amsterdam E info@smff.nl W www.smff.nl KvK 34.361.687 IBAN NL80 INGB 0005 1651 88

Pagina 2 van 3


Verkrijging van vermogen: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten. Meer concreet werft de stichting de inkomsten op de volgende wijze: ○ Per project worden fondsen aangeschreven. ○ Op beperkte schaal organiseert de stichting masterclasses en/of workshops. Deze hebben vaak tot resultaat dat deelnemers de stichting financieel steunen. Uitgaven: Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig besteedt aan de betreffende projecten. Dat neemt niet weg dat de stichting ook noodzakelijke voornamelijk “administratieve kosten” moet maken om de stichting draaiende te houden. Dit betreffen zoals de kosten voor de kantoor, website, bankrekening en kantoorartikelen. Om onvoorziene kosten te dekken, streeft de stichting naar een continuïteitsreserve.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze pagina of over de stichting in het algemeen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Het gehele bestuur van Stichting Students Moving Forward

Stichting Students Moving Forward Hoekenrode 10A 1102 BR Amsterdam E info@smff.nl W www.smff.nl KvK 34.361.687 IBAN NL80 INGB 0005 1651 88

Pagina 3 van 3