Page 1

JAARVERSLAG 2008 Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

P/a Wesselseweg 32 Postbus 64 3770 AB Barneveld 0342-406550 info@huisdieren.nu

1


Wat is de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit? De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) houdt zich bezig met vraagstukken en voorlichting over het verantwoord houden van huisdieren, adviseert de overheid voor evenwichtige wetgeving en neemt initiatieven tot onderzoek. De Stichting PVH geeft objectieve voorlichting over de optimale verzorging van huisdieren (www.huisdieren.nu). Het PVH vertegenwoordigt de houders van gezelschapsdieren binnen de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Deze adviseert de minister van LNV over strategische vraagstukken op het gebied van de gezondheid en het welzijn van gehouden dieren. Het PVH heeft een achterban van ruim 300.000 georganiseerde houders van gezelschapsdieren en is op dit gebied de officiĂŤle gesprekspartner van het Ministerie van LNV. Kortom het PVH is de vertegenwoordiger van de gezelschapsdierhouder. De kern van het PVH wordt gevormd door het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit een Dagelijks Bestuur en de Werkgroepvoorzitters. Zij krijgen wetenschappelijke ondersteuning van werkgroepen met diersoortgerichte kennis en (ad hoc) projectgroepen. Het Bureau van het PVH is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en gevestigd bij PTC+ in Barneveld. Een Raad van Toezicht, samengesteld uit vertegenwoordigers van koepelorganisaties, houdt toezicht en bepaalt mede het beleid.

2


Voorwoord van de voorzitter Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit heeft een spannend jaar achter de rug. Het tweede jaar van de professionalisering van de organisatie verliep anders dan gepland. Verwachtingen en mogelijkheden moesten drastisch worden bijgesteld. De daarmee gepaard gaande grote veranderingen brachten de nodige emotie en onrust met zich mee. Vervelend maar onvermijdelijk! Kern van de problemen is de financiële toestand van het PVH. De jaren 2006, 2007 en 2008 worden wij ondersteund door het Ministerie van LNV om het PVH te professionaliseren. Deze ontwikkeling loopt parallel met de opstart van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren. Bestuurders en bureau van het PVH rekenden vast op een hechte samenwerking. In de loop van 2007 wordt duidelijk dat het LICG kiest voor een sterk zelfstandiger beleid. Een meerderheid in het bestuur van het LICG is van mening dat het PVH in haar voorlichting niet voldoende onafhankelijk opereert. Onterecht, maar het zij zo. Dit zette het ingezette beleid van PVH op losse schroeven en maakte de (financiële) toekomst voor het PVH veel minder rooskleurig dan verwacht. Deze omstandigheden leidden tot een noodzakelijk en drastisch ingrijpen in de kosten van het bureau. Een heftig intern debat ging hieraan vooraf. Ondanks deze problematiek zal het PVH bestuur er alles aan doen om van het LICG het voorlichtingscentrum te maken waarvoor wij jaren gestreden en gewerkt hebben. Wat was de winst van 2007? Problemen maken een club sterk. Dit geldt ook voor het PVH. Een stevig onderling debat heeft de onderlinge bestuurlijke band verstevigd en vormt een solide basis voor de nabije toekomst. Hoewel de financiële vooruitzichten zorgen baren staat een scala van reële projecten op stapel waar een breed draagvlak en vertrouwen voor bestaan. Stuk voor stuk ideeën die naadloos aansluiten op overheidsbeleid en maatschappelijke vraag. De discussie heeft ons ook weer duidelijk gemaakt wie en waarvoor wij zijn. Als belangenorganisatie voor de gezelschapsdierhouder komen wij op voor het verantwoord huisdierenbezit. Al onze activiteiten zijn erop gericht de kwaliteit van de houderij te bevorderen. Naar de maatschappij, de politiek en de overheid zijn wij de spreekbuis voor verantwoorde fokkerij, houderij en pet-handling. Tot heil van mens en gezelschapsdier, van hagedis tot hond, van vis tot vogel.

J. Borgmeier Voorzitter Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

3


Het PVH in 2008 Missie De Stichting PVH is een samenwerkingsverband van liefhebberijorganisaties op het gebied van gezelschapsdieren. Het primaire doel is het welzijn van gezelschapsdieren en de relatie tussen mens en dier te verbeteren. Dit wil het PVH bereiken door middel van onderzoek en objectieve advisering en voorlichting aan (potentiĂŤle) bezitters van gezelschapsdieren. Het PVH is de gesprekspartner van de overheid op het gebied van gezelschapsdieren en behartigt hier tevens de belangen van houders en organisaties. Waar mogelijk werkt het PVH samen met andere partijen in de sector. Visie Het PVH wordt in Nederland breed erkend als deskundige partij bij vraagstukken en actuele ontwikkelingen betreffende het verantwoord houden van gezelschapsdieren. Het PVH streeft naar evenwichtige wetgeving op dit terrein en wordt regelmatig om advies gevraagd. Het PVH maakt onder andere deel uit van de Raad voor Dierenaangelegenheden en het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Organisatie Algemeen In 2007 zijn de laatste stappen gezet naar de professionalisering. Er zijn twee nieuwe bestuurders bij gekomen, t.w. de heren Borgmeier en Schmal. Tevens heeft er een functie wisseling in het Dagelijks Bestuur (DB) plaats gevonden. Zie voor een volledig overzicht van de functies binnen het PVH pagina 14. Vergaderingen met de Adviseurs en de Raad van Toezicht, welke twee maal hebben plaatsgevonden, hadden voornamelijk tot doel, het benoemen van de nieuwe bestuursleden en het vast stellen van het jaarplan 2007. In het voorjaar is er een bestuurlijk overleg geweest tussen het PVH en het LICG, om misverstanden en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Tijdens dit overleg zijn er afspraken gemaakt, o.a. over het format van de te leveren dossiers. Inmiddels is gebleken, dat samenwerking nog niet optimaal verloopt. Naast het vinden van onze nieuwe positie stond een groot deel van het jaar in het teken van de moeilijke financiĂŤle positie waar het PVH zich in bevindt. Het werven van fondsen heeft voor alsnog meer gekost, dan het heeft opgeleverd. Er zijn maatregelen genomen om verbetering in deze positie te brengen. Zo is de functie van directeur, als betaalde functie, vervallen en zullen zijn taken worden waargenomen door het DB van het Platform. Er zijn er enkele persberichten uitgegaan om de nieuwe positie van het PVH duidelijk te maken.

Werk- en Projectgroepen Algemeen

4


De Werkgroepen Honden, Katten, Reptielen & AmfibieĂŤn, Vissen & Ongewervelden en Vogels hebben in 2008 regelmatig vergaderd. De voorzitter van de werkgroep vissen & ongewervelden heeft aan het eind van het jaar te kennen gegeven niet meer als zodanig beschikbaar te zijn wegens drukke werkzaamheden, hij blijft wel actief in de werkgroep. Honden

Katten De werkgroepkatten heeft in 2008 in totaal 6 vergaderingen gehad. Gemiddeld waren er zo’n 15 aanwezigen, afkomstig uit diverse groeperingen t.w. Huisdierkennisinstituut, PTC plus, Genetic counseling services, Vereniging Kattenzorg Den Haag, Divebo, Feline Welfare Foundation, Federatie Nederlandse Kattenverenigingen, Koninklijke Nederlands Maatschappij voor Diergeneeskunde, Mundikat, Felikat, Nederlandse Raad van Katten Verenigingen, Tinley en Kattenbescherming Nederland. Huisdierkennisinstituut, PTC plus, Genetic counseling services, Vereniging Kattenzorg Den Haag, Divebo, Feline Welfare Foundation, Federatie Nederlandse Kattenverenigingen, Koninklijke Nederlands Maatschappij voor Diergeneeskunde, Mundikat, Felikat, Nederlandse Raad van Katten Verenigingen, Tinley en Kattenbescherming Nederland. Een organisatie die half 2008 is toegetreden tot de werkgroep is de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van complementaire natuurgeneeswijzen bij dieren (BCND). Het is zaak om zoveel mogelijk organisaties bij elkaar te brengen en te houden om naar buiten sterker te staan. In juli 2008 heeft de voorzitter van de werkgroep, Dhr. Drs. E. Gruys, zijn functie neergelegd. Er was toen een tijdelijke vacature. Per 15 september heeft de werkgroep een nieuwe voorzitter gekregen in de persoon van Mw. Drs. E.C. van der Waa. Besproken onderwerpen binnen de werkgroep. Invulling van het katten deel van de PVH website was de hoofdtaak van de werkgroep. Naar aanleiding van 2 stukken vanuit het ministerie van LNV: nota dierenwelzijn en de nationale agenda diergezondheid, is er door de werkgroep gewerkt aan de gidsen goede praktijken voor de kat. In 2008 is er binnen de werkgroep veel gepraat over de rol van het LICG in relatie tot het PVH. Uiteindelijk is er gebleken dat het LICG de grote publieksvoorlichter wordt en het PVH de belangenbehartiger van de eigenaar van het gezelschapsdier en een communicatieplatform. Actueel hierbij was de door het LICG uitgegeven kittenkalender, waarin naar mening van de werkgroep katten een aantal belangrijke zaken ontbraken en de kat als dier niet altijd wordt gerespecteerd. In 2008 is ook de federatie kattenkoepel opgericht met als voorzitter Mw. C. Brandt (NRKV), secretaris (Felikat) en penningmeester Mw. E. Hartman (Mundikat). Het oprichten van een geschillencommissie, in navolging van DIVEBO voor pensions, is ook besproken. Uiteindelijk is er besloten dat dit eventueel een zaak is van het PVH bestuur of de kattenkoepel, maar niet voor de werkgroep katten.

5


In de werkgroep certificering van LNV zitten 2 leden van de werkgroep katten Mw. M. dam en Mw. C. Verhoef . Deze werkgroep is in het leven groepen om na de voorgenomen afschaffing van het honden en katten besluit een ander systeem in het leven te roepen. Heel belangrijk hierbij is volgens de werkgroep katten een goede I&R regeling. Met name voor zwerfkatten is dit lastig te realiseren. Aandachtspunten voor de toekomst Verkoop van kittens via dierenspeciaalzaken, verkoop van kittens jonger dan 7 weken, organiseren van maatschappelijke discussies over katten/huisdieren. Naast het invullen van de website ook aandacht voor het leggen van contacten met organisaties op het gebied van katten en het laten doen van onderzoek naar kat gerelateerde vragen vanuit het PVH of de maatschappij. Actiepunten in de toekomst Net als voor het PVH als geheel, voor de werkgroep katten, een jaaragenda opstellen met aandachtspunten en actiepunten voor dat jaar. De website veder invullen en actueel houden. Een vervolg onderzoek opzetten over internet handel van huisdieren (werkgroep breed). Het maken van een discussiestuk over de optimale leeftijd van het spenen van kittens. Hiermee willen we zowel naar LNV als naar diereigenaren een signaal afgeven dat de wettelijke 7 weken veel te jong is.

Vogels

Reptielen & Amfibieën De werkgroep vergaderde viermaal in 2008, onder voorzitterschap van de heer Jan Boonstra, terwijl mevr. Karin Schipper tot en met de derde vergadering de secretariële ondersteuning verleende. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de navolgende organisaties: de Salamandervereniging, de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging, de Kameleonvereniging, de Nederlands Bond Aqua Terra, de Stichting Doelgroep Groene Leguanen, Dendrobatidae Nederland, de Studievereniging Archaeopteryx, de Reptielenzoo Serpo, de European Studbook Foundation, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde. Aan de vergaderingen nam doorgaans een bestuurslid van de Stichting PVH, niet zijnde de werkgroepvoorzitter deel, en ook enige malen de webmaster van PVH voor o.a. de diergroep reptielen en amfibieën. De werkgroep reptielen en amfibieën heeft zich ook gedurende het jaar 2008 bezig gehouden met het bevorderen van het verantwoord houden en verzorgen van deze groep gezelschapsdieren door het verzamelen en vastleggen van informatie en het onderhouden van contacten tussen de deelnemende organisaties. 6


In alle vergaderingen werd relevant nieuws over de organisatorische opzet van PVH, de relatie met LICG en ontwikkelingen vanuit het forum Welzijn Gezelschapsdieren besproken en toegelicht door één der bestuursleden. Dominant en voortdurend punt in de bijeenkomsten was de verzameling van informatie over het houden en verzorgen van reptielen en amfibieën. Na verificatie van aangeleverde informatie, doorgaans door de vertegenwoordiger ESF, werd deze op de website www.huisdieren.nu geplaatst. Dit proces is gedurende het verslag jaar gestaag doorgegaan. Daarbij wordt opgemerkt dat de vertegenwoordigers in de werkgroep ook vaak redelijk druk bezette verenigingsbestuurders zijn. Door druk vanuit de werkgroep en de actieve opstelling van de webmaster is voor een aanzienlijke groep veel gehouden reptielen en amfibieën nu een houdbaarheidsrichtlijn, vaak met enige foto’s beschikbaar. Ook een toenemend aantal verenigingen heeft een samenvatting van de eigen doelstellingen en activiteiten op de website van de Stichting PVH gepubliceerd. Hierdoor is verwijzen naar de eigen vereniging en website beter mogelijk geworden. Vanuit de werkgroep werd een inbreng geleverd in de eerste aanzet van Gidsen Goede Praktijken/Normbladen door de bij PVH ingestelde redactieraad. De werkgroep is verder bezig geweest met een aanzet op de voorbereiding van de evaluatie van de positieflijst ingevolge de GWWD art.33 door de vastlegging van kweekresultaten van reptielen en amfibieën. De werkgroep heeft positief gereageerd op de verschijning van het boek Salamanders, een uitgave van enige leden van de Salamandervereniging. Vanuit een andere hoedanigheid zijn enige leden van de werkgroep geïnterviewd door de redactie van Vrij Nederland, hetgeen resulteerde in het Artikel “Het reptiel is de nieuwe hond” (VN van 26 juli 2008). Dit artikel leidde tot Kamervragen; één van de leden droeg bij aan de beantwoording daarvan. Verder is gewerkt aan een standpunt over wildvang van reptielen en amfibieën. Verwachting is dat dit in 2009 wordt afgewerkt. Op 3 juli namen enige werkgroepleden deel aan de tweede CITES consultatiebijeenkomst Naleving en Handhaving. Op één der vergaderingen was een vertegenwoordiging van de Vereniging van beroepsbeoefenaars van complementaire en natuurgeneeswijzen voor dieren aanwezig. De presentatie en werkwijze van deze vereniging vond weinig weerklank. Net als in 2007, besteedde de werkgroep ook aandacht aan de wereldwijde amfibieëncrisis. Deze crisis houdt in dat veel soorten amfibieën in hun voortbestaan worden bedreigd door een besmettelijke schimmel. Dit is een ontwikkeling waaraan de werkgroep aandacht wil besteden, omdat deze besmetting ook populaties in gevangenschap kan aangrijpen. Dierentuinen zijn wereldwijd in het kader van de actie “Year of the frog” bezig met beschermingsacties in samenwerking met particulieren. Hiermee is de verbinding gelegd tussen doelstellingen en activiteiten van de werkgroep reptielen en amfibieën Stichting PVH en deze wereldwijde beschermingsacties.

7


In 2009 hoopt de werkgroep verder te gaan met genoemde activiteiten, waaronder het publiceren van relevante wetgeving voor houders van reptielen en amfibieĂŤn.

Vissen en Ongewervelden .

Kleine Zoogdieren Voor de werkgroep Kleine Zoogdieren was 2008 vooral een periode waarin de groep zijn identiteit en motivatie hervond. De werkgroep is in 2008 driemaandelijks bijeengekomen met gemiddeld 13 deelnemers. Tot groot genoegen is de werkgroep in 2008 uitgebreid met uitstekende vertegenwoordigers van enkele nog niet specifiek vertegenwoordigde, veelgehouden soorten, zodat de werkgroep nu voor bijna elke major species binnen de minor species een eigen afvaardiging heeft. Ook is de werkgroep verrijkt met een vertegenwoordigster van de BCND die er toe bijdraagt dat bepaalde zaken ook via een andere invalshoek worden bekeken. Er is met elkaar afgesproken dat, de tijd en energie van allen uitsluitend zou worden besteed aan concrete vraagstellingen en opdrachten. In het verleden was namelijk onvrede ontstaan over projecten waarin veel energie was gestoken, maar waarvan de resultaten op zijn best in een laatje terecht kwamen. Alle deelnemers deelden de mening dat er vooral bij de kleine zoogdieren veel winst te behalen is in het vertegenwoordigen van de achterban en vooral van de gehouden dieren. Een ieder is dan ook zeer gemotiveerd om, binnen een strikt kader, actief hun inspanningen te blijven leveren. Vergeleken met andere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld hond en kat, zijn de door onze werkgroep vertegenwoordigde diersoorten zeer divers in zowel gehouden aantallen als specifieke behoeften en problematiek. Daardoor kunnen er niet zomaar door de groep als collectief speerpunten worden behandeld, maar slechts grote lijnen. De activiteiten in 2008 hebben voornamelijk bestaan uit het voorbereiden van een format voor de Normbladen/Gidsen Goede Praktijken en de invulling hiervan. Ook is in voorbereiding het invullen van lege plekken op de PVH website, te beginnen met de FAQ lijsten,waarna ook de bestaande teksten geĂźpdatet zullen worden. De resultaten verschijnen begin 2009 op de website. Voorts loopt er een inventarisatie naar de verschillende gehouden soorten kleine zoogdieren en hun aantallen. Het verloopt gaat stroef omdat veel houders zeer terughoudend zijn in het ( soms zelfs anoniem) verstrekken van informatie. Er is sprake van wantrouwen van jegens. Echter ondanks dat,is de inventarisatie ver gevorderd. De vertegenwoordigers zijn zich bewust van het feit dat het contact met de overheid niet alleen top-down is, maar dat hun achterban met het PVH een spreekbuis heeft naar de overheid.

8


Projectgroep Voeding

Het PVH en de overheid Raad voor Dierenaangelegenheden en Forum Welzijn Gezelschapsdieren Vanwege bestuurswisselingen binnen het PVH, werd het PVH in de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) eerst vertegenwoordigd door de heer A. Achterkamp en later door de heer J. Borgmeier De in 2006 aangeboden rapporten, “Gedeelde zorg” en “feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector”, met de voorgestelde maatregelen, algehele identificatie en registratie van hond (en later kat), verbetering van de informatievoorziening en de certificering (erkenning) van ondernemingen op het gebied van gezelschapsdieren, zijn in 2007 ter hand genomen, om omgezet te worden in bruikbare producten. Positieflijst Er is een start gemaakt om samen met PTC+ en andere relevante partijen te komen tot een opvang en verantwoorde herplaatsing van bijzondere dieren (reptielen, vissen, (tropische) vogels, amfibieën, kleine zoogdieren). Dit project moet in de loop van 2008 zijn beslag krijgen. Certificering Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren De samenwerking tussen het PVH en het LICG was in 2008 van dien aard, dat besloten is tot mediation om uit de ontstane impasse te komen. De resultaten van de mediation zijn aan de resp. besturen voorgelegd en na enkele wijzigingen ter verduidelijking in het begin van 2009 aangenomen. De stichting (LICG) is een samenwerkingsverband van de KNMvD, de FD/WUR, Dibevo, DB en het PVH. Het Ministerie van LNV is betrokken als toehoorder/adviseur. PVH & Public Relations De communicatie van het PVH met haar achterban heeft in 2008 ook voornamelijk plaats gevonden via: de website, de elektronische nieuwsbrief en het kwartaalblad “Dier en Vriend”. Website De website mocht zich ook dit jaar weer verheugen in een groot aantal bezoekers per dag. Het doel van de website is betrouwbare informatie bieden over het verantwoord houden van gezelschapsdieren, actueel nieuws te verstrekken en informatie over de Stichting te geven.

9


Op de website wordt op aantrekkelijke en leesbare wijze alle informatie over gezelschapsdieren per diersoort en soms tot op rasniveau vermeld. Tevens zet het PVH zelf snel actuele informatie op de website. In de loop van het jaar is een start gemaakt met een vernieuwing van de website, om nog betere en snellere informatie te verstrekken.

Elektronische Nieuwsbrief De PVH-Nieuwsbrief is in 2008 slechts enkele malen verschenen, dit was mede het gevolg van het sneller op de site plaatsen van actuele informatie. Wel zal de nieuwsbrief in 2009 worden verzonden zodra daar maar enige aanleiding toe bestaat, echter de site zal steeds meer worden gebruikt worden voor informatie. Dier-en-Vriend De samen werking met het kwartaalblad “Dier en Vriend” is aan het einde van 2008 beëindigd. Van de meerwaarde, waar vanuit is gegaan, is niet veel terecht gekomen.

Stage en Afstudeerprojecten In 2008 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd, mede wegens gebrek aan mankracht bij het PVH, in het kader van stages en afstudeerprojecten. Wel zijn de contacten met het onderwijsveld aangehaald, wat in 2009 naar het zich laat aanzien enkele stage resp afstudeer opdrachten zal opleveren. Vooruitzichten voor 2009 en volgende jaren Er is in 2008 veel werk verzet om financiële situatie te verbeteren. De projecten, welke voortvloeiden uit de Nota Dierenwelzijn, zijn in de steigers gezet en zullen in de loop van 2009 nader moeten worden ingevuld. Ook zal er in 2009 aan de PR en communicatie meer inhoud worden gegeven via de eigen website: www.huisdieren.nu met als doel onze naamsbekendheid en onze missie uit te dragen. De samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals WUR, Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch en de STOAS wordt voortgezet en verder uitgebreid. De daaruit voortvloeiende onderzoeksprojecten worden in veel gevallen uitgevoerd met ondersteuning van de werkgroepen van het PVH. Tevens zullen er symposia worden georganiseerd met als doel de maatschappelijke discussie op gang te brengen rond het houden van gezelschapsdieren. Het ligt in de bedoeling het eerste symposium te houden in het najaar van 2009.

10


Samenstelling van het PVH per 31 December Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van vier koepelorganisaties van liefhebbersbonden en -verenigingen: Conféderation Ornithologique Mondial Nederland (COM): Dhr. B. Braam Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO): Dhr. A.C. Ebben Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB): Dhr. J. Dekker Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO): Dhr. Drs. W. Wilhelm Bestuur (per 31 december 2008) A. Achterkamp, voorzitter Drs. J. Borgmeier, penningmeester Drs. A. Fledderus, secretaris A. Schmal, vz. WG Honden Drs. E.C. van der Waa, vz. WG Katten Ir. Ing. E.J. Gubbels, vz. WG Vogels Drs. A.P. van er Kolk, vz. WG Kleine Zoogdieren J. Boonstra, vz. WG Reptielen en Amfibieën Vacant, WG Vissen en Ongewervelden Adviseurs

Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht: Prof. Dr. F. van Sluijs Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Houten: Drs. M. Verburgh Practical Training Centre PTC+ in Barneveld: Drs. E. Bethlehem Van Hall Larenstein, Leeuwarden: Ing. T. R. Huisman Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo: J. de Jongh Ministerie van LNV als waarnemer: Mr. Drs. S.A.B. van Rooij

Bureau Het bureau heeft helaas, door de financiën gedreven, geen medewerkers meer, de taken zijn opgedeeld aan de diverse bestuurs leden.

11


Bijlage 1: Organogram Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit Raad van Toezicht PVH*

Adviseert bestuur PVH

Koepelorganisaties (controleert beleid)

Adviseurs Dibevo, KNMvD, FD, Van Hall, PTC+, Min LNV,

Algemeen Bestuur DB: onafh. vz, secr, penningm. Leden: voorzitters werkgroepen

Werkgroepen**

Bureau PVH directeur, secretariaat (uitvoerend, ondersteunend)

Organisaties*

* Lid RvT: Conféderation Ornithologique Mondial Nederland (COM) ●Algemene Bond van houders van Parkieten en Papegaaiachtigen ●Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels ●Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ●Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders

Lid RvT: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ned. Lid RvT: Samenwerkende Aquarium en Terrariumorganisaties (SATO) ●Nishikigoi Vereniging Nederland ●Dendrobatidae Nederland ●Lacerta ●Doelgroep Salamanders ●St. doelgroep groene leguanen ●Nederl. Schildpadden Vereniging

Lid RvT: Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) Lid RvT (vacant): Kattenorg.

** Werkgroepen ● Werkgroep Honden ● Werkgroep Katten ● Werkgroep Reptielen & Amfibieën ● Werkgroep Vissen & Ongewervelden ● Werkgroep Vogels ● Werkgroep Kleine Zoogdieren

Projectgroepen ● Projectgroep Stage- en Afstudeerprojecten ● Projectgroep Voeding . De leden van de diverse werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de georganiseerde dierhouderij, de adviserende organisaties en deskundigen op persoonlijke titel. Organisaties die niet direct vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het Platform, kunnen een lid afvaardigen naar de werkgroepen. Zij worden als volledig lid van de werkgroepen beschouwd. Indien een onderwerp het noodzakelijk maakt deskundigen ad hoc uit te nodigen, is dat te allen tijde mogelijk.

12


Werkgroep Honden

Werkgroep Katten

Aequor Alg. Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf Alpha, Nederlandse vereniging van gedragstherapeuten voor Honden Dibevo Dog Vision Federatie Hondensport Nederland Genetic Counselling Services Hondenbescherming Huisdier Kennis Instituut KNK Cynophilia Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (GGG) Kynologen Vakbond Nederland Martin Gaus Gedragscentrum Practical Training Centre PTC+ Quiebus Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ned Tinley Adviesbureau Van Hall Larenstein Vriendenkring BAND Wageningen Universiteit en Researchcentrum Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders Nederlandse Bond Gebruikshonden

Dibevo Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (hieronder zijn 10 kattenverenigingen aangesloten) Felikat Genetic Counselling Services Huisdier Kennis Instituut Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (GGG) Mundikat Practical Training Centre PTC+ Stichting FelCan Feline Welfare Foundation (voorheen Stichting Felissana) Tinley Adviesbureau Vereniging Kattenzorg Den Haag Stichting Kattenbescherming

Werkgroep Kleine Zoogdieren

Werkgroep Vogels

Dibevo Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Practical Training Centre PTC+ Stichting De Fret Tinley Adviesbureau Vereniging Archaeopteryx NMC WEZN

Algemene Ned. Bond voor Vogelliefhebbers Aviornis International Nederland ConfĂŠderation Ornithologique Mondiale afd. Nederland Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (GGG) Nederlandse Postduivenhouders Organisatie Tinley Adviesbureau Vereniging Archaeopteryx Nederlandse Bond voor Vogelhouders

Werkgroep Reptielen en AmfibieĂŤn

Werkgroep Vissen & Ongewervelden

Dendrobatidae Nederland European Studbook Foundation Kameleon Vereniging Nederland Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Nederlandse Schildpadden Vereniging NVHT Lacerta (Ned. Ver. voor Herpetologie en Terrariumkunde) Salamander Vereniging SERPO Stichting Doelgroep Groene Leguanen Vereniging Archaeopteryx NBAT

Dibevo Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Danio Rerio Delft Nishikigoi Vereniging Nederland Stichting Vissenbescherming Vereniging Archaeopteryx Wageningen Universiteit en Researchcentrum Afd. Haarvissen NBAT

13

JAARVERSLAG 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you