Page 1

Jaarverslag 2007

>

Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit


>

2 Stichting ter bevordering van een Verantwoorde Relatie tussen Mens & Dier


Inhoudsopgave: 05

Wat is de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit?

07

Voorwoord van de voorzitter

09

Het PVH in 2007

10

Werk- en Projectgroepen

18

PVH en externe relaties

19

PVH & Public Relations

20

Projecten en Kennisontwikkeling

21

Vooruitzichten voor 2008 en volgende jaren

23

Financieel Overzicht 2007 Toelichting

24

Samenstelling van het PVH

26

Bijlage 1: Organogram Stichting PVH

3

>


>

4


Wat is de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit? De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) houdt zich bezig met vraagstukken en voorlichting over het verantwoord houden van huisdieren, adviseert de overheid voor evenwichtige wetgeving en neemt initiatieven tot onderzoek.

De Stichting PVH geeft objectieve voorlichting over de optimale verzorging van huisdieren. ( w w w . h u i s d i e r e n . n u ) Het PVH vertegenwoordigt de houders van gezelschapsdieren binnen de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Deze adviseert de minister van LNV over strategische vraagstukken op het gebied van de gezondheid en het welzijn van gehouden dieren. Het PVH heeft een achterban van ruim 300.000 georganiseerde houders van gezelschapsdieren en is op dit gebied de officiĂŤle gesprekspartner van het Ministerie van LNV. Kortom het PVH is de vertegenwoordiger van de gezelschapsdierhouder.

De kern van het PVH wordt gevormd door het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit een Dagelijks Bestuur en de Werkgroepvoorzitters. Zij krijgen wetenschappelijke ondersteuning van werkgroepen met diersoortgerichte kennis en (ad hoc) projectgroepen. Het Bureau van het PVH is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en gevestigd bij PTC+ in Barneveld. Een Raad van Toezicht, samengesteld uit vertegenwoordigers van koepelorganisaties, houdt toezicht en bepaalt mede het beleid.

5

>


>

6


Voorwoord van de voorzitter Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit heeft een spannend jaar achter de rug. Het tweede jaar van de professionalisering van de organisatie verliep anders dan gepland. Verwachtingen en mogelijkheden moesten drastisch worden bijgesteld. De daarmee gepaard gaande grote veranderingen brachten de nodige emotie en onrust met zich mee. Vervelend maar onvermijdelijk! Kern van de problemen is de financiële toestand van het PVH. De jaren 2006, 2007 en 2008 worden wij ondersteund door het Ministerie van LNV om het PVH te professionaliseren. Deze ontwikkeling loopt parallel met de opstart van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren. Bestuurders en bureau van het PVH rekenden vast op een hechte samenwerking. In de loop van 2007 wordt duidelijk dat het LICG kiest voor een sterk zelfstandiger beleid. Een meerderheid in het bestuur van het LICG is van mening dat het PVH in haar voorlichting niet voldoende onafhankelijk opereert. Onterecht, maar het zij zo. Dit zette het ingezette beleid van PVH op losse schroeven en maakte de (financiële) toekomst voor het PVH veel minder rooskleurig dan verwacht. Deze omstandigheden leidden tot een noodzakelijk en drastisch ingrijpen in de kosten van het bureau. Een heftig intern debat ging hieraan vooraf. Ondanks deze problematiek zal het PVH bestuur er alles aan doen om van het LICG het voorlichtingscentrum te maken waarvoor wij jaren gestreden en gewerkt hebben. Wat was de winst van 2007? Problemen maken een club sterk. Dit geldt ook voor het PVH. Een stevig onderling debat heeft de onderlinge bestuurlijke band verstevigd en vormt een solide basis voor de nabije toekomst. Hoewel de financiële vooruitzichten zorgen baren staat een scala van reële projecten op stapel waar een breed draagvlak en vertrouwen voor bestaan. Stuk voor stuk ideeën die naadloos aansluiten op overheidsbeleid en maatschappelijke vraag. De discussie heeft ons ook weer duidelijk gemaakt wie en waarvoor wij zijn. Als belangenorganisatie voor de gezelschapsdierhouder komen wij op voor het verantwoord huisdierenbezit. Al onze activiteiten zijn erop gericht de kwaliteit van de houderij te bevorderen. Naar de maatschappij, de politiek en de overheid zijn wij de spreekbuis voor verantwoorde fokkerij, houderij en pet-handling. Tot heil van mens en gezelschapsdier, van hagedis tot hond, van vis tot vogel. J. Borgmeier Voorzitter Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

7

>


>

8


Het PVH in 2007 Missie De Stichting PVH is een samenwerkingsverband van liefhebberijorganisaties op het gebied van gezelschapsdieren. Het primaire doel is het welzijn van gezelschapsdieren en de relatie tussen mens en dier te verbeteren. Dit wil het PVH bereiken door middel van onderzoek en objectieve advisering en voorlichting aan (potentiĂŤle) bezitters van gezelschapsdieren. Het PVH is de gesprekspartner van de overheid op het gebied van gezelschapsdieren en behartigt hier tevens de belangen van houders en organisaties. Waar mogelijk werkt het PVH samen met andere partijen in de sector.

Visie Het PVH wordt in Nederland breed erkend als deskundige partij bij vraagstukken en actuele ontwikkelingen betreffende het verantwoord houden van gezelschapsdieren. Het PVH streeft naar evenwichtige wetgeving op dit terrein en wordt regelmatig om advies gevraagd. Het PVH maakt onder andere deel uit van de Raad voor Dierenaangelegenheden en het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren.

Organisatie In 2007 zijn de laatste stappen gezet naar de professionalisering. Er zijn twee nieuwe bestuurders bij gekomen, t.w. de heren Borgmeier en Schmal. Tevens heeft er een functie wisseling in het Dagelijks Bestuur (DB) plaats gevonden. Zie voor een volledig overzicht van de functies binnen het PVH pagina 14. Vergaderingen met de Adviseurs en de Raad van Toezicht, welke twee maal hebben plaatsgevonden, hadden voornamelijk tot doel, het benoemen van de nieuwe bestuursleden en het vast stellen van het jaarplan 2007. In het voorjaar is er een bestuurlijk overleg geweest tussen het PVH en het LICG, om misverstanden en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Tijdens dit overleg zijn er afspraken gemaakt, o.a. over het format van de te leveren dossiers. Inmiddels is gebleken, dat samenwerking nog niet optimaal verloopt. Naast het vinden van onze nieuwe positie stond een groot deel van het jaar in het teken van de moeilijke financiĂŤle positie waar het PVH zich in bevindt. Het werven van fondsen heeft voor alsnog meer gekost, dan het heeft opgeleverd. Er zijn maatregelen genomen om verbetering in deze positie te brengen. Zo is de functie van directeur, als betaalde functie, vervallen en zullen zijn taken worden waargenomen door het DB van het Platform. Er zijn er enkele persberichten uitgegaan om de nieuwe positie van het PVH duidelijk te maken. 9

>


Werk- en Projectgroepen De Werkgroepen Honden, Katten, Reptielen & AmfibieĂŤn, Vissen & Ongewervelden en Vogels hebben in 2007 regelmatig vergaderd. De Werkgroep Kleine Zoogdieren, heeft in de persoon van de heer Drs. A.P. van der Kolk een nieuwe voorzitter gekregen en zal hiermee een nieuwe start maken. De werkgroepen zijn verder gegaan met het vullen van de website, zodat deze site steeds aantrekkelijker wordt voor het grote publiek.

> 10


Werkgroep Honden De werkgroep Honden heeft in het jaar 2007 zes keer vergaderd. Dit gebeurde onder voorzitterschap van Mevr. drs. M.A E. van Hagen. Vanwege te drukke werkzaamheden heeft zij eind 2007 haar functie als voorzitter van de werkgroep Honden van het PVH neer moeten leggen. De werkgroep bestond in het jaar 2007 uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Sohia-vereeniging, Dogvision/Wageningen University and Research (WUR), Genetic Couselling Services, KNMvD, KNJV, HKI, ABHB, PTC+, van Hall Larenstein, KVN, Hondenbescherming, Martin Gaus Gedragscentrum, BAND, Tinley, Cynophilia, Quiebus, Aequor, Alpha, O&O, FHN, VBK en Dibevo. De werkgroep Honden heeft zich in 2007 vooral bezig gehouden met de website, certificering binnen de hondensector en het begeleiden van een aantal subwerkgroepen waaronder de subwerkgroep medicalisering en het Informeel Overlegorgaan. Deze laatste heeft zich onlangs officieel bij het PVH aangesloten.

Werkgroep Katten De werkgroep Katten bestaat uit een actieve club mensen die er de schouders onder willen zetten en het beste voorhebben t.a.v. de diersoort kat in een breed perspectief. Van handel in kittens, leeftijd van spenen, leeftijd van castreren, huisvesting (in kooien), internationale organisatie van kattengremia en opvang van (zwerf)katten evenals financieel bijspringen als noodzakelijke behandelingen niet betaald kunnen worden. Tijdens de zes vergaderingen is hard gewerkt aan het verbeteren van website-teksten en invulling van tekstuele leemten op de website. Daarenboven is energie gestoken in het tot stand laten komen van een Kattenkoepel in verenigingsvorm in statu nascendi, hetgeen thans (februari 2008) tot oprichting van een koepelvereniging lijkt te komen. Veel energie is gestoken in onderlinge informatie over hoe om te gaan met de nieuwe PVH structuur naast een separaat werkend LICG. Daarnaast vond bespreking plaats van diverse landelijke politieke ontwikkelingen die van toepassing waren op katten. De deelnemende participanten in 2007 waren afkomstig uit de volgende geledingen:Dibevo, Felikat, Feline Welfare Foundation (voorheen Stichting Felissana), Genetic Counselling Services, HKI, KNMvD, Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV, NPV, NRKV, NVvK, PTC+, Ragdoll Club Benelux, Saint pro Cat, Sophia Vereeniging, Stichting Kattenbescherming Nederland, Stichting OP Cat Fancy Tinley, Vereniging Kattenzorg Den Haag, Vereniging Kattenzorg Nijmegen en Veterinary Extension Services.

11

>


Werkgroep Vogels De werkgroep Vogels vergaderde vier maal in het afgelopen jaar. Voorzitter was de heer ir. Ed.J.Gubbels, mevr. Karin Schipper verzorgde de secretariële ondersteuning. Het belangrijkste thema was het verzamelen van kweekresultaten van de soorten genoemd de zogenaamde positieflijst op grond van lid 1 van artikel 33 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Het knelpunt daarbij is dat de sector (deels terecht) geen cultuur kent van open communicatie over bereikte kweekresultaten. Fokkers en hun organisaties behandelen deze gegevens als uitermate vertrouwelijk te bescherming van hun belangen. Een tweede thema, dat permanent de aandacht had, was het bijeen brengen van de informatie voor de website. Over heel veel soorten is in de sector specifieke kennis aanwezig, die kennis moet alleen toegankelijk worden gemaakt zodat de beginnende liefhebber zijn weg weet te vinden vanuit een basale tekst, die aangeboden wordt op de website van het PVH, naar de specialisten die binnen de verschillende organisaties aanwezig zijn.

> 12

Naar aanleiding van een voor de sector uitermate negatief rapport van Vogelbescherming Nederland over de illegale vangst van en handel in i nheemsev ogel s( ‘ Gekweektmetdev angkooi ’ ,maar t2007)wer deen ov er l egmetVogel besc her mi nggest ar t .I ndi tov er l egbl eekdat‘ de bui t enwer el d’geenenkeli deeheef tov erdekweekbaar hei dv ansoor t en en dat bij voorbaat vrijwel alle te koop aangeboden vogels van voor Nederland wat zeldzamere inheemse soorten beschouwd worden als ‘ i l l egaalv er kr egen’ .I nmi ddel swer pthetov er l eghaareer st ev r ucht enaf :


Vogel bescher mi ngwor dtbi j geschool dophett hema‘ kweekbaar hei d’ en zal een aantal standpunten herzien en nuanceren, er wordt samen gewerkt aan een voorstel voor LNV tot aanpassing van de ringenregeling opdat recht wordt gedaan biologische realiteiten (afstemming ringmaten en pootmaten) en er wordt nagegaan hoe in gezamenlijkheid de illegale vangst en handel kan worden bestreden. De werkgroep Vogels van het PVH en Vogelbescherming Nederland onderkennen het grote gezamenlijke belang van samenwerking ter bestrijding van de illegaliteit. Een knelpunt dat in de komende jaren aandacht verdient, is de positie van de liefhebberij van kooi- en volièrevogels in de maatschappij. Te vaak wordt het houden en kweken van vogels door emotioneel zeer betrokken (en helaas vaak inhoudelijk wat minder geschoolde) groeperingen afgeschilderd als een vorm van onethisch gebruik van dieren. Het belang van de kennis en kunde die door liefhebbers wordt opgebouwd voor het behoud van natuurlijke populaties en, in een aantal gevallen, de concrete bijdrage aan behoud en herintroductie die daaruit voortvloeit, komt in deze discussies niet aan de orde. Het is aan de vogelliefhebbers, en met name aan de kwekers, om voor de maatschappij zichtbaar te maken welke toegevoegde waarde zij (kunnen) hebben in een wereld waarin steeds meer soorten met uitsterven worden bedreigd.

Werkgroep Reptielen & Amfibieën Deze werkgroep vergaderde viermaal in 2007, zij heeft zich bezig gehouden met het verantwoord houden en verzorgen van deze groep gezelschapsdieren door het verzamelen en vastleggen van informatie en het onderhouden van contacten tussen de deelnemende organisaties. Voorzitter was de heer Jan Boonstra; Karin Schipper verzorgde de secretariële ondersteuning. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van: de Salamandervereniging, de Nederlandse Schildpadden Vereniging, de Kameleonvereniging, de Nederlands Bond Aqua Terra, de Stichting Doelgroep Groene Leguanen, Dendrobatidae Nederland, de vereniging Archaeopteryx, de Reptielenzoo Serpo, de European Studbook Foundation, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta. Aan de vergaderingen nam doorgaans een bestuurslid van de Stichting PVH, niet zijnde de werkgroepvoorzitter deel, en ook de webmaster van PVH voor o.a. de diergroep Reptielen en Amfibieën. Vanuit de werkgroep werd op 23 augustus 2007 deelgenomen aan de bijeenkomst Evaluatie natuurwetgeving van het Ministerie van LNV. Dit gebeur deaandehandv andemet hode“ Taf elv an11” .De werkgroepvoorzitter was aanwezig bij de officiële openingsplechtigheid van het LICG op 31 oktober 2007 in Zeist en bij de werkconferentie Nationale Agenda Diergezondheid in Artis op 18 december 2007.

13

>


In alle vergaderingen werd relevant nieuws over de organisatorische opzet van PVH, de relatie met LICG en ontwikkelingen vanuit het forum Welzijn Gezelschapsdieren besproken en toegelicht door één der bestuursleden. Dominant en voortdurend punt in de bijeenkomsten was de verzameling van informatie over het houden en verzorgen van reptielen en amfibieën. Na verificatie van aangeleverde informatie, doorgaans door de vertegenwoordiger van ESF, werd deze op de website www.huisdieren.nu geplaatst. Dit proces is gedurende het verslag jaar gestaag doorgegaan. Daarbij wordt opgemerkt dat de vertegenwoordigers in de werkgroep ook vaak redelijk druk bezette verenigingsbestuurders zijn. Door druk vanuit de werkgroep en de actieve opstelling van de webmaster is voor een aanzienlijke groep veelgehouden reptielen en amfibieën nu een houdbaarheidsricht l i j n,v aakmeteni gef ot o’ sbeschi kbaar . Bij de projectgroep voeding is een vijftal veel gekweekte soorten onder de aandacht gebracht voor het t.z.t. uitbrengen van een advies over goede voeding voor deze soorten. Bij de te publiceren informatie behoort ook die over het veilig houden en verzorgen van de dieren. Dit is vooral van belang bij giftige en/of gevaarlijke dieren, zoals bepaalde soorten slangen. Ontsnappingen van dit soort dieren zorgt vaak voor maatschappelijke onrust die de liefhebberij geen goed doet.

> 14


Ook een toenemend aantal verenigingen heeft een samenvatting van de eigen doelstellingen en activiteiten op de website van de Stichting PVH gepubliceerd. Hierdoor is verwijzen naar de eigen vereniging en website beter mogelijk geworden. Gedurende het jaar nam de heer Roberto Hensen het werk van webmaster en ordenaar van de informatie over. Verder is gewerkt aan een standpunt over wildvang van reptielen en amfibieën. Praktijk is dat een toenemend aantal serieuze liefhebbers dieren nakweekt en doorgeeft aan andere liefhebbers, via verenigingen en beurzen. Daarnaast is nog sprake van redelijk omvangrijke import, ook van soorten waarmee liefhebbers behoorlijk kweken. Het nog definitief te formuleren standpunt ziet op kleinschalige import van wildvangdieren t.b.v. de verversing van bloed in kweeklijnen met als randvoorwaarde “ sust ai nabl eus e” . Via de contacten tussen de stichting PVH en het blad Dier en Vriend (oplage ca. 225.000 stuks) werd verenigingen gelegenheid geboden een algemeen oriënterend artikel van ca. 500 woorden en enige illustraties te plaatsen in het blad. De Nederlandse Schildpadden Vereniging maakte daarvan als eerste gebruik in het herfstnummer van 2007. De werkgroep had enige malen contact met individuele liefhebbers die een petitie, gericht op het welzijn van reptielen en amfibieën in de handel en bij houders, via internet tot stand wilden brengen. Door de kortstondigheid en vluchtigheid van deze initiatieven kwam het niet tot verdere acties in samenwerking met de werkgroep. Verder besteedde de werkgroep in één der vergaderingen aandacht aan de wereldwijde amfibieëncrisis. Deze crisis houdt in dat veel soorten amfibieën in hun voortbestaan worden bedreigd door een besmettelijke schimmel. Dit is een ontwikkeling waaraan de werkgroep aandacht wil besteden, omdat deze besmetting ook populaties in gevangenschap kan aangr i j pen.Di er ent ui nenz i j nwer el dwi j di nhetkaderv andeact i e“ Yearof t hef r og”bez i gmetbes cher mi ngsact i esi nsamenwer ki ngmet particulieren. Hiermee is de verbinding gelegd tussen doelstellingen en activiteiten van de werkgroep reptielen en amfibieën Stichting PVH en deze wereldwijde beschermingsacties. In 2008 hoopt de werkgroep verder te gaan met genoemde activiteiten, waaronder het publiceren van relevante wetgeving voor houders van reptielen en amfibieën.

15

>


Werkgroep Kleine Zoogdieren De werkgroep Kleine Zoogdieren van het PVH heeft in het jaar 2007 3 x vergaderd, in februari, mei en september. In januari 2007 is een nieuwe voorzitter geĂŻnstalleerd, Mevrouw drs. S.J.P. Thissen, nadat er al enige maanden geen voorzitter meer was en er in 2006 geen enkele vergadering had plaatsgevonden. Helaas werd zij in september 2007 wegens persoonlijke omstandigheden gedwongen haar taak als voorzitter weer op te geven. Bij gebrek aan een directe opvolger, heeft de in gang gezette vernieuwde samenwerking binnen de werkgroep Kleine Zoogdieren in het jaar 2007 niet kunnen uitgroeien tot een hechte groep samenwerkende organisaties. Er zijn een aantal organisaties toegetreden tot de werkgroep, maar ook enkele organisaties weer uitgestapt, mede vanwege tijdgebrek en financiĂŤle onzekerheden. De werkgroep Kleine Zoogdieren heeft in het jaar 2007 vooral gewerkt aan de invulling van de website van het PVH. Tevens hebben zij gewerkt aan het opstellen van voedingsrichtlijnen voor o.a. konijnen naar aanleiding van een verzoek van de Projectgroep Voeding van het PVH. Aan het eind van 2007 is er een nieuwe voorzitter benoemd, Dhr. drs. A.P. v.d. Kolk. Onder zijn leiding zal de werkgroep Kleine Zoogdieren van het PVH hopelijk gaan uitgroeien tot een volwaardige werkgroep. Organisaties die in het jaar 2007 hebben geparticipeerd in de werkgroep Kleine Zoogdieren van het PVH en nog steeds deel uit maken van de werkgroep zijn; Dibevo, KNMvD, Werkgroep Exotische Zoogdieren Nederland (WEZN), PTC+, Stichting de Fret (SDF), Landelijke Vereniging van Kleine Knaagdierenliefhebbers (NMC), Tinley en Vereniging Archaeopteryx. Organisaties die hebben deelgenomen en zijn uitgestapt; World Rabbit Scientific Association (WRSA) en Vereniging van samenwerkende Ratteries en Opvang (VSRO)

> 16


Werkgroep Vissen en Ongewervelden In 2007 zijn er 5 vergaderingen geweest van de werkgroep Vissen en Ongewervelden. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van: KNMvD, Stichting Vissenbescherming, Danio Rerio, NBAT, WUR, Vereniging Archaeoteryx en NVN. Helaas heeft Discusworld Holland het laten afweten. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan het vullen van de website. Allereerst zijn de bestaandepagi na’ sdoor genomen,gec or r i geer d en deels anders gepresenteerd. Gegevens van de organisaties van de werkgroepleden zijn in de website opgenomen, een lijst van vissendierenartsen is aangeleverd. Er zijn afspraken gemaakt met een uitgeverij en een auteur van een boek over ongewervelden met betrekking tot het gebruik van stukken over diverse populaire soorten ongewervelden.

Projectgroep Voeding Deze projectgroep heeft in 2007 drie keer vergaderd. Helaas heeft de voorzitter, Dhr. prof. Dr. Ir. W. H. Hendriks zijn functie als voorzitter van deze projectgroep neergelegd medio dat jaar. Er wordt, tot op heden, gezocht naar iemand die zijn taak zou willen overnemen. De projectgroep heeft zich in 2007 bezig gehouden met het opstellen van voedingsrichtlijnen voor het konijn, de kanarie en de hond. Deze richtlijnen zijn ook gepubliceerd.

17

>


Het PVH en externe relaties Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en Forum Welzijn Gezelschapsdieren (FWG) Vanwege bestuurswisselingen binnen het PVH, werd het PVH in de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) eerst vertegenwoordigd door de heer A. Achterkamp en later door de heer J. Borgmeier. De in 2006 aangebodenr appor t en,“ Gedeel dez or g”en“ f ei t enenCi j f er s Gez el schapsdi er ensec t or ” ,metdev oor gest el demaat r egel en,algehele identificatie en registratie van hond (en later kat), verbetering van de informatievoorziening en de certificering (erkenning) van ondernemingen op het gebied van gezelschapsdieren, zijn in 2007 ter hand genomen, om omgezet te worden in bruikbare producten.

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren De intensieve samenwerking tussen het PVH en het LICG is helaas anders verlopen dan het bestuur en haar werkgroepen hadden verwacht. Het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) is in het najaar van 2007 officieel van start gegaan en het bestuur heeft haar eigen koers gekozen. Het PVH levert huisvesting en kennis aan, welke door het LICG wordt verspreid aan het grote publiek. De stichting (LICG) is een samenwerkingsverband van de KNMvD, de FD/WUR, Dibevo, DB en het PVH. Het Ministerie van LNV is betrokken als toehoorder/adviseur.

Overheid –Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Het PVH heeft in 2007 veelvuldig samengewerkt met het Ministerie van LNV. Zo is het PVH nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Nota Dierwelzijn en bij het opzetten van het certificeringproject ter vervanging van het Honden en Kattenbesluit.

> 18


PVH & Public Relations De communicatie van het PVH met haar achterban heeft in 2007 ook voornamelijk plaats gevonden via: de website, de elektronische ni euwsbr i efenhetkwar t aal bl ad“ Di erenVr i end” .

Website De website mocht zich ook dit jaar weer verheugen in een groot aantal bezoekers per dag. Per maand zijn er gemiddeld 32.812 bezoekers geweest. Het doel van de website is betrouwbare informatie bieden over het verantwoord houden van gezelschapsdieren, actueel nieuws te verstrekken en informatie over de Stichting te geven. Op de website wordt op aantrekkelijke en leesbare wijze alle informatie over gezelschapsdieren per diersoort en soms tot op rasniveau vermeld. Tevens kan het Bureau van het PVH zelf snel actuele informatie op de website zetten. Er is besloten om de website in 2008 nog meer te gaan benutten voor de interne en externe communicatie, de eerste stappen zijn hiertoe gezet.

Elektronische Nieuwsbrief De PVH-Nieuwsbrief is in 2007 slechts enkele malen (4x) verschenen, dit was mede het gevolg van de onrustige positie waarin het PVH zich bevond. De nieuwsbrief is aan ca. 500 mensen verstuurd. In 2008 zal de nieuwsbrief worden verzonden zodra daar maar enige aanleiding toe bestaat, om de achterban van actueel nieuws te voor zien.

Dier en Vriend I nhetkwar t aal bl ad“ Di erenVr i end”heef thetPVH,hetaf gel openj aar ,v i er keer 8 pagi na’ sgehad.Hetbl adv er schi j ntmeteenopl agev an225. 000 stuks. Via dit blad kunnen onze organisaties het grote publiek brede informatie over verschillende diersoorten verstrekken. Dit betekent voor hen bovendien gratis publiciteit, waarmee zij nieuwe leden kunnen werven. Ook het PVH profileert zich hiermee naar het grote publiek.

Nationale Huisdieren Dagen Het PVH heeft deelgenomen aan de Nationale Huisdierdagen, met het doel om zich beter naar buiten te profileren. Het heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. In het vervolg zal het PVH zich directer tot de achterban richten om zo haar naamsbekendheid te vergroten. 19

>


Projecten en Kennisontwikkeling Stage- en Afstudeerprojecten Ook in 2007 hebben studenten van HAS Den Bosch, STOAS Dronten en Van Hall Larenstein in Leeuwarden onderzoeken uitgevoerd in het kader van stages en afstudeerprojecten. Het PVH was in alle gevallen hun opdrachtgever en begeleider. Positieflijst Er is een start gemaakt om samenwerking met PTC+ en andere relevante partijen te komen tot een opvang en verantwoorde herplaatsing van bijzondere dieren (reptielen, vissen, (tropische) vogels, amfibieën, kleine zoogdieren). Dit project moet in de loop van 2008 zijn beslag krijgen.

Certificering Als onderdeel van de maat r egel‘ cer t i f i cer i ng’( er kenni ng)v an onder nemi ngenophetgebi edv angez el schapsdi er en” ,heef thetFor um Welzijn Gezelschapsdieren het PVH verzocht een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een certificeringsysteem voor hondenscholen, instructeurs, -trimmers en –therapeuten. Er is contact met de Raad van Beheer om, te komen tot een systeem van certificering. Een lijst van gecertificeerde fokkers, trainers en therapeuten voor dieren komt op deze manier beschikbaar voor kopers en houders van een hond.

> 20


Vooruitzichten voor 2008 en volgende jaren Er is in 2007 veel werk verzet om financiĂŤle middelen te genereren, doch dit heeft (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid. In 2008 zal alles op alles gezet moeten worden om de financiĂŤle situatie van het PVH verder te verbeteren en te versterken. Enkele veel belovende projecten, welke o.a. voortvloeien uit de Nota Dierenwelzijn, zijn in de steigers gezet en zullen in de loop van het voorjaar hun beslag moeten krijgen. Ook zal er in 2008 aan de PR en communicatie meer inhoud worden gegeven via de eigen website: www.huisdieren.nu met als doel onze naamsbekendheid en onze missie uit te dragen. De samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals WUR, Van Hall Larenstein, HAS Den Bosch en de STOAS wordt voortgezet en verder uitgebreid. De daaruit voortvloeiende onderzoeksprojecten worden in veel gevallen uitgevoerd met ondersteuning van de werkgroepen van het PVH.

21

>


> 22


Financieel overzicht 2007 Uitgaven

Inkomsten Begroting

Personeel

113.000

Werkelijk

Begroting

104.175 Subsidie LNV

Werkelijk

132.000

126.868

Communicatie/PR

11.000

30.307

Bijdrage Koepels/ Adviseurs

18.900

23.000

Algemene kosten

24.500

24.182

Sponsoren/ donaties

14.600

19.932

Bestuursvergoeding

15.000

13.500 Rente

1.500

1.738

0

11.625

167.000,--

183.163

Vergaderkosten Totaal

3.500 167.000

10.999 Tekort 2007 183.163 Totaal

Toelichting Financieel overzicht 2007 De werkelijke uitgaven overschreden de begroting met ruim â‚Ź16. 000 Deze overschrijding heeft voornamelijk te maken met het vertalen van producten van de werkgroepen voor publicatie, o.m. voor de website. De gekoesterde verwachting, dat een deel van de investering door publieksvoorlichting kon worden terugverdiend, bleek niet haalbaar. Investeringen in het bereiken van donateurs verliepen eveneens verliesgevend. De opbrengst van de diverse hierop gerichte activiteiten, is te verwaarlozen. Niettemin leverde het financieel beleid in 2007 inmiddels een goedkeurende verklaring op van de accountant. Een, in het tweede half jaar van 2007 uitgevoerde, controle door de belastingdienst gaf geen aanleiding tot enig commentaar.

23

>


Samenstelling van het PVH Bestuur (per 31 december 2007) Dhr. drs. J. Borgmeier, Voorzitter Dhr. A. Achterkamp, Vice-Voorzitter Dhr. drs. A. Fledderus, Ssecretaris Dhr. Ing. A. Schmal, Penningmeester Mw. dr. M.A.E. van Hagen, Voorzitter Werkgroep Honden Dhr. prof. Dr. E. Gruys Voorzitter Werkgroep Katten Dhr. ir. ing. E.J. Gubbels, Voorzitter Werkgroep Vogels Dhr. drs. A.P. van er Kolk, Voorzitter Werkgroep Kleine Zoogdieren Dhr. J. Boonstra, Voorzitter Werkgroep Reptielen en AmfibieĂŤn Dhr. dr. A. Ploeg, Voorzitter Werkgroep Vissen en Ongewervelden

Bureau Mw. K. Schipper- van der Meer, secretariaat Mw. ir. C. Verheijen, PR & Communicatie Dhr. drs. R. Hensen, Wetenschappelijk Medewerker

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van vier koepelorganisaties van liefhebbersbonden en -verenigingen: > ConfĂŠderation Ornithologique Mondial Nederland (COM); vertegenwoordigd door Dhr. B. Braam > Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO); vertegenwoordigd door Dhr. A.C. Ebben > Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB); vertegenwoordigd door Dhr. J. Dekker > Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO); vertegenwoordigd door Dhr. drs. W. Wilhelm De verwachting is dat in 2008 ook voor de kattenorganisaties een koepel wordt opgericht. Het PVH heeft daarmee een achterban van meer dan 300.000 georganiseerde gezelschapsdierenhouders en vertegenwoordigt meer dan 90% van het aantal georganiseerde huisdierenbezitters.

> 24


Raad van Adviseurs > Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht; vertegenwoordigd door Dhr. prof. Dr. F. van Sluijs > Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Houten; vertegenwoordigd door Dhr. drs. M. Verburgh > Practical Training Centre PTC+ in Barneveld; vertegenwoordigd door Dhr. drs. E. Bethlehem > Van Hall Larenstein, Leeuwarden; vertegenwoordigd door Dhr. ing. T. R. Huisman > Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo; vertegenwoordigd door Dhr. J. de Jongh > Ministerie van LNV als waarnemer; vertegenwoordigd door Mw. mr. drs. S.A.B. van Rooij

25

>


Bijlage 1:

Organogram Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit

Raad van Toezicht Koepelorganisaties (Controleert beleid)

Algemeen Bestuur PVH: Voorzitter, Vice Voorzitter, Secretaris, Penningmeester (Dagelijks Bestuur), Leden: Voorzitters Werkgroepen

Werkgroepen **

Raad van Adviseurs Dibevo, KNMvD, FD, Van Hall, PTC+, Ministerie van LNV

Bureau PVH Directeur, Secretariaat, Beleidsmedewerkers (Ondersteunend, uitvoerend

Organisaties*

* Raad van Toezicht:

** Werkgroepen:

Lid RvT: ConfĂŠderation Ornithologique Mondial Nederland (COM) > Algemene Bond van houders van Parkieten en Papegaaiachtigen > Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels > Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers > Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders

> > > > > >

Lid RvT: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Lid RvT: Samenwerkende Aquarium en Terrarium-organisaties (SATO) > Nishikigoi Vereniging Nederland > Dendrobatidae Nederland > Lacerta > Doelgroep Salamanders > St. doelgroep groene leguanen > Nederlandse Schildpadden Vereniging Lid RvT: Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO)

> 26

Lid RvT (vacant): Kattenorganisaties

Werkgroep Honden Werkgroep Katten Werkgroep Reptielen & AmfibieĂŤn Werkgroep Vissen & Ongewervelden Werkgroep Vogels Werkgroep Kleine Zoogdieren

Projectgroepen: > Projectgroep Stage- en Afstudeerprojecten > Projectgroep Voeding

De leden van de diverse werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de georganiseerde dierhouderij, de adviserende organisaties en deskundigen op persoonlijke titel. Organisaties die niet direct vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het Platform, kunnen een lid afvaardigen naar de werkgroepen. Zij worden als volledig lid van de werkgroepen beschouwd. Indien een onderwerp het noodzakelijk maakt deskundigen ad hoc uit te nodigen, is dat te allen tijde mogelijk.


Werkgroep Honden Aequor Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf Alpha, Nederlandse vereniging van gedragstherapeuten voor Honden Dibevo Dog Vision Federatie Hondensport Nederland Genetic Counselling Services Hondenbescherming Huisdier Kennis Instituut KNK Cynophilia Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (GGG) Kynologen Vakbond Nederland Martin Gaus Gedragscentrum + Practical Training Centre PTC Quiebus Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ned Tinley Adviesbureau Van Hall Larenstein Vriendenkring BAND Wageningen Universiteit en Researchcentrum Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders Nederlandse Bond Gebruikshonden

Werkgroep Katten Dibevo Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (hieronder zijn 7 kattenverenigingen aangesloten) Felikat Genetic Counselling Services Huisdier Kennis Instituut Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (GGG) Mundikat + Practical Training Centre PTC Stichting FelCan Feline Welfare Foundation (voorheen Stichting Felissana) Tinley Adviesbureau Vereniging Kattenzorg Den Haag Stichting Kattenbescherming

Werkgroep Kleine Zoogdieren Dibevo Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde + Practical Training Centre PTC Stichting De Fret Tinley Adviesbureau Vereniging Archaeopteryx NMC WEZN

Werkgroep Reptielen & AmfibieĂŤn Dendrobatidae Nederland European Studbook Foundation Kameleon Vereniging Nederland Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Nederlandse Schildpadden Vereniging NVHT Lacerta (Ned. Ver. voor Herpetologie en Terrariumkunde) Salamander Vereniging SERPO Stichting Doelgroep Groene Leguanen Vereniging Archaeopteryx NBAT

Werkgroep Vissen & Ongewervelden Dibevo Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Danio Rerio Delft Nishikigoi Vereniging Nederland Stichting Vissenbescherming Vereniging Archaeopteryx Wageningen Universiteit en Researchcentrum Afd. Haarvissen NBAT

Werkgroep Vogels Algemene Ned.erlandse Bond voor Vogelliefhebbers Aviornis International Nederland ConfĂŠderation Ornithologique Mondiale afd. Nederland Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (GGG) Nederlandse Postduivenhouders Organisatie Tinley Adviesbureau Vereniging Archaeopteryx Nederlandse Bond voor Vogelhouders

27

>


Jaarverslag PVH 2007

> 28

Bezoekadres

Wesselseweg 32, 3771 PC Barneveld

Postadres

Postbus 64, 3770 AB Barneveld

Telefoon

0342 –406 550

Fax

0342 –406 501

E-mail

Info@huisdieren.nu

Website

www.huisdieren.nu

Tekst

Stichting PVH

Fotografie

Stichting PVH

Vormgeving & Realisatie

Stichting PVH


29

>


Stichting PVH Wesselseweg 32 3771 PC Barneveld Postbus 64 3770 AB Barneveld [t] 0342 –406 550 [f] 0342 –406 501 [e] info@huisdieren.nu [ i ] www.huisdieren.nu

> 30

Stichting ter bevordering van een Verantwoorde Relatie tussen Mens & Dier

jaarverslag2007  
jaarverslag2007  
Advertisement