Page 1

Visie en dialoog. zoeken naar balans In een wereld waarin het denken over dierenwelzijn in beweging is, moet het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) haar plek zien te vinden tussen bestaande opvattingen en gewoonten en nieuwe inzichten over het verantwoord omgaan met gezelschapsdieren. In het verleden is dat met enige regelmaat moeilijk gebleken. Het zicht op dierbelangen werd nog wel eens vertroebeld door de binding van het PVH met de mensenbelangen van partijen in de sector. Het PVH heeft gekozen voor een projectmatige aanpak. Door vanuit wetenschappelijke bevindingen en praktijkervaringen de dierbelangen centraal te stellen, lukt het om daarin een standpunt te bepalen. Daarna ligt er mogelijk een conflict met belangen en ingeslepen gewoonten van mensen. Dit leidt tot de heel concrete vraag, hoe hiermee moet worden omgegaan. Het uitgangspunt van het PVH, haar reden van bestaan, is verankerd in het thema ‘verantwoord houden’. Echter, zonder het permanente gesprek met de houders verwordt het PVH tot een select geïsoleerd clubje van visionisten zonder impact op de houderijpraktijk van alledag. Vandaar dat het PVH kiest voor twee sporen: -

het PVH wil, in het belang van het gehouden dier, op basis van de stand van ons beste weten, de (vaak eindeloos voortwoekerende) discussies in de sector over ‘goed genoeg’ en ‘beter’ tot heldere conclusies en standpunten brengen;

-

het PVH wil met alle partijen in de sector in gesprek blijven om verworven inzichten telkens weer te evalueren aan de hand van de beleving van de praktiserende dierhouders en wil, waar mogelijk, de bereikte conclusies en standpunten uitdragen.

Boven alles staat, dat het PVH kiest voor het belang van het gehouden dier. Dat betekent per definitie dat er geen ruimte is voor vage compromissen met partijen in de sector omwille van ‘politieke en commerciële’ overwegingen. Maar dat betekent evenzeer dat het PVH een platform is waarbinnen alle groeperingen in de sector ruimte krijgen om het gesprek aan te gaan en aan te blijven gaan over ‘goed’ en ‘beter’. oktober 2010, Algemeen Bestuur PVH.

1 27-10-2011

Visie en dialoog

www.huisdieren.nu

2011-10-27 Visie en dialoog  
2011-10-27 Visie en dialoog  
Advertisement