__MAIN_TEXT__

Page 1

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste


Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 4

2.

School .............................................................................................................................................. 6

3.

2.1.

Korte beschrijving van de school ............................................................................................. 6

2.2.

Onderwijskundig concept........................................................................................................ 6

2.3.

Kengetallen .............................................................................................................................. 7

2.4.

Onderwijsbehoefte leerlingpopulatie ..................................................................................... 8

2.5.

Kwaliteit ................................................................................................................................... 9

Passend onderwijs ......................................................................................................................... 10 3.1.

Basisondersteuning ............................................................................................................... 10

3.2.

Onderwijsbehoeften en differentiatie .................................................................................. 10

3.3.

Pedagogisch klimaat .............................................................................................................. 11

3.4.

Planmatig werken .................................................................................................................. 12

3.5.

Handelingsgericht werken ..................................................................................................... 12

3.6.

Opbrengstgericht werken...................................................................................................... 12

3.7.

Ondersteuningsstructuur ...................................................................................................... 13

3.8.

Licht preventieve interventies ............................................................................................... 13

3.9.

Arrangementen (extra-ondersteuning) ................................................................................. 18

3.10. 4.

5.

6.

Conclusies, afstemming onderwijsbehoeften en -mogelijkheden .................................... 19

Ambities......................................................................................................................................... 20 4.1.

Doelen op de korte termijn ................................................................................................... 20

4.2.

Doelen op de lange termijn .................................................................................................. 21

4.3.

Professionalisering ................................................................................................................ 22

Mogelijkheden en onmogelijkheden van de school...................................................................... 23 5.1.

Inschrijfprocedure ................................................................................................................. 23

5.2.

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden ................................................................... 23

Samenvatting................................................................................................................................. 26

Bijlagen .................................................................................................................................................. 28 Bijlage 1 - Verslag inspectie laatste inspectiebezoek ........................................................................ 28 Bijlage 2 – Verslag audit d.d. 12-3-2104 ............................................................................................ 28 Bijlage 3 – Eindrapportage monitor basisondersteuning november 2014 ....................................... 28 Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 2


Brinnummer: Directeur: Locatiedirecteur: Adres hoofdvestiging: Contact school: E-mail : Website: Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag:

22JB T. Huiskamp S. Stevens Houtkamp 37, 3841XC HARDERWIJK S. Stevens Deveste@stichtingproo.nl www.deveste.eu Stichting Proo primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk B.J.R. Redder, college van bestuur Telefoon : 0341- 466370 E-mail: mail@stichtingproo.nl Website: www.stichtingproo.nl

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 3


1. Inleiding Het bestuur van onze school - de stichting Proo – heeft in haar strategisch beleidsplan een duidelijk visie op Passend Onderwijs verwoord. Deze visie vormt één van de bouwstenen van ons schoolondersteuningsprofiel. Een andere bouwsteen vormt ons Schoolplan, waarin wij onze ambities en visie verwoorden. De stichting Proo vindt het belangrijk dat kinderen gezond, veilig en met plezier opgroeien; hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten en daarmee een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Door kinderen goed op de toekomst voor te bereiden, vormt Proo de toekomst. Daarbij zijn goede relaties tussen medewerkers, leerlingen en ouders van groot belang. Partnerschap met ouders is noodzakelijk om de kansen op een goede ontwikkeling van kinderen te vergroten. Op de scholen van de stichting Proo is het onderwijs passend en uitdagend. Samen met de ouders, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en onze lokale partners proberen wij zoveel mogelijk thuisnabij antwoord te geven op de gewone en hele bijzondere ondersteuningsvragen van kinderen. In dit schoolondersteuningsprofiel laten wij zien op welke wijze binnen de stichting Proo en onze school extra-ondersteuning aan kinderen geboden kan worden. Daarin spelen deskundigheid, betrokkenheid en inzet van de medewerkers op school een belangrijke rol, ondersteund door de deskundigen van het Kenniscentrum van Proo. Wij maken ons onderwijs de moeite waard. Van steeds meer kinderen ontdekken we dat ze extra begeleiding en uitdaging nodig hebben. Onze scholen pakken deze taak adequaat op. Dat doen wij door handelingsgericht te werken. Daarbij staat centraal: “Wat heeft dit kind nodig en wat vraagt dit van mijn handelen”. Onze leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet en stemmen het onderwijsaanbod daarop af. Zij worden daarbij geholpen door deskundige interne begeleiders en orthopedagogen uit het Kenniscentrum van Proo. Daarmee is binnen onze school voldoende expertise gewaarborgd om bijna alle ondersteuningsvragen van kinderen te kunnen beantwoorden. Het professionele handelen van leerkrachten is het antwoord op de vragen van de kinderen. Daar ligt de uitdaging voor passend onderwijs. Vandaar dat in ons schoolondersteuningsprofiel ook aandacht is voor de wijze waarop wij de handelingsvaardigheden van leerkrachten willen vergroten. Ook van hen verwachten wij dat zij hun talenten en mogelijkheden verder verruimen. Als wij een kind niet binnen onze school de benodigde ondersteuning kunnen geven, dan voelt dat als een teleurstelling. Voor het kind, de ouders, maar ook voor ons. Dan hebben wij alles “uit de kast gehaald”. Wij laten in zo’n situatie niet eerder los, dan nadat we in goed overleg met de ouders de beste plek voor hun kind hebben gevonden. Ook dat is Passend Onderwijs! Wij vertrouwen er op dat ons Schoolondersteuningsprofiel ouders een goed beeld geeft van de wijze waarop wij de ondersteuning van hun kinderen vorm en inhoud geven. Niet alleen voor de kinderen Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 4


die meer tijd en aandacht nodig hebben, maar ook voor de kinderen die meer uitdaging vragen. Kortom, hoe zorgen wij er voor dat we bij alle kinderen aansluiten bij hun mogelijkheden en talenten. De Medezeggenschapsraad van onze school is bij het opstellen van het Schoolondersteuningsprofiel betrokken geweest en heeft een positief advies gegeven. Door het schoolondersteuningsprofiel jaarlijks te evalueren en waar nodig bij te stellen, wordt gewaarborgd dat het actueel document blijft. Wij stellen reacties of vragen van lezers zeer op prijs. U kunt hiervoor terecht bij de leerkrachten, de interne begeleider of de schoolleiding.

T. Huiskamp Directeur

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 5


2. School 2.1. Korte beschrijving van de school De school ligt aan de Houtkamp achter de Friese Gracht dus tegen het stadscentrum van Harderwijk aan. Het is een groot gebouw, dat we delen met onder andere ZorgDat. De school staat tussen woonhuizen. We hechten aan en goede relatie met de wijk. Zo nu en dan is er overleg met de wijkagent, af en toe nemen wij deel aan wijk- en buurtactiviteiten. Er is sporadisch contact met het opbouwwerk van ‘Welzijn Op Maat’. Er zijn regelmatig contacten met “SWO” waarbij wij elkaar helpen en ondersteunen waar nodig. In het schoolgebouw van “De Veste” is een gymzaal gevestigd. Deze wordt ook gebruikt door twee scholen (De Rank, Het Kompas). Soms wordt de school gebruikt voor andere activiteiten; ouderengym, dans- en dramalessen door “Het Klooster” en de school wordt wekelijks gebruikt door een toneelgroep en incidenteel voor andere activiteiten door derden. In het schoolgebouw is tevens ruimte gecreëerd voor een peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het Daltononderwijs op “De Veste” maakt dat er ook kinderen uit andere, verder weg gelegen wijken naar de school komen. Daltonschool “de Veste” is in 1988 gestart. De naam “De Veste” is gekozen omdat in het verleden een veste een veilige plaats voor mensen betekende. In 1992 is de school officieel door de Nederlandse Daltonvereniging als Daltonschool erkend. In april 2015 heeft een visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging de school positief beoordeeld.

De Veste behoort tot Stichting Proo, waar 29 openbare basisscholen op de Noord-Veluwe onder vallen. Openbaar onderwijs staat open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Samen op weg naar een betere toekomst, samen bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect beter tot ontwikkeling kunnen komen. Binnen de Veste ontmoeten ouders en kinderen met verschillende geloven en culturen elkaar. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen, die zij voor de kinderen van belang vinden.

2.2. Onderwijskundig concept De Veste is een Daltonschool met een duidelijk profiel, gezicht en karakter. Dit is van belang om ons te onderscheiden van concurrenten en aan toekomstige ouders/verzorgers te tonen waarom wij aantrekkelijk voor hen zijn. Op deze manier ontstaat er zowel intern als extern een duidelijk beeld van de bedoelingen en de kracht van de school. Het profiel wat passend is bij onze visie is een kindcentrum. Een kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen krijgen hier onderwijs én opvang. Inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. Want kinderen leren de hele dag en leren stopt niet als de school Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 6


uit is. Leren kan zowel inspannend als ontspannend zijn. Ook is er geen onderscheid tussen leren en spelen: leren is spelen en spelen is leren. Een kindcentrum is voor kinderen en hun ouders en bestaat uit verschillende basisvoorzieningen (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal). Doorgaande lijnen in educatie, ontwikkeling, opvang, ĂŠn in extra ondersteuning en zorg kenmerken de samenwerking. Als kindcentrum hebben we dezelfde visie op hoe kinderen leren, zich ontwikkelen en worden kinderen vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. De gedeelde visie berust op het Daltonprincipe. Dalton is gebaseerd op de ideeĂŤn van Helen Parkhurst. Zij heeft deze werkwijze in het begin van de vorige eeuw ontwikkeld in het Amerikaanse plaatsje Dalton. Belangrijk in haar visie is dat een school of in dit geval een kindcentrum een soort maatschappij in het klein is, waarin kinderen opgroeien tot volwaardige, democratische burgers. Respect, verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de ander komen steeds weer in haar visie terug.

2.3. Kengetallen Leerlingenaantallen per 1-10-2014 Leerlingenaantal per 1-10-2015 Leerlingenaantal per 1-10-2016 Totaal 1.0 1.3 2.2 120 - 113 4-4 11 -11 1.0 0.3 1.2 135 118 7 10 Verwijzingen naar: 2010 2011 Sbao 2 SO cluster 1 SO cluster 2 SO categorie 1 SO categorie 2 SO categorie 3

2011 2012

2012 2013

20132014 1

20132014

20142015

20152016

20162017 1

Aantal arrangementen: 2010 -

2011 -

2012 -

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 7

2013-

2015-

2016-


LGF/arrangementen

2011 1

2012 2

2013 2

2014 2

2016 2

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 2015-2016 2016-2017 Groep 1 2 3 4 5 6 7 Aantal 1 1 1-1 1–1-4

Voortgezet speciaal onderwijs Praktijkonderwijs VMBO basis beroepsgerichte leerweg VMBO kadergeVMBO-BL-LWOO richte leerweg VMBO theoretische leerweg VMBO-TL/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO

Uitstroom PO naar VO per schoolsoort: 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 0 0

0

0

5

0

2

2

0

4

6

11

5

3

5

8

5

4

4

2017 3

8 2 - 1- 3

20142015 0

20152016 0

20162017 0

0

0

0

0

4

2

0

4

2

2

0

7

6

1 1 5

4

6

2 4 3 5

8 4

5

5

2.4. Onderwijsbehoefte leerlingpopulatie De leerlingpopulatie is een afspiegeling van de multiculturele samenleving anno 2015. De kinderen komen uit diverse sociale milieus met verschillende godsdienstige en culturele achtergronden. De allochtone kinderen zijn grotendeels van Turkse of Marokkaanse afkomst. Het aantal kinderen zonder extra-weging blijft gelijk; dit zijn ouders of verzorgers met een middelbare of hogere opleiding. Het wordt steeds meer merkbaar dat beide ouders werken, het ingevoerde continurooster past bij de behoefte van ouders/verzorgers. Op de Veste zijn er een aantal kinderen met een onderwijsachterstand. Een belangrijke oorzaak is dat deze kinderen de Nederlandse taal helemaal niet machtig zijn. Het gaat hier vooral om kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Deze kinderen zijn leerplichtig en hebben recht op goed onderwijs. Basiskennis van het Nederlands is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Een samenwerking met de gemeente Harderwijk en Stichting Proo heeft er toe geleid dat we kinderen met taalachterstanden vroegtijdig signaleren en kunnen helpen. De gelden zijn in elk geval tot januari 2016 beschikbaar.

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 8


De huidige leeftijdsopbouw, het aantal nieuwe aanmeldingen en plannen tot woningbouw in de omgeving van de school kan leiden tot een stijging van het leerlingenaantal. De prognoses van de gemeente Harderwijk geven aan dat het leerlingenaantal een lichte groei vertoond. Op dit moment wordt er gebouwd aan de nieuwe wijk Waterfront, dit wordt in het schooljaar 2015-2016 opgeleverd en kan leiden tot een toename van leerlingen. In het schooljaar 2014-2015 is de school een samenwerking aangegaan met de organisatie Eigen & Wijzer. De krachten worden gebundeld en er wordt samengewerkt vanuit een gedeelde visie. Op ĂŠĂŠn locatie willen we een totaalpakket aanbieden voor kinderen op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Er is gestart met een buitenschoolse opvang en dit wordt goed ontvangen bij de ouders/verzorgers. In het voorjaar van 2015 hebben we de tweede stap gezet en zijn we met een peuteropvang begonnen. De Veste start in het schooljaar 2015-2016 met 5 groepen; groep 1-2, groep 3-4 en groep 5, groep 6-7 en groep 8, er zal na de herfstvakantie gestart worden met een tweede kleutergroep. Het maken van combiklassen is een goede optie, deze ontwikkeling past ook bij de principes van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. In een combinatiegroep zal een leerling nog zelfstandiger zijn eigen taak moeten maken. Hij is zelf verantwoordelijkheid hiervoor, nog meer dan in een solo groep. Hij zal meer samen moeten werken in de vorm van vragen stellen en antwoorden geven aan een maatje, zal vaker een klasgenoot moeten helpen. De groepsleerkracht is wel aanwezig, maar op bepaalde momenten niet beschikbaar voor een gedeelte van de groep. Het principe van uitgestelde aandacht komt heel duidelijk aan bod.

2.5. Kwaliteit De onderwijsinspectie heeft de school voor het laatst bezocht in 2014. De inspectie heeft op grond van de eindresultaten en het bestuursgesprek een basisarrangement aan de school toegekend. Dit betekent dat de kwaliteit van de school voldoende is. Het verslag van het laatste inspectiebezoek is als bijlage 1 toegevoegd. De school is in 2014 geauditeerd. De resultaten van deze audit zijn te lezen in bijlage 2.

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 9


3. Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De zorgplicht ligt bij de scholen en de schoolbesturen. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden ingericht, waarin reguliere en speciale scholen samenwerken om deze zorgplicht uit te kunnen voeren. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de afspraken en procedures over de begeleiding en ondersteuning van de kinderen. Wat wordt van de basisschool verwacht en waar zijn passende plaatsen in het speciaal onderwijs als het niet langer mogelijk is de kinderen in de basisschool de nodige ondersteuning te geven. In dit schoolondersteuningsprofiel geeft onze school de mogelijkheden en de grenzen van onze mogelijkheden aan.

3.1.

Basisondersteuning

Jaarlijks evalueert de school haar basisondersteuning door middel van de monitor basisondersteuning van de Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe. De eindrapportage van de monitor die in november 2014 is uitgevoerd is bijgevoegd als bijlage 3.

3.2.

Onderwijsbehoeften en differentiatie

Op De Veste werken met een dag- en weektaak en deze wordt zo opgebouwd en samengesteld dat de kinderen voldoende zelfstandig kunnen werken en uitgenodigd worden tot samenwerking en er ruimte is voor de vrije keus. Kinderen die meer aankunnen, kunnen kiezen uit een aanbod van extra werk. Kinderen die niet zo zelfstandig kunnen werken of moeite hebben met het tempo worden begeleid door de leerkracht en zo nodig wordt de inhoud van de weektaak aangepast. Zo is er aandacht voor ieder kind. Door regelmatig met hen over het werk te praten, willen we hen leren plannen, handelen en resultaten met elkaar in verband te brengen; kinderen leren kritisch te zijn op hun eigen presteren. Aan kinderen wordt de ruimte geboden binnen de afgesproken grenzen een eigen verantwoordelijkheid te dragen, keuzen te kunnen en mogen maken. De mate van verantwoordelijkheid is vanzelfsprekend afhankelijk van leeftijd, groepssamenstelling, sfeer, mate van zelfstandigheid. De geboden vrijheid is altijd een vrijheid in gebondenheid en mag nooit ten koste gaan van een ander. Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders; daarbij zijn goede en open contacten tussen ouders en leerkrachten belangrijk. Het samenwerken van kinderen, ouders en leerkrachten moet er toe bijdragen dat de waardering en het onderling vertrouwen groeit, waardoor er inderdaad sprake is van een goede sfeer. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 10


Natuurlijk staat ons onderwijs ook voor brede vorming (lerend, cultureel, sportief en sociaalemotioneel) en onderwijs dat uitgaat van de ontwikkeling van het kind als persoon. Dit draagt bij aan het behalen van goede onderwijsresultaten. Onderwijs dat de leerlingen (en zijn ouders) bewust laat worden waarom je iets doet, zowel in opvoedings- als onderwijsdoelstellingen. Om de bovenstaande doelen te bereiken is het van belang dat een school een lerende organisatie is waarin een professionele cultuur heerst. Binnen ons team wordt gezamenlijk nagedacht over verbeteringen, vernieuwingen en ontwikkelingen. We kijken kritisch naar ons eigen handelen en de behaalde resultaten, weten om te gaan met feedback en blijven ons ontwikkelen.

3.3.

Pedagogisch klimaat

Visie Daltonschool de Veste is een school, waar de leerling wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen tot een onbevangen mens, die kritisch kan denken, vertrouwen heeft en geeft, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor eigen handelen rekening houdend met de belangen van de groep of de samenleving. Dit gebeurt binnen een veilige leer-en werkomgeving waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. ‘De Veste’ is een daltonschool school die een veilige plaats biedt aan kinderen van elke achtergrond, ras of levensovertuiging. Het is een school: - waar je welkom bent; - waar je je mag, moet en kan ontwikkelen; - waar je wordt gerespecteerd en waar je anderen respecteert; - waar je zelf deels keuzes kunt maken wat je wilt leren, met wie je wilt werken en van wie je wilt leren. - waar je hulp kunt vragen, wanneer je dat nodig hebt en hulp kunt geven aan wie dat nodig heeft; - waar je wordt voorbereid op de maatschappij; - waar je zelfstandig kun werken, binnen of buiten de klas; - waar je zelf verantwoordelijk bent voor het werk of de weektaak; - waar je als kind graag binnenkomt en waar je als ouder je kind met een gerust hart achter kunt laten. De veilige plaats wordt mede gecreëerd door het duidelijk stellen van regels en afspraken. De leerkrachten zijn coachend en begeleidend bezig. De leerkrachten brengen differentiatie aan in instructie en verwerking van de leerstof. Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Wij gaan er van uit dat elk kind heel goed in staat is om de leerstof eigen te maken. De leerstof moet aansluiten bij wat de kinderen al weten, kennen en kunnen. In de onderbouw wordt dit middels de ideeën van de basisontwikkeling gedaan. Er wordt instructie gegeven aan alle kinderen. Kinderen werken en leren in een uitdagende en stimulerende omgeving. Kinderen dragen bij aan hun eigen leerproces. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 11


Binnen het kindcentrum werken we met Kanjertraining als leidraad voor ons pedagogisch beleid. Op deze manier bieden we kinderen handvatten in sociale situaties.

3.4.

Planmatig werken

Kinderen doorlopen in acht jaar de basisschool; van de school wordt verwacht dat kinderen in deze acht jaar een maximaal leerrendement hebben gehaald. Met andere woorden: datgene hebben geleerd (kennis en vaardigheden) wat aansluit bij hun mogelijkheden. Om dit te bereiken werken we doelgericht en planmatig. In het onderwijsaanbod (leerstof) zit een opbouw van groep 1 tot en met groep 8; onze werkwijzen zijn op elkaar afgestemd. Zo ontstaat er een overzichtelijk geheel, waarbij iedereen (ook ouders en kinderen) weet wat het startpunt is en via welke wegen en binnen welk tijdsbestek het eindpunt behaald moet worden. Dat eindpunt is voor ons het punt dat voor ieder kind als maximaal bereikbaar gezien kan worden. In de verdere hoofdstukken over handelings- en opbrengstgericht werken wordt de planmatigheid verder uitgewerkt.

3.5.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken begint bij het waarnemen/ observeren van de kinderen om daarmee de verschillen tussen de kinderen beter te zien en te begrijpen. Het gaat daarbij om de vraag: Wat heeft dit kind nodig en wat vraagt dit van mijn handelen als leerkracht. Waar kan ik op aansluiten en waar liggen de ontwikkelkansen. De onderwijsbehoeften van de kinderen worden uitgewerkt in een groepsplan. Hierin worden de doelen en het leerstofaanbod gekoppeld aan de ondersteuningsvragen van de kinderen en vertaald in haalbare aanpakken. Haalbaar is in veel gevallen instructie, aanbod en verwerking op drie niveaus. Groep 2 werkt een groepsplan voor taal en een groepsplan voor rekenen. Groep 3 en 4 werken met groepsplannen voor taal-lezen, rekenen en spelling. Groep 5 tot en met 8 werken met groepsplannen voor lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

3.6.

Opbrengstgericht werken

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 12


Opbrengstgericht werken betekent kort gezegd systematisch en doelgericht werken aan het verbeteren van de leerprestaties. De school heeft doelen (eind- en tussendoelen) opgesteld en werkt planmatig en doelgericht aan het bereiken van deze doelen. Toetsing en analyses van de toetsing kunnen leiden tot het bijstellen van de plannen met steeds als doel de leerprestaties te verhogen.

3.7. Handelingsgericht werken in combinatie met opbrengstgericht werken Ondersteuningsstructuur Door beide vormen met elkaar te verweven ontstaat een sterke combinatie, waarin de positieve effecten elkaar versterken. Overeenkomsten tussen beide: • Nadruk op belang van kwalitatief goed onderwijs, daarbij gebruik makend van wetenschappelijk onderzoek: wat is excellent onderwijs en wat is effectief leerkrachtgedrag; • Uitgangspunt is doelgericht werken: het stellen van ambitieuze doelen voor rekenen, lezen en taal die cyclisch geëvalueerd worden; • Belang hechten aan hoge verwachtingen; • Verzamelen van data (toetsgegevens) en deze vertalen naar een groepsplan; • Groepsplan is middel om verschillen binnen een groep hanteerbaar te maken; • Uitgaan van differentiatiemodel met verlengde en intensieve instructie of herinstructie voor zwakke leerlingen; Kenmerken van integratie handelings- en opbrengstgericht werken: • Op schoolniveau ambitieuze doelen bepalen voor rekenen, taal en lezen én voor sociaal gedrag en werkhouding; • Duidelijke doelen en ambities t.a.v. leerkrachtgedrag, bijv. instructie, reflectie, foutenanalyses; • Cyclisch werken met groepsplannen; • Na iedere cyclus groepsbespreking en teambespreking In de groepsbespreking worden de behaalde resultaten en opbrengsten systematisch besproken, gekoppeld aan de ambities en doelen op schoolniveau. In de teambespreking presenteert de schoolleider alle resultaten in het schooloverzicht; samen met team worden analyses van de behaalde opbrengsten gemaakt. Op individueel niveau worden de leerling resultaten geanalyseerd, met name voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief (individuele leerlijn).

3.8.

Ondersteuningsstructuur

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 13


De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (ib-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, ib-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument”; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht en/of ib-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor HandelingsGerichte PocesDiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering.

3.9.

Basisondersteuning en licht preventieve interventies

In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning die iedere basisschool moet kunnen bieden. Immers, de bedoeling van Passend Onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen basisschool de nodige extraondersteuning kunnen krijgen. De hoofdpunten van de afgesproken basisondersteuning zijn: -leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving; -de school heeft continu zicht op de ontwikkeling van kinderen; -het personeel werkt opbrengt- en handelingsgericht aan de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen; -het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken; -het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties; -voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief opgesteld; -de school draagt de leerlingen zorgvuldig over; -ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning; -de school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingondersteuning; -de school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld; -de school bepaalt jaarlijks de effecten van de leerlingondersteuning en past het beleid zonodig aan; -de school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur; -de school heeft een effectief ondersteuningsteam. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 14


Ook wordt binnen de basisondersteuning van scholen verwacht dat zij leerlingen kunnen begeleiden die behoefte hebben aan extra-ondersteuning op het gebied van leerproblemen en/of gedragsproblemen. Deze vallen onder de kop: licht preventieve en curatieve interventies. Per onderdeel geven we hieronder aan op welke wijze wij hier binnen onze school invulling aan geven: A. vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen: Hiervoor gebruiken wij de volgende toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem: Taal voor kleuters Rekenen voor kleuters Lichaam en Kleur. Rekenen-Wiskunde DMT en AVI Leestechniek en Leestempo Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling SVS Niet -werkwoorden SVS Werkwoorden Eindtoets Basisonderwijs TTR ZIEN Entreetoets (niet meer vanaf schooljaar 2015-2016) Eindtoetsbasisonderwijs

B. aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen: Op onze school wordt pesten niet getolereerd, daarom starten wij met de Kanjertraining. Wij houden ons allemaal aan de afspraken van de Kanjertraining. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt er gewerkt met klasse bouwers om een veilige omgeving te creĂŤren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. De afspraken van de Kanjertraining worden wekelijks het hele jaar door met de leerlingen geĂŤvalueerd. C. een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie: Binnen het Kenniscentrum van de stichting Proo zijn gespecialiseerde orthopedagogen op het gebied van dyslexie en dyscalculie aanwezig; zij ondersteunen de scholen bij het (h)erkennen van dyslexie/dyscalculie en geven handelingsgerichte adviezen. Dyslectische kinderen kunnen op onze school gebruik maken van de speciale software van SprintPlus; kinderen worden daarmee ondersteund bij het lezen en schrijven van teksten. D. een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie: Het ondersteuningstraject binnen de Veste: Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 15


Bij de leerlingen ondersteuning gaat het om de begeleiding van kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkeling en de ondersteuning van de groepsleerkrachten. Hoe te handelen en het organiseren daarvan in de groepen. Een leerling met speciale onderwijsbehoeften is een kind dat belemmeringen ondervindt in zijn/haar ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan een belemmering op cognitief gebied, sociaal-emotioneel gebied of aan gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van zowel onderpresteren als van over presteren. In alle gevallen zal extra hulp nodig zijn. Hoe deze extra hulp, gerealiseerd en georganiseerd wordt staat in ons handboek ondersteuning. Onder leerlingen met speciale onderwijsbehoefte verstaan we op de Veste: • Leerlingen die regelmatig besproken worden in een leerlingbespreking of consultatieve leerlingbespreking. • Leerlingen in de intensieve of zeer intensieve subgroep. • Leerlingen met gedragsproblemen. • Leerlingen die uitvallen op ZIEN. • Leerlingen met dyslexie of een vermoeden van dyslexie. • Leerlingen met een rekenprobleem. • Leerlingen die in het LVS op 1 of meer gebieden meer dan een achterstand van 5 maanden hebben . • Leerlingen met een taalachterstand. • Eventuele doublures • Leerlingen met een OPP. • Leerlingen met een indicatie. • Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het aanbod van leerstof, de instructie en daaraan gekoppeld de ondersteuning van de leerlingen, is onderverdeeld in vier niveaus: 1. verdiept, 2. basis, 3. intensief 4. zeer intensief. 1. Verdiept De leerlingen, die in deze subgroep zitten, krijgen de basis- en verdiepingsstof van hun leerjaar aangeboden. Dit zijn extra opdrachten en de basisstof, geheel of gedeeltelijk ( compacten van de leerstof). Deze staan op hun dag- of weektaak. Zij zitten bij de groepsinstructie en kunnen sneller aan hun taak beginnen. 2. Basis De leerlingen, die in deze subgroep ingedeeld zijn, krijgen de basisstof van hun leerjaar aangeboden. De opdrachten staan op hun dag- of weektaak. Zij zitten bij de groepsinstructie. 3. Intensief De leerlingen, die in deze subgroep ingedeeld zijn, krijgen de basisstof van hun leerjaar aangeboden. De opdrachten staan op hun dag-weektaak. Tijdens de groepsinstructie zitten zij aan de Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 16


instructietafel voor de verlengde instructie. De verwerking van een opdracht maken zij aan hun eigen tafel. De opdrachten van een vakgebied, waarbij zij meer ondersteuning nodig hebben, worden aan de instructietafel gemaakt.

4. Zeer Intensief De leerlingen, die in deze subgroep ingedeeld zijn, doen mee met de groepsinstructie en zitten aan de instructietafel. Ook worden deze leerlingen extra begeleid buiten de groep door de remedial teacher/ intern begeleider voor een bepaald vakgebied.

Criteria: Deze indeling wordt gemaakt n.a.v. opbrengsten van de methode gebonden toetsen, CITO toetsen van het LVS, ZIEN, signalen van de groepsleerkrachten uit observaties en eventuele onderzoeken van het Kenniscentrum. 1.1 Verdiept leerlingen met een talent op een deelgebied bv .reken-wiskunde- of taal lees gebied, moeten de volgende scores halen: • Weinig fouten in de methode gebonden toetsen bij dit vakgebied. • A scores op de CITO toetsen. Zie bijlage schaalscores. • Een zeer goede zelfstandige werkhouding. 1.2 Basis De meeste leerlingen zullen in deze groep komen. • Hun prestaties zijn voldoende, ruim voldoende tot goed te noemen. • A, B en C scores op de CITO toetsen. Zie bijlage schaalscores. • Een goede zelfstandige werkhouding. 1.3 Intensief Deze leerlingen hebben op een of meer vakgebieden meer instructie nodig. Tijdens de instructie zitten zij aan de instructietafel voor de verlengde instructie en maken zo nodig onder toeziend oog van de groepsleerkracht de opdrachten. • C, D,E scores op de CITO toetsen. Zie bijlage schaalscores. • Leerlingen met een speciale aanpak voor hun werkhouding. Leerlingen, die veel bijgestuurd en gestimuleerd moeten worden, moeite hebben met het doorwerken en lesovergangen moeilijk vinden. 1.4 Zeer intensief Deze leerlingen hebben heel veel extra begeleiding nodig voor een vakgebied. Deze begeleiding vindt buiten de groep plaats door RT.er /IB.er en in overleg met de groepsleerkracht ook in de klas. • Leerlingen met een indicatie en ambulante begeleiding. • E,D scores op de CITO toetsen. Zie bijlage schaalscores. • Dyslectische kinderen of een vermoeden hiervan. • Gediagnosticeerde rekenproblematiek. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 17


• Werkhoudingsproblematiek met ambulante begeleiding van OZKNV.

E. toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen: De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen:  Invalidentoilet - rolstoeltoegankelijk (alleen beneden verdieping)  Keuken  Peuteropvang en buitenschoolse opvang  Schoolplein met aansluitend een speelplein van de gemeente  Diverse kleine kantoren  Speelzaal en gymzaal in schoolgebouw  Parkeergelegenheid bij de school Mocht de toegankelijk van het gebouw in bijzondere situaties onvoldoende zijn, dan gaan wij in overleg met de gemeente bezien welke gebouw-technische aanpassingen nodig en mogelijk zijn. Er zijn een taalcoach, een leesspecialist en een rekencoach binnen het team aanwezig. Wij onderhouden een goed contact met het kenniscentrum van Stichting Proo. Zij ondersteunen ons bij de begeleiding van kinderen die dit nodig hebben. Afhankelijk van de problematiek wordt er externe hulp ingeroepen. Daar wij werken met dag en weektaken is een aanpassing op de leerstof voor de zowel meer begaafde als de leerlingen die intensiever moet worden begeleid relatief eenvoudig te realiseren.

F. een protocol voor medische handelingen: Een protocol Medisch Handelen is als bijlage aan dit SOP toegevoegd.

3.10.

Arrangementen (extra-ondersteuning)

De antwoorden op de vraag “Wat heeft dit kind nodig en wat vraagt dit van mijn handelen” kan leiden tot een aangepast aanbod, vertaald in het groepsplan of in een ontwikkelingsperspectief met een eigen leerlijn. Hierbij gaan we er van uit dat: a. Ouders vroegtijdig zijn betrokken b. School en ouders het eens zijn over de gekozen aanpak c. De gekozen aanpak planmatig en transparant is d. De gekozen aanpak via de werkwijze van handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren) wordt vastgelegd in een dossier (groeidocument) Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 18


e. Het Kenniscentrum tijdig wordt geconsulteerd Als de ondersteuningsbehoeften van het kind de mogelijkheden binnen de eigen groep te boven gaan en er behoefte is aan extra-ondersteuning kan de school (i.c. de directeur) besluiten gebruik te maken van de ondersteuningsmiddelen Passend Onderwijs. Deze middelen heeft de stichting Proo ontvangen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De benodigde extra-ondersteuning wordt vertaald in een arrangement, waarin duidelijk wordt omschreven welke personele inzet, aanbod, materiaal, expertise binnen welke tijd nodig is. De onderbouwing voor het arrangement ligt in het groeidocument. De interne begeleider stelt in overleg met / op advies van alle betrokkenen (ouders, leerkrachten, Kenniscentrum, (preventieve) ambulante begeleiders of andere betrokken deskundigen) het arrangement op. Het Kenniscentrum levert niet alleen inhoudelijke inbreng bij de arrangementen, maar is ook in staat om vanuit een helicopterview adviezen te geven over de gevraagde ondersteuning. Met name t.a.v. de vraag of het arrangement binnen of buiten de basisondersteuning valt. De directeur van de school vertaalt het arrangement in benodigde formatie en dient een aanvraag voor uitbreiding van de reguliere formatie in bij het MT. Hiervoor zijn in het MT afspraken gemaakt. Na goedkeuring door het MT wordt in overleg met de afdeling Personeel besloten welk personeelslid de daadwerkelijke ondersteuning gaat uitvoeren.

3.11.

Conclusies, afstemming onderwijsbehoeften en -mogelijkheden

Na analyse van bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies getrokken: - Borgen van ingezette ontwikkelingen - Profilering Kindcentrum - Profilering Dalton - Engels in groep 1 t/m 8 - Verder professionaliseren team - Samenwerking met partners in de school verstevigen - Wetenschap & Techniek; vaardigheden 21ste eeuw - ICT als hulpmiddel verder integreren in het onderwijs, eigen bekwaamheid en aanbod mediawijsheid - Focus op kernvakken - Aanpak/methode sociaal emotionele ontwikkeling implementeren (Kanjertraining) - Versterken en uitbreiden lokale samenwerking. - PR en communicatieplan - Informatievoorziening over ontwikkeling kind - Ouderportaal Parnassys - Aanbod meer- en hoogbegaafde kinderen Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 19


4. Ambities 4.1.

Doelen op de korte termijn

Verbeterpunten onderwijskundig jaarplan schooljaar 2014-2015 Beleidsterrein Verbeterpunten 1. Dalton  Instructie en reflectie  Uitwerken leerlijn reflectie  Borgen van bestaande afspraken  Invulling keuze uur  Taak optimalisatie  Lesdoel verwerken op de taak 2. Pedagogisch klimaat  Doorgaande lijn ontwikkelen door invoering Kanjertraining groepen 1 t/m 8  Sociaal welbevinden toetsen door observatie programma Zien.  Tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders m.b.v. integraal 3. Handelingsgericht werken  aansturen van leerlingen op hun onderwijsbehoeften  Kindgesprekken

4.Zorg & begeleiding  Optimaliseren van de zorgstructuur van de school  Passend onderwijs implementeren  Interne zorgroute/ meldcode kindermishandeling updaten.  Scholing IB’er

5. Opbrengstgericht werken ( school aan Zet)  Het werken volgens een plan van aanpak voor rekenen en lezen  Opstellen kwaliteitskaart lezen  werken met leerarrangementen, waarbij lesdoelen en leerlijnen worden gekoppeld  instructie geven volgens IGDI model 6. Professionele leercultuur  Het werken met een bekwaamheidsdossier  POP-ontwikkeling  Het werken met een gesprekscyclus

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 20


Professionalisering op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat door middel van Masterclasses voor de leerkrachten en train de programma’s voor de driehoek (meerscholen directeur, locatieleider en ib’er). Teamleren

7. PR & Marketing  Het opstellen/bijstellen en werken met een PR-, marketing- en communicatieplan 8. Communicatie intern  Communicatie met ouders en externen optimaliseren( Facebook, website, brochure, groepsblog, ouderavonden)  Communicatie richtlijnen zijn beschreven 9. Nieuwe methode  Oriëntatie en aanschaf voor een nieuwe methode Engels 10. Organisatie intern  Oriëntatie (digitale) leerling rapporten  Opstellen van een schoolplan 2015-2019 11. Organisatie extern  Samenwerking BSO optimaliseren  Doorgroei mogelijkheden tot een integraal kindcentrum onderzoeken

4.2.

Doelen op de lange termijn

Onderwijs en zorg - Profilering Kindcentrum en Dalton; in samenwerking met Eigen & Wijzer verder ontwikkelen en vormgeven. - Handelingsgericht en opbrengstgericht werken optimaliseren - Coöperatieve leren verder vormgeven - Differentiatie vanuit de groepsplannen verder vormgeven - Eigenaarschap bij leerlingen stimuleren - Wetenschap & Techniek in het onderwijsaanbod verder vormgeven en zorgen voor een doorgaande leerlijn. - Borgen van ingezette ontwikkelingen - Engels groep 1 t/m 8 - Vaardigheden 21ste eeuw - ICT als hulpmiddel verder integreren in het onderwijs, eigen bekwaamheid en mediawijsheid. - Focus blijven houden op kernvakken. - Methode/aanpak sociaal emotionele ontwikkeling implementeren om sociale veiligheid te borgen. - Verder ontwikkelen planmatige zorg. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 21


-

Passend onderwijs Methode aanschaf; ? Aanbod meer- en hoogbegaafde kinderen Aanbod burgerschap en cultuureducatie

Personeel en organisatie - Teamleren verder vormgeven en stimuleren - Verder professionaliseren team (masterclasses) - Competentieontwikkeling Integraal - PR en communicatieplan - Meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten (schoolniveau-clusterniveau en Stichtingsniveau), maar ook van kwaliteiten van ouders/verzorgers. - Focus blijven houden op gestelde doelen, zodat de werkdruk acceptabel blijft. Ouders/verzorgers - Informatievoorziening ontwikkeling kind - Ouderportaal Parnassys Contacten extern - Profilering Kindcentrum ontwikkelen in samenwerking met Eigen & Wijzer - Versterken en uitbreiden lokale samenwerking. - Samenwerking met Eigen & Wijzer in de school verstevigen Huisvesting - Onderhoud binnen- en buitenkant gebouw

4.3.

Professionalisering

Masterclass Technisch lezen Masterclass begrijpend luisteren / begrijpend lezen Kanjertraining Train de Trainer bijeenkomsten Meldcode BHV

Analyse Monitor Basisondersteuning 4.1, 4.2, 4.3

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 22


5. Mogelijkheden en onmogelijkheden van de school 5.1.

Inschrijfprocedure

Ouders kunnen hun kind(eren) op ieder moment aanmelden. Dat kan schriftelijk via het aanmeldformulier op de website of telefonisch. Zij worden vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, bij voorkeur onder schooltijd om ook een indruk van de school te krijgen. De aangemelde leerlingen worden op de aanmeldlijst geplaatst. Als de ouders besluiten hun kind in te schrijven, dan vullen zij het inschrijfformulier en het informatieformulier in. Het informatieformulier is de basis voor het intakegesprek als het kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is. De gevraagde informatie en de mondelinge toelichting tijdens het intakegesprek geeft ons een duidelijk beeld van de leerling, waardoor wij in staat zijn om ons onderwijs op de behoeften en vragen van het kind af te stemmen. Als dit beeld nog niet duidelijk is, wordt met de ouders afgesproken dat we verdere informatie gaan vragen. In geval uit de informatie duidelijk wordt, dat we niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kunnen voldoen, gaan we in overleg met de ouders op zoek naar een andere onderwijsplek. Dat kan zijn binnen de stichting Proo, bij een ander schoolbestuur of in het speciaal (basis) onderwijs. Wij willen op een zorgvuldige wijze omgaan met de zorgplicht en voelen ons er verantwoordelijk voor dat kinderen zo snel mogelijk de best passende onderwijsplek krijgen. De wet Passend Onderwijs geeft ons de mogelijkheid een leerling gedurende 6 weken tijdelijk in te schrijven. Wij gebruiken deze periode om te kunnen beoordelen of wij in staat zijn aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet te komen. Deze periode kan eenmalig met 4 weken verlengd worden. Aan het eind van deze 6 of 10 weken moet deze leerling een passende onderwijsplek geboden worden, binnen of buiten onze school.

5.2.

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden

Ouders mogen van ons verwachten dat we alles doen wat binnen ons bereik is om zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Toch stuiten we daarbij mogelijk op grenzen en zijn onze mogelijkheden om tegemoet te komen aan deze behoeften van het kind uitgeput. Ondanks extra-ondersteuning, ambulante begeleiding en andere vormen van hulp zijn we niet in staat de leerling het benodigde onderwijs te bieden. We nemen daarbij onze zorgplicht serieus en gaan in goed overleg met de ouders een andere, beter passende plek voor de leerling gaan zoeken. Dit zowel bij leerlingen die onze school al bezoeken als bij leerlingen die worden aangemeld.

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 23


5.3 Grenzen van onze mogelijkheden aan de zorg Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor de grens aan de zorg wordt overschreden:  Verstoring van rust en veiligheid. Indien er sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep en medeleerlingen, dan is het niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende leerling te bieden.  Onbalans tussen verzorging/behandeling en onderwijs. Indien een leerling met een handicap, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht komt, wordt het onmogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden.  Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. Indien het onderwijs aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige leerlingen in de groep onvoldoende is of in het geheel niet kan worden geboden, wordt het onmogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de leerlingen met speciale onderwijsbehoefte in de groep.  Gebrek aan zorgcapaciteit. Het kan zijn dat de school niet in staat is een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep zit of geplaatst is. Teneinde een reëel beeld te geven van wat op onze school als zorgverbreding gerealiseerd kan worden, is het van belang nadrukkelijk de grenzen van ons aanbod aan te geven. Deze grenzen gelden hier en nu; dat wil zeggen dat ze geformuleerd zijn tegen de achtergrond van het professioneel denken en handelen van het huidige team en rekening houdend met datgene wat de doelgroep in deze tijd van ons verlangt. Deze grenzen zijn dynamisch, dat betekent dat ze moeten kunnen veranderen als de overheid ons daartoe verplicht, als er een ander “type” kind onze school bezoekt en als het beroepsprofiel van toekomstige collega’s verandert. Per aanmelding zal de afweging genomen moeten worden of er voldoende zorgcapaciteit aanwezig is. 5.4 Grenzen aan de leerbaarheid van kinderen Kinderen met de volgende kenmerken kunnen door ons opgevangen worden: • Kinderen met een IQ rondom het gemiddelde: tussen 80 à 85 enerzijds en 135 à 140 anderzijds met een min of meer probleemloze ontwikkeling. • Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 8. • Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 7 en/of LWOO. • Kinderen met een vertraagde lees- taalontwikkeling. • Kinderen met enkelvoudige of meervoudige dyslexie. • Kinderen met een vertraagde rekenontwikkeling. • Kinderen met dyscalculie. • Kinderen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren. • Kinderen met faalangst. • Kinderen met zwak ontwikkelde sociale vaardigheden. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 24


5.5 Verdere mogelijkheden Voor kinderen met de volgende kenmerken staan wij in principe ook open, tenzij uit aanvullend onderzoek blijkt dat deze kinderen onze zorgbreedte en/of zorgzwaarte te boven gaan: • Kinderen met een IQ ondergrens van ongeveer 75 • Kinderen met een ernstig vertraagde taalontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind groep 6. • Kinderen met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind groep 6. • Kinderen met (ernstige) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren. • Kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of werkhoudingproblemen. • Kinderen met behoefte aan specialistische didactische hulp op taal/rekengebied . • Kinderen met behoefte aan specialistische pedagogisch hulp, bijvoorbeeld voor kinderen met kenmerken of diagnoses als NLD, ODD, hechtingsstoornissen, syndroom van Down, AD(H)D, ASS. etc. • Kinderen met dyspraxie en dysfasie. • Fysiek beperkte kinderen.

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 25


6. Samenvatting

Evaluatie ambitie doelen 2016 -2017 vanuit het schoolondersteuningsprofiel Behaalde doelen: De onderwijsgevenden kennen en zetten 7 essenties van goed lesgeven effectief en adequaat in: de tijd plannen, automatiseren, taakgerichtheid, doelgerichtheid en convergente differentiatie. De intern begeleider werkt in de rol van opbrengstgerichte ondersteuner. Het plan OGW en het handboek kwaliteit zijn geoptimaliseerd. Niet behaalde doelen: De onderwijsgevenden kennen en zetten 7 essenties van goed lesgeven effectief en adequaat in: de tijd effectief besteden, effectief instructiemodel. Evaluatie: De onderwijsgevenden kennen en zetten 7 essenties van goed lesgeven effectief en adequaat in. o De tijd plannen. De tijd is gepland en beschreven. o De tijd effectief besteden. De effectieve leertijd kan beter. Dat gaat over op tijd beginnen van de lessen, vlotte lesovergangen, het zelfstandig werken. o D.I.M. Het werken met een effectief instructiemodel dient verder vorm te krijgen. Aspecten zijn in de verschillende groepen in verschillende mate te zien. o Automatiseren. Het automatiseren is een doorgaande lijn besproken, beschreven en wordt zo bij rekenen & wiskunde uitgevoerd. o Taakgerichtheid. De afspraken zijn in het Daltonboek beschreven en worden als beschreven uitgevoerd. o Doelgerichtheid –hoge verwachtingen-hoge ambitieuze (realistische) doelen De leerkrachten werken over het algemeen doelgericht. Zij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stellen ambitieuze doelen. Het doelgericht werken kan verder worden ontwikkeld o Convergente differentiatie De leerkrachten differentiÍren bij de basisvaardigheden convergent. Zij werken met een instructietafel; kinderen ontvangen daar een verlengde instructie en begeleide inoefening. De intern begeleider werkt in de rol van opbrengstgerichte ondersteuner. Vooral het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opbrengsten is verder ontwikkeld. Toetsresultaten worden door de intern begeleider op leerling- en groepsniveau met de leerkrachten besproken. Interventies worden bepaald en begeleiding vindt door de intern begeleider plaats. Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 26


De OGW cyclus wordt gevolgd. Het kwaliteitshandboek is op orde. Voor deze structuur van werken in het plan ‘de basisvaardigheden op orde’ opgesteld. Aan dit plan wordt uitvoering gegeven. Het kwaliteitshandboek is, waar nodig, bijgesteld. Aanbevelingen

Aanvullingen:  

  

Kanjertraining is geborgd. Volgend schooljaar zal er weer een nascholing gevolgd worden. Dit jaar hebben we gewerkt in PLG’s om de samenwerking met Eigen en Wijzer verder vorm te geven. Met als resultaat dat er een gezamenlijke visie is bepaald voor het Kindcentrum. Komend schooljaar zullen we een start maken met het Kindcentrum en zal het concept verder worden uitgewerkt en vormgegeven. Nieuwe methode voor Engels “Groove Me” is ingevoerd. De methode voldoet aan de verwachtingen en wordt door alle leerkrachten gebruikt zoals is afgesproken. Het digitale rapport voor groep 1 en 2 ingevoerd. De taak is geoptimaliseerd. Het lesdoel staat op de taak. Ook stellen de leerlingen zelf doelen aan de hand van schaduwtoetsen en reflecteren hierop.

Verbeterpunten schooljaar 2017-2018  

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. Het continu zicht dat de school heeft op de ontwikkeling van leerlingen. De interne begeleider implementeert richtlijnen en procedures om goede samenwerking met ouders/verzorgers over de begeleiding van het kind te realiseren.

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 27


Bijlagen Bijlage 1 - Verslag inspectie laatste inspectiebezoek Bijlage 2 – Verslag audit d.d. 12-3-2104 Bijlage 3 – Eindrapportage monitor basisondersteuning november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool De Veste 28

Profile for stichtingproo5

170818 evaluatie schoolondersteuningprofiel stichting proo de veste  

170818 evaluatie schoolondersteuningprofiel stichting proo de veste  

Advertisement