Page 1

Jaarverslag 2011 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs Stichting Orion Amsterdam, 20 juni 2012

www.orion.nl


Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de stichting Orion voor openbaar speciaal onderwijs en ambulante begeleiding. 2011 was een rumoerig jaar, zowel door de landelijke politiek als door de interne ontwikkeling. Passend onderwijs, de positie van de RECs, het vormen van de nieuwe samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs c.q. so en voortgezet onderwijs c.q. vso in Amsterdam en de regio, de transitie jeugdzorg, de ontwikkeling van gemeentelijk beleid, de relatie met het mbo en het ontstaan van de entreeopleidingen, de samenwerking met collega instellingen voor regulier en voor speciaal onderwijs, de positie van de ambulante begeleiding, de nieuwe kwaliteitswetten en de ministeriĂŤle eis om cluster 2 scholen en begeleiding af te splitsen en te organiseren in nieuwe instellingen. En de wisselende berichten over rijksbezuiniging en invoeringsdatum van passend onderwijs. Kortom, er diende zich heel veel aan en met name zaken die constant vroegen om aandacht en reactie. Maar ook binnen Orion diende zich het nodige aan. Het was het jaar van afscheid van de grondleggers van Orion. De voorzitter, Paul Schings, die met enorme gedrevenheid het overleg met de deelraden heeft gevoerd en Orion heeft gerealiseerd. Het bestuurslid en secretaris, Harrie Jonkman, de bestuursmanager, Janny Meijer en de externe voorzitter van de gmr, Arnold Klomp, die hun expertise vanaf de start van Orion op verdienstelijke wijze hebben ingebracht, namen eveneens afscheid. In eerdere jaren diende zich een steeds duidelijker noodzaak aan om een aantal inhaalslagen te maken en die zijn in 2011 dan ook gemaakt. ICT in onderwijs en bedrijfsvoering, huisstijl, invoering van het Raad van Toezichtmodel, huisvesting, transparantie in personeelsbeleid, eenduidige organisatie van de uitvoering en de noodzakelijke bezuiniging die gepaard ging met onvermijdelijke rddf plaatsing en ontslag van tijdelijk aangesteld personeel. Het mag voor zich spreken dat emoties en gevoelens van onzekerheid zich met regelmaat aandienden. Niettemin is Orion erin geslaagd om haar doelen te bereiken. Daarvoor past grote waardering voor een ieder die bij Orion werkt, want ondanks alle onzekerheid en impact van wisselende berichten, is er met grote inzet gewerkt. De bedrijfsvoering is op orde, de basiskwaliteit voor onderwijs en begeleiding is op peil, de relatie met de ouders en de medezeggenschap zijn versterkt. De beoogde Raad van Toezicht met Tom Rodrigues als voorzitter en mevrouw Roos Koole als lid, naast mevrouw Ellen van den Tol, Harro Hoogerwerf, Marten Muis en Toon Abcouwer is gevormd. Bestuurder, directeuren en een groep beoogde change angels volgen scholing voor een opbrengstgerichte onderwijsorganisatie. En er is een goede basis gelegd om Orion de komende vier jaar door te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en kwalitatief goede organisatie. Helaas zal in 2013-14 nog een bezuiniging van 3 miljoen euro nodig zijn door een verminderd aantal leerlingen, stijging van lasten en minder subsidie. Ook nu zullen de personeelsleden die het treft op basis van een sociaal plan in 2012-13 worden ondersteund bij het vinden van een andere werkkring. Het effect van deze bezuiniging in financieel opzicht zien we in 2013. Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording gedaan aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via kantoor@orion.nl . Organisatorisch en inhoudelijk zal Orion met steun van het Rijk en de gemeente Amsterdam flinke stappen zetten om de leerlingen en hun ouders goed en uitdagend onderwijs te bieden met passende ondersteuning en zorg. Orion is aan zet. Amsterdam, mei 2012.

Cor de Ruiter, bestuurder

pagina 2


Inhoud Voorwoord ............................................................................................................................................... 2 1 De missie van Orion ......................................................................................................................... 4 1.1 Missie en visie ......................................................................................................................... 4 1.2 Kernwaarden ........................................................................................................................... 5 2 Bestuur en leiding............................................................................................................................. 6 2.1 Juridische structuur ................................................................................................................. 6 2.2 Governance ............................................................................................................................. 6 2.3 Bestuur .................................................................................................................................... 6 2.4 Medezeggenschap .................................................................................................................. 7 3 Organisatie ....................................................................................................................................... 9 3.1 Gedelegeerd bestuurder en stafbureau .................................................................................. 9 3.2 Planning en Control cyclus ...................................................................................................... 9 3.3 Directies ................................................................................................................................... 9 3.4 Interne organisatie ................................................................................................................. 10 3.5 Communicatie ........................................................................................................................ 10 3.6 ICT ......................................................................................................................................... 11 3.7 Klachten en incidenten .......................................................................................................... 11 4 Orion en de omgeving .................................................................................................................... 12 4.1 REC structuur ........................................................................................................................ 12 4.2 Samenwerkingsverbanden .................................................................................................... 12 4.3 Amsterdamse en regionale contacten ................................................................................... 13 5 Onderwijs ....................................................................................................................................... 14 5.1 Leerlingenaantallen ............................................................................................................... 14 5.2 Ouders ................................................................................................................................... 14 5.3 Passend onderwijs ................................................................................................................ 15 5.4 Kwaliteitsbeleid ...................................................................................................................... 15 5.5 Contacten met de onderwijsinspectie .................................................................................... 16 6 Scholen en AB................................................................................................................................ 18 7 Personeel ....................................................................................................................................... 29 7.1 Formatie................................................................................................................................. 29 7.2 Leeftijdsopbouw ..................................................................................................................... 29 7.3 Ziekteverzuim ........................................................................................................................ 30 7.4 Salarisschalen ....................................................................................................................... 31 7.5 Wijzigingen op directieniveau ................................................................................................ 31 7.6 Personeels- en formatiebeleid ............................................................................................... 31 8 Huisvesting ..................................................................................................................................... 33 8.1 Schoollocaties........................................................................................................................ 33 8.2 Huisvestingsbeleid ................................................................................................................. 33 8.3 Nieuwbouw ............................................................................................................................ 33 8.4 Onderhoud ............................................................................................................................. 34 9 Financieel ....................................................................................................................................... 35 9.1 Financieel beleid .................................................................................................................... 35 9.2 Kengetallen ............................................................................................................................ 36 9.3 Exploitatie: baten ................................................................................................................... 38 9.4 Exploitatie: lasten .................................................................................................................. 39 9.5 FinanciĂŤle baten en lasten..................................................................................................... 41 9.6 Balans .................................................................................................................................... 42 9.7 Treasury beleid ...................................................................................................................... 45 10 Jaarrekening .............................................................................................................................. 46 11 Verklaring accountant ................................................................................................................ 63 12 Meerjarenbegroting 2012-15 ..................................................................................................... 65 Bijlage 1 Tabellen .................................................................................................................................. 66 Bijlage 2 Lijst van afkortingen ................................................................................................................ 70 Bijlage 3 Exploitatierekening 2011 per school....................................................................................... 71

pagina 3


1

De missie van Orion

Stichting Orion is het bevoegd gezag van dertien Amsterdamse openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen bieden onderwijs voor kinderen en jongeren binnen de clusters 2, 3 en 4. Tevens biedt Orion ambulante begeleiding, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Eind 2011 waren dat de volgende scholen. speciaal onderwijs cluster 2 1 20WO Prof. H. Burgerschool 2 20WR Alexander Roozendaalschool speciaal onderwijs cluster 3 3&4 20WU/20WV Mytylschool 5 20WW Dr. Coronelschool 6 20WX W.B. Noteboomschool 7 20XV van Koetsveldschool speciaal onderwijs cluster 4 8 20YC A.H.Gerhardschool 9 20YD Mr. G.T.J. de Jonghschool 10 20YN E.J.van Detschool Orion College (voortgezet speciaal onderwijs) 11 20WQ Orion College West 12 13

21EJ 21EN

Orion College Zuid Orion College Noord Orion College Zuidoost

Slechthorende kinderen Kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden Kinderen met een lichamelijke of een meervoudige handicap; ook vso Langdurig zieke kinderen; ook vso Langdurig zieke kinderen Zeer moeilijk lerende kinderen Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Pedologisch Instituutschool voor kinderen met psychiatrische problematiek Kinderen met hoor-, taal- en spraakbeperkingen Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Zeer moeilijk lerende kinderen

Opm.: De Mytylschool (20WU) omvat ook de Tyltylschool (20WV). In het gehele verslag worden de officiĂŤle namen van de so scholen aangehouden. De vso scholen zijn benoemd als onderdelen van het Orion College.

1.1

Missie en visie

In 2011 is het strategisch plan 2012-15 opgesteld. Daarin zijn missie en visie opnieuw verwoord.

1.1.1 Openbaar Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat alle leerlingen van welke godsdienst of levensbeschouwing ook, welkom zijn. Dat betekent ook dat onze medewerkers aangesteld zijn op basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht ras, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. Onze leerlingen hebben veel verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Wij besteden daar actief aandacht aan, praten met hen daarover en kweken respect voor elkaars standpunt.

1.1.2 Missie Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed (voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. Het aanbod op onze scholen integreert deze behoeften. Orion biedt deze combinatie van onderwijs en zorg samen met vaste externe partners aan. De zorg vertaalt zich naar aanpassingen van materiaal of aanbod, extra professionele handen, therapie of verzorging in de school en een veilig en respectvol klimaat waarin beperking of zorgbehoefte onderling geaccepteerd wordt.

pagina 4


Goed onderwijs is voor ons speciaal onderwijs dat aansluit bij de te verwachten maximale doelstellingen per leerling die verwoord staan in het ontwikkelingsperspectief en de wettelijke kwaliteitseisen. Het onderwijs wordt aangeboden door leerkrachten die geschoold zijn in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs is een goede leerkracht voor elke klas. Ook leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief zijn welkom bij ons op school. Voorwaarde is dat leerlingen met behulp van de door ons geboden mogelijkheden van aanvullende ge誰ntegreerde zorg, in staat zijn onderwijs te volgen. De (V)SO scholen van Orion hebben een duidelijke en waardevolle positie voor het reguliere onderwijs. Niet alleen verzorgen zij het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar zij zijn ook een bron van expertise voor het regulier onderwijs.

1.2

Kernwaarden

Orion spant zich sterk in om de kernwaarden veiligheid en respect zowel thuis, op straat als in school ook werkelijk inhoud te geven. Op verschillende manieren wordt de deskundigheid van medewerkers bevorderd. Medewerkers, ouders en leerlingen worden gestimuleerd om ervaringen te delen en van elkaar te leren. o

o

Veiligheid Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. Respect Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Daarbij respecteren wij eigen en andermans beperkingen. Wij vertrouwen hierbij op de professionaliteit van onze mensen.

pagina 5


Bestuur en leiding 2.1 Juridische structuur 2

Stichting Orion wordt bestuurd door een bestuur van zeven leden, die benoemd zijn door de gemeenteraad van Amsterdam. Het toezicht van de gemeente op de Stichting Orion is vastgelegd in het toezichtsprotocol van 13 juli 2006. Wijziging van de statuten vereist de goedkeuring vooraf van de gemeenteraad.

2.2

Governance

De wet “Goed onderwijs Goed bestuur” verplicht Orion met ingang van 1 augustus 2011 de functies van intern toezicht en bestuur te scheiden. Orion voldoet daaraan door met ingang van 1 augustus 2011 de algemeen directeur, de heer C. de Ruiter, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Het bestuur beperkt haar rol tot toezicht. Deze scheiding is vastgelegd in het managementstatuut. Deze scheiding is een tussenstap naar het instellen van het zogenaamde Raad van Toezicht model. In de tweede helft van 2011 zijn de noodzakelijke stappen daartoe gezet: o Het herzien van de statuten. o Het herzien van het managementstatuut o Het ontwikkelen van het toezichtkader o De werving van de leden van de Raad van Toezicht. De herziene statuten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. De ingangsdatum van de invoering van het Raad van Toezicht model, 1 januari 2012, is niet gehaald. Onlangs heeft de gemeente laten weten dat de statutentwijziging in de vergadering van juni 2012 van de Gemeenteraad zal worden behandeld. Een benoemingsadviescommissie, waarin alle geledingen betrokken waren heeft met assistentie van het bureau Public Spirit leden voor de Raad van toezicht geworven en geslecteerd. De kandidaten zijn T. Rodrigues, als beoogt voorzitter, mevrouw R. Koole en 4 huidige bestuursleden: Mevrouw H.K. van den Tol en de heren H. Hoogerwerf, M. Muis en A.W. Abcouwer. In 2012 heeft de Raad van Toezicht al gefunctioneerd, zij het dat de besluiten worden genomen door de vier zittende bestuursleden. Zodra de Gemeenteraad de nieuwe statuten heeft goedgekeurd zullen alle zes kandidaten ter benoeming worden voorgedragen aan de Gemeenteraad. De functie van bestuur zal dan door de heer C. de Ruiter worden vervuld.

2.3

Bestuur

Het bestuur van Orion telde in 2011 de volgende leden. De heer P.L.J.M. Schings, bestuursvoorzitter De heer H.B. Jonkman, bestuurssecretaris De heer H. Hoogerwerf, penningmeester Mevrouw H.K. van den Tol, bestuurslid De heer M. Muis, bestuurslid De heer A.W. Abcouwer, bestuurslid Mevrouw P.H. Fernandes Mendes, bestuurslid (tot juli 2011) In 2011 heeft het bestuur 7 maal vergaderd. Daarnaast is in juli 2011 het eigen functioneren, mede in het licht van de overgang naar het Raad van Toezicht model, geëvalueerd. In de reguliere vergaderingen kwamen veel onderwerpen aan de orde. De belangrijkste zijn: o Ontwikkelingen Passend Onderwijs, de daarbij behorende bezuinigingen en de structurele verandering wat betreft de REC’s, regionale samenwerkingsverbanden, positie van de Ambulante Begeleiding en van cluster 2 scholen. o Begroting 2011 o Inrichting van het stafbureau: klein, flexibel, waar nodig inhuur van externe expertise en dienstverlenend naar de organisatie. o ICT: Toepassingen in het onderwijs en de daarvoor benodigde organisatie en soft- en hardware.

pagina 6


o o

o o o o o o o o o o o o o o

Herzien relatie met steunstichtingen rond Orion College Noord. Personeel, waaronder: o Functiemix o Mobiliteit o Taakomvang en salarisopbouw Huisvesting. Onderwerpen hier waren het meerjarig onderhoud, de aanbesteding van de nieuwbouw van de Mytylschool en andere nieuwbouwplannen. Governance, gericht op de overgang naar het Raad van Toezicht model. De bijbehorende stukken, waaronder de statutenwijziging zijn uitgebreid besproken. Kwaliteit van het onderwijs: hogere eisen in wetgeving en toezicht van de inspectie en de aspecten van kwaliteitsmeeting in het speciaal onderwijs. Opbrengstgericht besturen, leidinggeven en werken. Ontwikkeling Orion College Tussentijdse financiële rapportages (na 4 resp. 7 maanden van het kalenderjaar) Bestuursformatieplan 2010 – 2011 Bestuursformatieplan 2011 – 2012 Sociaal plan en plaatsingen in het risico dragend deel van de formatie. Jaarrekening / jaarverslag 2010 Begroting 2012 en meerjarenbegroting Strategisch plan 2012-2015 Inkoopbeleid Treasurybeleid

2.4 Medezeggenschap 2.4.1 Medezeggenschapsraad Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Vertegenwoordigers van personeel en ouders bespreken daarin de zaken, die de school aangaan. De directeur is de gespreskpartner van de medezeggenschapsraad.

2.4.2 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) beraadslaagt over zaken die Orion als geheel aangaan. De gedelegeerd bestuurder is de gesprekspartner van de GMR. In 2011 kwam de GMR 8 maal bijeen. De belangrijkste ondewerpen, die in de GMR zijn besproken zijn: o Begroting 2011 o Begroting 2012 o Strategisch plan 2012-15 o Bestuursformatieplan 2011-12 o Sociaal plan en mobiliteitscentrum o Afvloeiingsregeling o Functiemix en LC functie o Jaarrooster, weekrooster en werktijdfactor o Besturingsmodel (naar RvT model) en bijbehorende stukken o Jaarverslag en jaarrekening 2010 o Huisvesting o Ontwikkelingen in cluster 2 In de bijeenkomst van 17 november 2011 heeft de GMR ook haar eigen functioneren geevalueerd. De GMR wordt rechtstreeks verkozen, waarbij rekening gehouden wordt met een gelijke verdeling naar cluster (cluster 2, 3 en 4), naar type onderwijs (SO, VSO en AB) en naar geleding (personeel en ouder). Voor de zomervakantie zijn verkiezingen voor de GMR gehouden.

pagina 7


De samenstelling van de GMR was gedurende 2011 als volgt.

personeelsgeleding oudergeleding cluster 2 so Ingrid Warmerhoven Mariska de Graaf vanaf 4 okt. Karin Hoogeman Guillaume Heesbeen vanaf 4 okt. cluster 2 vso Annemieke Kersten Mayella Volwater vanaf 4 okt. '11 cluster 3 so Peter Ojemann Peter van Dijk vanaf 4 okt. Belinda Blok cluster 3 ab Joke Idema vanaf 4 okt. '11 Edith Hoekstra vanaf 4 okt. '11 cluster 3 vso vacature Toos Groenewoud tot 4 okt '11 vacature vanaf 4 okt. cluster 4 so Rita Hoogesteijn vanaf 4 okt. '11 vacature cluster 4 vso vacature vacature cluster 4 ab Marieke Bouber

'11 '11

'11

'11

Tor 4 oktober2011 was Ab Klomp de externe voorzitter (via de AOB). Op 4 oktober 2011 is Mayella Volwater als voorzitter van de GMR gekozen. Hans Versteegh was het gehele jaar de (ambtelijke) secretaris.

pagina 8


3 Organisatie 3.1 Gedelegeerd bestuurder en stafbureau De heer C. de Ruiter was tot 1 augustus 2011 algemeen directeur. In verband met de scheiding tussen bestuur en intern toezicht is hij met ingang van 1 augustus benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Het stafbureau is in 2011 ontwikkeld naar een kleine, flexibele organisatie. Het is dienstverlenend naar de gehele organisatie. Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit, personeel, financiën en ICT. Voor communicatie, facilitair management en huisvesting wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs. Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, wordt op HRM gebied extra personeel ingehuurd. De financiële, personeels- en salarisadministratie zijn ondergebracht bij het administratiekantoor OOG. Tredin is de arbo-dienst voor Orion. Ernst & Young is de huisaccountant.

3.2

Planning en Control cyclus

In de eerste maanden van 2011 is een planning en control systematiek binnen Orion geïntroduceerd. Dat begon met het uitbrengen van een planning voor de verschillende activiteiten en hun onderlinge samenhang. Veel activiteiten hadden tot doel de directeuren in staat te stellen hun integrale en dus ook financiële verantwoordelijkheid beter waar te kunnen maken. Daarvoor werd een maandrapportageformat geïntroduceerd. Dat was mede de basis voor de maandelijkse managementgesprekken met de bestuurder. Daarnaast zijn de directeuren direct betrokken bij het opstellen van de begroting en het bestuursformatieplan. In 2012 is inmiddels een integrale kwaliteitskalender ontwikkeld, waarin alle onderdelen van de integrale verantwoordelijkheid zijn samengebracht. De rapportagemodellen zullen daar verder op worden afgestemd. In het kader van de introductie van het Raad van Toezicht model is een voorstel voor een toezichtkader gemaakt met daarin de voor de RvT relevante P&C momenten. De RvT is voornemens dit in juli 2012 verder uit te werken.

3.3

Directies

De leiding van een school berust bij een directeur, die integraal verantwoordelijk is. Het is mogelijk dat een directeur voor meer dan een school verantwoordelijk is. Het Orion College verzorgt vso op zes locaties. Voor elke locatie is een locatiedirecteur verantwoordelijk. Daarnaast is een directeur belast met de algehele leiding van het Orion College. Dit geschiedde in het kader van een pilot om vast te kunnen stellen wat een goede structuur is voor de aansturing van het Orion College. Deze pilot is gestart in februari 2011 en loopt tot de zomervakantie 2012.

pagina 9


Eind 2011 waren de volgende (locatie)directeuren belast met de leiding van een of twee scholen.

Yvonne Kesler Rini Aerden

Prof. H. Burgerschool Alexander Roozendaalschool

Jack Deen Camille van Ruth Arnold Dermout Cramer

Mytylschool en W.B.Noteboomschool Dr. Coronelschool Van Koetsveldschool

Ronald Bouwman Dirk Koops Janna van der Schuyt

A.H.Gerhardschool Mr. G.T.J. de Jonghschool E.J.van Detschool

Chris Tetteroo locatiedirecteuren: Ralph Hoogervorst Ellen Starke Hennie Verheijen Jan van Grieken Irma Brul Erik Scheerder

Orion College

3.4

OC West (Zekeringstraat) OC West (Eliasstraat) OC Noord (Beijerlandstraat) OC Noord (Wognummerplantsoen) Orion College Zuidoost Orion College Zuid

Interne organisatie

Eind 2011 kende Orion deze interne organisatie.

Bestuur

GMR

Gemeenteraad

Gedelegeerd Gedelegeerd bestuurder Stafbureau

MR

3.5

(locatie) directeuren

Communicatie

In het eerste halfjaar is de Orion-huisstijl ingevoerd. Het beeldmerk van Orion was een paar jaar geleden al aangepast, maar was nauwelijks doorgevoerd naar de verschillende huisstijldragers. De sterren in het logo komen in verschillende vormen en op verschillende manieren terug op alle communicatie-uitingen van Orion en symboliseren de kinderen. Kinderen met bijzondere talenten die elke dag weer gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Dit 'designelement' draagt bij aan de herkenning van de stichting en de scholen, en zorgt er voor dat de huisstijl kenmerkend is. Rond de zomervakantie verscheen de nieuwe reeks middelen zoals briefpapier, enveloppen, schoolgidsen en – plannen en gevelborden. Ook de websites van Orion en Orion College kregen een nieuw uiterlijk. De sites zijn op een overzichtelijke manier uitgebreid met informatie voor (nieuwe) ouders/verzorgers, verwijzende instanties en er is ruimte voor (werk van) leerlingen. Om kennis en ervaring te delen over bijvoorbeeld leermiddelen en activiteiten heeft Orion in het najaar een intranet geïmplementeerd: alle scholen kunnen daarmee kennis binnen hun eigen school delen

pagina 10


maar ook met collega’s van andere Orion-scholen. De intranetsites kregen eenzelfde uitstraling als de websites. Ook de ambulante begeleidingsdienst cluster 2 heeft met de doorvoering van de nieuwe huisstijl een prominentere plaats gekregen in (de regio) Amsterdam. Het aanpassen van de websites van de individuele scholen wordt in 2012 afgerond. Het intranet is een ontwikkeling die nieuwe samenwerkingsvormen biedt. Inhoudelijk en qua gebruik en inzet werkt Orion dit project verder uit. Orion hecht veel waarde aan een optimale samenwerking en informatie-uitwisseling met (nieuwe) ouders en verzorgers van haar leerlingen. Naast de traditionele vormen worden de websites uitgebreid met beeld en film. Ook betrekt Orion ouders bij de scholen door thema-avonden en oudernetwerken te organiseren. Rekening houdend met kosten en milieu biedt Orion zoveel mogelijk informatie digitaal aan. Dit jaar zal de schoolgids via de website downloadbaar zijn en zullen nieuwsbrieven zoveel mogelijk per mail worden verstuurd.

3.6

ICT

In 2011 zijn twee belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ICT ingezet. De inkoop van hardware is gecentraliseerd. In 2012 zal de hardware bovendien volgens de Europese regels worden aanbesteed. In het schooljaar 2011-12 wordt de infrastructuur ingrijpend veranderd. In plaats van eigen servers en huurlijnen tussen de locaties is gekozen voor cloud technologie, waarbij het gebruik van documenten, beelden, software etc. en de onderlinge communicatie via internet verloopt. Met assistentie van een externe leverancier maken de scholen de omschakeling. Deze cloud technologie biedt belangrijke voordelen voor het gebruik van onderwijssoftware. Deze technologie is een voorbeeld, dat laat zien hoe ICT steeds meer als vanzelfsprekend op de scholen aanwezig is.

3.7

Klachten en incidenten

In 2011 is er bij Orion 1 officiĂŤle klacht ingediend die naar tevredenheid van beide partijen is afgehandeld conform de klachtenregeling van Orion. Er zijn 13 leerlingen geschorst. Per school is een incidentenregistratie. Deze registratie vormt de input voor het treffen van maatregelen om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Wat als incident wordt gezien en geregistreerd is sterk afhankelijk van het type onderwijs. In 2012 is het voornemen de registratie zo in te richten, dat ook een beeld van de incidenten voor Orion als geheel ontstaat.

pagina 11


4

Orion en de omgeving

Orion bevindt zich in een dynamische omgeving die een grote verscheidenheid kent. Het is dan ook van groot belang om vertegenwoordigd te zijn in bestaande en zich ontwikkelende netwerken en overlegstructuren. Daarnaast moet gewerkt worden aan positionering en (positieve) naamsbekendheid. In 2011 is hier een krachtige hernieuwde invulling aan gegeven.

4.1

REC structuur

Het speciaal onderwijs is landelijk georganiseerd in regionale expertisecentra (REC’s). Orion participeert in de volgende REC’s: o Het REC 2 Holland-Flevoland biedt onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met problemen in hun auditieve en/of communicatieve mogelijkheden die de ontwikkeling van hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden belemmeren. o Het REC Noord Holland Cluster 3 biedt onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met een verstandelijke, lichamelijke en / of meervoudige handicap en aan chronisch zieke kinderen. o De scholen binnen het REC BovenAmstel (cluster 4) worden bezocht door kinderen met ernstige gedragsproblemen. Meestal betreft het een optelsom psychiatrische aandoeningen, leerproblemen, (tweede-) taalproblemen, sociaal-emotionele problematiek en problemen in de opvoedingssituatie. Het merendeel van de leerlingen kent een dusdanige problematiek dat naast een speciaal onderwijsaanbod ook jeugdhulpverlening en/of geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk is. Als onderdeel van Passend Onderwijs worden de REC’s opgeheven per 1 augustus 2014. In de besprekingen binnen de organisaties werpt dit in 2011 al zijn schaduw vooruit.

4.2

Samenwerkingsverbanden

De regionale samenwerkingsverbanden van po en vo worden in de toekomst volgens het Passend Onderwijs verantwoordelijk voor de zorg van hun leerlingen. Dat betekent dat zij straks beslissen over de vraag welke zorg een leerling nodig heeft en hoe deze zorg geleverd zal worden. Orion is een aanbieder van de zwaardere zorgvormen. Het is daarom noodzakelijk dat Orion zich aansluit bij de samenwerkingsverbanden in het gebied, waar de leerlingen van Orion vandaan komen of waar zij ambulante begeleiding ontvangen. In 2011 zijn op bestuurlijk niveau contacten gelegd met de volgende samenwerkingsverbanden. SWV Zaanstreek SWV Zaanstreek SWV Amsterdam Diemen SWV Amsterdam Diemen SWV Amstelland en de Meerlanden SWV Amstelland en de Meerlanden SWV Flevoland Gemeente Almere SWV Flevoland Gemeente Almere SWV West Friesland SWV West Friesland SWV Waterland SWV Waterland SWV Haarlemmermeer

PO 27-05 VO 27-06 PO 27-07 VO 27-08 PO 27-08 VO 27-09 PO 24-01 VO 24-01 PO 27-02 VO 27-02 PO 27-06 VO 27-07 PO 27-10

pagina 12


4.3

Amsterdamse en regionale contacten

Orion neemt deel aan verschillende bestuurlijke overleggen in Amsterdam en omstreken. Jaarlijks gesprek met de wethouder Het is een traditie dat jaarlijks in het kader van het gemeentelijk toezicht met de wethouder wordt gesproken. Dat is in 2011 jammer genoeg niet gebeurd. Wel is er op verschillende terreinen (onder meer huisvesting, kwaliteitszorg en governance) intensief ambtelijk overleg geweest. Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam Orion neemt deel aan het overleg binnen de federatie, zonder daar formeel lid van te zijn. OSVO (Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs) Orion is lid van de vereniging OSVO, bestaande uit alle schoolbesturen voor voorgezet onderwijs in Amsterdam. De leden van de vereniging overleggen regelmatig over gezamenlijke ontwikkelingen en wisselen informatie uit over projecten in de stad. Het lidmaatschap van OSVO is van belang voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs, waarvoor samenwerking tussen het regulier VO, MBO en het VSO nadrukkelijk vormgegeven gaat worden. BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) Orion participeert in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) waarin alle Amsterdamse schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. OSO (Overlegorgaan Speciaal Onderwijs) Het OSO is het overlegorgaan voor alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs en de gemeente Amsterdam. Hier worden afspraken gemaakt tussen de gemeente Amsterdam en de besturen over onder meer het huisvestingsbeleid en de inzet van gemeentelijke middelen die zijn bedoeld voor kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs. Commissie van Toezicht van Bureau Inzet De gedelegeerd bestuurder van Orion maakte deel uit van de Commissie van Toezicht van Bureau Inzet, waarin de vervanging in het Amsterdamse openbaar primair onderwijs (met uitzondering van de cluster 4 scholen) worden geregeld. Jong Amsterdam Binnen Jong Amsterdam is het onderwijs- en jeugdbeleid 2006-2010 ontwikkeld. De Gemeente Amsterdam (centrale stad en stadsdelen), schoolbesturen in het primair, voortgezet, speciaal, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, instellingen op het terrein van welzijn, jeugdzorg en jeugdhulpverlening en politie en justitie in Amsterdam stemmen de activiteiten en investeringen op elkaar af. Jong Amsterdam bevat een breed programma waaronder zes speerpunten en 25 actiepunten met bijbehorende resultaatafspraken vallen. ABOSO (Amsterdams Besturen Overleg Speciaal Onderwijs) Het ABOSO is een structureel georganiseerd cluster doorbroken bestuurlijk overleg dat in 2009 van start is gegaan.

pagina 13


5 On nderwijs 5.1 Le eerlingena aantallen

aling tot 1.83 39 leerlingen op 1 oktobe er 2010 heeftt het leerlinge enaantal zichh hersteld met 62 Na de da leerlinge en tot 1.901. Sterke stijgin ng was er vo ooral bij de va an Koetsveld dschool, de E E.J. van Dets school en Orion nCollege Zuid d. Of deze stijging zich zal doorzetten is moeilijkk te voorspelllen, maar he et feit dat de 16 januari te elling geen verrgelijkbare sttijging laat zien, kan erop p wijzen dat de d stijging zich niet voorttzet.

5.2

O Ouders

Ouders zzijn volwaard dige (educatiieve) partnerrs. Orion hee eft in 2011 ve erschillende iinitiatieven genomen g om de ba and met hen n te versterke en. Eind 201 11 vond een thema avond voor alle o ouders van le eerlingen binnen Orion pl aats. Het onderwerp: hoe kan ik als ouder meedenken en mijn stem m laten horen? Het leverde de inzichtten op dat ie edere ouwen van de d relatie met ouders, henn goed dientt te school vveel tijd dient te investeren in het opbo (blijven) informeren en e oog moet hebben voo or de verschilllen tussen ouders o en duus de wijze waarop w zij benaderrd en betrokkken dienen te e worden en ieder hun eigen bijdrage e kunnen leveeren. De volg gende bijeenko omst staat ge epland met als thema: ho oe begeleid ik k mijn kind op internet? Er zijn in nitiatieven ge eweest om de e oudergeled dingen in de medezeggenschapsradeen op schoollniveau en in de gemeenschappelijke me edezeggenscchapsraad te e versterken. Dit heeft vooor de meeste e scholen geleid tot me eer deelname van ouderss. Dit lukt tott op heden nog moeilijk bbij de cluster vier scholen en bij de loccaties van het Orion Colle ege Noord en n Zuidoost. Het H blijkt eenn lastige opga ave ouders vvan deze leerlingen bereiid te krijgen a actief mee te e denken ove er de scholenn en de stich hting als geheel. Bij het he erinrichten van v de website en de com mmunicatie (huis)stijl is bewust stilgesstaan bij het belang en de be ehoefte van ouders. o De communicatie c e vanuit Orio on is toegank kelijk, eenduiidig en voor ouders o relevant gemaakt. Ouders krijgen n aan het beg gin van het schooljaar s ee en verkorte vversie van de e schoolgids uitgereiktt met hierop praktische in nformatie om m bij de hand te hebben. D De volledige schoolgids is opvraagbaar bij de directie van de school en n terug te vin nden op de w website. Op de ve erschillende locaties is ge ewerkt aan o ouderbetrokk kenheid, zo worden w er infformatie avonden en inloopmo omenten geo organiseerd en e zijn er na ast de forme ele medezeggenschapradden oudercommissies en n ouderraden n actief. Een aantal locaties hebben een e jaarlijks hhuisbezoek opgenom men in hun beleid b omtren nt ouderbetro okkenheid.

pagina 14


o

o

o

o

o

5.3

Het Orion College West organiseerde een informatiebijeenkomst waar de stand van zaken werd gepresenteerd van de splitsing van cluster 2 en cluster 3 en 4, de geplande nieuwbouw en de opzet van een Oudernetwerk. Op de van E.J. van Detschool en de A.H. Gerhardschool is in 2011 aandacht besteed aan het informeren van ouders over het veiligheidsbeleid en het werken met kernwaarden met behulp van de methode PBS (positive Behaviour Support). Op de A. Roozendaalschool is gestart met een werkgroep ouders en school, waar ouders in participeren. De werkgroep heeft een concept-contract opgesteld waarin wordt aangegeven wat de ouders en school van elkaar mogen verwachten. Op de Dr. Coronelschool vonden actiebesprekingen van ouders van verschillende scholen plaats in het kader van protest tegen de voorgenomen bezuinigingen Passend Onderwijs. De groep van actieve en betrokken ouders is verder uitgebreid. Op het Orion College Zuidoost is een actieve ouderraad die de school ook in praktische zin bijstaat. Zo is er een ouder die wekelijks een dag als conciërge werkt.

Passend onderwijs

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs is eind november 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze heeft het voorstel in maart 2012 aanvaard en op het moment van het schrijven van het jaarverslag wordt de wet door de Eerste Kamer behandeld. De wet beoogt het systeem voor leerlingenzorg beheersbaar te maken. Daartoe zijn er twee sporen: o Verandering in de verantwoordelijkheid voor en organisatie waarbinnen leerlingen met een beperking of een extra zorgbehoefte onderwijs en zorg krijgen. o Een bezuiniging van € 300 miljoen, die vooral het (voortgezet) speciaal onderwijs treft. De bezuinigingen hebben in 2011 veel protest opgeroepen. Orion heeft ondubbelzinnig dat protest gesteund. In 2011 zijn de bezuinigingen een jaar uitgesteld. In 2012 kwam van uitstel afstel. Daarmee zijn de bezuinigingen gelukkig van de baan. Jammer genoeg heeft Orion veel tijd, energie en bestuurlijke aandacht moeten steken in het treffen van allerlei maatregelen, met name op het gebied van de personeelsformatie om die bezuinigingen op te vangen. Tijd en energie die veel beter gebruikt had kunnen worden. De aangekondigde veranderingen in de verantwoordelijkheden voor en organisatie van het onderwijs en de zorg voor leerlingen met een beperking worden, zij het met vertraging, wel ingevoerd. Het is op voorhand voor Orion nog niet duidelijk of die veranderingen wel de gewenste helderheid, vereenvoudiging en terugdringen van bureaucratie met zich mee zullen brengen. Bovendien betekent de verandering van de bekostigingssystematiek onzekerheid en een vergroot risico op de financiële beheersbaarheid van de organisatie. De organisatorische veranderingen die in de komende jaren er aankomen zijn voor Orion ingrijpend: o Afsplitsen en overdracht van cluster 2 scholen aan een nog op te richten regionale instelling. Orion streeft naar de oprichting van een regionale instelling voor openbaar onderwijs. o De uiteindelijke overdracht van de ambulante begeleiding aan de samenwerkingsverbanden van primair en voortgezet onderwijs.

5.4

Kwaliteitsbeleid

Een context voor het beleid van Orion over de kwaliteit van het onderwijs wordt naast de eigen beleidsvoornemens, zoals verwoord in het strategisch plan 2012-2015 sterk bepaald door drie ontwikkelingen: o Invoering van de wet kwaliteit (v)so. Deze wordt per 1 augustus 2012 van kracht voor het so. Een jaar later, per 1 augustus 2013 zal deze ook gelden voor het vso. o Opbrengstgericht werken, zoals o.m. vertaalt in het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie. o Passend Onderwijs

pagina 15


Orion heeft in 2011 ingezet op een stevig veranderprogramma, waarin directeuren, stafmedewerkers en externen samenwerken in een stapsgewijs programma met als doel het beste uit de leerlingen te halen. In 2011 zijn twee heidagen geweest op 11 mei en 31 augustus. Op de eerste dag lag de nadruk op de analyse van de situatie en het benoemen van thema’s, die aangepakt moeten worden. Dat betreft onder meer (a) ontwikkeling indicatoren set in de Amsterdamse spiegel (v)so, (b) keuze van zelfevaluatie instrumenten voor personeel en management, (c) ontwikkeling interne audits, (d) uitrollen van best practices op bepaalde scholen naar alle Orion scholen, (e) aanpassing leerlingenvolgsysteem i.v.m. meting van opbrengsten, (f) introductie van het werken met het ontwikkelingsprespectief en (g) ontwikkeling doorlopende leerlijnen. Voor alle thema’s zijn werkgroepen verantwoordelijk, die tussentijds op het (maandelijks) directieberaad rapporteren. Sommige plannen zijn eind 2011 al gerealiseerd. Zo hebben de directeuren een assessment gevolgd. Ook hebben zij een interne audit uitgevoerd in de school van een collega. Deze ontwikkeling wordt in 2012 krachtig doorgezet, mede op basis van de door het rijk ter beschikking gestelde middelen (prestatiebox gelden) en adviesmogelijkheden (School aan Zet). Met gemeente en partners binnen Amsterdam wordt gekeken hoe in het kader van de netwerkschool de arbeidsgerichte uitstroom groter en succesvoller te maken.

5.5

Contacten met de onderwijsinspectie

Het jaarlijks gesprek met de inspectie heeft op 14 februari 2011 plaatsgevonden. In het gesprek kwamen onder meer aan de orde de ontwikkelingen binnen Orion op het gebied van kwaliteitszorg, strategievorming en managementontwikkeling. Ook de aanpak van het hoge ziekteverzuim en de gezamenlijke Amsterdamse voorbereiding op passend onderwijs. Per school zijn de risico’s benoemd en afspraken gemaakt wat betreft de toezichtsarrangementen. Daarnaast bezocht mevrouw Roeters, de inspecteur generaal van het onderwijs op 29 november de Prof. H. Burgerschool en de Dr. Coronelschool. In de eerste werd de uitwerking van het zorgprofiel in de school toegelicht en in de laatste werd ingegaan op de kenniskeuken: onderwijs langs de lijn van voeding. Tot slot van het bezoek werd aan mevrouw Roeters de eerste resultaten van de interne audit uitgereikt. Directeuren hebben bij elkaar in de school gekeken en hun bevindingen voor hun collega’s beschreven. In 2010 gold voor twaalf van de dertien scholen het basisarrangement voor het toezicht. Alleen het Orion College Zuidoost, dat in juni 2010 als zwak werd beoordeel, stond het gehele jaar onder geïntensiveerd toezicht. In de school is gericht gewerkt aan de verbeteringen. Dat heeft ertoe geleid dat bij het onderzoek in maart 2012 de kwaliteit als voldoende is beoordeeld en de school onder het basistoezicht valt. In 2011 hebben geen inspecties plaats gevonden. In 2012 hebben naast de inspectie van het Orion College Zuidoost inspecties plaatsgevonden van de W.B. Noteboomschool (7 februari 2012), van Koetsveldschool (8 maart 2012), Tyltylschool (16 april 2012), Mytylschool (18 april 2012) en de A.H. Gerhardschool (31 mei 2012). De Van Koetsveldschool is als zwak beoordeeld evenals de A.H. Gerhardschool. Van deze laatste inspectie zijn de bevindingen nog niet beschikbaar bij het maken van dit jaarverslag.

In onderstaand overzicht zijn de meest recente inspectie bevindingen samengevat.

pagina 16


OC Zuidoost 22-03-12 concept

OC Noord 27-04-10 definitief

OC Zuid 10-12-09 definitief

E.J. van Detschool 01-02-10 definitief

Mr. G.T.J. de Jonghschool 14-01-10 definitief

A.H. Gerhardschool 03-10-06 definitief

van Koetsveldschool 08-03-12 concept

W.B.Noteboomschool

3 3 2 3 3 3 3 3 3

07-02-12

3 3 2 3 3 3 3 3 3

concept

Dr. Corornelschool

3 3 3 3 2 3 3 3 3

15-11-07

3 3 3 3 3 3 3 3 3

definitief

Tyltylschool

3 3 3 3 3 4 4 4 3

16-04-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3

concept

Mytylschool

2 3 1 3 2 3 3 2 3

18-04-12

2 3 3 3 3 3 3 3 3

concept

Alexander Roozendaalschool

5 3 3 3 3 3 3 3 3

16-09-08

2 3 2 3 3 3 3 3 3

definitief

OC West

2 3 3 3 3 3 3 3 3

28-05-08

3 3 3 3 3 4 3 3 3

definitief

Prof. H. Burgerschool

3 3 3 3 3 3 3 3 3

03-06-10

Status rapport

3 3 3 3 3 3 3 3 3

definitief

Kwaliteitszorg Leerlingenzorg Handelingsplanning Leerstofaanbod Tijd (Ortho) Pedagogisch handelen (Ortho) Didactisch handelen Actieve en zelfstandige rol leerlingen Schoolklimaat Datum onderzoek

Betekenis cijfers 1 = slecht 2 = onvoldoende 3 = voldoende 4 = goed

De gemiddelde waarderingen zijn gebaseerd op de beoordelingen per onderliggend criterium door de onderwijsinspectie. Orion breed zijn de aspecten kwaliteitszorg en handelingsplanning relatief zwak. Met name op de verbetering van de kwaliteitszorg wordt met ingang van het schooljaar 2012-13 sterk ingezet.

pagina 17


6

Scholen en AB

In januari 2011 hebben het management, het personeel, de ouders en de leerlingen hun school een rapportcijfer gegeven. Enkele zaken springen in het oog: o De leerlingen, als ze al een oordeel geven, scoren hun eigen school vaker hoger dan de anderen. o Uitzondering daarop is de beoordeling van het Orion College Noord en Zuidoost, waar de leerlingen een dikke onvoldoende geven. o In het algemeen worden de so scholen hoger gewaardeerd dan de vso scholen. o De Mr. G.T.J. de Jonghschool wordt van alle scholen het best beoordeeld.

Prof. H. Burgerschool Alexander Roozendaalschool Mytylschool Dr. Coronelschool W.B.Noteboomschool Van Koetsveldschool A.H.Gerhardschool Mr. G.T.J. de Jonghschool E.J.van Detschool Orion College West Orion College Zuid Orion College Noord & ZO Totaal

Mangt 7,0 7,8 7,1 7,3 7,3 7,5 7,2 8,0 7,0 6,7 6,0 7,2

Medew 7,2 7,5 7,2 7,4 6,5 7,4 7,4 8,0 7,1 6,9 6,5 5,8 7,1

Ouders Leerlingen 7,2 8,2 7,4 8,2 7,7 8,0 7,9 8,0 8,3 7,8 7,4 8,0 7,2 6,3 7,5

7,7 8,0 6,4 7,0 4,7 7,4

Totaal 7,4 7,7 7,5 7,7 6,9 7,7 7,5 7,9 7,4 6,8 6,6 5,5 7,3

Lege cellen: onvoldoende antwoorden beschikbaar

Prof. H. Burgerschool Leerlingen Professor H. Burgerschool (20WO) is een school voor slechthorende leerlingen van 2 1/2 tot en met 12/13 jaar. Op 1 oktober 2011 was het leerlingenaantal: 62. Het aantal is door de jaren heen constant. Onderwijs Het school ondersteuningsprofiel laat zien wat de school onderscheidt van reguliere scholen en wat een slechthorende leerling met een zwaar school ondersteunings-arrangement geboden wordt. In 2011 is op basis van dit school ondersteuningsprofiel de gehele leerlingondersteuning met de achterliggende procedures gedigitaliseerd. De kwaliteitsbewaking gebeurt met evaluaties op twee niveaus, namelijk op schoolorganisatorisch niveau en op het niveau van vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. De evaluatieinstrumenten die op diverse niveaus gebruikt worden sluiten aan op de eisen van de Inspectie. ICT op school Drie teamleden houden zich bezig met ICT. De school is in een overgangssituatie van netwerk naar Google en dat verloopt, binnen de mogelijkheden, voorspoedig. De website inrichting heeft de speciale aandacht, waarbij het doel is om met zo min mogelijk tekst aan te geven wat de Prof. H. Burgerschool zo ‘speciaal’ maakt. Overige aspecten. De bespreking van alle bekwaamheidsdossiers die al door alle teamleden (OP en OOP) in april, mei en juni 2011 waren opgesteld, is met enige vertraging in december 2011 en januari 2012 afgerond. In de komende jaren is de aandacht gericht op het ontwikkelen van een aanbod waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, het organiseren van een veilige cultuur, de versterking van de samenwerking met ouders en het zoveel mogelijk teamleden scholing laten volgen.

pagina 18


Alexander Roozendaalschool Leerlingen De Alexander Roozendaalschool (20WQ) is een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2011 286 in Amsterdam en 51 in de nevenvestiging in Purmerend. Ongeoorloofd ziekte verzuim is en wordt gemeld bij de leerplicht ambtenaar. De school heeft een actief beleid t.a.v. het verzuim. Ouders worden hierop aangesproken en zijn op de hoogte van stappen die de school neemt. Onderwijs Het ondersteuningsprofiel van de school is geformuleerd. De leerlijnen voor de zaakvakken, muziek en cultuur zijn vastgelegd. Er is een aanvang gemaakt om de leerlijnen taal/lezen aan te laten sluiten bij die van het vso-cluster 2. In het kader van kwaliteitsbewaking hebben alle teamleden tenminste 2 modulen van de interne opleiding gevolgd. Daarnaast werd (conform het schoolplan) het omgaan met gedragsproblematiek in gespreksgroepen aan de orde gesteld. Begeleiding en scholing zijn verzorgd door De Bascule en Train inn. Opbrengstgericht werken wordt sinds begin 2012 in combinatie met ontwikkelingsperspectief (OPP) en uitstroomprofiel cluster 2 intensief vormgegeven. Ouders Ouders worden gestimuleerd om deel te nemen aan praktische cursussen (8-10 per jaar) van een avond, gericht op het omgaan met spraaktaalproblemen en daarmee samenhangende andere problemen. De avonden worden goed bezocht en leveren veel winst op in de omgang tussen ouders en kind. De school heeft een actieve ouderraad en ouders participeren in de MR. De ouderraad stimuleert ouders zich op te geven als vrijwilliger bij activiteiten en mobiliseert hen op verzoek van teamleden. De kinderbibliotheek wordt dagelijks door ouders bemand. Twee ouders nemen deel aan de werkgroep Ouders en school. In 2011 heeft de werkgroep een conceptcontract opgesteld waarin wordt aangegeven wat de ouders en school van elkaar mogen verwachten. ICT op school Op enkele groepen na beschikt elke klas over een digibord; de coördinator ICT verzorgt intern de verplichte scholing. Zij schoolt tevens in het maken van digitale prentenboeken en het verwerken van gegevens in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De openingspagina van de PC’s zijn zo ingericht dat leerlingen onmiddellijk aan het werk kunnen. Educatieve software wordt up to date gehouden, waarbij toetsing op geschiktheid ervan voor onze leerlingen van belang is. Het leerlingvolgsysteem ParnasSys is met vertraging ingevoerd voor de zomervakantie. De afstemming met BRON heeft de rest van het kalenderjaar voor veel extra werk gezorgd. ParnasSys heeft veel tijd genomen om tegemoet te komen aan de wensen van de school, zoals het invoeren van logopedische testgegevens, al levert het invoeren van informatie nog steeds problemen op. Bestuur en informatie Schoolgids en schoolplan zijn vastgesteld en in diverse bouwvergaderingen met het team besproken. Uit de voorgestelde scholing tot 2015 blijkt de ambitie van de school. De ouderraad vergaderde vijf keer met een leerkracht namens de onderbouw, één namens de bovenbouw, één namens de nevenvestiging en de directeur. De ouderraad int de ouderbijdragen op een eigen bankrekening; in 2011 kwam ongeveer 75% van de bijdragen binnen. De MR vergaderde zes keer waarbij de directie aanwezig was. In 2011 werd een volledig nieuwe personeelsgeleding in de MR benoemd, waarbij de school een brede vertegenwoordiging vond Ook de oudergeleding telde drie nieuwe mensen, van wie een tot voorzitter werd gekozen.

pagina 19


Mytylschool en W.B. Noteboomschool Leerlingen De Mytylschool (20WU, waarin ook de Tyltylschool, 20WV) geeft les aan kinderen met een lichamelijke of een meervoudige handicap. Het aantal so leerlingen bedroeg op 1 oktober 2011 148. Het aantal is iets lager dan vorige jaren. De trend is dat het aantal Mytyl-leerlingen afneemt en het aantal Tyltyl-leerlingen stijgt. Op de vso LG afdeling binnen het Orion College West volgden 31 leerlingen onderwijs. De W.B. Noteboomschool (20WX) geeft les aan langdurig zieke kinderen. Het aantal so leerlingen bedroeg op 1 oktober 2011 61. Dit aantal zal in de komende jaren verder teruggaan. De Mytylschool en de W.B. Noteboomschool hebben een incidentenregistratie die per kwartaal wordt geëvalueerd. Op grond van deze beoordeling worden er voortdurend aanpassingen gepleegd om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Onderwijs De Mytylschool en W.B. Noteboomschool hebben in 2011 een ondersteuningsprofiel voor iedere school uitgewerkt. Op zowel de Mytylschool als de W.B. Noteboomschool is veel inzet gepleegd op het gebied van de cyclus groepsplan, individueel handelingsplan, leerlijnen, instroomprofiel en uitstroomperspectief. In beide scholen vindt een grondige evaluatie plaats van de leerresultaten. Toetsgegevens worden zorgvuldig geadministreerd en door de intern begeleiders geëvalueerd. Het is een punt van aandacht om de resultaten op groepsniveau met de leerkrachten te bespreken. Ouders Middels een (digitale-) nieuwsbrief worden ouders wekelijks geïnformeerd over de actualiteit van school. Verder zijn de contacten met ouders op beide scholen intensief door de besprekingen van handelingsplan en/of groepsplan. Samenwerking op schoolniveau Er wordt middels diverse projectgroepen hard gewerkt om de Mytylschool en Noteboomschool intensief samen te laten werken waar dat mogelijk is. Hierdoor moet er op Drostenburg een sterke onderwijsvoorziening ontstaan voor kinderen/jongeren met een revalidatie- of medische hulpvraag. ICT op school Samen met het Hanze Institute of Technology worden enkele onderwijskundige toepassingen voor leerlingen uitgewerkt. Het betreft een toepassing waarbij een spastische leerling m.b.v. oogbesturing een beeldscherm kan bedienen en waarbij deze toepassing dermate simpel is dat er voldoende educatieve software voor beschikbaar is. De andere toepassing is gericht op ‘handkrachtmeting’ bij jonge kinderen middels ict. Beide scholen zijn voor wat de mail betreft in 2011 overgegaan naar een Google omgeving. In 2012 zal dit ook voor de verdere kantooromgeving gebeuren. In dezelfde periode zal ook de educatieve software ‘in the cloud’ gaan. Zowel de Mytylschool als de W.B. Noteboomschool hebben het afgelopen jaar het besluit genomen om de overstap te maken naar ParnasSys. Een web-based leerlingvolgsysteem dat binnen Orion en Amsterdam het grootste marktaandeel heeft. In de loop van 2012 zal de verdere implementatie hiervan plaatsvinden. Bestuur en informatie In het voorjaar van 2011 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. Op grond van de uikomsten van dit onderzoek zijn door beide scholen een aantal werkdoelen geformuleerd (of bestaande doelen geherformuleerd). In samenwerking met READE hebben voor het eerst spiegelgesprekken plaatsgevonden met een groep ouders in de onderbouw van de Mytylschool. Op grond van deze spiegelgesprekken zijn een aantal aandachtspunten en werkdoelen geformuleerd.

pagina 20


Schoolgids en schoolplan zijn conform de Orion afspraken op tijd gereed gekomen. De Mytylschool en W.B. Noteboomschool hebben een actieve MR en Ouderraad. Beide organen zijn het afgelopen kalenderjaar met regelmaat bijeen geweest. Nieuwbouw Mytylschool In 2011 is de voorbereiding voor de nieuwbouw van de Mytylschool afgerond. De bouw is op 18 augustus 2011 gestart. Omdat dat in de zomervakantie viel is de bouw gememoreerd met de plaatsing van een gevelsteen op 8 maart 2012 door wethouder Asscher, samen met de leerlingen Dennis Faasse en Kimberley Portier. Het gebouw, waarin ook een belangrijk deel van de ruimte bestemd is voor Reade, zal eind 2012 worden opgeleverd.

Dr. Coronelschool Leerlingen De Dr. Coronelschool (20WW) verzorgt onderwijs, ondersteuning en zorg aan langdurig zieke kinderen. Op 1 oktober 2011 was het leerlingenaantal 103 in het so en 41 in het vso. De vso leerlingen ontvangen onderwijs op het Orion College West. Het aantal leerlingen stijgt licht. Het ongeoorloofd ziekteverzuim van de leerlingen is zeer laag. Het verzuimprotocol zorgt er voor dat bij twijfel over de oorzaak van het verzuim er direct contact wordt opgenomen met de ouders. Door hun chronische ziekte verzuimen de leerlingen wel iets frequenter dan in het reguliere onderwijs. In 2011 was dit op de Dr Coronelschool 5%. Onderwijs In samenwerking met de Orion-werkgroep is op basis van het veel gebruikte Sardes-model het school ondersteuningsprofiel ontwikkeld. Het is goed gelukt om hiermee de speciale kwaliteiten van de school te beschrijven en de meerwaarde van het onderwijs-, ondersteunings- en zorgaanbod t.o.v. andere scholen te beschrijven. In 2011 is de leerlijn voor taal verder gevuld met lesmateriaal. Er is een nieuwe taalmethode, Taal in Beeld, aangeschaft en geïmplementeerd. In het kader van kwaliteitsbewaking is ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze van geïntegreerde leerling- en groepsbesprekingen. Deze werden aanvankelijk gescheiden gehouden. De nieuwe werkwijze levert meer onderlinge afstemming en multidisciplinaire bijdragen op. Ten behoeve van al het medisch- verpleegkundig- en verzorgend handelen in de school is, in aanvulling op het document ‘Medische- en Verpleegkundige Organisatie’ een Kwaliteitssysteem uitgewerkt. In verband met beëindiging van de subsidie voor de maaltijdverstrekking door het stadsdeel en mogelijke andere bezuinigingen is een begin gemaakt met de zoektocht naar andere financieringsbronnen voor alle zorgcomponenten (maatschappelijk werk, voeding, verpleegkundige, logopedie en fysiotherapie) van de school. Er zijn voorbereidingen getroffen om de ‘Kenniskeuken’, een expertisecentrum gespecialiseerde voedingszorg, op te richten. Het businessplan beoogt gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek betreffende de gespecialiseerde voedingszorg voor chronisch zieke kinderen tot stand te brengen en de opgedane kennis vervolgens aan anderen beschikbaar te stellen. Ten behoeve van ons beleid inzake de eetproblemen en eetstoornissen is het beleidsplan “Gespecialiseerde voedingszorg” ontwikkeld. Ouders Gedurende het afgelopen jaar zijn de activiteiten voor ouders goed bezocht. Er waren inloop middagen, koffieochtenden rond een thema en actiebesprekingen in het kader van protest tegen de voorgenomen bezuinigingen Passend Onderwijs. De groep van actieve en betrokken ouders is verder uitgebreid. ICT op school In 2011 is besloten om de overstap te maken naar het leerlingadministratieprogramma en het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. In 2011 is tevens de overstap gemaakt naar Google. De mail en intranet zijn in gebruik genomen. Er is een voorzichtig begin gemaakt met het gebruik van Google docs. In 2012 zal volledig ‘in the cloud’ worden gewerkt.

pagina 21


Overleg MR en ouderraad. In de loop van het jaar zijn alle vacatures voor de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad voorzien. Daarnaast ontwikkelt de ouderraad zich tot een betrokken en actieve groep ouders die zich op alle mogelijke manieren inzet voor de school en voor onderlinge contacten tussen ouders en kinderen.

Van Koetsveldschool Leerlingen De Van koetsveldschool (20XV) geeft les aan zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Het aantal so leerlingen bedroeg op 1 oktober 2011 134 waarvan 17 meervoudig gehandicapt. Het aantal is in vergelijking met vorig jaar gestegen. In 2011 was er 7 maal sprake van ongeoorloofd verzuim. Er zijn enkele incidenten geweest. Onderwijs De rol van de Commissie voor de Begeleiding is versterkt door een grotere rol te geven aan de individuele handelingsplannen, door deze beter door te spreken en daar waar nodig bij te stellen en meer gericht te maken op de individuele leerling. Kinderen met een grotere verzorgings/begeleidingsbehoefte hebben een extra indicatie voor ondersteunende begeleiding. Zij krijgen individuele ondersteuning van een medewerker van zorginstelling Cordaan. Het handelingsplan voor deze kinderen is een combinatie van het onderwijskundig- en een begeleidingsdeel. Ouders Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd over ontwikkelingen op de school (onder meer schoolkrant, website en thema-avonden). De ouderbetrokkenheidgroep is bezig met manieren om de ouders directer bij de school te betrekken. Bijvoorbeeld door koffieochtenden waarin bepaalde thema’s besproken worden. ICT op school De school verspreidde al veel informatie digitaal. In 2011 is de school begonnen te werken in Googlecloud. Alle servers zijn uit de school verdwenen. De handelingsplannen, rapporten, interne memo’s, onderwijsprogramma’s en interne informatie zijn gedigitaliseerd. De ICT-er ondersteunt de leerkrachten bij de implementatie van de cloud, bij implemetatie van onderwijskundige programma’s en de aanschaf van computers. De portal is geïmplementeerd en werkt naar behoren. Groot voordeel is de directe informatie-uitwisseling en de mogelijkheid thuis te kunnen werken op de portal. Een optimale inzet van ICT in de leerprocessen is nog niet bereikt. Daar wordt in de komende jaren aan gewerkt.

A.H.Gerhardschool Leerlingen De A. H. Gerhardschool (20YC) geeft les aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Op 1 oktober 2011 was het aantal 87. De stijging ten opzichte van vorige jaren zet zich door. In 2011 zijn twee leerlingen geschorst. Twaalf keer is een melding gedaan aan de leerplicht ambtenaar wegens ongeoorloofd verzuim. Onderwijs De school heeft in 2011 haar school ondersteuningsprofiel opgesteld waarin onderwerpen als meer aandacht per individuele leerling, aangepast onderwijsmateriaal, de specifieke expertise en zorg van andere instanties binnen de school zijn beschreven. Tevens heeft de school een start gemaakt met PBS (Positive Behaviour Support). PBS is een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school voor leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar. De onderdelen van het programma zijn gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonderlijke groepen en van individuele leerlingen. De A.H. Gerhardschool werkt per 20112012 met een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor elke leerling. De leerlijn technisch lezen is klaar. Hierin is een duidelijk verband gelegd tussen de leerdoelen en de leerstof uit onze methode. De volgende stap is om te kijken naar de leerlijnen voor spelling, begrijpend

pagina 22


lezen en rekenen. Er is een werkgroep gestart met de Mr. G.T.J de Jonghschool en de Van Detschool om gebruik te maken van elkaars kennis. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, werkt de school cyclisch met klassenconsultaties. Een groep van de Gerhardschool heeft gewerkt op een zorgboerderij. Dit project werd door zowel de kinderen als de ouders bijzonder gewaardeerd. Ouders De A.H. Gerhardschool heeft ook in 2011 er alles aan gedaan om de samenwerking en het contact met ouders te optimaliseren. Tijdens een ouderavond is informatie gegeven over PBS (Positive Behaviour Support). Naast de gebruikelijke ouderavonden is er een koffieochtend georganiseerd. Op deze manier konden ouders met elkaar in contact komen en raken ouders meer betrokken bij onze school. Goede betrokkenheid van ouders/verzorgers ziet de school als één van de pijlers voor succes in gedragsregulering en -verandering. Deze inspanningen hebben er voor gezorgd dat de ouderavonden en rapportmiddagen beter bezocht zijn dan ooit tevoren. De school is blij met deze tendens, maar streeft naar een nog grotere ouderbetrokkenheid. In de toekomst zal de Gerhardschool dan ook naar manieren blijven zoeken om ervoor te zorgen dat er steeds meer ouders aanwezig zijn bij ouderavonden en rapportmiddagen. In het afgelopen jaar heeft de MR zich ingezet om weer een oudergeleding te krijgen. Dit is gelukt. ICT op school In 2011 heeft de A.H. Gerhardschool haar software voor de digitale schoolborden uitgebreid. Zo maakt de onderbouw gebruik van het digitale lespakket van Huisje Boompje Beestje. De bovenbouwgroepen gebruiken voor begrijpend lezen ‘Nieuwsbegrip’. Op de leerling-computers is het programma ‘flits’ geïnstalleerd om de automatisering van de letters te kunnen ondersteunen. De Gerhardschool heeft in 2011 een nieuwe domeinnaam gekregen: www.gerhardschool.nl. In 2011 zijn ook de eerste stappen gezet om over te gaan naar een Google-omgeving. Het intranet van de school is ingericht en stapsgewijs maken de medewerkers kennis met dit medium.

Mr. G.T.J. de Jonghschool Leerlingen De Mr. G.T.J. de Jonghschool (20YD) geeft les aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het aantal leerlingen was op 1 oktober 2011 92, een groei ten opzichte van het vorige jaar. In het afgelopen schooljaar zijn geen leerlingen geschorst. Als cluster-4 school is de school een bodemvoorziening en daar past, in de visie van de school, schorsing niet bij. Kwalitatief goed ouder/thuiscontact is wel noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan deze visie. De school is er dan ook trots op dat in het afgelopen jaar het niet noodzakelijk was kinderen te schorsen. De Mr G.T.J de Jonghschool heeft weinig last gehad van ongeoorloofd ziekteverzuim. Ook hier speelt het goede ouder/thuiscontact een essentiële rol. De afstand tussen het thuisfront en de school is kort. Het is daarom mogelijk om binnen het verzuimproces kritisch naar ouders te zijn en verzuimcijfers laag te houden. De school heeft mei 2011 een klacht binnen gekregen van een vertrouwensinspectrice (stichting onderwijsklachten.nl). De klacht ging over een verkeerde vervoersgreep die uitgevoerd is. De school heeft dit serieus genomen en heeft door middel van een praktische herhalingstraining van het bedrijf Traininn getracht het personeel te scholen in de nieuwste technieken bij het vervoeren van kinderen. Onderwijs De school heeft het afgelopen jaar een school ondersteuningsprofiel op papier gezet dat zich qua inhoud laat kenmerken door een heldere uiteenzetting van speciale activiteiten/expertise die de Mr de Jonghschool in huis heeft. Er is getracht om het bijzonder warme pedagogische klimaat van de Mr de Jonghschool te beschrijven. Dit warme pedagogische klimaat, ondersteund door een gedegen didactisch aanbod, vormt de basis van het succesvolle onderwijsconcept van de Mr de Jonghschool. De Mr G.T.J. de Jonghschool heeft in samenwerking met de Bascule de leerlijnen technisch lezen, begrijpend lezen en spelling ontwikkeld. De leerlijn rekenen is nog niet af. Samen met de E.J. van Detschool wordt gekeken wat de leerlijn “leren leren” in de praktijk te bieden heeft. Om al deze ontwikkelingen in de praktijk te toetsen, heeft de school een pilotgroep gestart. Op deze manier kon goed in kaart gebracht worden waar de aandachtspunten voor definitieve invoering liggen.

pagina 23


De directie van de Mr de Jonghschool heeft afgelopen jaar in kaart gebracht welke processen er binnen de organisatie lopen die de kwaliteit van onderwijs/zorg garanderen. Tevens is er gekeken wat er nodig is ter uitbreiding van de kwaliteitsprocessen om het systeem dekkend te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld een procedure ontwikkeld om de opbrengsten van de uitstroom in kaart te brengen. Ook zijn er aanpassingen in de gesprekkencyclus gemaakt en gaat de interne begeleiding gebruik maken van het 360 graden feed-back model om zichzelf verder te ontwikkelen. Ouders De Mr G.T.J. de Jonghschool heeft ook in 2011 er alles aan gedaan om de samenwerking en het contact met ouders te optimaliseren. De ouderbetrokkenheidscommissie heeft meerdere activiteiten ontplooid om ouders/verzorgers meer bij de school te betrekken. Goede betrokkenheid van ouders/verzorgers ziet de school als een van de peilers voor succes in gedragsregulering en verandering. Deze inspanning hebben er voor gezorgd dat onze ouderavonden beter bezocht zijn dan ooit tevoren. De school is blij met deze tendens en zal ook in de komende jaren proberen deze positieve ontwikkeling vast te houden. ICT op school In oktober 2011 zijn vier digiborden geplaatst. De school heeft daarmee de volgende stap gezet om de kwaliteit van instructie te verbeteren. Er is een werkgroep aan de gang gegaan om te kijken welke licenties aangeschaft moeten worden om optimaal gebruik te maken van deze borden. Daarnaast is het team uitgebreid geschoold in het gebruik van deze borden. De Mr G.T.J. de Jonghschool is in 2011 overgegaan naar een google-omgeving. De website is overgezet in de Orion huisstijl. Het intranet wordt intensief gebruikt en is een prima medium om medewerkers geïnformeerd te houden.

E.J. van Detschool Leerlingen De E.J. van Detschool is een Pedologisch Instituut voor kinderen met psychiatrische problematiek. Op 1 oktober 2011 waren er 155 leerlingen. Dit is een duidelijke stijging t.o.v. het vorige jaar. Twee leerlingen zijn in 2011 geschorst i.v.m. ontoelaatbaar gedrag. Zij zijn doorgeplaatst naar een behandelsetting. Iedere dag worden de incidenten genoteerd en wordt actie ondernomen. Als het nodig is, worden de ouders gebeld, soms komen ouders naar school om te proberen hun kind tot rust te krijgen. Bij extreem agressief gedrag wordt aan ouders gevraagd hun kind op te komen halen, omdat onderwijs dan niet meer mogelijk is. Tijdens de intake wordt dit met de ouders besproken. Onderwijs De E.J. van Detschool heeft de afgelopen jaren een intensief verbetertraject doorlopen. De school heeft geïnvesteerd in de opzet van de zorgstructuur, groeps- en handelingsplannen en het verbeteren van de vaardigheden van leerkrachten. De kwaliteitszorg is sterk verbeterd. Met de beschrijving van een leerlijn voor zelfstandig werken en het opstellen van een zorgplan is de basis voor de borging van verbeteringen gelegd. In 2011 is er een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Met de Bascule is gezocht naar mogelijkheden om kortdurende kinderpsychiatrische behandelingen in school te organiseren. Ook zijn de leerlijnen zelfstandig werken (leren leren), reflecteren en rekenen ontwikkeld. De leerlijn zelfstandig werken is afgerond, inclusief het laatste onderdeel plannen, en besproken in het team. Het taalleesverbetertraject dat de school in 2009 is gestart, is in juni 2011 geëvalueerd en er is een rapport door de PO-raad opgesteld. Er is vooral ingezet op technisch lezen, leerkrachtvaardigheden uitbreiden, resultaten van leerlingen verbeteren, toetsresultaten analyseren, effectieve leertijd en klassenmanagement vergroten. De inzet van de Verhalenman is een groot succes, leerlingen worden gestimuleerd tot mondelinge taal. Het dyslexiebeleid is geïmplementeerd en geëvalueerd met de cluster 4 scholen, de Bascule en Orion. De remedial teacher is opgeleid tot leesspecialist en is in staat zelfstandig behandelingen te doen. Voor de leerlingen met ernstige leesstoornissen is een aantal plekken gereserveerd bij de Leeskliniek van de Bascule.

pagina 24


Special Heroes is in september 2011 gestart op school. Het judoproject is afgerond en was een enorm succes! In januari 2012 start er een buitenschools aanbod judo, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen na schooltijd lessen te volgen. De ouders is gevraagd hun kind na de judoles op te komen halen. Ouders Gezien de problematiek van de leerlingen is het erg belangrijk dat er een goede afstemming en samenwerking is tussen ouders en school. Dit gebeurt door huisbezoek en ouderavonden. Daarnaast worden thema bijeenkomsten voor de ouders georganiseerd die door de autistenbegeleider en de maatschappelijk deskundige worden begeleid. Op verzoek van de ouders zijn er sinds september 2011 ook bijeenkomsten ’s avonds. Ook is er één keer per maand een informele koffie ochtend die door ouders onderling wordt georganiseerd. Deskundigheidsbevordering Op de E.J. van Detschool wordt ieder jaar een basiscursus gegeven ‘Omgaan met autisme in de klas’. In het schooljaar 2011-2012 is deze cursus ook aangeboden aan de andere Orion scholen. De autistenbegeleider heeft 2 cursussen georganiseerd voor medewerkers van de SO scholen. Daar hebben 40 mensen aan meegedaan. In februari start de 3e cursus voor de medewerkers van het Orion College. Daarvoor hebben 25 mensen zich opgegeven.

Orion College West Leerlingen Het Orion College West (20WQ) verzorgt op twee locaties onderwijs aan kinderen van 12 tot 20 jaar. Dat zijn 264 kinderen met communicatieve beperkingen (cluster 2), 72 langdurig zieke en lichamelijk beperkte leerlingen (cluster 3) en 25 kinderen met internaliserende gedragsproblemen (cluster 4). Er is een toenemend aantal leerlingen met gedragsproblemen, met name door psychiatrische problemen en vormen van autisme. Binnen de school is daar niet altijd een passende benadering voor. Onderwijs Het Orion College West verzorgt clusterdoorbroken onderwijs voor leerlingen met een cluster 2, 3 of 4 indicatie. In verband met het beleid van Passend Onderwijs is uiteindelijk alleen toestemming verleend voor een smal experiment clusterdoorbroken onderwijs cluster 3 en 4. Met ingang van het schooljaar 2012-13 krijgen de cluster 2 leerlingen apart les krijgen. De school ondersteuningsprofielen zullen hierop worden aangepast. De leerlijnen worden ontwikkeld aan de hand van de kerndoelen die door het SLO zijn ontwikkeld. De afdeling voor theoretisch onderwijs (uitstroomprofiel vervolgonderwijs) werkt volgens de kerndoelen basisvorming en met examenprogramma’s, deze vormen de leerlijnen. De praktijkafdeling (uitstroomprofiel arbeid) heeft competentielijsten per vak die afgestemd gaan worden op de kerndoelen. ICT op school De school werkt toe naar een geschikte elektronische leeromgeving. Het streven is het schooljaar 2012-13 daar de beschikking te hebben. De school gebruikt het leerlingvolgsysteem LVS2000 (datacare). In 2012-13 zal een gehoste versie daarvan worden aangeschaft. Orion College breed is een werkgroep actief die zoekt naar een gelijk systeem voor de VSO scholen. In 2011 is de school overgegaan op g-mail, het doel is dit uit te breiden tot het gebruik van Googledocs en –apps. Dit gebeurt in 2012.

pagina 25


Orion College Zuid Leerlingen Het Orion College Zuid (21EJ) geeft les aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen van 12 tot 20 jaar. Per 1 oktober 2011 stonden 133 leerlingen ingeschreven. Daarvan volgden 25 les in het Orion College West en 27 in het Orion College Noord. In de periode van 1 augustus 2011 tot 1 januari 2012 zijn acht leerlingen geschorst. In 2011 werden 115 meldingen van ongeoorloofd verzuim gedaan. Incidenten zullen met ingang van het schooljaar 2012-13 in Iris+ worden geadministreerd. Het Orion College Zuid gaat per 01-09-2012 een pilot draaien met een ander leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem, namelijk SOM. Iris+ is geïntegreerd in SOM. Deze pilot maakt het onder meer mogelijk voor ouders om via de computer of via een smartphone leerresultaten en het schoolverzuim van hun zoon of dochter te bekijken. Ouders en leerlingen loggen in met een eigen account. Onderwijs Het school ondersteuningsprofiel is opgesteld. In het schooljaar 2011-12 is begonnen met het opstellen van het overkoepelende schoolplan 20122015 voor de zes locaties van het Orion College. Dit overkoepelende schoolplan is medio februari 2012 afgerond. De koppeling van leerlijnen aan de uitstroomrichtingen is als ontwikkelingsonderwerp opgenomen in het schoolplan. In het schooljaar 2011-2012 is een start gemaakt met het aanbieden van een VMBO-lesaanbod, naast het praktijkonderwijsaanbod. Het Orion College Zuid kent nu 2 uitstroomprofielen, te weten: o Arbeid o Vervolgonderwijs In de leerjaren 1 en 2 wordt dagelijks in de groep ontbeten. Dit schoolontbijt wordt betaald uit de zogenaamde Brede Schoolgelden. Uit de Brede Schoolgelden is ook een rap-project gefinancierd. Gedurende 4 weken hebben alle groepen op het OC Zuid één maal per week raples gehad van 2 professionele rappers. Daarnaast worden er gedurende het jaar veel sportactiviteiten aangeboden, zoals: voetbaltrainingen o.l.v. Ajax, kickboksen, Sport-It en deelnames aan verschillende sporttoernooien. Ook gaan groepen op verschillende educatieve excursies. Ouders In november is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Er waren 10 ouders van leerlingen. Leerkrachten gaan regelmatig op huisbezoek bij de leerlingen. Op deze huisbezoeken wordt de voortgang op school besproken (cognitief en sociaal-emotioneel), wordt het gedrag van de leerling thuis besproken en wordt onder meer het IHP met de ouders doorgenomen. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 gaat het Orion College Zuid werken met individuele ontwikkelingsperspectieven (IOP’s).

ICT op school In het voorjaar van 2012 zullen onderwijskundige toepassingen in gebruik gaan worden genomen door het OC Zuid. Dit zal gaan gebeuren in de Google-omgeving. In 2011 is geheel Orion overgestapt op Google (mail, intranet, agenda en documenten). Bestuur en informatie In 2011 is de schoolgids van het OC Zuid volledig herzien. De herziene schoolgids 2011-2012 is aan alle ouders uitgedeeld. In het schooljaar 2011-12 is er een begin gemaakt met het opstellen van het overkoepelende schoolplan 2012-2015 voor de zes locaties van het Orion College. Dit overkoepelende schoolplan is medio februari 2012 afgerond.

pagina 26


Orion College Noord Leerlingen Orion College Noord (21EN) geeft op twee locaties (Beijerlandstraat en Wognummerplantsoen) les aan zeer moeilijk lerende kinderen van 12 tot 20 jaar. Het aantal leerlingen met de 27 leerlingen van het Orion College Zuid bedroeg op 1 oktober 2011 182, waarvan 102 in de Beijerlandstraat en 80 op het Wognummerplantsoen. In 2011 zijn er geen leerlingen geschorst. Absentieregistratie en controle hebben hoge prioriteit. Vooral 18+ leerlingen zijn vaak afwezig. Onderwijs In 2011 is de ontwikkeling van het onderwijs achtergebleven bij de planning. Eerdere initiatieven binnen OC Noord en Zuidoost om tot een onderwijsconcept te komen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. De vraag of zaken alleen voor Noord dan wel in het grotere verband van het gehele Orion College aangepakt moeten worden, heeft ook tot vertraging geleid. De kwaliteitsverbetering van name de arbeidsgerichte opleidingen zal in het schooljaar 2012-2013 worden aangepakt. Ouders Het versterken van de relatie met ouders van deze oudere leerlingen is een lastige opgave. Ouderavonden worden met wisselend succes gehouden. Wel hebben de ouders de school bezocht om het individueel handelingsplan van hun zoon/ dochter te bespreken en te ondertekenen. ICT op school In vergelijking met het so onderwijs heeft het Orion College Noord een achterstand in te lopen als het gaat om integratie in het onderwijs. Het leerlingvolgsysteem in Datacare is leidend en wordt als zodanig naar behoren gebruikt, maar ook heeft de registratie in het klassenboek onze aandacht. Vanaf het begin van het schooljaar maken we gebruik van nieuwe computers en kunnen er in een aantal klassen lessen gegeven worden m.b.v. het digitale schoolbord. Deze moderne toepassing is door de mentoren zeer positief ontvangen en wordt breedschalig ingezet.

Orion College Zuidoost Leerlingen Het Orion College Zuidoost (21EN) geeft les aan zeer moeilijk lerende kinderen. Per 1 oktober waren dat 98 leerlingen. In 2011 is een analyse van incidenten uitgevoerd, dat resulteerde in het ontwikkelen van een pest protocol. Onderwijs Het school ondersteuningsprofiel is beschreven en zal in 2012, na vaststelling worden ingevoerd. De leerlijnen rekenen, horeca, schoonmaak en techniek zijn reeds in gebruik. De overige leerlijnen worden onder leiding van de interne begeleider uitgewerkt. Kwaliteitsbewaking Orion College Zuidoost is in 2010 onder intensief toezicht geplaatst. In 2011 is hard gewerkt om de kwaliteit op de verschillende criteria overtuigend te verbeteren. Er hebben twee vervolg gesprekken met de inspectie plaatsgevonden. De inspanningen hebben ertoe geleid dat bij de beoordeling van de onderwijsinspectie op 22 maart 2012 positief was. Het Orion College Zuidoost valt heeft weer een basis toezichtsarrangement. Ouders Het contact met de ouders was in 2011 redelijk tot goed. Zij worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om het individueel handelingsplan van hun kind te bespreken en te ondertekenen. De schoolband heeft opgetreden op een oudermiddag. Verder begeleiden ouders leerlingen tijdens excursies.Leerkrachten gaan minstens één keer per jaar op huisbezoek. In 2011 is een ouderraad opgericht, waarin 4 ouders en 1 medewerker zitting hebben.

pagina 27


Ambulante begeleiding De ambulante begeleiding (AB) die vanuit Orion wordt verleend aan het primair voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs en aan het speciaal basis onderwijs is georganiseerd per cluster. In 2011 zijn er drie belangrijke strategische ontwikkelingen geweest. o In de eerste plaats werd duidelijk, dat diensten zich duidelijk moeten positioneren naar het veld. Wat is de toegevoegde waarde van ambulante begeleiding vanuit Orion? o In de tweede plaats hebben de beleidsmatige plannen van Passend Onderwijs ertoe geleid, dat het aanbod en de organisatie afgestemd moet worden op de toekomstige organisatie, waarbij straks de REC’s niet langer bestaan, maar de samenwerkingsverbanden de regie rol krijgen. o In de derde plaats leidt die oriÍntatie tot een verdieping van de samenwerking met ambulante begeleidingsdiensten van andere besturen. Voor het VO is dit Altra en Kolom, voor het PO de Bascule en Kolom. De AB wordt gegeven aan leerlingen, die verschillende indicaties hebben en waarvan de begeleiding op verschillende manieren wordt bekostigd. Van de verschillende bekostigingsvormen is die via een rugzak (Leerling gebonden financiering, LGF) de belangrijkste. De aantallen fluctueren over het jaar sterk. o De AB in cluster 2, gericht op het primair onderwijs heeft in 2011 gemiddeld ca. 200 leerlingen begeleid. o De AB, ook in cluster 2, maar dan gericht op het Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs heeft gemiddeld ruim 200 leerlingen begeleid. o De AB in cluster 3 heeft gemiddeld 300 leerlingen begeleid in het primair onderwijs en gemiddeld 240 in het voortgezet onderwijs. o De AB in cluster 4 begeleidde gemiddeld 270 leerlingen in het primair onderwijs. Naast begeleiding zij de AB ook op andere terreinen actief: o Pilot vroegsignalering met als doel het vroegtijdig signaleren (in groep 1 en 2) van leerlingen met een risico van ontwikkelingsproblemen door AB van cluster 2, 3 en 4 in samenwerking met 10 basisscholen. o Scholingsaanbod voor peuterleidsters door AB cluster 2 o Het cursuscentrum van AB2 PO werkt samen met Kentalis Signis en biedt presentaties en cursussen voor medewerkers van basisscholen. Ook de AB cluster 3 verzorgt workshops en trainingen. o AB cluster 3 levert aangepast meubilair en andere hulpmiddelen en adviseert over technische/bouwkundige aanpassingen op school.

pagina 28


7 Personeel 7.1 Fo ormatie

Prof. H. Burgerschooll er Roozendaa alschool Alexande Mytylsch hool Dr. Coro onelschool W.B.Notteboomschool Van Koe etsveldschool A.H.Gerh hardschool Mr. G.T.JJ. de Jonghscchool E.J.van Detschool D Orion Co ollege West Orion Co ollege Zuid Orion Co ollege Noord & ZO Stafbure eau Correctie e voor dubbelttellingen Totaal orrion

2009 fu ulltime parttime e 9 19 9 51 101 1 37 63 3 15 29 9 10 34 4 26 35 5 14 15 5 20 13 3 35 37 7 45 71 1 27 11 1 66 34 4 7 11 1 -9 -12 2 353 461 1

totaal me edewerkers ft & pt waarvan tijdelijk totaal fte waarvan tijdelijk elde omvang per medewerke er gemidde

2010 fte fu ulltime parttime e 22,4 8 18 8 116,2 45 108 8 80,4 35 64 4 34,8 13 29 9 30,4 10 31 1 48,3 23 33 3 24,9 15 15 5 28,8 19 12 2 60,3 39 39 9 99,6 38 79 9 35,1 23 12 2 91,1 51 27 7 14,9 8 8 -17,3 -6 -8 8 670,1 321 467 7 814 670,1 0,82

2011 fte fu ulltime parttime e 20,0 9 14 4 116,4 41 106 6 79,6 32 61 1 32,5 11 31 1 27,8 7 31 1 43,6 21 34 4 26,1 19 10 0 28,6 16 11 1 66,4 35 37 7 99,4 37 78 8 32,2 19 14 4 72,6 48 28 8 17,8 6 5 -11,6 -9 -13 3 651,4 292 447 7

fte 16,7 109,6 74,4 31,0 24,4 43,3 25,5 24,2 58,9 93,9 29,1 68,4 9,9 -18,3 590,9

788 121 651,4 81,5 0,83

739 113 590,9 72,3 0,80

De tijdelijke en zijn inclusief aanstellingen a voorr ziektevervanging g

De forma atie neemt versneld af: Eind E 2009 3% % t.o.v. het vo orige jaar, eind 2011 mett 9% ten opz zichte van eind d 2010 (de fo ormatie steed ds in fte uitge edrukt). De gemiddelde g ta aakomvang iis iets gedaa ald.

7.2

Le eeftijdsopb bouw

Het perssoneel van Orion O wordt ouder. De lee eftijdscategorrie tot 35 jaarr daalde van 22% eind 20 009 naar 20% eind d 2011. Het aandeel van n het persone eel in de leefftijdscategorie van 45 tot 65 jaar steeg van 55% naa ar 60% in dezzelfde period de. In tabel 3 van de bijla age 1 staan de aantallen n, ook uitgesp plitst naar ge eslacht.

pagina 29


7.3

Ziekteverzuim

Na een d daling van he et ziekteverz zuim in 2010 van 9,5% na aar 8,5 % is die in 2011 ssterk toegeno omen naar 11,4 %. (De perrcentages staan in tabel 4 in bijlage 1). 1 In 2011 is besloten de d lopende (langdurige) zziektesituatie es effectieverr aan te pakkken en tot ee en preventie evere aanpa ak van het zie ekteverzuim. Voor de zom mervakantie van 2011 is een bij de noodzzakelijke actie verzuimccoรถrdinator aangetrokken a n die de scho ooldirecties ondersteunt o es die in het kade er van de We et poortwachter dienen te e worden uitg gevoerd. Tevens w wordt in 2012 een pilot gestart met de e arbodienstt Tredin van de digitale veerzuim coach. Deze heeft tot doel de vera antwoordelijk kheid van de e medewerke er bij verzuim m te versterkeen, de evende gericchtere verzuimgesprekke en te laten vo oeren, waar het h meer gaaat over de leidingge mogelijkkheden tot we erken dan ov ver klachten. Deze ma aatregelen en het aanpak kken van 'ou ude' dossiers moet leiden tot een dalinng van het ziekteverzuim in 2012.

pagina 30


7.4

Salarisschalen

400 350 300 250 200 2009

150 100

2010

50

2011

leraar LB

7.5

leraar LC

directie

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

0

schaal 01 schaal 05 schaal 10 t/m 04 t/m 09 en hoger

Wijzigingen op directieniveau

In 2011 hebben verschillende wijzigingen op directieniveau plaatsgevonden: De heer Tetteroo is sinds augustus 2011 bovenschools directeur van het Orion College in het kader van de pilot besturing Orion College, bijgestaan door locatiedirecteuren op ieder van de zes locaties. Drie van hen waren al werkzaam op hun huidige locatie, de andere drie locatiedirecteuren waren voorheen adjunct-directeur op de Weteringschool en op de A.H. Gerhardschool. Deze pilot is begin 2012 geëvalueerd. De uitkomsten hiervan en de afsplitsing van de cluster 2 school (het Orion College West, de oude A.G. Bellschool) hebben geleid tot een andere inrichting van de besturing. Daarin ligt het accent op de locatiedirecteuren van de cluster 3 en cluster 4 scholen, terwijl de oude A.G. Bellschool geleid wordt door een directeur en een adjunct-directeur. De heer Van der Worp heeft in augustus 2011 zijn adjunct-functie bij de Alexander Roozendaalschool ingewisseld voor een directeursfunctie op een school buiten Orion. In zijn plaats is de heer Jager gevraagd om zijn adjunct-functie op de W.B. Noteboomschool in te ruilen voor die van adjunctdirecteur op de veel grotere Alexander Roozendaalschool. De W.B. Noteboomschool wordt sinds het najaar geleid door de heer Deen, directeur van de Mytylschool. Het gegeven dat deze scholen naast elkaar staan maakt het aansturen ervan door één directeur in een tijd van bezuinigingen en herverdeling van personeel vanzelfsprekend. De W.B. Noteboomschool gaat verder zonder adjunct-directeur.

7.6

Personeels- en formatiebeleid

De aangekondigde en daarna weer afgeblazen bezuinigingen in het kader van Passend Onderwijs hebben het al lopende denkproces over de omvang en samenstelling van de personeelsformatie binnen een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs een krachtige impuls gegeven. Daarbij werd voor het voorgezet speciaal onderwijs ook al gekeken hoe de toekomstige kwaliteitseisen zich vertalen in de aanwezigheid van voldoende bevoegde docenten. In het strategisch plan is de duidelijke band gelegd tussen onderwijs van goede kwaliteit en de aanwezigheid in elke groep van een bevoegde en goede leraar. In 2012 zal dit proces uitmonden in onder meer een herzien functieboek.

pagina 31


Bestuursformatieplan en rddf plaatsing Het opstellen van het bestuursformatieplan 2011-2012 (BFP) is in april 2011 vastgesteld met instemming van de Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het BFP is de grondslag geweest voor de plaatsingen in het 'Risico Dragende Deel van de Formatie' in het schooljaar 2011-2012. In totaal diende er personeel met een financiële omvang van 1,2 miljoen euro in het RDDF te worden geplaatst, teneinde gedwongen ontslag een jaar later mogelijk te maken. Alle betrokkenen konden gebruik maken van de faciliteiten die in het Sociaal Plan zijn opgenomen. Omdat in de loop van het jaar 2011-2012 bleek dat het natuurlijk verloop voldoende was konden de rddf plaatsingen ongedaan worden gemaakt. Personeelsleden, die een beroep hadden gedaan op de faciliteiten uit het sociaal plan mochten daar gebruik van blijven maken. Elke twee maanden is aan alle betrokken de uitvoering van het sociaal plan gemeld. Uniformering werktijdfactoren en normjaartaak In 2011 zijn twee rekenmodellen ontwikkeld voor het Speciaal Onderwijs en voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs om op uniforme wijze de werktijdfactoren en de inzet van medewerkers te bepalen. Hierdoor is een efficiënt en transparant gebruik van de tijd van medewerkers mogelijk. Tegelijk zijn ook de schooltijden van de scholen gelijkgetrokken: alle SO-scholen hanteren sinds augustus 2011 een gelijk lesrooster voor alle leerlingen. Op jaarbasis krijgen de leerlingen 950 uur les. Het VSO kent een verplicht jaarrooster van 1000 lesuren voor de leerlingen. Het uniformeren van de werktijdfactoren heeft ook geleid tot de uitvoering van al in eerdere jaren voorgenomen besluiten: het terugbrengen van de aanstellingen tot een werktijdfactor van maximaal 1,0000. Dit is gerealiseerd per augustus 2011, waarbij voor diverse medewerkers een compensatie in tijd of geld is gegeven. Uitgangspunt is dat Orion niet van medewerkers verlangt dat ze meer uren dan de normjaartaak van 1.659 uur werken, om uitval wegens ziekte te voorkomen, maar ook teneinde werkgelegenheid te bieden, immers, het terugbrengen van de aanstelling tot een acceptabele 1,0000 voor de één betekent werkgelegenheid voor de ander. Functieboek Orion heeft in 2008 een functieboek vastgesteld waarin de functies zijn neergelegd die voor het (V)SO als wenselijk werden geacht. In 2010 is het functieboek bijgewerkt. De bezwaren die in 2009 door een aantal medewerkers waren ingediend tegen de functiebeschrijving- waardering zijn, op één na, in 2011 afgehandeld. De adviezen van de Landelijke Geschillencommissie zijn daarbij over het algemeen gevolgd. De functie van Leraar met salarisschaal LC is in definitieve vorm opgesteld en als zodanig aan het functieboek toegevoegd. Het functieboek zal in 2012 deels worden herzien. Functiemix Het onderwijs is sinds 2010 verplicht meer differentiatie in leraarfuncties aan te brengen door de invoering van de zogenaamde "functiemix". In het schooljaar 2010-2011 diende op grond van de afspraken in de CAO-Primair Onderwijs, waar zowel het Speciaal- als het Voortgezet Speciaal Onderwijs onder valt 3% van alle leraren een benoeming/aanstelling te hebben in een LCsalarisschaal, met bijbehorende voorwaarden (waaronder 50% klassentaken). In 2009 en 2010 zijn de voorbereidingen getroffen (beschrijving LC-functie, beschrijving compententies) waarna in het voorjaar van 2011 na sollicitaties de eerste leraren zijn bevorderd van schaal LB naar schaal LC. In het schooljaar 2010-2011 is het minimum percentage van 3% ruimschoots gehaald (5,34%). In het najaar van 2011 hebben alle leraren binnen Orion opnieuw kunnen solliciteren op vacante LC-functies teneinde de norm van 6% voor het schooljaar 2011-2012 te kunnen halen. Eind 2011 bedroeg het percentage LC-leraren 6,29%. In het schooljaar 2012-2013 dient 8% van de leraren een LC-schaal te hebben, de sollicitatierondes zijn gepland vóór aanvang van het nieuwe schooljaar. In 2013-2014 zal 11% van de leraren een LC-functie hebben, waarna het uiteindelijke percentage van 14% per augustus 2014 gerealiseerd zal zijn. Competentiebeleid en module medewerkerontwikkeling In 2009 is een begin gemaakt met het opstellen van competentieprofielen voor de functies die zijn opgenomen in het functieboek. Inmiddels zijn de competentieprofielen voor leraren én voor schooldirecteuren gereed. De profielen zijn in samenwerking met de andere besturen voor openbaar onderwijs in Amsterdam tot stand gebracht. De competentieprofielen voor de schooldirecteuren zijn in 2011 ingevoerd in een nieuw te gebruiken geautomatiseerd programma (Raet

pagina 32


Medewerkerontwikkeling) dat gebruikt gaat worden voor doelstellingsgesprekken, pop-gesprekken en functionering- en beoordelingsgesprekken. In 2012 zal het programma eerst worden gebruikt voor de gesprekken met de directieleden. Bij positieve resultaten worden de competentieprofielen voor leraren aan de module toegevoegd, gevolgd door competentieprofielen voor onderwijs ondersteunend personeel.

8 Huisvesting 8.1 Schoollocaties De scholen van Orion zijn gehuisvest in 15 gebouwen in Amsterdam en 1 in Purmerend. Prof. H. Burgerschool Jan Sluijterstraat 5 Alexander Roozendaalschool Jan Tooropstraat 13 Jachtwagenstraat 64, Purmerend Mytylschool Drostenburg 1 - 4 Dr. Coronelschool Jan Sluijterstraat 3 W.B.Noteboomschool Drostenburg 1B Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen 98 A.H.Gerhardschool Valentijnkade 61 Mr. G.T.J. de Jonghschool Terpstraat 36 E.J.van Detschool IJsbaanpad 7 Orion College West Burgemeester Eliasstraat 76 Zekeringstraat 45 Orion College Zuid Gaasterlandstraat 7 Orion College Noord & ZO Wognumerplantsoen 2 - 4 Beijerlandstraat 2 Frankemaheerd 12

8.2

Huisvestingsbeleid

In 2009 heeft MBV adviespartners de nota “Bouwstenen voor het integraal huisvestingsplan� opgesteld. Dit heeft niet geleid tot een afgerond huisvestingsplan, maar het heeft wel heel duidelijk de grondslag gelegd voor de grote activiteiten die nu plaatsvinden. In 2011 is afgezien van het actualiseren van het plan, omdat de gemeente voornemens was een spreidingsplan voor het (v)so op te stellen. Dat plan zal in 2012 verschijnen. In 2009 zijn de volgende wensen geformuleerd: o Voor de Mytylschool nieuwbouw op de Drostenburg voor de MG groepen, inclusief voorzieningen voor het Revalidatiecentrum Amsterdam en buitenschoolse opvang (voor 2015). o Nieuwbouw voor De Wetering (Orion College Zuid) (voor 2012) o Voor de Kingmaschool (Orion College Zuidoost) een nieuwe voorziening in Amsterdam ZuidOost. o Voor de AG Bellschool (Orion College West) nieuwbouw in combinatie met het VMB Westburg. o Een deel van het Orion College wordt bij voorkeur in combinatie met het regulier voortgezet onderwijs en/of het ROC gerealiseerd. Zoals hieronder blijkt is Orion goed op weg om een belangrijk deel van deze wensen te realiseren. In 2011 is daarvoor veel voorbereidend werk voor verricht. Orion wordt daarbij ondersteund door een adviseur van het stedelijk projectbureau Amsterdam.

8.3

Nieuwbouw

Mytylschool In de zomer 2011 zijn de heiwerkzaamheden begonnen voor de nieuwbouw van de Mytylschool op de Drostenburg. Een herdenkingssteen is op 8 maart 2012 geplaatst door wethouder Asscher, samen met de leerlingen Dennis Faasse en Kimberley Portier in het bijzijn van ouders, leraren en leerlingen.

pagina 33


In het gebouw zal ook Reade (de nieuwe naam voor het revalidatiecentrum) zich vestigen. Gesprekken met Ons Tweede Thuis, dat de voor- en naschoolse- en vakantieopvang wil gaan verzorgen, zijn in een vergevorderd stadium. De bouw ligt nagenoeg op schema, zodat het gebouw in eind 2012 in gebruik zal kunnen worden genomen. Orion College West De besprekingen over de huisvesting aan de Laan van Spartaan die in 2011 zijn begonnen zijn nu in zoverre afgerond, dat het Programma van Eisen is vastgesteld. Onderhandelingen met de ontwikkelaar “De Stadstuinen� over een turnkey oplevering zijn gaande. De verwachting is, dat het gebouw in 2016 betrokken kan worden. Orion College Zuid Direct na de zomervakantie van 2011 is een intensieve verkenning begonnen naar de mogelijkheden van een andere huisvesting voor het Orion College Zuid. Daarbij is gekeken naar bestaande gebouwen, bij voorkeur leegstaande schoolgebouwen, die geschikt gemaakt zouden kunnen worden. Het is een negatieve en wat beschamende ervaring te moeten constateren, dat de bereidheid om een school met deze leerlingen in de buurt te accepteren heel beperkt blijkt te zijn. In 2012 is aan de Heathrowstraat een betaalbaar en geschikt kantoorpand gevonden, dat goed door het Orion College Zuid gebruikt kan worden, na de noodzakelijke verbouwingen. Als alles goed gaat zou het in 2013 in gebruik genomen kunnen worden. Orion College Zuidoost In 2011 is geen vooruitgang geboekt met een mogelijke locatie voor het Orion College Zuidoost in het zogenaamde E/F blok in de K-buurt. In 2012 lijkt een doorbraak in de onderhandelingen mogelijk. Alexander Roozendaalschool In 2011 is in dit project geen vooruitgang geboekt.

8.4

Onderhoud

Dagelijks onderhoud Als onderdeel van een betere beheersing van deze onderhoudskosten is in 2011 bij het maken van de begroting de verantwoordeljkheid en het beheer van de middelen naar de scolen gedecentraliseerd. Tegelijk is de rol van de externe adviseur, Premark versterkt, zoals wat betreft de advisering, de coordinatie van de uitvoering als de rapportering. Groot onderhoud Gemeente Medio 2011 is een groot aantal projecten, soms van jaren terug, met de gemeente (DMO) afgerekend. De laatste resten van de oude projecten zullen voor de zomervakantie van 2012 afgerekend zijn. In het algemeen wordt goed met Premark samengewerkt, wat resulteert in een betere budgettaire beheersing van de projecten waarvoor de gemeente subsidie verstrekt. Groot onderhoud Orion Ook het groot onderhoud waar Orion als schoolbestuur voor verantwoordelijk is wordt op eenzelfde wijze aangepakt. Ook hier is sprake van een betere rapportering en beheersing van de kosten. Dat begint overigens al bij een kritische beoordeling van het meerjaren onderhoudsplan.

pagina 34


9 Financieel 9.1 Financieel beleid 9.1.1 Uitgangspunten Het financieel beleid zoals dat met ingang van 2011 wordt gevoerd is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. o De middelen, zoals die door de leerlingen worden gegenereerd staan ter beschikking van de scholen. Op de ontvangen rijksbekostiging wordt een percentage ingehouden ter dekking van de lasten bovenschools en het stafbureau. Daarnaast wordt met ingang van 2012 (over de materiele bekostiging) en met ingang van 2012-13 over de personele bekostiging een percentage (oplopend van 1% tot 3% in latere jaren) ingehouden om risico’s op te vangen en innovatie te kunnen betalen. Dit laatste is van groot belang om ook in tijden van bezuinigingen ruimte voor vernieuwing te creëren. o De budgetten worden per school(locatie) door de (locatie)directeur opgesteld. Elke (locatiedirecteur) is integraal verantwoordelijk. De budgetten zijn van voldoende omvang, dat tegenvallers door de locaties in eerste instantie zelf opgevangen kunnen worden. Er vindt dus geen herverdeling van de middelen door het bestuur plaats. Het exploitatieresultaat wordt per school aan de schoolreserves toegevoegd. o In het ontwikkelde model van Planning en Control beschikt de (locatie) directeur over voldoende informatie om zijn of haar budgettaire verantwoordelijkheid waar te maken.

9.1.2 Realisatie doelstellingen Het financieel beleid richt zich op de volgende doelstellingen: a. Orion breed een exploitatie die een beperkt maar positief resultaat laat zien. b. Elke locatie heeft eveneens een beperkt maar positief resultaat. c. Een voldoende weerstandsvermogen. Doelstelling (a) is in 2011 niet bereikt. De ontwikkeling van het exploitatieresultaat is als volgt. 2011 2011 2010 2009 2008 realisatie begroting realisatie realisatie realisatie Resultaat -1.422 -1.125 -2.724 -1.067 1.773 alle bedragen x € 1.000

Het exploitatieresultaat is uit twee componenten opgebouwd: Resultaat 2010 naar componenten 2011 2010 Bedrijfsvoering -1.054 -2.282 Voorzieningen -368 -442 Totaal -1.422 -2.724 alle bedragen x € 1.000

Het operationeel resultaat 2011 is lager dan begroot en gehalveerd t.o.v. het vergelijkbare resultaat uit 2010. De begroting voor 2012 en volgende jaren laat een nul resultaat zien. Ook het doel (b) is niet behaald in 2011. Van de scholen en AB eindigden 7 met een positief resultaat en 10 met een negatief. Het beleid is erop gericht om op termijn de baten en lasten met name in de personele begroting beter op elkaar af te stemmen. Orion voldoet wel aan doelstelling ( c).

pagina 35


9.1.3 Financieel in control In 2011 zijn maatregelen genomen om de gehele planning en controlcyclus te versterken (zie § 3.2) en de financiële verantwoordelijkheid van de budgethouders is vormgegeven. Dit heeft geleid tot een duidelijk betere en doelgerichte financiële sturing, die zich ook vertaalt in een halvering van het verlies. De financiële kengetallen voldoen aan de normen. Naast de inspanningen op het gebeid van personeel, onderwijs, kwaliteit en huisvesting, is in 2011 Orion ook financieel in control geweest.

9.2 Kengetallen 9.2.1 Solvabiliteit Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion is staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen.

Berekening Eigen Vermogen Voorzieningen subtotaal EV Balanstotaal Solvabiliteit Orion Norm (tenminste)

2008

2009

2010

2011

13.489 788 14.277 20.123

12.422 491 12.913 19.512

9.698 933 10.631 17.459

8.276 1.301 9.577 16.114

71% 50%

66% 50%

61% 50%

59% 50%

De solvabiliteit is iets verder gedaald, maar bevindt zich nog steeds boven de norm.

9.2.2 Liquiditeit (current ratio) Dit kengetal geeft aan in hoeverre Orion schulden op de korte termijn kan betalen.

Berekening Vlottende activa Kortlopende sch. Liquiditeit Orion Norm (tenminste)

2008

2009

2010

2011

18.209 5.846

16.799 6.599

14.698 6.828

13.311 6.537

3,1 2,0

2,5 2,0

2,2 2,0

2,0 2,0

De liquiditeit is iets verslechterd en is nu gelijk aan de norm.

9.2.3 Rentabiliteit De rentabiliteit is hier opgevat als marge op de totale baten. Dit kengetal kent een bandbreedte. Een negatieve waarde wijst erop dat de lasten hoger zijn dan de baten. Een te hoge positieve waarde duidt erop, dat de ontvangen subsidies onvoldoende worden ingezet voor het onderwijs.

Berekening Exploitatieresultaat Totale baten Liquiditeit Orion Minimum norm Maximum norm

2008

2009

2010

2011

1.773 44.301

-1.067 47.251

-2.724 46.061

-1.422 44.836

4,0% 0,0% 5,0%

-2,3% 0,0% 5,0%

-5,9% 0,0% 5,0%

-3,2% 0,0% 5,0%

De rentabiliteit is weliswaar verbeterd, maar is nog steeds negatief. Daarom worden de financiële beheersingsmaatregelen, die in 2011-2012 zijn getroffen voortgezet. Deze betreffen met name de volgende terreinen:

pagina 36


o o o

o

Beheersing personeelslasten in 2012-2013 door vacatures zoveel mogelijk door interne mobiliteit op te vullen. Plaatsing in het rddf per 1 augustus 2012 van ca. 60 formatieplaatsen. Beheersing van de huisvestingslasten door te anticiperen op realisatie van verschillende nieuwbouwprojecten in de komende jaren, alsmede het nemen van maatregelen om tot een hogere bezettingsgraad te komen. Voortzetting van de systematiek van een bijdrage voor risico en innovatie al bij het opstellen van de begrotingen. In drie jaar loopt deze bijdrage op van 1% naar 3%.

9.2.4 Kapitalisatiefactor Evenals het kengetal van de rentabiliteit drukt de kapitalisatiefactor hoe en in welke mate de ontvangen baten gebruikt worden voor het onderwijs. Dit kengetal kent een maximumwaarde. Een hogere waarde betekent dat Orion het geld teveel oppot.

Berekening Balanstotaal Totale baten Kapitalisatiefactor Orion Norm (maximaal)

2008

2009

2010

2011

20.123 44.301

19.512 47.251

17.459 46.061

16.114 44.836

45% 35%

41% 35%

38% 35%

36% 35%

Onbedoeld gevolg van de geleden verliezen, waardoor het balanstotaal daalt, is dat Orion nagenoeg voldoet aan de norm van dit nieuwe kengetal.

9.2.5 Weerstandsvermogen 2008

2009

2010

2011

Berekening Eigen Vermogen 13.489 12.422 9.698 8.276 Mat vaste activa 1.914 2.712 2.761 2.804 subtotaal 11.574 9.710 6.937 5.472 Rijksbijdragen 39.928 41.965 41.860 41.038 Weerstandsvermogen Orion 29% 23% 17% 13% Norm (tenminste) 10% 10% 10% 10% Het weerstandsvermogen daalt, maar blijft boven de door Orion gesteld norm.

pagina 37


9.3 Exploitatie: baten 9.3.1 Rijksbijdragen De rijksbijdragen zijn hoger dan de begrote baten, maar lager dan die in 2010 2011 2011 2010 2009 2008 realisatie begroot realisatie realisatie realisatie Rijksbijdragen 41.038 40.647 41.860 41.965 39.925 alle bedragen x € 1.000

Deze ontwikkeling wordt als volgt verklaard. 2011 Rijksbijdragen realisatie PAMB 1.959 lumpsum personeel 30.325 lumpsum materieel 2.892 rijksvergoeding ABB 281 rijksvergoeding LGF (rugzak) 4.164 rijksvergoeding amb begel 835 rijksvergoeding materiaal overig 432 overige rijksvergoedingen 149 Totaal 41.038

2011 2010 verschil t.o.v. begroting begroot realisatie 1.954 6 0% 29.754 571 2% 2.919 -26 -1% 284 -3 -1% 4.404 -240 -5% 884 -49 -6% 449 -16 -4% 149 40.647 41.860 391 1%

verschil t.o.v. 2010

-822

1%

alle bedragen x € 1.000

De hogere lumpsum personeel t.o.v. het begrote bedrag wordt verklaard uit het feit, dat het begrote bedrag gebaseerd was op het prijspeil van het jaar daarvoor. De daling van de vergoeding van rugzakleerlingen is het gevolg van minder leerlingen. Gezien de complexe manier waarop besloten wordt of een leerling voor een rugzak in aanmerking komt bij Orion, is het voor de coördinatoren zeer lastig juist te begroten. De overige rijksvergoedingen betreffen o.m. cultuureducatie en een kwaliteitsproject. De daling ten opzicht van 2010 weerspiegelt de daling van het leerlingenaantal.

9.3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies

Ov. overheidsbijdragen

2011 realisatie 1.762

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 1.002 2.153 2.706 2.418

alle bedragen x € 1.000

Het verschil tussen realisatie en begroting betreft bovenal het niet in de begroting opnemen van de vergoeding voor huren door de gemeente. Zie hierover ook de opmerking bij de huisvestingslasten verderop.

pagina 38


9.3.3 Overige baten

Overige baten

2011 realisatie 2.035

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 1.626 2.048 2.580 1.958

alle bedragen x € 1.000

De overige baten (o.m. uit verhuur of medegebruik, uit detacheringen, en van projecten als Op de Rails) zijn op het niveau van het vorige jaar. Zij worden steeds terughoudend begroot i.v.m. de onzekerheid die inherent is in dit soort van baten.

9.4 Exploitatie: lasten 9.4.1 Personeelslasten De personeelslasten zijn gedaald ten opzichte van 2010, maar minder dan was begroot.

Personeelslasten

2011 realisatie 40.134

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 38.995 42.313 41.763 37.536

alle bedragen x € 1.000

Deze ontwikkeling wordt als volgt verklaard.

2011 Personeelslasten realisatie Lonen en salarissen 37.949 -1.505 vergoeding vervangingsfonds subtotaal 36.444 Dotatie personele voorz. 112 Inhuur personeel derden 2.303 Overige personeelskosten 1.275 Totaal 40.134

2011 2010 verschil t.o.v. begroot realisatie begroting 36.493 38.812 -1.456 -4% -1.463 1.505 36.493 37.348 49 0% 250 -112 1.382 3.440 -920 -67% 1.120 1.275 -155 -14% 38.995 42.313 -1.139 -3%

verschil t.o.v. 2010 862 2% 42 -3% 904 2% 138 55% 1.137 33% 0 0% 2.179 5%

alle bedragen x € 1.000

Lonen en salarissen De lonen en salarissen zijn t.o.v. 2010 2% lager. Dat is minder dan op basis van de terugloop van de formatie van ca. 9% verwacht mag worden. Beide percentages zijn echter lastig vergelijkbaar. Met name omdat de formatie geen gemiddelde, maar de stand per eind december van het jaar. In deze standen zijn ook de vervangingen voor ziekte opgenomen, die per maand sterk kunnen fluctueren. Daarnaast is de daling van de loonsom met 2% het saldo van (a) minder personeel en (b) stijging van de lasten per werknemer. De lasten zijn gestegen als gevolg van het convenant leerkracht en veranderingen in premies. Rekening houdend met de vergoedingen vervangingsfonds komt het werkelijke netto bedrag aan lonen en salarissen overeen met het begrote bedrag. Inhuur personeel derden Ten opzichte van 2010 is een derde minder besteed aan de inhuur van personeel. Er is niet een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Ten opzichte van 2010 is minder vaak gebruik gemaakt van uitzendbureaus door scholen, de bestedingen bij de Bascule voor de OSO projecten zijn lager en grotere posten interim personeel zijn weggevallen. De bestedingen zijn uiteindelijk hoger dan begroot doordat op het gebied van kwaliteit, personeel en financiën extra assistentie noodzakelijk was.

pagina 39


9.4.2 Afschrijvingen De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2010 licht gestegen. Het duidt erop dat de inhaalslag sinds 2006 nagenoeg afgerond is. In de begroting was er met een hogere afschrijvingslast gerekend. Dat was gebaseerd op de opzet van een groot ICT project. Door een andere oplossing te kiezen (werken in de cloud) hoefden grote investeringen in netwerken en servers niet gedaan te worden.

Afschrijvingen

2011 realisatie 442

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 497 421 347 239

alle bedragen x € 1.000

9.4.3 Huisvestingslasten De huisvestingslasten zijn t.o.v. 2010 gedaald, maar minder dan was begroot.

Huisvestingslasten

2011 realisatie 2.944

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 2.339 3.689 3.592 2.849

alle bedragen x € 1.000

Deze ontwikkeling kan als volgt worden verklaard. 2011 2011 2010 verschil t.o.v. Huisvestingslasten realisatie begroot realisatie begroting Huur 887 158 798 -729 -461% Dotatie groot onderhoud 135 245 723 110 45% Dagelijks onderhoud 383 469 496 87 18% Energie en water 745 633 744 -111 -18% Schoonmaak 658 635 661 -23 -4% Heffingen 23 35 15 11 33% Overige huisvestingskosten 114 165 253 51 31% Totaal 2.944 2.339 3.689 -605 -26%

verschil t.o.v. 2010 -89 -11% 588 81% 113 23% -1 0% 3 0% -9 -59% 139 55% 745 20%

alle bedragen x € 1.000

Het verschil t.o.v. de begroting heeft drie verklaringen: o In de begroting zijn de huurbedragen die door de gemeente worden vergoed niet opgenomen. o Door aanpassingen in het meerjaren onderhoudsplan groot onderhoud ten laste van Orion kan € 110.000 vrijvallen. o De overschrijding op met name energie en water worden gecompenseerd door lagere lasten op andere posten. In vergelijking met 2010 blijkt dat de meer budget gestuurde benadering van de onderhoudskosten zijn vruchten afwerpt. In de dotatie groot onderhoud 2010 zijn ook de overschrijdingen, die voor rekening van Orion komen, op de onderhoudsprojecten die de gemeente vergoed heeft. De energiekosten zijn eind 2011 aanbesteed. Verwacht wordt dat in de loop van 2012 het effect daarvan zichtbaar wordt. In 2012 zal, bij het opstellen van de begroting 2013 en de inrichting van de financiële administratie het baten en lasten stelsel consequent worden toegepast, zodat de posten voor huur en groot onderhoud ten laste van de gemeente via de exploitatie zichtbaar worden en niet langer, zoals nu het geval is rechtstreeks in de balans worden verwerkt.

pagina 40


9.4.4 Overige lasten De overige lasten zijn zowel ten opzichte van 2010 als de begroting gestegen.

Overige lasten

2011 realisatie 2.903

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 2.737 2.534 2.812 2.367

alle bedragen x € 1.000

De verklaring hiervan is als volgt.

Overige lasten Administratie en beheer Inventaris en app scholen Diverse kosten scholen Kantoorkosten scholen Schoolgebonden uitgaven Leermiddelen Totaal

2011 realisatie 884 341 238 595 249 595 2.903

2011 2010 verschil t.o.v. begroot realisatie begroting 730 622 -154 -21% 405 310 63 16% 276 209 38 14% 480 556 -116 -24% 264 281 14 5% 583 556 -12 -2% 2.737 2.534 -166 -6%

verschil t.o.v. 2010 -262 -42% -31 -10% -30 -14% -39 -7% 32 11% -38 -7% -368 -15%

alle bedragen x € 1.000

De belangrijkste toename van de lasten zowel ten opzichte van 2010 als de begroting ligt in de lasten voor administratie en beheer (bovenschools en stafbureau). De stijging is het gevolg van hogere advieskosten, met name op het gebied van personeel (juridisch en meditation), governance en huisvesting, en het centraal nemen van enkele projecten (ICT en kwaliteit). De kantoorkosten van de scholen zijn gestegen t.o.v. 2010, maar de voorgenomen bezuinigingen zoals in de begroting opgenomen konden niet gerealiseerd worden.

9.5

Financiële baten en lasten

De financiële baten zijn iets gedaald als gevolg van daling van de rente.

2011 realisatie Financiële baten en lasten 164

2011 2010 2009 2008 begroot realisatie realisatie realisatie 170 173 196 464

alle bedragen x € 1.000

pagina 41


9.6 Balans 9.6.1 Voorzieningen In de balans zijn de volgende voorzieningen opgenomen. stand 1-1-2011 personeel jubilea personeel claim UWV subtotaal groot onderhoud totaal

363.010 230.000 593.010 340.000 933.010

dotatie onttrekking

vrijval

71.715 130.000 360.000 490.000 244.887 734.887

71.715 185.080 256.795

110.000 110.000

stand 31-12-2011

kortlopend langlopend deel < 1 jaar deel > 1 jaar

291.295 360.000 360.000 1.011.295 289.807 1.301.102

60.000 245.000 72.000 377.000 181.000 558.000

231.295 115.000 288.000 634.295 108.807 743.102

Voorziening jubilea Deze voorziening is bestemd voor de gratificaties bij 25- en 40 jarig dienstverband. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal medewerkers en een vast bedrag per medewerker (€ 550,-). Het aantal medewerkers (exclusief tijdelijk personeel) bedroeg eind 2011 518,6 fte (zie § 7.1). De voorziening is daarvoor toereikend. (520 x € 550 = € 286.000,-) Personeelsvoorzieningen De voorziening is getroffen om financiële afspraken, met personeel in de toekomst te kunnen betalen. Claim UWV In 2010 is een bestemmingsreserve gemaakt van € 600.000. De reden was dat Orion een aanzienlijk risico loopt, dat claims van het UWV voor verstrekte werkloosheidsuitkeringen aan medewerkers van Orion, die in 2009 en 2010 zijn ontslagen, niet door het Participatie Fonds worden gehonoreerd, maar dat Orion deze voor eigen rekening moet nemen. Op basis van de uitgevoerde analyses en acties naar het participatiefonds toe dient een voorziening van € 360.000,- getroffen te worden. De bestemminsgreserve kan daarmee vervallen. Er staat thans nog één claim uit (€ 130.000) waarvan een voor Orion gunstige uitspraak wordt verwacht. Voorziening groot onderhoud De voorziening wordt getroffen om (a) de ongelijke lasten in de verschillende jaren te vereffenen en (b) te garanderen, dat de lasten ook in de jaren met hoge lasten (bijvoorbeeld 2015) ook gedragen kunnen worden.

Begin stand onttrekking dotatie eindstand voor vrijval Vrijval eind 2011 eindstand

2011 340 185 245 400 -110 290

2012 290 381 200

2013 109 244 281

2014 146 143 281

2015 285 564 281

2016 3 216 281

2017 68 191 281

2018 159 185 281

2019 255 141 281

2020 396 295 281

2021 383 456 281

109

146

285

3

68

159

255

396

383

208

alle bedragen x € 1.000

In de planning is rekening gehouden met 5% onvoorzien en de BTW verhoging naar 21% per 1 oktober 2012. De vrijval in 2011 en de lagere dotatie in 2012 zijn mogelijk omdat vooruitlopend op de nieuwe huisvesting van Orion College Zuid, het grootonderhoud van het huidige pand aan de Gaasterlandstraat uit de planning is gehaald. Het is een pand in slechte staat. Zo was in 2014 grootonderhoud van € 225.000 voorzien.

pagina 42


9.6.2 Reserves Het eigen vermogen van Orion is opgebouwd uit de volgende componenten: o Algemene reserve o Bestuursreserve ƒ Bufferfunctie ƒ Financieringsfunctie o Schoolreserves o Bestemmingsreserves

Bestuursreserve In het financieel beleidsplan (16 december 2009) is vastgesteld, dat de bestuursreserve wordt bepaald aan de hand van een percentage van de reguliere rijksbijdrage en de overige baten. Op basis van deze berekening zou de bestuursreserve er als volgt uitzien:

Reguliere rijksbijdrage Overige baten

12,6% 6,4%

totaal buffer 41.038 5.171 3.798 243 5.414

. alle bedragen x € 1.000 Met de financieringsfunctie van € 2,5 miljoen zou de bestuursreserve uitkomen op € 7,9 miljoen. Er is echter in 2009 ook besloten dat tot 2012 geen dotaties aan deze twee fondsen te doen. Daarmee blijven ze op de stand van eind 2010. Schoolreserves De schoolreserves worden gevoed of verminderd door resultaatverwerking van de schoolexploitatie. Ontwikkeling schoolreserves School / budget Prof. H. Burgerschool Orion College West Alexander Roozendaalschool Mytylschool Dr. Coronelschool W.B.Noteboomschool Van Koetsveldschool A.H.Gerhardschool Mr. G.T.J. de Jonghschool E.J.van Detschool Orion College Zuid Orion College Noord en ZO AB2 Burgerschool AB2 VO Orion Coll West AB2 Roozendaalschool AB cluster 3 AB cluster 4 Totaal

stand winst of eind '09 verlies '10 51 57 273 -67 253 -10 197 -95 84 -89 77 -113 117 30 67 -297 95 -239 151 -288 113 -208 254 -222 10 22 27 -260 76 65 95 257 60 -162 2.000 -1.619

stand winst of eind '10 verlies '11 108 -13 206 -388 243 -377 102 274 -5 192 -36 -75 147 -27 -230 -70 -144 -79 -137 -308 -95 -69 32 -212 32 17 -233 -98 141 138 352 217 -102 -101 381 -978

stand eind '11 96 -182 -134 376 188 -112 120 -300 -223 -445 -164 -180 49 -331 280 570 -203 -596

stand dotatie na dotat. 15 111 82 -100 76 -58 59 435 25 213 23 -89 35 155 20 -280 29 -194 45 -400 34 -131 76 -103 3 52 8 -323 23 302 29 598 18 -185 600 4

alle bedragen x € 1.000

Opm.: de rechterkolom geeft de stand van de schoolreserves na de resultaatverdeling. Zie hieronder. Bestemmingsreserves o UWV claim In 2010 is een bestemmingsreserve van € 600.000 gevormd om het risico van mogelijke claims van het UWV af te dekken. Inmiddels zijn de cases beoordeeld en op grond daarvan is een voorziening getroffen van € 360.000,- Daarmee kan de bestemminsgreserve vervallen. Deze wordt ten gunste gebracht van de schoolreserves, naar rato van de oorspronkelijke toedeling van de reserves per eind 2009.

pagina 43


o Frictiefonds In 2011 is € 55.000 besteed aan de uitvoering van het sociaal plan. Deze worden ten laste van het frictiefonds gebracht. o Innovatiefonds Aan het innovatiefonds moesten noodgedwongen gelden worden onttrokken om de bestuursreserves op peil te houden. In de toekomst, beginnende in 2012 zal dit fonds structureel gevoed worden door de bijdragen voor risico en innovatie. Hiermee wordt een gerichte en actieve sturing van innovatie beoogd, ook in financieel krappere tijden.

9.6.3 Resultaatbestemming Na verwerking van bovenstaande beslissingen omtrent het exploitatieresultaat is de samenstelling van het eigen vermogen als volgt: Eigen vermogen eind 2009 eind 2010 dotatie '11 onttrek. '11 eind 2011 Algemene reserve Alg reserve bestuur Bufferfunctie 5.342 5.342 5.342 Financieringsfunctie 2.500 2.500 2.500 subtotaal 7.842 7.842 7.842 Schoolreserves 2.000 381 600 978 4 totaal algemene reserve 9.842 8.224 600 978 7.846 Bestemmingsreserve Frictiefonds 1.290 500 155 345 Innovatiefonds 1.290 374 289 85 Mogelijke claim UWV 600 600 0 totaal bestemmingsreserve 2.579 1.474 0 1.044 430 Totaal EV 12.422 9.698 600 2.022 8.276 alle bedragen x € 1.000

9.6.4 Ontwikkeling werkkapitaal Vlottende activa af: schulden op korte termijn Werkkapitaal Reserves Voorzieningen subtotaal af: vaste activa Financiering werkkapitaal

2008 18.209 5.846 12.363 13.489 788 14.277 1.914 12.363

2009 16.799 6.599 10.201 12.422 491 12.913 2.712 10.201

2010 14.698 6.828 7.870 9.698 933 10.631 2.761 7.870

2011 13.311 6.537 6.773 8.276 1.301 9.577 2.804 6.773

alle bedragen x € 1.000

Mutatie werkkapitaal werkkapitaal 2011 werkkapitaal 2010 Mutatie Verklaring Exploitatieresultaat 2011 Investeringen vaste activa Afschrijvingen vaste activa Mutatie voorzieningen Totaal

6.773 7.870 -1.097 -1.422 -484 442 368 -1.097

alle bedragen x € 1.000

pagina 44


9.7

Treasury beleid

Het treasury beleid voldoet aan de normen van beleggen en belenen van publieke middelen, zoals in de regeling van 2010 vastgelegd. In het kader van de introductie van het Raad van Toezicht model is het treasury statuut aangepast. In 2011 was de penningmeester het klankbord (en de uiteindelijke verantwoordelijke) voor de organisatie. In 2012 is vanuit de Raad van Toezicht in oprichting een treasury commissie gevormd. In de praktijk worden de liquide middelen zeer terughoudend aangehouden op kwartaal rente rekeningen bij de Rabo en ING. De totale rente inkomsten bedroegen â&#x201A;Ź 164.000.

pagina 45


10 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor zover bij de toelichting van de activa en passiva niet anders is vermeld worden zij gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid. De administratieve inrichting van de jaarrekening is gebaseerd op de richtlijnen die het ministerie heeft vastgesteld voor de sector Primair Onderwijs. Lumpsumfinanciering Met ingang van 1 augustus 2006 is lumpsumfinanciering ingevoerd. Als onderdeel van de lumpsumvergoeding wordt maandelijks door het rijk een vergoeding voor personeelslasten betaald. Het totale lumpsumbudget voor personeel is toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft. Als gevolg van het afwijkende betaalritme van het ministerie is terzake een vordering op het ministerie opgenomen in de balans. MateriĂŤle vaste activa Met ingang van 1 januari 2006 worden investeringen geactiveerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De al aanwezige vaste activa per 1 januari 2006 is niet geactiveerd. De activeringsgrens is â&#x201A;Ź 1.000,-.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: termijn in jaren Kantoormeubilair Bureau's en kasten 20 Stoelen 10 Schoolmeubilair Meubilair 20 School borden (ook digiborden , excl. beamer) 10 Smartborden 5 Automatisering Desktops, laptops, printers, monitoren 4 Servers en netwerken 5 Telefooncentrale 10 Overig materieel Audio, video, beamer 5 Speel- sportmateriaal 10 Leermethoden 8

Vlottende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden op rekening courant rekeningen en spaarrekeningen.

pagina 46


Reserves In het jaar 2009 heeft er een herschikking van het vermogen plaats gevonden zoals is omschreven in de notitie "herschikken vermogen". De algemene reserve is ter hoogte van het benodigd weerstandsvermogen. Voor de schoolreserves is totaal â&#x201A;Ź 2.000.000,-als startbedrag beschikbaar gesteld. Onderlinge verdeling naar de scholen heeft plaats gevonden op basis van de totale baten. Het overig vermogen is gelijk verdeeld over een frictiefonds en een innovatiefonds. In 2011 zijn de schoolreserves gemuteerd op basis van het exploitatieresultaat van de school. Voorzieningen Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Ze worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de exploitatierekening. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. De voorziening voor jubilea is berekend op een genormeerd bedrag van â&#x201A;Ź 550,-per fte personeel. Kortlopende schulden De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend, en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De rijksbijdrage OC&W betreft de vergoeding voor personele-en exploitatiekosten, toegerekend naar het verslagjaar. Het resultaat van de exploitatierekening wordt toegevoegd aan c.q. ten laste gebracht van de reserves. Baten en lasten van huisvestingsprojecten zijn niet verwerkt in de exploitatierekening. Dit zal (met terugwerkende kracht per 1 januari) wel voor het boekjaar 2012 en volgende jaren gebeuren. Vorderingen op overheden Er zijn nog enkele posten, die nu als vorderingen op de gemeente Amsterdam inzake huisvestingskosten zijn opgenomen, waarvan de vergoeding door de gemeente nog aangevraagd moet worden. Dat zal gebeuren via de eerstvolgende ronde van aanvragen voor het huisvestingsprogramma in 2014.

pagina 47


Model A Balans

1

Activa

1.2

Vaste Activa MateriĂŤle vaste activa

31-12- 2011 EUR

31-12- 2010 EUR

2.803.575

2.760.971

Totaal vaste activa

1.5 1.7

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

2.803.575

3.690.075 9.620.453

2.760.971

5.929.634 8.768.321

Totaal vlottende activa

13.310.528

14.697.955

Totaal activa

16.114.103

17.458.926

2

Passiva

2.1 2.2 2.4

Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

8.275.676 1.301.102 6.537.325

9.698.030 933.010 6.827.886 16.114.103

17.458.926

pagina 48


Model B Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

41.038.175 1.762.475 2.035.378

40.646.944 1.001.709 1.625.670

41.859.505 2.152.786 2.048.354

Totaal Baten

44.836.028

43.274.323

46.060.645

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

40.133.872 441.594 2.944.076 2.902.689

38.995.002 497.492 2.339.228 2.737.213

42.312.887 420.805 3.689.357 2.534.312

Totaal Lasten

46.422.231

44.568.935

48.957.361

Saldo Baten en Lasten

-1.586.203

-1.294.612

-2.896.716

163.849

170.000

173.011

-1.422.354

-1.124.612

-2.723.705

Baten 3.1 3.2 3.5

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

5

FinanciĂŤle baten en lasten Totaal resultaat

pagina 49


Model C Kasstroomoverzicht 31-12- 2011 EUR

31-12- 2010 EUR

-1.586.203

-2.896.716

441.594 368.092

420.805 441.794

-2.239.559 -290.561 1.172.481

332.135 229.250 -2.137.002

163.849

173.011

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Verandering in vlottende middelen: Vorderingen (-/-) Schulden Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.336.330

-1.963.991

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiĂŤle vaste activa (-/-)

484.200

Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

469.667

-484.200

0

-469.667

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Overige balansmutaties

0

0

852.130

-2.433.658

Mutatie liquide middelen

pagina 50


Vaste activa 1.2

1.2.2

Materiële vaste activa Aanschaf prijs

Afschrijving cumulatief

Boekwaarde

Investering

Boekwaarde desinv.

Afschrijving

Aanschaf prijs

Afschrijving cumulatief

Boekwaarde

1-1- 2011 EUR

1-1- 2011 EUR

1-1- 2011 EUR

EUR

EUR

EUR

31-12- 2011 EUR

31-12- 2011 EUR

31-12- 2011 EUR

Inventaris en apparatuur

3.975.115

1.214.144

2.760.971

484.200

0

441.594

4.286.143

1.482.568

2.803.575

Materiële vaste activa

3.975.115

1.214.144

2.760.971

484.200

0

441.594

4.286.143

1.482.568

2.803.575

pagina 51


Vorderingen

1.5

Vorderingen

1.5.1 1.5.2 1.5.6 1.5.7 1.5.8

Debiteuren OCW/EL&I Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Vorderingen

31-12- 2011 EUR

31-12- 2010 EUR

510.959 2.027.033 558.026 258.246 335.811 3.690.075

250.399 2.054.289 2.456.328 802.838 365.780 5.929.634

Uitsplitsing 1.5.7.1 1.5.7.2

Personeel Overige Overige vorderingen

12.623 245.623 258.246

51.795 751.043 802.838

1.5.8.1 1.5.8.3

Vooruitbetaalde kosten Overige overlopende activa Overlopende activa

144.764 191.047 335.811

135.089 230.691 365.780

17.060 574.193

10.372 757.921

9.029.200 9.620.453

8.000.028 8.768.321

Liquide middelen 1.7

Liquide middelen

1.7.1 1.7.2

Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito's Liquide middelen

1.7.3

pagina 52


Eigen vermogen Stand 1-1- 2011 EUR

Resultaat EUR

Overige mutaties EUR

Stand 31-12- 2011 EUR

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 2.1.2

Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Eigen vermogen

8.223.843 1.474.187 9.698.030

-378.354 -1.044.000 -1.422.354

0 0 0

7.845.489 430.187 8.275.676

Uitsplitsing Algemene reserve bestuur Algemene reserve scholen/AB Algemene reserve

7.842.390 381.453 8.223.843

0 -378.354 -378.354

0 0

7.842.390 3.099 7.845.489

Uitsplitsing Frictiefonds Innovatiefonds Personele claims Bestemmingsreserve (publiek)

500.000 374.187 600.000 1.474.187

-155.000 -289.000 -600.000 -1.044.000

0 0 0 0

345.000 85.187 0 430.187

2.1.1.1 2.1.1.2

2.1.2.N

Voorzieningen 2.2

Voorzieningen Stand per 1-1- 2011

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutatie contant

Stand per 31-12- 2011

Kortlopend deel <1 jaar

Langlopend deel >1 jaar

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

593.010

490.000

71.715

0

0

1.011.295

377.000

634.295

2.2.3

Overige voorzieningen

340.000

244.887

185.080

110.000

0

289.807

181.000

108.807

Voorzieningen

933.010

734.887

256.795

110.000

0

1.301.102

558.000

743.102

pagina 53


KS Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden

2.4.3 2.4.7

Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Kortlopende schulden

2.4.8 2.4.9 2.4.10

31-12- 2011 EUR

31-12- 2010 EUR

1.287.024 1.771.121

1.119.852 1.912.237

467.391 601.899 2.409.890 6.537.325

487.575 1.518.300 1.789.922 6.827.886

1.559.311 211.810 1.771.121

1.707.790 204.447 1.912.237

601.899 601.899

1.518.300 1.518.300

0

36.434

185.490

396.595

994.959 1.163.315 15.000 51.127 2.409.890

90.000 1.229.686 12.495 24.712 1.789.922

Uitsplitsing 2.4.7.1 2.4.7.3

Loonheffing Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.9.2

Overige Overige kortlopende schulden

2.4.10.2

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt Vooruitontvangen investeringssubsidies Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld en -dagen Accountants- en administratiekosten Overige Overlopende passiva

2.4.10.3 2.4.10.4 2.4.10.5 2.4.10.6 2.4.10.8

pagina 54


Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurcontracten Verhuurder Mingari Omegapark Savils Savosa Overige contracten Leverancier Ricoh Tredin OOG Huib Bakker Bouw BV *)

Pand Zekeringstraat 45 Frankemaheerd 12 Marius Bauerstraat 20

Huurcontract tot 1 oktober 2014 1 januari 2014 1 oktober 2015

Inzake Copieerders Arbo dienstverlening Administratiekantoor Aannemer nieuwbouw Mytyl

contract tot diverse data 1 januari 2013 1 januari 2014 eind 2012

jaarbedrag incl BTW 350.000 200.000 34.000 jaarbedrag incl BTW 100.000 125.000 250.000 5.579.000

*) Aaanneemsom exclusief in 2011 betaalde termijnen

Zekerheidsstellingen Huur Marius Bauerstraat bij ING Mingari Omegapark

bedrag 11.454 98.051

pagina 55


Model G Verantwoording subsidies G1

Subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar EUR

Prestatie afgerond? Ja/Nee

Totale kosten

Te verrekenen

EUR 21.146

Ontvangen t/m verslagjaar EUR 21.146

EUR 21.146

EUR 0

21.092

21.092

21.092

0

21.527

21.527

21.527

0

63.765

63.765

63.765

0

Bedrag toewijzing

Saldo

Ontvangen t/m verslagjaar

Lasten in verslagjaar

EUR

1-1- 2011 EUR

EUR

EUR

EUR Niet van toepassing G2 G2A

Subsidies met verrekeningsclausule Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Cultuureducatie 2008/2009 Cultuureducatie 2009/2010 Cultuureducatie 2010/2011 Totaal G2B

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing

Totale kosten

Saldo nog te besteden

31-12- 2011 EUR

31-12- 2011 EUR

Niet van toepassing

pagina 56


Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1 3.1.2

Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12- 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

31-12- 2010 EUR

35.949.444 5.088.731 41.038.175

34.910.718 5.736.226 40.646.944

36.475.388 5.384.117 41.859.505

35.949.444

34.910.718

36.475.388

59.808 5.028.923 5.088.731

0 5.736.226 5.736.226

5.612 5.378.505 5.384.117

1.762.475 1.762.475

1.001.709 1.001.709

2.152.786 2.152.786

272.247 368.250 87.465 1.307.416 2.035.378

181.900 448.296 143.235 852.239 1.625.670

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

3.1.2.1.1 3.1.2.2.1

OCW Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2

Gemeentelijke bijdragen en -subsidies Ov. overheidsbijdr. en -subsidies

Andere baten 3.5

Overige baten

3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Overige Overige baten

203.186 402.243 75.898 1.367.027 2.048.354

pagina 57


Lasten 31-12- 2011 EUR 4.1

Personeelslasten

4.1.1 4.1.2 4.1.3

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

37.949.375 3.689.467 1.504.970 40.133.872

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

30.911.685 3.463.760 3.573.930 37.949.375

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

MateriĂŤle vaste activa Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.8 4.3.7

Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

4.4.1 4.4.2

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige lasten

4.4.1.1 4.4.1.2

Specificatie honorarium Onderzoek jaarrekening Andere controleopdrachten Accountantslasten

Begroot 2011 EUR

31-12- 2010 EUR

36.492.907

38.811.616 4.964.558 1.463.287 42.312.887

31.606.439 3.632.475 3.572.702 38.811.616

112.065 2.302.648 1.274.754 3.689.467

1.382.453 1.119.642 2.502.095

250.251 3.439.733 1.274.574 4.964.558

441.594 441.594

497.492 497.492

420.805 420.805

886.835 382.772 744.584 657.615 23.431 134.887 113.952 2.944.076

158.018 469.342 633.127 634.584 34.733 244.887 164.597 2.339.288

797.991 496.202 744.076 660.612 14.708 722.950 252.818 3.689.357

883.926 2.018.763 2.902.689

730.000 2.737.153 3.467.153

622.398 1.911.914 2.534.312

65.000

26.013 30.107 56.120

34.754 31.517 66.271

pagina 58


Financieel en buitengewoon 31-12- 2011 EUR 5

FinanciĂŤle baten en lasten

5.1

Rentebaten FinanciĂŤle baten en lasten

163.849 163.849

EUR

31-12- 2010 EUR

170.000 170.000

173.011 173.011

Begroot 2011

pagina 59


Verplichte Toelichting Model E: Verbonden partijen Naam

Juridische vorm 2011

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen 31-122011 EUR

Resultaat jaar 2011

Art 2:403 BW

Deelname

Consolidat ie

EUR

Ja/Nee

%

Ja/Nee

Voorzienin gen beloning 2010 EUR

Totaal

2010 EUR

2011 EUR

2010 EUR

Niet van toepassing

Model F: Vermelding op basis van de WOPT Duur dienstverb and Vanaf

Belastbaar loon

Uitkeringe n

Tot

2011 EUR

2011 EUR

2011 EUR

2010 EUR

Niet van toepassing

pagina 60


Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichth. Is er een bezoldiging van de bestuurders Is er een bezoldiging van de toezichthouders

Toezichthouders Uitsplitsing Abcouwer, Dhr. A.W. Fernandes Mendes, P.H. Hoogerwerf, H Jonkman drs. H.B. Muis, Dhr. M. Schings drs. P. Tol mw. H.K. van den Totaal Toezichthouders

Ja/Nee

J

Ja/Nee

J

Arbeidsovk. /werkzaamh eden Vanaf

Arbeidsovk. /werkzaamh eden Tot

Ingang dienstverband Datum

Taakomvang

Fte

RvT RvT RvT RvT RvT RvT RvT

Dienstbetrekking /Interim D of I

Beloningen periodiek

Bonusbet. /gratificatie

2011 EUR

2011 EUR

Beloning bet. op termijn 2011 EUR

Uitk. bee誰ndig. dienstv. 2011 EUR

2.300 1.150 2.300 2.300 2.300 3.900 2.300 16.550

pagina 61


Beleidsinfo PO

Bovenschools BRIN NR 20WO 20WQ 20WR 20WU 20WV 20WW 20WX 20XV 20YC 20YD 20YN 21EJ 21EN Totaal Bestuur

Lasten administratie

Lasten huisvesting

Lasten leermiddelen

Lasten meubilair

Lasten schoonmaken

Baten sponsoring

Baten totaal

Lasten totaal

EUR 7.836

Baten ouderbijdragen EUR 0

EUR 883.925

EUR 445.802

EUR 100.652

EUR 8.132

EUR 0

EUR 9.099.181

EUR 9.369.271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.132 11.147 3.795 18.183 0 3.310 1.088 13.250 1.020 5.250 3.225 3.354 4.103

24.461 324.914 126.237 67.501 781 51.892 38.262 49.002 36.391 50.534 77.443 84.217 273.499

3.366 59.469 21.221 3.675 486 1.682 2.877 20.045 22.573 7.743 14.050 6.891 27.013

0 37.824 11.235 0 0 28.372 2.285 325 1.825 1.356 0 2.843 1.400

18.922 106.524 65.048 91.804 0 35.617 37.218 46.381 38.203 41.239 69.930 37.597 61.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000.207 6.526.399 5.157.511 1.925.404 2.546.436 2.074.693 1.240.991 2.370.804 1.502.647 1.698.112 2.704.410 2.208.138 4.944.944

1.012.806 6.914.249 5.534.683 2.545.187 1.652.612 1.882.296 1.316.411 2.398.163 1.572.931 1.776.631 3.012.909 2.277.479 5.156.603

883.925

517.659

1.305.786

198.927

87.465

657.615

0

44.999.877

46.422.231

pagina 62


11 Verklaring accountant

pagina 63


pagina 64


12 Meerjarenbegroting 2012-15 Stichting Orion Baten Rijksbijdrage Normatief Overig totaal rijksvergoeding Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeel Salarissen Uitkering vervangingsfonds subtotaal salarissen Inhuur personeel derden Ov. personeelskosten subtotaal personeel Afschrijvingen Huisvesting Overige materiele lasten Instellingslasten Leermiddelen subtotaal ov mat lasten Totaal lasten Exploitatieresultaat Financiele baten en lasten Bijzondere baten en lasten Saldo baten en lasten Bijdrage uit R&I Taakstelling Buitengewone baten Eindtotaal Eindtotaal als % van de baten

2012 begroting

2013 raming

2014 raming

2015 raming

34.149 5.286 39.435 501 1.284 41.220

27.620 2.916 30.537 334 789 31.660

18.695 10 18.706 121 418 19.245

17.599 10 17.609 120 343 18.073

33.883

25.456

15.350

14.274

33.883 1.306 843 36.033 413 2.386

25.456 831 731 27.019 435 1.889

15.350 273 468 16.091 286 1.424

14.274 286 414 14.975 284 1.472

2.100 544 2.644 41.476 -256 150

2.092 434 2.526 31.868 -209 120

1.691 310 2.001 19.802 -557 100

1.735 315 2.050 18.781 -708 100

-106 106

-89 89

-457 257 200

-608 208 400

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

Bedragen x â&#x201A;Ź 1.000

pagina 65


Bijlage 1 Tabellen Tabel 1: leerlingaantallen per school op 1 oktober aantal per 1 oktober Prof. H. Burgerschool Alexander Roozendaalschool hoofdvestiging nevenvestiging Purmerend subtotaal Mytyl / Tyltylschool Mytylschool Tyltylschool subtotaal Dr. Coronelschool W.B.Noteboomschool Van Koetsveldschool A.H.Gerhardschool Mr. G.T.J. de Jonghschool hoofdvestiging nevenvestiging Zaanstad subtotaal E.J.van Detschool Orion College West "eigen" leerlingen leerlingen van: Mytylschool Tyltylschool Dr. Coronelschool OC Zuid OC Noord subtotaal Orion College Zuid Orion College Noord "eigen" leerlingen leerlingen van: OC Zuid subtotaal Totaal Orion

2004 71

2005 67

2006 62

2007 65

2008 61

2009 63

2010 63

2011 62

275

286

327

275

286

327

319 39 358

327 38 365

322 48 370

292 49 341

286 51 337

81 79 160 123 102 147 82

69 81 150 111 105 153 83

70 80 150 94 98 146 89

71 80 151 105 100 142 57

63 89 152 96 83 132 64

62 91 153 97 74 146 64

61 95 156 106 70 123 79

46 102 148 103 61 134 87

85

93

98 98 168

84 45 129 152

92

93 160

88 35 123 156

83

85 152

84 27 111 177

83 130

92 155

223

255

271

269

282

286

274

264

8

31

12 2

17 1 27 13

361 81

223 101

255 101

271 102

269 108

304 86

344 70

22 1 30 22 1 350 70

271

277

278

298

312

315

250

253

271 1.792

277 1.841

278 1.883

298 1.941

312 1.934

315 1.977

18 268 1.839

27 280 1.901

41 25

pagina 66


Tabel 2 leerlingaantallen per school per 16 januari

aantal per 16 januari Prof. H. Burgerschool Alexander Roozendaalschool hoofdvestiging nevenvestiging Purmerend subtotaal Mytyl / Tyltylschool Mytylschool Tyltylschool subtotaal Dr. Coronelschool W.B.Noteboomschool Van Koetsveldschool A.H.Gerhardschool Mr. G.T.J. de Jonghschool hoofdvestiging nevenvestiging Zaanstad subtotaal E.J.van Detschool Orion College West "eigen" leerlingen leerlingen van: Mytylschool Tyltylschool Dr. Coronelschool OC Zuid OC Noord subtotaal Orion College Zuid Orion College Noord "eigen" leerlingen leerlingen van: OC Zuid subtotaal Totaal Orion

2005 71

2006 73

2007 68

2008 65

2009 70

2010 63

2011 66

2012 67

290

315

340

290

315

340

331 29 360

342 38 380

330 48 378

298 50 348

300 51 351

81 79 160 130 102 158 93

69 81 150 111 105 153 90

70 80 150 101 98 157 98

71 80 151 105 107 149 64

63 89 152 104 83 153 78

62 95 157 108 74 154 70

60 98 158 108 76 136 99

44 104 148 105 61 139 98

102

103

104 104 174

92 47 139 152

102

103 167

98 41 139 156

104

102 160

93 31 124 177

104 159

102 158

223

255

271

269

282

286

276

269

8

21

32

14 2

17 1 28 15

32

47

223 136

255 123

271 125

269 117

306 107

347 90

329 127

348 137

271

277

278

298

312

314

254

249

271 1.896

277 1.922

278 1.964

298 1.986

312 2.040

314 2.046

254 1.964

249 1.963

pagina 67


Tabel 3 leeftijdsopbouw

15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 en ouder totaal

2009 2010 2011 vrouw man totaal vrouw man totaal vrouw man totaal 14 3 17 18 4 22 12 3 15 142 19 161 132 18 150 118 15 133 140 36 176 135 32 167 119 27 146 184 51 235 186 47 233 183 40 223 130 84 214 127 85 212 132 85 217 8 3 11 3 1 4 4 1 5 618 196 814 601 187 788 568 171 739

Tabel 4 Ziekteverzuim

Prof. H. Burgerschool Alexander Roozendaalschool Mytylschool Tyltylschool Dr. Coronelschool W.B.Noteboomschool Van Koetsveldschool A.H.Gerhardschool Mr. G.T.J. de Jonghschool E.J.van Detschool Orion College West Orion College Zuid Orion College Noord en ZO Stafbureau Totaal Orion

2009 17,9% 5,6% 4,6% 12,6% 3,8% 12,0% 8,3% 22,9% 4,4% 6,9% 5,0% 11,2% 7,7% 10,4% 9,5%

2010 3,9% 9,7% 7,4% 8,4% 5,1% 13,7% 6,3% 11,9% 7,4% 8,3% 6,7% 7,2% 9,6% 13,2% 8,5%

2011 7,8% 7,2% 8,6% 7,4% 5,0% 8,0% 11,7% 6,8% 15,7% 9,0% 8,3% 17,6% 8,6% 24,6% 10,4%

Dit ziekteverzuim is het gemiddelde ziekteverzuim over de voorgaande 12 maanden gemeten per 31 december van het jaar. Tredin rapporteert een gemiddeld ziekteverzuim van 9,03% over 2011. Hun berekeningswijze is afwijkend, maar in hun rapportage signaleren zij eveneens een stijging van het ziekteverzuim.

pagina 68


Tabel 5 Salarisschalen naar geslacht schaal LB LC DB DCU DC DD DE AB AC LIO2 0001 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 en hoger totaal

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw totaal

2009 120 338 2 3 3 4 3 1 2 1 5 0 2 0

10 2

1 2 26 130 4 5 1 0 17 24 2 10 4 67 1 8 4 37 1 0 0 1 208 633 841

2010 111 322 2 3 2 3 2 1 2 1 5 0 1 0 1 0 11 5 0 1 0 3 25 122 5 2 1 0 13 29 2 10 3 69 1 8 3 35 1 0 1 1 192 615 807

2011 96 286 9 20 1 1 2 1 2 1 4 1

7 5

1 22 113 4 2 1 13 30 2 9 2 66 2 6 3 30

1 1 171 573 744

In deze tabel zitten dubbeltellingen omdat een aantal medewerkers meer dan één aanstelling heeft.

pagina 69


Bijlage 2 Lijst van afkortingen AB ABOSO AOB ARBO AWBZ BBO bOZ CAO CUMI CvB D&C DMO Fte FPU GGD GMR GSB IBL ICT ID IPB JGZ LG LIO LZ(K) MBO MR NSO OC OCW OSO OSVO PI PGB PO PR RAB RCA REC ROC SH SO UWV VIA VO VSO WCPV WEC WMS WSNS ZMOK

Ambulante begeleiding Amsterdams Besturen Overleg Speciaal Onderwijs Algemene Onderwijsbond Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Breed Bestuurlijk Overleg breed Onderwijs Zorgcentrum Collectieve Arbeidsovereenkomst Culturele minderheid Commissie voor de Begeleiding Dagarrangementen en Combinatiefuncties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam Fulltime equivalent Flexibel pensioen en uittreden Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Grote Steden Beleid Intensief begeleide leerlingen Informatie- en communicatietechnologie Instroom/Doorstroom Integraal Personeelsbeleidsplan Jeugd Gezondheidszorg Lichamelijk gehandicapte leerlingen Leraar in Opleiding Langdurig zieke leerlingen Middelbaar Beroeps Onderwijs Medezeggenschapsraad Naschoolse Opvang Orthopedagogisch Centrum Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Overlegorgaan Speciaal Onderwijs Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs Pedologisch Instituut Persoon Gebonden Budget Primair Onderwijs Public Relations Rugzak Ambulant Begeleid Revalidatiecentrum Amsterdam Regionale Expertisecentra Regionaal Opleidingen Centrum Slecht horend Speciaal Onderwijs Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Verwijzing Indicatie en Advies Amsterdam Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet op de Expertise Centra Wet Medezeggenschap Scholen Weer samen naar school Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

pagina 70


Bijlage 3 Exploitatierekening 2011 per school 20WO Prof. H. Burgerschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

984.422

1.101.322

5.632

12.689

5.489

5.621

12.668

35.598

1.000.206

1.009.779

1.142.409

928.575

924.646

987.187

9.081

9.472

5.957

2.855

3.000

51.539

36.728

35.650

40.275

1.012.806

1.013.518

1.084.958

12.600-

3.739-

57.451

-

-

4

12.600-

3.739-

57.455

Baten 3.1 Rijksbijdragen 988.953 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 71


20WQ Orion College West Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

5.763.517

6.265.427

6.101.869

439.751

75.152

468.603

323.109

115.873

119.668

6.526.377

6.456.452

6.690.140

5.709.691

5.505.669

5.542.378

123.421

114.723

111.189

639.663

314.000

742.161

205.856

170.000

361.232

6.914.218

6.309.992

6.756.960

387.871-

146.460

66.820-

22

-

53

387.849-

146.460

66.767-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 72


20WR Alexander RoozendaalschoolStaat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

5.041.608

4.981.200

5.397.316

65.062

30.166

69.711

50.224

69.315

88.152

5.156.895

5.080.681

5.555.179

5.077.981

4.815.381

5.133.977

46.961

66.305

43.583

219.068

185.250

247.328

190.674

247.316

140.663

5.534.683

5.314.252

5.565.551

377.788-

233.571-

10.372-

617

-

296

377.171-

233.571-

10.076-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 73


20WU/20WV Mytylschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

4.109.661

3.775.207

3.967.159

111.555

30.915

151.632

250.624

184.219

262.751

4.471.841

3.990.341

3.725.605

3.623.527

3.963.952

19.324

20.906

22.237

373.106

298.500

396.105

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

4.381.542

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten 79.764

94.525

Totaal Lasten 4.197.800

4.058.753

4.476.819

274.041

68.412-

95.277-

0

0

1

274.041

68.412-

95.276-

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 74


20WW Dr. Coronelschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.891.183

1.727.661

1.734.921

54.620

29.539

72.739

128.889

106.820

61.283

2.074.692

1.864.020

1.868.943

1.670.955

1.657.131

1.732.840

10.855

13.312

11.551

77.861

79.500

89.129

122.623

109.600

124.229

1.882.295

1.859.543

1.957.749

192.397

4.477

88.806-

-

-

28

192.397

4.477

88.778-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 75


20WX W.B.Noteboomschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.149.119

1.129.576

1.300.289

24.570

4.454

53.062

67.301

77.785

69.186

1.240.991

1.211.815

1.422.537

1.189.029

1.236.058

1.399.263

8.484

10.222

11.495

63.418

71.700

64.625

55.480

68.100

60.490

1.316.411

1.386.080

1.535.873

75.420-

174.265-

113.336-

-

-

75.420-

174.265-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

-

Totaal resultaat 113.336-

pagina 76


20XV Van Koetsveldschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

2.307.382

2.275.583

2.493.710

11.035

12.930

11.504

52.387

29.663

35.044

2.370.803

2.318.175

2.540.258

2.202.477

2.157.737

2.276.461

35.502

36.201

36.158

104.691

86.500

124.781

55.493

63.000

72.391

2.398.163

2.343.438

2.509.791

27.360-

25.263-

30.467

-

-

-

27.360-

25.263-

30.467

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 77


20YC A.H.Gerhardschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.293.903

1.243.657

1.190.922

102.889

82.027

108.836

105.856

89.582

134.844

1.502.647

1.415.266

1.434.602

1.427.495

1.460.702

1.562.474

34.802

35.968

34.852

64.530

67.770

77.570

46.105

48.250

56.660

1.572.931

1.612.620

1.731.556

70.284-

197.354-

296.954-

-

-

2

70.284-

197.354-

296.952-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 78


20YD Mr. G.T.J. de Jonghschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.404.780

1.265.374

1.661.209

128.967

99.206

89.333

164.365

68.985

212.510

1.698.112

1.433.565

1.963.052

1.620.926

1.532.415

2.017.678

16.734

13.771

15.698

74.941

79.500

99.354

64.031

79.250

69.443

1.776.632

1.704.936

2.202.173

78.519-

271.371-

239.121-

-

-

11

78.519-

271.371-

239.110-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 79


20YN E.J. van Detschool Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

2.307.734

2.260.280

2.393.278

349.084

515.353

330.546

47.590

81.557

44.011

2.704.409

2.857.190

2.767.835

2.727.437

2.753.336

2.706.798

39.096

58.660

34.840

136.519

118.723

163.500

109.857

141.029

150.435

3.012.910

3.071.748

3.055.573

308.501-

214.558-

287.738-

2

-

34

308.499-

214.558-

287.704-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 80


21EJ Orion College Zuid Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.931.874

1.600.058

1.845.439

86.034

27.820

119.076

190.231

249.112

213.156

2.208.139

1.876.990

2.177.671

1.985.419

1.973.881

2.121.379

19.185

22.069

17.027

158.268

65.000

145.836

114.608

61.500

101.515

2.277.480

2.122.450

2.385.757

69.341-

245.460-

208.086-

-

-

69.341-

245.460-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

-

Totaal resultaat 208.086-

pagina 81


21EN Orion College Noord & ZO Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

4.626.791

4.718.352

273.273

61.458

44.881

23.957

4.944.944

4.755.853

5.392.623

4.267.086

4.169.666

4.710.754

53.857

51.639

52.452

416.292

135.999

527.972

419.368

248.536

323.367

5.156.603

4.605.840

5.614.545

211.659-

150.013

221.922-

-

-

51

211.659-

150.013

221.871-

Baten 3.1 Rijksbijdragen

5.000.893

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

274.878

3.5 Overige baten

116.852

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 82


AB2-20WO â&#x20AC;&#x201C; Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

137.304

153.916

160.750

-

-

-

11.784

11.784

1.595

149.085

165.697

162.345

127.009

133.781

134.596

138

-

-

-

1.000

-

5.225

4.000

5.806

132.372

138.781

140.402

16.712

26.916

21.943

-

-

16.712

26.916

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

-

Totaal resultaat 21.943

pagina 83


AB2-20WQ â&#x20AC;&#x201C; Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

591.848

669.781

422.309

-

-

-

3.723

10.529-

8.085

595.572

659.252

430.394

648.456

701.697

645.742

-

63

-

16.324

6.738

23.994

28.381

27.700

21.094

693.160

736.198

690.830

97.589-

76.946-

260.436-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

-

Totaal resultaat 97.589-

76.946-

260.436-

pagina 84


AB2-20WR â&#x20AC;&#x201C; Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.656.928

1.662.821

1.577.505

-

-

-

35.083

36.757

34.759

1.691.911

1.699.578

1.612.264

1.439.789

1.419.603

1.429.274

2.724

3.788

1.496

50.265

54.300

52.021

60.727

89.000

64.217

1.553.505

1.567.191

1.547.008

138.405

132.387

65.256

-

-

-

138.405

132.387

65.256

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 85


ABCL3 â&#x20AC;&#x201C; Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.645.475

1.859.623

1.847.068

15.000

-

-

177.698

154.884

113.262

1.838.173

2.014.507

1.960.330

1.495.501

1.657.847

1.569.965

8.148

10.105

8.195

64.987

62.100

51.351

52.201

78.350

73.543

1.620.837

1.808.402

1.703.054

217.336

206.105

257.276

-

-

-

217.336

206.105

257.276

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 86


ABCL4 â&#x20AC;&#x201C; Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

1.204.240

1.137.410

1.270.293

-

-

-

2.119

36.535

-

1.206.359

1.173.945

1.270.293

1.272.273

1.103.045

1.383.712

1.502

888

775

-

18.000

13.532

33.119

44.010

34.773

1.306.893

1.165.943

1.432.792

100.534-

8.002

162.499-

-

-

-

100.534-

8002

162.499-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 87


BEST â&#x20AC;&#x201C; STAF Staat v. Baten en Lasten 2011 EUR

Begroot 2011 EUR

2010 EUR

2.985.976

2.936.596

2.393.253

95.001

20.000

397.376

373.896

334.621

497.598

3.454.873

3.291.217

3.288.227

2.618.170

2.168.880

2.994.458

11.781

29.400

13.300

445.723

660.028

818.558

986.829

890.942

739.653

4.062.502

3.749.250

4.565.969

607.629-

458.033-

1.277.742-

163.208

170.00

172.530

444.421-

288.033-

1.105.212-

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten

Totaal Baten

Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

5

FinanciĂŤle baten en lasten

Totaal resultaat

pagina 88


Colofon Stichting Orion Postadres: Postbus 20589, 1001 NN Amsterdam Bezoekadres: Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam T (020) 346 03 40 F (020) 346 03 49 E kantoor@orion.nl W www.orion.nl

pagina 89

Jaarverslag Stichting Orion 2011  

Jaarverslag 2011 Stichting Orion Openbaar (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Amsterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you