Page 1

JAARVERSLAG

2013


Thema jaarverslag In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op het jaar dat Stichting Ontmoeting vierde 25 jaar te bestaan. Het was ook een jaar van vooruitkijken naar de komende transities in de zorg. Daarmee zijn terugblikken en vooruitkijken in dit jaarverslag nauw met elkaar verbonden. Afgebeelde personen staan niet per definitie in relatie tot de tekst. Foto’s: Ontmoeting

Colofon Stichting Ontmoeting Postbus 263 3990 GB HOUTEN 030-6354090 info@ontmoeting.org www.ontmoeting.org Directeur-bestuurder: Ed van Hell Redactie en coĂśrdinatie: Adriaan Loeve, Rianne Nijburg, Willie Bekebrede Vormgeving en print: Drukkerij Verloop


1.800

196

8

CA.

UNIEKE CLIËNTEN 2013 Ontvingen professionele hulp op basis van christelijke naastenliefde

MEDEWERKERS

Zetten zich dagelijks in voor onze cliënten

LOCATIES

Epe, Goeree-Overflakkee, Harderwijk, Heerhugowaard, Hoek van Holland, Houten, Hummelo, Rotterdam Professionele begeleiding

Kopje koffie...

Dagje uit...

589

Spelletje...

182 SOCIALE NETWERKEN VOOR CLIËNTEN

16.483

ONTMOETINGNETWERKEN Een kring van vrijwilligers rondom kwetsbare mensen, dak- en thuislozen

DONATEURS Donateurs die in de afgelopen 24 maanden een gift hebben gegeven

ACTIEVE VRIJWILLIGERS

€ 50.839 Koken en samen eten...

1

Aantal donateurs groeit met ruim 3%

2

Inkomsten fondsenwerving dalen met 2%

3

Ruim 10.000 mensen maakten door voorlichting kennis met het werk van Ontmoeting

€ 1.492.000 FONDSENWERVING

€ 1.492.000 als resultaat uit fondsenwerving

25 COMITÉS

222 comitéleden haalden samen € 215.280 op


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding......................................................................... 6 2. Hoe zijn we georganiseerd?........................................... 8 2.1 Organisatiestructuur................................................................... 8 2.2 Directeur-bestuurder................................................................ 10 2.3 Raad van toezicht..................................................................... 10 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Hoe werken we?........................................................... 14 Missie, visie en statuten........................................................ 14 Organisatiecultuur.................................................................. 14 Strategie en beleid................................................................. 15 Managementmodel............................................................... 15

4. 4.1 4.2 4.3 4.4

Wat hebben we gedaan?.............................................. 18 Met welke diensten?............................................................. 18 4.1.1 Dienstencentrum Rotterdam....................................... 18 4.1.2 Sociaal pension Hoek van Holland............................. 20 4.1.3 Woon-werkcentrum Epe.............................................. 21 4.1.4 Dienstencentrum Harderwijk...................................... 22 4.1.5 Time-outvoorziening Hummelo.................................. 24 4.1.6 Nehemia Zorg Heerhugowaard................................... 24 4.1.7 Veldwerk Goeree-Overflakkee.................................... 24 4.1.8 Ontmoetingnetwerken................................................ 25 4.1.9 Projecten...................................................................... 25 Met welke mensen?.............................................................. 26 Met welke middelen?............................................................ 27 4.3.1 Fondsenwerving.......................................................... 27 4.3.2 Communicatie.............................................................. 28 4.3.3 Training ........................................................................ 30 4.3.4 ICT................................................................................. 30 Met welke processen?........................................................... 30

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Hoe wordt beoordeeld wat we doen?.......................... 32 Waardering door cliënten...................................................... 32 Tevredenheid van ketenpartners.......................................... 33 Tevredenheid van medewerkers........................................... 33 Onderzoek naar methodisch werken.................................... 33 Meldingen incidenten............................................................ 33 Beoordelingen externe partijen............................................ 34 Klachten.................................................................................. 34 5.7.1 Cliëntklachten.............................................................. 34 5.7.2 Donateurklachten........................................................ 34

6. 6.1 6.2 6.3

Hoe verbeteren we de kwaliteit van de hulpverlening?...36 Adviezen cliëntenraad........................................................... 37 Adviezen ondernemingsraad................................................ 38 Beoordeling managementsysteem door directeur-bestuurder.............................................................. 39

7. Hoe verliep 2013 financieel?........................................ 40 7.1 Toelichting op jaarcijfers 2013................................................ 40 7.1.1 Vergelijking exploitatie 2013 met begroting en vorig jaar................................................................. 40 7.1.2 Analyse exploitatie 2013............................................ 40 7.1.3 Analyse balanspositie per 31 december 2013.......... 41 7.1.4 Toelichting kosten (‘bijlage 3’ van RJ-650) in euro’s x 1000............................................................... 42 7.1.5 Subsidie-inkomsten..................................................... 42 7.2 Financieel beleid.................................................................... 43 7.2.1 Vermogensvorming..................................................... 43 7.2.2 Liquiditeit..................................................................... 43 7.2.3 Normering kosten beheer en administratie.............. 43 7.2.4 Bestedingsratio (totale bestedingen / som der baten)............................................................ 43 7.3 Toelichting op begroting 2014.............................................. 43 7.4 Meerjarenbegroting............................................................... 44 7.5 Risicobeheersing.................................................................... 44 Verantwoordingsverklaring CBF........................................... 45 Jaarrekening 1. Geconsolideerde balans per 31 december 2013................. 46 2. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013............... 47 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht..................................... 48 4. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen............. 49 5. Toelichting op de geconsolideerde balans........................... 51 6. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten............................................................... 56 Overige gegevens.......................................................................... 62 Bijlagen Bijlage 1 Overzicht (im)materiële vaste activa........................... 65 Bijlage 2 Overzicht langlopende schulden per 31 december 2012................................................. 66 Bijlage 3 Specificatie personeelskosten....................................... 66 Bijlage 4 Toelichting lastenverdeling (bijlage 3 van RJ-650)..... 67 Bijlage 5 Verschillenanalyse......................................................... 68 Bijlage 6 Aansluitingsoverzicht eigen vermogen en resultaat... 69


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

VOORWOORD Tussen 1988 en 2013 liggen 25 jaren. Jaren waarin gewerkt is aan het werk van Ontmoeting. Het verslagjaar 2013 stond daarom in het teken van dit jubileum. Begin 1988 bestond Ontmoeting nog niet en 25 jaar later werd het jaar afgesloten met 196 medewerkers in dienst en 589 vrijwilligers die de schouders zetten onder ons werk. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd. Dat zal in de komende jaren niet anders worden. Immers, iedereen weet dat de ontwikkelingen in de zorg niet stilstaan. We leven in een tijd waarbij gelet moet worden op de financiële situatie. De crisis is nog niet ten einde en in het veld van zorg en welzijn staan grote veranderingen voor de deur. Het plan is om vanaf 2015 de AWBZ voor een belangrijk deel over te hevelen naar de gemeenten. Een grootse verandering waar ook Ontmoeting mee te maken krijgt. Het appel dat de WMO doet op kerken is groot. Diverse diaconieën hebben zitting in een WMO-raad, een interkerkelijke diaconale raad of vragen zich af hoe ze op de juiste wijze moeten reageren op de maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd merk ik dat kerken het niet eenvoudig vinden om deze oproep van de overheid om te zetten in daden. Begrijpelijk! Immers, de confrontatie met twee werelden die ver uit elkaar liggen, roept vragen op en kan mensen in verlegenheid brengen. Het jubileumboek ‘Thuisloos in twee werelden’ probeert dit op microniveau onder woorden te brengen. Opvallend is dat de inhoud van deze uitgave, geschreven door journalist Huib de Vries, veel herkenning bij lezers heeft opgeroepen met als gevolg dat eind 2013 een vierde druk verscheen. Het jubileumjaar 2013 en de externe ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Ontmoeting is gaan nadenken over de koers voor de toekomst. Deze nieuwe koers kent twee pijlers, namelijk:

1. Bevordering van bewustwording van de taak die christenen hebben in deze samenleving. De drijfveer van Ontmoeting is: ‘Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. We geloven dat ontmoeting tot stand komt wanneer mensen, ontdaan van pretenties, er voor elkaar zijn’. 2. Ondersteuning van informele zorg. Het beroep dat vanuit de WMO wordt gedaan op burgers om maatschappelijk te participeren en om te zien naar onder andere de kwetsbare medeburger, wil Ontmoeting ondersteunen. De inzet van vrijwilligers zal daarbij van essentieel belang zijn. De wereld om ons heen is een belangrijk werkgebied voor christenen. De ervaring die we binnen Ontmoeting hebben opgedaan willen we inzetten om kerken en gemeenteleden te helpen om het Woord te verkondigen in daden en als het niet anders kan, doen we het in woorden. Immers, het aantal kwetsbare mensen in Nederland neemt door diverse omstandigheden toe. Er is dus heel veel werk te verrichten. Ed van Hell


6

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 1

INLEIDING Het jaar 2013 was een jaar van terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken omdat 2013 een jubileumjaar was voor Ontmoeting. Vooruitkijken vanwege de komende transities in de zorg.

Al 25 jaar bieden we de helpende hand aan mensen aan de rand van de samenleving. Een periode waarin Ontmoeting zich heeft ontwikkeld van een idealistisch groepje vrijwilligers tot een professionele hulpverlenende organisatie. Dankbaar zijn we voor de hulp die we hebben kunnen bieden, mede dankzij de brede steun die wij al deze jaren ontvingen. Maar ook een jaar van vooruitkijken, omdat de komende transities in de zorg, in combinatie met de bezuinigingen, de hulpverlening aan kwetsbare mensen onder druk kan gaan zetten. Dat dwingt ook Ontmoeting tot nadenken over het tijdig verzetten van de bakens voor de toekomst. Voordeel is dat in 2014 ons strategisch beleidsplan afloopt. Daarom is besloten tot een herpositionering van Ontmoeting. De discussie over die toekomstvisie hebben we de werktitel “Stip 2020” meegegeven. Kern daarbij blijft de vraag: ‘Wat is onze drijfveer? Waarom en op basis waarvan doen we eigenlijk wat we doen?’ Om vervolgens na te denken over de missie en visie en uiteindelijk te komen tot de strategie voor de komende jaren. En zodoende zijn het terugkijken op het jubileumjaar en het vooruitkijken naar de toekomst ook weer nauw met elkaar verbonden.

Daarnaast deden we in 2013 ook ons ‘normale werk’, de hulpverlening aan dak- en thuislozen. Daarvan doen we hier verslag. Ook dit jaarverslag heeft het karakter van een terug- en vooruitkijken en is opgebouwd rond onze beleidscyclus van Plan – Do – Check - Act. In het tweede hoofdstuk wordt de structuur van de organisatie beschreven en de wijze waarop het toezicht is geregeld. Hoofdstuk 3 gaat in op de missie en visie en beschrijft de strategische speerpunten voor het jaar 2013. Onderdeel daarvan is het managementmodel dat wij hanteren. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens verslag gedaan van de hulpverlening die op de verschillende locaties, met de diverse diensten is verleend. We beschrijven met welke mensen, middelen en processen deze diensten mogelijk zijn gemaakt. Periodiek wordt gemeten hoe de hulpverlening wordt beleefd en wat de resultaten zijn geweest. In hoofdstuk 5 worden de uitgevoerde kwaliteitsmetingen en kwaliteitsregistraties gerapporteerd. De gehouden kwaliteitsmetingen zijn input voor het proces van continu verbeteren van de hulpverlening. De gang van zaken op dit gebied wordt beschreven

in hoofdstuk 6. Centraal staan hierbij de adviserende rol van de adviesorganen cliëntenraad en ondernemingsraad. De verbetercyclus mondt uit in een beoordeling van het managementsysteem door de directeur-bestuurder. De besluiten van de directie zijn dan weer input voor het jaar 2014.

AL 25 JAAR BIEDEN WE DE HELPENDE HAND AAN MENSEN AAN DE RAND VAN DE SAMENLEVING.


ONTMOETINGDAG Op 1 juni 2013 vond de Ontmoetingdag plaats op het Wartburg College in Rotterdam. Een ontmoeting tussen twee werelden stond centraal. Bezoekers kregen de mogelijkheid om iets te beleven van de wereld van Ontmoeting. Uit de reacties bleek dat cliënten en bezoekers het een mooie dag vonden!

- ‘DAT DEZE MENSEN ALLEMAAL VOOR ONS KOMEN! DIT MOGEN ZE VAKER ORGANISEREN!’ CLIËNT DIE EEN PRESENTATIE GAF OP ONTMOETINGDAG

- ‘HET HEEFT ME WEL WAT GEDAAN!’ - ‘DE DOELGROEP IS DOOR DEZE DAG DICHTER BIJ DE ACHTERBAN GEBRACHT!’ BEZOEKER OVER ONTMOETINGDAG


8

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 2

HOE ZIJN WE GEORGANISEERD? In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze Ontmoeting in 2013 is georganiseerd en hoe het toezicht is geregeld.

2.1 Organisatiestructuur Ontmoeting is juridisch als volgt georganiseerd: De directeur-bestuurder geeft integraal leiding aan de organisatie, waarbij het toezichthoudend orgaan de raad van toezicht is. De organisatie is schematisch weergegeven op pagina 9. De directeur-bestuurder (raad van bestuur) geeft leiding aan de stichting en draagt integraal de eindverantwoordelijkheid. Ieder jaar wordt voor kortdurende afwezigheid van de directeur-bestuurder een manager als vervanger aangewezen. In geval van langdurige of structurele absentie beslist de raad van toezicht over de vervanging. De uitvoerende werkorganisatie bestaat uit een drietal hulpverlenende afdelingen (Ontmoeting regio zuidwest, Ontmoeting regio oost, Nehemia Zorg) en twee ondersteunende stafafdelingen (Strategie en Ontwikkeling en Ondersteunende diensten). Er zijn vijf managers aan wie de directeur-bestuurder bepaalde bevoegdheden toekent, namelijk: 1. een strategisch beleidsadviseur, die strategische projecten ontwikkelt;

2. twee regiomanagers: - manager van de regio zuidwest, die leiding geeft aan de locaties in Rotterdam en Hoek van Holland, en aan het werk onder jongeren op Goeree-Overflakkee; - manager van de regio oost, die leiding geeft aan de locaties Epe, Harderwijk en Hummelo; 3. een manager die leiding geeft aan Nehemia Zorg; 4. een manager ondersteunende diensten, die leiding geeft aan de ondersteunende diensten in Houten. De vijf managers vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam. Adviesraad Om de directeur-bestuurder te adviseren op het gebied van zingeving, ethiek en identiteit heeft Stichting Ontmoeting een adviesraad, die op dit moment uit zeven leden bestaat. In de raad hebben mensen vanuit diverse kerkverbanden zitting. In 2013 heeft de adviesraad twee keer vergaderd. Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) bestaat uit

acht leden. Deze worden gekozen uit de volgende kiesgroepen: • Centraal bureau: één lid • Regio zuidwest: drie leden • Regio oost: drie leden • Nehemia Zorg: één lid Voor het Centraal bureau heeft een deel van het jaar een vacature bestaan, tot 1 juni. Voor Nehemia is heel 2013 de vacature onvervuld gebleven. De ondernemingsraad vergadert zo’n 15 keer per jaar, waarvan maandelijks met de directeur-bestuurder. Over de onderwerpen die de ondernemingsraad met de directeur-bestuurder besproken heeft staat meer in § 6.2. Cliëntenraad De cliëntenraad heeft een oneven aantal leden tussen de vijf en negen en is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en een aantal cliënten en cliëntvertegenwoordigers. In 2013 bestond de cliëntenraad naast de voorzitter uit: • Vanuit regio oost: 1 cliëntvertegenwoordiger en 2 cliënten. • Vanuit regio zuidwest: 1 cliënt en twee vacatures. • Vanuit Nehemia Zorg: 1 cliënt. De cliëntenraad vergadert eens per kwartaal met de directeur-bestuurder. Over de


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

STICHTING ONTMOETING BEHEER

STICHTING ONTMOETING

STICHTING ONTMOETING FONDSENWERVING

STICHTING ONTMOETING ACTIVERIUM

STICHTING ONTMOETING NEHEMIA ZORG

RAAD VAN TOEZICHT

CLIテ起TENRAAD DIRECTEUR-BESTUURDER

ADVIESRAAD

ONDERNEMINGSRAAD

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

REGIO ZUIDWEST

STRATEGIE EN ONTWIKKELING

REGIO OOST

NEHEMIA ZORG

STICHTING ONTMOETING NEHEMIA BEHEER

9


10

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

DE DIRECTEURBESTUURDER WORDT IN DE UITOEFENING VAN ZIJN TAKEN BIJGESTAAN EN GEADVISEERD DOOR HET MANAGEMENTTEAM.

adviezen van de cliëntenraad is in § 6.1 meer te lezen.

2.2 Directeur-bestuurder De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Ontmoeting is in handen van directeur-bestuurder Ed van Hell. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, voor de kwaliteit en kwantiteit van de hulpverlening en voor de financiële resultaten. Er is een raad van toezicht die erop toeziet dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goedgekeurde beleidsuitgangspunten. De directeur-bestuurder is bevoegd om beslissingen te nemen die ertoe bijdragen dat de doelstellingen van Stichting Ontmoeting gerealiseerd worden, uitgezonderd de statutair vastgelegde besluiten die de raad van toezicht moet goedkeuren. Hij draagt er zorg voor dat de activiteiten van Stichting Ontmoeting voldoen aan het statutaire doel en de identiteit van de stichting. Verder moeten de activiteiten inzichtelijk zijn, verantwoord kunnen worden en op juridisch, organisatorisch en bestuurlijk vlak goed geregeld zijn. De directeur-bestuurder wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan en geadviseerd door het managementteam (MT). Beoordeling en beloning De raad van toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Daarbij volgt de raad van toezicht de criteria van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (zie www.nvtz.nl). De weging van de situatie bij Ontmoeting leidde tot een indeling in categorie C met een maximaal jaarinkomen van € 98.182 per jaar. Gehanteerde wegingsfactoren waren: de omvang en de complexiteit van Ontmoeting, de geografische spreiding en de transactieketen. Het voor de toetsing aan BBZ relevante

werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2013 voor Ed van Hell (1 fte/12 mnd) € 98.394. Deze beloning zit op het BBZ-maximum. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en belaste vergoedingen deel uit van de bezoldiging. Nevenfuncties De heer Van Hell heeft in 2013 de volgende nevenfunctie bekleed: - bestuurslid Viteria (voorheen Federatie Evangelische Zorg-Organisaties) Het bestuurslidmaatschap bij Viteria vloeit voort uit de werkzaamheden bij Stichting Ontmoeting. Naar het oordeel van de raad van toezicht levert de nevenfunctie geen risico van belangenverstrengeling op.

2.3 Raad van toezicht Wijze van benoeming De raad van toezicht stelt bij een vacature een profielschets op en informeert de ondernemings- en cliëntenraad daarover. Na een open werving voert een selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht (met de directeur-bestuurder als adviseur), gesprekken met kandidaten en draagt een kandidaat ter benoeming voor aan de voltallige raad. Kandidaten hebben zitting voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal benoemd worden voor een tweede termijn, mits zij nog steeds voldoen aan het gewenste profiel. Er is een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen, die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht. Per zetel kan deze worden aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De algemene profielschets omvat de volgende aspecten: • belijdend lidmaatschap van één van


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

• • • • •

de kerkelijke groeperingen die de achterban van de stichting vormen; algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; tenminste HBO-niveau; affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de stichting; het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.

De leden van de raad hebben allemaal een verklaring van het CBF (Reglement CBF-keur artikel 4) ondertekend, waarin omschreven is dat de leden onafhankelijk zijn. Om na te gaan hoe de raad functioneert, wordt ieder jaar een zelfevaluatie gehouden. Uitgangspunt hiervoor is de checklist uit de Toolkit Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ. Op 26 juni 2013 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden, waarbij over de volgende onderwerpen werd nagedacht: de toezichthoudende rol, de adviserende rol en de werkgeversrol van de raad van toezicht. Er is afgesproken om proactief maatschappelijke ontwikkelingen te volgen die financiële of beleidsmatige gevolgen hebben voor de stichting. Verder zal jaarlijks het kwaliteitsbeleid geagendeerd worden. De raad van toezicht heeft het voornemen om meer vragen te stellen aan de directeur-bestuurder. Samenstelling De volgende personen hadden in 2013 zitting in de raad van toezicht:

11

Naam, geboortejaar en functie in bestuur

Eerste benoeming, termijn benoeming loopt tot en met

Functie en nevenfuncties

Ing. H. Akkerman (1957), plv. voorzitter, lid remuneratiecommissie, contactpersoon voor cliëntenraad

2009-2016

Wethouder gemeente Giessenlanden • voorzitter cliëntenraad SGJ • lid raad van commissarissen HVC te Alkmaar • lid auditcommissie HVC te Alkmaar • voorzitter Stichting vrienden van het vakcollege Gorinchem en Wijk en Aalburg

G.B. van Delft RA/FB (1944), lid financiële auditcommissie, contactpersoon voor ondernemingsraad

2009-2016

Accountant en belastingadviseur • voorzitter Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist • vice-voorzitter raad van toezicht en voorzitter financiële commissie Stichting Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften • Lid Raad van Toezicht St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort • voorzitter Stichting Onderwijsfonds Hervormde Gemeente Zeist • penningmeester Stichting Het Evangelie in Spanje te Utrecht • bestuurslid Stichting M.C. van Beek te Zeist • onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zeist

drs. G. Nieuwenhuis (1946), voorzitter, lid remuneratiecommissie, contactpersoon voor ondernemingsraad

2008-2015

Gepensioneerd • vice-voorzitter raad van toezicht Driestar College • voorzitter bestuur Stichting NET (Network Education Theology)

drs. W.K. Petersen (1964), contactpersoon voor cliëntenraad

2010-2017

Locatiemanager Hoornbeeck College te Amersfoort • lid commissie toelating HHK • scriba kerkenraad Hersteld Hervormde gemeente te Hoevelaken • lid klachtencommissie Pieter Zandt Scholengemeenschap

J.W. Keuken MBA (1960), lid financiële auditcommissie

2013-2017

Wethouder gemeente Neder-Betuwe • lid ledenraad Rabobank West-Betuwe • bestuurslid/penningmeester Wethoudersvereniging • lid AB/DB Bedrijfschap Medel • lid Hoofdbestuur SGP

drs. G.C. Verhoeks (1979), lid bestuursoverleg Time Out Voorziening Het Passion

2010 (feb.) -2018 (jan.)

Mede-eigenaar strategisch adviesbureau ZorgmarktAdvies • bestuurslid Stichting Erkend Talent • bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven


12

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

DE RAAD VAN TOEZICHT ZIET EROP TOE DAT DE UITVOERING VAN HET BESTUURSBELEID STROOKT MET DE GOEDGEKEURDE BELEIDSUITGANGSPUNTEN.

Vergoeding De leden van de raad van toezicht krijgen een jaarlijkse vergoeding en kunnen onkosten declareren. Uitgangspunt voor het vaststellen van deze vergoedingsregeling zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector. Omdat Stichting Ontmoeting niet alleen een professionele zorgorganisatie is, maar zich ook bezig houdt met fondsenwerving, is door de raad besloten om 50% van de geïndiceerde norm voor organisaties in categorie A uit te keren. De vergoeding komt (na indexering) uit op: • een bruto vergoeding van € 2.637 per lid per jaar; • een opslag van 50% voor de voorzitter; • werkzaamheden voor commissies worden alleen in uitzonderingsgevallen extra beloond; • vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten op basis van ingediende declaraties; • de raad van toezicht heeft een jaarbudget van € 3.000 toegekend gekregen, onder andere voor deskundigheidsbevordering. Van het jaarbudget is € 1.709 daadwerkelijk besteed. Wijze van toezicht en risicobeheersing De raad van toezicht ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goedgekeurde beleidsuitgangspunten. In het jaarplan worden enkele kritische beleidsopgaven weergegeven waar de raad extra aandacht aan besteedt. De raad van toezicht wordt door de directeur-bestuurder geïnformeerd over: • het realiseren van de beleidsopgaven van de stichting. Daarbij geeft hij inzage in de risico’s van de stichting en de waardering hiervan. Dit wordt gedaan met behulp van het MIR (Management Informatie Rapport) dat ieder kwartaal wordt verstrekt; • de actuele beleidsontwikkelingen en de wijze waarop de organisatie hierop inspeelt;

• de kwaliteit van zorg en de omgang met ethische vraagstukken; • de beoordeling van de interne beheerssystemen in relatie tot de doelstellingen van de stichting. • het functioneren van de cliënten-, ondernemings- en adviesraad. Het is de intentie van de raad van toezicht, dat jaarlijks een delegatie de ondernemings- en cliëntenraad bezoekt. De ondernemingsraad heeft in december bezoek gehad van de heren Nieuwenhuis en Van Delft. Het contact met de cliëntenraad is in maart verzorgd door de heer Petersen. Commissies De raad van toezicht kent twee commissies: de financiële auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie, die bestaat uit de leden Van Delft en Keuken, is twee keer bijeen geweest rond het goedkeuren van jaarrekening en begroting. Verder heeft de auditcommissie een Treasury statuut opgesteld. De remuneratiecommissie, waarin naast de voorzitter de heer Akkerman zitting heeft, hield in april een functioneringsgesprek met de directeur. De schriftelijke verslagen van beide commissies zijn in de raad van toezicht besproken. Activiteiten in het afgelopen jaar In 2013 heeft de raad van toezicht zes keer vergaderd in het bijzijn van de directeur-bestuurder. Tijdens die vergaderingen zijn jaarverslag en jaarrekening over 2012 en jaarplan en begroting voor 2014 goedgekeurd. Een keer is vergaderd in het bijzijn van de accountant, die van gedachten wisselde over het financieel beleid en een keer met een notaris, om conceptstatuten te bespreken. Daarnaast heeft de raad van toezicht op 31 oktober een studiemiddag gehouden met het managementteam over het strategische beleid.


JUBILEUM CONGRES In 2013 organiseerde Stichting Ontmoeting haar eerste congres ‘Kwestie Kwetsbaren. Wat zijn ze waard?’ Diverse lezingen en workshops werden rondom dit thema gehouden. Ook sprak de burgemeester van Rotterdam: Ahmed Aboutaleb. Hij feliciteerde Ontmoeting met haar 25-jarig jubileum en zei dat Ontmoeting zijn aanwezigheid op het congres als cadeau van hem mocht zien. Ontmoeting als organisatie noemde hij een cadeau voor de stad Rotterdam!

- ‘DE NOOD VAN MIJN NAASTE WERD OP MIJN NEUS GEDRUKT.’ - ‘INZICHT GEVEND IN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING.’ BEZOEKER OVER HET CONGRES

- ‘PROFESSIONELE ORGANISATIE.’ - ‘BLIJFT EEN GOEDE ORGANISATIE MET EEN POSITIEVE INZET.’ BEZOEKER OVER ONTMOETING

TERUGBLIK OP HET CON KEN GRES? congres .ontm oeting.o

rg


14

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 3

HOE WERKEN WE? Onze missie luidt: Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

3.1 Missie, visie en statuten Statuten In de statuten van de stichting wordt de doelstelling als volgt omschreven: • het, op basis van christelijke naastenliefde, bieden van professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt; • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Daarbij geven de statuten aan op welke wijze deze doelstelling verwezenlijkt wordt, namelijk door: • het realiseren van opvangmogelijkheden in Nederland; • het verlenen van de daarmee verband houdende begeleiding; • het verwijzen naar en samenwerken met organisaties en/of personen op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; • het (al dan niet in groepsverhouding) samenwerken met andere rechtspersonen en/of instanties. De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen twee tot en met zeven van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De

stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode te Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619. Visie De medewerkers van Ontmoeting willen als mens naast de ander staan. Op basis van die gelijkwaardigheid proberen ze het vertrouwen van dak- en thuislozen te winnen en de nodige hulp te bieden. Met deze hulp wordt verder afglijden voorkomen en de huidige leefsituatie van dak- en thuislozen gestabiliseerd en verbeterd, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Daarom worden cliënten gestimuleerd en gemotiveerd om op hun eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Ontmoeting streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van de professionele hulpverlening en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen. De bejegening van de cliënt is erg belangrijk en wordt gestempeld door: • aandachtige aanwezigheid van de hulpverlener als medemens; • vermindering of voorkoming van het lijden; • versterking van de regie over het eigen leven van de cliënt. Stichting Ontmoeting gaat uit van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

van ieder mens. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid wordt erkend, gerespecteerd en benadrukt. Cliënten worden aangesproken op de eigen keuzes die zij maken. Tegelijkertijd zijn er mensen voor wie het beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te groot is. Ontmoeting wil de cliënten begeleiden om terugval tijdig te signaleren en om te voorkomen dat zij volledig terugvallen. In de hulpverlening aan dak- en thuislozen wordt met andere organisaties samengewerkt waar dat mogelijk is. Uitgangspunt is dat de samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de missie van Ontmoeting. De visie van de stichting is verwoord in het visiedocument ‘Horen en doen’. Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat een beschrijving van de identiteit van de stichting, op basis hiervan is in het tweede deel de visie beschreven op motivatie, doelgroep, personeel en werkwijze.

3.2 Organisatiecultuur Het woord ‘DOEN’ beschrijft de cultuur die binnen Ontmoeting wordt nagestreefd. Enerzijds verwijst dit woord naar het praktisch bezig zijn (de daad) en anderzijds verwijst dit naar de wijze waarop medewerkers van Ontmoeting met anderen en met elkaar om willen gaan. DOEN staat voor:


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

• • • •

Duidelijkheid Openheid Eerlijkheid Nabijheid

Binnen de stichting worden deze woorden als leefregel en toetssteen gehanteerd in alle verbanden van het handelen.

3.3 Strategie en beleid Strategisch beleidsplan Ontmoeting heeft een strategisch beleidsplan “Versterken en uitbouwen”, dat loopt van 2011 tot en met 2014. Omdat al in 2014 een nieuw strategisch beleidsplan moet worden gemaakt en er in 2015 vanuit de overheid veel gaat veranderen voor onze organisatie, is al in 2013 begonnen met een bezinning op de strategische positie. Er is een strategisch overleg gevormd, bestaande uit de directeur, de strategisch beleidsadviseur en een extern adviseur.

Deze strategische herbezinning is “Stip 2020” genoemd. Steeds wordt de vraag gesteld: Waar staan we als organisatie in 2020 en hoe kunnen we de ombuiging maken die nodig is om in 2020 de cliënten optimaal van dienst te zijn? Wat vooral gaat veranderen is dat de informele inzet belangrijker wordt. Als er aanvragen voor samenwerking op ons af komen zal het een belangrijk criterium zijn of inzet van informele zorg mogelijk is. De formele zorg zou in de toekomstvisie maximaal ondersteunend aan de informele zorg ingezet moeten worden. De benaming ‘dak- en thuislozen’ verandert in een meer gedetailleerde en minder stigmatiserende omschrijving, namelijk: kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt.

15

WAAR STAAN WE ALS ORGANISATIE IN 2020 EN HOE KUNNEN WE DE OMBUIGING MAKEN DIE NODIG IS OM IN 2020 DE CLIËNTEN OPTIMAAL VAN DIENST TE ZIJN?

Terwijl er nagedacht wordt over het strategisch beleid voor de toekomst, gaat het werken vanuit het oude strategisch beleidsplan gewoon door. In 2013 zijn de

Karel


16

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

volgende zaken als speerpunt benoemd: • Het imago van Ontmoeting versterken. Omdat dakloosheid afneemt en thuisloosheid toeneemt is het belangrijk dat Ontmoeting bekend is als een organisatie die oog heeft voor kwetsbare mensen met een verhoogd risico op dak- en thuisloosheid. • Het ziekteverzuim verlagen. • Aandacht voor preventie van dakloosheid onder jongeren, waarbij de opgedane ervaring in de gemeente Goeree-Overflakkee meegenomen zal worden. • Hulpaanbod onder jongeren uitbreiden. • De inzet van de GGZ kennis van Nehemia bij (her)indicatie van cliënten bij Ontmoeting. • Dienstverlening zoveel mogelijk ambulant inzetten in plaats van binnen opvangvoorzieningen. • Ontmoetingnetwerken op meer plaatsen in Nederland inzetten.

3.4 Managementmodel Ontmoeting is in de eerste plaats een ‘idealistisch’ gedreven organisatie, die hulp verleent op basis van de christelijke barmhartigheid en naastenliefde. Omdat gewerkt wordt met door de overheid verstrekte subsidiegelden en met fondsen en geldelijke bijdragen vanuit de achterban, legt de organisatie verantwoording af van de operationele en financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Het is voor de organisatie een zoektocht naar de balans tussen ‘idealisme’ en ‘realisme’. Voor de sturing op de concrete resultaten, het ‘realisme’, wordt de PDCA-cyclus gebruikt: Plannen, Doen, Checken en Actie ondernemen. Er komt echter steeds meer aandacht voor het ‘idealisme’, de ‘zachte’ kant van de aansturing van de organisatie: de ontwikkeling van de betrokkenheid, bezieling en inzet. Zo heeft het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) de PDCA-cyclus aangevuld met de begrippen: Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren:

Als we dit managementmodel voor Ontmoeting invullen, ontstaat het volgende beeld. Het is geen volledige opsomming van activiteiten, maar wordt hier weergegeven om een idee te krijgen wat er zoal gedaan wordt op de verschillende gebieden. Inspireren: Een jaarlijkse personeelsdag voor het voltallige personeel, bezinningsactiviteiten in het kader van identiteit, het opstellen van een Team Ontwikkelplan en een Persoonlijk Ontwikkelplan. Plannen: Het om de vier jaar opstellen van een Strategisch Beleidsplan en het jaarlijks actualiseren ervan, het opstellen van een jaarplan. Mobiliseren: De personeelsdag, intern (staf- en team-)overleg, het uitvoeren van Team Ontwikkelplan en Persoonlijk Ontwikkelplan, het verkennen van mogelijkheden voor financiering (subsidies en fondsenwerving). Doen: Het opstellen van de begroting, het uitvoeren van het jaarplan en projectplannen en het regelen van financiën. Waarderen: Met medewerkers, teamleiders en MT-leden bespreken welke successen we behalen en deze ook vieren. Dit komt aan de orde tijdens functionerings- en Persoonlijk Ontwikkelplan gesprekken, de evaluatie van het Team Ontwikkelplan en bij interne kwaliteitsaudits. Checken: Het monitoren van de uitvoering van het jaarplan en het verantwoording afleggen van behaalde resultaten in

kwartaalrapportages, jaarverslag en jaarrekening, metingen van tevredenheid van medewerkers en cliënten. Reflecteren: Het reflecteren en evalueren van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar met medewerkers, teams, cliëntenraad en MT. Het evalueren van het strategisch beleidsplan, het bespreken van kwartaalresultaten en het bespreken van interne en externe kwaliteitsaudits en tevredenheidsonderzoeken. Actie ondernemen: Naar aanleiding van het checken van behaalde resultaten en het reflecteren en evalueren ervan, komen tot nieuwe beleidsopgaven en bijstelling van de bestaande beleidsopgaven. Door het opstellen van verbeterplannen, een directiebeoordeling van het (kwaliteits)managementsysteem en het bijsturen van de in uitvoering zijnde plannen lopende het uitvoeringsjaar.


JUBILEUM CLIËNTACTIVITEITEN Uiteraard werden er in het jubileumjaar ook diverse activiteiten voor cliënten georganiseerd. Een overzicht: • een Braziliaanse percussie workshop in Epe • een zeskamp en een barbecue in de time-outvoorziening in Hummelo

• voor bezoekers van het dienstencentrum in Rotterdam en Hoek van Holland een uitje naar Neeltje Jans • een taartenbuffet in het dienstencentrum in Harderwijk en een etentje in ziekenhuis het St. Jansdal in Harderwijk.

Onderstaand een verslag van het etentje in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.

samen bij elkaar aan tafel zat. Een groep mensen, die met elkaar de grootste lol had aan tafel.

‘In 2013 bestond het ziekenhuis 35 jaar. In het kader van dat jubileum organiseerden we een aantal activiteiten waaronder het etentje met dak- en thuislozen van Ontmoeting.

Het ziekenhuis heeft in het afgelopen jaar bewust de samenwerking met de stichting Ontmoeting gezocht. Het is een goede samenwerking geworden, en er wordt nog steeds verder aan gewerkt. Op zo’n ontmoetingsavond in het ziekenhuis ontmoetten zo de dagopvang, de nachtopvang, de wijkagent en het ziekenhuis elkaar. Een mooie gelegenheid om te horen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en hoe je goed samen kunt werken. Om zo mensen zonder huis of slaapplaats niet aan hun lot over te laten, maar op een goede manier toch te kunnen helpen. Ook al zijn je eigen mogelijkheden soms beperkt.’

Dit etentje was gezellig en ontspannen. Er werd gepraat, gelachen, en voor de tweede of derde keer opgeschept. Een ploeg van artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere ziekenhuismedewerkers serveerde de soep, daarna kon er per tafel worden opgeschept aan het buffet. Wat vooral opviel was de ontspannen sfeer. Een stel dat

DHR. VAN DER BURG GEESTELIJK VERZORGER ST. JANSDAL HARDERWIJK


18

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 4

WAT HEBBEN WE GEDAAN? Ontmoeting biedt hulpverlening op verschillende locaties, met verschillende diensten.

4.1 Met welke diensten? 4.1.1 Dienstencentrum Rotterdam Een laagdrempelig dienstencentrum voor opvang, activering en begeleiding. Het centrum biedt een breed pakket van hulpen dienstverlening aan. Van een luisterend oor en praktische ondersteuning tot zinvolle dagbesteding en ambulante woonbegeleiding.

van Ontmoetingnetwerken, zowel in Rotterdam als in Dordrecht en van het veldwerk. Ontmoeting wil in gesprek zijn met haar buren, goed nabuurschap is belangrijk in een buurt waar buurtbewoners en cliënten elkaar op straat ontmoeten. Daarom is in 2013 een aantal acties uitgevoerd om dit te bevorderen. Ontmoeting neemt deel

Vanuit Rotterdam worden de volgende diensten aangeboden: • opvang: inloop; • activering: werktrajectbegeleiding, dagactivering en pastoraat; • begeleiding: zorgcoördinatie, veldwerk, woonbegeleiding en ambulante ondersteunende begeleiding. In 2013 zijn de accounthouders van Ontmoeting bij de gemeente Rotterdam gestopt en zijn twee nieuwe accounthouders begonnen. We hopen dat de fijne en vruchtbare samenwerking voortgezet wordt ten gunste van onze cliënten. De samenwerking met het Leger des Heils versterken was een punt uit het jaarplan. In 2013 is dit gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking op het vlak

Dienstencentrum Rotterdam

aan het periodieke DOP-overleg (drugs, overlast en prostitutie overleg). Er is een regelmatig overleg tussen de stadsmarinier, de buurtbewoners, Bouman en Ontmoeting. Inloop In 2013 is geïnvesteerd in een goede relatie met de buurt rond de panden aan de ‘s-Gravendijkwal. Om groepsvorming


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

buiten het pand te voorkomen is daardoor besloten om de Inloop iedere middag open te houden. Op dinsdag is de inloop ook ’s avonds open. Met Bouman wordt bekeken hoe het verkeer van cliënten tussen Bouman en Ontmoeting verminderd kan worden. Het aantal briefadressen aan de ’s-Gravendijkwal is sterk verminderd. In de buurt is gefolderd om informatie te geven over het werk van Ontmoeting. Buurtbewoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met Ontmoeting. Een cliënt van Ontmoeting maakt regelmatig de straat rond de panden schoon. Eind 2013 heeft de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente een ludieke schoonmaakactie uitgevoerd in het kader van de actie ‘JBGG-Doet!’. Alle medewerkers van de Jeugdbond deden daaraan mee onder leiding van een cliënt. Alle buurtbewoners hebben gelijktijdig een kerstgroet in de bus gekregen met de contactgegevens van Ontmoeting. Werktrajectbegeleiding Ontmoeting staat binnen de gemeente Rotterdam bekend als een partner die cliënten begeleidt naar vrijwilligerswerk. Doel is om hen werkervaring te laten opdoen, zodat later een baan verkregen kan worden. Gemeente Rotterdam ziet werk als een goede vorm van zorg. Het toeleiden naar werk gebeurt in de vorm van activeringstrajecten. In 2013 zijn 76 trajectplannen geschreven. Van de NAS (Nico Adriaans Stichting) heeft Ontmoeting er vijf extra trajecten bij gekregen. Door de recessie is de beschikbaarheid van plekken met betaald werk erg laag waardoor in 2013 met name bemiddeld is naar vrijwilligerswerk. Pastoraat De zondagse diensten zijn verhuisd van theater Odeon naar Post West. De bezoekers en bewoners van Ontmoeting kunnen bij pastoraat terecht voor hun pastorale vragen. Rondom de Christelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst worden

drie bijzondere bijeenkomsten georganiseerd in Odeon. Zorgcoördinatie In 2013 is visie ontwikkeld rond de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het instrument ZRM (ZelfRedzaamheidMatrix). De scores op de 11 domeinen (financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie) geven informatie over hoe cliënten begeleid kunnen worden en hoe zij kunnen in-, door- en uitstromen. Thuishavens Een vorm van dienstverlening, waarbij ambulante woonbegeleiding is aangepast tot een vorm van wijkgericht werken. Een thuishaven biedt cliënten een warm (t)huis in de wijk, waar zij op termijn als gewoon burger kunnen wonen en participeren. Door bewoners van de thuishavens wordt vanaf het vierde kwartaal van 2013 Straatnieuws verkocht. Hiermee verdienen zij een centje bij. Rond de thuishavens in Delfshaven, Kralingen en Hoek van Holland wordt bekeken hoe cliënten van Ontmoeting iets kunnen betekenen voor de buurt. In Delfshaven wordt het plantsoen voor het pand onderhouden door een cliënt. Deze thuishaven is het meest gevorderd in uitvoering. De omstandigheden werkten daarin mee. Door de bewoners van het pand en de cliënten in de wijk wordt er volop gebruik gemaakt van de functie van het kantoor en is het soms een drukte van belang van komende en gaande cliënten. Er zijn in de wijk contacten met de Pelgrimvaderskerk en met andere zorgpartners (o.a. Leger des Heils en Pameijer). Het team sluit regelmatig aan bij Buurt Bestuurt (de werkwijze waarbij bewoners en professionals samen een top-3 van de problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken).

19

ONTMOETING STAAT BINNEN DE GEMEENTE ROTTERDAM BEKEND ALS EEN PARTNER DIE CLIËNTEN BEGELEIDT NAAR VRIJWILLIGERSWERK.


20

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Op 14 december is meegewerkt aan de openhuisdag thuishavens in de gemeente. Hierbij werden ook cliënten ingezet. Dit was een groot succes. Er werden flyers huis aan huis verspreid en er kwamen veel contacten tot stand op die dag. In 2013 is in Kralingen een team gestart met het voorbereiden van activiteiten voor en in de wijk. Deze wijk is heel anders dan Delfshaven en lijkt minder ‘toegankelijk’. Er is contact gelegd met de kerken in de wijk. Dit resulteerde in een aantal kennismakingsgesprekken en het attent maken van de bewoners van deze thuishaven op de activiteiten die door verschillende kerken werden georganiseerd. Met het team Ontmoetingnetwerken is een informatieavond georganiseerd waarop de diverse kerken kennis konden maken met het principe van sociale netwerken om zo netwerkvrijwilligers te werven voor cliënten. Het team heeft kennis gemaakt met de partners in de wijk (o.a. Bavo en Pameijer). De teams thuishavens en zorgcoördinatie werken samen in het project ‘Nieuwe kans’: een project voor jongeren van 23-27 jaar om hen te helpen bij het vinden van een woning en werk. Ambulante Ondersteunende Begeleiding In 2013 is opnieuw subsidie verkregen voor ambulante ondersteu­nende begeleiding. Dit zijn kortdurende (vaak korter dan

een half jaar) trajecten voor thuislozen die worden uitgevoerd door de teams woonbegeleiding, thuishavens en zorgcoördinatie. Duidelijk is en blijft dat dit werk past binnen het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang fase 2 vanuit het oogpunt van preventie. Nieuwe hulpvragers ontvangen hulp bij de eerste stappen om hun situatie aan te pakken. Een deel van deze mensen kan na een traject van een aantal maanden tot een half jaar weer zonder hulp verder. Een ander deel stroomt door naar langdurige zorg binnen de afdeling ambulante woonbegeleiding. Aantal unieke cliënten 2013 Dagactiviteiten

339

Pastoraat

340

Inloop Veldwerk

1106 61

Woonbegeleiding

185

Werktrajectbegeleiding

163

Zorgcoördinatie

915

Ambulante Ondersteunende Begeleiding

204

Thuishavens

120

Cliënten kunnen gebruik maken van meerdere diensten

4.1.2 Sociaal pension Hoek van Holland Een 24-uursvoorziening waar acht dak- en thuislozen uit Rotterdam kunnen verblijven, die moeite hebben met zelfstandig wonen. Het doel van het sociaal pension is het creëren van een stabiele leefomgeving en het vinden van een zinvolle dagbesteding. Regelmatig wordt door het sociaal pension Hoek van Holland gebruik gemaakt van de Time-outvoorziening in Hummelo, wanneer dit het traject van een cliënt ten goede komt.

Sociaal pension Hoek van Holland

Op initiatief van de Evangelische Gemeente werd er gezocht naar een samenwerking van de kerken in Hoek van Holland voor kwetsbare personen. Er is een con-


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

21

ceptplan ‘Kwetsbare personen’ opgesteld dat in 2014 moet worden gerealiseerd. Hiermee worden de vrijwilligers gekoppeld aan de doelgroep, ondersteund door professionals. De Inloopmorgen die eens per maand wordt gehouden in de PKN-gemeente in Hoek van Holland wordt bezocht door de bewoners van het sociaal pension. Een ziekteperiode van de pastorale medewerker van de Christelijke Gereformeerde Kerk werd op vrijwillige basis overbrugd door een emerituspredikant uit Bodegraven. Het sociaal pension heeft daarnaast de functie van thuishaven voor Hoek van Holland. Door het team werd een aantal cliënten van algemene ondersteunende begeleiding voorzien. Het team neemt daarvoor deel aan het platformoverleg in Hoek van Holland (wonen, zorg, veiligheid en welzijn). Er is een afspraak gemaakt met de woningbouwvereniging dat mensen die een huurachterstand hebben in contact kunnen worden gebracht met Ontmoeting. Aantal unieke cliënten 2013 14

4.1.3 Woon-werkcentrum Epe Een woon-werkcentrum waar dak- en thuisloze mannen met een detentieverleden begeleid worden bij hun maatschappelijke integratie. In Epe worden de volgende zorgmodules aangeboden: • resocialisatie van dak- en thuislozen met een detentieverleden; • ambulante woonbegeleiding; • intensieve zorgtoeleiding. In het afgelopen jaar is binnen het woon-werkcentrum gezocht hoe de begeleiding van (ex-) gedetineerden, zonder vaste woon- of verblijfplaats, toekomstgericht blijvend vorm kan worden gegeven. Dit is gedaan om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in financiering.

Woon-werkcentrum Epe

Het personeel in regio oost wordt door Nehemia Zorg ondersteund op het gebied van GGZ-kennis door specifieke aspecten van stoornissen en case-management te bespreken met een GZ-psycholoog. Hierdoor is men beter in staat in te spelen op de specifieke hulpvraag van de cliënten in regio oost. Voor de meeste deelnemers aan het resocialisatietraject is een vast woonen werkritme niet vanzelfsprekend. Velen missen de ervaring. Binnen het woon-werkcentrum is er veel meer aandacht gekomen om cliënten te helpen dit ritme aan te leren. Om de arbeidstraining goed aan te laten sluiten op de realiteit werden bedrijven en particulieren benaderd om bestellingen te plaatsen voor producten. Dit project heette Ontmoetingwerkt. Dit project richtte zich op het verwerven van motiverende en zinvolle arbeid voor de deelnemers. Voor cliënten bleek het aanleren van het werkritme lastig, ze moeten zich dit nog eigen maken. Daardoor was het lastig om leveringsafspraken na te komen, de druk was voor cliënten te groot. Eind 2013 is dit


22

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

project daarom gestopt. Het aanbieden van arbeidstraining is gebleven, maar nu wordt aan de klant duidelijk gemaakt dat de leveringsdatum niet met zekerheid is vast te stellen. Het vinden van een eigen woning en het opbouwen van een zelfstandig leven vonden sommige deelnemers van het resocialisatietraject een te grote stap. Eind 2012 is een pilot gestart waarbij acht bewoners in een twee-onder-eenkap woning aan de St. Annaweg in Epe zijn getrokken. De huizen zijn door een zorginstelling geschikt gemaakt voor wonen. Door gewijzigd beleid kwamen deze woningen beschikbaar en Ontmoeting zag hierin kans om de stap voor deelnemers naar zelfstandig wonen te verkleinen. Voorwaarde voor cliënten voor deelname is dat ze ambulant worden begeleid door Ontmoeting. Het unieke van deze pilot is dat de buurt positief reageert en de bewoners laten zien dat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid van de wijk. Cliënten helpen mee om de buurt op orde te houden en hebben goed contact met de buurtbewoners. De pilot is eind 2013 geëvalueerd en vanwege succes verlengd tot eind 2014.

Dienstencentrum Harderwijk

Aantal unieke cliënten 2013 Intern op locatie

44

Ambulante begeleiding

42

4.1.4 Dienstencentrum Harderwijk Een laagdrempelig, kleinschalig dienstencentrum waar bezoekers terecht kunnen voor een gezellige dagopvang, zinvolle activiteiten en verschillende vormen van hulpverlening. In Harderwijk worden de volgende diensten aangeboden: • opvang: inloop; • activering: dagactivering; • begeleiding: maatschappelijk werk, ambulante begeleiding. Project stap voor stap wonen Dit project is een schakel die in Harderwijk en de regio Noord-Veluwe gemist werd voor kwetsbare mensen die in de Maatschappelijke Opvang zitten, maar met enige hulp zelfstandig zouden kunnen wonen. Begin 2013 hebben ketenpartners, waaronder Ontmoeting, afspraken gemaakt en is er een pilot gestart. De woningcorporatie heeft een woning beschikbaar gesteld en in overleg met de begeleiding is deze woning geschikt gemaakt voor drie bewoners. Ontmoeting heeft de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte en de gemeenschappelijke voorzieningen verzorgd. Het unieke van dit concept is dat drie bewoners dezelfde voordeur delen en gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten. Maar elke bewoner kan een individuele begeleider van een andere maatschappelijke instelling hebben. De toewijzing van een kamer en de begeleiding gebeurt door de Centrale Toegang waar de begeleiders van de ketenpartners aan deelnemen. Degene die een kamer krijgt toegewezen, moet zich laten begeleiden. Het doel is dat bewoners met elkaar ‘zo gewoon mogelijk’ wonen en contact onderhouden met de buurt(bewoners). De resultaten zijn positief en de mogelijkheid om te starten met een tweede woning wordt onderzocht. Tuinproject In het afgelopen jaar is dit project ge-


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

groeid tot een begrip, zowel bij de bezoekers van de inloop als in de keten van de Maatschappelijke Zorg in Harderwijk. Het project is begonnen door de wijkbeheerder van een woningcorporatie die hulp zocht bij tuinonderhoud van achterstallig beheerde tuinen van huurders. Onder leiding van de activiteitenbegeleider van Ontmoeting zijn cliënten gaan helpen. Cliënten die niet of niet meer gewend waren om te werken en geen arbeidsritme meer hadden gingen binnen hun mogelijkheden aan de slag in de tuinen rond de aangewezen woningen. Als beloning krijgen zij een tegoedbon van de supermarkt. De belangstelling om mee te werken is groot, er is zelfs een wachtlijst. Er zijn kwetsbare inwoners van Harderwijk die speciaal voor dit project naar de inloop van Ontmoeting komen. Het unieke van dit nog jonge initiatief is dat kwetsbare burgers elkaar ontmoeten en daar voldoening uit halen. Degene die de tuin verwaarloosd heeft blijkt veelal net zo kwetsbaar te zijn als de deelnemers aan het tuinproject. Dat geeft wederzijdse herkenning en goed voorbeeld doet goed volgen. De bewoner waar de tuin wordt aangepakt gaat ook zelf weer, waar mogelijk, aan de slag. Activering in het kwadraat. In de winter wordt er gezocht naar andere activiteiten die door cliënten gedaan kunnen worden. In samenwerking met de woningcorporatie worden in het voor- en najaar schilderwerkzaamheden opgepakt in keldergangen en andere ruimten van (flat)gebouwen. Dagactivering Het weer in beweging komen en blijven is een belangrijk aandachtspunt voor de bezoekers van de inloop. In het afgelopen jaar is een experiment gestart met ‘Blokjesland’. Bezoekers worden uitgedaagd om mee te helpen om tweedehands Legoblokjes te sorteren op kleur en vorm. De opdrachtgever kan hierdoor een nieuw Legopakket samenstellen en verkopen. Deelnemers aan dit project ontvangen bij voldoende medewerking een tegoedbon.

23

Time-outvoorziening Hummelo

Nehemia Zorg

Er wordt onderzocht of dit een activiteit is waarmee wordt doorgegaan. Het vraagt veel uithoudingsvermogen van de bezoekers. Er blijkt wel dat het ‘verdienen’ een belangrijke stimulans is voor de deelnemers om aan de slag te gaan. In 2013 is gezocht naar de mogelijkheden om cliënten van de inloop te stimuleren om te gaan sporten. Ontmoeting heeft een aantal sportpassen beschikbaar gesteld en bezoekers zijn uitgenodigd om, onder begeleiding van studenten en stagiaires van een sportopleiding, mee te gaan naar de sportschool. Dit slaat aan. Ondertussen gaan cliënten samen of alleen naar de sportschool. Aantal unieke cliënten 2013 170

ER BLIJKT WEL DAT HET ‘VERDIENEN’ EEN BELANGRIJKE STIMULANS IS VOOR DE DEELNEMERS OM AAN DE SLAG TE GAAN.


24

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

4.1.5 Time-outvoorziening Hummelo Een voorziening waar Ontmoeting in samenwerking met stichting Het Passion die dak- en thuislozen een rustperiode biedt van vier tot zes weken. De time-out kan een kruispunt zijn in hun leven om nieuwe keuzes te maken voor de toekomst. In 2013 is er meer instroom gekomen in Hummelo, door een tweetal nieuwe projecten in Dordrecht. In paragraaf 4.1.9 wordt hier meer uitleg over gegeven. Aantal unieke cliënten 2013 149

4.1.6 Nehemia Zorg Heerhugowaard Nehemia Zorg is een kleinschalige organisatie die professionele behandeling en begeleiding biedt aan kwetsbare mensen die als gevolg van psychische of psychiatrische klachten om hulp vragen. De stichting die onder verantwoordelijkheid van Ontmoeting valt heeft drie locaties van waaruit hulp wordt geboden: • Gebouw aan De Dreef, waar behandeling wordt geboden zowel in

groepsverband als individueel. Tevens is er de mogelijkheid om intern opgenomen te worden, waarbij een grote mate van zelfstandigheid vereist is. • Carré bestaat uit 14 woningen waar mensen zelfstandig wonen. De 15e woning wordt gebruikt voor niet verplichte groepsbijeenkomsten. • Aan de Hortensialaan zijn 13 woningen beschikbaar voor begeleid zelfstandig wonen. Een 14e woning wordt gebruikt voor groepsbijeenkomsten en vanuit deze woning wordt begeleiding geboden aan cliënten. De dienstverlening zoals Nehemia deze biedt, is niet veranderd. In 2013 zijn de laatste stappen gezet van de integratie met Ontmoeting. Deze bestond nog uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof het uitvoering geven aan de laatste stappen in de overheveling van het personeelsbeleid van CAO Zorg en Welzijn naar CAO GGZ. Over ontstane gevolgen is met het personeel gesproken. Er zijn overgangsregelingen overeengekomen. Een tweede onderdeel had betrekking op de integratie van de administratie. In de eerste helft van het jaar kon een interne controle plaatsvinden door de afdeling Financiën en Controle van Ontmoeting. Daaruit bleek dat onjuiste zorgbudgetten werden berekend. Voor 2014 zal het een belangrijke opdracht zijn welk strategisch beleid gevoerd zal moeten worden om de christelijke zorg die Nehemia Zorg biedt voort te zetten. Aantal unieke cliënten 2013 Ambulante behandeling

Veldwerk Goeree-Overflakkee

199

Intern verblijf

11

Begeleid wonen

14

Beschermd wonen

12

4.1.7 Veldwerk Goeree-Overflakkee Ontmoeting is in 2009 gestart met veldwerk onder jongeren op Goeree-Overflakkee. Doel van dit jongerenwerk is het signaleren van jongeren die problemen


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

hebben met drank of drugs en hen motiveren om hulp te zoeken. De veldwerker werkt overdag én ’s avonds en maakt gebruik van een motor, wat laagdrempelig werkt en een voordeel is in de contactlegging met jongeren in hanggroepen. De veldwerker heeft aangegeven te willen stoppen met het veldwerk. Inmiddels is een nieuwe veldwerker aangenomen die officieel per 1 januari 2014 start met zijn werkzaamheden. De vier gemeenten op Goeree-Overflakkee zijn in 2011 een bijzonder project voor verslavingspreventie gestart onder de naam “Het Geheim van Goeree-Overflakkee. Het weerbaar maken van jonge kinderen en hun ouders”. Deze gemeenten voeren dit project uit onder regie van de landelijke organisatie ZonMW in het kader van ‘Gezonde Slagkracht’. Stichting Ontmoeting is door de gemeenten gevraagd om in dit project te participeren. De doelgroep voor Ontmoeting zijn kerkelijke jongeren en hun ouders. De aanpak gaat uit van drie pijlers: • jongeren en hun ouders bewust maken van de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs; • bewustwording die leidt tot een positieve houding bij een groep mensen die samen de cultuur willen veranderen; • alcoholvrije activiteiten opzetten waarbij jongeren zich thuis voelen. Ontmoeting heeft voor dit preventieproject de naam IGOzero geïntroduceerd en de bijbehorende website www.IGOzero. nl gelanceerd. In 2013 zijn alle kerken op Goeree-Overflakkee benaderd en zijn presentaties gegeven tijdens catechisatieavonden voor de jongeren en daarna voor hun ouders. De presentaties voor jongeren gaan vooral over hun toekomstdromen en de negatieve invloed die alcohol daarop kan hebben. Bij de ouders lag de nadruk op het geven van informatie en het bieden van aangrijpingspunten om in gesprek te gaan met hun jongeren over het gebruik van alcohol.

4.1.8 Ontmoetingnetwerken Een Ontmoetingnetwerk is een kring van vrijwilligers die de hulpverlening rondom een cliënt organiseert, als een tussenschakel naar een door de cliënt zelf opgebouwd sociaal netwerk. Ontmoetingnetwerken zijn sociale netwerken voor thuislozen, die geen oude contacten meer hebben die weer aangehaald kunnen worden. Vrijwilligers helpen cliënten bij het zelfstandig opbouwen van hun netwerk en daarmee aan een eigen sociaal leven. Het jaar 2013 is voor het team Ontmoetingnetwerken Rotterdam een turbulent jaar geweest. Er zijn twee nieuwe collega’s verwelkomd en er is een teamleider toegevoegd aan het team. Het uitbouwen van draagvlak binnen en buiten de organisatie is een belangrijke opgave geweest. De contacten met het Leger des Heils Rotterdam zijn geïntensiveerd. Op dit moment is er voor tien Leger des Heils-cliënten een netwerk met vrijwilligers opgebouwd. Er zijn gesprekken geweest met andere afdelingen/teamleiders van het Leger des Heils om voor meer van hun cliënten netwerken te gaan bouwen. Nieuwe doelgroepen komen hiermee in beeld zoals bijvoorbeeld de ‘jonge moeders’. In 2013 waren er 97 lopende netwerken rondom cliënten. Er zijn 41 nieuwe netwerken gevormd en 16 netwerken zijn in 2013 gestopt. Bij Nehemia Zorg is een snel groeiend aantal Ontmoetingnetwerken opgezet bij diverse cliënten binnen de woonprojecten. In 2013 waren er negen Ontmoetingnetwerken met 21 vrijwilligers die betrokken waren om via dit sociale netwerk de cliënten te ondersteunen. 4.1.9 Projecten Ontmoeting wil zich in de komende jaren meer richten op de ondersteuning van kwetsbare mensen waarbij de informele zorg door vrijwilligers wordt ondersteund door de formele zorg door professionals. In dit kader zijn een aantal projecten gestart, die experimenteel van aard zijn.

BIJ NEHEMIA ZORG IS EEN SNEL GROEIEND AANTAL ONTMOETINGNETWERKEN OPGEZET BIJ DIVERSE CLIËNTEN BINNEN DE WOONPROJECTEN. Aantal Ontmoetingnetwerken 2013

10

9

9 25 107 22

Rotterdam Harderwijk Epe en Apeldoorn Woerden Dordrecht Nehemia zorg Totaal aantal netwerken 2013: 182

25


26

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Vrijwilligershulp aan ex-gedetineerden in Dordrecht Kortgestrafte criminelen worden na hun straftijd gewoon met een blauwe zak met eigendommen de poort uitgezet. Nazorg wordt vaak niet gefinancierd en de ex-gedetineerden zijn niet altijd afkomstig uit de gemeente Dordrecht, waardoor de toegang tot nazorg gecompliceerd is. In Dordrecht is een lokale werkgroep van vrijwilligers actief die een vorm van nazorg op poten zet voor ex-gedetineerden. De hulp die zij bieden is heel praktisch: ze verwijzen de cliënten zo mogelijk door naar een kamer of naar de time-outvoorziening in Hummelo, ze helpen met het aanvragen van een identiteitskaart of met het regelen van een bijstandsuitkering. De vrijwilligers vergezellen cliënten bij bezoeken aan het gemeentehuis en de Sociale Dienst. Dit werk laat de kracht zien van vrijwilligers die iets willen doen voor de stad. Ontmoetingnetwerken Dordrecht Onlangs is Stichting Ontmoeting in Dordrecht een pilot gestart waarin cliënten van het Leger des Heils deelnemen aan de sociale netwerken van Ontmoeting. In 2013 hebben tien cliënten van het Leger des Heils een netwerk gekregen. Voor dit project is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Mensen in de omgeving van Dordrecht werden opgeroepen te komen, met het doel om op die avond vrijwilligers te werven. Er werd informatie gegeven over dit project en geïnteresseerden konden een workshop volgen over vrijwilligerswerk. Er waren op deze

avond 30 aanwezigen en 13 mensen hebben zich uiteindelijk als vrijwilliger aangemeld.

Bij Nehemia Zorg gingen vijf collega’s uit dienst en werden vijf nieuwe collega’s aangenomen.

Veldwerk Almere In Almere wordt veldwerk verricht onder thuisloze jongeren in Almere-Haven. Er wordt onderzocht welke problematiek er speelt, of Ontmoeting er een thuishaven kan openen en wie dit werk mede kan financieren. De veldwerker werkt in opdracht van Ontmoeting, maar op verzoek van christelijke gemeente ’De Wegwijzer’. In 2013 zijn hierover diverse verkennende gesprekken met derden gevoerd.

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2013 was bij Stichting Ontmoeting 5,85 %. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van Nehemia Zorg over 2013 was 5,3%. In 2012 was het ziekteverzuim 6,74%, in 2011 was dit 6,58% en in 2010 6,58%. Er is dus in 2013 sprake van een daling.

Woerden In Woerden heeft de Stichting Welzijn Woerden interesse getoond in het concept van Ontmoetingnetwerken. Zij willen sociale netwerken inzetten ter ondersteuning van multi-problem gezinnen en kwetsbare personen. Dit volgt op een detacheringsperiode van een medewerker gedurende 1,5 jaar bij een pilot van de gemeente Woerden. In 2013 waren er 9 Ontmoetingnetwerken.

4.2 Met welke mensen? Op 31 december 2013 waren er 172 medewerkers in dienst bij Ontmoeting (in totaal 115,55 fte) en 24 medewerkers in dienst bij Nehemia Zorg (14,72 fte). In de loop van het jaar namen bij Ontmoeting twaalf collega’s afscheid en werden achttien nieuwe medewerkers verwelkomd.

Overzicht personeel in 2013

Medewerkers

Fte

Centraal bureau Houten

23

17,4

Dienstencentrum Rotterdam

85

62

Dienstencentrum Harderwijk

12

6,4

Time-outvoorziening Hummelo

19

9,7

Woon-werkcentrum Epe

33

20,1

Nehemia

24

14,72

Totaal

196

133,27

Vrijwilligers Het werk van Ontmoeting wordt in grote mate gesteund door de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van doelen en activiteiten bij Ontmoeting. Vooral door de Ontmoetingnetwerken is het aantal vrijwilligers explosief gestegen. Een goede communicatie met deze doelgroep is dan ook van groot belang en heeft in 2013 als onderdeel van het vrijwilligersbeleid extra aandacht gekregen. In oktober 2103 is de nieuwe missie van Ontmoeting bekend gemaakt. Deze missie geeft antwoord op de vraag wat voor organisatie Ontmoeting in de toekomst wil zijn. Nu is formele zorg nog leidend, maar in de toekomst zal de informele zorg leidend worden. De hoofdtaak van Ontmoeting wordt dan het ondersteunen van informele zorg aan de doelgroep. Deze missie vraagt om een duidelijk beleid voor onze vrijwilligers. Wat verwachten wij van ze en wat kan Ontmoeting hen bieden? In 2013 zijn we gestart met een goede registratie van alle vrijwilligers, dit zal in het eerste kwartaal van 2014 afgerond worden. De overeenkomst die vrijwilligers ontvangen bij aanvang van hun vrijwilligerswerk is aangepast en verbeterd. Er is gestart om van alle vrijwilligersfuncties functieprofielen te maken, zodat duidelijk zal zijn welke taak er aan een functie gekoppeld is en wat wij van de vrijwilliger vragen.


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Het werven van vrijwilligers vraagt continu de aandacht. Ontmoeting gaat hierin planmatig te werk. Dat betekent dat we per vraag of per team een wervingsplan maken. Om tot een goed beleid te komen zijn er evaluatie bijeenkomsten geweest, onder andere over de introductieperiode van nieuwe vrijwilligers, begeleiding, training en waardering. Deze evaluatie zal verwerkt worden in het nieuwe beleid van vrijwilligers. Ontmoeting en Nehemia tellen 196 medewerkers en bijna 600 vrijwilligers. In het kader van het 25-jarig jubileum werd daarom de personeelsdag dit jaar gehouden voor beide doelgroepen. Het middaggedeelte was bestemd voor de medewerkers en het avondgedeelte voor medewerkers én vrijwilligers.

4.3 Met welke middelen? 4.3.1 Fondsenwerving Donateurs Particuliere donateurs vormen de belangrijkste inkomstenbron vanuit fondsenwerving. In 2013 zijn er 2.087 donateurs via telemarketing gevraagd om een structurele incasso, wat resulteerde in 382 structurele machtigingen. Door de economische crises staat de groei van het aantal nieuwe machtigers onder druk en het aantal opzeggingen neemt toe. In totaal zijn er 513 nieuwe donateurs verwelkomd in 2013, dit is een groei van ruim 3%. Op 31 december 2013 zijn er 16.483 donateurs volgens de definitie ‘een particulier die de afgelopen 24 maanden minstens eenmaal een gift heeft gegeven’. De inkomsten vanuit particuliere donateurs zijn in totaal met 6% gedaald. In 2013 hebben we € 73.223 binnengekregen uit nalatenschappen. Eind 2013 zijn we actiever gaan werven op het verkrijgen van nalatenschappen. Er is een begin gemaakt met het samenstellen van een boekje met informatie over nalaten en schenken.

Bedrijven en kerken De doelstelling voor 2013 was om € 210.000 aan inkomsten uit bedrijven te genereren. Het uiteindelijk behaalde resultaat lag daar bijna 18% onder. Ten opzichte van 2012 is de opbrengst gedaald met ruim 1%. Helaas komt vooral bij het bedrijfsleven de crisis hard aan en verminderen vooral grote gevers hun giften soms fors. Succesvol was de actie onder leveranciers van Ontmoeting om een gift te geven voor het jubileum. Dit leverde ruim € 15.000 op. Ook is in december een kerstpakkettenactie gehouden onder bedrijven die nog geen gift hadden overgemaakt en die dit andere jaren wel deden. De opbrengst was ruim € 15.000. Duidelijk is dat vooral giften in natura bij bedrijven populair zijn. Zij worden zichtbaar binnen Ontmoeting en het kost hen minder. Door een telemarketingbureau zijn bedrijven gebeld voor een afspraak. Dit heeft in 2013 prima gewerkt. Het blijkt wel dat de persoonlijke benadering door de bedrijfsambassadeurs het beste werkt. Bedrijven kunnen Ondernemer voor Ontmoeting (OvO) worden door het geven van een structurele gift. Ondernemers kunnen indien gewenst hun gift koppelen aan een bepaald project. Het OvO-netwerk is in 2013 gegroeid van 163 naar 184 leden. In 2013 is ook een aantal keer een advertentiepagina in Straatpost opgenomen, hiermee zal in 2014 worden doorgegaan. Vrijwilligers zullen de verkoop van advertenties voor hun rekening nemen. De inkomsten uit giften van kerken namen in 2013 af met 6% ten opzichte van 2012. De problematiek bij kerken blijft ook in 2013 de bereikbaarheid. Kerken worden overspoeld met aanvragen van goede doelen en zien een toename van leden die een beroep doen op de diaconieën vanwege de crisis. Op allerlei manieren is geprobeerd om in contact te komen en dat heeft wisselend succes. Er is een folder aan kerken gestuurd om ze uit te nodigen voor een bezoek aan Epe.

27

Dit lijkt een succesformule, zeker als er vrijwillige gastheren/dames gevonden kunnen worden die mensen gaan ontvangen. Ook is een proef gedaan met verzending van het boek ‘Thuisloos in twee werelden’ aan een aantal kerkenraden met een giftverzoek. Dit heeft nagenoeg geen respons opgeleverd. Voorlichting Met behulp van presentaties worden voorlichtingen gegeven op (basis)scholen, verenigingen en in kerkelijke gemeenten. De voorlichters –allemaal vrijwilligers- geven bekendheid aan het werk van Ontmoeting bij de bovengenoemde doelgroepen en werven nieuwe donateurs. Twee keer per jaar is er een bijeenkomst met voorlichters bij voorkeur op locatie. Door middel van voorlichtingen zijn ongeveer 10.000 mensen bereikt, waarvan ruim 5.300 kinderen van basisscholen. In 2013 zijn er 48 presentaties gegeven op basisscholen. Dit zijn er 2 meer dan in 2012. Daarnaast zijn er 83 voorlichtingen gegeven bij de overige doelgroepen, 16 meer dan het jaar daarvoor. Totaal is er met de voorlichtingen (zichtbaar) bijna € 30.000 opgehaald, via scholen is er ruim € 30.000 aan giften binnengekomen en er zijn ruim 90 nieuwe donateurs bijgekomen. Vooral voor het werven van nieuwe donateurs zijn voorlichtingen een uitgelezen middel omdat er direct contact is tussen Ontmoeting en potentiële donateurs. In 2013 is er, naar aanleiding van een vacature in de vrijwilligersspecial van Straatpost, een nieuwe voorlichter aangenomen. Comités Ontmoeting heeft 25 comités in het land, waarvan er in 2013 drie opnieuw geactiveerd zijn. Alle drie hebben ze in 2013 alweer een aantal activiteiten georganiseerd. In deze comités zijn 222 leden actief. Comitéleden leveren met hun vrijwillige en betrokken inzet een flink aandeel, zowel in de bekendheid van het werk, als in de vorm van inkomsten. De comités worden bij hun activiteiten met


28

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

voorlichtingsmateriaal en via extranet ondersteund. Comités hebben dit jaar € 215.280 bijeengebracht. Dit is 14% meer dan in 2012. Vooral het houden van collectes door meerdere comités had een positieve invloed op de opbrengst, collectes hebben in 2013 € 50.839,00 opgebracht. Door het jubileumjaar van Ontmoeting zijn er comités die zich extra hebben ingezet door een collecte te lopen in een naburig dorp of een extra activiteit te organiseren zoals een zangavond of een fietstocht. SEPA Binnen de Eurolanden wordt de regelgeving met betrekking tot het betalingsverkeer per 1 februari 2014 gelijk getrokken. Een onderdeel daarvan is de overstap naar IBAN en daarbij naar de SEPA-incasso. Voor Ontmoeting houdt dit in dat het incassomoment plaatsvindt rond de 27e van de maand. De invoering van IBAN en SEPA heeft de nodige aanpassingen van ons gevraagd. Met de invoering van SEPA ontvangen donateurs met een doorlopende machtiging een machtigingskenmerk. Deze dient als referentie voor de afgegeven machtiging. Ontmoeting is voor 95% SEPA-proof. Alle bankrekeningnummers in onze donateursregistratie Manyware zijn overgezet naar IBAN-nummers, er wordt gebruik gemaakt van de SEPA-acceptgiro bij uitingen als de Straatpost en Direct Mail campagnes en in het laatste kwartaal zijn we ook overgegaan op SEPA-betalingen. Machtigingsformulieren zijn inmiddels ook SEPA-proof. In januari 2014 wordt de eerste SEPA-incassorun ingepland. Dit is het laatste onderdeel van het proces dat nog moet worden overgezet naar SEPA. Donateurs zijn voor 1 februari 2014 schriftelijk op de hoogte gebracht van hun persoonlijke machtigingskenmerk als zij Ontmoeting maandelijks, per kwartaal of (half) jaar gemachtigd hebben om een bedrag van de rekening af te schrijven. 4.3.2 Communicatie In 2013 zijn er in het kader van het jubi-

leum verschillende activiteiten georganiseerd. Voor cliënten zijn door het jaar heen verschillende dagjes uit gepland. Voor donateurs en belangstellenden was er op 1 juni 2013 een Ontmoetingdag met workshops en lezingen en op 29 juni 2013 een Ontmoetingstocht, waarbij gewandeld kon worden in Houten. Voor bedrijven is er een speciale OvO-bijeenkomst georganiseerd, met Elbert Dijkgraaf als spreker. Na de OvO-bijeenkomst verscheen het verslag ‘Ondernemersavond over kansarme jongeren op de arbeidsmarkt’ in het Eilanden-Nieuws. In oktober werd het congres ‘Kwestie Kwetsbaren, wat zijn ze waard?’ georganiseerd waarbij burgemeester Aboutaleb één van de sprekers was. Naar aanleiding van het congres verscheen het artikel ‘Kerk heeft taak in rafelrand maatschappij’ in het Reformatorisch Dagblad. Om het jubileum extra onder de aandacht te brengen is er een jubileumuitgave van Straatpost gemaakt. Deze is naar een grote groep donateurs, kerken en bedrijven gestuurd. De uitgave kon ook worden aangevraagd via de website, hiervoor is een advertentie geplaatst op de website van het Reformatorisch Dagblad en in die krant. Mede door het jubileumjaar heeft Ontmoeting veel aandacht gehad in de media. In het RMU Nu heeft het artikel ‘Ik heb biddend gesolliciteerd’ gestaan, een interview met Ed van Hell. In maart heeft het Reformatorisch Dagblad een artikelenserie van vier artikelen gewijd aan Ontmoeting. Daarbij is ook een videoreportage gemaakt over Ontmoeting in Rotterdam. In mei stond er een verslag in het Reformatorisch Dagblad over de boekpresentatie van ‘Thuisloos in twee werelden’ en er verscheen van dit boek ook een recensie in het Reformatorisch Dagblad; ‘Een preek in geheimtaal’. Een ambtenaar bracht een bezoek aan de time-outvoorziening in Hummelo, hierover verscheen een artikel in Echo, een uitgave van de IZB. Op de radio werd Ed van Hell in het programma ‘Leef je geloof’ van de EO

geïnterviewd en Corrie Middelkoop heeft haar verhaal over Ontmoetingnetwerken verteld op Groot Nieuws Radio. In het Nederlands Dagblad verscheen het artikel ‘Open armen en verbeten bewoners aan de ’s Gravendijkwal’, waarbij de overlast van sommige cliënten van Ontmoeting werd benoemd. Ed van Hell schreef vier columns die geplaatst zijn in de Terdege. Publicatie boek ‘Thuisloos in twee werelden’ In 2013 is het boek ‘Thuisloos in twee werelden’ gepubliceerd. Het boek is geschreven naar aanleiding van het 25-jarig jubileum. Bij Ontmoeting komen twee totaal verschillende werelden bij elkaar. Dit boek illustreert dat door de levensverhalen van Ed (van Hell, directeur-bestuurder) en van Nelis (afkomstig van Curaçao). De inhoud van het boek, geschreven door journalist


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Huib de Vries, riep veel herkenning op, wat eind 2013 resulteerde in het verschijnen van een vierde druk. Van ‘Thuisloos in twee werelden’ zijn in 2013 417 exemplaren verkocht. Het boek werd ook gebruikt voor een wervingscampagne van donateurs. Hiervoor zijn 961 boeken weggegeven aan mensen die minimaal € 25,- aan Ontmoeting overmaakten. Winterpuzzel In 2013 heeft Ontmoeting voor de vijfde keer een puzzel gepubliceerd in het Winterpuzzelnummer, een bijlage bij het Reformatorisch Dagblad. Telkens weer blijkt dit een succes te zijn, dit jaar leverde het 440 nieuwe adressen op. JBGG doet Om de drie jaar houdt de Jeugdbond van

29

de Gereformeerde Gemeente een jeugdwerkactie. Zo ook weer dit jaar. Onder het thema ‘De kerk naar Buiten’ is een project van Ontmoeting opgenomen, gericht op de hulpverlening aan thuisloze jongeren. De aftrap voor de actie is in december gegeven door het team van de Jeugdbond. Zij heeft zich één dag ingezet voor verschillende projecten in Rotterdam, onder andere op de inloop van het dienstencentrum. Online communicatie De website van Ontmoeting is een belangrijk middel om aan doelgroepen actuele informatie te kunnen geven, maar ook om uitgebreid achtergrondinformatie te verschaffen. De bedoeling was om in 2013 een aparte website te bouwen voor Ontmoeting als zorgorganisatie en Ontmoeting als goed doel. De vernieuwing

IN 2013 IS NAAR AANLEIDING VAN HET 25-JARIG JUBILEUM HET BOEK ‘THUISLOOS IN TWEE WERELDEN’ GEPUBLICEERD.


30

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

van de website is echter uitgesteld, omdat besloten is dat er eerst een uitgebreide herpositionering moet worden uitgevoerd. De herpositionering heeft gevolgen voor de externe communicatie. Sinds 2012 heeft Ontmoeting een Facebookpagina. In 2013 is hier veel aandacht aan besteed en weten steeds meer medewerkers, donateurs en vrijwilligers de pagina te vinden. Er hebben zich via de pagina al vrijwilligers aangemeld. Een aantal comités heeft de hulp van de afdeling communicatie ingeroepen om hun eigen Facebookpagina op te zetten. 4.3.3 Training Door training wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. In regio zuidwest zijn medewerkers getraind op het gebied van GGZ, verslaving LVB (licht verstandelijk beperkt) en werken in de wijk. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de diensten van De Hoop, BAVO en MEE. Dit ondersteunt het proces van ontschotting van GGZ/Verslaving/MO en versterkt de begeleiding van cliënten. Elk team houdt regelmatig een teamdag waar teambuilding en nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Het personeel van Nehemia Zorg is getraind en gecoacht bij de introductie van SRH en de presentiebenadering. Tevens is een herhalingstraining voor agressie gevolgd. Alle nieuwe medewerkers volgen twee dagen de Introductietraining. Daarin is onder andere aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de organisatie, er is aandacht voor de oorzaken van terugval in verslaving en afstand-nabijheid. De ondernemingsraad en personeelszaken houdt een presentatie. Alle nieuwe vrijwilligers volgen de basistraining ‘Achtergronden van het werk met- en voor dak- en thuislozen en kwetsbaren’. Verdiepingstrainingen worden facultatief aangeboden. 4.3.4 ICT In 2013 is gestart met het gebruik van de web-based versie van REGAS (cliën-

tregistratiesysteem). Ook is een pilot uitgevoerd met tablets die hulpverleners mee kunnen nemen op huisbezoek. Deze pilot is succesvol verlopen zodat besloten is om voldoende tablets aan te schaffen voor het gehele team. Hierdoor kan meer ambulant worden geregistreerd en geraadpleegd. Er is geregeld aandacht aan goede verrichtingsadministratie besteed. De directe uren zijn hierbij een sturinginstrument.

4.4 Met welke processen? De hulpverleningsprocessen en ondersteunde processen van Ontmoeting en Nehemia Zorg zijn opgenomen in een digitaal systeem en kunnen via intranet worden geraadpleegd door de medewerkers. Daarnaast maakt Ontmoeting gebruik van diverse toepassingen om de bedrijfsvoering op een efficiënte manier uit te voeren. In 2011 en 2012 hebben we een personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd. In vervolg daarop is in 2013 het digitale roosterpakket Monaco (Monitoren, Activiteiten, Organisatie) aangeschaft, om het proces van voldoende bezetting te stroomlijnen. Het oude systeem van roosteren en het registreren van uren was een zeer omslachtig administratief proces en niet meer toereikend om een zuivere urenregistratie te waarborgen. Tevens was er de wens om efficiënter te roosteren, kwalitatief betere roosters te maken en een koppeling te maken met het personeelsinformatiesysteem en de salarisadministratie. Voorafgaand aan de implementatie van dit pakket is een roosterbeleid opgesteld. In september is er gestart met de implementatie van het digitale roosterpakket. Met de invoering van het digitale roostersysteem wordt er efficiënter en kostenbesparend gewerkt voor planners, teamleiders en medewerkers. In het laatste kwartaal van 2013 is het programma ingericht en zijn de applicatiebeheerders, de planners en de teamleiders getraind. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om roosters in het nieuwe systeem te maken. De salariskoppeling zal medio 2de kwartaal 2014 gerealiseerd worden.


JUBILEUM OVO-BIJEENKOMST Tijdens de OVO-bijeenkomst op 23 september stond centraal welke rol christelijke bedrijven, christelijke politici en christelijke hulpverleners kunnen spelen in het ‘samen bouwen aan vertrouwen’. Uiteraard speelden de cliënten van Ontmoeting ook een rol.

‘De OVO-bijeenkomst vond ik heel gemoedelijk. Vooral het verhaal van cliënten sprak mij aan. Je merkt dat het acceptatieniveau voor hen heel laag is. Ze komen moeilijk aan een baan doordat ze een bepaald verleden hebben. Ook het contact tussen collega ondernemers was fijn. Het heeft mij zelfs een klus opgeleverd. De bijeenkomst vond ik waardevol. Het is goed om te zien waar je als ondernemer je geld aan geeft. Ik ben nu twee jaar ondernemer voor Ontmoeting en ik merk dat mijn betrokkenheid mede door dit soort bijeenkomsten is toegenomen.’ DHR. BART VAN BEZOOIJEN DIRECTEUR VAN DATAPARK NEDERLAND


32

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 5

HOE WORDT BEOORDEELD WAT WE DOEN? Een essentieel onderdeel om te kunnen bepalen in hoeverre Ontmoeting en Nehemia in 2013 voldoen aan het behalen van de afgesproken doelen is het meten van de kwaliteit van de uitgevoerde hulpverlening.

In de eerste plaats wordt hierbij gekeken naar de waardering van de cliënten voor de ontvangen begeleiding en behandeling. Maar ook de waardering van andere partners waarmee wordt samengewerkt wordt hierbij meegenomen. In hulpverlening en behandeling komt kwaliteit tot stand tijdens de directe interactie tussen cliënten en medewerkers. En daarom kijken we in de tweede plaats naar de tevredenheid van de medewerkers. In de derde plaats is van belang welke waardering in de maatschappij bestaat voor de resultaten van Ontmoeting en Nehemia en hoe het bestuur en de financiers hierover oordelen. Voor deze “kwaliteitsmetingen” worden verschillende instrumenten ingezet, bestaande uit specifieke onderzoeken (clientwaardering en medewerkertevredenheid) en interne en externe audits. Daarnaast geven ook registraties van mel-

dingen van incidenten in de cliëntenzorg, publicaties in de pers, klachten van donateurs en beoordelingen door opdrachtgevers een beeld van de waardering door de samenleving.

5.1 Waardering door cliënten Voor de meting van de waardering door cliënten zijn in de gezondheidszorg gestandaardiseerde instrumenten vastgesteld, de zogenaamde Consumer Quality Indexen (CQI). Dit zijn branchspecifieke meetinstrumenten. Ontmoeting maakt gebruik van de CQI-Opvang. Deze meet de tevredenheid op een viertal dimensies: het contact met de hulpverlener (de werkrelatie), de passende hulp en opvang, het resultaat van de hulp en opvang en de leefomstandigheden in de instelling. Het onderzoek onder de cliënten van Ontmoeting is eind 2012 uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2013 gepresenteerd en hebben in 2013 geleid tot een aantal

verbetermaatregelen. In het algemeen beoordelen de cliënten de hulpverlening die zij bij Ontmoeting krijgen als goed. De gemiddelde waardering ligt boven de 8. De meeste waardering hebben cliënten voor de werkrelatie met de hulpverleners (de bejegening). Van de ontvangen begeleiding zijn cliënten vooral tevreden over de gemaakte afspraken over de begeleiding en de mate waarin hulpverleners rekening houden met hun wensen. Een aspect waar cliënten minder tevreden over zijn is de mate waarin hulpverleners periodiek met hen bespreken of de hulp nog bij hen past. Bij Nehemia Zorg is de cliëntwaardering gemeten met de CQI-instrumenten voor de geestelijke gezondheidszorg (CQI Kortdurende Ambulante GGZ, CQI-Beschermd Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen). De cliënten in kortdurende ambulante zorg waarderen de zorg gemiddeld met


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

een 7,6. Voor het Begeleid Zelfstandig Wonen scoort de cliëntwaardering een 7,8 en het Beschermd Wonen krijgt het rapportcijfer 7,3. Een analyse van de cliëntwaarderingen in de afgelopen jaren laat zien dat deze een licht dalende tendens vertonen. Vooral de waardering voor de bejegening door de behandelaren is afgenomen en ook zijn cliënten minder tevreden over de inspraak bij de keuze van de vorm van behandeling.

5.2 Tevredenheid van ketenpartners Ontmoeting werkt bij de hulpverlening aan cliënten ook samen met andere partnerorganisaties. Onderzocht is wat deze ketenpartners vinden van de samenwerking bij de hulpverlening. Ketenpartners beoordelen de samenwerking met Ontmoeting gemiddeld met een 7,8. Zij zijn vooral tevreden over de vakkennis van de medewerkers van Ontmoeting over hun vakgebied. Van de partners geeft bijna de helft (45%) aan dat er afspraken gemaakt zijn met Ontmoeting over de samenwerking rond de hulpverlening. Bij de overige partners is dit niet het geval of weet men het niet. De uitkomsten van de meting leiden tot verbeteracties. Zo wil Ontmoeting onder andere beter gaan vastleggen met welke organisaties er afspraken zijn gemaakt over cliëntenzorg en dit zal periodiek geëvalueerd en bijgesteld worden.

5.3 Tevredenheid van medewerkers Gemotiveerde en tevredenheid medewerkers zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen leveren van een goede zorg. Daarom zijn de medewerkers van Ontmoeting en Nehemia Zorg in 2013 gevraagd naar hun waardering voor hun werkomstandigheden. Het merendeel van de medewerkers (82%) heeft deelgenomen aan het onderzoek en de gemiddelde tevredenheid scoort een 7,5. Medewerkers zijn voor een zeer groot deel tevreden over de sfeer en gaan met plezier naar hun werk. Zij vinden het vooral belangrijk om zich op hun vakgebied te kunnen blijven ontwikkelen en hechten

daarom veel belang aan de mogelijkheden voor scholing. Het thema veiligheid is een belangrijk issue voor de maatschappelijke opvang. De medewerkers voelen zich over het algemeen veilig op het werk. Niettemin is ruim de helft (61%) vorig jaar geconfronteerd met agressie of intimidatie door cliënten. Dit zijn vormen van psycho-sociale arbeidsbelasting die kunnen leiden tot ziekteverzuim. Een goede opvang en nazorg van medewerkers en het melden van incidenten zijn daarom van groot belang. Bij Nehemia Zorg zijn de medewerkers het minst tevreden over de communicatie in de organisatie. Het gaat daarbij vooral om het werk- en teamoverleg. Ook geven relatief veel medewerkers aan dat sprake is van een hoge werkdruk. De medewerkers zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en deze zijn voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad.

5.4 Onderzoek naar methodisch werken Ontmoeting heeft enige jaren geleden gekozen om voor de hulpverlening gebruik te maken van de methodiek van de Presentie en het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Alle bij de hulpverlening betrokken medewerkers hebben een training doorlopen en voor de organisatie als geheel is een trainer/ opleidingscoördinator aangesteld. In 2013 is door middel van een interne audit bij Ontmoeting onderzocht in hoeverre de methodiek in de praktijk wordt toegepast. Daarvoor zijn gestructureerde interviews gehouden met hulpverleners en leidinggevenden. Uit het onderzoek komt naar voren dat van de methodiek de Presentie het meeste draagvlak heeft. Dit komt vooral tot uiting in de bejegening van de cliënten. Over het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) wordt genuanceerder gedacht. Dit heeft enerzijds te maken met inhoudelijke argumenten en wordt anderzijds veroorzaakt door een niet volledig verlopen implementatie van de methodiek. Mede op basis van het

33

KETENPARTNERS BEOORDELEN DE SAMENWERKING MET ONTMOETING GEMIDDELD MET EEN 7,8.

onderzoek is besloten tot de volgende verbeteringen: het verzorgen voor aanvullende opleiding en training voor nieuwe medewerkers en de leidinggevenden, versterking van de methodische ondersteuning op de locaties, en onderzoeken in hoeverre de methodiek kan worden aangevuld met andere hulpverleningsmethoden.

5.5 Meldingen incidenten Ontmoeting beschikt over een systeem voor het melden van incidenten en calamiteiten in de cliëntenzorg. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als: agressie, sexueel misbruik, medicatiefouten en (bijna)arbeidsongevallen. Door incidenten te melden en te registreren, kunnen preventieve en corrigerende maatregelen worden genomen om zodoende de clientveiligheid – en in veel gevallen ook de veiligheid van medewerkers – te vergroten. In absolute aantallen ligt het aantal gemelde incidenten in 2013 met 121 op het niveau van het voorgaande jaar (2012: 119 incidenten). Wat opvalt is de relatieve toename van het aantal agressie incidenten. Wat mogelijk bijdraagt aan deze toename is dat in de voorgaande jaren alle hulpverleners


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

34

een agressietraining hebben gevolgd, waardoor de bewustwording van agressie over de algehele linie is toegenomen. Ook de toename van de melding van onveilige situaties kan worden toegeschreven aan de toegenomen bewustwording. Een positieve ontwikkeling is dat fouten en afwijkingen in de verstrekking van medicatie vorig jaar zijn afgenomen. Dat geldt ook voor de categorie overige incidenten, waaronder ondermeer incidenten vallen als diefstal en het bezit en/of gebruik van verdovende middelen.

5.6 Beoordelingen externe partijen Een belangrijke graadmeter voor de vraag of de hulpverlening van Ontmoeting voldoet aan de eisen die de samenleving stelt zijn de externe beoordelingen door de certificerende instelling. Ontmoeting heeft daarvoor een contract gesloten met LRQA. Dit bureau heeft vorig jaar twee keer een surveillancebezoek afgelegd: in maart aan het centraal bureau in Houten en de time-outvoorziening in Hummelo, en in september aan het dienstencentrum in Rotterdam. Geconstateerd is dat Ontmoeting voldoet aan de normen en in staat is aan de eisen en verwachtin-

gen van belanghebbende te voldoen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nehemia Zorg is door LRQA gecertificeerd op de normen van het HKZ-schema voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens het bezoek van LRQA in november 2013 is geconstateerd dat Nehemia voldoet aan de normen en dat Nehemia tevens voldoet aan de normen van het Addendum GGZ 2009.

5.7 Klachten Naast het actief meten van de kwaliteit van de hulpverlening worden er ook klachten geregistreerd. Hierbij moet worden meegenomen dat niet alles gemeld wordt en dat het hierbij alleen om negatieve incidenten gaat, omdat positieve reacties niet worden meegenomen. 5.7.1 Cliëntklachten De hoge waardering van cliënten komt ook tot uiting in het geringe aantal klachten van cliënten. Ontmoeting heeft een klachtenregeling bestaande uit een interne klachtenprocedure met de mogelijkheid van extern beroep bij een externe beroepscommissie van Viteria, de Christelijke alliantie voor zorg en participatie. In 2013 zijn er twee schriftelijke klachten

100

80 overige incidenten

60

onveilige situatie medicatiefout

40

agressie 20

0 2011

2012

2013

ingediend. In 2012 waren er geen officiële klachten. De ene klacht had betrekking op het professioneel handelen van twee medewerkers. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek ingesteld en is de cliënt gedeeltelijk in het gelijk gesteld. De cliënt heeft naar aanleiding van de uitspraak geen extern beroep aangetekend. De andere klacht had betrekking op een cliënt die geschorst is. Deze cliënt heeft zijn klacht direct ingediend bij externe beroepscommissie. De externe beroepscommissie heeft, na een uitvoerig onderzoek, de klacht op alle onderdelen ongegrond verklaard. 5.7.2 Donateurklachten In 2013 zijn er 16 klachten geregistreerd. Deze klachten gingen onder andere over verkeerde afschrijvingen van machtigingen, telemarketing en gebeld worden door het callcenter, verkeerde/dubbele postbezorging en de wijze van fondsenwerving. Daarbij zijn er klachten binnengekomen over een artikel wat geplaatst is in de Terdege. Hierdoor hebben twee donateurs hun donateurschap opgezegd. We nemen klachten van donateurs serieus en we streven naar een goede afhandeling en een eventueel vervolg van de klacht.


JUBILEUM PERSONEELSDAG Ontmoeting telt 196 medewerkers en bijna 600 vrijwilligers. In het kader van het 25-jarig jubileum werd de personeelsdag dit jaar gehouden voor beide doelgroepen. Het middaggedeelte was bestemd voor de medewerkers en het avondgedeelte voor medewerkers én vrijwilligers. Hoe kijken medewerkers en vrijwilligers op deze dag terug?

- ‘Positief! Een leuk moment om elkaar als vrijwilligers en medewerkers in een ontspannen omgeving te ontmoeten. Naar de vrijwilligers toe vind ik het een goed signaal om met elkaar een dag te hebben. Daarin laten we zien dat vrijwilligers en personeel naast elkaar staan. Kortom een samenbindend element.’ MEDEWERKER

- ‘De avond vond ik zeer positief. Tijdens het eten werden er goede gesprekken tussen vrijwilligers en medewerkers gevoerd. Het programma was goed doordacht en verrijkend.’ VRIJWILLIGER


36

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 6

HOE VERBETEREN WE DE KWALITEIT VAN DE HULPVERLENING? Hoe we in 2013 hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening.

De managementcyclus van Ontmoeting is in feite een leercyclus. Deze bestaat uit: plannen maken, plannen uitvoeren, checken op de resultaten (wel of niet gehaald), hierop reflecteren (waarom wel of niet gehaald), resultaten borgen en weer nieuwe plannen maken. Hierin is reflecteren de fase van het leren. Het resultaat van het leren is het maken van nieuwe plannen als opmaat naar verbetering. Hierbij is de gehele organisatie betrokken. Een belangrijke rol bij de vaststelling van verbeterplannen is weggelegd voor de twee adviesorganen van de directie: de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Deze reflecteren met de directeurbestuurder over de behaalde resultaten, de uitgevoerde kwaliteitsmetingen en adviseren over de verbeterplannen. Eénmaal per jaar beoordeelt de directie het functioneren van het managementsysteem. In deze zogenaamde ‘directiebeoordeling’ worden de uitkomsten van de ‘reflecties’ samengevat en de verbeteropgaven geformuleerd. Deze worden vervolgens weer meegenomen bij het opstellen van de plannen en doelen voor het daarop volgende jaar.


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

6.1 Adviezen cliëntenraad Een belangrijk bespreekpunt voor de cliëntenraad zijn de uitkomsten van de cliëntwaarderingsonderzoeken geweest. Mede naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de cliëntenraad geadiviseerd om over te gaan tot de instelling van clientvertrouwenspersonen bij Ontmoeting en Nehemia Zorg. Met de cliëntenraad zijn de volgende verbeteracties afgesproken. Voor Ontmoeting: verbetering van de informatieverstrekking naar cliënten, ondermeer over de wijze waarop cliënten een klacht kunnen indienen, invoering van cliëntvertrouwenspersonen waar cliënten terecht kunnen met vragen, en de hulpverleners meer periodiek met de cliënten laten bespreken of de hulpverlening nog bij hen past.

37

drijfveer en de missie van Ontmoeting. Dit krijgt in 2014 verder zijn beslag bij de vaststelling van het strategisch beleid. Dit alles is aan de orde geweest in vier vergaderingen van de cliëntenraad. Daarnaast zijn begin 2013 twee informatie- en trainingsavonden voor de cliëntenraad gehouden.

Voor Nehemia Zorg: verbetering van de informatievoorziening over een aantal aspecten, zoals de bereikbaarheid buiten de openstellingsuren, invoering van een checklist voor behandelaren om hen meer bewust te maken van tijdige bijstelling van het behandelplan, instelling van een cliëntvertrouwenspersoon en de training van medewerkers in het methodisch werken volgens het systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) en de Presentie. Dit laatste moet ook bijdragen aan een betere bejegening van cliënten. Eind 2013 heeft de cliëntenraad positief geadviseerd over het reglement voor de vertrouwenspersonen. Verder heeft de cliëntenraad een aantal keren gesproken over de privacy van cliënten, waaronder ook het gebruik van beeldmateriaal van cliënten. Op initiatief van de cliëntenraad is het beleid aangescherpt. Zo moeten cliënten geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen en dienen zij schriftelijk toestemming te geven. De cliëntenraad wordt daarnaast betrokken bij de beleidsontwikkeling voor de lange termijn. Zo is een aantal keren gesproken over de herformulering van de

DE CLIËNTENRAAD WORDT BETROKKEN BIJ DE BELEIDSONTWIKKELING VOOR DE LANGE TERMIJN.


38

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

DE KOMENDE JAREN VOLTREKKEN ZICH IN NEDERLAND STRUCTURELE VERANDERINGEN IN DE ZORG DIE INGRIJPENDE VERANDERINGEN ZULLEN HEBBEN VOOR DE KWETSBARE MEDEMENSEN.

6.2 Adviezen ondernemingsraad De ondernemingsraad adviseert de directeur-bestuurder over de arbeidsomstandigheden voor de werknemers bij Ontmoeting en Nehemia Zorg en heeft conform de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht op een aantal zaken. Zo zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers voorgelegd aan de OR en heeft deze hierover advies uitgebracht. Speerpunten voor de OR zijn: de evaluatie van het opgeleidingsbeleid en de gehouden POP-gesprekken met medewerkers, het volgen van de incidentmeldingen en de uitvoering van het verzuimbeleid. Een specifiek aandachtspunt bij Nehemia Zorg is de verbetering van de interne communicatie, met name het werkoverleg en individueel overleg. De OR is vorig jaar nauw betrokken geweest bij de opstelling van het roosterbeleid, ter voorbereiding op een nieuw roostersysteem en de overgang van Nehemia Zorg naar de CAO voor de GGZ. De OR heeft daarbij vooral gekeken naar de consequenties voor de medewerkers. Met beide regelingen heeft de OR ingestemd. De OR constateert dat bij de medewerkers behoefte bestaat aan duidelijkheid over de mogelijkheden voor thuiswerken en adviseert om tot beleid te komen voor de gehele organisatie. Verder zijn in de overlegvergaderingen met de directeur-bestuurder de ontwikkelingen op de locaties van Ontmoeting aan de orde geweest en heeft de OR meegedacht met de strategische heroriëntatie van Ontmoeting (Stip 2020).

6.3 Beoordeling managementsysteem door directeur-bestuurder Eind 2013 heeft de directeur-bestuurder een beoordeling van het managementsysteem uitgevoerd. De komende jaren voltrekken zich in Nederland structurele veranderingen in de zorg die ingrijpende veranderingen zullen hebben voor de kwetsbare medemensen waar Ontmoeting en Nehemia Zorg zich op richten.

Daarom is besloten dat de perodieke herijking van het strategisch beleidsplan, die voor 2013 aan de orde was, onvoldoende is en dat een heroriëntatie nodig is. Deze strategische heroriëntatie is in 2013 gestart, waarbij medewerkers en cliëntenraad zijn betrokken. Dit heroriëntatieproces met de naam “Stip 2020” was in 2013 gericht op het opnieuw formuleren van de drijfveer en de missie van de organisatie. Voor 2014 is wat betreft het functioneren van het managementsysteem de aandacht gericht op de volgende activiteiten: Leiderschap: sterkere sturing van de organisatie door directie en management en per kwartaal monitoren van de voortgang, toerusting leidinggevenden op het methodisch werken. Strategie en beleid: uitwerken heroriëntatie “Stip 2020” in een strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2018. Medewerkers: training medewerkers Nehemia Zorg in methodisch werken, analyseren POP-gesprekken in 2013, vaststellen en implementeren vrijwilligersbeleid en analyseren personeelsbeleid. Middelen: intensivering bewaking resultaatsontwikkeling en gerealiseerde productie in 2014, uitvoeren actiepunten uit risico-inventarisatie (bedrijfshulpverlening locaties en continuïteit ICT-voorziening). Processen: borgen van periodieke evaluatie en bijstelling van behandel- en begeleidingsplannen, samen met de cliënt. Kwaliteitsmanagementsysteem: bepalen tegen welke kwaliteitsnormering Ontmoeting en Nehemia Zorg eind 2014/ begin 2015 willen hercertificeren.


ONTMOETINGSTOCHT Bijna 400 wandelaars kwamen op de Ontmoetingstocht af! Verschillende routes konden er worden gelopen: van 5 tot en met 40 kilometer. Ook was er van alles te koop: taarten, cakes, boeken etcetera. In totaal is een bedrag van ruim € 2.000,- opgehaald! Namens onze cliënten bedankt voor een ieders inzet!

‘Bij dezen wil ik u laten weten dat ik afgelopen zaterdag ontzettend genoten heb van de wandeling in en rond Houten. Ik heb de 15 km gelopen en het was een bijzonder mooie afwisselende route. Voor herhaling vatbaar. De route was bijzonder goed aangegeven met de pijlen zodat je de beschrijving er niet eens bij hoefde te hebben. Geweldig!’ BEZOEKER OVER ONTMOETINGSTOCHT


40

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

HOOFDSTUK 7

HOE VERLIEP 2013 FINANCIEEL? Financieel terugkijken op 2013 en financieel vooruitkijken naar 2014

7.1 Toelichting op jaarcijfers 2013 7.1.1 Vergelijking exploitatie 2013 met begroting en vorig jaar Tabel 1: Totale baten 2009-2013 in euro’s x 1.000 Baten

2009

2010

2011

2012

2013

Eigen fondsenwerving

1.542

1.460

1.352

1.565

1.492

AWBZ/ZVW

1.009

1.617

1.597

3.507

3.521

Justitie

1.145

1.323

1.454

1.653

1.746

Gemeenten

3.232

3.089

3.062

3.213

3.541

318

354

513

614

513

7.246

7.843

7.978

10.552

10.813

2012

2013

Overigen Som der baten

Tabel 2: Kosten werving baten 2009 Kosten eigen fondsenwerving Kosten werving subsidies

2010

2011

11,5%

17,4%

22,9%

22,3%

21,6%

2,0%

1,9%

2,0%

1,6%

1,6%

Op grond van het meerjarenoverzicht van de inkomsten over de achterliggende jaren (zie tabel 1), kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. De inkomsten uit fondsenwerving fluctueren rond de € 1,5 miljoen.

2. De stijging in overige inkomsten (subsidies, Justitie en AWBZ) is hoog. AWBZ groeit met ca. 350%, justitie met 52% en inkomsten vanuit gemeenten met 10%. Hieruit blijkt dat de inkomsten van Ontmoeting voor

een groter deel bestaan uit subsidies. 3. Uiteindelijk vormen de baten uit eigen fondsenwerving in 2013 circa 13,8% van de totale baten. Het percentage kosten fondsenwerving in vergelijking met 2012 (22,3%) daalde licht namelijk naar 21,6% (zie tabel 2). 7.1.2 Analyse exploitatie 2013 De totale inkomsten in 2013 waren € 10.813.060 met een totaal aan uitgaven van € 11.178.592. De exploitatie na consolidatie van de diverse jaarrekeningen eindigt met een negatief resultaat van € 365.532. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het negatieve resultaat binnen Nehemia Zorg. Nehemia Zorg is sinds 2011 een onderdeel van Ontmoeting. Tot 2012 heeft Nehemia Zorg haar eigen financiële rapportage gevolgd. In 2013 is de financiële administratie geïntegreerd en halverwege het jaar werd het eerste signaal afgegeven dat er in


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

41

Tabel 3: Toelichting kosten (‘bijlage 3’ van RJ-650) in euro’s x 1.000

Bestemming

Doelstelling Regio zuidwest

Regio oost

Subsidies en bijdragen

0

Afdrachten Aankopen en verwervingen

Beheer en administratie

Werving baten Strategie & Ontw.

Bewustwording

Eigen fondsenw

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

39

138

69

0

37

0

49

454

0

0

0

62

92

195

0

13

362

3.378

2.293

1.025

99

51

87

105

840

7.878

Huisvestingskosten

384

234

283

7

4

0

13

40

965

Kantoor- en algemene kosten

357

447

273

9

8

0

12

174

1.280

51

85

66

2

1

4

8

22

239

4.292

3.098

1.785

248

156

323

138

1.138

11.178

Lasten

Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten

Afschrijving en rente Totaal

de financiële rapportage fouten zaten, hetgeen een fors verlies zou gaan opleveren. Duidelijk werd dat de maandelijkse financiële rapportage niet op orde was. Bij totale controle vanuit Ontmoeting (zorgrapportage in relatie tot financiën) werd halverwege het jaar geconstateerd dat het verschil tussen begroting en realisatie groter bleek te zijn. Belangrijke oorzaken voor het tekort binnen Nehemia Zorg zijn: onderproductie van de zorg en overschrijding van personeelskosten en ICT kosten in het kader van de zorg. Nehemia Zorg is een kleine christelijke zorgaanbieder die zich voorheen richtte op de Maatschappelijke Opvang. Na de erkenning van de functie behandeling is het accent meer gelegd op de Geestelijke Gezondheids-

Nehemia Zorg

2013

zorg. In 2014 zal beleid bepaald worden over de toekomst van Nehemia Zorg. 7.1.3 Analyse balanspositie per 31 december 2013 Eigen vermogen De balans per 31 december 2013 laat een afname in de reserves zien van € 295.000 tot € 1.337.000. Deze daling is hoger dan bedoeld doordat vooral Stichting Nehemia Zorg een fors tekort op de exploitatie liet zien. Het beleid ten aanzien van een continuïteitsreserve is in 2013 niet veranderd. De VFI-norm (maximaal 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie) leidt niet tot realistische uitkomsten omdat de baten fondsenwerving een klein deel van de totale baten

Tabel 4: Bestemmingsfondsen in euro’s Saldo 1 januari 2013 Reserve Aanvaardbare Kosten (Neh.)

Mutatie 2013

Saldo 31 december 2013

254.806

-121.123

133.683

32.301

55.302

87.603

Ontmoetingnetwerken

4.000

-4.000

0

Harderwijk exploitatie

148.578

-759

147.819

Totaal

439.685

-70.580

369.105

Reserve Aanvaardbare Kosten (Ontm.)

uitmaken. Kijkend naar de risico’s van de totale organisatie is de continuïteitsreserve bepaald op 10% van de subsidiebaten van Ontmoeting plus 25% van de baten fondsenwerving kijkend naar de begroting van het komende jaar (2014). Deze bedraagt daardoor per 31 december 2013 € 1.125.000. In 2012 is een bestemmingsreserve gevormd: een projectenreserve. Hierdoor was € 200.000 gereserveerd voor projecten die Ontmoeting uit wil voeren en waarvoor geen of onvoldoende dekking op korte termijn beschikbaar is. In 2013 is € 112.000 besteed. Naast reserves heeft de stichting ook bestemmingsfondsen. Het verloop hiervan is weergegeven in tabel 4. Naar verwachting zal een deel van het geld dat in de bestemmingsfondsen zit in 2014 worden uitgegeven. De reserves aanvaardbare kosten betreffen overschotten op exploitatie van teams die met collectieve middelen (AWBZ/ZVW) zijn gefinancierd; besteding van deze bedragen gebeurt in afstemming met de Zorgkantoren. Het saldo inzake Harderwijk wordt besteed in overleg met de gemeente Harderwijk.


42

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Tabel 5: Personeelskosten Regio zuidwest

Regio oost

Nehemia Zorg

Strategie & Ontw.

Bewustwording

Eigen fondsenw

Werving Subsidies

Beheer & Administr.

Aantal FTE’s

62,00

36,20

16,30

1,20

1,00

1,50

1,40

12,30

131,90

Bruto lonen

2.550.726

1.742.663

718.449

79.299

35.746

59.479

78.991

632.189

5.897.542

Sociale lasten

347.599

244.363

158.356

8.181

4.910

8.406

10.129

81.068

863.012

Pensioenlasten

229.549

153.764

69.296

9.246

3.174

5.516

7.707

61.681

539.933

Overige pers. kosten

250.882

151.905

78.955

2.531

7.452

13.132

8.075

64.626

577.558

3.378.756

2.292.695

1.025.056

99.257

51.282

86.533

104.902

839.564

7.878.045

Tabel 6: Kostenverdeling fondsenwerving, bewustwording en beheer en administratie

Liquiditeit De liquiditeitspositie per balansdatum is verminderd. De verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden ligt op circa 113 procent, terwijl dat het jaar daarvoor nog 133 procent was. 7.1.4 Toelichting kosten (‘bijlage 3’ van RJ-650) in euro’s x 1.000 Tabel 3 “Toelichting kosten (‘bijlage 3’ van RJ-650) in euro’s x 1.000” geeft aan hoe de totale kosten van het jaar 2013 zijn toegerekend. De toerekening van kosten is als volgt: • Personeelskosten: van elke medewerker is op grond van de functie bepaald op welke post de loonkosten worden geboekt. Wanneer het een functie betreft op het centraal bureau, boeken we deze op een van de volgende posten: beheer en administratie, verwerving subsidies, strategie en ontwikkeling, eigen fondsenwerving of bewustwording. In tabel 5 is dit verder gespecificeerd.

Fondsenwerving

Kostensoort

Bewustwording

Beheer & Administratie

Algemeen foldermateriaal

10%

30%

60%

Website

50%

0%

50%

Straatpost

40%

60%

0%

Bedrijfsontmoeting

75%

25%

0%

Voorlichtingen

10%

80%

10%

Wervingsactie donateurs

80%

10%

10%

Centrale acties

20%

30%

50%

• Publiciteit en communicatie: Deze kosten worden zowel voor de doelstelling “bewustwording” als voor de eigen “fondsenwerving” gemaakt. Tevens is een deel aan te merken als kosten beheer en administratie. De toerekening van de kosten staat in tabel 6 (dit betreft alleen die posten die een gemengd karakter hebben): • Overige kosten: Deze volgen altijd de personeelskosten en worden naar rato toegerekend.

7.1.5 Subsidie-inkomsten De subsidies van 2013 ten opzichte van de begroting 2013 en de uitkomsten van 2012 zijn weergegeven in tabel 7. De bedoelde groei in de AWBZ en ZVWbaten en in de baten van gemeente Rotterdam zijn onvoldoende gerealiseerd. Voor een deel betreft dit correcties oudere jaren, voor een ander deel betreft dit het niet realiseren van begrote aantallen zorgprestaties.

Tabel 7: Subsidies overheden en anderen in euro’s Exploitatie 2013 AWBZ en ZVW Subsidies

Begroting 2013

Exploitatie 2012

3.521.313

4.022.521

3.506.863

Ministerie van Justitie

1.745.502

1.697.067

1.653.286

Gemeente Rotterdam

2.947.941

3.094.979

2.653.410

592.968

402.934

560.058

8.807.724

9.217.501

8.373.617

Overige gemeenten


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

7.2 Financieel beleid 7.2.1 Vermogensvorming Het beleid van de stichting is gericht op het versterken van het eigen vermogen; de groei van de organisatie vraagt om een vermogenspositie die als buffer kan fungeren voor tegenvallers. Daarom wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van het kunnen opvangen van de onderkende risico’s binnen het exploitatieoverschot van de begroting van het boekjaar. Het totale eigen vermogen als percentage van het balanstotaal bedraagt per 31 december 2013 31,7% (eind 2012 was dit nog 34,9%). Het bestuur acht het een gezond uitgangspunt wanneer het eigen vermogen minimaal 30% van de balanstotaal is. Daarnaast is het een belangrijke vraag: welke normen zijn er voor het vormen van een continuïteitsreserve? Het bestuur heeft de volgende normen gehanteerd: 10% van de subsidie-inkomsten van Ontmoeting plus 25% van de baten fondsenwerving van Ontmoeting (met als uitgangspunt de begroting voor het komend jaar). Over het jaar 2013 wordt € 20.000 extra toegevoegd. Daarnaast was er een projectenreserve gevormd van € 200.000. Inmiddels zijn diverse projecten opgestart die worden uitgevoerd. In 2013 is qua besteding bijna € 112.000 onttrokken.

7.2.2 Liquiditeit Ontmoeting heeft te maken met schommelingen in de inkomsten uit fondsenwerving. Zo ontvangen we ieder jaar in december circa 30 procent van de jaarlijkse inkomsten. Daarnaast worden subsidies soms onregelmatig uitbetaald. Dat kan een ruim voorschot vooraf zijn, maar soms ook pas na afloop van de subsidieperiode. Om gedurende het jaar aan alle lopende verplichtingen te kunnen voldoen, is een gezonde verhouding tussen kortlopende activa en kortlopende schulden nodig. Deze verhouding dient minimaal 1,0 te zijn. Per 31 december 2013 was deze 1,13 en deze is gedurende het jaar 2013 niet kleiner geweest dan 1,0. Ontmoeting streeft ernaar om niet onder de 1,0 te komen. Uitgangspunt is dat aan het einde van ieder jaar de bedoelde ratio 1,25 is. Voor 2013 is dit uitgangspunt niet behaald – dit hangt samen met het geboekte exploitatietekort. 7.2.3 Normering kosten beheer en administratie De norm is dat de kosten van beheer en administratie niet hoger mogen zijn dan 15% als percentage ten opzichte van de besteding aan de doelstelling. In 2013 bedroeg dit percentage 11,9% en in 2012 10,7%. De reden voor dit relatief lage percentage is dat enkele vacatures later werden opgevuld.

43

7.2.4 Bestedingsratio (totale bestedingen / som der baten) Om inzicht te geven in de mate waarin de baten worden uitgegeven, geven wij in tabel 8 voor enkele jaren aan hoe deze verhouding lag. Een groot deel van de jaarlijkse baten wordt ook werkelijk besteed. Omdat er geen (extra) reserves opgebouwd hoeven te worden zal de bestedingsratio in 2014 naar verwachting bijna 100% bedragen.

7.3 Toelichting op begroting 2014 Voor 2014 verwachten wij circa € 11,3 miljoen beschikbaar te hebben voor de doelstelling. De begroting 2014 geeft op de volgende manier invulling aan de beleidsuitspraken zoals weergegeven in paragraaf 7.2: • vermogensvorming: er is een positief resultaat begroot: de € 173.000 vormt ongeveer 1,5% van de totale baten die voor 2014 zijn begroot; • liquiditeit: globaal evenwicht in investeringen en afschrijvingen; • het percentage kosten beheer en administratie kkomt uit op 13,8% van de kosten besteed aan de doelstelling; • de bestedingsratio is begroot op 98,5%.

Tabel 8: Bestedingsratio 2010

2011

2012

2013

2014 begroting

Baten

7.843

7.978

10.552

10.813

11.387

Lasten

7.815

7.913

10.256

11.178

11.213

99,6%

99,2%

97,2%

103,3%

98,5%

Bestedingsratio


44

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

7.4 Meerjarenbegroting De volgende ontwikkelingen, risico’s en kansen op langere termijn zijn van belang voor de meerjarenbegroting 2014 - 2016: • Uitgangspunt is het strategisch beleidsplan 2011-2015. Neergaande economie: druk op inkomsten vanuit fondsenwerving. Daar staat tegenover dat er enige groei vanuit de achterban mogelijk is. In de begroting 2014 is geen groei in inkomsten uit fondsenwerving opgenomen. • Er is sprake van subsidieonzekerheden en/of –beperkingen bij gemeenten – in hoeverre dit ook de stichting raakt is nog onvoldoende duidelijk. De continuïteitsreserve voorziet in een vangnet. • Ontwikkelingen rond de drie decentralisaties: Begeleiding uit de AWBZ naar de WMO; Jeugdzorg en Participatiewet. De meerjarenbegroting wordt gepresenteerd vanuit het perspectief van de eigen

fondsenwerving. Deze begroting is samen met de jaarbegroting 2014 vastgesteld. Uit deze meerjarenbegroting blijkt dat bij ongewijzigd beleid, er sprake is van tekorten in de jaren 2015 en 2016. De omstandigheden rond economische tegenwind (risico voor opbrengsten fondswerving) en veranderende financieringspatronen in de zorg (vooral per 2015 m.b.t. AWBZ, Jeugdzorg/WMO, Participatiewet enz.) zullen een druk leggen op het resultaat. Sinds het opstellen van de begroting 2014 (december 2013) is er meer duidelijk geworden over de mogelijke gevolgen van de veranderingen in de zorgfinanciering per 1 januari 2015. Zo wordt een aanvankelijke korting op het AWBZ-budget voor begeleiding van 25% teruggebracht naar circa 6% in 2015 en 11% in 2016. Verder worden er door diverse maatregelen bezuinigingen op (personeels)kosten doorgevoerd. De mogelijke tekorten (berekend bij onveranderd beleid) zoals genoemd in tabel 9 zullen daarom naar verwachting lager uitvallen.

7.5 Risicobeheersing Binnen de stichting staan we voortdurend stil bij de afweging van risico’s en kansen. In een sterk veranderende omgeving is dit een absolute voorwaarde om te overleven en om te kunnen groeien. Er is al gewezen op het omgaan met risico’s voor de langere termijn. Bij het opstellen van de begroting wordt jaarlijks een risicoanalyse gemaakt, met daarbij een inventarisatie van de mogelijkheden wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Omdat de subsidies van overheden zijn gegroeid, is een risicoanalyse per subsidie opgesteld. Op grond daarvan kunnen we stellen dat een groot deel van de subsidies een duidelijk structureel karakter heeft. De transitie van AWBZ-begeleiding naar de WMO leidt tot een andere wijze van zorgfinanciering. Omdat de betrokken gemeenten bestuurlijk willen aanbesteden en daarmee aan cliënten continuïteit van zorg willen bieden is het risico van wegvallen van bestaande subsidies klein.

Tabel 9: Meerjarenraming 2014-2016 2014 begroting

2015 begroting

2016 begroting

Baten fondsenwerving

1.450.000

1.450.000

1.450.000

Kosten fondsenwerving

-291.000

-297.000

-303.000

Bewustwording

-142.000

-145.000

-148.000

Regio zuidwest

-230.000

-534.000

-534.000

Regio oost

-405.000

-483.000

-386.000

77.000

-79.000

-79.000

-212.000

-215.000

-219.000

-74.000

p.m.

p.m.

173.000

-303.000

-219.000

Nehemia Zorg Strategisch Beleid Projecten Saldo


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

VERANTWOORDINGSVERKLARING CBF

45

In de Verantwoordingsverklaring 2013 legt het bestuur verantwoording af over de drie hoofdprincipes: 1. Optimaal toezicht houden versus besturen/uitvoeren. 2. Optimale besteding van middelen. 3. Optimale relaties met belanghebbenden. Toezicht op bestuur en uitvoering Stichting Ontmoeting heeft een raad van toezicht die integraal toezicht houdt op de algemene gang van zaken en de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeurbestuurder, volgens de bepalingen van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De taken en verantwoordelijkheden rondom besturen, toezicht houden en verantwoorden zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Hierbij speelt het jaarverslag met daarin de jaarrekening een belangrijke rol. De directeurbestuurder en de managers geven leiding aan de medewerkers van Ontmoeting om het door het bestuur vastgestelde beleid uit te voeren. Het strategisch beleidsplan, het jaarplan en de begroting zijn hiervoor het uitgangspunt. Per maand komt managementinformatie beschikbaar vanuit de Centrale Dienst te Houten; andere (meer gedetailleerde) stuurinformatie wordt ontleend aan het real-time cliëntregistratiesysteem Regas. Mede vanuit de (interne en externe) controle rapportages wordt de PDCA-cyclus permanent gebruikt. Optimale besteding van middelen Binnen Ontmoeting is het besef prominent aanwezig dat we omgaan met middelen die vanuit de achterban (of door de overheid) beschikbaar worden gesteld. Deze middelen zijn onder andere bijeengebracht door de inzet van vele vrijwillige krachten. Deze middelen moeten daarom efficiënt en effectief worden besteed. Daarom hanteren we de regel dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25% van de baten mogen bedragen. Verder houden we de kosten van de ondersteunende diensten (kosten van beheer en administratie) beperkt door ze te koppelen aan de bestedingen aan de doelstelling; deze kosten mogen maximaal 15% bedragen – dit is inclusief kosten verwerving subsidies. Tenslotte streeft Ontmoeting naar de opbouw van een vrij besteedbaar eigen vermogen. Dit is in 2013 gerealiseerd. De bestedingsratio bedraagt bij voorkeur ongeveer 98%. Goede relatie met belanghebbenden Ontmoeting heeft zeer diverse relaties binnen en buiten het werkveld. Op hoofdlijnen onderscheiden we de volgende belanghebbenden: • (potentiële) hulpvragers (CR); • partners (in de keten); • subsidieverstrekkers zoals Zorgkantoren, Ministeries en gemeenten • donateurs: particulieren, bedrijven, scholen, kerken, verenigingen en comitéleden. • Medewerkers (OR) en vrijwilligers. Ontmoeting onderhoudt op verschillende manieren en met een breed en doelgroepgericht pakket aan middelen het contact met deze belanghebbenden. Het gaat daarbij om het (interne) intranet Ontmoetingplein, de (externe) website, diverse periodieken, telefonische bereikbaarheid enz. Ook worden periodieke overleggen gepland met groepen belanghebbenden. Bovendien wordt periodiek individueel overleg gepleegd met alle externe financiers zoals Zorgkantoren, Ministeries en gemeenten.

w.g.

Drs. G. Nieuwenhuis Voorzitter raad van toezicht Houten, 23 april 2014


46

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

JAARREKENING 2013 1. Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Alle bedragen in € ACTIVA

Ref.

31-12-13

31-12-12

Immateriële vaste activa Bedrijfsmiddelen

Ref.

31-12-13

31-12-12

Reserves en fondsen 1

0

3.298

Materiële vaste activa

Reserves - continuïteitsreserve

Direct in gebruik voor de doelstelling

2.658.107

Bedrijfsmiddelen 2

2.684.434

82.727

40.045

2.740.834

2.724.479

1.125.000

1.105.000

- projectenreserve

88.281

200.000

- overige reserves

123.384

326.661

1.336.665

1.631.661

369.105

439.685

1.705.770

2.071.346

6 Fondsen - bestemmingsfondsen

Voorraden Bedrijfsvoorraden

3

11.637

16.922

Vorderingen

4

988.827

978.899

Liquide middelen

5

1.638.024

2.206.687

Totaal activa

PASSIVA

5.379.322

5.930.285

Voorzieningen

7

464.541

506.116

Langlopende schulden

8

878.813

941.213

Kortlopende schulden

9

2.330.198

2.411.610

5.379.322

5.930.285

Totaal passiva


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

47

2. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013 Alle bedragen in â‚Ź Baten

Ref.

2014

2013

Begroting

Exploitatie

2012 Begroting

Exploitatie

Baten uit eigen fondswerving

10

1.450.000

1.492.166

1.478.000

1.565.046

Subsidies overheden en anderen/AWBZ

11

9.435.715

8.807.724

9.217.501

8.373.617

Rentebaten

12

15.643

22.791

15.600

26.602

Overige baten

13

485.520

490.379

621.965

586.828

11.386.878

10.813.060

11.333.066

10.552.093

Regio zuidwest

4.348.704

4.292.542

4.385.567

3.879.261

Regio oost

3.023.358

3.097.763

3.092.919

2.929.184

Nehemia Zorg

1.661.855

1.784.733

1.663.145

1.688.149

304.413

247.741

263.781

171.134

Som der baten Bestedingen aan doelstelling

Strategie & Ontwikkeling Bewustwording

150.311

156.401

169.057

164.324

9.488.641

9.579.180

9.574.469

8.832.052

Werving baten Kosten eigen fondswerving

14

271.485

322.587

253.799

348.738

Kosten verkrijgen subsidies overheden

15

139.260

138.470

137.790

133.191

410.745

461.057

391.589

481.929

Kosten beheer en administratie

16

1.314.115

1.138.355

1.225.003

941.531

11.213.501

11.178.592

11.191.061

10.255.512

173.377

-365.532

142.005

296.581

0

-111.719

0

200.000

- continuĂŻteitsreserve

18.625

20.000

0

1.105.000

- bestemmingsfondsen

-41.630

-70.580

0

76.577

Som der lasten Resultaat Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan: - projectenreserve

- overige reserves

196.382

-203.233

142.005

-1.084.996

Totaal

173.377

-365.532

142.005

296.581


48

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (opgesteld volgens de indirecte methode) Alle bedragen in â‚Ź Kasstroom uit operationele activiteiten

2013

Exploitatieresultaat

2012 -365.532

296.581

Aanpassingen voor: Afschrijving vaste activa

182.472

186.136

Toevoeging aan voorzieningen

-41.575

118.453 140.897

304.589

Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden (excl. Bankkred.)

5.285

3.842

-9.928

-22.339

-92.387

471.908

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-97.030

453.411

-321.665

1.054.581

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Vaste activa van Nehemia per 1 januari 2012 Investeringen in materiĂŤle vaste activa

0

312.934

195.530

326.396

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-195.530

-639.330

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

62.400

62.900

Toename beslag op bankkrediet

-10.932

-48.047

Nehemia per 1 januari 2012 (eigen vermogen)

0

-518.556

Nehemia per 1 januari 2012 (langlopende schuld)

0

-13.613

Nehemia per 1 januari 2012 (voorziening)

0

-183.934

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Aansluiting liquide middelen

-51.468

701.250

-568.663

1.116.501

2013

2012

2.206.687

1.090.186

-568.663

1.116.501

1.638.024

2.206.687

Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar liquide middelen

Saldo per 31 december


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

49

4. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling Consolidatie vindt plaats aan de hand van de integrale methode. Hierbij worden de activa en passiva en de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting opgenomen. In de consolidatie zijn de volgende stichtingen opgenomen: Statutaire naam Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Beheer Stichting Ontmoeting Fondsenwerving Stichting Ontmoeting Activerium Stichting Nehemia Beheer Stichting Nehemia Zorg Stichting Nehemia Begeleid Wonen

Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de “Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen”. Bij de verslaggeving over het boekjaar is gebruik gemaakt van de Richtlijn RJ-650. Alle bedragen in de jaarrekening luiden in euro’s. Kasstroomoverzicht Dit overizcht is opgesteld volgens de indirecte methode. Waardering balansposten Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten, onder aftrek van jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. Materiële vaste activa Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. Activa waarbij een WOZ-beschikking is afgegeven worden afgeschreven tot de

Vestigingsplaats Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Heerhugowaard Heerhugowaard Heerhugowaard

Doelstelling Hulp aan dak- en thuislozen Beheren onroerend goed Fondsenwerving; steun Ontmoeting; bewustwording Beheren onroerend goed; faciliteren Ontmoeting Beheren onroerend goed Psychiatrische hulpverlening Beheren onroerend goed

WOZ-waarde is bereikt. Op activa waarvan de boekwaarde lager is dan de WOZ-waarde wordt niet langer afgeschreven. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van een bedrag voor incourantheid, voorzover daar aanleiding toe bestaat. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde inclusief transactiekosten (indien materieel) en de vervolgwaardering tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC / DBC-zorgproduct indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC’s /

DBC- zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de (eventuele) voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Het is daarbij waarschijnlijk dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is. De omvang moet op betrouwbare wijze te schatten zijn. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Om de lasten van groot onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren wordt voor deze uitgaven een voorziening gevormd. Langlopende schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd worden tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de


50

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan. Overige Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. Resultaatbepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De kosten van beheer en administratie worden bepaald door de toerekening van de kosten van de Centrale Dienst van St. Ontmoeting. Deze toerekening gebeurt naar rato van de personele bezetting. Financiële instrumenten Voor langlopende leningen met een variabele rente, wordt het risico van stijging van de rente afgedekt middels een interest rate swap. De interest rate swap wordt gewaardeerd onder kostprijshedge-accounting. Dit houdt in dat de

interest rate swap wordt gewaardeerd op kostprijs zolang geen ongedekte posities worden ingenomen met afgesloten interest rate swap-overeenkomsten, De netto-kasstroom die resulteert uit de combinatie van de lening met variabele rente en een interest rate swap is vergelijkbaar met een vastrentende lening, die ook tegen kostprijs wordt gewaardeerd. Een eventueel lagere reële waarde wordt niet in  de winst-en-verliesrekening verwerkt. De reële waarde wordt vastgesteld volgens de marked-to-market methodiek, waarbij als waarde geldt de middenkoers tussen de interbancaire bied- en laatprijs. Deze waarde wordt opgegeven door de bank.


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

51

5. Toelichting op de geconsolideerde balans Alle bedragen in € 1. Immateriële vaste activa

2. Materiële vaste activa

Benodigd voor de bedrijfsvoering

Direct in gebruik voor doelstelling

Benodigd voor de bedrijfsvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde

69.089

3.853.847

98.861

3.952.708

-65.791

-1.169.413

-58.817

-1.228.230

3.298

2.684.434

40.044

2.724.478

Nehemia-stichtingen per 1 januari 2013

0

0

0

0

Investeringen

0

118.447

77.083

195.530

Afschrijvingen

-3.298

-144.774

-34.400

-179.174

Totaal

-3.298

-26.327

42.683

16.356

69.089

3.972.294

175.944

4.148.238

-69.089

-1.314.187

-93.217

-1.407.404

0

2.658.107

82.727

2.740.834

33,33%

20-33,33%

0-33,33%

Afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2013

Mutaties in 2013

Stand per 31 december 2013 Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013

Afschrijvingspercentages

Toelichting: Een deel van de panden is ten behoeve van de Rabobank Noord-Veluwe bezwaard met een hypothecaire inschrijving van € 1.800.000 (plus € 550.000 wegens dekking rente en kosten). De gebouwen en terreinen die in bezit zijn van de stichting kennen de volgende waarderingen: Dienstencentrum

Woonwerkcentrum

Onderhandse verkoopw. (tax. dec. 2013)

370.000

726.000

648.213

onbekend

1.744.213

Verzekerde waarde (1 januari 2014)

932.200

1.910.400

1.843.300

1.765.000

6.450.900

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2013)

472.000

1.327.000

1.640.000

578.000

4.017.000

Boekwaarde per 31 december 2013

185.008

348.301

1.461.196

247.986

2.242.491

Activerium

Nehemia

Totaal


52

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

3. Voorraden

31-12-13

31-12-12

Voorraad materialen e.d. t.b.v. arbeidstraining (doelstelling)

8.965

12.182

Artikelen ten behoeve van comites, scholen e.d. (t.b.v. bedrijfsvoering)

2.672

4.740

11.637

16.922

4. Vorderingen 2013 Debiteuren

2012 177.664

103.783

Subsidies AWBZ financieringstekort

141.423

65.628

Ministerie van Justitie e.a.

39.954

103.668 485.087

601.677

Fondsenwerving Te ontvangen van kerken, comités en scholen

41.322

43.441

Nalatenschappen

85.850

0

8.501

11.250

Te ontvangen van fondsen

135.673

54.691

Overigen Vooruitbetaalde kosten

91.689

63.393

Waarborgsommen

12.295

13.390

Diversen

86.419

141.965 190.403

218.748

988.827

978.899

5. Liquide middelen

31-12-13

31-12-12

Kassen / kruisposten

11.887

11.767

1.626.137

2.194.920

2.206.687

1.090.186

Banken

Toelichting: Bij de Van Lanschot Bankiers is een rekening-courant krediet beschikbaar van € 100.000. Per balansdatum werd dit voor € 48.047 gebruikt (zie de kortlopende schulden); zekerheden zijn niet gesteld. Er zijn bankgaranties afgegeven tot € 23.212. Als zekerheid voor schulden aan de Rabobank Noord-Veluwe geldt een hypothecaire inschrijving op panden: zie leningen.


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

6. Reserves en fondsen Continuïteitsreserve

01-01-13

correcties

resultaat 2013

53

31-12-13

1.105.000

20.000

1.125.000

Projectenreserve

200.000

-111.719

88.281

Overige reserves

326.661

-45

-203.232

123.384

1.631.661

-45

-294.951

1.336.665

Totaal

In 2012 wordt een continuïteitsreserve gevormd voor de voortgang van de hulpverlening zoals die door Stichting Ontmoeting wordt gegeven. Deze is bepaald op 10% van de begrote subsidies in het komende jaar plus 25% van de begrote baten fondsenwerving. In 2012 is ook een projectenreserve gevormd. Dit geld is bestemd voor projecten in het kader van de doelstelling die eerder of extra worden uitgevoerd ten opzichte van de begroting. In 2013 zijn hiermee de heroriëntatie en de projecten in Dordrecht betaald. Bestemmingsfondsen

01-01-13

toevoeging

besteding

31-12-13

Nehemia Zorg

Reserve aanvaardbare kosten

254.806

0

-121.123

133.683

Regio zuidwest

Reserve aanvaardbare kosten

32.301

55.302

0

87.603

Regio oost

Harderwijk exploitatie

148.578

0

-759

147.819

Ontmoetingnetwerken

4.000

0

-4.000

0

439.685

55.302

-125.882

369.105

Reserve aanvaardbare kosten (AWBZ) De reserve m.b.t. Nehemia is in 2013 gedaald omdat het exploitatietekort ten laste van deze reserve kwam. In 2013 had de locatie Hoek van Holland (en team woonbegeleiding) een exploitatie-overschot doordat de opbrengsten uit de AWBZ stegen en door een positief verschil uit 2011 en 2012. Dit overschot is gereserveerd; besteding vind plaats na afstemming met het Zorgkantoor. Harderwijk exploitatie In 2013 had deze locatie geen exploitatieoverschot meer. Het saldo uit voorgaande jaren zal in de komende jaren in overleg met de Gemeente Harderwijk worden besteed. Ontmoetingnetwerken Het in 2012 ontvangen bedrag is in 2013 besteed.


54

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

7. Voorzieningen

Stand per 01-01-13

Dotatie

Onttrekking

Stand per 31-12-13

Voorziening groot onderhoud Rotterdam

50.000

7.992

-53.894

4.098

Epe (WWC)

144.636

22.644

-1.671

165.609

10.292

5.148

15.440

211.151

0

211.151

416.079

35.784

Epe (Activerium) Heerhugowaard (Nehemia)

-55.565

396.298

Toelichting: Begin 2012 zijn lange termijn onderhoudsrapporten opgesteld. De dotaties aan de voorziening worden op deze rapporten gebaseerd, rekenend met een onderhoudscyclus van 20 jaar. Uitgestelde beloningen Loonkosten voorm werkz personeel

78.459

46.949

-68.743

56.665

Jubileumuitkeringen

11.578

0

0

11.578

506.116

82.733

-124.308

464.541

Totaal voorzieningen

8. Langlopende schulden Saldo per 1 januari Bij: Van Nehemia per 1 januari 2012 Aflossingen Saldo per 31 december

2013

2012 941.213

990.500

0

13.613

-62.400

-62.900

878.813

941.213

Een lening is aangegaan bij de Rabobank Noord-Veluwe. De hoofdsom bedraagt € 1.239.600; looptijd is circa 20 jaar. De maandelijkse aflossing van € 5.200 wordt achteraf voldaan. Het rentepercentage is vastgesteld op 4,52% en is vast (via een renteruil) tot 1 augustus 2018. De opslag voor debiteurenrisico bedraagt (onveranderd) 1,30%. Als gevolg van veranderingen in de rentestand heeft het rentecontract per balansdatum een negatieve waarde van € 131.576 (vorig jaar € 176.685). Op grond van de toepasselijke waarderingsgrondslagen wordt dit bedra g niet in de jaarrekening verwerkt. Als zekerheid voor deze lening is hypothecaire inschrijving gegeven op de panden van de Ontmoeting-stichtingen namelijk: ‘s-Gravendijkwal 95 te Rotterdam. Heerderweg 47, 49 en 49B te Epe. Heerderweg 49A te Epe (Activerium).

eigendom van Stichting Ontmoeting Beheer. eigendom van Stichting Ontmoeting Beheer. eigendom van Stichting Ontmoeting Activerium.

De hypothecaire inschrijving bedraagt in totaal € 2.350.000 (€ 1.800.000 plus rente en kosten). Hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van de Rabobank zijn: Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Beheer Stichting Ontmoeting Fondsenwerving Stichting Ontmoeting Activerium Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 2.


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

9. Kortlopende schulden

31-12-13

55

31-12-12

Kortlopende schulden Crediteuren

210.978

236.058

Bankkrediet

58.979

48.047

386.504

377.028

Omzetbelasting

65.436

15.184

Pensioenlasten

68.110

137.470

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

62.400

62.900

9.907

21.796

Te betalen aan subsidieverstrekkers

416.375

430.182

Overige schulden

618.650

616.669

1.897.339

1.945.334

Loonheffingen en premies sociale verzekeringen

Financieringsoverschot AWBZ

Subtotaal kortlopende schulden

Overlopende passiva Vakantiegeld

257.196

244.444

Vakantieuren en overuren

158.088

174.913 415.284

Vooruitontvangen subsidie Waarborgsommen

Subtotaal overlopende passiva

Totaal

419.357

0

30.000

17.575

16.919 17.575

46.919

432.859

466.276

2.330.198

2.411.610

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurverplichtingen per jaar (circa) 678.000 Leaseverplichtingen per jaar (circa) 17.000 Bankgaranties 23.212 De comitĂŠs van de stichting dragen bij aan de inkomsten. Op de balans zijn die inkomsten opgenomen die tot 1 februari van het nieuwe jaar ontvangen zijn en betrekking hebben op het afgelopen jaar. Ook na die datum komen nog bedragen binnen die betrekking hebben op het afgesloten boekjaar.


56

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

6. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Alle bedragen in € 10. Baten uit eigen fondsenwerving

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Begroting 2013

Exploitatie 2012

Contributies, donaties, giften en schenkingen Donaties en giften

1.450.000

1.392.444

1.478.000

1.482.009

Sponsoring (giften in natura)

0

6.649

0

3.820

Nalatenschappen / legaten

0

93.073

0

79.217

1.450.000

1.492.166

1.478.000

1.565.046

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Toelichting: Van de ontvangen baten heeft een deel een specifieke (door de gever bepaalde) bestemming; in 2013 betrof dit in totaal € 61.970. Dit is geheel in 2013 besteed. 11. Subsidies overheden en anderen

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Begroting 2013

Exploitatie 2012

Wettelijk budget (AWBZ incl PGB en ZVW)

3.987.818

3.521.313

4.022.521

3.506.863

Subsidies Ministerie van Justitie

1.712.008

1.745.502

1.697.067

1.653.286

Gemeente Rotterdam

3.115.298

2.947.941

3.094.979

2.653.410

620.591

592.968

402.934

560.058

9.435.715

8.807.724

9.217.501

8.373.617

Overige gemeenten Totaal 12. Rentebaten Totaal rentebaten spaargelden

Begroting 2014 15.643

Exploitatie 2013 22.791

Begroting 2013 15.600

Exploitatie 2012 26.602

13. Overige baten Totaal eigen bijdragen cliënten / diversen

Begroting 2014 485.520

Exploitatie 2013 490.379

Begroting 2013 621.965

Exploitatie 2012 586.828


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

14. Kosten eigen fondsenwerving

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Begroting 2013

57

Exploitatie 2012

Bruto lonen

69.989

59.479

66.234

63.839

Sociale lasten

11.417

8.406

9.744

8.996

Pensioenpremies

6.609

5.516

6.460

5.813

Overige personeelskosten

7.529

13.132

8.071

14.874

95.544

86.533

90.509

93.522

15.585

37.240

9.486

68.947

0

-523

0

0

Totaal personeelskosten

111.129

123.250

99.995

162.469

MateriĂŤle kosten

160.356

199.337

153.804

186.269

Totaal

271.485

322.587

253.799

348.738

In % van baten uit eigen fondsenwerving

18,72%

21,62%

17,17%

22,28%

Personeel niet in loondienst Ontvangen ziekengeld

15. Kosten verkrijgen subsidies overheden Personeelskosten

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Begroting 2013

Exploitatie 2012

105.500

104.902

104.380

100.903

Huisvestingskosten

12.660

12.588

12.530

12.108

Kantoorkosten

12.660

12.588

12.530

12.108

8.440

8.392

8.350

8.072

139.260

138.470

137.790

133.191

1,48%

1,57%

1,49%

1,59%

Afschrijving en rente Totaal

In % van baten uit subsidies


58

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

16. Kosten beheer en administratie Personeelskosten

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Begroting 2013

Exploitatie 2012

1.105.060

944.465

1.068.889

739.342

61.685

52.717

57.649

50.665

286.630

279.643

236.255

284.715

1.453.375

1.276.825

1.362.793

1.074.722

-139.260

-138.470

-137.790

-133.191

1.314.115

1.138.355

1.225.003

941.531

In % van kosten besteed aan de doelstelling

13,85%

11,88%

12,79%

10,66%

Bestedingsratio: Totale lasten / totale baten

98,48%

103,38%

98,75%

97,19%

Bestedingsratio: doelbestedingen/Som der lasten

84,62%

85,69%

85,55%

86,12%

Huisvestingskosten Kantoorkosten Subtotaal Waarvan toe te rekenen aan verwerving subsidies Totaal

De bestedingen aan de doelstelling worden nader uitgewerkt: bijlage 4: Toelichting lastenverdeling.

Personeelssterkte: (zie bijlage 3)

Begroting 2014

Exploitatie 2013

Begroting 2013

Exploitatie 2012

Regio zuidwest

63,1

62,0

66,3

59,0

Regio oost

39,8

36,2

42,3

36,6

Nehemia Zorg

15,3

16,3

16,5

13,0

Strategie en Ontwikkeling

2,2

1,2

1,4

1,5

Bewustwording

1,1

1,0

1,0

0,9

Eigen fondsenwerving

1,7

1,5

1,5

2,1

Werving subsidies

1,4

1,4

1,5

1,3

13,5

12,3

14,4

12,8

138,1

131,9

144,9

127,2

Beheer en administratie Totaal


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

59

Bezoldiging en financiële relaties met bestuurders en toezichthouders Naam

E. van Hell

Functie

directeur-bestuurder

Dienstverband

Bezoldiging

Aard (looptijd)

Jaarinkomen

onbepaald uren

38

part-time percentage

100

periode

1/1-31/12

bruto loon/salaris

84.169

vakantiegeld

6.708

eindejaarsuitkering

7.517

variabel jaarinkomen

0 98.394

Totaal

SV lasten (wg deel)

8.434

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

0

Pensioenlasten (wg deel)

11.194

Overige beloningen op termijn

0

Uitkeringen beëindiging dienstverband

0

Totaal bezoldiging 2013

118.022

Totaal bezoldiging 2012

116.864

De Raad van Toezicht heeft de beloning van de bestuurder in overeenstemming met de zwaarte van de functie vastgesteld. Dit is schaal C van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) die overeen komt met functiegroep G in de (VFI) Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Het jaarinkomen van de directeurbestuurder blijft binnen de grens volgens de VFI-beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor deze beloning verwijzen wij naar het jaarverslag. Aan de directeurbestuurder zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Bezoldiging toezichthouders De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2013 is als volgt: Naam

Functie

Bezoldiging

H. Akkerman

Lid RvT

2.637

G.B. van Delft

Lid RvT

2.637

G. Nieuwenhuis

Voorzitter RvT

3.955

J.W. Keuken

Lid RvT

2.637

W.K. Petersen

Lid RvT

2.637

G.C. Verhoeks

Lid RvT

3.955

Toelichting: De brutobeloning bedraagt € 2.637 per volledig jaar met een toeslag van 50% voor de voorzitter. De heer Verhoeks ontving een extra vergoeding wegens deelname aan commissiewerk.


60

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Honoraria accountant 2013 De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1

Controle van de jaarrekening

24.412

2

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)

24.533

3

Fiscale advisering

0

4

Niet-controlediensten

0

Totaal honoraria accountant

48.945

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 1

Functionaris (directeurbestuurder)

E. van Hell

2

In dienst vanaf

3

In dienst tot

n.v.t.

4

Deeltijdfactor

100%

5

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

6

Winstdelingen en bonusbetalingen

7

Totaal beloning (5 en 6)

9

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

10

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in â‚Ź)

11

Uitkeringen in verband met beĂŤindiging van het dienstverband (in â‚Ź)

1-nov.-94

98.394 0 98.394 0 11.194 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11) 2013

118.022

12

116.864

Totaal bezoldiging 2012


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

61

In het kader van de WNT luidt de beloning van de Raad van Toezicht: 1

Functionaris (functienaam)

H. Akkerman G.B. van Delft J.W. Keuken W.K. Petersen

G. Nieuwenhuis G.C. Verhoeks

2

In dienst vanaf (datum)

2008/2011

2008/2010

3

In dienst tot (datum)

n.v.t.

n.v.t.

4

Deeltijdfactor (percentage)

n.v.t.

n.v.t.

5

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

2.637

3.955

6

Winstdelingen en bonusbetalingen

-

-

7

Totaal beloning (5 en 6)

2.637

3.955

8

Werkgeversbijdrage sociale lasten

204

307

9

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

-

-

10

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

-

-

11

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

-

-

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11) 2013

2.841

4.262

12

2.844

4.267

Totaal bezoldiging 2012

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.


62

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Overige gegevens

1. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die hier vermelding behoeven.

2. Resultaatbestemming en vaststelling jaarrekening De bestemming van het resultaat van 2013 is als volgt verwerkt: Bestemmingsfondsen Nehemia Zorg

Reserve Aanvaardbare Kosten

-121.123

Regio zuidwest

Reserve Aanvaardbare Kosten

55.302

Regio oost

Harderwijk exploitatie

-759

Ontmoetingnetwerken

-4.000 -70.580

projectenreserve continu誰teitsreserve overige reserves

-111.719 20.000 -203.232 -294.951

Totaal

-365.531

De jaarrekening is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in de vergadering van 23 april 2014. De jaarrekening is op basis daarvan door de bestuurder vastgesteld op 24 april 2014. w.g. w.g. _________________________________________________ E. van Hell G. Nieuwenhuis directeurbestuurder voorzitter Raad van Toezicht


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

3. Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP heeft een controleverklaring bij deze cijfers afgegeven.

63


64

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Bijlage 1

65

Overzicht (im)materiële vaste activa

Alle bedragen in € Aanschafwaarde 01-01

Investering 2013

Afschrijvingen t/m 2012

Afschrijvingen 2013

Boekwaarde 31-12-2013

Immateriele vaste activa Benodigd voor de bedrijfsvoering: Wervingscampagnes

69.089

0

65.791

3.298

0

Totaal

69.089

0

65.791

3.298

0

98.861

77.083

58.817

34.400

82.727

98.861

77.083

58.817

34.400

82.727

Terreinen en panden R’dam

416.607

0

234.206

0

182.401

Installaties R’dam (Beheer)

3.365

0

84

0

3.281

268.118

64.568

123.239

50.805

158.642

688.090

64.568

357.529

50.805

344.324

633.529

0

285.564

337

347.628

1.530.909

0

78.308

0

1.452.601

35.126

0

23.524

3.007

8.595

202.197

32.555

135.786

26.766

72.200

2.401.761

32.555

523.182

30.110

1.881.024

359.475

-

113.859

-

245.616

Inventarissen

11.610

-

7.718

1.522

2.370

Inventarissen e.d. (Dreef)

97.509

8.193

31.211

32.402

42.089

151.869

5.804

9.283

24.073

124.317

22.088

7.304

5.917

5.336

18.139

642.551

21.301

167.988

63.333

432.531

1.028

0

274

526

228

Totaal

3.733.430

118.424

1.048.973

144.774

2.658.107

Totaal materiële vaste activa

3.832.291

195.507

1.107.790

179.174

2.740.834

Materiele vaste activa Benodigd voor de bedrijfsvoering: Inventaris e.d. Centraal Bureau

Direct in gebruik voor de doelstelling:

Regio zuidwest

Installaties en inventarissen (totaal)

Regio oost Terreinen en panden WWC Epe Terreinen en panden Activerium Epe Inventaris e.d. Activerium Epe Installaties en inventarissen (totaal)

Nehemia Zorg Terreinen en panden HHW

Verbouwing/invent Hortensialaan Verbouwing/invent Carré

Inventaris Strategie & Ontwikkeling


66

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Bijlage 2

Overzicht langlopende schulden per 31 december 2013

Aflossingsbedrag 2013

20 jaar

865.200

14 jaar

553.200

5,82%

lineair

hypotheek

62.400

Stichting Rotterdam

01-04-97

onderhands

13.613

onbepaald

13.613

onbepaald

13.613

0

nvt

geen

0

Bijlage 3

Aflossingswijze

Totale looptijd

Soort lening

Gestelde zekerheid

Rentepercentage

1.239.600

Resterende looptijd

onderhands

Restschuld 31-12-12

08-12-08

Datum storting

Rabobank NoordVeluwe

Lening

Restschuld over 5 jaar

Oorspronkelijk bedrag

Alle bedragen in €

Specificatie personeelskosten

Alle bedragen in € Regio zuidwest

Regio oost

Nehemia Zorg

Strategie & Ontw.

Bewustwording

Eigen fondsenw

Werving Subsidies

Beheer & Administr.

Totaal

Aantal FTE’s

62,00

36,20

16,30

1,20

1,00

1,50

1,40

12,30

131,90

Bruto lonen

2.550.726

1.742.663

718.449

79.299

35.746

59.479

78.991

632.189

5.897.542

Sociale lasten

347.599

244.363

158.356

8.181

4.910

8.406

10.129

81.068

863.012

Pensioenlasten

229.549

153.764

69.296

9.246

3.174

5.516

7.707

61.681

539.933

Overige pers. kosten

250.882

151.905

78.955

2.531

7.452

13.132

8.075

64.626

577.558

3.378.756

2.292.695

1.025.056

99.257

51.282

86.533

104.902

839.564

7.878.045

Totaal


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Bijlage 4

67

Toelichting lastenverdeling (bijlage 3 van RJ-650) (in euro’s * 1.000)

Alle bedragen in â‚Ź Bestemming

Lasten

Doelstelling

Regio zuidwest

Regio oost

Werving baten

Nehemia Zorg

Strategie & Ontw.

Bewustwording

Beheer en administratie

Eigen fondsenw

Subsidies

2013

Subsidies en bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aankopen en verwervingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

39

138

69

0

37

0

49

454

0

0

0

62

92

195

0

13

362

3.378

2.293

1.025

99

51

87

105

840

7.878

Huisvestingskosten

384

234

283

7

4

0

13

40

965

Kantoor- en algemene kosten

357

447

273

9

8

0

12

174

1.280

51

85

66

2

1

4

8

22

239

4.292

3.098

1.785

248

156

323

138

1.138

11.178

Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten

Afschrijving en rente Totaal

Kostenverdeling fondsenwerving, bewustwording en administratie Fondsenwerving

Bewustwording

Beheer & Adm.

Totaal

Algemeen foldermateriaal

10%

30%

60%

100%

Website

50%

0%

50%

100%

Straatpost

40%

60%

0%

100%

BedrijfsOntmoeting

75%

25%

0%

100%

Voorlichtingen

10%

80%

10%

100%

Wervingsactie donateurs

80%

10%

10%

100%

Centrale acties

20%

30%

50%

100%


68

Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Bijlage 5

Verschillenanalyse

Alle bedragen in € Aan de hand van de “Staat van baten en lasten over 2013” worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven tussen de gerealiseerde cijfers en de begroting. De begroting vertoont een overschot van € 142.005. In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van € 365.532. Hierna worden de belangrijkste afwijkingen per onderdeel toegelicht. Exploitatie 2013

Begroting 2013

Verschil t.o.v begroting

BATEN Baten uit eigen fondswerving

1.492.166

1.478.000

(1)

14.166

Subsidies overheden e.a. / AWBZ

8.807.724

9.217.501

(2)

-409.777

22.791

15.600

7.191

490.379

621.965

-131.586

10.813.060

11.333.066

-520.006

Regio zuidwest

4.292.542

4.385.567

Regio oost

3.097.763

3.092.919

Nehemia Zorg

1.784.733

1.663.145

(4)

121.588

Strategie en Ontwikkeling

247.741

263.781

(5)

-16.040

Bewustwording

156.401

159.131

-12.656

9.579.180

9.574.469

4.711

Kosten eigen fondswerving

322.587

253.799

Kosten verkrijgen subsidies overheden

138.470

137.790

680

461.057

391.589

69.468

1.138.355

1.225.003

-86.648

11.178.592

11.191.061

-507.537

-365.532

142.005

-507.537

Rentebaten Overige baten

LASTEN (3)

-93.025 4.844

WERVING BATEN

Kosten beheer en administratie

Som der lasten Resultaat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(6)

68.788

De baten uit eigen fondsenwerving lagen in 2013 iets boven de begroting. Ondanks de economische neergang lukte het om de norm te halen. Hiervoor waren wel extra inspanningen nodig; de kosten voor de fondsenwerving (punt 6) zijn daardoor hoger. De subsidies van overheden en anderen waren (inclusief Nehemia) circa 4% lager dan begroot. Dit komt doordat niet alle projecten door diverse overheden zijn gehonoreerd in combinatie met een bezetting die soms achter bleef bij de begroting. Verder werd er bij Nehemia een correctie op 2011 en 2012 geboekt. In regio Zuidwest is minder uitgegeven dan begroot; dit hangt samen met lagere inkomsten. Nehemia heeft in 2013 fors meer uitgegeven dan begroot; dit was deels eenmalig en betrof vooral personeels- en ICT-kosten. De bestedingen aan Strategie & Ontwikkeling lagen licht lager doordat hierop iets minder is ingezet. Deze kosten zijn hoger doordat er meer activiteiten nodig zijn om de inkomsten op peil te houden.

De niet nader toegelichte posten blijven binnen de begroting; de geplande activiteiten zijn vrijwel allemaal geheel gerealiseerd.


Jaarverslag Stichting Ontmoeting 2013

Bijlage 6

69

Aansluitingsoverzicht eigen vermogen en resultaat

Alle bedragen in â‚Ź Reserves en fondsen

01-01-13

resultaat 2013

31-12-13

Stichting Ontmoeting Fondsenwerving Reserves

Projectenreserve

200.000

-111.719

88.281

Reserves

Overige reserves

96.691

-89.197

7.494

Fondsen

Bestemmingsfondsen

4.000

-4.000

0

Reserves

Overige reserves

25.481

0

25.481

Fondsen

Reserve Aanvaardbare kosten

32.301

55.302

87.603

Fondsen

Bestemmingsfondsen

148.578

-759

147.819

Reserves

ContinuĂŻteitsreserve

1.105.000

20.000

1.125.000

Reserves

Overige reserves

26.965

-28.311

-1.346

Reserves

Overige reserves

13.840

3.673

17.513

1.652.856

-155.011

1.497.845

Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting Beheer

Stichting Ontmoeting Activerium

Totaal Ontmoetingstichtingen

Stichting Nehemia Zorg Reserves

Vrij besteedbaar

-17.683

0

-17.683

Fondsen

Reserve Aanvaardbare kosten

254.806

-121.123

133.683

Reserves

Vrij besteedbaar

45

-45

0

Reserves

Vrij besteedbaar

181.322

-89.397

91.925

418.490

-210.565

207.925

2.071.346

-365.576

1.705.770

Stichting Nehemia Begeleid Wonen

Stichting Nehemia Beheer

Totaal Nehemiastichtingen

Totaal Ontmoeting en Nehemia


Jaarverslag 2013 Stichting Ontmoeting  
Jaarverslag 2013 Stichting Ontmoeting  

Het jaarverslag van 2013 van Stichting Ontmoeting