Page 1

december 2012

5e jaargang nr. 3

binding Personeelsmagazine van Stichting Ontmoeting

speovceiral

org

Nehemia Z

Even voorstellen‌ de collega’s van Nehemia Zorg Uit de mailbox p.3 Management start herijking visie en missie p.4-5 Bewogen met de kwetsbare medemens p.7 Samenwerking moet cliÍnt dienen p.8


Inhoudsopgave

Colofon Binding is het personeelsmagazine van Ontmoeting. Missie Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Grondslag De grondslag van Ontmoeting is Gods Woord. We aanvaarden de belijdenisgeschriften als waarheidsgetrouw. Zij dienen als uitgangspunt voor het verstaan van de Schrift, maar we stellen deze niet naast of boven Gods Woord. Directie Ed van Hell Redactie Marianne Hogendoorn, Mariëtte van der Kooij, Ton Vink (hoofdredacteur) Aan dit nummer hebben meegewerkt Ed van Hell, Rianne Nijburg, Besselyn de Rooij, Auke Schouwstra en Eric Wegman

Van de redactie

3

Terugblikken, stilstaan én vooruitkijken.

Uit de mailbox

3

Aan het roer

4

Management start herijking van de visie en missie.

Nieuwsgierig

6

Maak kennis met collega Arjan de Jong van Nehemia Zorg.

Woord-vorming

7

Achter de schermen

9

Ontmoeting is gefuseerd met Nehemia Zorg. Lees hier over het hoe en waarom en ‘ontmoet’ onze nieuwe collega’s.

Ontmoeting actief op social media

11

Blikvanger

12

Een compilatie van foto’s van teamuitjes van diverse locaties.

Opmaak www.dendj.nl Druk Drukkerij Verloop Centraal adres Randhoeve 223, Houten Postbus 263, 3990 GB Houten Tel. 030-6354090 Rabobank 38.76.69.140 www.ontmoeting.org info@ontmoeting.org Overige vestigingen Woon-werkcentrum Epe Dienstencentrum Harderwijk Sociaal pension Hoek van Holland Time-outvoorziening Hummelo Dienstencentrum Rotterdam

Omslagfoto: team dienstencentrum Harderwijk

2

Uit de mailbox

Uit de mailbox

(berichten van donateurs, comités, collega’s etc.) Iemand die besloten heeft om donateur te worden: “Ik lees Straatpost en moet aan mijn man vragen of hij doneert (sorry).”

Op een evaluatieformulier presentatie Ontmoeting heeft iemand bij de optie ‘Ik ben donateur van Ontmoeting en lees de Straatpost’ niet aangekruist dat ze dit is maar ‘lees de Straatpost’ omcirkeld en erbij gezet ‘bij Super’.


Van de redactie door Mariëtte van der Kooij

Terugblikken, stilstaan én vooruitkijken Zo bijna aan het eind van het jaar gekomen, is er altijd een moment dat je in je (privé)leven terugblikt. Zeker met oud & nieuw. Ook binnen Ontmoeting is er het afgelopen jaar van alles gebeurd. Hoeveel werk is er weer verricht in 2012? Op de verschillende locaties in Epe, Harderwijk, Hoek van Holland, Houten, Hummelo, Rotterdam… door alle medewerkers en vrijwilligers? Het voert te ver om hier alle werkzaamheden van het afgelopen jaar op te noemen. Maar het is zeker goed om er even stil bij stil te staan en dankbaar te zijn dat het gedaan kon worden! Eén van de veranderingen het afgelopen jaar betrof de uitbreiding van onze organisatie. Per 1 oktober kwam Nehemia Zorg erbij. Vandaar ook deze special over Nehemia Zorg. Want waarom zijn we met deze organisatie gefuseerd? Wat voor gevolgen heeft dit voor ons en hun werk? En wie zijn onze nieuwe collega’s? Op blz. 8 tot en met 10 lees je er meer over. Naast terugblikken, willen we ook vooruitkijken in deze Binding. Niet alleen naar volgend jaar, maar ook naar de toekomst. Een mooi ijkpunt hiervoor vormen onze missie en visie. Waar staan we voor, hoe zien we onszelf en waar willen we heen? Het is goed om met regelmaat deze vragen te stellen. Temeer daar het al 10 jaar geleden is dat de huidige missie en visie op papier zijn gezet en er in de tussentijd best wat veranderd is. Tot slot. 2013 is het jaar waarin Ontmoeting 25 jaar bestaat. Op gepaste wijze willen we hier komend jaar aandacht aan besteden. Waarbij we hopen dat alle activiteiten tot doel mogen hebben dat we onze doelgroep nog beter van dienst kunnen zijn. Gods zegen en nabijheid gewenst voor het komende jaar!

specia l N over ehemia

Zorg

3


AAN HET R ER door Auke Schouwstra

Management start herijking visie en missie

Van Swiebertje naar HOUTEN – Beleidsplannen zijn nuttig, maar ze moeten geen doel op zich worden. Dan kunnen missie en visie van Ontmoeting in een keurslijf terechtkomen, denkt directeurbestuurder Ed van Hell. Daarom is hij bezig het bed van Ontmoeting eens flink op te schudden. Ook omdat de huidige missie en visie alweer tien jaar geleden voor het laatst op papier gezet zijn. "We gaan, met een mooi woord, herpositioneren."

'Naast de ander gaan staan, dat is de kern' "Plannen zijn zinvol. Daar doe ik niets van af. Maar ik herken

zegd: denk eens met me mee. Inmiddels hebben we dat

de kwetsbare naaste er niet zo in", schreef Ed van Hell on-

ook in het managementteam gedaan. Ik merkte dat er een

langs in een column* op Ontmoetingplein. Het was een

breed draagvlak was voor mijn gevoel. Het strategisch be-

hartenkreet. "Voor mij begon het strategisch beleidsplan

leidsplan leek voor mij een systeem te worden. Ik vind dat

2013 als een harnas te voelen", licht Ed zijn woorden toe.

er weer een hárt in moet komen. Juist in deze tijd, waarin

"We zijn de laatste jaren hard gegroeid. Het thema van dit

Ontmoeting zoveel te bieden heeft aan de samenleving."

plan, 'versterken en uitbouwen', daar sta ik honderd pro-

4

cent achter. Maar plannen moeten een middel blijven,

Imago

geen doel op zich." De directeur-bestuurder zag afstand

Als manager Strategie en Ontwikkeling is Kees-Jan Hooglan-

ontstaan tussen alle plannen en zijn persoonlijke drijfveer.

der vanaf het begin betrokken bij de gedachtenvorming. Hij

“Deze zaken zijn absoluut nodig, maar de energie halen we

zegt: "We hebben erover nagedacht wat ons drijft om Ont-

uit het feit dat we medemensen ontmoeten!”, schreef hij in

moeting 'in de lucht te houden'. Wat willen we ten diepste

zijn column op Ontmoetingplein.

bereiken? Zo willen we tot een herijking van de missie ko-

Ed: "Ik heb dat eerst opengegooid in kleine kring. En ge-

men, en vervolgens tot een nieuwe visie hoe we het voor


'kwetsbare mens' ons zien. Ons imago van hulporganisatie voor daklozen werkt

onze bezieling door te laten

niet goed meer in de praktijk. Jongeren op Flakkee die we bij

klinken. Ook in de markt moe-

ons werk tegenkomen, zeggen bijvoorbeeld: 'dak- en thuislo-

ten we ons positioneren: wat

zen? Ga dan maar een straatje verder'. De achterban heeft

doet Ontmoeting, waar staat

nog beelden van Swiebertje-achtige figuren die wij kopjes

ze voor? Bij dit alles houden

koffie schenken. Maar dakloosheid komt steeds minder voor.

we intern ook het jaarplan

Missie

En wat thuisloosheid betekent voor mensen, is veel lastiger

2013 in het oog, waar de re-

‘Ontmoeting biedt, op basis van

uit te leggen. Als het over onze doelgroep gaat, zouden we

giomanagers op sturen. Het is

christelijke naastenliefde, professio-

het voortaan misschien beter over kwetsbare mensen kun-

niet zo dat bestaande plannen

nele hulp aan dak- en thuislozen,

nen hebben. Maar ook dan moet je onderscheid maken tus-

van tafel gaan."

uitgaande van de behoeften en mo-

sen mensen die in de psychiatrie zitten, mensen die een-

In het eerste kwartaal van

gelijkheden van de cliënt’.

zaam zijn en mensen die thuisloos zijn."

2013 moet de herijking afge-

Ed : "De vraag is: beantwoordt onze missie nog wel aan wat

rond zijn. In het tweede kwar-

Visie

we doen. Thuisloosheid vind je ook buiten de grote steden.

taal volgt dan de vertaling in

Bij indiensttreding bij Ontmoeting

Willen we ook wat voor de mensen in Zeist, Middelburg of

een strategisch beleidsplan.

krijgen medewerkers het visiedocu-

Almere betekenen? Onze huidige missie en visie dateren van

Aan het eind van het jaar

ment toegestuurd. Deze identiteits-

tien, twaalf jaar geleden. Er staat in dat we professionele

staan praktische zaken als de

nota is ook na te lezen op extranet.

hulp willen bieden. Eerder is me al eens gevraagd: en onze

huisstijl en de website op het

ontmoeting.org/beleidsdocumenten

vrijwilligers dan? Het zijn geen professionals. Past hun werk

programma, met het oog op

in de missie? Ik heb toen geantwoord: ja, want onze vrijwil-

de implementatie in 2014.

Huidige missie en visie

ligers willen we professioneel toerusten voor hun taak. Misschien kunnen we dus beter zeggen dat we hulp willen bie-

Input

den op professionele wijze. Iets anders is dat Nehemia Zorg

Bij de herijking van de visie en missie wil Ed ook feedback en

erbij gekomen is. Je kunt je afvragen of dat werk bij de hui-

input van de medewerkers. "Zij zijn de ambassadeurs van de

dige missie past. Voor mij persoonlijk is dat geen vraag. We

boodschap die Ontmoeting wil brengen. Ik hoop dat mijn

willen hulp bieden aan dak- en thuislozen, aan mensen die

verhaal herkenning oproept, en instemming: dit is waarvoor

zeer kwetsbaar zijn. Veel cliënten van Nehemia Zorg herken

we staan en waarom we bestaan. Op mijn column heb ik

ik ook als kwetsbaar en ten diepste thuisloos.”

instemmende reacties gekregen. In de zin van: inderdaad,

“Het is niet zo dat alles nu opeens anders moet”, benadrukt

naast mensen gaan staan, dat maakt Ontmoeting. We willen

Ed van Hell. "We gaan niet iets heel nieuws doen. Onze

mensen ontmóeten. Niet in de eerste plaats in een hulpvra-

verschillende doelgroepen hebben iets gemeenschappe-

ger-hulpverlenerrelatie, maar van mens tot mens. Dat is onze

lijks. Het belangrijkste is dat we náást de ander gaan staan.

gezamenlijke basis, dat heeft ons al die jaren gebonden. Na-

Daar hebben we veel ervaring mee, dat is en blijft de kern

tuurlijk is er sprake van een hulpverlenerrelatie, maar het

van ons werk."

begínt bij de medemens. Want onze doelgroep is vaak te-

Kees-Jan: "Volgend jaar is een jubileumjaar, omdat we 25 jaar

leurgesteld in instellingen, en zeker in hulpverleners. Naast

bestaan. De aandacht die we krijgen in het jubileumjaar wil-

iemand gaan staan is de kern van Ontmoeting. Als we dat

len we gebruiken om op dit gebied een slag te slaan en het

laten klinken hebben we vandaag en in de toekomst een

imago bij te sturen. We willen zo de verbinding blijven leg-

boodschap, voor kerk en wereld."

gen tussen Ontmoeting en de achterban. We moeten hen ook duidelijkheid verschaffen: wat betekent de fusie van Ont-

*De column van Ed van Hell is na te lezen op Ontmoetings-

moeting met Nehemia Zorg? Daarbij is het belangrijk om

plein.org/uit de stuurhut/breien.

5


Woord -vorming door Eric Wegman

Bewogen met de kwetsbare medemens Hoe ongelofelijk dicht de oorspronkelijke doelgroep van Nehemia Zorg en de doelgroep van Stichting Ontmoeting bij elkaar liggen, bleek weer eens enkele maanden geleden. Op een donderdagmiddag belt een minderjarig zwanger meisje onze Stichting met de mededeling, dat ze door de uithuiszetting van haar vader zelf nu ook op straat komt te staan. Een alleenstaande tienermoeder, thuisloos en dreigend dakloos. verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.” De term ‘met ontferming bewogen’ kom je in de evangeliën twaalf keer tegen als de Heere Jezus Christus mensen observeert. Letterlijk staat er, dat zijn ingewanden in Hem omdraaiden; zo diep is zijn medegevoel. Dat is het gevoel, dat een christelijke hulpverlener zou moeten ervaren bij het zien van een mens in nood. Dat is een gevoel, dat ik zelf nooit meer zou willen verliezen.

Preventief In de praktijk blijkt de grens tussen psychische nood van mensen en dak- of thuisloosheid soms flinterdun te zijn. In de anaDe hulpvraag: of onze instelling ook hulp en

mogen ligt)? Heb ik de moed om een

lyse van onze doelgroepen ontdekten Ed

opvang kan bieden. Gezien het karakter van

barmhartige Samaritaan te zijn of ontken ik

van Hell en ik, dat we als Nehemia Zorg

onze hulpverlening zou je eerste reactie als

mijn verantwoordelijkheid?

eigenlijk preventief werkzaam zijn om dak-

locatiemanager kunnen zijn: ‘Helaas, we

6

en thuisloosheid te voorkomen, door op tijd

zijn geen Maatschappelijke Opvang, past

Ontferming

aandacht te schenken aan de mens in psy-

niet in ons pakket aan hulpverlening, valt

Nehemia Zorg heeft sinds een jaar een

chische nood. Daar was de eerdergenoem-

buiten de doelgroep; stuur maar door naar

nieuwe slagzin: ‘Bewogen met mensen’.

de tienermoeder een voorbeeld van. Ge-

de crisisopvang in Alkmaar.’ De weg van de

Dat is geen loze kreet, maar iets wat duide-

lukkig hebben we een intakegesprek ter

minste weerstand.

lijk uit de cliënttevredenheidsonderzoeken

plekke ingelast en konden we haar de kans

Maar als christelijke hulpverleningsinstel-

naar voren kwam en wat we als personeel

op behandeling en begeleiding bieden.

ling en als christen persoonlijk knaagt er

van Nehemia Zorg willen uitstralen.

Vanuit deze christelijke bewogenheid voor

dan iets aan je. Dan denk ik aan de priester

Sinds het begin van mijn werk bij Nehemia

de kwetsbare mens zijn we als Ontmoeting

en de leviet uit Lucas 10; ga ik voorbij aan

Zorg in Heerhugowaard hamert de Bijbeltekst

en Nehemia Zorg ook op elkaars pad ge-

de nood waarmee ik geconfronteerd word

uit Mattheüs 9:36 door mijn hoofd, als er over

bracht. Wij hopen ook op jouw bewogen-

of ervaar ik de bewogenheid van onze Hee-

onze Heere wordt geschreven: “Toen Hij de

heid en barmhartigheid als medewerker, in

re Jezus Christus en bied ik hulp vanuit

menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming

Christus Jezus, onze Heere, in het werk dat

barmhartigheid (voor zover dat in mijn ver-

bewogen over hen, omdat zij vermoeid en

je mag doen!


nieuwsgierig

Arjan de Jong zorgmanager Nehemia Zorg

» Hoe zou je jezelf omschrijven? ! Enigszins introvert en gereserveerd, maar wel betrokken. Verder ook als humoristisch en een denker. Ik houd van harmonie en rust, maar ken ook wel een innerlijke onrust. Daarnaast ben ik sportief: ik ga graag een uitdaging aan.

» Waarvoor ben je in je werk enthousiast te maken? ! Het directe contact met cliënten vind ik het meest leuke.

Samen aan de slag gaan om een manier te vinden het probleem op te lossen. Het geven van therapie zie ik als een creatief proces waarbinnen de cliënt en ik samen iets creëren waar de cliënt zich in kan herkennen en wat hem in contact brengt met zijn binnenwe-

» Wat is je favoriete vakantie? ! Wij kamperen altijd op een boerencamping en dat is voor

ons wel het leukste wat er is. Qua plek komen wij al jaren in

reld. Twee uitgangspunten zijn hierbij voor mij vaak leidend;

Zuid-Limburg en dat is in deze fase van ons gezin een prima

‘daar waar de pijn zit, zit de genezing’ en ‘de zachtste confron-

plek; een soort klein Zwitserland, waar ik trouwens ook graag

tatie is hard genoeg’.

kom en dan wel in het Saasdal in Wallis.

» Wat zou je doen als je dit werk niet deed? » Welk boek spreekt je aan? ! Ik zou dan iets ambachtelijks willen doen; iets met houtbe- ! Ik houd van boeken als ‘Knielen op een bed violen’, ‘De werking, bijvoorbeeld meubels maken, of iets met kunst en

vliegeraar’, ‘Het huis van de moskee’, ‘Don Camillo’, ‘De don-

antiek. Al zie ik mijn therapeutisch werk ook als een ambacht.

kere kamer van Damokles’, ‘De aanslag’ en ‘Misschien wisten

Schaapherder in de Schotse Hooglanden lijkt me trouwens ook

zij alles’.

wel wat…

»

Welke spreuk (of gezegde/Bijbeltekst) is belangrijk

voor je? » ! Door hard te lopen. Dit doe ik van 100 meter sprint tot een ! Prediker 5: 17 ““Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: Hoe blijf je in conditie?

½ marathon. Drie keer per week train ik hiervoor. Verder fiets ik

dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te

graag op de mountainbike, schaats ik in de winter, skeeler ik in

genieten bij al het zwoegen, waarmee iemand zich aftobt on-

de zomer en maak ik graag lange wandelingen.

der de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven, die God hem schenkt, want dit is zijn deel.”1

» Waardoor kom je tot ontspanning? Tot slot; waardoor ben je onlangs in je werk ! Sport is één van de beste manieren voor mij om tot rust te » geraakt/ wat vind je een stimulans in je werk? komen, maar met een goed boek of een goede film bij een knappend vuurtje van de houtkachel, in combinatie met een ! Ik kan niemand beter maken, maar ik kan wel mijzelf aanbieden als een coach die meewandelt en de cliënt daar brengt

goed glas wijn lukt het ook wel.

waar hij moet zijn. Gaandeweg herken ik veel van wat de cliënt meemaakt ook in mijzelf: het meest persoonlijke is immers universeel.

1

Naast de ‘herziene’ Statenvertaling gebruikt Nehemia Zorg nog andere vertalingen.

7


Achter de schermen door Auke Schouwstra

Contacten Ontmoeting en Nehemia Zorg verdiepen zich

'Samenwerking moet cliënt dienen'

specia l N over ehemia

Zorg

HOUTEN / HEERHUGOWAARD – Nu de fusie een feit is, krijgt de al bestaande samenwerking tussen Ontmoeting en Nehemia Zorg alle ruimte om door te groeien. Wat gebeurt er al op dit gebied, en wat gaat er de komende tijd gebeuren?

8

"Voor Nehemia Zorg is het vormen van net-

te aan hadden. De eerste heeft weinig

aan met kerkelijke vrijwilligers.

werken rond cliënten helemaal nieuw. In-

initiatief maar vindt het wel leuk iets met

Het verschil met de doelgroep van Ontmoe-

middels heb ik voor twee cliënten een soci-

anderen te ondernemen. De tweede heeft

ting is dat zij vaak helemaal geen netwerk

aal netwerk opgezet, en er liggen drie

moeite met de invulling van haar vrije

meer hebben. Cliënten van Nehemia Zorg

nieuwe verzoeken." Dat vertelt Corrie Mid-

weekends, kent wel mensen maar durft hen

hebben dat in beperkte mate wel, maar het

delkoop, die vanuit Houten verantwoordelijk

niet te vragen samen iets te gaan doen. Bei-

is weer moeilijker omdat ze psychisch

is voor het introduceren van het concept 'so-

den hebben contacten met kerkelijke ge-

kwetsbaarder zijn. Ze hoeven geen sociale

ciale netwerken' in het werkgebied van Ne-

meenten. Door de vakantietijd was het

vaardigheden te leren, vaak hebben ze tot

hemia Zorg. Corrie: "In april heb ik in Heer-

moeilijker mensen te bereiken, daardoor

de puberteit gewoon gefunctioneerd."

hugowaard

hulpverleners

liep mijn werk vertraging op. Maar nu is er

uitgelegd wat het inhoudt. Ik kreeg ge-

bij allebei een sociaal netwerk in opbouw. Ik

Organisch proces

mengde reacties. Sommigen zien meteen

heb er de halve provincie voor doorkruist om

“De ontwikkeling rond de sociale netwerken

het voordeel ervan in, bij anderen duurt dat

familieleden en oude vrienden op te zoeken!

is een voorbeeld van hoe de samenwerking

langer. Twee maanden later kreeg ik de eer-

Ik probeer altijd aan te sluiten bij het milieu

met Nehemia Zorg moet gaan verlopen”,

ste twee aanmeldingen. Ik heb deze cliën-

waar de mensen zelf uit voortkomen. Als het

vindt Ed. "In het jaarplan voor 2013 staat dat

ten bezocht en ze gevraagd waar ze behoef-

eigen sociale netwerk te klein is, vul ik dit

we GGZ-zorg vanuit Nehemia Zorg in willen

een

aantal


zetten binnen Ontmoeting. Daar hebben

zorg goed zijn, zeggen we niet automatisch:

leg te geven. Het leidde ertoe dat binnen-

beide regio's, oost en zuid-west, een taak in.

dat moet nu Nehemia Zorg gaan doen. De

kort vertegenwoordigers van de gemeente

In Rotterdam gaan we de GGZ-expertise

samenwerking moet beide organisaties ver-

Alkmaar een bezoek brengen aan het woon-

waarschijnlijk inzetten bij her-indicaties van

sterken. Bij nieuwe trajecten ligt het wel

werkcentrum in Epe. Ik zie het als een voor-

cliënten, in Epe voor advies inzake de bewo-

voor de hand om vanaf het begin Nehemia

deel dat Ontmoeting op deze manier haar

ners en als hulpmiddel voor reflectie door de

Zorg in te schakelen."

voelhorens in deze regio kan uitzetten."

zorgcoördinator. Het is aan de regiomana-

Hij vervolgt: "Voor Nehemia heeft de fusie

gers om dat te realiseren. Binnen Nehemia

Alkmaar bezoekt Epe

er toe geleid dat we ingestemd hebben met

Zorg is extra capaciteit beschikbaar gesteld

Locatiemanager Eric Wegman van Nehemia

een verzoek van de gemeente Alkmaar om

voor de inzet van psychiatrische hulp binnen

Zorg ziet al vruchten van de samenwerking.

bij piekmomenten te fungeren als overloop

Ontmoeting. Ik heb gekozen voor de voor-

"Ik heb in Alkmaar een half jaar meegedaan

voor hun maatschappelijke opvang. Op deze

zichtige weg, zodat de samenwerking zo-

in een gemeentelijk overleg voor Maat-

wijze hebben we inmiddels een aantal tie-

veel mogelijk vanaf de werkvloer opkomt. Ik

schappelijke Opvang. Op zeker moment zei

nermoeders opgevangen. Dat deden we al,

wil het primaire proces niet verstoren. Alles

ik: volgens mij biedt Ontmoeting diensten

maar alleen met een GGZ-indicatie.

wat we ondernemen, moet ten dienste ko-

aan waar jullie behoefte aan hebben. Mana-

Zo komen we al dichter tegen de doelgroep

men van de zorg voor de cliënten.

ger Strategie en Ontwikkeling Kees-Jan

aan te zitten waar ook Ontmoeting mee be-

Als bestaande contacten inzake psychische

Hooglander is met me meegegaan om uit-

zig is. Van hen kunnen we leren hoe we

>>

De medewerkers van Nehemia

De bovenste rij (vlnr): Fina v.d. Pol (GZ psycholoog), Hanna Pollema (creatief therapeut), Marja v.d. Maarl (begeleider), Rian Baan (psycholoog/hulpverlener), Arjan de Jong (zorgmanager), Hanna Postma (hulpverlener), Jannie Nugteren (administratief medewerker), Ina Hotting (teamleider begeleiding), Marijke Gootjes (woonbegeleider), Petra Huijboom (administratief medewerker), Jacqueline Bouterse (uitzendkracht), Bernadette Deen (stagaire) en Nympha Dijs (pycholoog/hulpverlener). De onderste rij (vlnr): Dieneke Niemeijer (woonbegeleider), Linda van Koppen (woonbegeleider), Eric Wegman (locatiemanager), Leen Oly (slaapwacht), Edith Vermeulen (slaapwacht) en Richtje Post (hulpverlener).

9


voor deze groep de intakes kunnen doen, dat gaat bij GGZ-zorg anders. Vanaf januari gaat een gezondheidszorgpsycholoog drie dagen aan de slag voor Nehemia Zorg en –in principe- één dag per week voor Ontmoeting. Dat kan zich langzaam ontwikkelen. De precieze invulling van de aanstelling staat nog niet vast."

Ontschotting MO-GGZ In Rotterdam heeft regiomanager Martin van der Elst collega Martijn Adams gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 'ontschotting tussen MaatschappelijkeOpvang instellingen en GGZzorg'. Martin: "Dat stond al in het jaarplan 2012, met het oog op de fusie met Nehemia Zorg." Hij denkt dat Rotterdam baat heeft bij een psychiater om AWBZ-indicaties op te stellen. Psychiatrische expertise is ook gewenst vanwege de multi-problematiek waar Ontmoetingcliënten mee zitten. Ook als ze elders een GGZ-behandelaar hebben, is het voor de medewerkers van Ontmoeting goed om meer kennis te krijgen die ingezet kan worden bij de begeleiding. Martin: "Begin 2013 is het onderzoek –dat zowel Rotterdam als Epe betreftklaar en nemen we op basis daarvan besluiten."

10

Druk met Nehemia Zorg Vanaf de werkvloer hebben ondersteunende diensten als ICT en Financiën in Houten al twee jaar intensieve contacten met Nehemia Zorg in Heerhugowaard. Zo houdt Peter de Jongste samen met Wilfred Kreuning sinds twee jaar het ICTnetwerk van Nehemia Zorg up-to-date. "Ze werken, via onze server, eigenlijk in Houten. Vorig jaar vond de echte integratie plaats. Voor ons betekent het dat we er een locatie bij hebben. Een keer of vier per jaar ga ik er heen. We zijn bezig uit te zoeken of we vergadertelefoons kunnen installeren zodat meerdere mensen makkelijker een telefonische vergadering kunnen houden. Dat is wel praktisch, vanwege de afstand. Dat Nehemia Zorg erbij gekomen is, vind ik positief. Het is mooi dat de visie die zij en wij op hulpverlening hebben bij elkaar past." Gerard van Barneveld, hoofd van de afdeling Financiën en Controle, onderhoudt al een paar jaar intensieve contacten met Nehemia Zorg. "Ik trek regelmatig op met Eric Wegman, bij de besprekingen met zorgkantoren en zorgverzekeraars over de beschikbare budgetten bijvoorbeeld. We stellen de begroting op en bepalen de personeelsomvang aan de hand van de verwachte inkomsten. In 2013 zal Nehemia Zorg zich helemaal voegen in de systematiek die Ontmoeting daarvoor hanteert. Ik ben al een stuk of tien keer in Heerhugowaard geweest. Mijn indruk is dat Nehemia Zorg klein is, maar de zaken wel goed voor elkaar heeft. Ze leveren hoogwaardige zorg waarbij ze moeilijke ziektebeelden kunnen diagnosticeren."


Ontmoeting actief op facebook:

ontmoet, voeg toe en deel Social media als LinkedIn, Twitter, Facebook, je vindt ze overal. Zowel privĂŠ als zakelijk zijn ze niet meer weg te denken. Ook voor Ontmoeting zijn sociale netwerksites interessant. Om nieuwe mensen te ontmoeten, maar zeker ook om ons werk kenbaar te maken en kennis en informatie te delen. Zo kunnen we ook online laten zien dat we onze waarden serieus nemen. Daarom hebben we een Ontmoeting Facebookpagina aangemaakt! We zouden het leuk vinden als je fan wordt en actief berichten plaatst of deelt! Ben je benieuwd hoe onze facebookpagina eruit ziet? Ga

dan

naar:

www.facebook.com/stich-

tingontmoeting en wordt actief!

Richtlijnen De kansen van social media mag je zeker benutten. De verantwoordelijkheid om te bepalen wat wel of niet kan ligt bij jou. Dit neemt niet weg dat wij hierin graag met je meedenken. Zodoende hebben we richtlijnen voor het gebruik van social media opgesteld. Deze gedragscode is bedoelt om je te adviseren en je te stimuleren om social media vooral opbouwend te gebruiken. De gedragscode vind je op Ontmoetingsplein.

Facebook is een netwerksite die je met name gebruikt om contacten te onderhouden en om informatie te delen met mensen die je kent uit je sociale leven. Wereldwijd telt Facebook 900 miljoen leden, waarvan ruim 6 miljoen Nederlandse gebruikers. Hiermee is Facebook het grootste social media netwerk.

11


Linksom of rechtsom?!

Zo, dat valt niet mee!

CB in actie.

Op handen gedragen! Mannenwerk….of jongensdroom

Hijs de zeilen!!

Samen staan we sterk!

Geen woorden voor…

Trossen los!

Nee, dat stokje hoeft niet op….

Binding december 2012  

Special Binding over Nehemia Zorg