Page 1

Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 1

wijkkrant noord

30e JAARGANG

No 1 .2

April / Mei 2014


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 2


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 1

wijkkrant noord

COlOfON jaargang 30 nummer 2 © Copyright stichting wijkkrant enschede noord De wijkkrant Noord is een onafhankelijke uitgave van de gelijknamige Stichting. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt sinds een kwart eeuw 6 keer per jaar. Lezersbereik: 25.000. Advertentietarieven op aanvraag, Afhaalpunten extra wijkkranten: Winkelcentrum Deppenbroek, Primera postkantoor Roombeek, Kompas IJstraat en Roomblik Roomveldje. Voor klachten over bezorging bel met Axender/TVO, tel. 480 30 30, E-mail: info@tvo-verspreidingen.nl Druk: Stichting MEO / Alkmaar

REDACTIE

Redactieteam: Cobi Hamstra (bureauredactie), Jaap Edelenbos, Mark Kluivers, Gerrit Tiehuis, Jos van Alebeek, Jan van Cooten en Harry ten Wolde. postadres wijkkrant noord: Horstlindelaan 74, 7522 JH Enschede. tel. 053 435 88 08 mailadres: wijkkrantnoord@hotmail.com. website: www.wijkkrantenschedenoord.nl Banknummer wijkkrant: 66.52.66.677, t.n.v. Stichting Wijkkrant Enschede Noord Sluitingsdatum Kopij 2014 14 januari 18 maart 27 mei 26 augustus 07 oktober 18 november

Krant verschijnt in 2014 03 februari 07 april 16 juni 15 september 27 oktober 08 december

kopij

Wijkkrant No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6

! Inzending van kopij houdt in dat men instemt met eventuele inkorting of bewerking door de redactie van de kopij.

kopij en advertenties voor de wijkkrant zijn altijd welkom

INHOUDSOPGAVE omslagfoto: zonnepanelen op dak van kinderboerderij (zie blz. 9) Wijkbudgetten zijn er voor jou!

3

Even voorstellen: Charming Beauty

13

Puzzel ‘Jij maakt de buurt’

3

Oude technieken, nieuwe vormen

15

5

Nieuws van Power Noord

17

Tentoonstellingsagenda

19

Gebiedsbranding Roombeek Huis van Verhalen

5, 7

BUZZtoer Twente Airport

7

Wie, wat, waar

Brandweerkazerne Lijsterstraat

9

Natuuractiviteiten Landschap Overijssel

23

9

Feestelijke activiteiten in G.J. van Heekpark

25

Vanuit de basisscholen: Bonifatiussschool

27

Om te bewaren

28

Kinderboerderij Noord Vergeten groenten

11

Nieuws in het kort

11, 13

21, 23

DE REDACTIE VAN WIJKKRANT NOORD ZOEKT VERSTERKING Zoals u in de vorige wijkkrant hebt kunnen lezen, heeft ons redactielid Jaap Edelenbos aangegeven in mei 2014 te willen stoppen met zijn vrijwilligerswerk voor Wijkkrant Noord. Jaap heeft zich twintig jaar ingezet voor de wijkkrant, maar vindt het nu, gezien zijn leeftijd en persoonlijke omstandigheden, tijd om te stoppen. Hij heeft binnen de redactie verschillende functies vervuld. We zijn op zoek naar iemand die wil meedenken over de inhoud en de vormgeving van de wijkkrant door bv. ideeën aan te dragen voor mogelijke onderwerpen, zelf iets te schrijven of te helpen bij de opmaak van de krant. Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij Cobi Hamstra, tel. 435 88 08 of via wijkkrantnoord@hotmail.com.

w w w. w i j k k r a n t e n s c h e d e n o o r d . n l 1


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 2

wijkkrant noord

2


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 3

wijkkrant noord

WIJKBUDGETTEN ZIJN ER VOOR JOU! We willen allemaal graag in een prettige buurt wonen. Om dat te bereiken zijn jouw ideeën en inzet belangrijk, want jij kent je eigen buurt als geen ander. Met “Jij maakt de buurt!” kan jouw eigen idee bijdragen aan een betere en leukere buurt om in te wonen. Maar ook vernieuwende initiatieven die verder gaan dan alleen jouw wijk kunnen gefinancierd worden vanuit de wijkbudgetten. Want 20% van het totale budget is gereserveerd voor Initiatiefkracht. Hier kun je een beroep op doen voor innovatieve, wijkoverstijgende ideeën op het gebied van met name zorg, duurzaamheid, talentontwikkeling en werk. Wilmien Haverkamp, stadsdeelmanager Noord, vertelt enthousiast: “In stadsdeel Noord zijn al veel interessante projecten gerealiseerd vanuit Initiatiefkracht. Met name is er aandacht voor de talenten van de kinderen in Noord, zoals bijvoorbeeld de ideeën van de jeugdtuinen en de techniekwerkplaats KinderFabLab. In de techniekwerkplaats kunnen kinderen echt aan de slag door iets technisch zelf te maken, bijvoorbeeld door zelf een skelter te bouwen (zie bijgaande foto van de techniekwerkplaats). Ook is het project “fluitje van 10 cent” uitgevoerd op zes basisscholen in Noord. De kinderen leren in een aantal lessen om zelf een fluitje te maken van een pvc-buisje (kost niet meer dan 10 cent !) en daarna leren ze er op spelen. Na deze lessen heeft de initiatiefnemer voor alle zes scholen boekjes gemaakt zodat de onderwijzers het nu zelf aan hun leerlingen kunnen leren. Dit zijn een paar van de bijzondere projecten die in Noord uitgevoerd zijn met een bijdrage van Initiatiefkracht. En ik weet zeker dat er vast nog veel meer mensen zijn met goede ideeën voor onze wijken in Noord. Een volgende keer vertel ik graag meer over de andere projecten die in Noord vanuit Initiatiefkracht een bijdrage hebben gekregen.” Heb je ook een goed idee, of wil je graag iets doen, maar weet je niet zo goed wat? Misschien geven de ideeën en video’s van anderen je inspiratie. Kijk daarvoor eens op www.jijmaaktdebuurt.nl of www.facebook.com/Jijmaaktdebuurt. Op de site vind je tevens de voorwaarden.

PUZZEl win 4 kaartjes voor museum twentse welle

Als je de puzzel verticaal invult ontstaat horizontaal een woord. Stuur de oplossing o.v.v. “Oplossing puzzel wijkkrant Noord”, naam en adresgegevens naar jijmaaktdebuurt@enschede.nl . De prijswinnaar wordt bekend gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant en op www.jijmaaktdebuurt.nl. 1. Buurt 2. Zonder gevaar 3. Plannetje 4. Sterkte; hoe sterk iets is 5. Wie in een gebied of een huis woont 6. Wie naast je wonen 7. Gebied waar kompas altijd naartoe wijst 8. Bedrag dat je kunt besteden 9. Intact 10. Voorstel of handeling waarmee je iets in gang zet.

3


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 4

wijkkrant noord

4


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 5

wijkkrant noord

GEBIEDSBRANDING ROOMBEEK Onlangs is stadsdeelmanagement Noord van de gemeente Enschede, in samenwerking met Kars Advies, gestart met de gebiedsbranding voor Roombeek. Kars Advies heeft de afgelopen jaren al meerdere gebiedsbrandingen uitgevoerd in stadsdeel Noord, o.a. voor de wijken Deppenbroek en Mekkelholt. Het doel van de gebiedsbranding is het bepalen van de identiteit van de wijk. Nu de fysieke wederopbouw is afgerond willen we graag weten hoe de wijk zich organisch ontwikkeld heeft. Hoe kijken bewoners, bedrijven en instellingen naar de wijk? Wat bindt ze met Roombeek en/of met elkaar? En wat vinden ze belangrijk? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen worden er drie avonden georganiseerd waarbij bewoners, bedrijven en instellingen hun verhaal kunnen doen. De eerste bijeenkomst is het “focus groepsgesprek”. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 18 maart. Vervolgens wordt er op 15 april een inspirerende brandingsessie georganiseerd en is er op 21 mei een afsluitende sessie waarbij de visie en het programma voor de wijk Roombeek worden geformuleerd. Woont u in Roombeek en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de branding en/ of visie- en programmasessie neem dan s.v.p. contact op met Sander van der Wal van stadsdeelmanagement Noord, via email s.vanderwal@enschede.nl of telefoon 053-481 70 98.

HUIS VAN VERHAlEN Het Huis van Verhalen heeft vanaf het begin een plekje in Prismare. Opgericht na de ramp, is het Huis van Verhalen in de loop van de jaren steeds meer een ontmoetingsplek geworden voor alle mensen uit de buurt. Zo zijn we sinds een jaar ook officieel Huiskamer van de Buurt. Onze missie is echter nog steeds dezelfde: een plek zijn waar echte ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden en waar persoonlijke verhalen een dragend medium zijn om ruimte te maken voor verdieping, bezinning en zingeving. Dit doen we op allerlei manieren. Zo hebben we iedere week een aantal vaste activiteiten. Voor de meeste activiteiten is geen opgave vooraf nodig: u kunt gewoon aanschuiven. weekkalender Huis van verhalen

Maandag

18.00-20.00 uur Buurtmaaltijd. Kosten €1,50 pp. Opgave vóór ma-middag, 12 uur via openbuurtmaaltijd@gmail.com of tel. 431 62 88. Dinsdag 11.00-13.00 uur Spreekuur voor hulp bij invullen formulieren en beantwoorden van vragen 14.00-17.00 uur Multi-culturele ontmoetingen Woensdag 09.30-11.30 uur Handwerkochtend 14.00-17.00 uur Inloop: ontmoeting bij een kopje koffie/thee Donderdag 14.00-17.00 uur Inloop: ontmoeting bij een kopje koffie/thee Vrijdag 14.00-17.00 uur Inloop: ontmoeting bij een kopje koffie/thee

Buurtmaaltijd

Iedere maandagavond organiseert het Huis van Verhalen een open buurtmaaltijd in het restaurant van Prismare. Door de vrijwilligers van het Huis van Verhalen wordt een heerlijke maaltijd gekookt. Iedereen is welkom: gezinnen, alleenstaanden, echtparen, ouderen, jongeren. Zo kunnen we elkaar als buurtgenoten ontmoeten, elkaar leren kennen en al etend met elkaar in gesprek gaan. Na afloop van de maaltijd drinken we nog een kopje koffie en kunnen de (kleine) kinderen terecht bij onze stagiaire die altijd weer een leuk spelletje in petto heeft. De buurtmaaltijd kost €1,50 p.p. Wegens het grote succes is het belangrijk dat u zich vóór maandagmiddag 12 uur aanmeldt via openbuurtmaaltijd@gmail.com of telefoonnummer 4316288. Bij geen gehoor graag uw boodschap inspreken. Bij 55 mensen zitten we vol. Mocht dat het geval zijn, dan staat u bovenaan de lijst voor de volgende week! rondleidingen door roombeek

Sinds vele jaren verzorgen onze ambassadeurs rondleidingen door de wijk. Alle ambassadeurs hebben een speciale band met de wijk: omdat ze er wonen of lang gewoond hebben, omdat ze er werkten of omdat ze een rol hadden bij de hulpverlening na de vuurwerkramp. Wilt u een rondleiding boeken neem dan contact op met het Huis van Verhalen (zie onderaan). >>> 5


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 6

wijkkrant noord

6


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 7

wijkkrant noord

rondleidingen voor scholen

Sinds kort zijn we gestart met rondleidingen speciaal voor scholen. We hebben al enkele middelbare schoolklassen rondgeleid. De leerlingen waren zeer onder de indruk. Binnenkort komt de eerste basisschoolklas op bezoek. Een rondleiding voor een schoolklas kost €50,-. Werkt u op een school en zou u de kinderen van uw school graag kenniss laten maken met de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Roombeek, neem dan contact op met ons (zie onderaan). wist u dat…

-

een rondleiding slechts €6,- p.p. kost? we sinds kort het minimumbedrag voor een rondleiding verlaagd hebben naar €24,- zodat voor kleine groepen de financiële drempel minder hoog is? het Huis van Verhalen een opfrisbeurt heeft gehad? Als alles klaar is houden we Open Huis! we ook een FaceBook-pagina hebben? Zoek op “Huis van Verhalen Enschede” en volg ons!

Huis van verhalen - contactgegevens

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede, tel: 053-431 62 88, e-mail: info@huisvanverhalenenschede.nl website: www.huisvanverhalenenschede.nl/, Facebook: Huis van Verhalen Enschede

RONDlEIDING GEBIED TWENTHE AIRPORT ? Door Piet IJgosse vervolg

Op zaterdagmorgen 8 maart om 12.00 uur neemt een vijftigtal belangstellenden deel aan de zogenoemde en zo geschreven BUZZtoer. Het is de eerste rondleiding per luxe touringcar in het gebied van Airport Twente die wordt georganiseerd door gebiedsontwikkelaar luchthaven (ADT). De toer wordt dit jaar nog elf keer herhaald.

We rijden langs de deels oorspronkelijke (Duitse) bebouwing: bunkers, een immens grote hangar, verkeerstoren, brandweerkazerne, shelters voor straaljagers e.d. We gaan richting startbanen. Twenthe beschikte over twee start- en landingsbanen, De hoofdbaan ook wel de 06-24 genoemd is iets meer dan drie kilometer lang! Een puike strook asfalt, waard om van dichtbij te bekijken, dus doen we dan ook. Goed opletten want er kan altijd een klein lesvliegtuigje landen. Verder had de vliegbasis nog een zogenaamde reserve (korte) baan van ongeveer twee kilometer Elke baan heeft twee baankoppen die werden gebruikt voor starten (uitvliegen) en landen (aanvliegen). Een mooi uitstapje met een slot bij de nieuwe eigentijdse BUZZterminal Vliegveldweg 333 in Enschede.

Geschiedenis

De geschiedenis van vliegbasis Twenthe begon in 1921 toen van hieruit voor het eerst vliegactiviteiten plaatsvonden tussen Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Losser en Weerselo. In 1946 stationeerde de Koninklijke Luchtmacht voor het eerst een vliegend squadron op de Vliegbasis Twenthe. natuur

Sinds het vertrek van Defensie van de voormalige vliegbasis Twenthe, nu bijna elf jaar geleden, is er weinig of niets veranderd op het megagrote terrein dat nog steeds een militaire bestemming heeft en permanent bewaakt wordt. Een natuurlijke plek om te toeven dat is het. Je hoort de vogels tjilpen en het voorjaarszonnetje doet weldadig aan. Tijdens de excursie verhalen een gedreven ADT-secretaris en een charmante secretaresse over hoe het hier vroeger toeging en over wat in het verschiet ligt, de herontwikkeling van het gebied. De bus rijdt langzaam voorbij de creatieve medegebruikers van de basis: de model-, sporten zweefvliegtuigen. De eerste stop is bij een miraculeuze brandweerdemonstratie.

informatie en reserveren

Kosten vijf euro p.p., kinderen van 4 tot 12 jaar half geld. Maandelijks is er plek voor maximaal 50 personen (vol=vol). Reserveren en info op www.Buzztoer.nl 7


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 8

wijkkrant noord

8


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 9

wijkkrant noord

BRANDWEERKAZERNE lIJSTERSTRAAT ? Door Herman Nijlant, kazernecoördinator Iets meer dan een jaar zijn we nu gehuisvest in de brandweerkazerne aan de Lijsterstraat. In deze tijd zijn we ruim zeshonderd keer uitgerukt voor een brand of ongeval. Tijd om even terug te kijken: Op 14 februari 2013 zijn we operationeel geworden aan de Lijsterstraat en na een paar kleine probleempjes in en om het gebouw zijn we goed gestart. In eerste instantie was de uitrukgarage redelijk leeg. Dit had te maken met het ‘herprogrammeren’ van de uitrukprocedures bij de alarmcentrale. Hierdoor stonden nog een aantal voertuigen aan het Spaansland. Nu een jaar verder staat de garage vol met materiaal waarmee we dagelijks kunnen uitrukken. Op 14 april openden we de deuren voor het publiek. Tijdens deze gezellige en informatieve open dag hebben meer dan duizend mensen de kazerne van binnen en buiten bekeken. Vorig jaar en ook dit jaar komen de wijkplatformen van Mekkelholt en Deppenbroek vergaderen in onze kazerne en dat is voor de wederzijdse contacten natuurlijk goed. Afgelopen december hebben we getracht een kerstboom te plaatsen in onze tuin. Tijdens het vervoer knapte de top en de verlichting was ook niet om naar huis te schrijven. We beloven dat we dit jaar in december een mooie boom plaatsen, zodat ook de buurt er van kan genieten. Wij kijken tevreden terug op het eerste jaar Lijsterstraat. Ook dit jaar hopen we weer een goede buur te zijn, onze deuren staan in ieder geval 24 uur per dag open!

KINDERBOERDERIJ NOORD ? Door Frans Feil, voorzitter Kinderboerderij Noord voorjaar op de kinderboerderij

Het voorjaar blijft de mooiste tijd van het jaar. Met het ontluikende groen en het dartelende jongvee in de wei, is de boerderij een heerlijke plek om te verblijven. De eerste lammetjes zijn al geboren en de geitjes kunnen elk moment komen. De boomgaard staat in bloei. De boerderij kende met de mooie weken in maart een geweldige start. Al vele duizenden bezoekers meer dan dezelfde tijd vorig jaar! zonnepanelen op het dak

Koffie met heerlijke appelgebak op zaterdag 8 maart. Een belangrijke gebeurtenis. Wethouder Hans van Agteren nam toen officieel de nieuwe zonnepanelen in gebruik. Hij is blij met de initiatieven van de boerderij op het gebied van duurzaamheid en de wijze waarop deze ondersteund zijn vanuit de wijk. De twaalf panelen zijn het resultaat van de collectieve inkoop actie van BEIEN en van een bijdrage uit het wijkbudget voor Initiatiefkracht. Met de zonnepanelen, en met de eerdere acties op het gebied van afvalscheiding en energiebesparing, weet de boerderij duizenden euro’s per jaar te besparen. startfeest jeugdtuin

De jeugdtuin is bijna klaar voor de echte start. Vorig jaar is proefgedraaid. Nu begint het echte werk. Een nieuw hek met poort is geplaatst, de akker is geploegd en er wordt hard gewerkt aan een pomp en een mooie haag. Vele vrijwilligers werken er aan. De investeringen zijn mogelijk gemaakt met een gift uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Op 12 april zal het startfeest zijn. Komt allen! >>> 9


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 10

wijkkrant noord

tegen inlevering van deze Bon ontvangt u â‚Ź 2,50 korting op alle permanentbehandelingen. Geldig t/m zaterdag 19 april 2014

10


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 11

wijkkrant noord

speeltuin en varkenshok

Tussen alle grote en kleine gebeurtenissen gaat het andere werk gewoon door. Dieren worden verzorgd en onderhoud wordt gepleegd. Voorbereidingen worden verder getroffen met de bouw van een nieuw kleuterspeeltoestel. Dat heeft even op zich laten wachten, maar nu komt het er toch echt aan. Ook wordt het hok voor het nieuwe varken in gereedheid gebracht. De beheerders hopen zo snel mogelijk met het opschonen van de slechte bomen en de plaatsing van een nieuw hek te beginnen. Beide projecten dankzij geld uit de wijkkas. De boerderij is er erg blij mee.

HOE WE VERGETEN GROENTEN NOOIT MEER VERGETEN! ? Door Esther Heupers

Kom dan eens een bezoekje brengen aan de jeugdtuin! Dit seizoen gaan wij namelijk een aantal van deze vergeten groenten zelf verbouwen en op die manier onder de aandacht brengen van de kinderen. Wil je weten welke overheerlijke dingen je kunt maken met deze heerlijke groenten? Lijkt het je leuk om je vrienden en familie te verassen met een echt origineel gerecht? Iets dat ze niet vaak gegeten hebben of liever: helemaal nooit? Wil je meer weten over vergeten groenten, recepten lezen en maken, foto’s bekijken en te weten komen hoe ze groeien? Kijk dan op onze blog: http://jeugdtuinen-enschede.blogspot.nl/ of breng een bezoekje aan onze jeugdtuin. De ingang van de tuin is te bereiken via de parkeerplaats tegenover de Kinderboerderij Noord. De tuin is geopend op dinsdag van 15.00 - 16.30 uur en op zaterdag van 10.30 - 12.00 uur.

Deze keer wil ik u vanuit de jeugdtuin Enschede Noord kennis laten maken met groentesoorten, die in de loop der eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Zeer onterecht! Vergeten groenten, die zijn we dus vergeten. Ze zijn niet te koop in de supermarkt, de plaats waar de meeste mensen hun inkopen doen. Onbekend maakt onbemind. Of wat de boer niet kent ….. Als je ze al eens ergens ziet dan weet je gewoon niet wat je ermee moet doen. Logisch dat je ze laat liggen. Begrijpelijk dat niemand zin heeft om groenten te verbouwen die niemand wil kopen. Maar daar is verandering in gekomen! Dat betekent dat er vraag ontstaat en als er vraag ontstaat dan komt er vanzelf aanbod. Ben je benieuwd naar de vorm en kleur en geur van de aardpeer, de kardoen, de brave Hendrik, de pastinaak of de zeekool?

ijskruid

NIEUWS IN HET KORT dat gebruikt maakt van de NOEK. Eveneens wordt het effect van de toename van het verkeer op de Hengelosestraat als gevolg van de aanleg en gebruik van de NOEK bij dit onderzoek betrokken. ● Begin februari heeft Golfclub Prinses Wilhelmina hun nieuwe clubhuis aan de Maatmanweg feestelijk in gebruik genomen. ● Bijna 60% van de respondenten van een enquête, georganiseerd door vier Saxion-studenten, vindt dat de leefbaarheid in de wijk Mekkelholt te wensen overlaat. Het Fazantplein, rond het voormalige winkelcentrum, krijgt een flinke onvoldoende. Gepleit wordt om de omgeving op te pimpen en het plein levendiger te maken. (bron Tubantia 10 februari: Mekkelholt moet vernieuwen)

● Jumbo supermarkt Roombeek heeft revalidatiecentrum Roessingh in januari een cheque gegeven ter waarde van 650 euro vanwege het 65-jarig bestaan van Roessingh. Klanten konden Roessingh steunen door hun flessenbon te doneren. Met deze donatie wordt een bubble-unit aangeschaft voor dreumesen, die gebruikt gaat worden in de snoezelruimte. ● Als onderdeel van het lopende onderzoek naar een nieuwe Noordelijke ontsluitingsweg voor Enschede en Kennispark (NOEK) laat de gemeente Enschede in overleg met de Universiteit Twente aanvullend onderzoek uitvoeren. Doel van dit onderzoek is eenduidig vast te stellen wat het effect is van trillingen op het wetenschappelijk onderzoek van de UT, veroorzaakt door verkeer

>>> 11


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 12

wijkkrant noord

12


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 13

wijkkrant noord

haar museum. (Bron: Tubantia 1 maart: Concordia terug naar de binnenstad) ● Elke maand is er de mogelijkheid voor een BUZZtoer van ongeveer een uur over de luchthaven georganiseerd door ADT, Area Development Twente met informatie over de geschiedenis en de toekomst van het vliegveld. Aanmelden kan via www.buzztoer.nl

● Het Hubo-filiaal in winkelcentrum Deppenbroek gaat uiterlijk eind mei sluiten. De AH-vestiging zal de beschikbare ruimte gebruiken om verder uit te breiden. ● Uiterlijk 1 januari 2015 sluit Concordia haar expositieruimte 21Rozendaal in Roombeek. Concordia gaat haar activiteiten concentreren in het centrum van de stad. TwentseWelle heeft interesse in de vrijkomende ruimte, die grenst aan

EVEN VOORSTEllEN: SCHOONHEIDSSAlON ‘CHARMING BEAUTY’ Ik ben Anniek van Benthem en heb sinds 2011 een schoonheidssalon in Enschede, genaamd Charming Beauty. De naam van de salon betekent mooie schoonheid. Schoonheid komt van binnen en buiten. Daarmee geef ik aan dat schoonheid niet alleen aan de buitenkant zit, maar ook van binnen. In het drukke leven van vandaag is stress aan de orde van de dag. Daarom is het belangrijk om op zijn tijd te ontspannen. Als je ontspannen bent, straal je dat uit. Dit kan bij Charming Beauty met een heerlijke massage of gelaatsbehandeling. De salon is gevestigd in het pand van zonnestudio Sun Lounge aan de Deurningerstraat 52 in Enschede. Ook zitten er in dit pand een kapsalon en pedicuresalon. Alles onder één dak! Ideaal dus. In de schoonheidssalon geef ik behandelingen zoals: gelaatsbehandelingen – massages – epileren – harsen – verven – wimperextensions en biopeelings. Een biopeeling is een peeling op basis van natuurlijke ingrediënten die er voor zorgt dat de huid een enorme oppepper krijgt. Gericht op huidverbetering en ideaal voor een huid met acne, littekens en/of rimpels. Ik werk met de fantastische producten van Webecos. Het is een dierproefvrij merk en de meeste ingrediënten zijn

op natuurlijke basis en hebben een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Wilt u graag een keer in de watten worden gelegd? Bel dan schoonheidssalon ‘Charming Beauty’ voor een behandeling, tel 06 – 55 689 644. Of kijk voor meer informatie op de website www.charmingbeauty.nl

WIE WAT WAAR speeltuin ’t mekkelholt zoekt nieuwe voorzitter

Concert zonder Grenzen

Speeltuin ’t Mekkelholt is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter van de speeltuin bent u samen met het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij speeltuin ’t Mekkelholt. Zo zult u deelnemen aan vergaderingen van de speeltuin maar ook aan vergaderingen van de SES (Stichting Enschedese Speeltuinen). Tevens zult u het eerste aanspreekpunt zijn namens de speeltuin voor de gemeente Enschede. Bent u die enthousiaste gezellige vrijwilliger, die ook zakelijk kan denken, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen via e-mail: speeltuinmekkelholt@online.nl

De mannenkoren De Brugger Zangers, het Martinikoor Losser en het Gronauer Männerchor von 1877 concerteren op zondag 13 april in de R.K. Kerk, Kerkstraat 16 in Glanerbrug. De barden presenteren een gevarieerd programma waarin alle facetten van de mannenzang belicht worden. Variatie troef en een streling voor het oor! Sopraan Wencke van Winsen draagt zorg voor een interessante afwisseling in de programmering. Het concert begint om 16.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 8 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden en voorafgaand aan het concert in de kerk. De kerk is vanaf 15.30 uur geopend. >>> pa g. 2 1 13


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 14

wijkkrant noord

14


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 15

wijkkrant noord

OUDE TECHNIEKEN EN NIEUWE VORMEN ? Door Jos van Alebeek Christel Burghoorn

Nadat Christel was afgestudeerd aan de AKI, akademie voor beeldende kunst, te Enschede begon zij in 1994 haar succesvolle kunstenaarspraktijk. Christel specialiseerde zich in het brandschilderen en in het vervaardigen van glas in lood. Oude technieken die al bestaan zolang er kerken zijn, vertelt Christel. En die zijn er al sinds de 5e eeuw na de val van het Romeinse rijk in 476. Het brandschilderen werd vaak gecombineerd met glas in lood. Ook in kloosters werden deze kunsten beoefend welke uitvoerig werden beschreven door de Duitse Benedictijner monnik Theofilis. In Nederland zijn helaas niet veel middeleeuwse gebrandschilderde ramen meer aanwezig aangezien deze in de zestiende eeuw tijdens oorlogen en godsdiensttwisten grotendeels werden vernietigd. Pas in de 19e eeuw ontstond er een nieuwe belangstelling voor deze oude technieken, welke door Christel in een geheel eigen stijl worden gebruikt voor het creëren van nieuwe vormen. exposities en opdrachten

Christel Burghoorn heeft zich ontwikkeld tot een succesvol kunstenares, die al veel heeft geëxposeerd in een aantal steden in Nederland, Duitsland en Schotland. Haar werk kenmerkt zich door het gebruik van heldere kleuren in een moderne vormgeving. Christel werkt als beeldend kunstenaar aan vrij werk en in opdracht van gemeentelijke instellingen, bedrijven maar ook van particulieren. Om het voor iedereen mogelijk te maken om in het bezit te komen van haar kunst kunt u al vanaf een bedrag van € 200, - een uniek voor een speciale gebeurtenis vervaardigd werk aanschaffen. Christel maakt geboorteplaatjes, huwelijksgeschenken en objecten om een jubileum te herdenken. Het is ook mogelijk om door haar een apart logo voor uw onderneming te laten ontwerpen. Haar partner, Jurgen Kuiper, eveneens afgestudeerd aan de AKI is niet alleen sculptor / designer maar ook grafisch ontwerper. Een designer die in Taiwan al twee maal een designprijs heeft gekregen. Deze twee kunstenaars staan garant voor zowel kwaliteit als originaliteit. Op de afbeelding ziet u Christel met een deel van een vijfdelige raampartij welke in opdracht wordt gemaakt ter verfraaiing van de huiskamer van een woning en ter verzachting van het binnenvallende licht. Wilt u meer weten over Christel dan kunt u haar website bezoeken: www.kunstenglaswerk.nl. Hier vindt u een representatief overzicht van haar imposante kunstwerken. In het bijzonder verdient het Biorotor beeld dat zij in 2006 en 2007 heeft gemaakt in opdracht van Twente Afvalverwerking in Hengelo aandacht. Het is een van glas in lood gemaakt kunstwerk met een doorsnee van vier meter, waarbij gebruik gemaakt werd van een oud stalen waterzuiveringrad dat geplaatst is bij de ingang van het hoofdkantoor. Een link naar de website van Christel Burghoorn vindt u ook op onze website www.wijkkrantenschedenoord.nl. 15


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 16

wijkkrant noord

16


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 17

wijkkrant noord

NIEUWS VAN POWER NOORD Culturele uitjes

Op 11 februari organiseerden twee activeerders van Power, Mattie en Thuraya, een cultureel uitje naar het Syrisch Orthodoxe klooster in Glane. De animo hiervoor was groot, uiteindelijk gingen we met meer dan 25 personen op pad! De rondleiding begon in de kapel; Pater Sait vertelde over de geschiedenis van het klooster en over de oorsprong en geschiedenis van het Syrisch Orthodoxe geloof. Daarna werd een gedeelte van het klooster bezichtigd. Overal hingen interessante foto’s en platen aan de wand, van heilige plaatsen en belangrijke personen van de Syrisch Orthodoxe kerk. Vervolgens werden de kerk en het mausoleum onder de kerk bezichtigd, hier is o.a. de vorige aartsbisschop begraven. Naast de kerk bevindt zich verder het kerkhof van de Syrisch Orthodoxe gemeente. Iedereen vond het een erg interessante rondleiding. Het culturele uitje op 25 maart ging naar TETEM Kunstruimte, een centrum waar toegepaste kunst wordt getoond. Elke maand zal er een uitstapje plaatsvinden naar een culturele bestemming, telkens op een dinsdagmiddag. Heeft u interesse, of een idee, kom dan even langs en vraag naar Mattie. theorieles rijexamen

Één keer per week biedt een vrijwilliger in de avond hulp bij de theorieles. Mocht je moeite hebben met het leren van de verkeersregels of ben je je aan het voorbereiden op je rijexamen, meld je dan aan bij Power. Beautymiddag

Voor dames die het leuk vinden om bezig te zijn met persoonlijke verzorging; twee keer per maand is er een Beautymiddag voor dames. Hier kunnen je nagels worden gelakt, of kun je bv. leren elkaars wenkbrauwen te epileren. De eerste keer was op 25 maart en vervolgens om de twee weken op de dinsdagmiddag om 13.00 uur. Geef je op en vraag naar Maria! klaverjassen en/of schaken

Een paar enthousiaste heren willen gaan klaverjassen op de maandagmiddag. Houd je van klaverjassen of wil je het leren, kom dan maandagmiddag om 14.00 uur langs. Ook is er de mogelijkheid voor een spelletje schaak. zumba

Wegens succes gaat de Zumbales van de donderdagmiddag verhuizen naar een andere locatie. Vanaf 3 april wordt er elke week donderdag om 13.30 uur Zumbales gegeven aan de speeltuin Mekkelholt. Wil jij ook je heupen komen schudden? Bel even en geef je op via Power. Kosten: 10 x voor 10 euro.

power noord : ijstraat 4 (wijkcentrum Het kompas) Bel: 053-7370193 of mail: noord@centrumpower.nl

17


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 18

wijkkrant noord

18


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 19

wijkkrant noord

TENTOONSTEllINGSAGENDA rijksmuseum twenthe

t/m 28 september: rubens, van dyck en jordaens - de vlaamse barok; meer dan vijftig schilderijen en enkele tientallen prenten tonen de Vlaamse barok in de volle breedte (uit het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen) t/m 31 augustus: the emergence of Form; overzichtstentoonstelling van vormgever en beeldend kunstenaar Maria Blaisse t/m 31 augustus: insectentekeningen en insectensculpturen (1975 – 1979) van de Antwerpse kunstenaar en theatermaker Jan Fabre t/m 25 januari 2015: paden naar het paradijs; Zolang de mens bestaat fantaseert hij over het Paradijs. RMT vroeg schrijver Atte Jongstra zich een voorstelling te maken van het Paradijs door middel van een hemelsbrede keuze uit de museumcollectie, aangevuld met recent werk van hedendaagse kunstenaars. (Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur) twentsewelle

t/m 31 augustus: o’Hanlons Helden; expositie over 19e eeuwse ontdekkingsreizigers, een vervolg op de VPRO televisieserie O’Hanlons Helden. Voor meer informatie over de reeks lezingen met O’Hanlon zie www.twentsewelle.nl tot eind 2014: Coenraad ter kuile – astronoom in twente; expositie over het leven en werk van Coenraad ter Kuile, de eerste sterrenkundige van Enschede (Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur) tetem kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

t/m 18 mei: wunderkammer 2014; De tentoonstelling presenteert een eigentijdse interpretatie van verschillende kunstenaars van het rariteitenkabinet, die met hun werken wonderlijke werelden creëren (zie foto hiernaast). Het is een gevarieerde collectie van beelden, tekeningen, gravuren, foto’s, schilderijen en installaties die de sfeer van het mysterieuze curiositeitenkabinet oproepen. De tentoonstelling sluit aan bij de expositie ‘O’Hanlons Helden’ in de TwentseWelle. (Openingstjjden: ma t/m zo 11.00 – 17.00 uur) Gratis toegang Concordia, expositieruimte 21rozendaal (Het Rozendaal 21)

t/m 22 juni: “we want to beat you up visually!”; topstukken uit de bliksemcarrière en nieuw werk van het Schotse kunstenaarsduo littlewhitehead. (Craig Little (1980) en Blake Whitehead (1985)) Onder het motto “We want to beat you up visually” zet het duo de aanval in op onze comfortzone. Hun sculpturen, meestal geplaatst in filmische scènes, refereren aan universele onrust en angsten. Alles lijkt aanvankelijk alledaags en onschuldig, maar is steeds net niet wat het lijkt. (Openingstijden: do en vr 13.00 – 17.00 uur, za en zo 11.00 – 17.00 uur) Gratis toegang

19


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 20

wijkkrant noord

20


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 21

wijkkrant noord

WIE WAT WAAR loes en jeugdgezondheidszorg bundelen krachten

Opvoedondersteuner Loes Enschede is vijf jaar geworden en slaat haar vleugels uit. Loes heeft jaren vanuit een centraal punt in de bibliotheek gewerkt en gaat nu de wijken in, met vijf Loes-inlooppunten op vijf verschillende locaties in Enschede, namelijk de consultatiebureaus van GGD Twente. Vanaf februari kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, naast het meten en wegen van jonge kinderen, hier ook terecht voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien? Kom dan naar het Loes-inlooppunt in het consultatiebureau in Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12, elke donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Voor meer informatie: www.loes.nl. spelen en leren tijdens aqua Club in Het slagman

Begin dit jaar is Aqua Club geïntroduceerd bij zwembad Het Slagman op woensdagmiddag. Van 16.15 tot 18.15 uur kunnen kinderen die in het bezit zijn van een C-diploma deelnemen aan twee lessen van 30 minuten en tussendoor volop spelen in het bad met diverse materialen. Bij de lessen is er keuze uit snorkelen, zwemvaardigheid en balvaardigheid. Dit zijn uitdagende onderdelen waarbij je nieuwe zwemtechnieken leert, maar vooral heel veel plezier hebt. Tussendoor staat er voor alle deelnemers een glaasje ranja klaar. De reacties van de kinderen op Aqua Club zijn heel positief en er zijn nog plaatsen vrij voor nieuwe deelnemers.

alifa Burenhulpdienst enschede

Ouderen en mensen met een beperking, die hulp nodig hebben en geen hulp kunnen krijgen uit hun directe omgeving, kunnen een beroep doen op de Burenhulpdienst. De Burenhulpdienst is een onderdeel van Alifa Welzijn Ouderen. In de hele stad zijn zeventig vrijwilligers actief die ouderen willen helpen bij diverse zaken, zoals het halen van een boodschap, een klusje in huis of in de tuin, meegaan naar de huisarts of ziekenhuisbezoek. De Burenhulpdienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Voor een klus wordt € 2,00 per keer gevraagd en wanneer vervoer met een auto nodig is, wordt € 0.30 per kilometer in rekening gebracht en natuurlijk eventuele parkeerkosten. Wilt u gebruik maken van de Burenhulpdienst, dan kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op telefoonnummer: 053 477 88 65. spel aan Huis: Uw kind leert samen met u spelen

Is uw kind in de leeftijd van 2 tot 8 jaar en heeft uw kind moeite met zichzelf bezighouden? Weet u niet goed hoe u uw kind kunt leren spelen of welk speelgoed geschikt is? Heeft uw kind wat extra hulp nodig >>> 21


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 22

wijkkrant noord

22


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 23

wijkkrant noord

bij het leren van de taal? Dan kunt u zich aanmelden bij ‘Spel aan huis’ van Alifa. U wordt dan als ouder(s) ondersteund bij het spelen. Gezinnen die deelnemen aan ‘Spel aan Huis’ worden wekelijks bezocht door een ‘speelster’ of ‘speler’ van Alifa. Zij brengen speelgoed van de Spel Uitleen mee, zoals boekjes, puzzels of spelletjes. In overleg worden twee of drie stuks speelgoed achtergelaten. De daarop volgende week wordt dit weer omgeruild, zodat u samen met uw kind met steeds wisselend speelgoed kunt spelen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u belangstelling of wilt u informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Voor aanmelding en/of informatie bij Alifa: Hilde Quivooy, mobiel: 06 53 205 356, e-mail: h.quivooy@alifa.nl en Lidy Koerselman, mobiel: 06 53 205 395, e-mail: l.koerselman@alifa.nl Uitnodiging feestmiddag voor senioren in wijk deppenbroek

De ANBO-soos Deppenbroek in speeltuingebouw Voortsweg viert op donderdag 5 juni haar 40-jarig jubileum. Zij houdt daarom een feestelijke bijeenkomst met een optreden van zanger/entertainer Michel Coenen. Het repertoire van deze zanger bestaat uit liedjes van o.a. Frans Bauer, Ben Cramer en Wim Sonneveld. Op een persoonlijke en humoristische manier weet hij het publiek enthousiast te maken. Er komen op deze jubileummiddag veertig vaste soosbezoekers. Daarnaast wil het soosbestuur veertig oudere wijkbewoners uitnodigen om deze middag samen met hen te vieren. U kunt een kaartje kopen voor € 2 p.p. Deze toegangskaartjes zijn op te halen op donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 14.00 uur voorafgaande aan de wekelijkse bingo. De kaartverkoop begint op donderdag 17 april bij de soos in speeltuingebouw Voortsweg 225. De ouderensoos houdt iedere donderdag een bingo van 14.00 tot 16.00. Komt u eens een keer meedoen. U kunt dan gelijk een kaartje kopen voor de feestmiddag met Michel Coenen.

NATUURACTIVITEITEN lANDSCHAP OVERIJSSEl Hieronder een overzicht van de natuuractiviteiten in april, mei en juni, georganiseerd door Landschap Overijssel, bij bezoekerscentrum Hof Espelo, Weerseloseweg 259, 7522 PS Enschede. dinsdagavond 15 april: excursie ‘reeën in de lente”

Deze ranke bosbewoners laten zich niet gemakkelijk zien. Ga mee op pad met de gids! Meld u aan via www.landschapoverijssel.nl/excursie-reeen-in-de-lente woensdag 23 april: kindermiddag ‘kleur en knoppen’

Tijdens deze middag gaan we met de kinderen het bos in om de lente in al haar kleuren te ontdekken. Aanmelden is niet nodig. Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur. zondag 27 april: themamiddag en excursie ‘voorjaar’

Tijdens deze themamiddag barst in het koetshuis het voorjaar los! Tijdstip 11.00 – 17.00 uur. De excursie start om 13.30 uur. zondag 4 mei: themamiddag en excursie ‘woii’

Vandaag staat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op het landgoed centraal. Tijdstip: 11.00 – 17.00 uur. De excursie start om 13.30 uur. woensdag 14 mei: kindermiddag ‘jonge dieren’

Het is lente en dat betekent dat er veel jonge dieren op Hof Espelo zijn. Tijdens deze middag leren kinderen hier alles over. Aanmelden is niet nodig. Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur. donderdag 29 mei: Hemelvaartexcursie ‘vroege vogels’

Dauwtrappen, maar dan anders! Kom ook en laat u betoveren door het vogelconcert in de vroege ochtend. Het koetshuis is geopend vanaf 06.00 uur. De excursie start om 6.30 uur. woensdagavond 11 juni: zomeravondwandeling ‘kristalbad’

In deze eerste van een reeks zomeravondwandelingen bekijkt u samen met een gids de natuurontwikkeling in het Kristalbad. Meld u aan via www.landschapoverijssel.nl/zomeravondwandeling-kristalbad3 woensdag 18 juni: kindermiddag ‘midzomer sprookjesbos’

Het is bijna midzomer, dat is een magische tijd in speelbos ’t Klauterwoud op Hof Espelo. Wist je dat er allerlei sagen en legenden de ronde doen over de zonnewende? Kom het meemaken! Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur. Voor meer informatie over deze activiteiten zie: www.landschapoverijssel.nl 23


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 24

wijkkrant noord

24


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 25

wijkkrant noord

fEESTElIJKE ACTIVITEITEN IN HET G.J. VAN HEEKPARK Op zaterdag 19 april wordt de afronding van de vijfde fase van de renovatie van het G.J. van Heekpark gevierd. De Commissie van Beheer van het G.J. van Heekpark (CvB) is in 2001 gestart met een grootschalige renovatie van het park, die nog enkele jaren zal duren. Het gereedkomen van een mooie bomenlaan, als verbinding vanaf Het Roessingh naar de Naald, en in het bijzonder het gereedkomen van een bijzonder fraaie nieuwe Jeu de boules accommodatie is aanleiding voor feestelijke activiteiten. Op deze dag zullen bovendien de Speurzuilen en “Verhalen uit het Van Heekpark” worden gepresenteerd. Reden om De oude draaimolen in het van Heekpark vele leuke en gratis activiteiten voor jong en oud te organiseren in het bijna 100 jarige Van Heekpark, dat ondanks de leeftijd een bruisend bestaan heeft. Op deze mooie dag in het paasweekend, worden de inwoners van Enschede van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de feestvreugde. nieuwe jeu de Boules accommodatie

In de ochtend vindt de officiële opening van de nieuwe jeu de boules banen en clubaccommodatie van de Jeu de Boules Vereniging Enschede plaats. Daarna is er voor alle belangstellenden de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een kennismakingstoernooi. Samen met ervaren spelers van de Jeu de Boules Vereniging Enschede, worden er gemixte teams samengesteld om een toernooi te spelen. Het kennismakingstoernooi start om 13.00 uur. Iedereen kan zich aanmelden bij de secretaris van de Jeu de Boules Vereniging Enschede. Per e-mail: theo.vos@planet.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Theo Vos op 06-13 70 33 70. kleurrijke opening speurzuilen

Op 19 april zal ook de publieke opening van de Speurzuilen plaatsvinden. In het park staan sinds kort vijftien Speurzuilen, ontwikkeld door Pronksnor. De nieuwe interactieve wandeling en speurtocht leiden langs de bijzondere plekken van het park. Samen met het Speurboekje en de Speur-app kunnen kinderen en volwassenen het mooie en veelzijdige G.J. van Heekpark ontdekken. De opening van de Speurzuilen zal gevierd worden met een speciale Speurkrastocht. Tijdens deze tocht kunnen jonge speurneuzen deelnemen aan workshops, activiteiten, theater en muziek. Voor elke deelnemer die de Speurkrastocht heeft afgerond zal een heerlijke verrassing te wachten staan. Om 12.00 uur vindt de officiële opening van de Speurzuilen bij Schenkerij Wattez plaats. Daarna kan iedereen tot 16.00 uur meedoen aan de Speurkrastocht, die start bij Wattez. Deelnemers kunnen zich opgeven bij mevrouw Esther Buiter van Pronksnor, per e-mail: speurzuilen@pronksnor.nl. Aanmelding is gewenst, maar niet verplicht om mee te doen aan de speurtocht of de activiteiten. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Buiter op 06-24713936. Kijk voor meer informatie op www.speurzuilen.nl verhalen uit het van Heekpark

Studenten van Saxion hebben in samenwerking met de Commissie van Beheer een project “Verhalen uit het Van Heekpark” verzorgd. Ook zijn er korte films gemaakt, die TV Enschede heeft uitgezonden. De CvB heeft een boekje samengesteld, waarin een groot deel van de verhalen zijn opgenomen. Een aantal van deze verhalen zullen ook opgenomen worden in de nieuwe website, die waarschijnlijk op de 19e april officieel in gebruik zal worden genomen (www.vanheekpark.nl ). andere activiteiten

Ook de andere verenigingen, de korfbalvereniging E.K.C. Nääs en de tennisvereniging Topspinners zijn op die zaterdag actief in het park. De korfballers spelen vanaf 11.00 uur competitiewedstrijden voor de jeugd. Na die jeugdwedstrijden zal E.K.C. Nääs om 14.30 uur een sponsorloop op het eigen terrein organiseren. De opbrengst zal worden besteed om de jeugdafdeling te versterken. Ook bij Topspinners zullen thuiswedstrijden in de competitie plaatsvinden. Alle activiteiten samen zijn beslist de moeite waard om een bezoek aan het Van Heekpark te brengen. 25


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 26

wijkkrant noord

26


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:48 Pagina 27

wijkkrant noord

VANUIT DE BASISSCHOlEN In de reeks vanuit de basisscholen deze keer de inzending van de Bonifatiusschool.

Bonifatiusschool, Zaanstraat 10 De Menko-toren, Bosuilstraat 11 Beide scholen vallen onder de St.KOE. (Katholiek Onderwijs Enschede)

De iPad op school. Op alle St.KOE scholen, en dus ook bij ons, is dit jaar de iPad de school binnen gekomen. De iPad als middel om ons belangrijkste doel “het geven van goed onderwijs” te ondersteunen. De laatste jaren is het ICT al meer en meer ingezet om het onderwijs vorm en inhoud te geven. Daar is nu de iPad bij gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer ICT (en dus ook de iPad) op de juiste manier wordt ingezet, De motivatie bij leerlingen toeneemt. De leerprestaties verbeteren. Het leerproces efficiënter wordt. De iPad is zeker GEEN vervanging van het boek. De iPad wordt o.a ingezet; Voor oefensituaties (tafels van vermenigvuldiging, letters, rekensommen, spelling enz) Ontdekkend leren bij o.a wereldoriëntatie. Kinderen uit te dagen om fantasie en taal te gebruiken. Stimuleren van taal en woordenschat Het maken van toetsen. Dit geeft voor de leerkracht direct overzicht zonder alles individueel na te kijken. En nog vele, vele andere mogelijkheden.

“Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren, beroven we onze kinderen van morgen.”

27


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:49 Pagina 28

wijkkrant noord

O M TE BE W A R E N Alarmnummer (landelijk) A.N.B.O. (alg. ned. Bond v. ouderen) Apotheek Roombeek Apotheek Deppenbroek Bewonersplatform Mekkelholt: bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl Bewonersplatform Deppenbroek: www.bpdeppenbroek.nl Belangenver. Slachtoffers Vuurwerkramp Bureau Rechtshulp Buurtcentrum ‘Het Kompas’ City Pastoraat: (ma-woe-vrij-za.: 13.00-17.00 uur. di-do: 10.00-17.00 uur) Dierenmishandeling (meldnummer) Dierenopvangcentrum "Enschede" Dierenambulance Domijn Woningcorporatie GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn) Gezondheidscentrum Noord Gemeente Enschede Stadskantoor Het Goed Kringloopwinkel Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk) Huisartsendienst Twente-Oost: (17.00-8 uur, weekends/ feestdagen) Huisartsendienst Twente-Oost: (waarneming) Huis van Verhalen (info@huisvanverhalenenschede.nl) Jeugdbibliotheek Prismare: (open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. vrijd. alleen ‘s morgens) Kabel TV (storingen) Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur) K.B.O. (kath. Bond v. ouderen) Livio algemeen nummer (24 uur per dag bereikbaar)

Livio maaltijdservice Maatschappelijke Dienstverlening Mediant Geestelijke Gezondheidszorg Menzis (24.00 uur bereikbaar) Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.) Nazorg Vuurwerkramp Ouderentelefoon (dag en nacht) P.C.O.B. (protestants Christelijke ouderen Bond) Prismare RIBW-team Deppenbroek / Enschede Noord (Walhofstraat 9) Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement Storingsnummer Gas en Stroom SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht) Stichting Welzijn Ouderen Thuiszorg / Wijkverpleging / Gezinsverz. ‘Noord’ TV Enschede FM Twente Milieu huisvuil Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer (dag en nacht) Wijkkrant redactie-secretariaat Ziekenhuis M.S.T.

28

tel. 112 tel. 0348 466666 tel. 430 32 44 tel. 433 68 00

tel. 434 03 74 tel. 480 19 19 tel. 435 04 56 tel. 430 61 90 tel. 144 tel. 432 34 36 tel. 06 534 210 66 tel. 0900 335 0 335 tel. 481 76 00 tel. 435 16 15 tel. 481 81 81 tel. 433 29 44 tel. 477 79 80 tel. 088 555 11 88 tel. 0900 431 33 33 tel. 431 62 88 tel. 434 81 39 tel. 0800 03 40 tel. 0800 04 32 tel. 432 34 32 tel. 0900 9200 tel. 0900-9200 tel. 435 33 53 tel. 475 57 55 tel. 485 31 00 tel. 481 58 58 tel. 481 81 81 tel. 0900 6080100 tel. 435 68 70 tel. 475 74 55 tel. 432 54 55 tel. 481 70 98 tel. 0800 90 09 tel. 0900 07 67 tel. 432 01 22 tel. 488 12 00 tel. 432 75 27 tel. 852 01 11 tel. 0900 88 44 tel. 435 88 08 tel. 487 20 00


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:49 Pagina 29

wijkkrant noord

29


Wijkkrant Noord 2014 no2_Opmaak 1 21-3-2014 12:49 Pagina 30

wijkkrant noord

30

Wijkkrant noord 2014 no2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you