Page 1

SCHOOLJAARVERSLAG 2010-2011

R.k. Basisschool Onze Lieve Vrouwe Burg. Buyvoetsplein 70 7497 LD Bentelo Tel. : 0547 – 292492 1 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


1.

Algemeen

In dit schooljaarverslag willen we terugblikken op het afgelopen schooljaar 2010-2011. In dit schooljaarverslag worden de volgende ontwikkelingen en/of knelpunten besproken die als rode draad door het verslag lopen: - De aanstelling van een nieuwe directeur; - Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken; - De zorgwekkende financiĂŤle situatie en de gevolgen daarvan. Deze ontwikkelingen en/of knelpunten worden meegenomen in de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar 2011-2012. Dit schooljaarverslag dient ter aanvulling van het schoolplan 20112015 en de schoolgids van 2011-2012.

2.

Onderwijs en Identiteit

2.1

Schoolorganisatorische mutaties

Met ingang van augustus is ondergetekende als de nieuwe directeur op Onze Lieve Vrouweschool gestart. Daardoor zijn er enkele wijzigingen in de organisatie doorgevoerd, zoals de implementatie van het jaarrooster vergaderen (behalve teamvergaderingen zijn er ook MT- en IB-vergaderingen gepland), diverse nieuwe roosters en jaarplanningen, een heldere structuur (duidelijkheid), verbeterd taakbeleid (betere taakverdeling), e.a. 2.2

Beleidsontwikkeling (terug- en vooruitblik)

2.2.1

Verandering onderwijsdoelen

De missie en visie van de school zijn herijkt, maar er zijn geen wijzigingen in de onderwijsdoelen vastgesteld. 2.2.2

Implementatie methodes/toetsen

In de groepen 4 en 5 zijn we gestart met de implementatie van de nieuwe voortgezet technisch lezen methode Estafette. Alle groepen zijn gestart met een nieuwe methode voor levensbeschouwing. De methode Hellig Hart is vervangen door Hemel en Aarde. Het schrijfonderwijs heeft dit schooljaar veel extra aandacht gekregen. Besloten is om de huidige schrijfmethode langzamerhand te vervangen door Pennenstreken. De groepen 3 en 4 werken komend schooljaar met deze schrijfmethode. Enkele toetsen volgens de Citokalender zijn vernieuwd of aangepast. De entreetoets wordt voortaan alleen nog in de groepen 6 en 7 afgenomen; in groep 5 is deze geschrapt en vervangen door de reguliere Cito-toetsen. 2.2.3

Aanpassing didactiek

Door de implementatie van opbrengstgericht en handelingsgericht werken verandert het didactisch handelen voor de primaire vakken (taal, lezen en rekenen). De leerkrachten werken nu met een groepsplan en de instructie vindt plaats volgens het IGDI-model. Aangezien dit toch een verandering is die enige tijd en vaardigheid van de leerkrachten vereist, zal hier het komend schooljaar de nodige aandacht aan worden besteed. We zien het komend schooljaar als een overgangsjaar naar deze nieuwe denk- en werkwijze. Het groepsplan en het IGDI-model wordt schoolbreed doorgevoerd. 2.2.4

Leerlingenzorg

Ook de leerlingenzorg stond in het teken van de implementatie van het groepsplan en het IGDImodel. Op stichtingsniveau zijn afspraken gemaakt omtrent de terminologie welke standaard gebruikt zal gaan worden. 2 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


Op schoolniveau is er veel aandacht besteed aan de consultatieve leerlingenbespreking (CLB) en hebben er verschillende bouwgroepsbesprekingen (BGB) plaatsgevonden. De IB-er coördineert de CLB en BGB. De maandelijkse besprekingen tussen IB-er en directeur hebben een positieve uitwerking gehad op de IB-er.

2.3

Opbrengsten

2.3.1

Toelichting totaalbeeld toetsing

Het totaalbeeld van alle toetsen die zijn afgenomen zijn positief. Toch springen er enkele onderdelen uit die de nodige aandacht verdienen: in enkele groepen is spelling onder de maat, woordenschat valt in diverse groepen op en begrijpend lezen blijft onze aandacht houden. De entreetoetsen die in groep 6 en 7 zijn afgenomen geven een vertrouwd beeld voor de toekomst. De Cito-eindtoets heeft wederom een score boven het landelijk gemiddelde opgeleverd. Het onderdeel studievaardigheid blijkt rond het landelijk gemiddelde te scoren. In het kader van opbrengstgericht werken blijven we de resultaten nauwlettend volgen. Hierbij lezen we de opbrengsten conform de werkwijze van de inspectie en PO-raad, waarbij de A/B-scores minimaal 70 % van de groep dienen te zijn. Wij streven naar een score boven deze 70 %. 2.3.2

Toelichting eindtoets Cito

De groepsscore van de Cito-eindtoets is weliswaar iets lager dan de laatste jaren, maar desondanks heeft deze groep voor haar doen een uitstekende score behaald. Deze opbrengst voldoet bijna aan de door de stichting in de strategische doelen vastgestelde norm van 537. Tabel 1 Scores eindtoets CITO laatste 4 schooljaren

Schooljaar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Eindtoets Cito 538,9 538,0 542,0 536.7

Taal

Rekenen

Studievaardig

Wereldoriëntatie

79,0 85.1 76.4

76,0 49.1 44.8

75 33.5 29.5

72 71.5 69.8

Boven landelijk gemiddelde Landelijk gemiddelde Onder landelijk gemiddelde 2.4

Uitstroomgegevens voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs

Tabel 2 Voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen 25

VWO Gym. Ath. 2

VWO/ HAVO 10

HAVO

TL/HAVO 10

Basis Kader 3

LWOO

Prakt.

-

-

Toelichting: Nagenoeg de hele groep is naar Twickel Delden gegaan. Twee leerlingen zijn naar Twickel Hengelo gegaan en één leerling vervolgd zijn onderwijstijd op de Grundel. Tabel 3 Speciaal (voortgezet) onderwijs

Aantal leerlingen -

SBO -

(V)SO -

Toelichting: Er zijn dit jaar geen leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal voortgezet onderwijs (VSO). 3 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


2.5

Demografische gegevens in relatie met de opbrengsten

Onze Lieve Vrouweschool heeft een leerlingenpopulatie die afkomstig is uit verschillende lagen van de bevolking. Bentelo is een dorp met veel agrarische kenmerken, waar ook relatief veel hoogopgeleide forensen wonen. De opbrengsten voldoen ruim aan de demografische gegevens. De school haalt de laatste jaren ruim voldoende resultaten op de Cito-eindtoets. 2.6

Leerlingenprognose en beleid daarop

Tabel 4 Leerlingenprognose

1 oktober 4 jr 5 jr 6 jr 7 jr Totaal 4 t/m 7 jr

2010 17 21 18 23 79

2011 22 16 21 18 77

2012 23 22 17 21 83

2013 23 23 22 17 85

2014 22 23 23 22 90

2015 23 22 23 23 91

8 jr 9 jr 10 jr 11 jr 12 jr Totaal 8 t/m 12 jr

31 33 30 32 5 131

23 30 34 30 12 129

18 23 30 34 2 107

21 18 23 30 5 97

17 21 18 23 5 84

22 17 21 18 3 81

Totaal aantal lln

210

206

190

182

174

172

Toelichting beleid leerlingenprognose: Het totaal aantal leerlingen zal de komende jaren flink dalen. Voor de oorzaak hiervan van twee redenen aan te geven: ten eerste blijft de aanwas in de onderbouw achter ten opzichte van eerdere prognoses. De tweede reden is het feit dat de groepen die uitstromen een gemiddelde grootte hebben van 30+. Positief in dit verhaal is dat het aantal te verwachten leerlingen in de onderbouw langzaam zal toenemen en dat het totale leerlingenaantal in de toekomst zal stabiliseren. De verwachting is dat het leerlingenaantal in de tweede helft van dit decennium langzaam weer zal stijgen tot rond de 200. Deze prognose is gebaseerd op het huidige geboortecijfer in Bentelo. Overigens laat de gemeente Hof van Twente in zijn totaliteit een daling zien van de leerlingenaantallen. 2.7

Beknopte rapportage van eventuele problemen en oplossingen; het aangeven van een zo nodige zorgvraag

Dit is het laatste jaar geweest dat we gebruik hebben gemaakt van de diensten van Bureau Vier. Een medewerker gedetacheerd van Bureau Vier heeft de leerlingen met een PGB begeleid. Omdat de bekostiging van deze leerlingen ook al is meegenomen in de totale formatie, drukte deze constructie toch behoorlijk op de begroting. In het huidige schooljaar is deze constructie dan ook niet meer mogelijk. De leerlingenzorg hebben we nu intern weten op te lossen. 2.8

Projecten die het afgelopen jaar speciale aandacht hebben gehad

Een significant project dat dit jaar speciale aandacht heeft gehad is de inwerking van de nieuwe directeur. Er zijn intern vele veranderingen doorgevoerd en er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met alle geledingen binnen de school. Overigens verliep het inwerken voorspoedig. 4 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


Een ander belangrijk project dat we als team hebben doorlopen is toch de tijdelijke opvang van een ex-directeur. Door zijn minder gemotiveerde attitude en zijn eigen persoonlijke problematiek heeft hij zijn draai op school nooit kunnen vinden, ondanks alle positieve energie van ouders, leerlingen en teamleden. In november 2010 is hij met ziekteverlof gegaan en later heeft het bestuur hem geschorst. De invalleerkracht heeft de vrijgekomen tijdelijke vacature uitstekend ingevuld. Afgelopen jaar stond ook in het teken van het nieuwe schoolplan. Gezamenlijk met een medewerker van Expertis zijn we gestart met het herijken van missie en visie. Van hieruit is het nieuwe schoolplan, in overleg met o.a. de medezeggenschapsraad, herschreven. Ook is de schoolgids in zijn geheel aangepast en herschreven. 2.9

Identiteit

De laatste jaren werd gebruik gemaakt van de methode Hellig Hart voor het levenbeschouwelijk onderwijs. Aangezien deze methode niet aangepast werd en het team de werkwijze van de methode niet altijd omarmde, hebben we in overleg met de externe identiteitsondersteuner gekeken naar alternatieven. Tijdens de teamvergaderingen heeft het team unaniem gekozen voor de methode Hemel en Aarde als opvolger. Onze interne identiteitsondersteuner heeft actief deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten voor identiteitsondersteuners.

5 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


3

Financiën en Huisvesting

3.1

Begroting en financieel jaarverslag

Het opstellen van de begroting is gezamenlijk met Sander Karman (ObT) gebeurd. Omdat er vanuit het ObT al verschillende baten en lasten waren ingevuld in de conceptbegroting, was het verder invullen van de begroting een stuk eenvoudiger geworden. Het sluitend krijgen van de begroting werd hierdoor wel enigszins bemoeilijkt, omdat veel baten en lasten geoormerkt zijn. Om de begroting sluitend te krijgen, zijn er wel bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. Voor het schooljaar 2011-2012 zijn er drastische maatregelen genomen om de exploitatie op stichtingsniveau weer in de zwarte cijfers te krijgen. Vooral op personeelsgebied zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Onze Lieve Vrouweschool zal zeker in de toekomst ook concessies moeten doen. 3.2

Belangrijke over- en onderschrijdingen in de exploitatierekening

Tabel 5 Overzicht over- en onderschrijdingen

Overschrijdingen: Grootboeknummer : Overleg BCF&H Grootboeknummer : Overleg BCF&H Onderschrijdingen Grootboeknummer : Overleg BCF&H

441331

Reden:

Scheapman Expertisecentrum € 7.153,-

Reden:

Naheffing elektra € 4.985,08

nee 443400 nee Reden:

Toelichting: In de grootboekrekening staat de verrekening met de Scheapmanstichting betreffende het Expertisecentrum. De factuur is hoger dan begroot. Een deel van deze kosten vallen onder grootboeknummer 441320. Dit grootboeknummer kent een positief saldo van ongeveer € 4.000,-, waardoor de overschrijding enigszins wordt geneutraliseerd. Bij een na controle van de meterstanden bleek dat de maandelijkse heffing voor elektriciteit al enkele jaren onvoldoende was. De factuur van € 4.985,08 betreft derhalve een eenmalige naheffing. De maandelijkse heffing is daarop aangepast. 3.3 Positieve en negatieve ervaringen De directe contacten met de medewerkers van het ObT verlopen voorspoedig. Met name Sander Karman is kundig op zijn vakgebied. Ondanks het feit dat ik tijdig de facturen aanlever, komt het toch nog te vaak voor dat deze niet tijdig worden betaald, waardoor er een herinneringsfactuur wordt verzonden. Het ObT zou toch sneller deze facturen moet verwerken. ObTopics wordt een steeds belangrijker medium. Ik haal er steeds meer relevante gegevens vandaan en kan de begroting daardoor ook beter stroomlijnen. De contacten met de gemeente zijn wat betreft huisvesting minimaal. De contacten die er zijn, zijn echter positief. Contacten met de bank zijn te verwaarlozen . 3.4

Leegstand of lokalentekort 6

Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


Tabel 6 Overzicht leegstand of lokalentekort

Schooljaar Totaal aantal lokalen Totaal aantal groepen Leegstand Tekort 2008-2009 11 9 2 2009-2010 11 9 2 2010-2011 11 9 2 Toelichting: Het aantal groepen is stabiel gebleven. Dat betekent dus dat er in twee lokalen geen groep zat. Tot medio maart zijn beide lokalen verhuurd aan de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Vanaf april 2011 staan beide lokalen leeg. Eén lokaal wordt momenteel extra ingezet bij de kleutergroepen; het andere lokaal dient als extra instructielokaal voor de groepen 3 en 4. In de toekomst verwacht ik een verdere leegstand van een derde lokaal, omdat we in schooljaar 2012-2013 naar 8 groepen zullen teruggaan. 3.5

Overzicht grote uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Er hebben geen grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Wel zijn er enkele verbeter- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd welke nog onder de garantie vielen, te weten: het afdichten van de kozijnen, vervangen van de dorpels bij de entree (moet nog worden afgewerkt), herstellen van de tussenschotten in verschillende toiletunits, afwatering schoolplein en andere kleine werkzaamheden. 3.6

Stand van zaken huisvesting/onderhoud en aanvragen bij gemeente

Er zijn geen huisvestings- en onderhoudsplannen bij de gemeente aangevraagd. Het Therorapport benoemd pas na 2014 de eerste summiere werkzaamheden. ←

3.7

Arbo

In oktober 2009 is de RI&E afgenomen. De meeste indicatoren of knelpunten hadden een beleidsmatig karakter en zijn door middel van de juiste maatregelen inmiddels opgelost of uitgevoerd. Qua huisvesting is er een aspect dat bijzondere aandacht verdient, namelijk het klimaatbeheersingssysteem. Met name de lokalen aan de zuidzijde van de bovenverdiepingen zijn op bepaalde momenten extreem warm, zowel in de zomer als in de winter. Arbobeleid is een vast terugkerend onderwerp op de plenaire teamvergaderingen. Qua veiligheid voldoet het gebouw aan de gestelde eisen. 3.8 Beveiliging Afgelopen jaar is toch weer zonder verklaarbare redenen het alarm spontaan afgegaan en heeft het beveiligingsbedrijf een bezoek aan school gebracht. Deze alarmopvolging kost de school daardoor toch € 400,- extra, zonder de abonnementskosten. Het brand- en inbraakbeveiligingssysteem is conform het contract gecontroleerd en gecertificeerd. 3.9

Kengetallen

Tabel 7A Overzicht kengetallen

Schooljaar/ Kalenderjaar

Weerstandsvermogen

Aantal leerlingen per wtf OP

Totale lasten per leerling

Personele lasten/ totale lasten

2007 2008 2009 2010 Streefwaarden

38 % -5 % -6 % -9 % 10 %

18 20 19 20

€ 3.739,€ 3.975,€ 4.434,€ 4.439,-

85 % 83 % 81 % 82 % 7

Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


Tabel 7B Overzicht kengetallen

Schooljaar/ Kalenderjaar

Lonen/salarissen per leerling

2007 2008 2009 2010 Streefwaarden

€ 3.134,€ 3.322,€ 3.492,€ 3.570,-

Loonkosten derden per leerling € 26,€ 72,€ 93,€ 125,-

Scholingskosten per leerling € 17,€ 6,€ 36,€ 33,-

ICT-/verbruikskost en per leerling € 43,€ 54,€ 39,€ 66,-

Positief t.o.v. streefwaarde Streefwaarde Negatief t.o.v. streefwaarde Het weerstandsvermogen is mede door de nieuwbouw van de school in een negatieve spiraal terecht gekomen. Voordat de nieuwbouw van de school in 2008 werd gerealiseerd, kende OLV een weerstandsvermogen van maar liefst 38 %. Na de opening van de nieuwe school is het weerstandsvermogen alleen maar gedaald tot nu -9 %. Enkele verdere oorzaken hiervan zijn de relatief hoge aflossingslasten, toenemende personele lasten (o.a. loonkosten derden) en ICTverbuikskosten. De totale personele lasten zijn echter wel in verhouding tot de totale lasten 2010, namelijk 82 %; de personele lasten over de laatste twee kalenderjaren scoren onder de gemiddelde stichtingswaarde. De loonkosten derden zijn de laatste drie jaren explosief gestegen. De reden hiervoor is dat de school de individuele leerlingbegeleiding heeft uitbesteed aan een extern bureau, Bureau VIER. De baten voor de LGF-geindiceerde leerlingen werden volledig begroot en geëxploiteerd. In werkelijkheid echter zijn de LGF-baten ook meegenomen in de totale formatie. Eigenlijk zijn de LGF-leerlingen dus twee keer begroot. Het schooljaar 2011-2012 is de extra inzet middels Bureau VIER stopgezet; deze leerlingen staan nog wel in de formatie. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 vervalt de totale extra bekosting. ICT is meer en meer een kostenverslindende post op de totale exploitatie. Naast het onderhouden en vervangen van het aantal configuraties en digiborden, drukken de diverse licenties en contractuele verplichtingen enorm op de exploitatie. Met name deklas.nu en de methodegebonden licenties zijn kostenverhogend. Wellicht is het op stichtingsniveau aangaan van licenties en contracten een mogelijkheid om deze kosten te verlagen. Verder kunnen we uit tabel 7 aflezen dat de totale lasten per leerling jaarlijks langzaam stijgen. T.o.v. 2007 zijn de totale lasten in 2010 met ruim € 700,- gestegen. Ook in de salariskosten is een jaarlijkse stijging van waar te nemen. In 2010 is deze salarisstijging het minst t.o.v. voorgaande jaren. De scholingskosten tenslotte zijn ten opzichte van voorgaande jaren gestabiliseerd.

8 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


4

Personeel

4.1

Samenstelling team

Tabel 8 Overzicht aantal personeelsleden op leeftijd en dienstverband

Schooljaar

Aantal

M

V

Deeltijd

Voltijd

2008-2009 2009-2010 2010-2011

20 20 20

2 2 3

18 18 16

15 17 16

5 3 3

Leeftijd < 30 3 3 3

Leeftijd 31-40 4 3 3

Leeftijd 41-50 7 6 6

Leeftijd 51 > 6 8 8

OOP 2 2 1

Nagenoeg het gehele schooljaar heeft dhr. J. Brummelhuis deel uitgemaakt van het schoolteam (tot juli ’11). In februari heeft een leerkracht gebruik gemaakt van mobiliteit; zij is vertrokken naar de Vonder. In het kader van de functiedifferentiatie is er medio het schooljaar één leerkracht doorgegroeid van schaal LA naar LB. De taken zoals verwoord in het taakbeleid zijn eerlijk verdeeld en besproken met alle teamleden. Het management van Onze Lieve Vrouweschool bestaat uit drie personen: de directeur, de plaatsvervangend directeur en de IB-er. In de toekomst zullen ook de bouwcoördinatoren deel gaan uitmaken van het managementteam. 4.2

Ziekteverzuim/vervangingsproblematiek

Tabel 9 Overzicht Raet verzuim per peilperiode: ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschap)

Schooljaar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Streefwaarde

Kort 0-8 dgn

Kort/mid 9-43 dgn

Lang/mid 43-365 dgn

Lang > 366 dgn

Totaal

Meldingsfrequentie

Verzuimduur

0,15 0,60 1,04

0 0,79 0,19

3,10 0 1,94

0 0 0

3,26 1,39 3,17 <4%

0,25 0,76 0,92

80,20 5,87 9,12

Onder streefwaarde Streefwaarde Boven streefwaarde Het totale ziekteverzuim is onder de streefwaarde gebleven. Langdurige ziekteverzuim werd voornamelijk veroorzaakt door de lange ziekteperiode van dhr. Brummelhuis. Daarnaast is een leerkracht met een chronische aandoening voor één middag per week ziek gemeld. Zowel de langdurige als kortdurende ziekteperioden hebben geen vervangingsproblematiek gekend. Alle ziekteperioden zijn intern of extern opgelost, vaak met hulp van Hiermien Zielman. Onze Lieve Vrouweschool heeft een groot deel van het schooljaar een leerkracht met zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof gehad. Het nieuwe schooljaar starten we met twee zwangerschapsverloven en medio het schooljaar zal daar nog een derde bij komen. 9 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


4.3

Gesprekscyclus (wet BIO)

De afgelopen jaren hebben niet alle gesprekken plaatsgevonden zoals in de Wet BIO beschreven. Incidenteel hebben er wel gesprekken plaatsgevonden, die echter niet hebben geleid tot een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) van de personeelsleden. Uit de gesprekken met de teamleden blijkt dat er ook geen of onvoldoende ontwikkel – en beoordelingsgesprekken hebben plaatsgevonden. In schooljaar 2010-2011 hebben alle teamleden nu een functioneringsgesprek gehad, nadat er eerst een klassenbezoek werd afgenomen. De gesprekken vonden allen in harmonie plaats. Een aantal leerkrachten was enigszins handelingsverlegen en onervaren in het ondergaan van een functioneringsgesprek. Men uitte waardering dat men gehoord werd en de algemene tendens was inhoudelijke positief. Alle leerkrachten werken nu aan en met het persoonlijk ontwikkelingsplan. De directeur heeft een ontwikkelgesprek gehad bij de algemeen directeur. 4.4

Professionele ontwikkeling/nascholing

Het team heeft een traject gevolg rondom het schrijfonderwijs door een medewerker van Attendiz en gezamenlijk zijn er enkele bijeenkomsten geweest omtrent het herijken van de visie en missie van de school onder leiding van een medewerker van Expertis. Ook hebben er twee teambijeenkomst plaatsgevonden met de identiteitsondersteuner. De IB-er heeft ook het afgelopen jaar haar vakkundigheid kunnen vergroten door de vervolgbijeenkomsten bij de Imago-groep. Ook dit schooljaar krijgt dit een vervolg. Daarnaast is de IB-er lid van het IB-netwerk. De BHV-ers hebben hun jaarlijkse herhalingsbijeenkomst gevolgd. Eén BHV-er volgt naast de BHV ook een EHBO- en AED-herhalingscursus. De directeur heeft in januari deelgenomen aan de management tweedaagse in Duitsland. 4.5

Functioneren team

In mijn eerste jaar als directeur van Onze Lieve Vrouweschool constateer ik dat het team enerzijds heel zelfstandig en zeer ervaren/kundig is, maar dat het anderzijds enige sturing en leiderschap heeft ontbeerd. Verschillende teamleden hebben aangegeven dat ze mijn leiderschap en aanwezigheid als prettig ervaren. Er is meer duidelijkheid en men weet waar men aan toe is. Afspraken worden goed nageleefd; er heerst een goede en gezellige werksfeer. Omdat dit schooljaar deels in het teken van opbrengstgericht en handelingsgericht werken stond in relatie met het nieuwe groepsplan en het daarmee samenhangende instructiemodel IGDI hebben teamleden onderling klassenbezoeken afgelegd. Na dit klassenbezoek vonden er interessante gesprekken plaats en uiteindelijk heeft dat geleid tot algemene schoolse afspraken en nieuw beleid. Het team heeft uitgesproken deze werkwijze te waarderen, Ook volgend jaar zal er een moment van consultatie worden gepland. De aan het begin van het schooljaar verstrekte jaarplanning vergaderen heeft veel duidelijkheid en rust gebracht. 4.6

Arbo

Het Arbobeleid staat maandelijks op de agenda van de plenaire vergadering. In het begin van het schooljaar heeft er een grote brand-/ontruimingsoefening plaatsgevonden. 4.7

Stagiaires

Vanuit de Hogeschool Edith Stein hebben drie stagiaires hun stage op Onze Lieve Vrouweschool gelopen; twee tweedejaars en één derdejaars student.

10 Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


5.

Kwaliteitszorg

5.1

Tevredenheidonderzoek (Kwaliteitmeter, Van Beekveld en Terpstra)

Tabel 10 Overzicht stakeholderstevredenheidonderzoek Van Beekveld en Terpstra

Kalenderjaar 2008 2014 Streefwaarden

Leerlingen 8,5

Ouders 7,6

Personeel 6,8

7,5

7,5

8,0

Boven streefwaarde Streefwaarde Onder streefwaarde 5.2

Onderwerpen verbeterplan n.a.v. tevredenheidonderzoek (Kwaliteitmeter)

Er is verder geborduurd op de ontwikkelingen en activiteiten die door het team in gang zijn gezet: - Communicatie: er is een jaarrooster voor vergaderingen opgesteld; de nieuwsbrief is verbeterd; afspraken staan nu op papier; - Protocol begeleiding nieuwe leerkrachten: Is nu operationeel; - Samen vieren: afspraken worden uitgevoerd; - Taakbeleid: wordt uitgevoerd; - Woordenschat: er zijn verder afspraken gemaakt om woordenschat op een hoger niveau te krijgen. Afspraken staan in schoolplan en klassenmap. 5.3

Schooltoezicht inspectie

Op 15 april heeft de onderwijsinspectie Onze Lieve Vrouweschool bezocht. Het inspectiebezoek heeft een ochtend in beslag genomen. Naast enkele klassenbezoeken vonden er de gebruikelijke gesprekken plaats met de IB-er en directeur. Omdat tijdens het onderzoek is gebleken dat de school nauwelijks tekortkomingen kent op de door de inspectie gehanteerde kwaliteitsindicatoren blijft de school ook het komend school in het basisarrangement. Ook in de naleving van de wettelijke voorschriften concludeert de inspectie dat er geen tekortkomingen zijn. De inspectie heeft een indicator onvoldoende gewaardeerd, namelijk het bepalen van de aard van de zorg voor de zorgleerlingen op basis van een analyse. De inspecteur heeft deze indicator onvoldoende gewaardeerd, omdat hij niet in alle groepen een doorgaande lijn kon waarnemen. 5.4

Specifieke onderdelen die van toepassing zijn vanuit de notitie kwaliteitszorg

Gesprekken met personeel: Met alle teamleden zijn er functioneringsgesprekken gevoerd conform de wet BIO. Daarnaast zijn er aan het begin van het schooljaar informele kennismakingsgesprekken gevoerd met iedere leerkracht. Klassenconsultatie: De leerkrachten hebben in het kader van opbrengstgericht en handelingsgericht werken klassenbezoeken afgelegd. Tevens hebben de IB-er en de directeur diverse klassenbezoeken afgelegd. Schooltoezicht onderwijsinspectie: Zie paragraaf 5.3. Leerlingvolgsysteem: Het team kent steeds beter de weg in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het werken met groepsplannen is de volgende uitdaging. 11 Map 3 â&#x20AC;&#x201C; 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


Kwaliteitsmeter: Zie paragraaf 5.1. De volgende kwaliteitsmeter wordt in 2014 afgenomen. Oudergesprekken: Geen bijzonderheden, contacten zijn goed. Overleg scholen voortgezet onderwijs: Geen bijzonderheden, contacten zijn goed. Ziekteverzuimcijfers: Zie paragraaf 3.2. Arbo-overleg: Zie de RI&E en de paragrafen 3.7 en 4.6. Schoolplan: Afgelopen schooljaar is er gewerkt aan een nieuw schoolplan 2011-2015. Cito-eindtoetsgegevens: Zie paragraaf 2.3. Schoolgids: De schoolgids is volledig herschreven en vernieuwd. Schooljaarverslagen: Deze zijn jaarlijks besproken met MR en CvB. Collegiale visitatie: Pilot traject in voorbereiding is samenwerking met â&#x20AC;&#x2122;t Oldhof. Komend schooljaar wordt e.e.a. uitgevoerd en gerapporteerd. Jaarverslag: n.v.t., wordt door CvB uitgevoerd en in directeurenberaad besproken.

12 Map 3 â&#x20AC;&#x201C; 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


6.

Vooruitblik/doelstellingen komend schooljaar

6.1

Onderwijs en Identiteit

In het schoolplan staan de volgende beleidsvoornemens en doelstellingen voor komend schooljaar: - Oriëntatie en implementatie nieuwe methodes (Rekenen, levensbeschouwing, schrijven, Engels); - Verdere implementatie opbrengstgericht en handelingsgericht werken; invoeren 1zorgroute, groepsplannen en IGDI; - Pilot collegiale visitatie met ’t Oldhof; - Ontwikkelen en evaluatie van nieuw digitaal rapport; - Voorbereidingen voor ‘Passend onderwijs’; - Herinrichting leerlingendossiers en klassenmap; - Verbeteren luisterhouding en woordenschat; - Optimaliseren computer – en digibordtoepassingen 6.2

Financiën en huisvesting -

6.3

Het weerstandsvermogen zal omhoog moeten, dat betekent dat de school zich geen grote investeringen kan veroorloven (die niet begroot zijn). De financiële reserve zal moeten aangroeien; De begroting van 2012 zal verdere bezuinigingen met zich meebrengen; Schoonmaak en schoonmaakkosten evalueren. Personeel

-

6.4

Mede door het dalend aantal leerlingen, het wegvallen van de LGB-gelden en de bezuinigingen, zal de formatie het schooljaar 2012-2013 enigszins moeten inkrimpen. Indien er geen vrijwillige mobiliteit mogelijk is, zal er gedwongen mobiliteit plaatsvinden. Dit zal enige impact hebben op het team; De tweede gespreksronde in het kader van de Wet BIO zal plaatsvinden: leerkrachten krijgen een ontwikkelgesprek; Een leerkracht heeft zich aangemeld voor een managementcursus (bouwcoördinator).Zij heeft hiervoor een lerarenbeurs aangevraagd en toegewezen gekregen. De cursus start begin 2012; Verschillende leerkrachten volgen de herhalingscursussen BHV; de ICT-ers gaan een cursus volgen en de IB-er krijgt een vervolg op de Imagocursus; De directeur gaat de IB-netwerkvergaderingen voorzitten; Een leerkracht volgt een cursus over gedragsproblematiek bij Attendiz; Er worden een onderbouw- en bovenbouwcoördinator gezocht binnen het team. Overige

-

De aankomende bezuinigingen zullen het onderwijs zeker treffen. Het is iedereen duidelijk dat je niet meer geld kunt uitgeven dan dat er binnenkomt. We moeten er echter met zijn allen voorwaken dat de weloverwogen maatregelen geen nadelige gevolgen voor de onderwijskwaliteit heeft. Bezuinigen is noodzakelijk, maar kan niet ten koste van alles. 13

Map 3 – 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011


-

Komend schooljaar wordt in overleg met de verschillende geledingen en ouders bekeken in hoeverre het wenselijk is om in de toekomst met het continuerooster te starten.

Datum: Directeur: School:

10 oktober â&#x20AC;&#x2DC;11 Fred Lindemann Onze Lieve Vrouweschool, Bentelo

14 Map 3 â&#x20AC;&#x201C; 6.16 Schooljaarverslagen, oktober 2011

Schooljaarverslag OL Vrouwe 2010-2011  
Schooljaarverslag OL Vrouwe 2010-2011  

Schooljaarverslag OL Vrouwe 2010-2011

Advertisement