Page 1

Zwolle Focus Zwolle Landelijk Platform GGZ december 2014

1/22


2/22


Inhoudsopgave Zwolle Focus Zwolle

1 1

Inhoudsopgave

3

INLEIDING

4

Achtergrond en werkwijze van Open voor Werk

4

Over de totstandkoming van deze rapportage

4

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE RESULTATEN Toelichting

5 5

HOOFDSTUK 2: KENNIS BIJ DE BETROKKEN PARTIJEN

8

2.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

8

2.2 Hoe ervaren cliënten dit beleid?

8

Toelichtingen van de respondenten over dit thema:

8

2.3 Conclusie

HOOFDSTUK 3: KETENREGIE

10

11

3.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

11

3.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

11

3.3 Conclusie

12

HOOFDSTUK 4: TOEGANKELIJKHEID

13

4.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

13

4.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

13

4.3 Conclusie

14

HOOFDSTUK 5: MAATWERK

15

5.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit?

15

5.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

15

5.3 Conclusie

16

HOOFDSTUK 6: RESULTAAT

17

6.1 Cijfers rondom in- en uitstroom van de doelgroep

17

6.2 Visie gemeente op eigen beleid

17

6.3 Hoe ervaren de cliënten dit beleid?

17

6.3 Conclusie

20

CONCLUSIE

21

Referentielijst

22

3/22


INLEIDING Een van de belangrijkste burgerrechten is het recht op arbeid. Mensen willen zichzelf ontplooien en een bijdrage aan de samenleving leveren. Dit geldt ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 1 . In de praktijk stuiten zij echter vaak op obstakels. De arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid is in het algemeen laag. Het hebben van werk, betaald of onbetaald, biedt structuur en regelmaat; het versterkt de mogelijkheden om de regie over het eigen leven te voeren; het bevordert de kwaliteit van leven en het gevoel van eigenwaarde. Wanneer meer mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan werken of sociaal actief worden, is dat een verrijking voor henzelf, voor de organisaties of bedrijven waar zij werkzaam zijn en voor de samenleving als geheel. Een grotere arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft verder een positief effect op de staatsfinanciën (minder uitkeringen) en de economie (voldoende arbeidskrachten voor de toekomst). Bovendien zullen zorgkosten afnemen, omdat arbeid een positief effect heeft op het herstelproces. Bijna alle mensen met een kwetsbaarheid willen sociale activiteiten ontplooien of werken, al dan niet betaald. Samen vormen zij een reusachtig en veelzijdig arbeidspotentieel. Het grootste deel van deze mensen heeft ooit betaald werk verricht. Het merendeel wil graag opnieuw aan het werk. Wanneer we kijken naar de praktijk zien we een ander beeld. De huidige situatie is zorgelijk, de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbaarheid is minimaal. Recente cijfers2 van het 'Panel Psychisch Gezien'3 laten zien dat de arbeidsdeelname van volwassenen met aanhoudende psychische aandoeningen 17% (> 12 uur per week) bedraagt, terwijl 60%-70% van hen dit graag wil. Ter vergelijking: van het 'Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten' heeft 36% betaald werk. Een grotere participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid is een verrijking voor de samenleving op verschillende niveaus. Er ontstaat een gevarieerdere en completere samenstelling van werknemers binnen bedrijven en instellingen. Mensen met een achtergrond in de psychiatrie kunnen door hun (levens)ervaring en specifieke kwaliteiten een toegevoegde waarde hebben voor hun werk en hun werkomgeving. Een betere toegang tot (regulier) werk leidt tot een inclusievere samenleving. In economische zin is sprake van een verrijking door besparingen op overheidsuitgaven (uitkeringen) en een toename van beschikbare arbeidskrachten in een tijd waarin een tekort aan arbeidskrachten dreigt. Vergroting van de participatie vraagt om een brede aanpak. De doelgroep is zeer gevarieerd, sommige mensen staan dicht bij de arbeidsmarkt, andere zeer ver daarvandaan. Goede ondersteuning in alle fases is nodig. Voor veel mensen is het eindperspectief betaald werk, maar er is ook een aanzienlijke groep voor wie dit niet of niet op korte termijn wenselijk en haalbaar is. Ook zonder betaald werk kunnen mensen zich ontplooien en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Een andere belangrijke doelgroep zijn mensen die betaald werk hebben, maar uit het arbeidsproces dreigen te vallen. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familie en partners. Voor de laatsten geldt dat de ziekte van hun dierbare henzelf ook aangrijpt en dat bovendien vaak een zwaar beroep op hen wordt gedaan om mantelzorg te leveren. In de huidige tijden van economische crisis is het perspectief voor mensen om aan werk te komen extra klein. Er zijn minder banen beschikbaar en financiële middelen voor toeleiding naar werk, begeleiding tijdens het werk of vormen van alternatief werk nemen af. Voor mensen die werk hebben, is behoud van werk vaak niet vanzelfsprekend meer. Bovendien zien we opnieuw een toenemend aantal mensen dat arbeidsongeschikt raakt of in de ziektewet komt. Barrières op het gebied van vooroordelen en stigma zijn daarbij nog onverminderd actueel. De urgentie om actie te ondernemen is groot. Anders dreigt een grote groep mensen afgeschreven te worden of buitenspel te raken.

Achtergrond en werkwijze van Open voor Werk Open voor werk is een project van een tiental cliënten- en familieorganisaties in de ggz. De toetsing van gemeente is één van de onderdelen van dit project4 . Dit onderdeel is uitgevoerd door het Landelijk Platform GGz (LPGGz) in samenwerking met regionale cliëntenorganisaties (RCO's). De achtergrond is dat gemeenten de afgelopen jaren veel nieuwe taken hebben gekregen en krijgen ten aanzien van de (O)ggz-doelgroep als het gaat om werk. Zij weten hier vaak nog niet goed vorm aan te geven. Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt daarbij een rol. Open voor Werk brengt het cliëntperspectief bij gemeenten in beeld en bevordert het gesprek over verbeterwensen en verbetermogelijkheden tussen gemeente en cliëntvertegenwoordigers. Een tiental cliënten- en familieorganisaties in de ggz hebben met elkaar een visie ontwikkeld op werk. Bovendien hebben zij een aantal criteria geformuleerd voor verschillende doelgroepen, waaronder de gemeenten. De RCO's hebben deze criteria geproriteerd. Dit vormde de basis van de vragenlijst. Samen met Movisie heeft het LPGGz de vragenlijst uitgewerkt. Tussen april 2013 en september 2013 heeft een eerste toetsingsronde plaatsgevonden. Vrijwilligers - veelal ervaringsdeskundigen - van regionale cliëntenorganisaties hebben de toetsing uitgevoerd. Zij hebben daarvoor een training ontvangen. De meeste vragenlijsten van cliënten zijn persoonlijk afgenomen en daarna ingevoerd in de landelijke database. Daarnaast zijn vragenlijsten ingevuld via websites en e-maillinks. In enkele gemeenten zijn panelgesprekken uitgevoerd voor verdiepend onderzoek. De RCO's hebben hun vragenlijst ingevuld op basis van beschikbare kennis en informatie, eventueel aangevuld met desktop research. De rapportages dienen vooral als leidraad voor het gesprek tussen gemeente en cliëntvertegenwoordigers over mogelijke en gewenste verbeteracties.

Over de totstandkoming van deze rapportage De gemeentelijke rapportages van Open voor Werk zijn volgens een vast stramien opgesteld. Het LPGGz is hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. Centraal in deze rapportage staan de resultaten van de vragenlijst voor cliënten in de gemeente. Deze resultaten spiegelen we aan de landelijk gemiddelde resultaten van cliënten. Bovendien geven we aan hoe het beleid eruit ziet van de gemeente. Al deze gegevens zijn afkomstig uit de landelijke database. De RCO heeft ten slotte de gelegenheid gekregen om de rapportage aan te vullen met een diepgaandere analyse en met conclusies en aanbevelingen. Vanwege hun kennis van de lokale situatie zijn zij het best in staat dit te doen. De aanvullingen van de RCO zijn als zodanig herkenbaar in het rapport opgenomen.

4/22


HOOFDSTUK 1: ALGEMENE RESULTATEN Hieronder volgt een overzicht van de kenmerken van alle respondenten, op regionaal en op landelijk niveau. Daaronder volgt een overzicht van de ontvangen ondersteuning die de doelgroep heeft gekregen. Cliënten Zwolle N Aantal ingevulde vragenlijsten

%

44

Leeftijd

Cliënten Landelijk N

%

1582

16 tot en met 25 jaar

16

36

147

9

26 tot en met 35 jaar

6

14

315

20

36 tot en met 45 jaar

7

16

380

25

46 tot en met 55 jaar

10

23

447

28

56 tot en met 65 jaar

2

4

237

15

Ouder dan 65

3

7

42

3

Arbeidssituatie

Geen werk

8

18

298

19

Onbetaald werk (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)

10

23

381

24

Vrijwilligerswerk met vergoeding

5

11

175

12

Begeleid werk bij een sociale werkplaats

3

7

238

15

Begeleid werk bij een bedrijf

8

18

69

4

Regulier betaald werk

3

7

109

7

Met pensioen

1

2

22

2

Anders

6

14

274

17

Tabel 1.1: Algemene gegevens van de respondenten Cliënten Zwolle N Met welke organisaties heeft u te maken (gehad)? Meerdere antwoorden mogelijk.

N

Dagbestedingscentrum

18

603

Re-integratiebureau

14

370

Sociale werkplaats

5

300

Werkplein van de gemeente

7

199

Sociale dienst van de gemeente

4

286

Over welke organisatie gaat u de volgende vragen invullen?

Wanneer heeft u ondersteuning gekregen van die organisatie?

%

Cliënten Landelijk %

Anders

15

Dagbestedingscentrum

17

39

441 457

29

Re-integratiebureau

8

18

243

15

Sociale werkplaats

3

7

268

17

Werkplein van de gemeente

2

4

101

7

Sociale dienst

3

7

114

7

Geen van bovenstaande

11

25

397

25

Ik krijg op dit moment nog ondersteuning

20

63

605

52

Dit was tot 1 jaar geleden

4

12

138

12

Dit was tussen de 1 en 2 jaar geleden

1

3

100

8

Dit was tussen de 2 en 3 jaar geleden

4

13

121

11

Dit was meer dan 3 jaar geleden*

3

9

199

17

Tabel 1.2: Algemene resultaten over de ontvangen ondersteuning * Respondenten met dit antwoord werden uitgesloten van het verdere onderzoek.

Toelichting De volgende organisaties werden genoemd bij: Dagbestedingscentrum: De Werkelaar, RIBW ffff Focus 5/22


Instrument (ATC van Eleos); de bres (van RIBW) Leger des Heils, Ribw en Stiching Focus Meesterwerk Meesterwerk B.V. part zwolle RIBW Riwb Stichting Focus en Elios/Instrument Travers Welzijn Werkelaar Re-integratiebureau: Agens en Rozij Argonant HR Solutions Randstad Intervens Kliq to the point, later Agens to the point en Wezo Flex B.V. Meerdere, lang geleden; weet de namen niet meer. Meesterwerk B.V. Pauropus Prakton, Kampen Stander Groep Standergroep Zwolle weet ik niet Wel mee gewerkt. Naam? via U.W.V. Work first Sociale dienst: Bijstand WWB Re-integratie traject gemeente Hardenberg Sociale dienst Zwolle Uitkeringsinstrantie UWV Sociale werkplaats: CEDA Raalte Werkelaar ribw go Wezo Werkplein van de gemeente: UWV UWV Werkplein in Zwolle UWV Zwolle Werkplein de Lure Anders: CAK Commerci‰le bedrijven b.v. Albert Heijn, Post.NL, uitzendwerk. 6/22


Computer kringloop Focus RIBW RIBW, Leger des Heils, Focus RIBW, UWV RIBW, Vidiveni Stichting Focus Stichting Focus op Kunst UWV vrijwilligercentrale Vrijwilligerscentrale Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk op een basisschool Zorgboerderij de Kattewaard, RIBW wijkboerderij de Klooienberg

Figuur 1.1: Zoektocht naar passend werk van de (o)ggz doelgroep, in de gemeente en landelijk

7/22


HOOFDSTUK 2: KENNIS BIJ DE BETROKKEN PARTIJEN Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en ambities. Soms zijn talenten en beperkingen twee zijdes van dezelfde medaille; denk bijvoorbeeld aan iemand met ADHD die zich moeilijk kan concentreren, maar ook extra creativiteit inbrengt; of iemand met autisme die moeilijk omgaat met veel prikkels, maar zich sterk kan focussen op specifieke taken. Sociale activering en toeleiding naar werk hebben de grootste kans van slagen wanneer eigen talenten, mogelijkheden en ambities het uitgangspunt te zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn tijdens het ziekteproces talenten en ambities ondergesneeuwd en is alle aandacht uitgegaan naar (het omgaan met) de kwetsbaarheden. Het is dan belangrijk om de talenten en ambities weer te herkennen en te activeren. Mensen aan werk helpen is niet voldoende. Ieder mens verdient ook werk dat voldoende uitdaagt, aansluit op de eigen motivatie, ambities en mogelijkheden. Andersom dient men reëel oog te hebben voor beperkingen die sommige aandoeningen met zich mee brengen. In veel gevallen is sprake van een beperkte belastbaarheid. Als de samenleving echt ruimte wil scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dan accepteert men ook de beperkingen die mensen met zich meebrengen en zoekt men samen oplossingen om daarmee om te gaan. Belangrijk is dat een reëel beeld ontstaat van de mogelijkheden en beperkingen die mensen met een aandoening in hun dagelijks leven ondervinden.

2.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit? Er bestaat binnen de gemeente geen reëel beeld van mogelijkheden en beperkingen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente geeft aan dat er wel aandacht is voor deze doelgroep. Sinds een jaar beschikt ze over twee consulenten die veel van deze doelgroep afweten. Deze consulenten delen hun informatie over mensen met een psychische kwetsbaarheid met de andere consulenten. Er is echter geen zicht op welke mensen in het bestand een psychosociale beperking hebben. Deze twee consulenten met ervaring met de GGz-doelgroep fungeren als vraagbaak. De expertise heeft de gemeente dus wel in huis, maar dit zou nog veel uitgebreider kunnen. Het gebeurt nog maar mondjesmaat dat werkconsulenten informatie vergaren bij hun collega’s. Er zijn altijd werkconsulenten die niet van deze expertise op de hoogte zijn, en te lang wachten met vragen stellen. De kennis is er maar de gemeente kan nog een slag slaan in de uitvoering. Tussen de beleidsmakers en de doelgroep vindt geen ontmoeting plaats. Om informatie te vergaren voeren de beleidsadviseurs rondetafelgesprekken en stadsgesprekken. De bedoeling is dat beleidsadviseurs informatie en kennis bij organisaties in Zwolle gaan opdoen. Het wordt gezien als een goede ontwikkeling aangezien er niet meer wordt gewerkt met het doelgroepenbeleid. Bij mensen met een psychische kwetsbaarheid kan het toekomstperspectief ineens veranderen. Het is belangrijk dat er aandacht is voor het acute verlies van mogelijkheden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Soms reageren mensen met een psychische kwetsbaarheid niet op schriftelijke verzoeken of komen zij afspraken niet na. Dit kan tot het ziektebeeld behoren. Als de consulent niet op de hoogte is van de oorzaken, kan er na de tweede keer een maatregel worden toegepast. Maar in Zwolle is er nog geen beleid dat aangeeft hoe gemeenteambtenaren hiermee om moeten gaan. Wel is er een regel dat wanneer achteraf blijkt dat er door psychische oorzaken geen gehoor gegeven is gegeven, de maatregel wordt ingetrokken.

2.2 Hoe ervaren cliënten dit beleid? Cliënten Zwolle Weet uw contactpersoon wat uw sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw sterke kanten?

Weet uw contactpersoon wat uw minder sterke kanten zijn?

Houdt uw contactpersoon rekening met uw minder sterke kanten?

Nee, helemaal niet

Cliënten Landelijk

N

%

N

%

3

11

77

8

Een beetje

8

28

176

19

Grotendeels

11

40

339

35

Ja, helemaal

6

21

357

38

Nee, helemaal niet

3

11

100

11

Een beetje

3

10

147

15

Grotendeels

9

33

325

34

Ja, helemaal

13

46

377

40

Nee, helemaal niet

2

7

84

9

Een beetje

4

14

173

18

Grotendeels

16

58

354

38

Ja, helemaal

6

21

335

35

Nee, helemaal niet

-

-

96

10

Een beetje

5

19

164

18

Grotendeels

12

44

316

33

Ja, helemaal

10

37

368

39

Toelichtingen van de respondenten over dit thema: Als ik iets niet kan of niet weet word ik daarbij geholpen. Ze weten ook dat ik iets meerdere keren uitgelegd moet krijgen De gemeente legt druk op het vinden van betaald werk dus de prioriteiten zijn veranderd., Nvt Er wordt echt naar me geluisterd en er wordt gekeken wat mogelijk is, maar ben pas sinds kort in de zorg dus vandaar dat ze nog niet alles weten., Er wordt echt naar me geluisterd en er wordt gekeken wat mogelijk is, maar ben pas sinds kort in de zorg dus vandaar dat ze nog 8/22


niet alles weten. ik ben zelf met een plan naar mijn werkconsulent toegestapt, heb een aanvraag gedaan voor een traject bij Focus op Kunst, Het traject bij Focus op Kunst is gericht op werken aan mijn minder sterke kanten (ontwikkeling/acceptatie) Ik heb niet duidelijk ‚‚n contactpersoon, Ik heb niet duidelijk ‚‚n contactpersoon Ja, we praten er over en daarna zoeken we naar een oplossing en voeren we het uit. Mijn opleiding en interesses liggen in het verlengde met mijn handicap, het was voor ons dus schipperen tussen wat ik kan en wat ik leuk vind, mijn baan is een compromie tussen die twee, dus we hebben niet volledig rekening gehouden met wat ik niet kan. We dachten het te ondervangen met jobcoaching, maar dat kan pas met een werkweek van minimaal veertien uur per week, ik heb er tien en kan er ook niet meer aan Soms word ik nog onderschat en nemen ze meer tijd om dingen uit te leggen. Maar dat heb ik liever, dan dat ik naderhand moet bedenken waar ik nog hulp bij nodig heb., Mijn jobcoach ziet problemen ontstaan, voordat ik dat doe. En als zich een situatie voordoet, gebruikt ze humor en haar jarenlange kennis over mijn persoon om mij/de werkgever uit te leggen wat de stappen zijn richting verbetering. We hebben gesprekken hierover, Wel een schop onder de kont soms, maar is goed Wijst mij daar op: Dat kun je wel!, In zijn advies bevestigt hij vaak wat ik denk. Ze weet mijn sterke kanten niet dus hoe kan ze daar rekening mee houden, zie antwoord op vraag 15 Zij heeft mij juist mijn sterke kanten laten zien waardoor ik mezelf kan ontplooien, ze trapt voor mij op de rem maar laat ook ruimte over om op mijn bek te laten gaan. Zolang je de bijbel volgt is alles goed. Of je levert genoeg subsidie op. Zij zullen je zodanig zwart maken zodat ze meer subsidie op ontvangen en je dommer overkomt., Zolang ik maar niet boos werd.

9/22


Figuren 2.1: Kennis bij de partijen over de doelgroep, uitgesplitst naar type organisatie

2.3 Conclusie Uit de enquĂŞte is gebleken dat de mensen met een psychosociale problematiek, die in directe relatie staan met de gemeente (sociale werkplaats, Werkplein en Sociale Dienst) uiteenlopend reacties geven over hoe zij de deskundigheid van ambtenaren met betrekking tot psychische problematiek ervaren. De deskundigheid lijkt erg persoonsgebonden te zijn. De ene ervaart wel deskundigheid en know how bij de gemeente ambtenaar. Ee andere helemaal niet. Dit zou een teken kunnen zijn van het gebrek aan passend beleid. Ervaringsdeskundigheid kan bij de gemeente Zwolle breder ingezet worden en de definitie die voor ervaringsdeskundigheid gehanteerd wordt breder maar ook preciezer worden gedefinieerd. Niet iedere (ex-)GGZ cliĂŤnt is per se een ervaringsdeskundige. Net als niet iedereen die een been gebroken heeft is per direct een orthopeed of iemand die kan tekenen per se een kunstenaar. Om ervaringen in de psychiatrie, vooral die opgedaan in een moment van geestelijk kwetsbaarheid, om te kunnen zetten in instrumenten die voor een ander bruikbaar zijn is een zeer ingewikkeld proces. Om die kennis op te doen kan er meer informatie worden ingewonnen bij organisaties die met ervaringsdeskundigheid werken.

10/22


HOOFDSTUK 3: KETENREGIE Op lokaal niveau is een brede range aan voorzieningen en ondersteuningsvormen gewenst op het gebied van (arbeidsmatige) dagbesteding en werk, zodat mensen ieder op hun eigen niveau kunnen instappen en in eigen tempo kunnen doorgroeien. Dit vraagt om een goede aansluiting van voorzieningen vanuit zorg, onderwijs en arbeid, zodat er goede doorstroommogelijkheden ontstaan. Andersom zullen er goede terugvalmogelijkheden moeten zijn voor wanneer het (tijdelijk) slechter met iemand gaat. Afstemming en samenwerking tussen organisaties op het gebied van (ondersteuning bij) werk zijn noodzakelijk. Dit geldt zowel op beleidsniveau als op individueel uitvoerend niveau. Op individueel niveau is één persoon gewenst die als aanspreekpunt en coördinatiepunt fungeert. Mensen moeten probleemloos kunnen bewegen van de ene naar de andere schakel. Waar mensen hulp nodig hebben om werk te verkrijgen, zal vaak ook (tijdelijk) hulp nodig zijn om werk te behouden. Snelheid en resultaatgerichtheid zijn essentieel bij re-integratietrajecten. Er mag geen sprake zijn van vertragingen als gevolg van bureaucratie, wachtlijsten, lange procedures en overdracht tussen organisaties.

3.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit? In de gemeente Zwolle probeert men om een keten op te zetten rond participatie en arbeid. In Zwolle zijn veel voorzieningen beschikbaar voor klanten, echter zijn deze voorzieningen onvoldoende gekoppeld aan elkaar. Dit komt doordat de voorzieningen niet van elkaars aanbod op de hoogte zijn en de keten nog niet gecoördineerd wordt. Hierin valt winst te behalen door de invoering van de Participatiewet. Er moet samen gewerkt worden om te voldoen aan de eisen die gesteld worden. De gemeente hanteert verschillende uitgangspunten, namelijk: er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen, maar dit moet niet leidend zijn. De gemeente Zwolle past maatwerk toe om te kijken hoe je met kleine aanpassingen een traject of project passend kan maken voor het individu. De werkconsulent is de contactpersoon van de klant. Een mogelijkheid is dat een persoon doorverwezen wordt na een intake van de ‘poortmedewerkers’ van Werkplein De Lure. Deze medewerkers doen aan de hand van de Dariuz Methodiek de eerste screening. Vervolgens krijgt deze werkzoekende één vaste consulent toegewezen. Door het invoeren van de Participatiewet kunnen klanten straks ook binnen komen via het Sociale Wijkteam. De screening moet ook daar goed uitgevoerd worden zodat het niet ten koste gaat van de kwaliteit. Op dit moment maakt de gemeente zich nog zorgen over deze verandering. De gemeente probeert door middel van het persoonlijk actieplan mensen met een psychische kwetsbaarheid te laten groeien. De looptijd van het plan verschilt van drie maanden tot anderhalf jaar. Benadrukt moet worden dat kleine stapjes een groot verschil kunnen maken. Als de behoefte bestaat, kan de gemeente heel gericht met kleine projecten op maat werken. Er is ook een mogelijkheid om iemand vanuit eigen netwerk zoals een persoonlijk begeleider erbij te betrekken. De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor kleine initiatieven, denk hierbij aan een opleiding of cursus die de persoon vooruit zou kunnen helpen. In de begeleiding vanuit de gemeente is eigen regie en initiatief belangrijk. Aan de hand van het persoonlijk actieplan probeert de gemeente de hulp af te stemmen met andere partijen. De werkzoekende gaat met het persoonlijk actieplan als een soort portfolio langs de verschillende organisaties. Dit kan de werkzoekende alleen doen of samen met zijn vaste consulent. De consulent is in deze situatie de bemiddelaar. De gemeente beseft heel goed dat het soms met iemand even wat slechter kan gaan. De gemeente probeert waar nodig met empathie ondersteuning te bieden. Deze aanpak is echter niet gebaseerd op toetsbare criteria. Het is de verantwoordelijkheid van de consulent zelf wat de frequentie van de afspraken moet zijn om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Er bestaat een risico dat dit verkeerd wordt ingeschat.

3.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid? Cliënten Zwolle Kijkt uw contactpersoon met u naar mogelijkheden om verder te komen in het werk?

Biedt uw contactpersoon u andere mogelijkheden aan als het tijdelijk wat slechter met u gaat?

Cliënten Landelijk

N

%

N

%

Nee, daar heb ik geen behoefte aan

4

14

220

23

Nee, maar ik zou dat wel graag willen

1

3

176

19

Soms

8

28

222

24

Ja, helemaal

16

55

319

34

Nee, ik heb hier ook geen behoefte aan

12

43

243

26

Nee, maar ik zou dat wel graag willen

1

3

219

24

Ja

15

54

468

50

11/22


Figuren 3.1: Ervaringen van cliënten bij ketenregie, uitgesplitst naar type organisatie

3.3 Conclusie Uit de enquête blijkt dat er aandacht is voor doorgroeimogelijkheden en terugval. Een verbeterpunt zou kunnen zijn dat er een gecoördineerde ketenregie tot stand komt, want die ontbreekt momenteel nog. Op informele wijze wordt er kennis en ervaringen uitgedeeld in de vorm van een Ketencafé, maar er is nog geen sprake van een gecoördineerde ketenregie die het gehele zorg, dagbesteding en participatie coördineert. Ook zou het wenselijk zijn om de door de gemeente en cliënten gewenste keuze vrijheid van de klant beleidsmatig en procesmatig vast te stellen. Ook wordt vanuit de gemeente met empathie ondersteuning geboden, het ontbreekt het aan toetsbare criteria waarop de resultaten van deze werkwijze kunnen worden gemeten en gemonitord.

12/22


HOOFDSTUK 4: TOEGANKELIJKHEID Een veilige en toegankelijke omgeving is essentieel bij het uitvoeren van sociale activiteiten en bij het verrichten van onbetaald of betaald werk. Dit betekent een omgeving waarin iemand mag zijn wie hij is, waarin ruimte is voor mensen die zich misschien anders gedragen of een andere manier van werken hebben. Begeleiding op de werkplek kan van een externe jobcoach komen, maar soms nog beter van een naaste collega, een leidinggevende of (bij kleine bedrijven) de werkgever zelf. Soms zijn letterlijk aanpassingen in de fysieke omgeving nodig om een veilige omgeving te creëren, bijvoorbeeld wanneer iemand zeer gevoelig is voor prikkels.

4.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit? De gemeente Zwolle werkt met het zogenoemde Werkgeverspunt. Bij het Werkgeverspunt werken account managers die de bedrijven in Zwolle en omstreken goed kennen. Het Werkgeverspunt werkt nauw samen met de werkconsulenten. Één van de doelen is werkgevers te stimuleren om een veilige omgeving te creëren. De account managers gaan regelmatig op bezoek bij bedrijven om de werkzaamheden te observeren. Door de gemeente Zwolle worden er nog geen job coaches ingezet. Dit gebeurt nu door het UWV. Tot nu toe heeft de gemeente geen beschikking over dit instrument maar in het kader van de Participatiewet die in januari 2015 ingaat, kan de gemeente wel gebruik maken van job coaches. De gemeente is nu in gesprek in de regio om te bepalen hoe ze de job coaches precies in kunnen zetten. Er kan nu nog niet voorspeld worden wat er nodig is. Sommige mensen hebben geen job coach nodig aangezien bijvoorbeeld een bedrijf zelf deze taak op zich wil nemen. Het blijkt dat in Zwolle werkgevers mensen liever benaderen vanuit werknemersperspectief en liever zo min mogelijk rekening houden met iemands beperkingen. Daarmee blijkt een Zwolse werkgever weinig aandacht te hebben voor de manier waarop iemand met een psychosociale problematiek (on)veiligheid kan ervaren. De gemeente Zwolle werkt nu samen met bedrijven, andere instellingen en gemeentes binnen de provincie Overijssel om een nieuwe vorm van aangepaste werkplekken te bieden waarin aandacht is voor de begeleidingsbehoefte van mensen met psychosociale problematiek. Er wordt nog onderzocht of dit op Europees niveau gefinancierd kan worden. Werkgevers worden niet door de gemeente gestimuleerd om mensen uit de GGz-doelgroep in dienst te nemen. Ze stimuleren werkgevers wel om een kwetsbare doelgroep in dienst te nemen, echter is dit niet specifiek voor de GGz-doelgroep. De gemeente heeft geen website of flyer waarin staat wat de mogelijkheden zijn op het gebied van sociale activering. De mogelijkheden voor sociale activering worden besproken tijdens een gesprek met de werkconsulent. Deze mogelijkheden worden verwerkt in het persoonlijk actieplan. Door de methodische aanpak ‘vraaggericht werken’ wordt gecontroleerd of de cliënt alle informatie heeft begrepen. Het kan zijn dat bepaalde formulieren of informatie niet begrepen wordt door de doelgroep. Als het uitvoeringsteam dit opmerkt, wordt het formulier of de informatie herschreven. De beleidsmedewerker herschrijft de informatie in samenwerking met een communicatiemedewerker. De gemeente geeft aan dat ze hier veel aandacht aan geven. De samengestelde formulieren worden niet getoetst bij de doelgroep. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen ondersteuning krijgen met het invullen van formulieren. De consulent kan hierin ondersteunen, maar het is belangrijk dat de desbetreffende persoon zo zelfstanding mogelijk de formulieren invult.

4.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid? Cliënten Zwolle N Heeft uw contactpersoon aandacht voor het omgaan met verlies van mogelijkheden en toekomstperspectief en zoekt hij/zij mee naar nieuwe wegen en mogelijkheden?

Heeft u persoonlijke ondersteuning bij het werken. Bijvoorbeeld van een werkbegeleider, een jobcoach of maatje?

Legt uw contactpersoon u zaken duidelijk uit?

Als u niet reageert op schriftelijke verzoeken of afspraken van uw contactpersoon niet nakomt, informeert de contactpersoon u dan eerst persoonlijk, voordat er sancties volgen?

%

Cliënten Landelijk N

%

Ja

21

72

542

57

Nee, ik heb hier ook geen behoefte aan

6

21

167

18

Nee, maar ik zou dat wel graag willen

2

7

235

25

Nee, daar heb ik ook geen behoefte aan.

5

15

243

23

Nee, maar ik zou dat wel graag willen

2

6

120

11

Ja, en dat wil ik ook graag

22

67

613

59

Ja, maar wat mij betreft is dit niet nodig

4

12

79

7

Nee, helemaal niet

2

7

57

6

Een beetje

1

3

105

11

Grotendeels

7

24

304

32

Ja, helemaal

19

66

479

51

Ja, ik word eerst persoonlijk benaderd

10

37

388

41

Nee, er volgen meteen sancties

1

4

44

4

Ik heb geen ervaring

16

59

524

55 13/22


met deze situatie

Figuren 4.1: Ervaringen van cliĂŤnten rondom toegankelijkheid, uitgesplitst naar type organisatie

4.3 Conclusie Werkgevers in de regio Zwolle krijgen momenteel geen voorlichting , informatie of ondersteuning over mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Gezien het stigma die aan deze specifieke doelgroep kleeft en het ongegronde beeld dat in een groot deel van de maatschappij heerst is de kans is groot dat een verkeerd beeld is ontstaan. Het zou daarom een aanbeveling zijn om alsnog voorlichting in te schakelen om een zo kloppend mogelijk beeld van de doelgroep te hebben. Vooralsnog worden er geen job coaches door de gemeente Zwolle ingezet, mogelijkerwijs zou dit een goed aanvulling zijn op de huidige aanbod. Ook hierin is het gewenst dat een gedegen kennis van de doelgroep aanwezig is en op alle lagen, processen en begeleiding toegepast wordt. De ontwikkeling omtrent aangepaste werkplekken die door de gemeente Zwolle momenteel opgezet worden, dient er rekening mee te houden dat veel mensen nog geen accuraat beeld hebben van de doelgroep. Wij zijn van mening dat het stimuleren van werkgevers om mensen met een psychosociale kwetsbaarheid bij arbeidsprocessen te betrekken de toegankelijkheid tot het sociaal-maatschappelijk verkeer vergoot. Idealiter zou dit proces parallel lopen met de inzet van voorlichting van ervaringsdeskundigen bij Zwolse werkgevers. Een overzicht van de mogelijkheden dat de burgers van Zwolle, met betrekking tot sociale-maatschappelijk participatie, bestaat dus momenteel nog niet. Een dergelijk overzicht zou drempelverlagend werken en daardoor ook de toegankelijkheid bevorderen.

14/22


HOOFDSTUK 5: MAATWERK Maatwerk is gewenst. Er is behoefte aan een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod dat aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie en ook op het - vaak wisselend - verloop van de aandoening. In het werk kunnen uiteenlopende en wisselende aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld op de werkplek, de werktijden, de organisatie van het werk, enzovoort. Werktijden van 9 tot 5 zijn niet altijd wenselijk. Bij sommige mensen zal men er rekening mee moeten houden dat slechte en goede periodes elkaar afwisselen. Dit vraagt van ondersteuners, werkgevers en andere betrokkenen een persoonlijke, individuele aanpak en creativiteit in het vinden van oplossingen. Maatwerk in arbeidsondersteuning veronderstelt een integrale benadering. Waar nodig is ook aandacht voor ondersteuningsvragen op andere levensterreinen, bijvoorbeeld huisvesting of zelfredzaamheid.

5.1 Hoe ziet het beleid van de gemeente er rondom dit thema uit? De gemeente Zwolle subsidieert organisaties die ondersteuning bieden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het maatwerk van gemeente Zwolle zit in het diverse aanbod van deze initiatieven. Onder andere subsidieert de gemeente cliëntgestuurde initiatieven en inloophuizen. Het is ook mogelijk dat mensen met een psychische kwetsbaarheid onafhankelijke ondersteuning krijgen gedurende een traject. De ondersteuning kan worden geboden door een organisatie of door iemand in het persoonlijke netwerk van de klant. De klant kan zelf bepalen van wie hij begeleiding krijgt. Dit kan van een ervaringsdeskundige zijn. Als er geen klik is tussen de klant en de begeleider kan er gewisseld worden van contactpersoon. Dit kan zowel intern bij de gemeente maar ook bij eventuele andere betrokken partijen.

5.2 Hoe ervaren de cliënten dit beleid? Cliënten Zwolle N Vindt u dat de werkzaamheden die u nu uitvoert, goed bij u passen?

Waarom passen de werkzaamheden niet helemaal?

%

Cliënten Landelijk N

%

Nee, helemaal niet

1

3

43

4

Een beetje

2

6

143

14

Grotendeels

14

43

326

31

Ja, helemaal

16

48

538

51

Het werk is te makkelijk

4

25

77

18

Het werk is te moeilijk

-

-

14

3

Ik heb andere interesses

3

19

106

24

Ik ben beter in andere werkzaamheden

1

6

43

10

Anders

8

50

200

45

Ander redenen waarom de werkzaamheden niet helemaal passen zijn: Af en toe behoefte aan meer verplichtingen Bij GBLT ook schoonmaak werkzaamheden verricht. Elke dag is anders mee ASS, het is aanpassen steeds Ik vind het geweldig werk, maar merk wel dat ik vaak tegen mijn grenzen/handicaps/muurtjes/problemen/hoe je ze noemen wilt, aanloop. Daardoor loop je vaak op je tenen en dat kost extra energie en stres, Maar ik zit wel op m'n plek en wordt gewaardeerd. Ook zijn ze allemaal veel toleranter tegen mij, maar daar komt vast ooit een eind aan en ik ben tegenwoordig vaak bang dat ik het nou echt te bont heb gemaakt, vooral omdat wij nu ook zwaar hebben moeten bezuinigen en er reorganisaties op de loer liggen. De lastposten vliegen er dan als eerste uit! Ik werk in de keuken van een goed restaurant. Concentratie, luisteren ik wil verder groeien Moeten nog wat uitzoeken Weet nog niet hoe het over langere tijd gaat, periode is nog te kort. Cliënten Zwolle N Stel dat het niet klikt met uw contactpersoon, kunt u dan van contactpersoon wisselen?

Heeft u ondersteuning ontvangen van een ervaringsdeskundige?

%

Cliënten Landelijk N

%

Ja

15

52

424

44

Nee

2

7

80

8

Weet ik niet

12

41

461

48

Ja, en dat wil ik ook graag

14

34

461

31

Ja, maar wat mij betreft is dit niet nodig

3

7

86

5

Nee, daar heb ik ook geen behoefte aan

14

35

558

38 15/22


Nee, maar ik zou dat wel graag willen

10

24

395

26

Figuur 5.1: Ervaringen van cliĂŤnten rondom het thema maatwerk, uitgesplitst naar type organisatie

5.3 Conclusie Maatwerk wordt uitgevoerd in het werkveld door maatschappelijke organisaties. Het is dus van belang dat de samenwerking met die organisaties te intensiveren en uit te breiden. Opmerkelijk is dat de mensen die nu werkzaam zijn, vinden dat de werkzaamheden die zijn verrichten grotendeel of helemaal bij hun passen. Het is bij 41% van de ondervraagden niet bekend dat er een mogelijkheid is om te wisselen van contactpersoon.

16/22


HOOFDSTUK 6: RESULTAAT 6.1 Cijfers rondom in- en uitstroom van de doelgroep Bij de gemeente Zwolle zijn er geen cijfers bekend van de GGz-doelgroep. Elk kwartaal wordt wél de in- en uitstroom in beeld gebracht, maar dat is niet specifiek voor deze doelgroep. De gemeente vindt dat de GGz-doelgroep beter in beeld gebracht moet worden.

6.2 Visie gemeente op eigen beleid De gemeente is trots op het feit dat ze kennis over de GGz-doelgroep in huis hebben gehaald. De kennis vertaalt zich in twee werkconsulenten die ervaring hebben met de doelgroep. Ze vinden dat er een beleid moet komen over het inwinnen van informatie bij de werkconsulenten, aangezien dit nu nog niet structureel gebeurt.

6.3 Hoe ervaren de cliënten dit beleid? Cliënten Zwolle N Heeft de ondersteuning geleid tot werk?

%

Cliënten Landelijk N

%

Ja

13

34

522

37

Nee, de werkzaamheden die ik nu doe heb ik zelf gevonden

11

29

264

19

Nee, mijn begeleidingstraject loopt nog

10

26

269

20

Nee, ik heb geen werk

4

11

340

24

Figuur 6.1: Heeft de ondersteuning geleid tot werk, in de gemeente en landelijk Wat helpt juist bij het zoeken naar passend werk? (nog) n.v.t. / Arbeids onderzoek centrum Begrip, meedenken, heldere communicatie en afspraken De begeleiding die ik nu krijg, nu lukt het wel De veiligheid van een sociale werkplaats en dat ik werd gewaardeerd om wat ik kan en niet beoordeeld wordt op wat ik niet kan. De vrijwilligerscentrale en rust in mijn hoofd. De werkcoach. de wil om weer te werken Een dagje mee mogen lopen en je op je het op je eigen tempo mag doen. Eigen inbreng en initiatief, hier heb ik hulp bij gevraagd Ervaring op doen. Geef mensen het gevoel dat ze de moeite waard zijn, laat de tymer niet lopen op de wachtlijst, laat ze niet wegkomen met een interne wachtlijst of begeleiding via internet. Vooral 'stempelaars' zijn NIET DERTIEN IN DOZIJN!!! BEHANDEL ZE DUS NIET ZO!!!!!! En vooral en bovenal, luister naar ze en GEEF ZE HOOP! Gesprekken met begeleiders Heb het zelf opgelost Het filteren van informatie met name van internet met name van internet. Heb n.l. het syndroom van asperger. 17/22


Het niet vinden van werk. Het zelf bepalen wat juist en goed is voor mezelf Hulp zoeken bij zorg Iemand die met je meedenkt een paar keer Iemand die mij er in begeleid/helpt Ik heb hulp van iemand gekregen Ik heb na drie mislukte werkervaringsplekken de beslissing genomen alleen nog met bedrijven in zee te gaan die ik vertrouw. Sinds mijn ontslag in mei 2012, duurde het dus 2 jaar voordat zo'n bedrijf mij werk aanbiedde. Dit bedrijf is Autitalent, gespecialiseerd in het plaatsen van mensen met autisme (dit is mijn diagnose). Mijn vertrouwen wonnen ze, omdat zij aan alle randvoorwaarden willen voldoen- het bedrijf waar ik geplaatst wordt, werd hier goed over ingelicht vanaf dag 1. Vanuit het UWV kreeg ik enkel de prikkel op zoveel mogelijk vacatures te reageren, terwijl Wajong bij veel vacatures synoniem stond voor ongeschoold werk. Daarmee voelde ik me niet gewaardeerd in mijn talenten. Standergroep zocht mee naar passende vacatures, maar liet hetzelfde geluid horen: er was de afgelopen twee jaar nauwelijks werk op mijn niveau. Locatie veranderen en mensen/vrienden om mij heen vragen mensen die bij kenden van eerder werk, bevolen mij aan nieuwe werkgevers. Mijn opleiding Mijn trajectbegeleider destijds N.v.t n.v.t. niets Niets, zelf scoren is het best. Ondervinden wat wel bij mij past, waar ik tegen aanloop en waar ik nog aan moet werken. Overzicht van openstaande vacatures (waarin opbouw ect.)mogelijk is. Sneller iemand spreken die begeleid/ondersteunt bij het zoeken naar werk(zaamheden) Rozij heeft mij erg geholpen door het initiatief te nemen. Ik heb hier de tijd en ruimte om rustig uren op te bouwen en fouten te maken. Uwv- eigen initiatief Zwolle actief heeft mij geholpen

Wat zijn de grootste knelpunten bij het zoeken naar passend werk? - Geen geschikte opleiding - Weinige kennis van de jobcoach van werk en opleiding in mijn woonplaats. Bedrijven konden niet met mijn problematiek overweg. Bij het eerste reorganisatie bureau ben je slechts een melkkoe, je hebt een periode van twee jaar om te slagen, dus als ze het maximum van een half jaar wachtlijst gehad hebben, kom je op de interne wachtlijst te staan, want die mag dan nog wel. KASSA!!! Vervolgens krijg je alleen en krakkemikkige begeleiding per mail. DUBBEL KASSA! En als je dan klaagt, blijkt alles fout te zijn gegaan en kampen ze met onvoorziene omstandigheden en ziekte. OL​! Bij het tweede bedrijf was de begeleiding GEWELDIG!!!!!! Die man zag je kracht en gaf je het gevoel dat je de moeite waard was! Het enige 'knelpunt' wat ik daar kan vinden is hetzelfde knelpunt waarom ik bij mijn eigen sollicitaties heb verzwegen dat ik een stempel heb, bij het sollicitatiegesprek waar hij bij was, lag vooral de nadruk bij wat je niet kunt en niet bij wat je nog wel kan! Dit heb ik bij mijn werk gebypast, door de eerste werkdag mijn collega's mijn 'gebruiksaanwijzing' te melden, maar niet dat die bij een stempel hoort. dat ik te hoog werd ingeschat, mijn problematiek wrd onderschat de uitdaging en de juiste sfeer vinden De werkdruk en sociale situaties die het meebracht Die waren er niet Doordat ik een jaar en de ziektewet zat, viel ik in de WAO en namen ze mij nergens aan. Eigen angst en onzekerheid Eigen problematiek Er waren geen knelpunten het was een combinatie van AE crisis en niet willen werken Gat in mijn C.V. gaten in mijn loopbaan, door bijv. opnames en door periodes van ziek zijn thuis. (overspannen; depressies enz.) Gebrek aan MBO/HBO/Universiteitsdiploma 18/22


Geen zin hebben het vinden van iets wat niet te veel spanning geeft & waar ik me prettig voel. Dat ik het tempo kan bijhouden Het was lastig een werkgever te vinden die uit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen een Wajongere wil aannemen, en niet vanwege de financi‰le situatie. Tweemaal heb ik meegemaakt dat een bedrijf "een goedkope werknemer" wilde, vanwege fraudeleize bedrijfsopzet respectievelijk dreigend faillissement. Er werd niet gekeken naar mijn behoeftes, de hoofdreden was winst maken. Hoe en waar ik moest beginne, wat moest ik aan het bedrijf vertellen Ik weet niet zo goed wat ik wil en moet me goed voelen om aan het werk te kunnen Ik zoek geen werk Langere tijd niet het arbeidsproces (3 jaar ziektewet, 1 jaar wia/zonder werk) Lichamelijke handicap & ADHD Mijn verleden, en Ben 10 jaar in het buitenland geweest. Mijn ziekte maakt dat ik lange tijd buiten het arbeidsproces gestaan heb. Daardoor ben ik niet in staat volledig te werken. Mijn ziektebeeld mijzelf inschatten, wat ik al aan zou kunnen N.v.t heeft passend werk n.v.t. ik was niet opzoek naar werk niet bij stil gestaan Niet passende opleiding en slechte ervaringen Nu straatvrees Openstaande vacatures die aansloten bij mijn interesses en rekening houden met mijn achtergrond Opleiding: vacature functies in het Engels. (bv Consultant ipv adviseur of raadgever) Syndroon van Asperger Persoonlijke obstakels: veel praten over zichzelf, angst/paniek aanvallen, onzekerheid. Persoonlijke omstandigheden momenteel Persoonlijke problematiek, stress management Toen ik nog werkte, geen knelpunten alleen moeite met vast contract te krijgen. Uren opbouwen, laagdrempelig beginnen, op tijd komen Wachtlijst van 4 jaar weet ik niet

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten geven aan organisaties die ondersteunen bij het zoeken naar passend werk? 7,4

Welke tips heeft de (o)ggz-doelgroep voor organisaties die ondersteunen bij het zoeken naar passend werk? #NAAM? / Alles is goed, ze begrijpen mij wel, anderen nooit Client centraal zetten. deze organisatie is door financieel mismanagement en door bezuinigingen helaas gesloten. Zoeken naar een betaalde baan was/is voor mij ook geen optie meer, maar hulp was er wel voor aanwezig. Dit geld meer voor het uwv dan voor de trajecten, Het is vreselijk vervelend dat iemand die minder dan 14 uur per week kan maken, geen joabcoacing kan krijgen! Juist die groep heeft het m.i. zo hard nodig! Ook is het financieel en emotioneel een grote klap dat als je vijf jaar lang een baan hebt bij een lot-uit-de-loterij-bedrijf, je van 80 tot 100% afgekeurd, teruggegooid wordt naar 65 tot 80%. Hiermee valt je financi‰le vangnet weg voor zodra het fout gaat. Als de begeleiding wel van het uwv zou komen (sociale werkplaats), wordt je niet teruggezet na vijf jaar, maar omdat ik een baas heb die me dezelfde aangepaste werkplaats heeft geboden, vindt het uwv dat je het wel zelf kan. Dan vergeten ze dat er maar heel weinig werkplekken zo bereid zijn om jouw 'kuren' zo lang te tolereren en het dus maar de vraag is of je ooit weer zo'n plek vindt! 19/22


Geen Geen idee, heb geen tips om bij te voegen Geen klachten, alleen maar gegroeid. Geen tips, word ik niet voor betaald. Geen, Ze doen goed werk totdat de gemeente/overheid roet in het eten gooit. Heb ik niet Helder communiceren, duidelijke afspraken Ik ben tevreden met Standergroep. Wel zou ik de keuze willen hebben uit vervangers die lijken op mijn huidige jobcoach. Tweemaal had ik tijdelijk een vervanger waar ik niet mee klikte. Maar dit wijdt ik grotendeels aan mijn specifieke voorkeur voor een vast persoon. Het is nogal vermoeiend om opnieuw iemand te leren kennen en inschatten, terwijl de ander ook weer moet wennen aan mijn specifieke voorkeuren en humor. Meer interesse tonen in persoonlijke situatie na ziekte periode Meer kijken naar doorgroei mogelijkheden en deze kenbaar maken. Mensen niet meer in een Workfast-traject plaatsen, een vast contactpersoon, soms accepteren dat betaald werk (tijdelijk) niet lukt en/of mogelijk is. Mensen zelf mee laten denken/werken aan "werken aan werk". Daadwerkelijke luisteren naar wat goed is voor de ander. Ook de ander gemotiveerd krijgen om zichzelf te willen ontwikkelen enz. Minder mensen vasthouden omdat ze geld kunnen verdienen over de rug van onwetende mensen. Er moet ook niet gesjoemeld worden met indicaties. n.v.t. Stimuleer meer mensen naar werk dit vergroot hun zelfredzaamheid en geeft meer kans o sociale contacten met mensen die de cli‰nten wel begrijpen. zet meer ervaringsdeskundigheid in Transpiratie in mogelijkheden tijdens en vooral na een moeilijke periode. (perspectief bieden en vooruitzicht voorschotelen. dit houdt mensen op de been en biedt een drive/doel Wat contactpersoon betreft nog eens nagaan wat we het afgelopen jaar hebben afgesproken om te bekijken wat we samen kunnen doen.

6.3 Conclusie Het is wenselijk om de groep van mensen met een psychosociale problematiek in beeld te brengen en de cijfers met betrekking tot maatschappelijk participatie van die doelgroep inzichtelijk te maken. Het doel zou moeten zijn om gebaseerd op de cijfers een passend beleid te ontwikkelen; er zijn namelijk nog redelijk verbeteringspunten dat een beleidsmatige en structurele oplossing moeten hebben. Opmerkelijk is dat 34% aangeeft dat de begeleiding die ze hebben ontvangen tot werk (ook onbetaald/vrijwilligerswerk) heeft geleid. Daarnaast geeft 29% aandat eigen initiatief en niet de begeleiding tot maatschappelijk toe geleid heeft. Dit kan een een teken zijn van het belang van eigenregie, maar het kan ook een teken van een nog niet efficiĂŤnt werkend beleid. Verder geeft 26% aandat haar of zijn begeleiding nog doorloopt. Het grootste verschil met het landelijke cijfer is dat 11% van de Zwolse burgers met een psychosociale problematiek aangeeft dat zij of hij geen werk heeft, terwijl de landelijke score ligt op 24%.

20/22


CONCLUSIE Het gemiddelde rapportcijfer dat Zwollenaren met psychosociale problematiek geven aan organisaties die hen ondersteunen bij het zoeken naar passend werk is een 7,4 (van 1 tot 10), een ruime voldoende dus. Het tijdsbestek waarin dit onderzoek plaats vond was in het laatste kwartaal van 2014, net voor de invoering van de Participatiewet en de transities rondom de AWBZ en WMO. Van de mensen die aan het onderzoek mee deden krijgt 63% ondersteuning naar resocialisatie/participatie vanuit de vijf aangegeven mogelijkheden (re-integratie bureau, dagbestedingcentrum, sociale werkplaats, Werkplein en Sociale Dienst); 37% krijgt momenteel dus geen ondersteuning naar maatschappelijk participatie vanuit die instanties. Van de mensen die wel ondersteuning krijgen/kregen van die organisaties heeft 29% een geschikte (vrijwilligers)werkplek/dagbestedingplek zelf gevonden, dat is 10 punten hoger dan het landelijk gemiddeld. Het gebrek aan een reĂŤel beeld en meetbare en toetsbare gegevens over de arbeidsparticipatie van mensen met een psychosociale problematiek (zie 2.1), en het ontbreken van een daarop gebaseerd en gefundeerd beleid (ibidem), kunnen redenen zijn die ter grondslag liggen aan de minder goede resultaten van de drie gemeentelijk instanties(zie hoofdstuk 2 figuren 2.1). Uit de resultaten blijkt dat burgers met een psychosociale problematiek een willekeur ervaren in de benadering, wat een teken kan zijn van het ontbreken van een eenduidig beleid en uitvoering ervan. Het ontbreekt nog aan een overzicht van het totale aanbod (en de verschillen van aanpak erin) aan instanties, organisaties en trajecten bij de burger. De behoefte om dit aanbod wel inzichtelijk te maken blijkt niet alleen bij de burger zelf te leven, maar ook bij de gemeente (zie 5.1). Het is dan ook wenselijk om hieromtrent een informatief platform op te zetten. Ook is het wenselijk om de bevordering van ontwikkeling te maximaliseren om ditzelfde aanbod in een keten te organiseren (ibidem). Tot nu toe is deze keten informeel en willekeurig in werking gezet maar een coĂśrdinatie ervan ontbreekt. Samenvattend, er worden concrete stappen genomen binnen de gemeente Zwolle om de participatie van burgers met een afstand tot het reguliere maatschappelijke circuit te stimuleren. Dit staat ook in verband met de diverse decentralisaties omtrent de AWBZ, WMO en Participatiewet die anno 2015 vorm zullen moeten krijgen. Echter, het is nog de vraag hoe die maatregelen en het invoering ervan invloed zullen hebben op de arbeidsparticipatie van mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, want daar ontbreek nog aan doelgerichte beleid.

21/22


Referentielijst 1. Als we spreken over mensen met een psychische kwetsbaarheid bedoelen we hier mensen met langdurende psychiatrische of psychosociale problematiek 2. Michon, H., Overweg K., Eerste peiling Panel Psychisch Gezien, Trimbos-Instituut, 2011 3. Landelijk panel van volwassen mensen met aanhoudende psychische aandoeningen 4. Zie voor meer informatie over dit project: www.platformggz.nl/openvoorwerk

22/22

Open voor Werk - Zwolle  

resultaten onderzoek Open voor Werk in de gemeente Zwolle, uitgevoerd door Stichting Focus in opdracht van het Landelijk Platform GGz

Open voor Werk - Zwolle  

resultaten onderzoek Open voor Werk in de gemeente Zwolle, uitgevoerd door Stichting Focus in opdracht van het Landelijk Platform GGz

Advertisement