Stichting focus statuten

Page 1

rffi\ \WJ

akte van wijziging van de statuten van de stichting Stichting Focus 2aaknr.20171995

Op twaalf september tweeduizend zeventien verschijnen voor mij, mr. Hilde Klazes de Boer, notaris te Zwolle: de heer Anne Bas van der Bijl, (houder van rijbewijs nummer 5675766816), geboren te Heerde op zeven oktober negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8121 CV Olst, gemeente Olst-Wijhe, Eikelhofirveg 1; en de heer mr. Jan Franciscus Smallenbroek, (houder van rijbewijs nummer 4391179705), wonende te 8021 CV Zwolle, Diezerplein 4-B, geboren te Groningen

1.

-

2.

opveertienjanuarinegentienhonderdvierenvijftig, te dezer zake handelend als bestuurslid respectievelijk penningmeester van de statutair te Zwolle gevestigde stichting Stichting Focus, kantoorhoudende le 8Q22 RW Zwolle, Zerboltstraat 63, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor onder nummer 53367111 hierna ook te noemen: 'de stichting' welke stichting te dezer zake, ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de statuten van de stichting, op rechtsgeldige wijze worden vertegenwoordigd. INLEIDING De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren: bij een besluit, genomen met algemene stemmen van alle (drie) bestuursleden van de stichting, in een vergadering die is gehouden te Zwolle op negen september tweeduizend zeventien, is, met inachtneming van het in de statuten bepaalde, besloten tot een wijziging van de statuten van de stichting; de wijziging houdt in dat aan artikel 3 lid 1 (het doel) het een en ander wordt toegevoegd (namelijk de volgende bewoordingen: 'e. cliëntondersteuning, f. voorlichting en training, g. dagbesteding en/of h. sociale activerings-, participatie- en

-

1.

-

2.

ratietrajecte n' ) het vorenstaande blijkt uit notulen van de hiervoor bedoelde vergadering, van welke notulen een exemplaar aan deze akte zalworden gehecht. WIJZIGING STATUTEN Ter uitvoering van het vorenstaande verklaren de verschenen personen, handelend als gemeld, dat de statuten van de stichting voortaan luiden als volgt: STATUTEN NAAM Artikel I Oe sticf,ting draagt de naam: Stichting Focus. PLAATS VAN VESTIGING Artikel 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Zwolle. DOEL EN MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL Artikel 3 ::' í . Doel' De stichting heeft als het doel het inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen (hierna te noemen: doelgroep), gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie door middelvan: het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek; a. b. het stimuleren van zeltwerl<zaamheid door gedrag, motivatie en inzet van de doelgroep bij hun activiteiten positief te beïnvloeden; het bevorderen van onderling positief contact binnen de doelgroep en van contact met de samenleving en het op deze wijze bijdragen aan integratie van de doelgroep

3.

re-i nte

g

;

-

-


2

d.

in de maatschappij;

het voorkomen van terugval op het gebied van persoonlijk welzijn en het versterken van stabiele levensomstandigheden waardoor afhankelijkheid van hulpverlenende instanties beperkt blijft en/of opname in een psychiatrische instelling wordt voorkomen cliëntondersteuning voorlichting en training g. dagbesteding en/of v' sociale activerings-, participatie- en re-integratietrajecten. Het bovenstaande vindt plaats vanuit het gedachtegoed van de cliëntenbeweging in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met de kernbegrippen "consumerrun, herstel, ervaringsdeskundigheid,empowermentenburgerschap''. 2. Middele De stichting streeft ernaar dit doel onder meer te bereiken door: het oprichten en in stand houden van een inloop- en informatiecentrum; het desgevraagd adviseren, het verstrekken van voorlichting en informatie en het verlenen van diensten aan en het begeleiden van de doelgroep; het aanmoedigen en organiseren van activiteiten die integratie van de doelgroep in de samenleving bevorderen, d. het in de gelegenheid stellen van bezoekers van het inloop- en informatiecentrum om een zelf gewenste burgerrol uit te voeren; e. het stimuleren en doen ontwikkelen van creatieve vaardigheden van de doelgroep;f. het initiëren, faciliteren en stimuleren van cliëntenparticipatie en projecten die hieraan een duidelijke bijdrage kunnen leveren; g. het bieden van deskundige begeleiding aan vrijwilligers en stagiaires; h. het gevraagd en ongevraagd adviseren van zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden; i. het samenwerken met organisaties die de doelstelling van de stichting ondersteunen. en j. alle andere middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk zljn.BESTUUR Artikel4 f . Aantal bestuursteden De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat uit tenminste drie en ten hoogst zeven leden bestaat. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal bestuursleden Als het bestuur op enig moment uit minder dan drie bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) (doen) 2. Samenstelling van het bestuur Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat in het bestuur ondermeer zitting hebben: één of meer personen met beleidskundige ervaring; één of meer personen die ervaringsdeskundig zijn; één of meer personen uit de naasten van ervaringsdeskundigen (zoals bijvoorbeeld familieleden of andere betrokkenen); één of meer personen met deskundigheid op het gebied van het maatschappelijk werk: e. één of meer personen met deskundigheid op financieel gebied; f. een of meer personen met deskundigheid op juridisch gebied. 3. Benoeming nieuwe bestuursleden door het bestuur Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het ten tijde van de benoeming zittende bestuur. Een besluit tot benoeming van een bestuurslid moet worden genomen met meerderheid van stemmen. 4. Voorziening in vacature

e. f. h.

-

a. b. c.

-

voozien.-

a. b. c. d.

-

-

-


rM v

5\

\w HÉ€)3/

'

Í

3

ln een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk worden voorzien. Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel 299 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - voozien door de bevoegde rechtbank, op vezoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. 5. Zitti ngsperiode/rooste De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zlj zijn voor één volgende periode van drie jaren direct herbenoembaar. Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet voorkomen worden dat het periodiek aftreden €€n evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met een periode van ten hoogste één jaar Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster vàÍr aftreden de plaats in van degene i n wiens plaats hij of zij is benoemd. 6. Einde bestuurslidmaatschap Het bestuurslidmaatschap eindigt: door aftreden volgens het rooster van aftreden; b. door aftreden op eigen verzoek; -'v-ll c. door overlijden van een bestuurslid; d. doordat: een bestuurslid i n staat van faillissement wordt verklaard; een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op een bestuurslid van toepassing wordt verklaard of hij of zij surseance van betaling verkrijgt een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;

-

-

-

-

-

-

a.

-

-

-oVerdepersoonofhetVermogenVaneenbestuurdereenmentorofbewindvoerder wordt aangesteld

À

;

dooreenbesluittotontslag,genomendooralleoverigebestuursled€n,-

door ontslag door de rechtbank op basis van het bepaalde in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaren na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van oe slrcnirng 7. Benoemde voorzitter Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. 8. Financiële bepaling Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten. Bedrijfsmatige of beheersmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als een bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft. VERTEGENWOORDIGING Artikel 5 Oe stichting wordt vertegenwoordigd door: twee gezamenlijk handelende bestuursleden, of het gehele bestuur Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van d ie volmacht te vertegenwoordigen BEVOEGDHEID BESTUUR Artikel 6. f.

-

-

-

t.

2.

a. b.

Registergoederen Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.


BESTUURSVERGADERINGEN Artikel 7

t. frequentie Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls als de voozitter of tenminste twee bestuursleden dit gewenst achtten. 2. Vergaderplaats De bestuursvergaderi nge n worden gehouden in Nederland en bij voorkeur in de

gemeente Zwolle. 3. Oproepi De voorzitter zorgt ervoor dat alle leden van het bestuur een schriftelijke oproeping tot de vergadering ontvangen. Tussen de dag van vezending en die van de vergadering moeten tenminste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen ondenruerpen en waar nodig een nadere toelichting. De oproeping kan als "schriftelijk" worden aangemerkt, indien de oproeping langs elektronische weg is toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar is, er geen twijfel over bestaat dat de oproeping van één van de bestuurders van de stichting afkomstig is, alle bestuurders via het bedoelde elektronische systeem bereikbaar zijn èn geen van de

-

-

bestuurdersbezwaarheefttegenoproepinglangselektronischeweg.--

4. Notu De voorzitter draagt er zorg voor dat van het verhandelde in de vergadering notulen worden gemaakt. De notulen van een bestuursvergadering worden in een volgende vergadering door het bestuur vastgesteld. 5. Vertegenwoordiging door volmacht

-

Eenbestuurslidmagzichindevergaderingdooreenanderbestuurslidlaten-

vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist. Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid. BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR Artikel 8 f . CelOigheid Voozover in deze statuten niet anders is bepaald, kunnen in vergaderingen van het bestuur alleen besluiten worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijndebestuursledenaanWezigofvertegenwoordigdiS' 2.Wtjze van stemmen leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. De stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt 3. Vereiste meerderheid Voozover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van st€rnrnco. 4. Ongeldige stemmen Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 5. Staken van stemmen Mocht bij een stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben Staken de stemmen voor de tweede maal bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel venruorpen. 6. Besluiten buiten vergaderin Het bestuur kan alle besluiten die in een vergadering genomen kunnen worden ook buiten vergadering nemen mits alle leden van het bestuur zich schriftelijk voor het (de) betreffende besluit(en) hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt een verslag gemaakt, waarin de ingekomen antwoorden zijn verwerkt. Dat verslag wordt op gelijke wijze vastgelegd en bewaard als de notulen van de vergaderingen van het bestuur

-

-

-

-

-

-

-

-


fffi\ \WJ

5

DEELNE MERSBESTUU Artikel 9. í. Reglement deelnemersbestuur Personen die deel uitmaken van de doelgroep van de stichting kunnen een bijdrag leveren aan het bestuur van de stichting door middel van het deelnemersbestuur. De benoeming van de leden van het deelnemersbestuur, de bevoegdheden en de verdere vormgeving van het deelnemersbestuur worden door het bestuur van de stichting geregeld in een reglement 2. Aantal Ieden deelnemersbestuur Het deelnemersbestuur zal, zo mogelijk, bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen die deel uitmaken van de doelgroep van de stichting. lndien het deelnemersbestuur uit minder dan drie personen bestaat, is het niet voltallige deelnemersbestuur niettemin bevoegd Het deelnemersbestuur is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien 3. Ondersteuning Het deelnemersbestuur kan eventueel ondersteuning krijgen van een of meer coördinatoren van de stichting (zie hierna) De betreffenoe cooiiiàiàrÏ"iltlr. irrrrli.l eventueel ook behutp zaamzijn bij het werven van kandidaten. 4. Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging in cliëntenplatforms streeft de stichting uit principe, zo mogelijk, naar afuaardiging hierin door personen die deel uitmaken van de doelgroep. 5. Uitsluiting Leden van het bestuur, de directeu(en) en/of de coördinator(en) van de stichting kunnen geen lid zijn van het deelnemersbestuur. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET DEELNEMERSBESTUUR Adikel :-::' 10

-

-

í. Activiteiten

Het deelnemersbestuur heeft tot taak om jaarlijks een activiteitenplan aan het bestuur voor te leggen. 2. lnspraak Het deelnemersbestuur zal over haar voorstellen inspraak organiseren voor de

-

vvvrvr --y,

3. Recht van voordrachUvoorstel Het deelnemersbestuur heeft het recht van voordracht. Dit houdt in dat het deelnemersbestuur personen kan voordragen voor bepaalde functies binnen de organisatie van de stichting. Het deelnemersbestuur is voorts bevoegd om aan het bestuur en/of de directeur(en) van de stichting voorstellen te doen met betrekking tot alle zaken die het deelnemersbestuur belangrijk acht. De voordrachten en/of voorstellen van het deelnemersbestuur zijn niet

-

bindend.-

DlREcTEUR(EN),coöRDlNAToRENENVRlJWlLLlGERS-

Artikel 11 t. Oirecteurlenl Het bestuur van de stichting is bevoegd een of meer directeuren aan te stellen. De betreffende directeu(en) is (zijn) belast met de dagelijkse leiding van de organisatie van de stichting, zulks onder toezicht van het bestuur. Het bestuur van de stichting treedt voorts op als werkgever van de directeur(en). De directeur(en ) kan (kunnen) bij de uitvoering van hun taak het bestuur van de stichting advies vragen. Het bestuur zal een reglement vaststellen waarin de taak en bevoegdheden van de d irecteu r(en) nader zullen worden u itgewerkt. De directeur(en) van de stichting dient (dienen) zich bij de uitvoering van hun taak te houden aan het (de) hierna te noemen beleidsplan, jaarplan en begroting.

-

-


6

De directeur(en) van de stichting leggen desgevraagd rekening en verantwoording voor hun handelen af aan het bestuur. 2. Coördinatoren De directeu(en) zal (zullen) of kan (kunnen) zich laten bijstaan door een of meer medewerkers, de coördinator(en), die eveneens in loondienst zijn van de stichting zijn.De betreffende coördinatoren worden aangesteld door het bestuur. Het in de voorgaande bepaling bepaalde is ten aanzien van de coördinato(en) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de coördinator(en) hun taak bovendien uitoefenen onder toezicht van de 3. Vrijwilligers Door de coördinatoren zullen/kunnen vrijwilligers worden aangetrokken voor het ondersteunen en stimuleren van hun werkzaamheden en de personen die deel uitmaken van de doelgroep. 4. Uitsluiting De directeur(en), de coördinator(en) eniof de vrijwilligers kunnen geen deel uitmaken van het bestuur van de stichting. GELDMIDDELEN, DONATEURS, BOEKJAAR EN ARCHIEF Artikel 12 f . CelOmlOdelen De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. de eventueel ter gelegenheid van de fusie door de stichting (onder algemene titel van de oprichtende/fuserende stichtingen) te verkrijgen bedragen of goederen; subsidies; donaties; d. sponsorgelden; e. verkrijgingen ingevolge giften, schenkingen, edstellingen en legaten; f. de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen g. overige baten. 2. Donateurs Donateurs zrlnzi) die zich hebben verplicht de stichting door middelvan een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten Donateurs hebben toegang tot door het bestuur te bepalen, van de stichting uitgaande evenementen, kosteloos of tegen verminderd tarief. 3. Boekjaar Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een bestuursvergadering gehouden, waarin een activiteitenverslag en een jaarrekenin wordt uitgebracht over het afgelopen stichtingsjaar. De jaarrekening bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting op die stukken. Het bestuur kan besluiten dat een accountant over de jaarrekening een verklaring van getrouwheid dient af te geven Het activiteitenverslag en de jaarrekening worden uiteindelijk vastgesteld door het bestuur 4. Administratie Het bestuur dient er voor te zorgen dat er een zodanige administratie plaatsvindt van de vermogenstoestand en van alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft, dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend. 5 Archief Het bestuur zal erop toezien dat de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij behoren, zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze bewaard worden. BELEIDSPLAN, JAARPLAN EN BEGROTING Artikel 13.

-

directeur(en).-

-

-

b. c.

-

-

-


rffi\ ËffiHÍ v -..+

§w $

1. Beleidsplan Het bestuur zal periodiek, doch minstens één maal per vijf jaar, tezamen met de directeur(en) een beleidsplan ontwikkelen, waarin de grote lijnen van het beleid van de stichting voor de komende vijf jaren zullen worden uiteengezet. Bij de ontwikkeling van het beleidsplanzal het bepaalde in artikel 3 omtrent doel en middelen van de stichting als uitgangspunt worden gehanteerd. Zo vaak als nodig en gewenst wordt geacht, zal het beleidsplan tussentijds worden

gewijzigdenaannieuweontwikkelingenaangePaSt. 2. Jaarplan Het bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks, met het beleidsplan als uitgangspunt, voor het komende jaar een jaarplan wordt opgesteld. 3. Begroti De financiële consequenties van het jaarplan zullen worden weergegeven in een begroting. De begroting behelst een raming van ontvangsten en uitgaven van de stichting voor het volgende boekjaar STATUTENWIJZIGING Artikel 14

t.

2. 3. 4.

-

Het Oestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Minstens twee weken van tevoren vindt hiertoe een schriftelijke oproep plaats.Een besluit tot statutenwijziging kan genomen worden in een vergadering waarin ten minste drieivierde gedeelte van de in het bestuur zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ls het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan wordt binnen vijf weken, maar niet eerder dan tien dagen na de eerste vergadering, een tweede bestuursvergadering uitgeschreven, waarin het besluit tot wijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient op de agenda van de desbetreffende vergadering te worden vermeld, terwijl met de oproeping van de desbetreffende vergadering tevens een afschrift van het voorstel tot statuutwijziging dient te worden

-

5.

-

6. 7.

meegezonden,waarindevoorgesteldewijziging(en)is(zijn)opgenomefl.De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en/of de gewijzigde

statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied de stichting is gevestigd. ONTBINDING, FUSIE OF SPLITSING Artikel 15. Voor een besluit tot ontbinding, fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels voor besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet. VEREFFENING Artikel '16.

-

-

í. Vereffenaars Voorzover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden ter verefÍening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken de bestuursleden als zodanig op. 2. Stichting in liquidatie De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover mogelijk en nodig is. ln stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie" 3. Bestemming vereffeningsaldo Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningsaldo) zalworden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor algemeen nut beogende

-

-

-


I instelling met een doel dat het doel van de stichting zoveel nabij komt. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningsaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tUdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister. 4. Bewaring boeken en bescheiden Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren worden bewaard door de jongste vereffenaar of degene

diedaarvoordoordevereffenaarswordtaangeWezen.

-

REGLEMENTEN Artikel 17. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken waarin al die ondenruerpen kunnen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzren. Een reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of met de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld v-- -g-'-'' SLOTBEPALINGEN STA Artikel 18.

í, Onvoorziene gevallen ln alle gevallen waarin niet is voozien door de statuten, reglementen of de wet, beslist het bestuur 2. Nadere invulling begrip "schriftelijk" Een mededeling en/of oproeping kan als "schriftelijk" worden aangemerkt indien de mededeling en/of oproeping langs elektronische weg is toegezonden, leesba?r €h reproduceerbaar is, er geen twijfel over bestaat dat de mededeling en/of oproeping van een van de bestuurders van de stichting afkomstig is en een dergelijk bericht in de wet of in de jurisprudentie als schriftelijk bewijs is toegelaten. Voorts is nog vereist dat alle bestuurders via het bewuste elektronische systeem bereikbaar zljn én geen van de bestuurders bezwaar heeft tegen een mededeling en/of oproeping langs elektronische weg SLOTBEPALINGEN OPMERKINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN FUSIE

-

-

-

-

Aangehechte stukken Aan de akte zullen de navolgende bescheiden worden gehecht: - de notulen van de vergadering van negen september tweeduizend zeventien SLOT AKTE WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Partijen bij de akte en de verschenen personen hebben tijdig tevoren gelegenheid gehad om van de inhoud -van de akte kennis te nemen Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. (Volgt ondertekening).


VOOR AFSCHRIFT:

er