Stichting Focus, jaarverslag 2019

Page 1

Jaarrapportage 2019 Juni 2020

Stichting Focus De herstelbenadering benadrukt en ondersteunt het herstellend vermogen van een mens. Herstel is een unieke en persoonlijke reis, die gepaard gaat met het ontwikkelen van hoop, gevoel van eigenwaarde, maatschappelijke rollen, ondersteunende relaties, empowerment, sociale inclusie, copingvaardigheden en betekenis. Binnen de herstelvisie zien we symptomen van psychiatrische ziekten en verslaving als natuurlijke variaties in menselijk gedrag, niet als afwijking van een norm. Sinds het ontstaan van de herstelbenadering in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, heeft ze zich over de wereld verspreid. In Nederland is ze verder ontwikkeld door de cliëntenbeweging en wordt ze gaandeweg meer geadopteerd door de reguliere zorg- en hulpverlening. Focus noemt zichzelf “Expertisecentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel”. Onze expertise is inderdaad grotendeels gebaseerd op eigen ervaring. Zowel ervaring met psychische problematiek, als ervaring met herstel en peer-to-peer support. We vinden het fijn te merken dat die expertise op waarde wordt geschat, bijvoorbeeld binnen de Herstelteams. In samenwerking met het Lectoraat GGz en Samenleving trachten we onze expertise van een theoretisch en methodisch kader te voorzien. Jaarlijks wordt Focus bezocht door ongeveer tweehonderd mensen, die tekenen, schilderen, een hersteltraining volgen, zich laten opleiden tot voorlichter, werkervaring opdoen. Daarnaast bereiken we talloze mensen met voorlichting en informatie. Via persoonlijke ontwikkeling en stigmabestrijding dragen we bij aan het herstel en de emancipatie van mensen met een kwetsbaarheid. Mede mogelijk gemaakt door continue steun van de gemeente Zwolle, waarvoor we graag onze dank uitspreken.

Kunstatelier Het kunstatelier wordt vooral gebruikt door mensen die aan het begin staan van hun herstel. Het biedt hen structuur en sociaal contact. Tekenend, schilderend of boetserend verwerken ze hun ervaringen, ontdekken ze hun talent en laten hun zelfvertrouwen groeien. Vier deelnemers hebben zich zover ontwikkeld dat ze zelf atelierbegeleiding kunnen geven. Een deelnemer is vrijwilliger geworden bij Focus op Herstel. Naast het dagelijkse atelier organiseren we excursies, workshops, cursussen en tekenen op locatie. In november hebben we geëxposeerd bij de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, waar een productie gespeeld werd over psychosegevoeligheid. Een stagiair van het Cibap gaf ook atelierbegeleiding en heeft een workshop georganiseerd. Tijdens de Zomerweken hebben we samen met het textielatelier een kunstmarkt georganiseerd. Bijzonder trots zijn we dat vrijwilliger Sanne van Dijk een prentenboek heeft gepubliceerd. Gedurende het jaar zijn twee basiscursussen, twee vervolgcursussen en vijf workshops georganiseerd. Per 31 december waren er 36 vaste deelnemers in het atelier, plus 10 buurtbewoners zonder specifieke kwetsbaarheid. Door verschillende groepen met elkaar in contact te brengen, hopen we bij te dragen aan acceptatie en begrip.

Textielatelier Het textielatelier breidt gestaag uit. Sinds halverwege het jaar hebben we vier atelierbegeleiders en zijn we zes dagdelen in de week geopend. Daarbuiten kunnen mensen zelfstandig werken. Er zijn 20 deelnemers en buurtbewoners, onder wie meerdere mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Jaarrapportage 2019 Stichting Focus

1


Mensen maken meerdere soorten kleding, kussens, etuis, tassen enzovoorts. Een van de atelierbegeleiders voert samen met de deelnemers voor een gering bedrag kledingreparaties uit. Dit is leerzaam voor de deelnemers en een service aan mensen met een kleine beurs. We hebben het meubilair van Focus van nieuwe kussens voorzien, drie workshops georganiseerd, haaklessen gegeven en werk van de deelnemers tentoongesteld tijdens de kunstmarkt. Stoffen en materialen krijgen we gedoneerd. Daar zijn we heel blij mee. Door (her)gebruik van resten en tweedehands materialen dragen we een steentje bij aan een duurzamer samenleving. In samenwerking met De Winkel hebben we meegedaan aan de Dutch Sustainable Fashion Week.

Sociale activiteiten en verhuur Focus faciliteert en organiseert activiteiten met een sociaal karakter. Vaste gasten zijn bijvoorbeeld: Iets Drinken, het Onthaastcafé en de Narcotics Anonymous. In 2019 verwelkomden we Spellenvereniging Blauw en Vereniging Huismuziek. Andere activiteiten die we hebben gefaciliteerd, zijn onder andere: • Een workshop “Mama is blut” tijdens de Week van het Geld, georganiseerd door BVNG Advies, Single Supermom en Kadera. • Een sponsoractie voor Amnesty International door Margreet Berg tijdens de Nacht van de Vrijheid. • Een informatiebijeenkomst van de Raakvlak Academie. Activiteiten die we zelf hebben georganiseerd: • Een zangworkshop, georganiseerd en gegeven door onze eigen deelnemers. • De Verwendag in april met medewerking van barbier Arie, de kappers van Hair Today, een life coach en een voetreflexmasseur. • De Zomerweken, met een aantal zeer verschillende activiteiten variërend van een kledingruil tot een themabijeenkomst over borderline. Uit ervaring weten we dat vakanties en feestdagen voor sommige mensen saai en leeg kunnen zijn, reden voor ons om iets extra’s te organiseren. • De vrijdagmiddagspecials met Focus Ontmoet (tevens te lezen als ont-moet) met ook extra activiteiten en speciale aanbiedingen van het Plantenasiel, het Buurtcafé en De Winkel. Het Plantenasiel blijft een tot de verbeelding sprekend project. In oktober kwam er een redacteur van EenVandaag voor een interview met onze vrijwilliger. In juli was er een plantenruil en er is een tweede locatie geopend bij Thorbecke Scholengemeenschap.

Buurtcafé en catering Van de Buurttuin kwamen genoeg aardappels om maanden van te eten. Niettemin hebben we heel verschillende gerechten geserveerd, van Indonesische stoof tot Spaanse tapas. Voor de kookploeg is het iedere keer hard werken om het diner voor alle gasten op tijd af te krijgen. Eind 2019 werkten er vijf deelnemers in het kookteam en een stagiaire in de bediening. Het Buurtcafé zit bijna iedere donderdagavond vol. We krijgen cateringopdrachten, zowel los als in combinatie met verhuur. Ook verzorgen we het eten als er bij Focus iets bijzonders is, bijvoorbeeld een afscheid of een Breed Overleg. Gezamenlijk eten is bevorderlijk voor het sociaal contact. Hoogtepunt van ieder jaar is het Kerstfeest. Dit jaar hadden we een buffet, waarbij de betaalde krachten voor desserts hadden gezorgd. Voor de Zomerweken hebben we een buurtbarbecue georganiseerd. Tot slot hebben we workshop gezond koken met een klein budget aangeboden. Deze workshop kreeg een leuk artikel in De Peperbus.

Buurttuin De omvorming van de buitenruimte tot Buurttuin is in 2019 begonnen. Er is veel werk verzet. Delen van het plein zijn onttegeld. Er is een moestuin ingericht, de schuur is opgeknapt, er is een glazen kas om plantjes

Jaarrapportage 2019 Stichting Focus

2


voor te kiemen, en er is nieuw terrasmeubilair aangekocht. In de zomer van 2020 verwachten we helemaal ingericht te zijn. Het werk wordt gedaan door een wisselend team van vijf tot tien personen, bestaande uit zowel deelnemers en vaste vrijwilligers van Focus als buurtbewoners. Een coördinator hebben we helaas nog niet gevonden. Financiële steun hebben we gekregen van het Wijkfonds. We onderzoeken mogelijkheden tot verdere verduurzaming. Er komt in ieder geval een wadi. Indien mogelijk willen we de hemelwaterafvoer ontkoppelen. In de bloementuin komen verschillende soorten planten waardoor er vrijwel het hele jaar bloemen zijn voor insecten. De bloemen maken het terras ook een aangename plek voor onze deelnemers en gasten.

De Winkel In 2019 werkten er negen deelnemers en vrijwilligers in De Winkel. Een is doorgestroomd naar betaald werk. Een ander moest vanwege ziekte stoppen. Dat was jammer, want ze had zich juist ontwikkeld tot een “plus” medewerker die kon assisteren met de coördinatie. Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week hadden we een marktkraam ingericht en werd onze kleding getoond op de modeshow, terwijl het textielatelier een Repair Café organiseerde. In april organiseerden we een kleding tijdens de Fashion Revolution Talk in samenwerking met Kledingruilfeestjes 038. Tijdens de Zomerweken heeft De Winkel een kledingruilbeurs georganiseerd en meegewerkt aan de kunstmarkt van Focus op Kunst. Zoals ieder jaar stonden we ook op de Blauwvingerdagen en het Bevrijdingsfestival, waar we niet alleen onze waren verkochten, maar ook mensen kennis lieten maken met Stichting Focus. De weken erna merkten we meteen een toename van het aantal mensen dat ons opzoekt.

Voorlichting De Voorlichtingspool bestaat uit elf mensen en wordt gecoördineerd door een vaste vrijwilliger en een stagiaire. Een van de voorlichters is in 2019 helaas overleden. De politie wordt een steeds grotere klant. Op de Politieacademie in Apeldoorn komen we regelmatig. Daarnaast hebben we voorlichting gegeven aan officieren van justitie, tijdens de dag van de wijkagent, en op de vakdagen. Tijdens de Zomerweken hebben we onder andere een voorlichting gegeven over borderline. Hier kwamen we in contact met familieleden, wat ons heeft doen beseffen dat we meer voor naastbetrokkenen willen doen. Focus heeft contact gelegd met de lokale afdeling van Ypsilon, met wie we in 2020 concrete activiteiten verwachten te kunnen organiseren. Eens in de zes weken gaan we naar Dimence om cliënten voorlichting te geven over herstel. Verder hebben we voorlichting en training gegeven aan studenten en docenten van verschillende ROC’s en tijdens de werkvelddag van Hogeschool Windesheim. In Sneek hebben we meegewerkt aan een Weekendschool over verslaving. Verder hebben we een groep studenten uit Estland ontvangen en beleidsmedewerkers van de gemeente Dronten.

Hersteltrainingen De vraag naar hersteltrainingen is zo groot dat we voortdurend vol zitten. Er lopen meerdere trainingen tegelijk: Herstellen doe je zelf, Herstel+ en Mindfulness. We besteden veel aandacht aan de opleiding en professionalisering van onze trainers. Het team van Focus op Herstel is uitgebreid naar elf vrijwilligers, vier stagiaires en een betaalde coördinator.

Jaarrapportage 2019 Stichting Focus

3


Er is een mooie samenwerking ontstaan met Dimence in Raalte, waarbij wij een ervaringsdeskundige van Dimence opleiden tot Herstel+trainer, die in ruil voor ons een training verzorgt. Dit gaat met gesloten beurzen. Vervolgens kan ze zelfstandig Herstel+trainingen aanbieden voor haar eigen cliënten. Op deze manier wordt onze Herstel+training ook buiten Focus ingezet. Hermien Pot van de WonderKamer heeft bij ons een driedaagse training Familieopstellingen gegeven. Zelf hebben we meegewerkt aan de Dag van de ervaringsdeskundigheid en aan een Werkconferentie over de financiering van herstelinitiatieven.

Focus op Bezoek Een nieuwe coördinator heeft nieuw elan in het project gebracht. Na de eerste training van +Maatjes zijn er zes vrijwilligers bijgekomen, en naar verwachting komen er begin 2020 nog acht bij. De wachtlijst is opgelost. Er worden acht mensen bezocht. De contacten met het Maatjesplatform zijn aangehaald. We willen nieuwe contacten leggen met het FACT, de SWT’s, wijkcentra enzovoorts. Er is een korte lijn naar het Herstelteam van de Taskforce EPA. We hebben ervoor gekozen om onze bezoekers toch “maatjes” te noemen, omdat dat een bekend begrip is. Niettemin onderscheiden we ons doordat de betrokkenheid van Focus op Bezoek bij mensen kortdurend is en een antwoord moet bieden op een concrete hulpvraag. We beschouwen het meer als een vorm van cliëntondersteuning dan als een maatjesproject.

Trajectbegeleiding Focus op Meedoen is begonnen als project om mensen die vanwege een psychische beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te helpen stijgen op de participatieladder. In de loop der jaren is het project verder geïntegreerd in de organisatie, en houdt een oog op de persoonlijke ontwikkeling van al onze deelnemers. Toen vanuit de deelnemers de nadrukkelijke wens kwam om meer aan reïntegratie te doen, hebben we een trajectbegeleider in dienst genomen. Tegenwoordig ondersteunt zij de collega’s bij de begeleiding van hun deelnemers en biedt ze Werkfit-trajecten in opdracht van het UWV. Sinds 2019 bieden we ook modulaire reïntegratiediensten, en volgend jaar willen we Naar Werk-trajecten en job coaching aanbieden, waardoor Focus het hele palet bestrijkt van sociale activering, maatschappelijke participatie en reïntegratie.

Expertisecentrum In het kader van de ontwikkeling van een herstelnetwerk is een student van Hogeschool Windesheim begonnen met een participatief actieonderzoek bij Focus en De Ruimte. Eerder hebben twee andere studenten het bestaande aanbod geïnventariseerd en vergeleken met wat er in de literatuur over herstel geschreven wordt. Aan het bestaande onderzoek naar de herstelmethodiek hopen we een instrument toe te voegen dat de effectiviteit van concrete herstelactiviteiten kan beschrijven en verbeteren. Het onderzoek wordt geleid door het Lectoraat GGz en Samenleving. We zijn benaderd door Annette Plooy, een bekende ervaringsdeskundige onderzoeker, die ons heeft gevraagd om mee te werken met een onderzoek naar zelfhulpgroepen op het gebied van arbeid. We denken mee met de onderzoeksopzet en zullen te zijner tijd faciliteiten ter beschikking stellen. In maart bezocht een groep studenten van de Hogeschool Gent Focus, in het kader van een uitwisseling tussen met Hogeschool Windesheim. We hebben hen kennis laten maken met onze cliëntgestuurde werkwijze en hen via een educatief spel iets geleerd over (vooroordelen over) ziektebeelden. In november was er een groep studenten uit Estland. Een van onze voorlichters heeft hen verteld over zijn verslavingsverleden en zijn herstelverhaal.

Jaarrapportage 2019 Stichting Focus

4


In het kader van de professionalisering hebben we het hele leertraject beschreven van eerste aanmelding tot ervaringsdeskundige voorlichter, trainer of maatje. We hebben een begin gemaakt met de verspreiding van de Herstel+training door het opleiden van een ervaringsdeskundige van Dimence tot Herstel+trainer.

Jaarrapportage 2019 Stichting Focus

5