Stichting Focus, jaarverslag 2018

Page 1

Jaarrapportage 2018 Mei 2019

Stichting Focus Dit verslag begint aan het einde van december, namelijk met ons traditionele kerstfeest, in veel opzichten het hoogtepunt van het jaar. Uitgenodigd was iedereen die binnen Focus actief is: bestuur, betaalde krachten, vrijwilligers en deelnemers, in totaal 107 mensen van wie er ongeveer 60 meededen. Gourmetten met zo’n grote club was een hele opgave. We hebben het gered door de gourmetstellen over meerdere elektrische groepen te verdelen. Blijkbaar hebben we op een bepaald ogenblik in het jaar meer dan 100 mensen in huis. De uiten doorstroom in aanmerking genomen, mogen we ervan uitgaan dat het jaarlijkse totaal daarvan het dubbele is: ruim 200 mensen die aan hun persoonlijke ontwikkeling werken, zinvol vrijwilligerswerk doen en elkaar ondersteunen in hun herstel. Volgens onze jaarbegroting besteden we hiervoor 2.800 euro per persoon. Maar we doen meer dan alleen elkaar steunen. In de ateliers, in de winkel, op de verwendag, tijdens onze open dag, via onze sociale verhuur; iedereen, ook mensen van buiten Focus, kan voor een schappelijk bedrag een naaimachine leren bedienen, mooie kleding kopen, een manicure bezoeken, kennis maken met herstel, een zelfhulpgroep beginnen. We zijn een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met en zonder kwetsbaarheden. Daarnaast delen we onze kennis en kunde met anderen. Een nieuw herstelinitiatief in Almelo hebben we bijgestaan bij de oprichting. Hersteltrainers helpen andere mensen op weg. Onze voorlichters vertellen hun ervaringsverhaal en geven workshops aan scholieren, studenten en hulpverleners. We trainen vrijwilligersorganisaties in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. We denken en praten mee met de Taskforce EPA. Focus heeft tot doel het verbeteren van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als een steen in de vijver willen we onze kernwaarden verspreiden door de maatschappij: gelijkwaardigheid, inclusie, participatie. Al meer dan twintig jaar en met dank aan de gemeente Zwolle voor haar continue steun. Een belangrijke gebeurtenis in 2018 was het afscheid van Hanneke Nolet. Ze heeft Focus bijna twintig jaar geleid. We zijn het wel gewend dat mensen uit- en doorstromen, maar het vertrek van zo’n vaste pijler is toch anders. Onze nieuwe directeur, Pelle Oosting, is thuis in zowel de cliëntenbeweging als in het openbaar bestuur.

Focus op Verbinden Met sociale verhuur faciliteren we bijeenkomsten van ideële organisaties en personen met een laag inkomen. Naast incidentele verhuur is er een groot aantal vaste gebruikers: onder andere het Onthaastcafé, Narcotics Anonymous, een schilderclub, Transvisie. Het sociaal wijkteam en de RIBW vergaderen bij ons. Erg leuk was het opvangen van het team van Zilveren Kruis dat meedeed aan de Socialrun, een non-stop estafetteloop om het IJsselmeer. We hebben ruimte geboden aan een vluchteling uit Syrië die met begeleiding van Vluchtelingenwerk een

Jaarrapportage 2018 Stichting Focus

1


kapperszaak wil opbouwen. Eind 2018 begon er een yogadocent en in 2019 verwachten we een cursus doventaal. Niet alleen faciliteren we activiteiten, we organiseren ze ook zelf om bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk en aan de participatie van onze doelgroep. Onze verwendag is in Zwolle een begrip aan het worden. De organisatie ligt bij een stagiaire en een groepje deelnemers, voor wie het mooie werkervaring is. Midzomer hebben we een open dag georganiseerd. Deze dag diende meerdere doelen: het is een leuke activiteit voor de wijk, we kunnen onze stichting profileren, en we werken aan beeldvorming door middel van ludieke en educatieve activiteiten. Een deel van het jaar hebben we de buitenruimte ter beschikking gesteld aan Flappus. Eind 2018 hebben ze nieuwe huisvesting gevonden en is de buitenruimte weer helemaal beschikbaar. We hebben een begin gemaakt met het opnieuw inrichten van de tuin. Er is een ontwerp voor een moes- en bloementuin met een kas, een terras en een wadi. Dit gaat in de loop van 2019 en 2020 gerealiseerd worden. Binnen hebben we nog het Plantenasiel, waar onveranderlijk veel mensen op af komen. We zijn een samenwerking aangegaan met het Thorbecke College, die een deel van het asiel op zich heeft genomen. De coördinatie van Focus op Verbinden is in handen van een betaalde kracht. Ze wordt geassisteerd door een iemand in een Werkfit-traject, die daarnaast ook in De Winkel en in het kunstatelier werkt. Er is een korte lijn met het Buurtcafé voor mensen huur en catering willen combineren.

Focus op Kwartiermaken Onder de naam “Focus op Kwartiermaken” boden we onder andere trainingen in het omgaan met mensen met een psychische beperking, in het bijzonder aan vrijwilligersorganisaties via ZwolleDOET. Deze activiteit wordt samengevoegd met de Voorlichtingspool. Naast vrijwilligersorganisaties is aan het UWV WERKbedrijf een training gegeven over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Aan deelnemers binnen Focus zelf hebben we een training “stoppen met piekeren” gegeven. Samen met het Steunpunt Mantelzorg is de training “Jonge mantelzorgers” doorontwikkeld. Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid is niet per se moeilijk, maar vaak zitten stigma en vooroordelen in de weg. Door te oefenen met onze ervaringsdeskundigen kunnen de mensen dit zelf ondervinden. Verder hebben we voorlichting en advies gegeven aan externe organisaties ter informatie en inspiratie, onder andere aan Vriendendiensten Deventer, de Stadkamer en de PvdA. We participeerden in de werkgroep GGz-mantelzorgers en aan de werkgroep “Sociaal isolement”. Focus brengt het cliëntperspectief en haar ervaringsdeskundigheid graag in bij verschillende overlegvormen en actieplannen. Dit blijven we doen. Het project is nu gestopt. De activiteiten zijn bij andere afdelingen ondergebracht.

Jaarrapportage 2018 Stichting Focus

2


Focus op Informatie Het aantal vragen voor Focus op Informatie is stabiel. Mensen raadplegen onze sociale kaart, bellen of e-mailen. Mantelzorgers zoeken de juiste zorg voor een familielid. Vragen zijn niet altijd aan zorg gerelateerd, maar vanwege hun beperking hebben mensen soms hulp nodig bij bijvoorbeeld het vinden van een woning of het aanvragen van vrijstelling van belasting. Een aanwinst voor ons aanbod aan cliëntondersteuning is de Crisiskaart. Onze consulent heeft zijn eerste klanten ontvangen. Ook gemeentes tonen interesse. We willen de Crisiskaart graag uitrollen in de regio en onderzoeken of dat een haalbare wens is. Wanneer alle gemeentes zich committeren, kunnen we een vliegende start maken. Er is weer een redacteur voor de nieuwsbrief, die nu weer maandelijks verschijnt. Ze wordt begeleid door de coördinator van Focus De Winkel.

GGz Voorlichtingspool Eind 2018 bestond de Voorlichtingspool uit twee coördinatoren, acht vaste voorlichters, drie voorlichters op afstand, twee stagiaires en een aantal belangstellenden. Een van de stagiaires is een workshop aan het ontwikkelen voor studenten en docenten over bejegening, signalering en inzicht in eigen gedrag jegens mensen met psychische problematiek. In het tweede halfjaar hebben we veel gedaan aan professionalisering en teambuilding. De voorlichters hebben gezamenlijk intervisie. We hebben ons verdiept in de nieuwste DSM. De opleiding tot trainer is verbreed en verdiept, onder andere door te oefenen in het geven en ontvangen van feedback en het leren kennen van communicatiestijlen. Met onze voorlichtingen bereiken we ongeveer 1600 mensen in verschillende doelgroepen: onder andere bij de Politieacademie in Apeldoorn, het RAV, Landstede, de VNG Academie en Deltion. Het team van Zilveren Kruis dat meedeed aan de Socialrun hebben we ons ervaringsverhaal verteld. We waren bij de aftrap van het zelfmoordpreventieproject “Zelfmoord, praat erover” van de GGD, waar twee van onze ervaringsdeskundigen een presentatie hebben gegeven aan politie, hulpverleners, beleidsmakers en bestuurders. Iedere zes weken zijn we op bezoek bij Dimence om de cliënten te vertellen over herstel. Bij de Politie Oost-Nederland hadden we een grote opdracht: negen workshops over “de mens achter de verwarde man”. Daarnaast hebben we meegewerkt aan de conferentie “Zelfregie en herstel Overijssel” en gaven daar een workshop over hoe wij ervaringsdeskundigheid inzetten om te komen tot meer inzicht voor professionals en ervaringsdeskundigen zelf. Op de open dag waren we aanwezig met “dokter Danny” die diagnoses uitdeelde, en met een VR-bril die mensen laat beleven hoe het is om een psychose te hebben.

Focus op Herstel Focus op Herstel traint mensen met een psychische kwetsbaarheid in hun herstel en in de ontwikkeling van hun ervaring tot ervaringsdeskundigheid. We hebben vier keer “Herstellen doe je zelf” gegeven en vier keer de vervolgtraining “Herstel+” die we zelf ontwikkeld hebben. “Herstel+” is helemaal herschreven en wordt vanaf 2019 aangeboden onder de naam “Focus op Herstel”. We zijn met Dimence in gesprek over het opleiden van hun ervaringsdeskundigen

Jaarrapportage 2018 Stichting Focus

3


tot Focus op Herstel-trainer. Op verzoek van Vriendendiensten hebben we in Deventer ook “Herstellen doe je zelf” gegeven. Nieuwe trainingen worden ontwikkeld door vrijwilligers en stagiaires, wat een unieke combinatie is van zelf herstellen en tegelijkertijd werkervaring opdoen. Er is een nieuwe training mindfulness toegespitst op verslaving en psychische problematiek, en er is een training emotieregulatie in voorbereiding. We leiden onze eigen trainers op. Nieuwe trainers schrijven eerst hun herstelverhaal, en werken als co-trainer samen met een ervaren trainer. Beginnende en ervaren trainers voeren samen intervisie en wisselen praktijkervaring uit. Eind 2018 waren er vijf trainers en een belangstellende. Het project heeft twee uitvoerend coördinatoren, van wei een binnenkwam via Focus op Kunst en de ander via De Winkel. Komend jaar werken we nauwer samen met de Voorlichtingspool, in het bijzonder in een training voor managers en teamleiders in het bespreekbaar maken van psychische klachten.

Focus op Meedoen Focus op Meedoen houdt zich bezig met de aanmeldingen en begeleiding van deelnemers en vrijwilligers. We hebben een vaste trajectbegeleider in dienst die het team ondersteunt in de dagelijkse begeleiding van de deelnemers, en trajectgesprekken voert in het kader van Werkfit- of Dock24-trajecten, dagbesteding of vrijwilligerswerk. De trajectbegeleider is ook de spil in ons netwerk van werkgevers en vrijwilligersorganisaties om mensen te plaatsen. Er is een gestage groei in het aantal aanmeldingen, zowel voor trajecten en dagbesteding als voor vrijwilligerswerk. We maken met iedereen een persoonlijk plan en zoeken er de best passende activiteiten erbij. Dat kan binnen Focus zijn of erbuiten. Buiten Focus komt steeds vaker voor doordat de trajectbegeleider hard heeft gewerkt aan het opbouwen van een netwerk van werkgevers en werkervaringplaatsen.

Focus De Winkel Van de zeven winkelmedewerkers is er een gestopt en zijn er twee doorgestroomd. Een is nu coördinator van Focus op Herstel en de ander heeft elders vrijwilligerswerk gevonden. Er zijn drie nieuwe medewerkers; een in een Werkfit-traject, een in dagbesteding en een reguliere vrijwilliger. De openingstijden zijn verruimd. We openen nu om 10:00 uur en er is koopavond, op donderdag als ook het Buurtcafé geopend is. De Winkel beheert onze sociale media en verspreid flyers in de wijk, waardoor de aanloop toeneemt, ook voor onze andere projecten. We krijgen veel meer kleding aangeboden dan we kunnen verkopen. We kunnen daarom selectief zijn door alleen kwaliteitskleding in De Winkel te hangen. Weinig ervan is donatie; de meeste inbrengers kiezen voor consignatie. Dat is voor mensen met een kleine beurs een uitkomst. De Winkel heeft deelgenomen aan het Bevrijdingsfestival in samenwerking met HairToday, Fashion Revolution in Odeon - Club Cele, de verwendag en de open dag, de Voorjaarsfair bij 50|50 Workcenter van het Leger des Heils, de Blauwvingerdagen en een conferentie over ervaringsdeskundigheid op Hogeschool Windesheim.

Jaarrapportage 2018 Stichting Focus

4


Focus op Kunst In het kunstatelier worden deelnemers aangespoord om nieuwe vaardigheden te leren, zelfstandig aan de slag te gaan en hun eigen ideeën uit te werken. Terugkerend is de basiscursus tekenen en schilderen, die ook nu weer was volgeboekt. Er is een vervolgcursus gegeven en een nieuwe, uitdagende cursus opgezet waarbij de mensen in de huid kruipen van oude meesters. We werken in de stijl van de kunstenaar waarbij de deelnemers uit hun comfortzone worden gehaald. Er is een cursus iconen schilderen gegeven en de deelnemers zijn op excursie geweest naar de Anningahof. In het textielatelier is in mei een nieuwe atelierbegeleider begonnen, waardoor we twee vaste dagen in de week open konden. Dat is een grote stimulans geweest. Er zijn ongeveer twintig vaste ateliergebruikers, onder wie mensen met een vluchtelingenachtergrond. In de zomer is een textielworkshop “Verknipt” gegeven. Het niveau van de gebruikers varieert nogal. Sommige mensen zijn ervaren en weten goed wat ze willen ma; zij maken voornamelijk gebruik van de faciliteiten van Focus met een minimum aan begeleiding. Anderen hebben meer instructie nodig. Ze leren techniek, materiaalkennis, ontwerpen enzovoorts. We zijn in bezit gekomen van een hoogdrukpers, waardoor we ook druktechniek kunnen aanbieden. De atelierbegeleiders zorgen ervoor dat het atelier een veilige en laagdrempelige plaats is waar deelnemers aan de slag kunnen en (her)ontdekken waar hun talenten liggen. Naast praktische ondersteuning stimuleren zij de betrokkenheid en motivatie. Mensen ondervinden belemmeringen van (onrealistische) verwachtingen en een gering zelfvertrouwen. Tekenend en schilderend passen ze hun verwachtingen aan en ondervinden ze succeservaringen. Er zijn vier atelierbegeleiders onder wie twee vrijwilligers. Twee deelnemers hebben extra taken bij het voorbereiden en assisteren tijdens cursussen en workshops. Wanneer ze eraan toe zijn, kunnen ze zelfstandig een dagdeel begeleiden. Zo groeien ze door naar regulier vrijwilliger. In al onze activiteiten streven we ernaar dat mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid elkaar ontmoeten. In de ateliers is dat het meest duidelijk omdat de ateliers en de cursussen nadrukkelijk voor iedereen open staan. Wie op een willekeurig dagdeel een atelier binnen loopt, zal niet zien wie er een beperking heeft en wie niet, wie er dagbesteding heeft en wie gewoon gebruiker is. Zeer waardevol is een synergie tussen activiteiten: ateliergebruikers die ernaast een hersteltraining volgen, een Werkfit-traject volgen, of doorstromen naar De Winkel.

Focus op Bezoek Focus op Bezoek heeft zich vooral beziggehouden met de bezoeken aan de verschillende deelnemers. Daarnaast zijn er nieuwe trainingen geweest waar nieuwe vrijwilligers door geworven zijn. De samenwerking met ZwolleDOET, onder de naam +Maatjes, is gecontinueerd en verloopt goed. We hebben gezamenlijk intervisie met het team van ZwolleDOET. Focus op Bezoek neemt deel aan het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle. Omdat we niet echt een maatjesproject zijn, nemen we daar een bijzondere plaats in. We adviseren de andere projecten in het omgaan met mensen met psychiatrische problematiek, en we verwijzen deelnemers door die toe zijn aan een regulier maatje.

Jaarrapportage 2018 Stichting Focus

5


De problematiek van de deelnemers is zeer divers. Voor veel mensen is naast Focus op Bezoek geen alternatief, vanwege de complexiteit van hun problematiek. EĂŠn van de mooiste resultaten is dan ook dat we deze mensen hebben kunnen helpen door aanwezig te zijn, ze uit te dagen om stappen te maken, meer uit huis hebben gekregen en hun sociale netwerk hebben uitgebreid. Ook zijn er vanuit Focus op Bezoek twee deelnemers naar dagbesteding doorgestroomd. Een ander belangrijk resultaat is dat vrijwilligers met diverse achtergronden werk bij Focus op Bezoek hebben gevonden dat ze als verrijkend ervaren. Focus op Bezoek is redelijk goed bekend bij doorverwijzers. Door de aanwezigheid bij het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle zijn er goede lijntjes tussen de verschillende projecten. Er werken acht vrijwilligers en een coĂśrdinator bij Focus op Bezoek. Er worden tien individuele deelnemers bezocht. Daarnaast zijn er twee mensen vanuit de aanmelding bij Focus op Bezoek doorverwezen naar andere maatjesprojecten. Doordat de vraag groter is dan het aanbod hebben we helaas een wachtlijst moeten instellen, iets wat we eigenlijk niet willen. We hebben dit kunnen beperken door het trainen van nieuwe vrijwilligers.

Jaarrapportage 2018 Stichting Focus

6