__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag 2016 Mei 2017

Stichting Focus Op het hoogtepunt van de lente lijkt 2016 al lang geleden. Terugkijkend zien we echter dat ontwikkelingen die ons nu bezighouden, al langer geleden begonnen zijn. In het bijzonder zijn we trots op de voorlichtingen en trainingen die ontwikkeld en gegeven zijn door de vrijwilligers van onze Voorlichtingspool en Focus op Herstel. Deze bieden we niet alleen aan cliënten aan, maar ook aan docenten, hulp- en zorgverleners, maatjes en mantelzorgers. Dit geeft een nieuwe impuls aan het begrip “Kwartiermaken”, waarbij herstel het sleutelbegrip is. Herstel is voor het eerst geformuleerd in 1993 door William Anthony, directeur van het Boston Center for Psychiatric Rehabilitation: “Herstel is een uniek en ten diepste persoonlijk proces waarin iemand zijn houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en rollen verandert. Herstel is een manier om een bevredigend, hoopvol leven te leiden, met een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap, ondanks de beperkingen van de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit.” Niet alleen binnen de cliëntenbeweging, maar in de zorg- en hulpverlening en in de hele samenleving is de herstelgedachte in opkomst. Ze geeft handen en voeten aan de breed gedeelde overtuiging dat iedere burger, ongeacht beperking, mag en moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Herstel heeft bewezen hieraan bij te dragen. Ook zijn we trots op ons mooie pand aan de Zerboltstraat. De voltooiing van de inrichting hebben we gevierd met een reeks publieksactiviteiten onder de naam “In mei legt heel Focus een ei”. Behalve naamsbekendheid voor de organisatie, heeft dit bijgedragen aan de verbinding met de wijk en aan de beeldvorming rond psychiatrie. Bovendien hebben onze deelnemers zich er met veel plezier en succes voor ingezet. En dat is uiteindelijk waar we het voor doen.

Focus op Verbinden Activiteiten In februari heeft Focus op Verbinden de Verwendag georganiseerd, waaraan ook andere projecten een bijdrage geleverd hebben. Tijdens de verwendag kunnen mensen zich voor een gering laten behandelen door een kapper, een masseur, een manicure enzovoorts. Zij verlenen hier belangeloos medewerking aan. Focus op Verbinden verzorgde de catering tijdens de aanbiedermarkt “Diezerpoort Leeft”. Onze lunchroom verzorgt vaker catering. Er worden veel lunches verzorgd voor de gemeente, het sociale wijkteam en andere organisaties. In mei heeft het Buurtcafé zijn deuren geopend. Het is een laagdrempelig eetcafé waar voor vijf euro een driegangendiner gegeten kan worden. Het doel is om mensen in de wijk te activeren en met elkaar in contact te brengen. Gasten kunnen bij ons lekker, gezond en goedkoop uit eten. De lunchroom en het Buurtcafé bieden een prettige werkplek en vragen tegelijk veel verantwoordelijkheid van onze deelnemers. Als werkervaringplaats is dit zeer waardevol.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Elke woensdagochtend wordt er door een vrijwilliger gymlessen aangeboden. Verder bieden we ruimte aan de klaverjasclub, aan de maandelijkse netwerkborrel “Iets Drinken” voor mensen met autisme, en aan de NA (Narcotics Anonymous). Wijkbewoners huren bij ons een ruimte voor verjaardagen, jubilea en familiedagen. In december is er zelfs een bruiloft gevierd. Het Plantenasiel blijft een populair project. Regelmatig worden er nieuwe planten gebracht of meegenomen. Twee buurtbewoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben bij ons zinvol vrijwilligerswerk gevonden; een als conciërge en de ander als tuinman. In samenwerking met de Raad van Kinderbescherming hebben jongeren hun taakstraf bij Focus uitgevoerd. Focus biedt plaats aan jongeren die vanwege hun eigen problematiek niet mee kunnen draaien bij een reguliere taakstraf. Resultaten Met de Verwendag hebben meer wijkbewoners Focus leren kennen. “Diezerpoort leeft” is goed geweest voor de samenwerking met andere initiatieven in de wijk. Tijdens de markt zijn er nieuwe contacten gelegd met bewoners uit de buurt. Het Buurtcafé heeft een echte buurtfunctie gekregen. We worden veel bezocht door wijkbewoners die even gezellig een hapje willen eten. Er zijn gemiddeld 18 gasten, onder wie een paar vaste gasten uit Diezerpoort die bijna elke week aanwezig zijn. De groep is heel divers, al valt het op dat er veel ouderen bij ons komen eten. Verwachtingen De vraag naar verhuur en catering neemt toe. Vooral voor mensen of organisaties met een beperkt budget zijn we een uitkomst omdat we rekening houden met de draagkracht. Zo vervullen we niet alleen een sociale rol voor de wijk maar kunnen ook steeds meer deelnemers en vrijwilligers een zinvolle werkervaringplaats aanbieden.

Focus op Kwartiermaken Activiteiten De Kwartiermaker was betrokken bij diverse bijeenkomsten en activiteiten, waaronder het startevenement Werkplaats Sociaal Domein, minisymposium Psychiatrische Problematiek, sirenelunches in Wijkcentrum Holtenbroek, bijeenkomsten van GGz-mantelzorgers in Zwolle, en bijeenkomst van Movisie over wijkgebonden initiatieven. Daarnaast heeft de Kwartiermaker deelgenomen in het uitvoeringsteam Pieter Steynstraat, een minor Kwartiermaken gegeven aan studenten van Hogeschool Viaa, verschillende andere presentaties bij Viaa gegeven, meegewerkt aan diverse interviews en een performance georganiseerd van “De Groene Man” tijdens de activiteitenweken “In mei legt heel Focus een ei”. Resultaten De Kwartiermaker heeft een bijdrage geleverd aan een positievere en realistischere beeldvorming over psychiatrie bij verschillende bevolkingsgroepen, variërend van wijkbewoners tot professionals. Hierdoor is tevens ons netwerk vergroot. Door de activiteiten zoals “De Groene Man” en door werkzaamheden zoals van het uitvoeringsteam Pieter Steynstraat (huisbezoeken) hebben we contact gemaakt met burgers binnen en buten de wijk. Verwachtingen De Kwartiermaker verwacht in 2017 regelmatig deel te nemen aan o.a. bijeenkomsten, symposia, wijkdialogen en het uitvoeringsteam. De werkzaamheden zullen in dezelfde lijn liggen als in 2016.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Focus op Informatie Activiteiten Doordat Op Orde geen spreekuren meer houdt, ontvangt Focus op Informatie vragen voornamelijk per telefoon of per e-mail. Naast cliënten wisten ook familieleden en hulpverleners ons te vinden. Zij waren op zoek naar dagbesteding, behandeling of ondersteuning voor de cliënt. Ook hebben we geholpen met praktische zaken zoals het opstellen van zakelijke brieven. De korte lijn tussen Focus op Informatie en Focus op Bezoek maakt enerzijds dat de cliënten van Bezoek met inhoudelijke vragen snel worden geholpen, anderzijds dat mensen die daar behoefte aan hebben snel door Bezoek geholpen kunnen worden. De website is onderhouden en uitgebreid met nieuwe projecten, nieuwsberichten en vacatures. De sociale kaart hebben we uitgebreid met een aantal nieuwe adressen. De nieuwsbrief telde in 2016 10 edities. Het aantal abonnees is in 2016 gestegen. Resultaten We hebben mensen wegwijs kunnen maken binnen de sociale kaart van Zwolle en omgeving. We hebben doorverwezen naar hulpverlening en welzijnsorganisaties. We hebben ondersteund bij praktische zaken.

GGz Voorlichtingspool Activiteiten In 2016 is de samenwerking met de Politieacademie Apeldoorn bezegeld met een contract. We leveren structureel een bijdrage aan de opleiding en bijscholing van agenten. De samenwerking met MBO- en HBO-instellingen is voortgezet. We hebben bijvoorbeeld deelgenomen aan het project “Laat je zien” van Deltion en vier voorlichtingen gegeven aan Hogeschool Viaa. Iedere zes weken geven we voorlichting aan cliënten van de afdeling dubbeldiagnose van Dimence. Ook geven we voorlichting aan leerlingen van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht. Resultaten Met onze voorlichtingen en trainingen dragen we bij aan de beeldvorming rond psychiatrie en de professionalisering van hulpverleners en docenten. We leiden onze eigen voorlichters en trainers op; in 2016 hebben we drie stagiaires en vijf nieuwe vrijwilligers opgeleid. Een van onze vrijwilligers heeft afscheid genomen om aan een HBO-opleiding te beginnen. Verwachtingen De Voorlichtingspool neemt zo’n prominente rol in ons aanbod dat we van plan zijn professionele ondersteuning in te zetten1. Hiermee geven we een stimulans aan verdere professionalisering van de Voorlichtingspool. We zetten in op groei van het aantal vrijwilligers, werkervaringplekken en stageplekken, uitbreiding van het dienstenaanbod en toename van het aantal opdrachtgevers.

Focus op Herstel Activiteiten Onze activiteiten zijn het uitbreiden, aanbieden en verzorgen van het herstelaanbod in Zwolle en omgeving; het ontwikkelen en verzorgen van trainingen, cursussen en workshops rondom herstel, herstelondersteuning en zelfregie; het bieden van werkervaring- en stageplaatsen aan mensen die ervaringsdeskundige willen worden; het ondersteunen en trainen van organisaties en personen die herstelgericht willen werken; het ondersteunen en trainen van zelfregiecentra; het ondersteunen van en een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling in Zwolle van een module 1

Begin 2017 is de nieuwe ondersteuner aan het werk gegaan.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


ervaringsdeskundigheid op MBO-niveau 4; het ondersteunen van het Landelijk Platform GGz in het opzetten van een herstelnetwerk in Zwolle. We hebben een tweedaagse training ontwikkeld en gegeven aan onze zusterorganisatie TeamED in Amsterdam. Ook hebben we trainingen ontwikkeld en gegeven aan het Zelfregiecentrum Deventer en aan docenten van Deltion PLUS. Aan cliënten hebben we vier keer de twaalf dagen durende training “Herstellen doe je zelf” gegeven. Hierop hebben we zelf een tiendaagse vervolgtraining ontwikkeld, “Herstel+”, en deze drie keer gegeven. Hiermee boden tevens we werkervaring aan vier vrijwilligers en twee stagiaires als trainer of cotrainer. We hebben een denktank van ervaringsdeskundigen samengesteld, DenkTankED, en er twee bijeenkomsten mee gehouden. Met vier HBO- en MBO-onderwijsinstellingen (Windesheim, Landstede, Deltion en Hanze Hogeschool Groningen) hebben we nauw overleg over de ontwikkeling van de module ervaringsdeskundigheid. In het kader hiervan hebben we een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor alle vier onderwijsinstellingen; en vier bijeenkomsten mede voor herstelinitiatieven in Zwolle. Resultaten Vier vrijwilligers en twee stagiaires hebben deelgenomen aan het project. Een vrijwilliger is doorgestroomd naar het HBO-onderwijs. Vier vrijwilligers van TeamED zijn opgeleid tot voorlichter van politiekorpsen en politieacademie; drie vrijwilligers en een leidinggevende tot ondersteuners bij het zelfregiecentrum; een training ontwikkeld voor docenten in het omgaan met jongeren met een meervoudig ontwikkelingsstoornis, psychische kwetsbaarheid en verslaving; aan eenendertig inwoners van Zwolle en omgeving de training “Herstellen doe je zelf” verzorgd; aan achttien inwoners van Zwolle en omgeving de training “Herstel+” verzorgd; alle organisaties die herstelactiviteiten in Zwolle verrichten bijeengebracht met als resultaat een samenwerking met Intact en Leger des Heils; open dag georganiseerd met 25 bezoekers. Verwachtingen Ontwikkeling van de module ervaringsdeskundigheid samen met de onderwijspartners zal een van de aandachtspunten worden. We verwachten een aanzienlijke uitbreiding van stageplaatsen in september; en uitbreiding van werkervaringplaatsen en het team van trainers. We blijven nieuwe workshops, trainingen en cursussen ontwikkelen. Uitbreiding van de DenkTankED met ervaringsdeskundigen van het Leger des Heils en Intact. Daarnaast zijn we voornemens een peersupport groep op te richten. We verwachten dat meer deelnemers zullen doorstromen naar een werkervaring- of stageplaats binnen Focus.

Focus op Meedoen Activiteiten Focus op Meedoen houdt zich bezig met de aanmelding en de (traject-)begeleiding van deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast houdt het project zich bezig met het onderhouden en uitbreiden van externe contacten. Hiervoor heeft het project onder andere een succesvolle netwerkbijeenkomst georganiseerd. Verschillende mensen hebben via Focus op Meedoen een zinvolle plek binnen Stichting Focus gevonden. Dit kan zijn als vrijwilliger, als deelnemer aan dagbesteding, of met een begeleide werkervaringplek. Door de netwerkbijeenkomst hebben verschillende partijen ons aanbod beter leren kennen. Zo is er met InteraktContour een vervolgafspraak geweest. Verschillende mensen hebben in 2016 een traject afgerond. De resultaten hiervan zijn divers en beslaan o.a. een groei in zelfkennis, zelfreflectie, werkritme en assertiviteit. Ook hebben we mensen op weg geholpen naar een plek buiten Focus.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Vanwege de complexiteit van de doelgroep kan het gebeuren dat een traject niet succesvol afgerond wordt. Redenen zijn bijvoorbeeld een terugval en eventuele opname, tijd die nodig is voor therapie of gewenning aan nieuwe medicatie, of dat de psychische problematiek te zwaar weegt. Resultaten Het team van Focus op Meedoen bestond uit 2 beroepskrachten, 2 stagiaires, 2 vrijwilligers en 1 werkervaringsplaats. Er zijn 7 betaalde trajecten geweest, waarvan de opdrachtgevers bestonden uit de gemeente Zwolle, gemeente Kampen, Staatvandienst en Zorgselect. Daarnaast hebben we nog 9 onbetaalde trajecten verzorg, aan mensen die zijn doorverwezen door de SWT’s, Dimence en ZeS op Maat. Er zijn 84 oriënterende gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken zijn 18 nieuwe vrijwilligers, 11 trajecten en 26 deelnemers aan dagbesteding gekomen. Verwachtingen We verwachten in de loop van 2017 een nieuwe beroepskracht aan te nemen. We hebben relatief veel onbetaalde trajecten verzorgd. We verwachten dat dit zal toenemen. Op het gebied van dagbesteding zien we dat ons netwerk ons steeds beter weet te vinden. We verwachten dat dit in verder zal toenemen.

Focus op Kleding Activiteiten Bij Focus op Kleding werken vooral mensen die specifiek aangeven werken in een winkel leuk te vinden. Een aantal heeft werken in een winkel ook als doel, het liefst in een reguliere baan. De eerste groep werkt nog voornamelijk aan het opbouwen van een werkritme, het op tijd komen en vooral ook: komen. Een belangrijk onderdeel van het werk bestaat uit motiveren en ondersteunen. Op de werkvloer, maar zo nodig, of op verzoek, vinden ook voortgangsgesprekken plaats. Daarnaast nemen we ook de winkel als project serieus. Klanten brengen bijvoorbeeld kleding in consignatie in, dus daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden, maar ook eens in de maand op zaterdag werken hoort erbij. Ook dat hoort bij de voorbereiding op werken in een reguliere baan. Daarnaast is de persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen/(her)ontdekken van talenten een belangrijk onderdeel van de trajecten. Evenals het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn in een (betaalde) baan. Resultaten Er is, mede ingegeven door concurrentie van nieuwe tweedehands kledingwinkels in de stad, extra aandacht voor de kwaliteit van de ingebrachte kleding. Dit is ook zichtbaar in de winkel voor de klant. Wat weer tot gevolg heeft dat klanten specifiek voor ons assortiment komen. Meer werkzaamheden voor (nieuwe)medewerkers. Gemiddeld werken er acht mensen voor Focus op kleding. Drie mensen zijn uitgestroomd. Verwachtingen Per 1 juli 2017 sluit de kledingwinkel aan het Diezerplein en verhuizen project en medewerkers naar de Zerboltstraat. Dit plan was er al toen we het hele pand aan de Zerboltstraat tot onze beschikking kregen, maar we moesten wachten tot het huurcontract afliep. Wat winkellocatie betreft gaan we er natuurlijk op achteruit, maar voor de medewerkers is het fijn om onderdeel uit te gaan maken van een groter team met veel meer collega’s waar ze op terug kunnen vallen. Er is al een kledingwinkel in de Zerboltstraat, maar daarnaast willen we een webwinkel gaan ontwikkelen. Een mooie nieuwe uitdaging en meer mogelijkheden voor nieuwe vrijwilligers.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Focus De Winkel Activiteiten In maart organiseerde Focus de Verwendag. Focus De Winkel heeft hieraan bijgedragen met een metamorfose voor de bezoekers. Vrijwilligers van De Winkel hebben helpen organiseren en de styling gedaan. Op 5 mei stond De Winkel met een marktkraam op het Bevrijdingsfestival. Er komen jaarlijks veel bezoekers op het festival af. Op dit evenement hebben we Focus De Winkel kunnen presenteren aan een breed publiek en een mooie omzet kunnen behalen. Ook in mei hielden we open dag tijdens “In mei legt heel Focus een ei”. Een dag waarop mensen kennis hebben kunnen maken met Stichting Focus en Focus De Winkel in het bijzonder. Er waren een presentatie van tweedehands kleding, kunst, nostalgische platen en vintage spulletjes. Vrijwilligers toonden de nieuwe zomercollectie terwijl er hapjes werden geserveerd. Zo hebben de vrijwilligers kennisgemaakt met diverse niet dagelijkse werkzaamheden. Focus De Winkel werkt ook samen met buurtactiviteiten en -initiatieven. Zo ook in september tijdens het minifestival van Stadstuin Het Verre Oosten in Dieze-Oost. Een festival waar plaatselijke initiatieven en stichtingen ieder zijn eigen product of dienst presenteert en bijdraagt aan een festivalletje voor buurtbewoners. In oktober werd duurzame mode voor het voetlicht gebracht via diverse activiteiten tijdens de landelijke The Dutch Sustainable Fashion Week. Focus heeft hier met de modeshow in het stedelijk museum een mooi aandeel in gehad. De modeshow werd gelopen door medewerkers, bezoekers en vrienden van Focus. Met deze show werd zowel de duurzaamheid als de samenwerking binnen de stichting in beeld gebracht. Ook heeft het bijgedragen aan de naamsbekendheid. Resultaten Door deel te nemen aan bovenstaande activiteiten hebben we de werkervaring van vrijwilligers verbreed en afwisseling in de werkzaamheden gecreëerd. Het organiseren van evenementen binnen en buiten Focus vergroot de naamsbekendheid. Het samenwerken met externe partijen zorgt voor nieuwe bezoekers die nog niet bekend waren met de stichting. Ook door gebruik te maken van Social Media wordt Focus De Winkel steeds bekender. Het aantal klanten neemt langzaam toe. Focus De Winkel werd in 2016 bemand door een betaalde kracht en twee vrijwilligers. We zijn enkele nieuwe deelnemers aan het inwerken bij Focus op Kleding zodat ook zij vervolgens kunnen worden ingezet aan De Winkel aan de Zerboltstraat. Verwachtingen De Winkel werkt regelmatig samen met duurzame en groene initiatieven en deze partijen weten ons altijd goed te vinden. Omdat duurzaamheid een actueel onderwerp is, verwachten we hiervan een positieve invloed. We zijn van plan om een webshop te beginnen met tweedehands kleding en vintage. Een webshop biedt een mooie aanvulling op De Winkel. Verwachting hiervan is dat het meer werkervaringplekken en een gevarieerder aanbod biedt voor dagbesteding en vrijwilligerswerk. De voorgenomen verhuizing van Focus op Kleding van het Diezerplein naar de Zerboltstraat brengt verschillende voordelen met zich mee. Voor vrijwilligers en deelnemers is het een mooie kans om zich breder in te zetten en te ontdekken waar hun kracht/talenten nog meer liggen, bijvoorbeeld in de andere projecten aan de Zerboltstraat.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Zakelijk omdat ook de vrijwilligers zullen meeverhuizen en we meer mankracht hebben. Daardoor is er meer tijd voor evenementen binnen en buiten Focus en voor PR-activiteiten. Dit zal zorgen voor meer naamsbekendheid en meer bezoekers. Omdat we komend jaar met alle projecten in één pand zitten zullen bovendien de lijntjes met de andere projecten nog korter worden.

Focus op Kunst Activiteiten Met de verhuizing naar de Zerboltstraat heeft Focus op Kunst een nieuwe impuls gekregen. Veel voorkomende leerdoelen zijn het opbouwen van een weekritme en het oefenen van sociale contacten. Onder de deelnemers heerst een goede sfeer, en ze zijn in toenemende mate betrokken bij andere projecten van Focus. In de ateliers van Focus op Kunst komen vooral mensen voor wie arbeidsmatige dagbesteding (nog) niet haalbaar is. Niettemin is er wel sprake van doorstroom. Sinds oktober is er een schilderclub bij Focus. Ze komen wekelijks gebruik maken van de ateliers van Focus op Kunst. Daarmee is toegekomen aan onze wens om atelierruimte ter beschikking te stellen aan wijkbewoners. Resultaten Het jaar door hebben 35 deelnemers dagbesteding afgenomen. Er is nog steeds ruimte voor meer. Eind 2016 waren er drie vrijwillige atelierbegeleiders. Voor hen is dit ook zinvolle daginvulling. Verwachtingen De inzet van vrijwillige atelierbegeleiders heeft als keerzijde dat de continuïteit soms moeilijk te waarborgen is. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om een van de vrijwilligers een contract aan te bieden2. Ook zijn we van plan cursussen aan te bieden zowel voor de deelnemers als voor andere belangstellenden.

Focus op Bezoek Activiteiten Het samenwerkingsproject +Maatjes met Buddyzorg van ZwolleDOET is flink verstevigd. We hebben twee informatieavonden georganiseerd, drie trainingen gegeven van drie avonden elk, gezamenlijk intervisie opgestart met de vrijwilligers van Focus op Bezoek en Buddyzorg, deelgenomen aan de PRwerkgroep en we hebben aanmeldingen gekoppeld aan de pool van de +Maatjes, waardoor we nog meer op maat konden matchen. Focus op Bezoek zit tevens in het Platform Maatjesinitiatieven. Van hier uit is o.a. deelgenomen aan werkgroepen. Focus op Bezoek is in het bijzonder betrokken bij de Walking Dinner, waarbij maatjes, vrijwilligers, bedrijfsleven en welzijn bij elkaar komen om de projecten meer onder de aandacht te brengen, en om te kijken of er een investering vanuit het bedrijfsleven mogelijk is in de vorm van vrijwilligers of financiën. Focus op Bezoek heeft in samenwerking met de GGz Voorlichtingspool een verdiepende module over GGz ontwikkeld ter aanvulling op de basiscursus van ZwolleDOET voor alle vrijwillige maatjes in Zwolle. De module is succesvol en zal een volgende keer weer aangeboden worden.

2

Intussen is hiervoor een betaalde kracht aangenomen, iemand die uit een langdurige uitkeringssituatie komt met zowel een kunstvakopleiding als ervaring in het omgaan met bijzondere doelgroepen.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Focus op Bezoek heeft gesignaleerd dat er meer ouderen met psychische problematiek aangemeld worden vanuit plekken waarvan je zou verwachten dat ze eigen vrijwilligers zouden hebben. Het signaal werd herkend door ZwolleDOET en samen gaan we in 2017 dit verder onderzoeken en zoeken naar oplossingen. Uiteraard hebben we bezoeken afgelegd, en gewerkt aan het ondersteunen en activeren van de deelnemers. Veel voorkomende problematiek is nog steeds verslaving, angsten, schizofrenie, bipolaire stoornis, psychose, borderline: de zwaardere, vaak chronische problematiek. Veel voorkomende hulpvragen waren: het ondersteunen bij netwerkuitbreiding, het vinden van passende dagbesteding, het opdoen van (meer) structuur, een luisterend oor, het hebben van contact. Resultaten We hebben 25 deelnemers bezocht. De meeste bezoeken waren voor een half jaar tot een jaar. Door de informatieavonden en trainingen hebben zowel wij als Buddyzorg nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Door het jaar heen hebben wij gewerkt met een projectleider, vier stagiaires en tien vrijwilligers. We zijn beter in beeld gekomen bij een aantal organisaties. Zo hebben we aanmeldingen gehad van Meesterwerk, IJsselheem en Driezorg; organisaties die Focus op Bezoek het jaar ervoor nog niet wisten te vinden. Naast deze organisaties hebben we o.a. aanmeldingen gehad van de SWT’s, ZeS op Maat, ZwolleDOET, aanmeldingen door de deelnemers zelf en aanmeldingen door familie. Verwachtingen We verwachten een ongeveer gelijk jaar tegemoet te gaan, met wellicht een lichte stijging in aantal deelnemers, aanmelders en samenwerkingspartners. Daarnaast verwachten we het signaal zoals eerder beschreven samen met ZwolleDOET op te pakken en meer te gaan onderzoeken. Ten slotte verwachten we nog één of meer plusmodules te ontwikkelen t.b.v. de trainingen van maatjes stadsbreed.

Maatjesproject jonge asielzoekers Activiteiten In september 2016 heeft Stichting Focus het maatjesproject voor jonge asielzoekers overgenomen van Voor Elkaar Zwolle. Het project is een samenwerking met ROC Landstede en Hogeschool Windesheim. Vanaf september 2016 zijn stagiaires Pedagogiek en SPH gekoppeld aan jonge asielzoekers van de ISK’s (internationale schakelklassen) van Landstede. In september heeft de matching plaatsgevonden. Vanaf dat moment zijn de leerlingen en stagiaires wekelijks op pad gegaan om de Nederlandse cultuur te ontdekken en contacten te maken. Ook het bezoeken van open dagen van bijvoorbeeld ROC’s is een belangrijke activiteit. Focus biedt de studenten intervisie en werkbegeleiding Daarnaast onderhoudt de beroepskracht de contacten met Landstede en Windesheim. Tevens is het maatjesproject door de beroepskracht onder de aandacht gebracht van het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle. Resultaten De jonge asielzoekers zijn door het maatjesproject bekender geworden met Nederlandse taal en gebruiken. De maatjes hebben daarnaast een wezenlijke rol betekend in de keuze van de vervolgstudie. Veel nieuwe Nederlanders wiste niet hoe het onderwijssysteem in Nederland werkt, welke keuzes er allemaal zijn, wat bij hen past en of dat realistisch is. Er wordt gewerkt met één beroepskracht, 12 stagiaires SPH en Pedagogiek en 30 jonge asielzoekers. Om de week krijgen de stagiaires intervisie.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Verwachtingen Het project loopt jaarlijks van september t/m juli (schooljaar). In 2017 verwachten wij de contacten voort te zetten, de contacten te intensiveren met als resultaat het bekender worden met de Nederlandse cultuur, werkwijze, wetgeving enzovoorts. Er staan twee gezamenlijke activiteiten gepland (maart en mei 2017) om sponsors te werven. We verwachten ook een aantal signalen samen met Landstede te kunnen doen en oppakken met als doel het verder ontwikkelen en professionaliseren van het project.

Focus op Huisdieren Na een afname in 2015 is de vraag naar opvang gestaag toegenomen. Deze trend heeft zich vorig jaar voortgezet. Bijna wekelijks hebben we een aanvraag gekregen, en vrijwel altijd was dat wegens een opname in een zorginstelling. We zien duidelijk dat Focus op Huisdieren in een behoefte voorziet. Niet alleen voor mensen die kampen met psychische of verslavingsproblematiek, maar ook voor wijkbewoners met somatische problematiek die niet beschikken over een eigen netwerk. Vanwege het sociaal isolement helpen we deze mensen graag. Steeds meer zorgverleners staan toe dat mensen hun huisdieren meenemen. Wij ontvangen vooral verzoeken in geval van crisis of opname in therapeutische setting (bijvoorbeeld detox). Focus op Huisdieren wordt ondersteund door een vrijwilliger met een arbeidshandicap, die dit met behoud van uitkering mag doen.

GGz-cluster Wmo Zwolle Activiteiten Vooral het begin van het jaar hebben we hard gewerkt aan het werven van nieuwe leden. We hebben bezoeken afgelegd en herhaald contact gehad met bijvoorbeeld GGz-instellingen. Hoewel we ons netwerk succesvol hebben kunnen versterken, was het aantal aanmeldingen gering. Het cluster had een korte tijd zeven leden. De ondersteuner en tegenwoordig ook een clusterlid hebben maandelijks gesprekken met de secretaris van de Participatieraad, ter voorbereiding van de clustervergaderingen. Ook hebben we bezoeken gebracht aan vergaderingen van de Participatieraad en aan netwerkbijeenkomsten GGz. Het cluster blijft kampen met een onderbezetting. Vanuit de participatieraad is een lid bereid gevonden ook zitting te nemen in het cluster. Binnen het cluster is discussie geweest over de naam, de vergaderplek en de rol van de ondersteuner. Medio oktober was een vergadering met de gemeente Zwolle, de voorzitter en secretaris van de Participatieraad, de ondersteuner van het cluster en de directeur van Focus. Hierin is besloten tot het werven van een onafhankelijke voorzitter en secretaris, en het verplaatsen van de vergaderingen naar het gemeentehuis. Resultaten Het cluster heeft maandelijks vergaderd (op de zomervakantie na, elf keer totaal). Er hebben zich een aantal zaken ten positieve gekeerd. Er zijn laatstelijk twee themabijeenkomsten binnen het cluster verzorgd. Twee clusterleden hebben deelgenomen aan een discussieavond over het sociaal domein bij de gemeente. Het aantal leden is nu vijf. Werven en behouden van nieuwe leden blijft een aandachtspunt. Het cluster heeft geen formele afvaardiging naar de Participatieraad.

Jaarverslag Stichting Focus 2016


Verwachtingen De inzet na het gesprek in oktober en de daarop genomen acties lopen nog. In 2017 wordt hopelijk een onafhankelijk voorzitter benoemd. Als dit aangevuld kan worden met een secretaris, zou het cluster als zelfsturend orgaan door kunnen. Het werk van de ondersteuner kan dan worden teruggebracht tot dat van mentor/coach en bij voldoende zelfsturend vermogen worden afgebouwd.

Jaarverslag Stichting Focus 2016

Profile for Stichting Focus

Stichting Focus, jaarverslag 2016  

Jaarverslag 2016

Stichting Focus, jaarverslag 2016  

Jaarverslag 2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded