Page 1

Jaarverslag 2015 Zwolle, mei 2016

Stichting Focus Stichting Focus kijkt met tevredenheid terug op een positief en productief jaar. Een grote verandering was de verhuizing naar de Zerboltstraat. Dit bracht natuurlijk de nodige hectiek met zich mee. Mede dankzij de inzet van onze medewerkers is de inrichting mooi geworden. De ruime lokalen stellen ons in staat bestaande activiteiten te versterken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het kunstatelier is ruim en licht, en er is meer interactie tussen de deelnemers. Met de inrichting van Focus De Winkel is de transformatie van kunstuitleen tot lifestylewinkel voltooid. Als werkervaringplaats blijft het waardevol, en zakelijk loopt het veel beter. Ook hebben we een permanente trainingsruimte in kunnen richten, waarmee eindelijk de lang gekoesterde wens in vervulling kon gaan om in huis hersteltrainingen aan te bieden. Met de hersteltrainingen sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen. De herstelbeweging, die door cliĂŤntenorganisaties zoals Focus wordt gedragen, wordt steeds professioneler en vindt ook bij overheid en zorginstellingen steeds meer weerklank. Dankzij wetenschappelijk onderzoek en methodiekontwikkeling weten we met het herstelconcept duurzame resultaten te bereiken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van de deelnemers en doet de behoefte aan zorg afnemen. Als organisatie bewijzen we hiermee aan ontwikkelingen bij te kunnen dragen terwijl we trouw blijven aan onze uitgangspunten. Tot die ontwikkelingen horen ook de transities in het sociaal domein. Via de overlegtafel blijven we betrokken bij de ontwikkeling van de dagbesteding in Zwolle. Nu zien we de gevolgen van de Participatiewet op ons afkomen. Er is een toenemend aantal mensen dat langdurig in de bijstand zit en zich bij ons meldt om vrijwilligerswerk te doen. We signaleren dat er vaak sprake is van ingewikkelde psychosociale of psychiatrische problematiek. Hetzelfde zien we bij de dagbesteding en bij onze stagiaires. Dit vergt nieuwe inspanningen van ons team. Dit zijn in een notendop onze belangrijkste successen en uitdagingen. We nemen de handschoen graag op. Het gaat tenslotte om de mensen voor wie wij er zijn, en die met een steun in de rug de weg in de maatschappij beter zullen kunnen vinden.

Focus op Herstel Activiteiten Sinds 2014 overlegt het Landelijk Platform GGz met het Ministerie van VWS over het belang van herstelondersteunende activiteiten door regionale cliĂŤntenorganisaties1. Het LPGGz neemt een ondersteunende rol op zich bij de ontwikkeling van herstelacademies. In Zwolle is Stichting Focus een vanzelfsprekende partner omdat we een cliĂŤntgestuurde organisatie zijn, en vanwege ons bestaande herstelondersteunende aanbod. In 2015 hebben we de behoefte van het werkveld verkend en concrete stappen genomen voor de doorontwikkeling van de Zwolse herstelacademie. Voor de verkenning hebben we overlegd met 1

Brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer, 14 oktober 2014

Jaarverslag Stichting Focus 2015

1


zorgaanbieders (Dimence, WijZ en MindFit), ervaringsdeskundigen, Steunpunt Mantelzorg Zwolle, Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, onderwijsinstellingen (Windesheim, Viaa en Landstede), Intact Herstel en Zelfhulp en twee beleidsmedewerkers van de gemeente Zwolle. Uit de inventarisatie kwamen de volgende punten:       

Hersteltrainingen voor cliënten; Ondersteuning van ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij zorgaanbieders; Trainingen aan vrijwilligers van WijZ; Trainingen aan mantelzorgers; Studiemiddag voor zorgprofessionals; Het ontwikkelen van een doorgaande MBO-HBO-leerlijn ervaringsdeskundigheid; Doorontwikkeling van een kenniscentrum ervaringsdeskundigheid.

De ervaringsdeskundige medewerkers van de GGz Voorlichtingspool hebben een training “Herstel+” ontwikkeld. Die is in het najaar voor het eerst aangeboden. De cursus “Herstellen doe je zelf” is in voorbereiding. Er is een training ontwikkeld voor mantelzorgers, als onderdeel van het aanbod van MindFit. In Steenwijk is ze in het najaar voor het eerst gegeven. In Zwolle is ze gepland in januari 2016. Daarnaast is er in samenwerking met ervaringsdeskundigen een programma opgesteld voor zorgprofessionals van Dimence. We wachten op goedkeuring door het management. Hetzelfde geldt voor een training voor de vrijwilligers van WijZ. Resultaten De trainingen zijn voorbereid en gegeven door een beleidsmedewerker en twee ervaringsdeskundige vrijwilligers. Aan de training “Herstel+” hebben 7 cursisten deelgenomen. De cursisten hebben onder andere meer zelfinzicht en zelfregie verworven. Voor de cursus “Herstellen doe je zelf” hebben zich 9 mensen aangemeld. De training in Steenwijk is gegeven aan 25 mensen; in Zwolle zal de groep uit 6 deelnemers bestaan. Verwachtingen Gezien het succes en de blijkbare behoefte blijven we de trainingen in 2016 aanbieden. Verder zetten we het overleg voort met Intact en Windesheim over het opzetten van een kenniscentrum ervaringsdeskundigheid, en met Viaa, Windesheim, Deltion en Landstede over de ontwikkeling van een doorgaande MBO-HBO-leerlijn ervaringsdeskundigheid.

Focus op Informatie Activiteiten Tot september heeft Focus op Informatie binnen het samenwerkingsverband van Op Orde Dieze elke dinsdagochtend inloopspreekuur gehouden. Samen met De Kern, Humanitas en WijZ ontvingen we mensen die hulp, advies of ondersteuning nodig hadden op het gebied van thuisadministratie, geldzaken, geestelijke gezondheidszorg en praktische zaken. Na het vertrek van De Kern uit Op Orde Dieze bleek het niet zinvol om zelfstandig met het spreekuur door te gaan. Wel hebben we via e-mail en telefoon mensen kunnen adviseren. Begin 2015 is de nieuwe website van Focus in gebruik genomen. De vormgeving is eigentijds en gebruikersvriendelijk. Belangrijk onderdeel van de website is de sociale kaart. We hebben deze opnieuw ingericht en hebben vooral veel zorg besteed aan de vermelding van cliëntenorganisaties, familieorganisaties en kenniscentra. Deze organisaties staan dicht bij de doelstelling en deelnemers van Focus, en zijn in reguliere sociale kaarten vaak niet te vinden. Ook de nieuwsbrief heeft een metamorfose ondergaan en ziet er eigentijds en overzichtelijk uit.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

2


Resultaten Op Orde Dieze ontving gemiddeld 3 mensen per ochtend. Doorverwijzingen hebben plaatsgevonden naar bijvoorbeeld de sociale wijkteams, een notaris en de bewindvoering. We hebben voor het spreekuur een gastvrouw ingezet. Deze dame volgt een resocialisatietraject bij Focus en heeft hier uren en werkzaamheden kunnen uitbreiden. Ten slotte hebben we korte lijntjes verkregen en behouden met netwerkpartners De Kern, Humanitas en WijZ. De nieuwe website maakt meer informatie over cliëntenorganisaties toegankelijk. Voor het zoeken en invoeren van al deze organisaties hebben wij een vrijwilliger gehad. Deze vrijwilliger gebruikte de werkzaamheden om te resocialiseren en voor zijn weekstructuur. De nieuwsbrief heeft een nieuwe medewerker: een vrouw die voor daginvulling door het SWT is doorgestuurd. Verwachtingen De website en de nieuwsbrief kunnen weer jaren mee. Er is voldoende content om ze te blijven vullen. Informatieverzoeken via inloop, e-mail en telefoon nemen af.

Focus op Kwartiermaken Activiteiten De Kwartiermaker was medeorganisator van het congres “Ruimte voor Anderszijn - Psychiatrie en geloof in een kantelende samenleving”. Het onderwerp werd zeer gewaardeerd. Er waren mensen uit het hele land. De gesprekken tijdens de workshops waren persoonlijk en informatief. In januari heeft Focus op Kwartiermaken het beeldvormend festival “What’s the Difference” georganiseerd in de Zwolse binnenstad. Het programma was leuk en toegankelijk voor een breed publiek en wekte tegelijk duidelijk aan de beeldvorming rondom psychiatrie en verslaving. Door deze combinatie hebben we mensen bereikt die normaal gesproken niet met psychiatrie bezig zijn. Het programma bestond uit livemuziek, kinderactiviteiten, workshops en geluidscollages. Medewerking kregen we van Cool Quest, John Hill, Willem Alkema, de GGz Voorlichtingspool en Samen Sterk Zonder Stigma. De Kwartiermaker heeft deelgenomen aan de landelijke brainstorm over de Week van de Psychiatrie. Gezamenlijk hebben we gekeken of een nieuwe vorm wenselijk is, en zijn er thema's aangekaart voor de Week van de Psychiatrie 2016. De Kwartiermaker heeft d.m.v. assessments een bijdrage geleverd aan het onderwijsprogramma van de Leerweg Ervaringsdeskundigheid Oost-Nederland (LEON) in Deventer. De Kwartiermaker heeft meegedaan aan een aantal onderzoeken en interviews: het onderzoek “Wij moeten op een andere manier gaan zorgen - Een praktijkonderzoek naar generalistisch werken door sociale professionals” door Eelke Pruim van Hogeschool Viaa, “Van begeleiding naar zelfsturing” door Christel van Til-Teekman en Eelke Pruim van Hogeschool Viaa en een aantal interviews door studenten van Deltion en Hogeschool Windesheim over de praktijk van het werkveld. De Kwartiermaker was medeorganisator van de workshop “Ongelijkwaardige zaken” gegeven aan het Platform Lectoraat Zorg & Welzijn. De respons op de workshop was uitermate positief. Het heeft de deelnemers uitgedaagd anders te denken over reïntegratie en resocialisatie van mensen met een psychische handicap. Jaarverslag Stichting Focus 2015

3


De Kwartiermaker was met een stand aanwezig op de eerste editie van de Zwolle Doemarkt in Hedon, georganiseerd door ZwolleDOET!. De Kwartiermaker heeft gastlessen verzorgd voor studenten van Hogeschool Viaa. Deze lessen gingen over beeldvorming, het nieuwe zorg- en welzijnwerkveld en Kwartiermaken. Resultaten Focus op Kwartiermaken heeft de beeldvorming rondom psychiatrie en verslaving op verschillende manieren bespreekbaar is gemaakt. Zowel bij professionals als niet-professionals zie je dat dit onderwerp leeft. Veel mensen weten zich er niet goed raad mee; het is onbekend en niet vanzelfsprekend om hierover te praten, maar de wens om er over te hebben is er wel. Door het bespreekbaar te maken zie je interesse, opluchting en beeldvorming bij mensen groeien. In het kader van de veranderende samenleving en zorg is dit een belangrijk resultaat. Verwachtingen Focus op Kwartiermaken zal op ongeveer dezelfde voet doorgaan. Het accent zal meer komen te liggen op ontmoeting en beleving. Ook wordt onderzocht hoe Focus op Kwartiermaken en de GGz Voorlichtingspool elkaar nog meer kunnen aanvullen. Signalen die beide projecten oppikken, kunnen dan sneller worden omgezet in initiatieven.

Focus op Bezoek Activiteiten Uiteraard heeft Focus op Bezoek heeft zich vooral beziggehouden met het bezoeken van onze klanten. Daarnaast hebben we ons ingezet binnen het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle. Binnen het Platform Maatjesinitiatieven bespreken we de voortgang van projecten, eventuele signalen, en proberen we te komen tot een betere samenwerking en doorverwijzing onderling. Focus op Bezoek neemt sinds 2015 plaats in de stuurgroep. Samenwerking met andere organisaties is behouden en verstevigd. Dit zie je terug in bijvoorbeeld crisisbijeenkomsten of doorverwijzing van een klant. We hebben nieuwe vrijwilligers geworven. Ten slotte zijn we de samenwerking aangegaan met ZwolleDOET! voor het project +Maatjes. De mensen die wij bezoeken hebben te maken met zwaardere psychische problematiek. Het is moeilijk om een maatje of maatjesproject te vinden dat bij hen past. Daarom zijn ze blij met onze diensten, alleen is Focus op Bezoek geen maatjesproject. Anderzijds hadden wij weer moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden. We denken dat dit komt door de onbekendheid en de negatieve beeldvorming rond psychiatrie. ZwolleDOET! kampte met hetzelfde probleem. We hebben de handen in elkaar geslagen voor het +Maatjes-project. Gezamenlijk hebben we een informatieavond en een werving- en selectieprocedure georganiseerd. We hebben vraag en aanbod van beide organisaties onderzocht. Focus heeft een training ontwikkeld voor bestaande en nieuwe vrijwilligers om te ondersteunen in de omgang met mensen met zwaardere psychische problematiek. Resultaten Focus op Bezoek heeft in totaal 26 mensen bezocht voor de duur van een half jaar tot een jaar. Van mensen die al langer bezocht werden, hebben we geĂŻnventariseerd of bezoek nog zinvol was. Sommigen hebben we verder geholpen naar een maatjesproject. De meeste aanmeldingen kwamen via de SWT's en ZwolleDOET!, daarnaast via FACT, Andersom Thuisbegeleiding, Buurtzorg, De Trans, eigen aanmelding, familie en andere projecten van Focus.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

4


Veel voorkomende problematiek is verslaving, angsten (vooral straatvrees), schizofrenie, bipolaire stoornis, psychose, borderline: de zwaardere, vaak chronische problematiek. Veel voorkomende hulpvragen waren: het ondersteunen bij netwerkuitbreiding, het vinden van passende dagbesteding, het opdoen van (meer) structuur, een luisterend oor, het hebben van contact. Signalen De reguliere hulpverlening heeft weinig tijd heeft voor nazorg. Wel op medisch gebied maar niet op het gebied van resocialisatie en participatie. Verwacht wordt dat iemand na opname weer zelfstandig kan wonen, maar in de praktijk is dit lang niet altijd haalbaar. Sociaal isolement is een terugkerend en aanhoudend probleem. Mensen zijn veelal op zoek naar een maatje voor regelmatig sociaal contact. Verwachtingen We verwachten een toename in aanmeldingen vanwege de groeiende bekendheid van Focus op Bezoek en vanwege bovenstaande signalen. We willen het +Maatjes-project continueren en uitbreiden om ons team uit te breiden en door andere maatjesprojecten erbij te betrekken. In 2016 komt een vervolgtraining en intervisie voor bestaande +Maatjes. Focus gaat op zoek naar financiĂŤle middelen om dit te realiseren.

Focus op Huisdieren Na een periode van betrekkelijke rust aan het begin van het jaar, die te maken had met de ambulantisering in de GGz, loopt het aantal opvangverzoeken voor huisdieren nu weer op. Wel constateren we een grote verandering m.b.t. het soort hulpvrager. Bedienden we voorheen alleen mensen uit de GGz, tegenwoordig gaat het ook vaak om mensen die vanwege een somatische aandoening opgenomen moeten worden. Echter gaat het in alle gevallen om mensen die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk en van een minimum inkomen rond moeten komen. Dit gegeven speelde een belangrijke rol in de beslissing om ook deze groep te bedienen. De meeste vragen komen bij ons via het SWT. Uiteraard blijven we opvang bieden aan GGz-cliĂŤnten die onze hulp nodig hebben. Het gaat dan om kortdurende opvang bij een crisisopname, of langdurige zorg als het gaat om opname i.v.m. verslavingsproblematiek. Het aflopen jaar hebben we opvang geboden aan 2 konijnen, 2 parkieten, 7 honden en 1 kat. Verder hebben we in 2 gevallen bemiddeld bij afstand van het huisdier door de eigenaar.

Focus op Kleding Activiteiten Een belangrijke activiteit was het inwerken van nieuwe vrijwilligers en deelnemers. Dit hield in dat er een plan werd gemaakt die voor beide partijen (winkel en vrijwilligers) gunstig zou zijn. Zo kunnen de deelnemers een ritme opbouwen en ervaring opdoen in de winkel en werd er op een maandelijkse basis uitgebreid besproken hoe de zaken verliepen. Naast winkelmedewerkers is er ook een administratief medewerkster ingewerkt die samen met mij het klantenbestand en de administratie die daarbij komt kijken heeft bijgehouden.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

5


Resultaten De vrijwilligers hebben een ritme en sociaal contact kunnen onderhouden na het wegvallen van hun werk. De deelnemers hebben naast die resultaten ook ervaring opgedaan en hiermee meer zelfvertrouwen ontwikkeld. In de winkel hebben dit jaar naast mijzelf 6 mensen een traject gevolgd en 6 mensen hebben als vrijwilliger in de winkel gewerkt. Ook heeft 1 stagiaire bijgedragen aan de werkzaamheden. Verwachtingen De verwachting voor 2016 is dat er nog meer vrijwilligers en/of deelnemers zullen worden aangenomen om naast de winkel aan het Diezerplein ook in de nieuwe winkel aan de Zerboltstraat te gaan werken.

Focus op Kunst Activiteiten In het kunstatelier worden deelnemers begeleid door atelierbegeleiders, voor wie dit een werkervaringplaats is waarbij ze trajectbegeleiding krijgen. De rol van de atelierbegeleider is om deelnemers te motiveren, nieuwe kunsttechnieken te leren en structuur te bieden. Er is in de afgelopen jaar door de atelierbegeleiding aandacht besteed aan het verbeteren van de werksfeer en de structuur. De medewerkers van Focus op Meedoen hebben met de deelnemers een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. In het plan staan de werkleerdoelen beschreven en een plan om de doelen na te streven. Per 1 oktober is het kunstatelier verhuisd van de Kamperstraat naar de Zerboltstraat. Ondanks dat het oude sfeervolle pand wordt gemist, zijn de deelnemers en atelierbegeleiders positief over deze verhuizing. De winkel is geen onderdeel meer van Focus op Kunst maar een zelfstandig project. Resultaten Aan de Zerboltstraat werkt iedereen in ĂŠĂŠn grote werkruimte waardoor meer persoonlijk contact ontstaat. Deelnemers leren van elkaar op gebied van schilderen, tekenen, grafisch ontwerp en beeldhouwen. Ook komen deelnemers in contact met ander projecten van Focus. Het gebeurt daarom steeds meer dat deelnemers ook betrokken worden bij andere werkzaamheden, nieuwe werkervaringen opdoen en zich verder ontwikkelen. De atelierbegeleiding heeft door de POP's meer handvatten gekregen om deelnemers te helpen ontwikkelen in hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Deze ontwikkelingen gaan in veel gevallen hand in hand met de persoonlijke groei van de deelnemers. Door atelierbegeleiders worden ook notities bijgehouden van gesprekken die atelierbegeleiders hebben met deelnemers. Daarnaast worden afspraken die gemaakt worden met de deelnemers bijgehouden. Hierdoor is er meer afstemming tussen de atelierbegeleiders onderling en kan er rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer. Het atelier is vijf dagen in de week open. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk dat deelnemers per dag twee dagdelen dagbesteding kunnen volgen. Het positieve gevolg hiervan is dat deelnemers meer keuze hebben in wanneer ze komen werken. De aanwezigheid van de deelnemers wordt nauwkeurig bijgehouden door atelierbegeleiders. Atelierbegeleiders spreken de deelnemers aan als

Jaarverslag Stichting Focus 2015

6


ze niet aanwezig zijn om te achterhalen wat de reden hiervan is en om mensen te blijven stimuleren om te komen. Feiten en cijfers Het afgelopen jaar zijn er 5 atelierbegeleiders aan het werk geweest. Een atelierbegeleider werkte op basis van een participatietraject via de gemeente Kampen. Dit traject loopt af per februari 2016. Drie andere atelierbegeleiders werkten op vrijwillige basis elk 2 dagdelen per week. Deze vrijwilligers zijn gedurende het jaar gestopt vanwege diverse persoonlijke redenen, zoals het beginnen van een studie en het vinden van ander (betaald)werk. Dit jaar werkten ongeveer 20 deelnemers op basis van dagbesteding in de ateliers van Focus op Kunst. Dit komt neer op een bezetting van gemiddeld 40 dagdelen per week. Gedurende het jaar is de bezetting redelijk constant geweest. Wel is er een behoorlijk verloop geweest van deelnemers die dagbesteding volgden. Verwachtingen Als werkervaringsproject en als aanbieder van dagbesteding blijft het kunstatelier een belangrijke dienst vervullen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers die dagbesteding willen volgen in het kunstatelier. Voor 2016 staan 3 nieuwe vrijwilligers en een stagiaire van het CIBAP klaar om als atelierbegeleider te gaan werken. De student van het CIBAP zal zich naast atelierbegeleiding ook bezig houden met het opzetten van nieuwe workshops en PR-activiteiten. Doordat deelnemers meer in contact komen met andere projecten en medewerkers is de verwachting dat deelnemers ook betrokken raken bij andere projecten van Focus en zich daardoor verder ontwikkelen op persoonlijk vlak, andere werkervaringen opdoen en daardoor hierdoor uitgedaagd worden.

Focus op Meedoen Activiteiten Doordat Focus veel kennis en ervaringsdeskundigheid in huis heeft, kan juist Focus mensen begeleiden met een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt of psychosociale problematiek. Vooral van psychiatrische ziektebeelden hebben wij veel kennis. Binnen Focus kunnen deelnemers werkervaring opdoen op basis van participatietrajecten en reĂŻntegratietrajecten. Deelnemers worden op basis van hun leerdoelen gecoacht en ondersteund door een trajectbegeleider van Focus op Meedoen. Participatietrajecten vinden niet meer plaats in opdracht van Sociale Zaken. Mensen die in aanmerking willen komen voor een traject, worden tegenwoordig via de Sociale Wijkteams aangemeld. Focus schat zelf in of trajectbegeleiding nodig is. Gemeente Kampen is wel nog steeds opdrachtgever voor participatietrajecten. Via Staatvandienst krijgen we deelnemers die aan het werk gaan op basis van een reĂŻntegratietraject. Focus op Meedoen ondersteunt ook de dagbesteding door met de deelnemer een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. Dit draagt bij aan de sociale activering en maatschappelijke participatie van de deelnemers. Bovendien houdt Focus op Meedoen oriĂŤntatiegesprekken met alle belangstellenden voor dagbesteding, een traject of vrijwilligerswerk.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

7


Deelnemers hebben uiteenlopende doelstellingen. De rode draad is dat veel deelnemers zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, ambitieus zijn en graag op termijn weer betaald werk willen krijgen. Veel voorkomende leerdoelen zijn:  starten met een opleiding of een betaalde baan;  het opbouwen van uren en verantwoordelijkheden, leren omgaan met taken en afronden van werkzaamheden;  werken in groepsverband, omgaan met hiërarchische verhoudingen, naleven van werkafspraken, communicatie;  leren om een sociaal om te gaan met collega's, het leren geven- en ontvangen van feedback;  het leren aanspreken en adviseren van klanten;  zicht krijgen op persoonlijke valkuilen, grenzen en kwetsbaarheid en deze bespreekbaar leren maken;  onderzoeken of een functie passend is en hierin verder ontwikkeld kan worden. Resultaten Een aantal deelnemers van participatie- en reïntegratietrajecten heeft hun traject afgerond. Een overzicht van behaalde resultaten:  meer inzicht gekregen in hun talenten en mogelijkheden;  positiever en realistischer toekomstperspectief;  meer handvatten gekregen om op de werkvloer met de problematiek om te gaan;  privéomstandigheden zijn van minder invloed op het functioneren;  geleerd om structuur aan te brengen in de werkzaamheden;  geleerd om nieuwe werkzaamheden uit te voeren;  betere concentratie;  meer zicht gekregen op de eigen problematiek;  ervaren wat het belang is van het actief blijven, bijvoorbeeld dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van leven;  uiteindelijk betaald werk of vrijwilligerswerk gevonden. Vanwege de complexiteit van de doelgroep kan het gebeuren dat en traject niet succesvol afgerond wordt. Redenen zijn bijvoorbeeld:  een terugval en eventueel opname;  tijd die nodig is voor therapie of gewenning aan nieuwe medicatie;  start van een revalidatietraject om eerst lichamelijk te herstellen;  dat werken in groepsverband voor de deelnemer (nog) niet mogelijk is;  dat de psychische problematiek nog te zwaar weegt. Feiten en cijfers In totaal zijn dit jaar 50 nieuwe deelnemers aan het werk gegaan binnen onze stichting: 26 deelnemers vonden een dagbestedingplek, 19 als vrijwilliger en 5 deelnemers konden op basis van een traject aan het werk. In 2015 zijn er 20 trajecten afgerond. Het gaat om 17 participatietrajecten en 3 reïntegratietrajecten die in onderaannemerschap met Staatvandienst zijn afgerond. Van de trajecten waren 5 werkplekken buiten Focus. Er zijn nog 13 deelnemers in traject. Met de Sociale Wijkteams zijn afspraken gemaakt over hoe de begeleiding door de consulenten na een trajectoverdracht wordt voortgezet.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

8


Verwachtingen Het aantal mensen met belangstelling voor dagbesteding is groeiende. Focus zit echter al boven de productieafspraken. Focus blijft in contact met het UWV en reïntegratiebureaus om nieuwe deelnemers te begeleiden. In toenemende mate melden zich mensen voor vrijwilligerswerk die afkomstig zijn uit het participatieveld (treden 1 t/m 4 van de participatieladder). In feite komen ze voor een participatietraject. Bij ons zijn ze van harte welkom maar we realiseren ons wel dat ze intensieve begeleiding nodig hebben, wat een druk op de organisatie legt. Dat is voor ons reden om subsidie aan te vragen om trajectbegeleiding van te betalen.

Focus op Verbinden Activiteiten Focus op Verbinden is 20 mei gestart met het project Focus op Bewegen. Een vrijwilliger van Focus heeft het project opgezet en geeft als gecertificeerde instructeur lessen Body Balance. Er is een samenwerking gestart met de Weggeefwinkel de “Blauwe Schuur”. Focus faciliteert een plek voor deze winkel bij Focus op Verbinden. Drie dagdelen in de week is deze winkel geopend. Op de woensdag werken er twee vrijwilligers van Focus. Op 1 oktober is de Blauwe Schuur dicht gegaan voor een winterstop en vanaf 1 april 2016 is de weggeefwinkel weer open. Samen met het buurtinitiatief Dieze-Oost is er een “Creatieve Duurzame Markt” georganiseerd, de bewoners hebben o.a. de gelegenheid gehad om zelfgemaakte (creatieve) producten te verkopen. 20 juni heeft Focus op Verbinden deelgenomen aan de buurtrommelmarkt van Dieze Dans en Doen. De lunchroom is verantwoordelijk geweest voor de catering van deze markt in Dieze. Verbinden heeft al verschillende luncharrangementen verzorgd voor o.a. het sociale wijkteam, GroenLinks en andere partijen. Elke dinsdagmorgen hield Op Orde Dieze spreekuur bij Focus op Verbinden. Vanaf 1 september 2015 is het spreekuur verhuisd naar de Terp. Een afdeling van het Plantenasiel Zwolle is gevestigd bij Focus op Verbinden. Deze afdeling van het asiel draait goed, er komen regelmatig mensen planten halen en brengen. Het plantenasiel is begonnen met het stekken van planten, de stekjes worden verkocht bij Focus De Winkel. Sinds 1 september komt de klaverjasclub elke dinsdagmiddag een kaartje leggen. De klaverjasclub Dieze bestaat uit ongeveer 16 personen. Op 28 november werd door het Dieze Collectief de jaarlijkse Winterfair georganiseerd. Zoals als elk jaar heeft Focus op Verbinden iedereen voorzien van heerlijke zelfgemaakte erwtensoep en warme chocolademelk. Het afgelopen half jaar hebben o.a. de onderstaande partijen bij Focus gehuurd:   

Patiëntenorganisatie Transvisie Activiteitenvereniging voor Alleengaanden (AVA) Gemeente Zwolle

Jaarverslag Stichting Focus 2015

9


        

Het Onthaastcafé GroenLinks Autlook Buurtinitiatief Dieze Oost Iets drinken Sociaalwijkteam Oost Zwols ondernemersnetwerk Stichting Philadelphia DeltaWonen

Resultaten De buurtrommelmarkt van Dieze Dans en Doen en de Winterfair van het Dieze Collectief hebben de samenwerking tussen de wijkbewoners Focus op Verbinden vergroot. Nu weten meer mensen in de wijk nog beter wat Focus op Verbinden te bieden heeft. Bij een volgende wijkactiviteit zal Focus opnieuw de catering verzorgen. Door de samenwerking aan te gaan met de Weggeefwinkel de Blauwe Schuur zijn er nieuwe werkervaringplekken gecreëerd. Het is een mooi initiatief om meer wijkbewoners te interesseren voor de verschillende projecten van Stichting Focus. Door het geven van lessen Body Balance proberen wij letterlijk en figuurlijk meer wijkbewoners in beweging te krijgen. Er is een mooie recensie geschreven in de Diezerpoorter. Dieze blijft een moeilijke wijk om bewoners te enthousiasmeren om deel te nemen aan wijkactiviteiten. We werken er hard aan door te actief te flyeren. Wij hebben nu een vaste groep sporters, die nog steeds aan het uitbreiden is. Na afloop wordt er gezamenlijk thee gedronken waardoor er meer verbinding is met de sporters. Door de komst van de klaverjasclub is er een nieuwe werkervaringplek gecreëerd voor onze vrijwilligers. Op de dinsdagmiddag is er nu veel meer bedrijvigheid waardoor er een mooie verbinding ontstaat tussen Focus en de ouderen van de klaverjasclub. Het is een goede manier om stigmatisering over ouderen en over onze doelgroep tegen te gaan. Feiten en cijfers     

In de periode van januari tot en met december heeft Focus op Verbinden vier vrijwilligers, drie personen met een resocialisatie- of reïntegratietraject en twee mensen als dagbesteding werk geboden en begeleid. In het jaar 2015 heeft Focus drie jongeren met een taakstraf begeleid, van wie één jongen met een taakstraf van 200 uur. Focus op Bewegen heeft zes vaste klanten die regelmatig komen. Gemiddeld eten er zeven personen mee bij Focus op Verbinden. Focus op Verbinden is het afgelopen jaar verhuurd aan twaalf organisaties en negen keer aan particulieren/wijkbewoners. Het aantal particuliere verhuringen vanuit de wijk loopt aanzienlijk op na het verbouwen van onze locatie. Verjaardagsfeestjes, jubileumfeesten en familiedagen zijn veel voorkomende redenen voor wijkbewoners om bij ons een ruimte te huren.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

10


Verwachtingen Door wijkgerichte activiteiten is de verbinding met de wijkbewoners vergroot. We willen op dezelfde voet verder gaan en onze activiteiten uitbreiden. Dat we nu het hele pand in gebruik hebben, stelt ons in staat nieuwe activiteiten te ontwikkelen:  Focus op Verbinden is bezig met het opzetten van Kindermiddagen. Op de woensdagmiddag wordt er een doorlopende activiteit gehouden voor o.a. kinderen uit de wijk.  Komend jaar worden er weer twee verwendagen georganiseerd voor onze doelgroep. De bezoekers kunnen dan tegen een kleine vergoeding naar de kapper en worden heerlijk in de watten gelegd.  Een groep studenten van het Windesheim is bezig met het opzetten van een eetcafé bij Focus. In februari 2016 wordt er voor het eerst gekookt met onze vrijwilligers. Op deze manier proberen wij een verbinding te maken met de wijk.  Er zijn plannen om samen met Stichting Buiten de Boot op aanvraag kinderfeestjes te organiseren voor gezinnen die in aanmerking komen voor de voedselbank.  Vanaf 1 januari verhuren we een permanente werkruimte aan een lifestylecoach voor kinderen.  Na de zomer van 2016 vestigt zich een schilderclub bij Focus. Wekelijks komen zij gebruik maken van de ateliers van Focus op Kunst. Ze willen de schilderclub uitbreiden met buurtbewoners.

Focus op Voorlichting / GGz Voorlichtingspool Activiteiten en resultaten Er zijn trainingen en voorlichtingen verzorgd in opdracht van verschillende organisaties: MindFit Kampen, Hogeschool Viaa, Deltion College, Landelijk Platform GGz, Politieacademie Apeldoorn, Hogeschool Windesheim, RIBW, congres “Open voor werk” in Utrecht, Dimence Zwolle en Johan de Witcollege Dordrecht. Gemiddeld worden er vier voorlichters ingezet. De ervaringsdeskundige medewerkers van de GGz Voorlichtingspool hebben voor cliënten een training "Focus op Herstel" ontwikkeld. Die is in het najaar voor het eerst aangeboden. De cursisten hebben onder andere meer zelfinzicht en zelfregie verworven. Aan de training hebben 2 vrijwilligers een beleidsmedewerker meegewerkt, en 8 cursisten deelgenomen. Twee stagiairs hebben afscheid genomen. Er zijn drie nieuwe potentiële voorlichters in voortraject. Verwachtingen De beleidsmedewerker heeft gesproken met meerdere opdrachtgevers om een vervolg te geven aan de trainingen die we al verzorgd hebben. Bijzonder blij zijn we met de opdracht van de Politieacademie, waarvan Focus de gehele coördinatie zal verzorgen. De training wordt uitgebreid met de locatie Drachten. In 2016 gaan we de bekende training "Herstellen doe je zelf" aanbieden. We beraden ons op een aanbod voor mantelzorgers en hulpverleners. Een ROC uit Zwolle heeft zich gemeld voor gastlessen van de GGz Voorlichtingspool. We ontwikkelen een nieuwe training voor de ervaringsdeskundige voorlichters. Voor het uitbreiden van de pool zal een voorlichter getraind worden om voortrajecten te kunnen gaan begeleiden.

GGz-cluster Wmo Zwolle Activiteiten Het eerste half jaar bestond het cluster uit vijf personen. Belangrijkste gesprekspunten waren kwaliteitsmeting en mantelzorg. Er was een directe lijn met de Participatieraad doordat de Jaarverslag Stichting Focus 2015

11


ondersteuner van het cluster en de secretaris van de Participatieraad regelmatig contact onderhielden. Door uitval van de ondersteuner is het cluster gedurende de zomer niet actief geweest. In september is de nieuwe ondersteuner aan het werk gegaan. Hij heeft ingezet op het opnieuw activeren van het cluster, uitbreiding van het netwerk en het werven van nieuwe leden. Er is kennis gemaakt met de heer Stevens (gemeente Zwolle) en personen van de RIBW, het GGzberaad, de nog bestaande leden van het cluster, leden van de Participatieraad en GGz-gerelateerde organisaties (bijvoorbeeld het Leger des Heils). Er zijn meerdere gesprekken geweest met Joep van de Heijden (secretaris van de Participatieraad) en Gerry Vrielink (senior adviseur cliĂŤntenparticipatie) van Zorgbelang Overijssel. Er is veel energie gestoken in het zoeken naar nieuwe netwerkcontacten door middel van mailing, een persbericht en het spreken met praktijkondersteuners in de GGz. Tevens zijn er bezoeken gebracht aan vergaderingen van de Participatieraad en netwerkbijeenkomsten voor belangenbehartigers in de GGz. Resultaten Er zijn twee nieuwe leden bij gekomen. Meer leden zijn wenselijk. Het cluster komt maandelijks bij elkaar. Doorgang van de vergadering is niet afhankelijk van de aanwezigheid van de ondersteuner. De ondersteuner heeft een netwerk opgebouwd. Zowel bij de gemeente als bij andere organisaties staat het cluster weer op de kaart. Daarvoor heeft de ondersteuner eigenlijk te weinig uren. Verwachtingen De huidige lijn wordt voortgezet. Meer netwerkcontacten, het cluster nog meer op de kaart zetten en ervoor zorgen dat het cluster meer leden krijgt zijn doelen voor 2016. Gestreefd wordt naar 7 tot 10 leden. Tevens zal gewerkt worden aan de zelfstandigheid van het cluster, met een eigen voorzitter en secretaris waardoor het werk van de ondersteuner kan veranderen van ambtelijk secretaris tot dat van mentor/coach.

Jaarverslag Stichting Focus 2015

12

Stichting focus jaarverslag 2015  

Stichting focus jaarverslag 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you