Stichting Focus, jaarrekening 2019

Page 1

BPV

BELASTING ® ADVISEURS.

Stichting Focus gevestigd te Zwolle

Rapport inzake de Jaarrekening2019

BPV/ 20577


BPV

BELASTING ÂŽ ADVISEURS^

Slichting Focus

Zwolle

29juni 2020

Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 1.2

Algemeen

6

2. Jaarrekening 2.1 Balanspei-31 december 2019 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2019 10 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11

2.4 Toelichting op de balans 15 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 21

Bijlagen 1. Verdeling van de baten en lasten 201 9 Stichting Focus 27


ACCOUNTANTS

Pasladrts:

BPV Stichting Focus Postbus 1534 Zerboltstraat 63 8001 BM ZwoUe 8022

RW

ZWOLLE

Bmkadm: Schrevenweg 1-16 8024 HB Zwolle Tel: 038 - 454 o6 80

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Fax: 018 - 4.S4. z8 i6

Aan: het bestuur van Stichting Focus A. Verklaring over de jaarrekening 2019 Ons oordeel

Wij hebben dejaarrekening 2019 van Stichting Focus te Zwolle gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Focus per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019. Dejaarrekening bestaat uit: 1, de balans per 31 december 2019; 2. de staat van baten en lasten over 2019 en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor fmanciele verslaggeving en andere toelichtingen. Benadrukking van de inschatting van de inscliatling van tie gevolgen van de corona-crisis

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel "Gebeurtenissen na balansdatum" zoals opgenomen in de toelichting op dejaarrekening waarin het bestuur van de vereniging toelicht wat haar inschatting is ten aanzien van de gevolgen van de Corona-crisis op de vereniging. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verant\voordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van dejaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Focus zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

(VGBA). Wij vinden dat de door ons verlcregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Alle werkzaamheden warden verricht krachtens sen overeenkomst van opdracht met BPV Accountants B. V.

jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van BPV Accountants B.V.waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.


ACCOUNTANTS

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast dejaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat hetjaarverslag andere informatie, die bestaat u it: - de overige gegevens

Op grand van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: - met dejaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; - alle informatie bevat die op grand van Titel 9 Boek 2 BW vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit dejaarrekeningcontrole ofanderszins, ovei-wogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW. C. Beschrijving van veranhvoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheid van het bestuur voor dejaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van dejaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van dejaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten offraude.

Bij het opmaken van dejaarrekening moet het bestuur afwegen of de ondememing in staat is om haar werkzaamheden in continu'iteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur dejaarrekening opmaken op basis van de continu'fteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beeindigen ofals beeindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continu'fteit kan voortzetten, toelichten in dejaarrekening.


ACCOUNTANTS

Onze verantwoonlelijklieden voor de con t role van dejaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons afte geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude offouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan warden verwacht dat deze, afzonderlijk ofgezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dezejaarrekening nemen. De materialiteit bemvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afvvijkingen op ons oordeei. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: - het identificeren en inschatten van de risico's dat dejaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten offraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verlu-ijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken ofhet doorbreken van de interne beheersing; - het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze weri<zaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'iteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen ofer gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continu'i'teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekoinstige gebeurtenissen ofomstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continui'teit niet langer kan handhaven;


ACCOUNTANTS

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en - het evalueren ofdejaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Zwolle,29juni2020 BPV Accountants BV

J~~—^

...</ V-/)\.. '"—'

M.G.A. Velner AA


BPV

BELASTING (g^ ADVISEURS. Stichting Focus

Zwolle

29juni 2020

1.2 Algemeen Doelstelling De doelstelling van Stichting Focus is: Inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie.

Vaststelling jaarrekening voorgaand jacir Het bestuur van Stichting Focus heeft dejaarrekening 2018 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg â‚Ź -36.885. Dit bedrag werd in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Samenstelling bestuw - de heer S.H. Malddnk, voorzitter; - mevrouw J. Jongman, penningmeester; - de heer H.J.M. de Vos, secretaris.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, BPV Belastingadviseurs

M.G.A.VelnerAA


BPV

BELASTING (g^ ADVTSEURS.

2. Jaarrekening


BPV

BELASTING ^ ADVISEURS, SticJitwg Focus

Zwolle

29jimi 2020

2.1 Balans per 31 december 2019 ACTIVA 31 decembei'2019

31 decembei-2018

7.092

8.301

Vaste activa Materiele vasle activa Inventarissen Vlottende activa Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

23.254

14.341 163.899 27.532

410 19.728 205.772

43.392

Liqnide middelen

50.762

44.777

Totaal activazijde

263.626

96.470


BPV

BELASTING ^ ADVISEURS^ Stichting Focus Zwolle

29juni 2020

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

€ Eigen vermogen

-164.187 -3.879

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelsh'edieten

70.447

14.127

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 342.405 12.359 Overige schulden en overlopende passiva 14.961 73.863

427.813 100.349

Totaal passivazijde 263.626 96.470


BPV

BELASTING (|| ADVISEURS^

Stichting Focus

Zwolle

29jnni 2020

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

e

Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

Overige bedrijfskosten

485.810

525.029

Baten Lonen

2019 2018 € € €

266.959 243.890

299.948 65,373

3.226

3.723

171.163

153.645

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Totaal van resultaat

10

685.238

522.689

-160.209

-36.879

-98

-6

-160.307

-36.885


BPV

BELASTING (g^ ADVISEURS

Stichting Focus

Zwolle

29jum 2020

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Informatie over de onderneming Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Focus is feitelijk gevestigd op Zerboltstraat 63, 8022 RW te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 53367 111.

Algemene toelichting Belangrijkste activiteiten van de onderneming De activiteiten van Stichting Focus zijn het inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie. De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Focus is feitelijk gevestigd op Zerboltstraat 63, 8022 RW te Zwolle. Informatieverschaffing over continuiteit Het eigen vermogen van Stichting Focus bedraagt, door een groot deel van de nageheven pensioenpremies 2011 tot en met 2018 door Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn ten laste van het resultaat te brengen per 31 december 20 19 negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grand waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continui'teit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting Focus. Wij verwachten dat door bezuinigingsmaatregelen de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de onderhavigejaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continui'teit van de onderneming. Informatieverschaffing over schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van dejaarrekening vormt de leiding van Stichting Focus zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaan'ekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffendejaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor dejaarverslaggeving voor microen kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

11


BPV

BELASTING ^ ADVISEURis. SticJiting Focus

Zwolle

29juni 2020

Activa en passiva warden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- ofveivaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

12


BPV

BELASTING ^ ADVISEURS. Stlchting Focus Zwolle

29jimi 2020

Grondslagen Materiele vaste activa Bedrijfsgebouwen en -ten'einen warden gewaai'deerd tegen verki'ijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op ten'einen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum warden verwacht. Overige materiele vaste activa warden gewaardeerd tegen verkrijgings- ofvervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebmiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen warden in mindering gebracht op de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actiefwordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actiefwaartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd, Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Vorderingen Vorderingen warden bij eerste verwerldng gewaardeerd tegen de reele waai'de van de tegenprestatie. Vorderingen warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grand van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en warden er op basis van de effectieve rente rente-inlcomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid warden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende schulden warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio ofdisagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

13


BPV

BELASTING (^ ADVISEURS, Stichting Focus Zwolle

29juni 2020

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over hetjaar. De opbrengsten op transacties warden verantwoord in hetjaar waarin zij zijn gerealiseerd. Omzetverantwoording Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde prqjectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten De kosten warden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelasten warden tijdsevem'edig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

14


BPV

BELASTING (gS ADVISEURS

Stichting Focus

Zwolle

29juni 2020

2.4 Toelichting op de balans Activa Vaste activa Materiele vaste activa

Inventarissen

Stand per 1 januari 2019 Verkrij gings- of vei-vaardigings-

20.618

pnjs

-12.317

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2019

8.301

Mutaties 2.017

Investeringen

Afschrijvingen

-3.226

Saldo mutaties

-1.209

Stand per 31 december 2019 Verkrij gings- of vei-vaardigings-

22.635

pnjs Cumulatieve afschrijvingen

-15.543

Boekwaarde per 31 decembei-2019

7,092

20

Afschrijvingspercentages

75


BPV

BELASTING (ยง11 ADVISEURS. Stichting Focus Zwolle

29juni 2020

Vlottende activa Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018 Vorderingen op handelsdebiteuren Vordermgen op handelsdebiteuren

14.341

23.254

1.183

410

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht. Overige vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen

162.716 163.899

410

1.183

410

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

16


BPV

BELASTING ©ji ADVISEURS Stichting Focus

Zwolle

29jimi 2020

31-12-2019 31-12-2018 Overige vorderingen Nog te verhalen pensioenpremie 2011 tot en met 2018 (schatting door het

bestuur Stichting Focus) 162.716

Nog te verhalen pensioenpremies 20 11 tot en met 2018 In 2019 zijn de werknemers van Stichting Focus aangemeld bij Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft Stichting Focus in 2019 vervolgens aansprakelijk gesteld voor het niet verplicht aannielden van werknemers over de periode 2011 tot en met 2018 en heeft naheffmgen pensioenpremies opgelegd aan stichting focus. In 2019 is er voor in totaal € 325.430,- aan naheffingsnota's pensioenpremie opgelegd door Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Focus heeft BPV hiervoor aansprakelijk gesteld, nu BPV in de ogen van Stichting Focus verzuimd heeft om de stichting (voldoende) te informeren c.q, onderzoek te doen naar de vraag of Stichting Focus onder de verplichtstelling van het Bedrijfstakpensioenfonds viel. Mede gezien de huidige status van de aansprakelijkheidstelling en de wellicht nog te innen eigen bijdrage pensioenpremie personeel is het op dit moment voor Stichting Focus onduidelijk welke kosten exact ten laste van het resultaat moeten warden gebracht. Mede gezien bovenstaande en het feit dat Stichting Focus niet alle schade kan verhalen aangezien Stichting Focus zelfook nalatig is geweest in het eigen handelen heeft het bestuur een schatting gemaakt van de kosten welke ten laste moet komen van het resultaat. De schatting van het bestuur bedraagt de helft van de nageheven pensioenpremie, zijnde € 162.715,-

17


BPV

BELASTING ^ ADVISEURS. SticMng Focus

Zwolle

29jum 2020

31-12-2019 31-12-2018

â‚Ź

6

Vooruitbetaalde assurantiepremie

1.756

7.399 1.098

Overige vorderingen en overlopende activa

Dagbesteding

6.011

Nog te ontvangen ziekengeld

8.618

Nog te ontvangen opleidingen

3.000

543

252

4.021

5.038

4.915

Nog te ontvangen salaris Vooruitbetaaldehuisvestingskosten

1.100

Nog te ontvangen verhuur Vooruitbetaaldeabonnementskosten

1.757

1.752

27.532

19.728

261 40 9 25

295 14 36 45 170

Liquide middelen Kas Pinkruisposten SNS Bank, div.rekening couranten SNS, zakenrekening rek.nr. .490

50.427

WG, zakelijke rekening rek.nr. .625 ING, zakelijke spaarrekening rek.m-. ,625

44.217 50.762

De liquide middelen staan ter vrije beschildcing.

18

44.777


BPV

BELASTTNG ^ ADVISEURS

Stjchting Focus

Zwolle

29juni 2020

Passiva Eigen vermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het besteedbaar vermogen weergegeven. Besteedbaar vermogen

€ Stand per 1 januari 2019 Afronding

-3.

879 -1

Resultaat boekjaar

-160. 307

Stand per 31 december 2019

-164. 187

Kortlopende schiilden 31-12-2019 31-12-2018

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

70.447

14.127

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffmg

-

12.359

Pensioenen (incl naheffing pensioenpremie 20 11 tot en met 2018) 342,405 342.405 12.359

19


BPV

BELASTING €§| ADVISEURS •:^^r

Stichting Focus

'

^--'

Zwolle

29juni 2020

31-12-2019 31-12-2018

1.716 4.763

11.928

Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting Resei-vering loopbaanbudget (LBB) Project Buurttuin

3.024

Accountants en administratiekosten

3.540

3.540 57.342

Nog te betalen transitievergoeding Overig

1.918

1.053

14.961

73.863

Niet in de balans opgenomen recliten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over met in de balans opgenomen verplichtmgen Huurverplichtingen Stichting Focus heeft met ingang van 15 juli 2015 een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar met Gemeente Zwolle voor de Zerboltstraat 63 te Zwolle. Dejaarlijkse huurlast bedraagt € 47.739,-. Daarnaast heeft Stichting Focus met ingang van 15 juli 2015 een huurovereenkomst met een looptijd van 5 jaar afgesloten met Gemeente Zwolle voor Zerboltstraat 63A te Zwolle. Dejaarlijkse huurlast hiervoor bedraagt € 11.238,-. Gebeurtenissen nu Balansdatiim De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwildceld. Maatregelen die door diverse overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben diverse gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering. Als gevolg van de getroffen overheidsmaatregelen om de uitbraak van het Covid-19 virus in te dammen heeft Stichting Focus de zorg anders georganiseerd. Deze maatregelen hebben, met name voor de dagbesteding, ook financiele gevolgen. Op basis van de toezeggingen van de gemeente, en de beschikbare liquide middelen is de verwachting dat de virus uitbraak geen materiele gevolgen heeft voor de financiele positie en de continu'i'teit van Stichting Focus.

20


BPV

BELASTING (%| ADVISEURS SticJiting Focus Zwolle

29juni 2020

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 2018

Baten

Exploitatie activiteiten 525.029 485.810 Exploitatie activiteiten Subsidie Gemeente Zwolle Reactivering- en resocialisatietraject Opbrengst Focus de Winkel

253.997 15.000 14.205

246.839 15.000 11.937

17.177 43.439

9.438

509

Opbrengsten kunstuitleen Socialeactivering/werkervaringsplaats Overige opbrengsten/verhuur

73.292

27.837 16.321 64.021

93.822

91.178

286

2.652

8.811

Opbrengsten Focus opleidingen en trainingen

Dagbesteding Subsidie Gemeente Zwolle, Kwartiermakers (in 2019 herstel Kwartiermaken)

Stagefonds WVS Subsidie: Karel Geelen Ponds

5.000

78

Opbrengst Focus op Huisdieren

525.029

21

485.810


BPV

BELASTING Š| ADVISEURS Stic1iling Focus

Zwolle 29jtini 2020

Lasten uithoofde van personeelsbelonmgen In het kader van de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Zwolle zijn subsidieontvangers verplicht de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van him functionarissen te publiceren in de financielejaarverslagen. Hieronder is een opgave weergegeven van de bezoldigingen die van toepassing waren bij Stichting Focus in

2019: Bezoldiging directeur Per 1 September 2018 is de heer P. Costing in dienst als directeur. Op basis van een arbeidsovereenkomst ontvangt de heer P. Oosting in 2019 een bezolding van â‚Ź 75.731 (incl uitbetaling reservering 1KB) op jaarbasis. Op vorengenoemd salaris warden sociale premies en loonbelasting ingehouden en afgedragen. De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging van Stichting Focus.

2019 2018

Lonen

277 .213

Brutolonen en -salarissen

Transitievergoeding Personeel niet in loondienst

244.361 65.232 25.054

Subsidie loonheffmg

-1

.636

-3,612

Ontvangen ziekengeld

-8 .618

-31.087

266 .959

299.948

Sociale lasten en pensioefilasfen

Sociale lasten bedrijfsvereniging (incl werkgeversbijdrage ZvW) 80.959 44.981 Mutatie vakantiegeld- vakantiedagenverplichting 216 16.3 92 Pensioenpremie personeel 162,715 4.000

243.890 65.373

22


BPV

BELASTING ŽQ ADVISEURS '•esy

~-1

'ocus

Zwolle

29juni 2020

2019 2018

Afsclmjvmgen materiele vaste activa Inventarissen

3.226

3.723

Overige bedrijfskosten Overige personeelsbeloningen Huisvestingskosten Materiele kosten

Vrijwilligerskosten Overige kosten

23.052

7.150

76.609 44.024

82.856 45.068

5.973

2.455

21.505

16.116

171.163

153.645

Overige personeelsbeloningen Personeelsverzekering Kosten studie en opleiding Reiskostenvergoeding Verzuimverzekering Overige personeelskosten

1.751

1.378

1.780 1.331

1.847 2.137

12.264

11.698

5.926

2.881

23.052

19,941 -12.791

Tegemoetkoming studiekosten

23.052

7.150

58.977 14,594

57.748 17.550

3,038

7.558

76.609

82,856

Huisvestingskosten Huur Bijkomende huisvestingskosten

Zakelijke lasten onroerend goed (2018 is incl. 2017 en 2016)

23


BPV

BELASTING ^ ADVISEURยง

Stichting Focus

Zwolle

29juni 2020

2019 2018

IVIateriele kosten Drukwerk Documentatiemateriaal Accountantskosten en kosten (salaris)administratie Kantoorartikelen

778

379

1.008

1.164

22.070

21.313

1.525

1.960

268

Portikosten Telecommunicatiekosten

Huishoudelijke kosten

4.182

6.176

14.193

14.076

44.024

45.068

Vrijwilligerskosten Vrijwilligersvergoedingen 5.973 2.455

Overige kosten 3,112

Advieskosten Bestuurskosten Verzekeringen Bankkosten

1.521

423

750

7.430

7.044

2.246

1.685

Overige kosten Kosten kunstuitleen

2.357

464

1.703

1,059

Consignatie kleding

4.234

3.593

21.505

16.116

24


BPV

BELASTING ^ ADVISEURS Stichting Focus Zwolle

29juni 2020

Financiele baton en lasten

2019 2018 € € Rentelasten en soortgelijke hosten Betaalde

bankrente

Zwolle,29juni2020 Stichting Focus

Voorzitter Penningmeester de heer S. Makkink mevrouw J. Jongman

25

98

6


BPV

BELASTING (^ ADVISEURS

Bijlagen


BPV

BELASTING ® ADVISEURS Stichtmg Focus Zwolle

29jmi 2020

1. Verdeling van de baten en lasten 2019 Stichting Focus

27


BPV

Stichting Focus, kostenverdeelstaat

"BELASTING 1^ ADVISEURS, TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Begroting

Focus

Focus

De specificatie is ate vo/gf :

Subsidies: Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle

Overige opbrengsten: Overige opbrengsten: Opbrenst Focus de Winkel Subsidie: Karel Geelen Fonds

2019

2019

253.997 93.822

253.997 93,822

409

73

9.500

0

9.971 5.000

Overige opbrengsten Deelnemersbijdragen/pgb/trajectbegeleiding UWV Werkfit trajecten

23.010 79.000 11.700

43.365 73.292 17.177

Trajectbegeleiding Opleidingen en traningen

15.000 31.800

15.000 8.811

518.238

520.795

Begroting

Focus

2019

2019

368.903

521.104

Totaal

286

Stichting Focus, kostenverdeelstaat

LASTEN

De specificatie is als volgt :

Salariskosten incl.sociale lasten Ontvangen ziekengeld Inhuur personeel Loonkosten subsidies

Vrijwilllgerskosten Overige personeelskosten Bijdrage Arbo-Dienst Reiskosten Verzulmverzekering Opleidingskosten Totaal salariskosten

â‚Ź

-8.618

16.599 -1.636

6.100 18.155

0 393.158

5.973 5.926 1.751 1.331 12.264 1.780 556.474


BPV

Stichting Focus, kostenverdeelstaat

BELASTING ^ ADVISEURS, TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Begroting Focus

Focus

De specificatie is ate volgt : Huisvestingskosten Afschrijvlngen Huur Water, Gas en Electra Onderhoud/verbouwingskosten Verzekerlngen/en belasting Verzekeringen Belastingen en heffingen

2019

2019

3.280 58.613 12.800 2.081 10.747

3.226 58.977 12.580 2.014

Totaal huisvestingskosten

87.521

87.265

750 300

98 778 94

Rentebaten Drukwerk Kantoorartikelen/Automatiseringskoste

7.430 3.038

Contributies en lidmaatschappen

1.' ,151

1.008

Advieskosten Overige organisatiekosten Accountants- en administratiekosten Telefoon/fax/internet Computerbenodigheden Portikosten

.000 3.(

3.112

.097 5.(

5.471 4.182 1.431

,221 6.;

500 50

268

3.480

2.246

Bestuurskosten Overige algemene kosten

400

2.355

Totaal organisatiekosten

35.699

35.660

1.859

1.703

1.859

1.703

518.237 518.237

520.795 681.102

0

-160.307

Rente- en bankkosten

Consignatie kleding Materiaal/Afdracht Kunstuitleen Afdracht Kunst Totaal projectkosten

Totaal opbrengsten Totaal kosten

423