Stichting Focus, jaarrekening 2018

Page 1

BELASTING (^ ADVISEUKS,

Stichting Focus gevestigd te Zwolle

Rapport inzake de Jaarrekening 2018

BPV/ 90500


Stichtmg Focus BELASTING (^ ADVISEURS ZwoJle

29 mei2019

Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 1.2

Algemeen

4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2018 6 2.2 Staat van baten en lasten over 2018 8 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9

2.4

Toelichting

op

de

balans

12

2,5 Toelichting op de staat van baten en lasten 17

Bijlagen 1. Verdeling van de baten en lasten 2018 Stichting Focus 23


ACCOUNTANTS Pas/dffres:

BPV

Stichting Focus

Postbus 1534

Zerboltstraat 63

8ooi BM ZwoUe

8022 RW ZWOLLE

Bezoekt-nires:

Schrevenweg 1-16

8024 HB Zwolle Tel: 038 - 454 o6 80

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Fax; 038 - 454 a8 16

Wij hebben de in dit rapport opgenomenjaarrekening 2018 van Stichting Focus te Zwolle bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordeljjkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van dejaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in dejaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude offouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor ftnanciele verslaggeving en het maken van schattingen die onder'de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in dejaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude offouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in dejaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschilct is als basis voor ons oordeel.

Alle werkzaamheden warden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht met BPV Accountants B. V. jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van BPV Accountants B. V. waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.


ACCOUNTANTS

Oordeel Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Focus per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de firianciele verslaggeving.

Zwolle,29mei2019 BPV, Accountants BV

^^. ^^^z^^_^_ MSX-Velner-A-A -


Stichting Focus BELASTING (§|| ADVISEUKS ZwoJle

29mei 2019

1.2 AIgemeen Doelstelling De doelstelling van Stichting Focus is: Inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie.

Vaststellingjaarrekeningvoorgaandjaar Het bestuur van Stichting Focus heeft dejaarrekening 2017 vastgesteld, Het resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg â‚Ź 306. Dit bedrag werd toegevoegd aan het eigen vermogen.

Samenstelling bestuur - de heer S. Makkink, voorzitter; - mevrouw J. Jongman, penningmeester; - de heer H. de Vos, secretaris.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend,

BPV Belastingadviseurs

M.G.A.VelnerAA


BELASTING (^1 ADVISEURS,

2. Jaarrekening


BELASTING ÂŽ| ADVISEURS

Stichtmg Focus Zwolle

29 mei2019

2.1 Balans per 31 december 2018 ACTTVA 31 decembei-2018

31 december2017

8.301

6.664

Vaste activa Materiele vaste acfiva Inventarissen Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

23.254 20.138

2.281 28.440 43.392

30.721

Liqiiide middelen

44.777

74.302

Totaal activazijde

96.470

111.687


BELASTING (ÂŽ ADVISEU^S

Stichting Focus Zwolle

29 mei 2019

PASSWA 31 decembei-2018

31 decembei-2017

-3.879

33.006

Eigen vermogen

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handels-

kredieten

14.127

10.262

12.359 73.863

13.298 55.121

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

100.349

78.681

96.470

111.687


fl!'£.

Stichtmg Focus BELASTING ^ ADVISEURS Zwolle

29 mei 2019

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017 €

Sociale lasten en pensioenlasten

463.808

485.810

Baten Lonen en salarissen

299.948 65.373

222.859 68.457

3.723 153.645

3.005 169.181

Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

Overige bedrijfskosten Som der lasten

522.689

463.502

Bedrijfsresultaat

-36.879

306

Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat

-6

-36.885

306


Stichtmg Focus BELASTING ^ ADVISEURS ZwoIIe

29 mei 2019

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Focus is feitelijk en statutair gevestigd op Zerboltstraat 63, 8022 RW te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 53367111.

Algemene toelichting Belangrijkste activiteiten van de onderneming De activiteiten van Stichting Focus zijn het inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie.

De locatie van de feitelijke activiteiten Stichting Focus is feitelijk gevestigd op Zerboltstraat 63, 8022 RW te Zwolle. Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor dejaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva warden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen

de verkrijgingsprijs.


Stichtmg Focus BELASTING g| ADVISEURS Zwojle

29mei2019

Grondslagen IVIateriele vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen warden gewaardeerd tegen verh'ijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum warden verwacht. Overige materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- ofvervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen warden in mindering gebracht op de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actiefwordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actiefwaartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Vorderingen Vorderingen warden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie. Vorderingen warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen

sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominate waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en warden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid warden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Kortlopende schulden Kortlopende schulden warden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende schulden warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

10


Stichting Focus BELASTING ^|| ADVISEUKS Zwolle

29mei 2019

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over hetjaar. De opbrengsten op transacties warden verantwoord in hetjaar waarin zij zijn gerealiseerd, Omzetverantwoording Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrekvan kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten De kosten warden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Rentelasten en soortgelijke kosten Rentelasten warden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

11


BELASTING ^|| ADVISEURS

Stichtmg Focus Zwolfe

29 mei 2019

2.4 Toelichting op de balans Activa Vaste activa Materiele vaste activa

Inventarissen

Vervoer-

middelen

Stand per 1 januari 2018 Aanschaffmgswaarde

15.258

4.900

20.158

Cumulatieve afschrijvingen

-8.594

-4.900

-13.494

Boekwaarde per 1 januari 2018

6.664

6.664

1

1

Mutaties Afronding Investeringen

Afschrijvingen

5.359

5.359

-3.723

-3.723

Desinvesteringen aanschaffmgswaarde

-4.900

-4.900

4.900

4.900

Desinvesteringen cumulatieve

afschrijvingen

1.637

1.637

Saldo mutaties Stand per 31 december 2018 Aanschaffmgswaarde

Cumulatieve afschrijvingen

20.618

20.618

-12.317

-12.317

8.301

8.301

Boekwaarde per

31 decembei-2018

20

Afschrijvingspercentages

12

20


BELASTING ÂŽ ADVISEURS

Stichtmg Focus ZwoIJe

29 mei 2019

Vlottende activa Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

â‚Ź

â‚Ź

23.254

2.281

410 19.728

1.169 27.271

20.138

28.440

410

1.169

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht. Overige vorderingen en overlopende activa Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa

7.399 1.098

Vooruitbetaalde assurantiepremie

Dagbesteding Traj ectbegeleiding/WMO Nog te ontvangen ziekengeld

543

Nog te ontvangen opleidingen

11.987 2.112 5.522 1.150

310

Nog te ontvangen loonkostensubsidie Nog te ontvangen salaris Vooruitbetaaldehuisvestingskosten Vooruitbetaalde abonnementskosten

13

4.021 4.915 1.752

4.812 1.378

19.728

27.271


Stichting Focus BELASTING (^ ADVISEURS Zwolle

29mei 2019

31-12-2018 31-12-2017

295

768

Liquide middelen Kas SNS Bank, div.rekening couranten

14 36

SNS, zakenrekening rek.nr. .490

45

Pinkruisposten

44.217

5.435 6.000 17.313 44.472

44.777

74.302

SNS, zakelijk sparen rek.nr. .081 SNS, zakelijk sparen rek.nr. .015

170

ENG, zakelijke rekening rek.nr. .625 D\TG, zakelijke spaarrekening rek.nr. .625

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

14

11

303


BELASTING ®^ ADVISEURS,

Stichting Focus Zwolle

29mei 2019

Passiva Eigen vermogen Li onderstaand overzicht is het verloop van het besteedbaar vermogen weergegeven. Besteedbaar vermogen

33.006

Stand per 1 januari 2018 Resultaat boekjaar

-36.885

Stand per 31 december 2018

-3.879

Kortlopende schitlden

31-12-2018

31-12-2017

14.127

10.262

12.359

13.298

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffmg

Overige schulden en overlopende passiva

Nettolonen Reservering vakantiegeld- en vakantiedagenverplichtin^

11.928

Opleidingskosten Teveel ontvangen subsidie GGZ Cluster Zwolle

3.540 57.342 1.053

Accountants en administratiekosten

Nog te betalen transitievergoeding Overig

73.863

15

2.775 28.365 13.375 7.010 3.540

56 55.121


Sfichting Focus BELASTING ^| ADVISEURS Zwolle

29 met 2019

Nief in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichtingen Stichting Focus heeft met ingang van 15 juli 2015 een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar met Gemeente Zwolle voor de Zerboltstraat 63 te Zwolle.

Dejaarlijkse huurlast bedraagt â‚Ź 46.743. Daarnaast heeft Stichting Focus met ingang van 15 juli 2015 een huurovereenkomst met een looptijd van 5 jaar afgesloten met Gemeente Zwolle voor Zerboltstraat 63A te Zwolle.

Dejaarlijkse huurlast hiervoor bedraagt â‚Ź 11 .004. Gebeurtenissen na Balansdatum In 2019 zijn de werknemers van Stichting Focus aangemeld bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds

heeft Stichting Focus in 2019 aansprakelijk gesteld voor het niet verplicht aanmelden van werlmemers over de periode 2012 tot en met 2018. Aangezien op het moment van vaststellen van de j aarrekening niet

duidelijk is welke verplichting hier uit voort gaat vloeien en op balansdatum onbekend was dat er een aansprakelijkheidstelling was, kan er geen betrouwbare schatting gemaakt warden van de hoogte van

deze aansprakelijkheidsstelling.

16


Stiditing Focus BELASTING ^ ADVISEURS Zwolle

29 mei 2019

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 2017

Baten

Exploitatie activiteiten 485.810 463.808

Exploitatie activiteiten 246.839 91.178

Subsidie Gemeente Zwolle Subsidie Gemeente Zwolle, Kwartiermakers Subsidie Gemeente Zwolle, Clientenraad

64.021

Dagbesteding

509 78

Opbrengsten kunstuitleen

Opbrengst Focus op Huisdieren

16.321 27.837

Opbrengsten Focus opleidingen en trainingen Overige opbrengsten/verhuur Gemeente Kampen, Cluster WMO

11.937 15.000 9.438 2.652

Opbrengst Focus de Winkel Reactivering- en resocialisatietraject

Socialeactivering/werkervaringsplaats Stagefonds WVS Giften Kerken

485.810

17

240.350 88.781 7.011 57.442

509

3.520 13.527 27.324 4.224 14.683

841 4.863

733

463.808


Stichfmg Focus BELASTING ^ ADVISEURS Zwolle

29mei 2019

Personeelskosten In het kader van de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Zwolle zijn subsidieontvangers verplicht de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen te publiceren in de financielejaarverslagen. Hieronder is een opgave weergegeven van de bezoldigingen die van toepassing waren bij Stichting Focus

in 2018: Bezoldiging directeur Mevrouw J.M. Nolet ontving in 2018 op basis van een arbeidsovereenkomst een bezolding van € 71.324,- (incl. vakantiegeld). Op vorengenoemd salaris warden sociale premies en loonbelasting ingehouden en afgedragen. Tevens wordt voor mevrouw J.M. Noletjaarlijks € 4.000,- pensioenpremie betaald. Per 31 december 2018 is Mevrouw J.M. Nolet uit dienst bij stichting focus. Per 1 September 2018 is de heer P. Costing in dienst als directeur. Op basis van een arbeidsovereenkomst ontvangt de heer P. Oosting een bezolding van € 65.811,- (incl vakantiegeld) opjaarbasis. Op vorengenoemd salaris warden sociale premies en loonbelasting ingehouden en afgedragen. De bestuurders van de stichting onfrvangen geen bezoldiging van Stichting Focus.

2018 2017

Lonen en salarissen

244.361 65.232 25.054

Brutolonen en -salarissen

Transitievergoeding Personeel niet in loondienst

Subsidie loonheffmg Ontvangen ziekengeld

236.^

7.708

-3.612

-4.965

-31.087

-16.304

299.948 222.859

18


BELASTING ® ADVISEUKS,

Stiditing Focus Zwolle

29 mei 2019

2018 €

2017 €

44.981 16.392 4.000

41.363 23.094 4.000

65.373

68.457

3.723

3.005

7.150 82.856 45.068 2.455 16.116

20.952 82.221 43.804 7.972 14.232

153.645

169.181

1.378 1.847 2.137 11.698 2.881

1.343 2.368 3.395 10.785 3.061

19.941

20.952

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten bedrijfsvereniging (incl werkgeversbijdrage ZvW) Mutatie vakantiegeld- vakantiedagenverplichting Pensioenpremie personeel

Afsclirijvingen materiele vasfe activa Inventarissen

Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Materiele kosten

Vrijwilligerskosten Overige kosten

Overige personeelskosten Personeelsverzekering

Kosten studie en opleiding Reiskostenvergoeding Verzuimverzekering Overige personeelskosten

-12.791

Tegemoetkoming studiekosten

7.150

19

20.952


Stichtmg Focus BELASTING ^ ADVISEURS Zwolle

29 mei2019

2018 2017

Huisvestingskosten Huur

Bijkomende huisvestingskosten Zakelijke lasten onroerend goed (2018 is incl. 2017 en 2016)

57.748 17.550 7.558

70.337 10.981

82.856

82.221

903

IMateriele kosten Drukwerk Documentatiemateriaal Accountantskosten en kosten (salaris)administratie

Kantoorartikelen Portikosten Telecommunicatiekosten

Huishoudelijke kosten

379

719

1.164 21.313 1.960

1.351 21.397

6.176 14.076

6.387 13.098

45.068

43.804

2.455

2.042 5.930

2.455

7.972

1.521

306 36

810 42

Vrijwilligerskosten Reclame- en advertentiekosten

Vrijwilligersvergoedingen

Overige kosten Advieskosten

750

Bestuurskosten

7.044 1.685 1.059 3.593

Verzekeringen Bankkosten Kosten kunstuitleen

Consignatie kleding Overige kosten

20

7.088 1.657

941

3.809

464

395

16.116

14.232


Stichting Focus BELASTING (g| ADVISEURS Zwolle

29 mei 2019

Financi&Ie baten en lasfen

2018 2017 € € Renteleisten en soortgelijke kosten

Betaalde

bankrente

Zwolle,29mei2019 Stichting Focus

Voorzitter Penningmeester de heer S. Makkink mevrouw J. Jongman

21

6


BELASTING ®1 ADVISEURS

Bijlagen


Stichlmg Focus BELASTING (g| ADVISEURS ZwoHe

29mei 2019

1. Vetdeling van de baten en lasten 2018 Stichting Focus

23


Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Begroting

Focus

Focus 31-12-2018

31-12-2018

Gemeente Zwolle

246.839

246.839

Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle

91.178

91.178

De specificatie is als volgt :

Subsidies:

Overige opbrengsten: Opbrengsten Kunstuitleen Project Focus de Winkel Project Focus op Huisdieren

Stagefonds VWS Verhuur ruimte, inclusief catering Catering

Deeinemersbijdragen/pgb/trajectbegeleiding UWV Werkfit trajecten Trajectbegeleiding Opleidingen en traningen Totaal

200

509

8.000

11.936

250

78

2.500 26.550

2.652 27.837

65.000

64.021

10.000

9.438 15.000

15.000 16.500

16.321

482.017

485.810

Begroting

Focus

31-12-2018

31-12-2018

Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

De specificatie is als volgt :

â‚Ź Salariskosten incl.sociale lasten Ontvangen ziekengeld Inhuur personeel Loonkosten subsidies Vrijwilligerskosten

325.783

374.965 -31.087

25.054 -3.612

3.125

2.455

Overige personeelskosten Bijdrage Arbo-Dienst

4.000

2.881

1.350

1.378

Reiskosten Verzuimverzekering

2.600

2.137

Vrijval bp opleidingskosten Totaal salariskosten

9.415

11.698

0 346:273

-10.944

374.925


Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Begroting

Focus

Focus De specificafie is als volgt :

31-12-2018

31-12-2018

3.495 59.640

3.723 57.748

9.684

10.831

4.000 13.399

6.719

Huisvestingskosten

Afschrijvingen Huur Water, Gas en Electra Onderhoud/verbouwingskosten Verzekeringen/en belasting Verzekeringen

7.044

Belastingen en heffingen

7.558

Totaal huisvestingskosten

90.218

93.623

1.228

379

6

Rentebaten Drukwerk Kantoorartikelen/Automatiseringskosten

500

1.165

Contributies en lidmaatschappen

842

1.164

Advieskosten

1.521

Overige organisafiekosfen Accountants- en administratiekosten Telefoon/fax/internet

21.412

21.312

7.500

6.176

750

795

Huishoudelijke kosten Portikosten

10.750

14.076

0

0

Rente- en bankkosten

1.495

1.685

Bestuurskosten

300

Overige algemene kosten

450

750 468

45.227

49.497

Consignatie kleding Materiaal/Afdracht Kunstuitleen Afdracht Kunst

300

3.591 1.059

Totaal projectkosten

300

4.650

482.016 482.016

485.810

Computerbenodigheden

Totaal organisatiekosten

Totaal opbrengsten Totaal kosten

522.695 -36.885