Stichting Focus, jaarrekening 2017

Page 1

Stichting Focus gevestigd te Zwolle

Rapport inzake de Jaarrekeni ng2011

BPV BELASTING

ยง

B e tro k ke n Pe rs o on

ADVISEUN. tii k

Ve

rtrouw e n


BPV

Sticliting F ocus

BELASTTNG

Zwol.le

§

eÂťvrsnury

25 mei 2018

Inhoudsopgave Pagina

1.

Accountantsrapport

l.t

Contro leverklari

1.2

Algerneen

.,

Jaarrekening

2.1

Balans per

2.2

Staat van baten en lasten over 20 I 7

8

2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

9

2.4

Toelichting op de balans

12

2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

1'7

3l

n

g van de onafhankel ij ke accountant

december 2017

6

Biilagen

l.

Verdeling van de baten en lasten 2017 Stichting Focus

Z'


BPV ACCOUNTANTS

BPV Postbus r534

Stichting Focus

8oor BM Zwolle

Zerboltstraat 63 8022 RW ZWOLLE

Schrevenweg

r-r6

8oz4 HB Zwoile Tel: o38 - 454 o6 8o

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Fu: ojS -

454 zB 16

van Stichting Focus te Zwolle bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 201'7 met de toelichting gecontroleerd.

Wij hebben de in dit rapport opgenornen jaarrekening 2017

Verantwoordelij kh eid van h eÍ besíuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het veÍTnogen en het zijnde resultaat getrouw dient weà te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing grondslag=èn voor de financiële verslaggevin g. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, inro"ren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw als weergeven i1 de jaarrekening van verÍnogen en resulà,at, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang financiële voor g"rot'g van fraude offouten Éevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen ,erslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantw oo rdel ij kh eid va n de accou ntant controle' Wij hebben Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze te voldoen verplicht wij zijn Dienovereenkomstig recht. Nederlands onze controle verricht in overeensiemming met voeren dat te uit en plannen te zodanig onze controle gehouden wij aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn bevat' belang jaarrekening van materieel geen afrvijkingen aut a. verkreg", een redelijke mate van zeËrheià wordt en de bedragen de over controle-ínfonnatie terverki.igingvan *e.kzaóheden Een controle omvat het uitvoeren ,an de professionele toelichtingen in de jaanekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is aÍhankelijk van van afwijkingen van risico's van de beoordeling zijn begrepen waaronder oordeelsv-orming vàn de accouitant, het voor het materieel belang als gevolg van fraude of fouten. li aie Ueoordeling neemt de accountant in aanmerking getràr. i""rg",r.n in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne oprnaken uan die onder de "n beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden van effectiviteit de gegeven omsiandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over van de evaluatie t"t int"*, beheersingssysteern van d! stichting. Tevens omvat een controle onder meer een van aanvaardbaarheid van dé toegepaste grondslagén voor financiële verslaggeving en van de-redelijkheid van de beeld algehele het van heeft gemaakl, alsmede een evaluatie schattingen die het bestuur vàn'de

"niit"it

jaarrekening.

voor ons Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis oordeel.

Alle werkzaamheden worden verricht l<rqchtens een overeenkomst van opdracht met BPV Accountsnts B.V Jegens een íeder

zijn toepasselijk

r1e

ulgemene voorwaarden van BPV Accountants B.U woorin een beperkíng van aansprakelíjkheíd ís opgenomen


BPV ACCOUNTANTS

Oordeel van Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen in Nederland de met 2017 in overeenstemming over vàn het resultaat en 201i pÀr 31 decernber Stichting Focus geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Zwolle,25 mei2018

A. Velner AA


Stichting

F

BPV

ocus

IlEr,ASrrNG

Zv,olle 25 mei 20lB

§§ envrsnury

1.2 Algemeen Doelstell.iing De doelstelling van Stichting Focus is: Inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie. Vas ts te I I íng

j aar r e kening

vo o rg dan d

j aar

Het bestuur van Stichting Focus heeft de jaarrekening 20 1 6 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 201 6 bedroeg €1 .616,-, Dit bedrag werd toegevoegd aan het eigen veÍrnogen.

_

Somenstelling bestuur - mevrouw U.P.A. Zandbelt-Disselhorst, voorzitter; - mevrouw .1, .longman, penningmeester; - de heer J.P. Seijsener, secretaris.

Tot het ge\/en van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend,

BPV Belastirr gadviseurs

M.G.A. Verlner AA

1

(_


BPV 2. Jaarrekening


BPV

Stichting Focus Zwolle

BELASTTNG

§

eovrsrUng

25 ntei 2018

2.1 Balans per

3l december 2017

ACTIVA

3l

december 2017

31 december 2016

6.664

6.885

Vaste activa Materiële vaste activa Inventarissen

Financiële vaste acÍiva

5.3 80

Waarborgsom

Vlottende activa Vorderinge-n

Handelsdebiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

6.373 9,121

2.281 28.440 30.721

15.494

74.302

T

11

1.687

6.554

104.3

l3


BPV

Sricliring F'ocus Zwolle

BELASTTNG

§

eovrsruRg

25 ntei 201 8

PASSIVA

3ldecember2017

3[!99q1!912016

cc€€

Bigen vermogen

32.700

33.006

Voorzieningen 2,032

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelsr

3.591

kred ieten

10.262

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende

l3.298

9.644

55.121

46.346

Totaal passivaziide

passiva

78,681

69.581

r 1 1.687

104,313


Stichting

F

BPV

ocus

BELASTTNG

Zu,olle 25 mei 20lB

§

aovrsruRg

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

2016

2011 €

Baten Lonen en salarissen Sociale Iasten en pensioenlasten

446.628

463.808

227.358

222.859 68.457

3

s.161

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overi ge bedrij fskosten Som der lasten

Bed

rii fsre,sultaat

2.258

3.005 169.181

180.390

463.502

445.167

306

1.461

Andere rentebaten en soortgelijke 155

opbrengsten

Resultaat

306

I

.616


Stichting Zwolle

BPV

Focus

Bit.A\l

Ă­Ni' ,. \n\ tSEtrp.S

25 mei 20lB

2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informa.ilie over de onderneming Vestigin gsad res en insch rii fnu

m

mer handelsregister

Stichting Focus is feitelijk gevestigd op ZerboltstraaĂ?63,8022 RW te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 533671 I 1 .

Algemene toelichting Belangrijkste activiteiten van de onderneming De activiteiten van Stichting Focus zijn het inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie.

De locatire van de feiteliike activiteiten Stichting Focus is feiteliik gevestigd op Zerboltstraat 63, 8022 RW te Zwolle.

Algemene grondslagen voor versl.aggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrel<ening is opgesteld in overeenstemming met de

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actueler waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is verrneld vindt waardering plaats tegen de verkri.i gingspri is.

l-

i

(_


BPV

Stichting F'ocus Zu,olle 25 mei 20lB

Grondslaigen

Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaard-igingsprijs onder aftrek van lineaire afschri.ivingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, Op-terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige rnateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerr:kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekornstige gebru i ksduur en bij zondere waardeverm i nderin gen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa vr'aarop de subsidies betrekking hebben'

Voor verplichtingen tot lrerstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het vr:rwachte bedrag op het moment van activeritrg. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waaltegenover voor het gJrele bedrag een voorziening wordt gevormd' Voor de toekornstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot bedrag onderhoud g"uor*à. De toevoegilng aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte verloopt' onderhoud van het onderhoud en de periodé dÉ t"tt"nr tussen de werkzaamheden van groot Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie' Vorderingen worden na eerste verwerkinI gewaardeerd tegen de geamorliseerde kostprijs' Indien geenwaarde sprake isi,an (dis)agio en transactiekosten is de geamortisàerde kóstprijs gelijk aan de nominale verlengde van de vorderingen. Atr d" onfvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een waarde overeengeko,-,",.n b.tutingsterrnijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante gunste van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten mindering in worden wegens oninbaarheid van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen gebracht op de boekwaarde van de vordering' Overige voorzieningen van de De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling voorzi en i n g naar verwachti n g rrood zakel ij ke u itgaven.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden rvorden na eerste verwàrking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen de bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftràk van transactiekosten' Dit is meestal nominale 'waarde.

t0


BPV §

StiĂŠhting Focus Zwolle

BELASTTNG

eovrsnury

25 mei 2Al8

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over hetjaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in hetjaar waarin zi-i zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige hedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

tt


( L

BPV

I I

I L

BELASTTNG

Stichi:ing liocus Zu,olle 25 mei 2018

§

anvrsnuRg

I

L

2.4 Toellichting op de balans

I

Activa

t Vaste acítva I

L

Materiële vaste activa

Inventarissen Vervoer-

I

L

_

middelen

€€e

I

*

Totaal

Stand per

l januari 2017

12.474 4.900 -5.589 -4,900 6.885

Aanschaffingswaarde Cumu I ati eve afschrijvin gen

Boekwaarde Per 1 januari2017

Mutaties Investeringen

Afschriivingen Saldo mutaties Stand Per 3 I december 2017

Boekwaarde per 31 december 201'7

-

-3 'oo5

-221

-

-221

6,664

20

Afschrijvi ngspercentages

12

6.885

2.784 -3.005

15'258 4'900 -8'594 -4'900

Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

t7 '374 -10'489

20

2'784

20'158 -13 '494

6.664


BPV

Stichting Foctrs

BELAS'IrNG,iS

a

nvrsruRg

7,v,olle

25 mei 2018

Financiële vaste activa

31-12-2017

31-12-2016 €

Waarborgsom 5.3 80

Waarborgsom huur Diezerplein 22

Dit betroÍ' dri e maanden vooru itbetaal de huur. VlotÍende activo

Vorderingen Handelsdlebiteuren Handelsdebiteuren

2.281

6.373

1.169 21.271

2.080 7 .041

28.440

9.121

.169

2.080

Een voorz:iening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa Belasting,on en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1

Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa DagbesterJing Traj ectbegel eid

1 i

n

1.987

2.112

g/WMO

2.112

5.522 1 .150 310

Nog Nog Nog Nog

te ontvangen ziekengeld te ontvangen opleidingen te ontvan gen loonkostensubsidie te ontvangen rente Vooruitbetaal de hu i svestin gskosten Vooru itbetaal de abonnementskosten

18; 4.812

4.749

1.378 27 .271

t3

7.041


BPV

Stichting liocus Zw6l1,

BELASTTNG

§

eovrsnup

25 mei 20lB

31-12-2017

3t-12-2016

768

1,983

Liquide middelen Kas Pinkruisposten SNS Bank, div.rekening couranten SNS, zakenrekening rek.nr. .490 SNS, zakelijk sparen rek.nr, .081 SNS, zakelijk sparen rek.nr, .015 ING, zakelijke rekening rek.nr. .625 ING, zakelijke spaarrekening rek.nr. .625

112

l4

8l

303

r38

5.435 6.000

5,400 6.000

17.3 13

15.47

44.472

47.365

7

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

l1

4.302

7

5

6.554


BPV

Stichting Focus Zwolle

BELASTTNG

§ eovrsru§

25 mei 2018

Passiva

Eigen vermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het besteedbaar verïnogen weergegeven. Besteedbaar

vermogen €

Stand per I januari 201 7 Resultaat boekjaar

32.700

Stand per

33.006

31

306

december 2017

Voorzieningen

31-]22917 _31-12-2016 c Overige voorzieningen 2.032

Overige voorzieningen Overige voorzieningen

2.032

Piet de Weert huisdieren fonds

Korílopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten

10'262

crediteuren

13

'591

Belastingen en premies sociale verzekeringen

13.298

Loonheffing

15

9.644


BPV

Stichting Focus Zwolle

BELASTTNG

§

e»vrsEuRg

25 mei 2018

31-12-2017 31-Í2-2016

€€

Overige schulden en overlopende passiva Nettolonen Reservering vakantiegeld- en vakantiedagenverpl ichtin g Opleidingskosten Teveel ontvangen subsidie GGZ Cluster Zwolle Accountants en administratiekosten Nog te betalen energiekosten Zerboltstraat Subsid ie schol ingsproject

Overig

2.775 28.365 13.375

278 21.871 15.045

7.010

3.540 56 s5.121

3.540 2.7 50

2.500 362

46.346

Niel in de balans opgenomen rechíen, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen Stichting Focus Íeeft met ingang van 15 juli 2015 een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar met Gemeente Zwolle voor de Zerboltstraat 63 te Zwolle. De jaarlijkse huurlast bedraagt €. 46.743.

DaarnaastheeftstichtingFocusmetingangvan 15 juli 20l5eenhuurovereenkomstmeteenlooptijdvan 5 jaar afgesloten met Gemeente Zwolle voor Zerboltstraat 63A te Zwolle. De jaarlijkse huurlast hiervoor bedraagt € 1 1 .004.

16


Stichting Zwolle

F

BPV §

ocus

BETASTTNG

eovrsrury

25 ntei 20lB

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 €€

2016

BoÍen Exploitatie activiteiten

463.808

446.628

240.350

236.1 00

Exploitatie activiteiten Subsid ie Gemeente Zwolle Subsid ie Gemeente Zwol le, Kwartiermakers Subsidie Gemeente Zwolle, Cl ientenraad

88.781 7.01

Dagbesteding Opbrengsten kunstuitleen Opbrengst Focus op Huisdieren Opbrengsten Focus opleidingen en trainingen Overi ge opbren gsten/verhuur Gemeente Kampen, Cluster WMO Opbrengst Focus de Winkel Reactivering- en resociali satietraj ect Stagefonds WVS Giften Kerken

I

.211 13.173

87

57.442 509

48.430

3.520

2.013

441

13.527

27.324 4.224 14.683

27.782 4.224 24.653

841

406

4,863

1.535

733

463.808

l7

446.628


Stichting Zwolle

F

BPV

ocus

EET,ASTrNG l§&r aOVISrUng

25 nei 2018

Personeelskoslen

In het kader van de Algernene Subsidieverordening van de Gemeente Zwolle zijn subsidieontvangers verplicht de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen te publ iceren in de fi nanciële -iaarwerslagen. Hieronder is een opgave weergegeven van de bezoldigingen die van toepassing waren bij Sitichting Focus in 2017

Bezoldiging directeur

Mevrouw.l.M. Nolet ontvangt op basis van een arbeidsovereenkomst een bezolding van € 69.737 (incl. vakantiegeld). Op vorengenoemd salaris worden sociale premies en loonbelasting ingehouden en afgedragàrr. Tevens wordt voor mevrouw J.M. Nolet.jaarlijks € 4.000,- pensioenpremie betaald. De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging van Stichting Focus'

2017 €€

2016

Lonen en ,salari.ssen

236,420

Brutolonen en'salarissen Personeel niet in loondienst Subsidie loonheffing

227.358

1 .708 -4.965

-t6.304

Ontvangen ziekengeld

222.8s9

227.358

Sociale lasíen en pensioenlasten Sociale lasiten bedrijfsvereniging (incl werkgeversbijdrage ZvW) Mutatie vakantiegeid- vakanÍedagenverplictting Pensioenprernie personeel

IB

'363 23,094 4'000

37' 1 80

68.457

35.i61

41

-6'019 4'000


BPV

Stichting F'ocus Zwolle

BELASTTNG

(s

a»vrsruru

25 ruei 2018

A.fs

2017

2016

3.005

2.258

chrijvingen maleriële vaste activ o

Inventarissen

Overige h edri.ifs kosten Overige personeelskosten

20.952

r

Huisvestingskosten

82.221

98.3

Materiële l<osten

43.804

Vrijwilligerskosten Overige kosten

7.972 14.232

45.654 6.442 16.523

r69.l8l

180.390

10.785 1.343

9.624 | .152

3.3 83 88

Overige personeelskosten Verzu i mverzekerin g ( i ncl. naverreken in g voorgaande Personeel sverzekerin g Kosten studie en opleiding Re iskosterrvergoed i n g Overi ge personeelskosten

.i

aren )

2.368 3.39s 3.061

20.952

1.358 1.249 13.3 83

Huisvestingskosten Huur

70.337

'77.492

komende huisvestin gskosten Zakelijke lasten onroerend goed

10.981

18.394

903

2.502

82.221

98.3 88

B ij

t9


BPV

Stichting Focus

BELASTTNG

T,wolle

s.tovrsrury-

25 ntei 2018

2017

2016

810

r.528

719

651

42

r53 1.116

Materiële kosten Kantoorartikelen Drukwerk Portikosten

r .35

r

Docum entati emateri aal Accountantskosten en kosten (salaris)administratie

21.397

Telecommun i catiekosten

6.387 13,098

Huishoudelijke kosten

43.804

20.916 7.346 13.944

45.654

Vrijwilligerskosten 2.042

Reclame- en advertentiekosten Vri.iwi I I i gersvergoedin gen

5.93 0

6.442

7.972

6.442

Overige kosten 306 36 7,088 1.657

Advieskosten Bestuurskosten Verzekeringen Bankkosten

Overige kosten Kosten kunstuitleen Consignatie kleding

537

6,s36

i.660

395 941

714

3.809

6.886

14.232

16.523

190

Financiële balen en lasten Overige retnlehaíen r55

Rentebaten

20


BPV Stichting

F

ocus

rl:,-1.-t I

Zu,olle 25 mei 20lB

Zwolle.25 rnei20l8 Stichting Focus

\---=5*'

Voorzitter rĂŻrevrouw tJ.P.A. Zandbelt-

Penningmeester

mevrouw.l. Jongman

Dissellrorsrl

2l

1

t-j:r:'..fii:i:


BPV BELASTTNG

Bijlagenr

ยง

eovrsnuRg


BPV Stichting Ă?:ocus 7-wolle

25 mei 20,t

L.

B

Verdeling van de baten en lasten 2017 Stichting Focus

z)


Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICHITING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

Begroting

Focus

Focus De specificatie is als volgt

:

Subsidie.s.' Gemeente Zwolle Gemeentr: Zwolle Gemeente Zwolle

31-12-2017

31-12-2017

240.350 88.781 7,010

240.350 88.781

500

509 10.875 4.224 3.520

7.010

Overige opbrengsten: Opbrengsten Kunstuitleen Project Focus de Winkel Cluster Kampen, WMO Project Focus op Huisdieren Overi ge opbren gste n/verh uur

27.500 1,500 36.000

Stagefoncls VWS Verhuur ruimte, inclusief catering Giften Kerken/overige Catering Deel nemersbijdragen/pgb/trajectbegeleiding Socia le activering/werkerva ringsplaats

4.863

27.323 /Jó

s0.000

Reactivering- en resocial isatietraject Opleidingen en traningen Totaal

57.442 841 13.527

4s1 .641

460 000

Begroting

Focus

3'.t-12-2017

31-12-2017

Stichti ng Focus, kostenverdeelstaat

TOELICH ING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

De specificatie is als volgt :

Salariskosten incl.sociale lasten Ontvangen ziekengeld lnhuur personeel Loonkosten subsidies Vrijwilligerskosten Overige personeelskosten Bijdrage Arbo-Dienst Reiskosten

Vezuimverzekering Congressen, symp etc Totaal salariskosten

286.419

304.878 -16.304 5.930 -4.965

7.500 1.155

1.370 11.432 2.500 310.376

7.708 5.103 1.343 3.395 10.785 2.368 320.241


Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICFITING OP DE RESULTATENREKENING

Toel

i

c

hti

n

g overi g e bed rijfso pb re n gste n

Begroting

Focus

Focus De specificatie is als volgt :

31-12-2017

31-12-2017

Huisvestingskosten Afschrijvingen Huur

2,200

3.005

70,560

70.337

- Zerboltstraat

- Diezerplein Water, Gas en Electra Onderho ud/verbouwi ngskosten Vezekeringen/en belasting

7.932

8.624

2 500

2.357

8,081

Vezekeringen Belastingen en heffingen

Totaal huisvestingskosten

Rentebatr:n Drukwerk Kantoora rtikelen/Automatiseri n gsko Contributies en lidmaatschappen Ove rig e o rg a n is atie koste n

Accountants- en Telefoon/faxli nternet Computerbenodigheden Huishoudelijke kosten Portikosten Rente- en bankkosten Bestuurskosten

Overige algemene kosten

Totaal orEanisatiekosten

Consignatie kleding Materiaal/Afdracht Kunstuitleen Afdracht l,(unst Totaal prrcjectkosten

Totaal opbrengsten Totaal kosten

7.088 903 91.273

92.316

750 1.500 1.229

719 404

19.072 8.500

1.351

21.397

1.000

6.387 406 13.097 42 1.657 ób 702

48.991

46.197

í.000 14.000 150 '1.790

í

000

941

1.000

941

451.640

460.000 459.694

451.640

306