Stichting Focus, jaarrekening 2016

Page 1

Stichting Focus gevestigd te Zwolle

Rapport inzake de Jaarrekenin g 2016

BPV BELASTING

ยง

B e tro k ke n Pe rs

oon

ADVISEUrulij k

Ve

rtro uw e n


BPV BELASTTNG

Sfichring Focus Zwolle

ยง

eovrsruRg

2l april2017

Inhoudsopgave Pagina

1.

Accountantsrapport

1.1

Controleverklarin gvan de onafhankel ij ke accountant

1.2

Algemeen

)

Jaarrekening

2.1

Balans per

2.2

Staat van baten en lasten over 2016

8

z.)

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

9

2.4

Toelichting op de balans

14

2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

z0

3l

december 2016

6

Bijlagen 1

.

Verdeling van de baten en lasten 2016 Stichting Focus

26


BPV ACCOUNTANTS

BPV Postbus r534

Stichting Focus Diezerplein 22 8O2I CV ZWOLLE.

Soor BN{ Zwolle Schrevenweg

r-r6

8oz4F{B Zwolle Tel: o38 - 454 o6 8o Fu: o38 - 45q zB t6

CONTROLEVERI(LARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Wij hebben de in dit rappoft opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Focus te Zwolle bestaande uit de balans per 31

december 2016 en de staat van baten en lasten over 201 6 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelij kheid van lxeí hestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het veÍrnogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van verïnogen en resultaat, zodanig dat deze geen alilijkingen van materieel belang als gevolg van fraude offouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordel ii kheid van de acco untant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanigte plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is aflrankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afuijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zljn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Alle werkzqamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht met BPV Accountants B.V Jegens een leder

zijn

toepasselijk de algemene vooruqarden vqn BPVAccountants B.V. waarin een beperklng van aansprakelijkheid is opgenomen.


BPV ACCOUNTANTS

Oordeel Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het verĂŻnogen van Stichting Focus per 3 1 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiĂŤle verslaggeving.

Zwolle,2l april2017 BPV Accountants BV

M.G.A. Velner AA


!

i

L

1

BPV

i

L

Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

t

1.2 Algemeen

L

Doelstelling

1

BELASTTNG

§

e»vrSnuRg

De doelstelling van Stichting Focus is: Inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke l

en economische positie.

Vaststelling jaatekening voorgaand l

iaar

L

Het bestuur van Stichting Focus heeft dejaarrekening 2015 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg negatief € 8.308,-. Dit bedrag werd in mindering gebracht op het eigen vermogen.

L

Samenstelling bestuur

(

- de heer P. Oosting, voorzitter; - de heer J.F. Smallenbroek, penningmeester; - mevrouw J.H. de Groot, algemeen bestuurslid; - de heer A.B. van der Bijl, algemeen bestuurlid.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend,

BPV Belastingadviseurs

M.G.A. Velner AA


BPV ,'!.n

Bt-.i. \S

2. Jaarrekening

I

I

i

f IN(, ,;"-':h ?

\[l\ l:rt lยง


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle 21 april 2017

§

A»VTSEURg

2.1 Balans per 31 december 2016 ACTIVA 31

december

2016

3

I december

201 5

Vaste activa Materiële vaste activa Inventarissen

6,885

7.568

5.380

5.3 80

Financiële vaste activa Waarborgsom

Vlottende activa Vorderingen

Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende

activa

4.894

6.373 9.121

8.347

Liquide middelen

Totaal activazijde

15.494

13.241

6.554

87.408

04.3 13

1t3.597

7

1


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle

§

enVrSnury

2l april2017

PASSIVA

3l december2016 3l

december2015

€€€.€

Eigen vermogen

32.700

31.084

Voorzieningen Overige voorzieningen

2.032

2.032

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

t3.591

17.930

9.644

9.287 s3.264

46.346 69.581

80.481

r04.313

113.597


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle

§

e»vrSnUry

2l april20l7

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

2015 €

446.628

463.472

2016

Baten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten I

Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der lasten

Bedrijfsresultaat

227.358

243.703 43.211

35.161

2.258

2.1 80 183.001

180.390 445.167

472.095

1.461

-8.623

155

315

1.616

-8.308

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Resultaat

l

t-

I


Stichting Zwolle 2

BPV

IIEI,Ă€STIN(, ';1.''i -1;11'151.v1i'

Focus

I april 201 7

2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting Algemene toelichting

Activiteiten Belangrijkste activiteiten van de onderneming De activiteiten van Stichting Focus zijn het inspireren en faciliteren van initiatieven van psycho-sociaal kwetsbare mensen gericht op het versterken van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie.

Adres van de onderneming Vesti gingsadres en inschrij fnummer handelsregister

Stichting Focus is feitelijk gevestigd op Diezerplein22,8021 CV te Zwolle, en is ingeschreven brj het handelsregister onder nummer 533671

11

.

Locatie van de feitelijke activiteiten Stichting Focus is feitelijk gevestigd op Diezerplein22,8021 CV te Zwolle.

Algemene grondslagen voor verslaggeving Algemene grondslagen Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de waardering van activa Vaste activa


Stichting Focus Zwolle

;;l

;

BPV

.'5 I

I\r,

\r i, ;rrj' lr.

2l april 2017

Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20%o of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihilgewaardeerd.Indien en voorzover StichtingFocus in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkriigingsprijs. AIs resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagiaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamoftiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-verïnogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden

t0


BPV BETASTING

Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

ffi

,,rilr,rSnury;

gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprij s. Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagiaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Vlottende activa Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan fwaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van passiva

t1


BPV Stichting Focus Zwolle

2l april 2017

Voorzieningen Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is daÍ deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Langlopende schulden (nog voor meer dan eenjaar) Langloperrde schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd t.gàn g.u*ortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden (ten hoogste I jaar) Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

t2


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

§

eovrsEuRg

Grondslagen voor linanciĂŤle verslaggeving Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over hetjaar, De opbrengsten op transacties worden verantwoord in hetjaar waarin zij zijn gerealiseerd. Omzetverantwoording Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Som der bedrijfslasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagiaar waarop zij betrekking hebben.

13


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle 21 april 2017

§

e»vrsnu«g

2.4 Toelichting op de balans Vaste acíiva

Materiële vaste activa

Inventarissen Vervoer-

Totaal

-€€€

tliddelel

Stand per I januari 2016

10.898 4900 -3.330 -4.900 7.s68

Aanschaffingswaarde Cumul atieve afschrij vingen Boekwaarde per I januari2016

15.798

-8.230

7.568

Mutaties

Afschrijvingen

-1 .5-16 -2.258

-

-2.258

Saldo mutaties

-683

-

-683

Afronding Investeringen

1

-1 1

.57 6

Stand per 31 december 2016

12.474 4'900 -5.589 -4.900

Aanschaffingswaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per

3l

6.885

december2016

20

Afschrij vingspercentages

t4

20

17.374

-10'489

6.885


BPV

Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

BELASTTNG

§

aovrsEuRg

Financiële vaste activa

3l-12-2016

€€

Waarborgsom Waarborgsom huur Diezerplein 22

5,3

80

3t-12-201s

5.3 80

Betreft drie maanden vooruitbetaalde huur. Vlottende activa

Vorderingen Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren

6.373

4.894

2.080 7.041

346 8.001

9.121

8.347

2.080

346

4.749

3.788

180

99 315

2)t;_

2.420

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa Huisvestingskosten

Vooruitbetaalde kosten Rente Assurantiën

1.152

Traj ectbe ge I e i d in g/WMO

Omzet winkel december

227

1.041

t5

8.00r


BPV

Stichting Focus Zwolle

BELASTTNG

§

e»vrsruRg

2l april20l7

31-12-2016

3t-12-2015

1.983

1.942

112

150

Liquide middelen Kas Pinkruisposten SNS Bank, div.rekening couranten SNS, zakenrekening rek.nr. .490 SNS, zakelijk sparen rek.nr. .081 SNS, zakelijk sparen rek.nr. .015

ING, zakelijke rekening rek.nr. .625 ING, zakelijke spaarrekening rek.nr. .625

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

16

8l

-6

138

3.1 89

5.400 6.000

6.000

t5.47 5

23.552

47.365

47.181

76.554

87.408

5.400


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle

§

Aovrsru«g

2l april20l7 Bigen vermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het besteedbaar vermogen weergegeven. Besteedbaar

_aqÍmggq

c

Stand per I januari 2016

Resultaat boekjaar

31.084 1.616

Stand per 3 I december 2016

32.700

Voorzieningen

31-12-20t6 €

31-12-2015 €

2.032

2.032

2.032

2.032

Stand per 1 januari Mutaties

2.032

2.032

Stand per 31 december

2.032

2.032

Overige voorzieningen Overige voorzieningen

Overige voorzieningen Piet de Weert huisdieren fonds

Piet de Weert huisdieren fonds

17


BPV

Stichting Focus Zwolle 21 april 2017

BELASTTNG

§

eÂťVrSnung

Kortlopende schulden

31-12-2016

3t-12-201s

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13.s91

Crediteuren

17.930

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing

9.644

9.281

278 2.750

|.172 2.750 27.890

Overige schulden en overlopende passiva Nettolonen Nog te betalen energiekosten Zerboltstraat Reservering vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting Subsidie schol

in

gsproj ect

21.871

2.500

Opleidingskosten Afdracht kunstenaars Accountants en administratiekosten Nog te betalen spaartegoed kunst Overig

15.045

3.540

17.040 554 3.540

,,:

36; 46.346

t8

53.264


BPV

Stichting Focus Zwolle

BELASTTNG

§

a»vrsnung

2l april20l7 Niet in de bulans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Huurovereenkomsten pand Er zijn meerdere huurovereenkomsten afgesloten voor panden namelijk: - Diezerplein 22, huurovereenkomst loopi tot 30 juni zön.oehuurprijs tot 30

juni

2017 bedraagt€

- Zerboltstraat 63a, huurovereenkomst met de Gemeente Zwolleen loopt tot l4

juli

2020.Dejaarlijkse

13.354,-.

huurprijs bedraagt € 10.859,-. - Zerboltstraat 63, huurovereenkomst met de Gemeente Zwolleen loopt tot huurprijs bedraagt C 46.125,-, De huurprijzen worden jaarlijks geindexeerd.

t9

14

juli

2020.De jaarlijkse


BPV Stichting Focus Zwolle

BELASTTNG

ยง

aovrsEuRg

2l april20l7

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

2015

446.628

463.472

236.100 87.211

238.004 87.914

Baten Exploitatie activiteiten

Exploitatie activiteiten Subsidie Gemeente Zwolle Subsidie Gemeente Zw olle, Kwartiermakers Subsid ie Gemeente Zw olle. Clientenraad Subsidie Janivo Dagbesteding Opbrengsten kunstuitleen Opbrengst Focus op Huisdieren Overige opbrengsten/verhuur Gemeente Kampen, Cluster WMO Opbrengst Focus op Kleding Reactiverin g- en resocialisatietraj ect

.884

13.773

1

48.430

3.000 41.075

441

2.073

27.782 4.224 24.653 406

3

1.177 677 I 1.489

2.420 26.069 24.177

2.009

Kwartiermakers Stagefonds WVS

I .535

10.700 877

Soci ale activerin g/werkervarin gsplaats

Giften kerken 446.628

20

463.472


BPV

Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

BELASTTNG

S$ envrsourr5

Personeelskosten

In het kader van de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Zwolle zijn subsidieonfvangers verplicht de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen te publiceren in de financiële jaarverslagen. Hieronder is een opgave weergegeven van de bezoldigingen die van toepassing waren bij Sitichting Focus in2016:

Bezoldiging directeur Mevrouw J.M. Nolet ontvangt op basis van een arbeidsovereenkomst een bezolding van € 69.737 (incl. vakantiegeld). Op vorengenoemd salaris worden sociale premies en loonbelasting ingehouden en afgedragen. Tevens wordt voor mevrouw J.M. Nolet jaarlijks € 4.000,- pensioenpremie betaald. De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging van Stichting Focus.

2016

2015

227.358

244.000

Lonen en salarissen Brutolonen en -salarissen Subsidie loonheffing

-297

227.358

243.703

2016

2015

Sociale lasten en pensioenlasten S oc ial e I asten bedrij fsveren i ging ( inc I werkgeversb Mutatie vakantiegeld- vakantiedagenverplichting

ij

drage ZvW)

Pensioenpremie personeel

7.1 80

37.618

-6.019 4.000

4.000

s.161

43.211

3

3

2t

1.593


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle

§

eoVrSnURg

2l april2017

2016

2015

2.258

2.1 80

2.258

2.1 80

Overige personeel skosten

13.383

Huisvestingskosten

98.3 88

16.394 t04.275

Materiële kosten

45.654 6.442

40342

16.523

16.13

Afschrijvingen Afschrijvin gen materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa Inventarissen

Overige bedrffikosten

Vrijwilligerskosten Overige kosten

180.390

5.859

1

1

83.001

Overige personeelskosten Personeelsverzekering Kosten studie en opleiding Reiskostenvergoeding

1.152

1.300 300

1.358

Verzuimverzekering (incl. naverrekening voorgaande jaren)

9.624

2.807 11,444

Overi ge personeel skosten

1.249

543

3.3 83

t6.394

Huur

7"7.492

70. I 03

Bij komende hui svestingskosten

18.394

31.369

Zakelijke lasten onroerend goed

2.502

2.803

98.388

104.275

r

Huisvestingskosten

22


BPV BELASTTNG

Stichting Focus Zwolle

§e»vrsruRg

2l april 2017

2016

2015

651 1.1 16

754 1.814

Materiële kosten Drukwerk Doc

um

entati em ateri aal

Accountantskosten en kosten (salaris)administratie

20.916

20.369

Kantoorartikelen Portikosten

1.528 153

1.507 57

Te I ecommunicatiekosten

'7.346

7.604

13.944

8.237

45.654

40.342

6.442

5.859

Bestuurskosten

537

Verzekeringen

6.536

99 6.095

Bankkosten Overige kosten Kosten kunstuitleen

i.660 714 190

1.306 322

Consignatie kleding Kosten kwartiermakers

6.886

4.864

Huishoudelijke kosten

Vrijwilligerskosten Vrij wi

IIi

gersvergoed ingen

Overige kosten

r.594

1.851

16.s23

16.131

155

315

Financiële baten en lasten Overige rentebaten Rentebaten

23


BPV Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

BELASTTNG

Zwo|le,21 april2017 Stichting Focus

' Voorzitter de heer

R4estinË

,,.. ,4-4 t'F / ,/ _/'

4

Penningmeester_..' de heer J F.,Slríàllenbroek ;

."

"l'

,''t'"'

írl

24

§

eovrsnury


BPV

BE

Bijlagen

r.ASriNG

f$,t»l,rslurp


BPV

Stichting Focus Zwolle 2l april 2017

L.

II],LASTIN(,

Verdeling vaÍr de baten en lasten 2016 Stichting Focus

26

,;-ï oi]\'lsllul§


Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

T o e li c htin

g

ov

e

rig e

b

edrffi op b reng s te n

Begroting

Focus

Focus De specificatie is als volgt :

3t-12-2016 e

3t-t2-2016

c

Subsidies: Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle

236.100

236.100

87.211

87.211

4

13.77 4

20.000

24.651

13 .77

Overige opbrengsten: Opbrengsten Kunstuitleen Project Focus de Winkel

441

Cluster Kampen, WMO Project Focus op Huisdieren Overi ge opbrengsten/verhuur

4.224 500

2.073

20.2s0-

Stagefonds VWS

1.535

Verhuur ruimte Overige opbrengsten Catering

1

so37;-

Deelnemersbij dragen/pgb/traj ectbegeleiding Reactivering- en resocialisatietraj ect

'------42f.209

Totaal

8.60

I

734 8.447 48.430 406 446.627

Stichting Focus, kostenverdeelstaat

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

De specificatie is als volgt

:

Salariskosten incl.sociale lasten Loonkosten subsidies

Vrijwilligerskosten Overige personeelskosten Bijdrage Arbo-Dienst

Begroting

Focus

3t-12-2016

3t-t2-20r6

258.862

262.s20

0.500 4.500

6.442

r

t.249 1.152

Reiskosten

1.358

Verzuimverzekering 20 I 6

9.624

Totaal salariskosten

273.862

282346


Begroting

Focus

Focus

3l-12-2016

----------------g

3t-12-20t6 ----------------T

Huisvestingskosten

Afschrijvingen Huur - Zerboltstraat - Diezerplein Water, Gas en Electra Onderhoud/verbouwingskosten Verzekeringen/en belasting Verzekeringen Belastingen en heffi ngen

Totaal huisvestingskosten

2.200 77.700

2.258 s0.783

26.709 15.352 2.500

12.990

5.404

9.090

6.536

2.502 106.842

107.182

Rentebaten

-250

Drukwerk

100

651

1.250 1.432

Ll l6

Kantoorartike len/Automati serin gsko Contributies en lidmaatschappen Overige organis atiekoste n Accountants- en administratiekosten Te I efoon/fax/internet

21.615 7.750

-

155

339

20.917

7.346

1.250 11.449 300

13.944

Rente- en bankkosten Bestuurskosten Overige algemene kosten

1.608

1.660

Totaal organisatiekosten

46.504

Computerbenodigheden Huishoudelijke kosten

Portikosten Kosten Piaggo

Consignatie kleding Materiaal/Afdracht Kunstuitleen

1.189 153

537

711 48.408

6.886 1.000

190

1.000

7.076

428.208 428.208

446.626 445.011

Afdracht Kunst

Totaal projectkosten

Totaal opbrengsten Totaal kosten

t.6)6