__MAIN_TEXT__

Page 1

Stichting C3 in 2016


Stichting C3

Stichting C3 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren een kans krijgen om hun talenten in de chemie te ontdekken, zodat ze tijdens hun schoolperiode weloverwogen keuzes kunnen maken. C3 wil leerlingen op het basisonderwijs door middel van onderzoekend en ontwerpend leren in aanraking brengen met Wetenschap en Technologie in het algemeen en chemie in het bijzonder. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs ligt de focus op beroepenoriĂŤntatie en studievoorlichting binnen de wereld van chemie, life sciences en procestechniek.

Dankzij de betrokkenheid en steun van haar vaste partners kan Stichting C3 structureel investeren in jong chemisch talent. Hartelijk dank daarvoor!

2 | Stichting C3 in 2016


Hoogtepunten

C3 CHALLENGE BRUISRAKET Het voorjaar van 2016 stond in het teken van de C3 Challenge, een wedstrijd met bruisraketten. Bij Nemo, Twentse Welle, het Museon en op andere plekken, maakten honderden kinderen een eigen raket. De lancering vond plaats bij een grote wand waarmee de wedstrijdleiding kon meten hoe hoog de raket kwam.

PARTNERBIJEENKOMST Voor de eerste keer in haar bestaan organiseerde C3 een bijeenkomst voor haar partners. Bij gastheer Unilever presenteerde het team van C3 de belevingswereld van kinderen en jongeren rondom chemie. De presentatie van een landelijk beeldonderzoek onder jongeren, de nieuwe gastles over kunststof en de workshops werden enthousiast ontvangen.

3 | Stichting C3 in 2016


Inhoudsopgave

Activiteiten 4-12 jaar Expedition Chemistry

7

Jet-net junior - Parels maken

8

Activiteiten 12-18 jaar Gastles Kunststof overal

10

Lab Experience Days

11

Exact wat je zoekt – De juiste student op de juiste plek

12

Proef!

13

Week van de Procestechniek

14

C3 Algemeen Evenementen in kaart

16

Digitaal

18

Netwerken

19

Personeel en Organisatie

20

Vooruitblik

21

Projectpartners Stichting C3

22

4 | Stichting C3 in 2016


Voorwoord

Met veel genoegen presenteer ik u het jaarverslag van Stichting C3 over 2016; een mooi en spannend jaar. Een mooi jaar omdat C3 opnieuw meer kinderen en jongeren unieke ervaringen heeft kunnen bieden op het terrein van chemie, life sciences en procestechniek. Door onder andere lab experience days, gastlessen, proevenboekjes en een challenge kregen ze de kans daadwerkelijk in aanraking te komen met chemie of kennis op te doen over beroepen en studies. In combinatie met de lesmaterialen en websites als exactwatjezoekt.nl en proef.info waren ze beter in staat een meer bewuste keuze te maken in hun vakkenpakket of vervolgopleiding. Het was een spannend jaar voor Stichting C3. Dat had te maken met ontwikkelingen binnen het basis- en het voortgezet onderwijs en het ontstaan van nieuwe netwerken binnen het aanbod van wetenschap en technologie richting de jeugd. C3 maakte daardoor een periode door van bezinning over haar positie binnen het werkveld. In 2016 is de identiteit van de organisatie opnieuw vastgesteld en zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Voor inhoud en ontwerp van haar educatieve materialen en activiteiten houdt Stichting C3 nauwlettend vinger aan de pols bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Zo presenteerde C3 dit jaar een onderzoek over welk beeld jongeren van tien tot achttien jaar hebben bij chemie. De uitkomsten van dit onderzoek en ontwikkelingen in de communicatie en binnen het onderwijs en de chemische sector zijn voor C3 de basis voor het maken van lesmaterialen en het ontplooien van activiteiten die jongeren uitdagen en motiveren en bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang. Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag over de resultaten van onze inspanningen voor onze doelgroepen kinderen en jongeren. Marijn Meijer Directeur Stichting C3

5 | Stichting C3 in 2016


Activiteiten 4 -12 jaar

“Ik heb mijn spreekbeurt over kauwgom gedaan. Ik heb ook het proefje met de kauwgom gedaan en iedereen vond het leuk en verbazingwekkend dat er zoveel suiker in de kauwgom zat. Ik heb ook de boekjes uitgedeeld en de poster aan de meester gegeven. Dat vond iedereen heel leuk. Ik kreeg een hoog cijfer voor mijn spreekbeurt, een 8. Zelf vond ik het ook leuk om een spreekbeurt met een proefje te doen.� Victor, groep 7

6 | Stichting C3 in 2016


Expedition Chemistry De toekomstige maatschappij vraagt om creatieve, innovatieve en talentvolle wetenschappers en technologen. Om aan deze behoefte te voldoen, is het zaak om kinderen vroegtijdig te laten kennismaken met wetenschap en technologie (W&T) in het algemeen en chemie in het bijzonder. Dit doet Stichting C3 al dertien jaar binnen het project ‘Expedition Chemistry’. Dankzij de materialen en activiteiten maken kinderen op een speelse manier kennis met chemie en ontdekken ze hun talenten op dit terrein. Ontdek met proeven Actuele vraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat en voedsel vragen om andere typen (les)activiteiten waarin wetenschap en technologie en 21st century skills centraal staan. In 2016 heeft C3 nieuwe materialen ontwikkeld waarmee kinderen kennismaken met chemie in hun dagelijks leven. Daarnaast richtte C3 zich op de volwassenen in en buiten het basisonderwijs om hen te ondersteunen door bijvoorbeeld nascholing bij het uitvoeren van W&T-(les)activiteiten. Leerkrachten ontdekken hierdoor hun eigen talenten voor W&T en voelen ze zich meer bekwaam waardoor ze vaker W&T-activiteiten gaan uitvoeren. Ieder jaar ontwikkelt C3 een proevenwaaier met proeven die kinderen eenvoudig kunnen uitvoeren met huis-, tuin- en keukenmiddelen. In 2016 is de vormgeving aangepast. In plaats van een waaier is het een boekje geworden. Voor kinderen communiceert dit duidelijker welke proef bij welke uitleg hoort. Er zijn 90.000 boekjes gedrukt met de titel ‘Ontdek met proeven’. Congres Voor het eerst organiseerde C3 een congres voor pabostudenten van De Haagse Hogeschool. Ook leerkrachten en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs waren uitgenodigd. Innovaties in de chemische sector stonden centraal in het programma. Het congres opende met een lezing van professor Kitty Nijmeijer van de TU Eindhoven over het opwekken van energie. Na de lezing volgden diverse workshops over het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren in de klas.

418 VOLWASSENEN BEREIKT MET

11 W&T-WORKSHOPS, HIERMEE ZIJN

6.270 KINDEREN BEREIKT

86.687 BEZOEKERS BEZOCHTEN DE WEBSITE WWW.EXPEDITIONCHEMISTRY.NL IN 2016

93 EXTERNE BEZOEKERS 41.026 KINDEREN BEREIKT MET DE ONDERSTEUNING VAN W&T-ACTIVITEITEN, WAARONDER KINDERLABS

OP HET CONGRES GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET DE HAAGSE HOGESCHOOL

HOOGTEPUNTEN EC

7 | Stichting C3 in 2016


Jet-Net junior - Parels maken

In 2014 is het project ‘Parels maken’ gestart als onderdeel van Jet-Net Junior. Het doel is beter W&T-onderwijs voor kinderen op de basisschool. Samen met het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland brengt C3 bedrijven en basisscholen bij elkaar. C3 vertaalt, in samenwerking met het bedrijf, een actueel vraagstuk tot lessen ‘onderzoekend leren’. De lessen stimuleren de onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen. In dit project verzorgen Shell-ouders en leerkrachten samen drie lesactiviteiten uitgaande van de didactiek ontwerpend en onderzoekend leren. Deze duurzame samenwerking heeft als doel om beter W&T onderwijs realiseren. Stichting C3 verzorgt de professionalisering van de leerkrachten rondom het onderzoekend leren en het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland doet dit voor het ontwerpend leren. In 2016 zijn er nieuwe real life casussen uitgewerkt rondom vraagstukken uit het bedrijfsleven. Er is onder andere een les gemaakt over het ontwerpen van een windmeter. Met deze windmeter kunnen de leerlingen vervolgens onderzoeken waar op het schoolterrein deze het beste zou functioneren. Ook is er in samenwerking met Unilever en de organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht Vlaardingen een gastles ontwikkeld waarin kinderen onderzoeken hoe ze zelf een gezonde smoothie kunnen samenstellen.

8 | Stichting C3 in 2016


Activiteiten 12-18 jaar

Een interactieve stand waarbij vmbo-leerlingen zelf aan de slag gingen met het proces van verf maken in verschillende stappen. Van grondstof tot verpakt eindproduct.

“Deze activiteit is een goede manier om vmbo-scholieren kennis te laten maken met procestechniek.� Dani (student procestechniek en vrijwilliger evenement studie- en beroepskeuze in Zaandam)

9 | Stichting C3 in 2016


Gastles Kunststof overal

C3 ontwikkelde in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) een interactieve gastles waarbij 2-vmbo leerlingen door middel van een spel kennismaken met de wereld van kunststoffen. Medewerkers van kunststofbedrijven die zijn aangesloten bij de NRK kregen een cursus om de gastles te verzorgen op scholen in de regio. De scholieren gaan aan de slag met een kunststofspel in een speciaal ontwikkelde koffer die is opgebouwd uit meerdere lagen. In elke laag komt een onderdeel van de kunststofcirkel aan bod. De wereld van de kunststof is tegenwoordig namelijk circulair. De producten zijn weer grondstoffen voor andere producten. Doordat de gastlesgever afkomstig is van een kunststofbedrijf krijgen leerlingen ook een helder beeld bij het werkveld en de beroepen daarin.

10 MEDEWERKERS VANUIT DE RUBBER- EN KUNSTSTOFSECTOR ZIJN OPGELEID OM DE GASTLES TE GEVEN VANAF 2017.

10 KOFFERSETS WERDEN ONTWIKKELD VOOR DE GASTLES. HIERDOOR KUNNEN MEERDERE SCHOLEN TEGELIJK EEN GASTLES KRIJGEN.

10 | Stichting C3 in 2016


Project Lab Experience Days Sinds 2011 organiseert C3 Lab Experience Days (LED). Met behulp van de LEDs ondersteunt C3 bedrijven om jongeren te laten zien en ervaren wat de beroepsmogelijkheden zijn in een laboratorium. Een LED is niet zomaar een open dag of rondleiding, maar een ervaring voor middelbare scholieren op alle niveaus. Hierbij voeren ze zelf

Lab Experience Days proeven uit én gaan ze in gesprek met medewerkers van het lab. C3 denkt mee met het bedrijf over het inhoudelijke programma met een goede vertaalslag richting de doelgroep. C3 verzorgt het draaiboek, de promotie en communicatie rondom de LED. Bij elke Lab Experience Day wordt nauw samengewerkt met de opleidingsinstellingen in de directe omgeving.

5 NOVEMBER BIJ NUNHEMS IN NUNHEM: 50 SCHOLIEREN EN HUN OUDERS.

2 NOVEMBER BIJ SGS IN SPIJKENISSE: 52 SCHOLIEREN EN HUN OUDERS. DE GEMIDDELDE BEOORDELING VAN SCHOLIEREN WAS EEN 7,6 . DE OUDERS GAVEN GEMIDDELD EEN 7,9 . 93% VAN DE SCHOLIEREN HEEFT EEN BETER BEELD GEKREGEN VAN DE MOGELIJKHEDEN DIE EEN TOEKOMST IN DE CHEMIE ZE BIEDT. 95% VAN DE OUDERS HEEFT EEN GOED BEELD GEKREGEN VAN DE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN IN DE CHEMIE VOOR HUN KINDEREN. 50% VAN DE SCHOLIEREN GAF AAN DAT DE LED VAN DOORSLAGGEVEND BELANG WAS OM WEL OF NIET VOOR EEN CHEMIEOPLEIDING TE KIEZEN.

11 | Stichting C3 in 2016


WAT

Exact wat je zoekt – De juiste student op de juiste plek ‘Exact wat je zoekt’ is een project dat bestaat uit diverse activiteiten die jongeren een realistisch beeld moeten geven in studie- en beroepsmogelijkheden in natuurkunde en scheikunde. De bedoeling van alle activiteiten in dit project is dat middelbare scholieren een beargumenteerde keuze kunnen maken met betrekking tot een vervolgstudie. Samen met het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo), het bedrijfsleven en brancheverenigingen maakt C3 het mogelijk dat jongeren de chemie gerelateerde studie- en

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE EVENEMENTEN C3 BEREIKTE ONGEVEER 3500 SCHOLIEREN VMBO, HAVO EN VWO MET ACTIVITEITEN TIJDENS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE EVENEMENTEN ZOALS DE JET-NET CAREER DAYS, SPOTS ON JOBS EN GAME ON. ZOWEL MEISJES ALS JONGENS BEOORDEELDEN DEZE ACTIVITEITEN MET GEMIDDELD EEN 8. MEER DAN 1.000 BÈTADOCENTEN ZIJN BEREIKT MET ONZE WORKSHOPS EN ACTIVITEITEN TIJDENS DOCENTENCONFERENTIES ZOALS WOUDSCHOTEN CHEMIE, WND EN NIBI.

beroepsmogelijkheden ervaren. Het opdoen van meerdere ervaringen vormt de basis voor de juiste beeldvorming. Deze ervaringen komen tot uiting in onder andere de websites www.exactwatjezoekt.nl en mijnscheikunde.nl, interactieve stands bij evenementen voor studie- en beroepskeuze en het stimuleren van het gebruik van contextrijke lesmaterialen. In 2016 leverde het project de volgende resultaten op:

“GOEDE CURSUS DOOR TWEE ENTHOUSIASTE DOCENTEN DIE ONZE AANDACHT ER GOED BIJHIELDEN. COMPLIMENTEN.” R. VERHAGE (DOW CHEMICAL TERNEUZEN)

LESMATERIALEN VERSPREID: 380 BORDSPELLEN FUTURE4U EN 4.920 B4U2-BUNDELS. AANTAL DOWNLOADS VAN LESMATERIALEN IN 2016: 3.323.

WEBSITES

34.058 BEZOEKERS VIA EXACTWATJEZOEKT.NL IN 2016 41.019 BEZOEKERS VIA MIJNSCHEIKUNDE.NL IN 2016 90% VAN DE BEZOEKERS KOMT VOOR INFORMATIE OVER OPLEIDINGEN EN BEROEPEN

70% VAN DE BEZOEKERS VINDT DIRECT WAAR HIJ OF ZIJ NAAR OP ZOEK IS

79% VAN DE BEZOEKERS IS MIDDELBARE SCHOLIER (5% VMBO, 16% HAVO, 58% VWO), 16% DOCENT VOORTGEZET ONDERWIJS EN 5% OVERIG

DE TALENT4U-LESSEN VOOR HET VMBO WERDEN DIGITAAL BRUIKBAAR GEMAAKT VOOR EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING.

“TOPPRESENTATIE, ZEER STERK INHOUDELIJK. GEEFT NAAST GOEDE INZICHTEN, ECHT HANDVATTEN OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN!” INGRID MOES (LEARNING ADVISOR, SHELL)

WORKSHOPS GASTLES GEVEN EN DIDACTIEK VOOR TECHNICI UIT HET BEDRIJFSLEVEN VOLGENS DE PLANNING VAN 2016 VERZORGDEN DE PROJECTLEIDERS VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VIER WORKSHOPS. DOOR EEN GROTE BEHOEFTE VERZORGDEN ZIJ DAARNAAST NOG VIJF KEER DE WORKSHOP OP AANVRAAG. DE WORKSHOPS ZIJN BEOORDEELD MET EEN GEMIDDELD CIJFER VAN 8,4.

DOCENTEN BEOORDEELDEN DE LESMATERIALEN VAN FUTURE4U, RESEARCH4U, BÈTA4U EN TALENT4U MET EEN GEMIDDELD CIJFER VAN 7,8.

95% VAN DE DOCENTEN UIT ONZE WORKSHOPS GEEFT AAN EEN OF MEERDERE VAN DE LESMATERIALEN IN TE GAAN ZETTEN IN EIGEN LESSEN.

.

12 | Stichting C3 in 2016


PROEF! In 2016 is besloten de samenwerking tussen Stichting DAS en Stichting C3 opnieuw met drie jaar te verlengen. C3 blijft door dit besluit in elk geval tot 2019 de PROEF-campagne ontwikkelen en begeleiden in samenwerking met Domein Applied Science. Deze samenwerking gaat terug tot 2007 en is opgezet om scholieren doelgericht te helpen bij hun studiekeuze binnen de HBO-opleidingen Applied Sciences. Om de campagne beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep, wordt de informatie volledig digitaal aangeboden. In 2015 werd de app Prapp! gelanceerd; de studiekeuze-app voor opleidingen binnen de Applied Sciences. Met behulp van interactieve games ontdekken scholieren welke opleiding het beste bij hen past. In 2016 werd de website proef.info grondig vernieuwd. Het uiterlijk en de indeling sluiten nu aan bij de stijl van de app. De website biedt naast informatie over opleidingen en beroepen een agenda met alle open dagen. Ook ouders kunnen op de website terecht voor tips om kinderen te helpen bij hun studiekeuze en voor informatie over werkveld en baankansen die de verschillende opleidingen bieden.

Om leerlingen naar de website en de app te leiden is er in 2016 een nieuwe folder ontwikkeld die sterk afwijkt van de voorgaande edities van de PROEF!-folder. Voorheen lag de nadruk op inhoudelijke informatie over de opleidingen en ervaringsverhalen van studenten en alumni. De nieuwe folder is kleiner, compacter en verwijst met een korte uitleg naar proef.info en Prapp!. Door middel van een infographic wordt duidelijk maakt in welke sectoren de afgestudeerden terecht komen. Docenten en leerlingen kunnen de folders kosteloos aanvragen. C3 verspreidt de folders tijdens evenementen voor leerlingen en docenten. Leerlingen kunnen de folder krijgen tijdens de voorlichtingsactiviteiten van de hogescholen die zijn aangesloten bij DAS.

FOLDERS VERSPREID: 10.000 (VIA EVENEMENTEN, HOGESCHOLEN EN OP AANVRAAG) AANTAL DOWNLOADS APP VIA APP STORE: 962 VIA GOOGLE PLAY STORE:

1.000 – 5.000

AANTAL BEZOEKERS WEBSITE: 6.897

BEREID JE VOOR OP JOUW TOEKOMST IN DE APPLIED SCIENCES.

Om de gezamenlijke PROEF!-campagne onder de aandacht van de doelgroep te brengen, heeft C3 een toolkit ontwikkeld met daarin afbeeldingen en voorbeelden van teksten om te gebruiken in presentaties en op de websites van de opleidingen. Hogescholen kunnen via C3 een beachvlag bestellen om Prapp! te promoten.

FOLDERS VERSPREID

HOGESCHOLEN EN O 13 | Stichting C3 in 2016


Week van de Procestechniek Tijdens deze week in januari krijgen vmbo-leerlingen de kans om binnen te kijken bij een bedrijf uit de procesindustrie. De bedrijfsbezoeken leiden tot een goed beeld bij de jongeren over het werk en de carrièremogelijkheden in de maintenance en procestechniek. Zo maken ze onder meer kennis met beroepen als procesoperator en maintenance technician. Stichting C3 zorgt voor de landelijke coÜrdinatie en communicatie van deze week en ondersteunt bedrijven ook met een handboek en een basispresentatie. In 2016 gingen ongeveer 5.000 vmbo-scholieren op bezoek bij honderden bedrijven in de procesindustrie door heel Nederland. Voor het eerst deed regio Midden-Nederland mee met 2 bedrijven en 4 scholen. In veel regio’s is de Week van de Procestechniek inmiddels een vast evenement in de jaarplanning van zowel scholen als bedrijven.

14 | Stichting C3 in 2016


C3 algemeen

15 | Stichting C3 in 2016


Evenementen in kaart l Algemene C3 activiteiten l C3 activiteiten gericht op het basisonderwijs l C3 activiteiten gericht op het voortgezet onderwijs

JANUARI l Delft: Workshop Onderzoeken en ontwerpen met chemie voor leerkrachten l Stichting Christelijk Onderwijs Delft l Leidschenveen : Workshop Onderzoeken en ontwerpen met chemie voor l leerkrachten op Montessorischool l Den Haag: Stand en workshop bij evenement Spots on Jobs voor leerlingen VMBO l Landelijk: CoÜrdinatie Week van de Procestechniek, activiteiten door het hele land l voor VMBO l Lunteren: Stand op het NIBI-congres voor docenten biologie FEBRUARI l Vlaardingen: Organisatie conferentie met workshops voor partnerbedrijven chemie l Den Haag: Workshop Gastlesgeven en didactiek voor werknemers JetNet- en l C3-bedrijven MAART l Den Haag: Organisatie conferentie voor leerkrachten en pabo-studenten over l onderzoekend en ontwerpend leren l Landelijk: C3 challenge voor jongeren van acht tot achttien jaar Maak je eigen l bruisraket bij Watermuseum, Ontdekfabriek, Nemo, Cosmos, Twentse Welle, l Universiteitsmuseum, Museon l Eindhoven: Workshop Gastlesgeven en didactiek voor medewerkers van Phillips APRIL l Nijmegen: Workshop Wedstrijdchemie voor docenten scheikunde en toa’s op l Scheikundestudiedag l Tilburg: Workshop en stand op conferentie Techniekrijk voor leerkrachten l basisonderwijs

MEI l Utrecht: Workshop en stand op W&T event Marnix academie voor leerkrachten l basisonderwijs l Geleen: Workshop Gastlesgeven en didactiek voor werknemers JetNet- en C3-bedrijven l Dordrecht: Interactieve stand voor leerlingen brugklas op Game-on l Lunteren: Stand op NIBI-conferentie voor biologiedocenten VMBO en l onderbouw havo en vwo JUNI l Den Haag: Workshop Onderzoeken en ontwerpen met chemie voor leerkrachten l op de studiedag van schoolbestuur SWS Balans Den Haag l Helmond: Workshop op pabo van Hogeschool de Kempel voor eerstejaars studenten l Den Haag: Stand op VNCI jaarvergadering l Biezenmortel: Workshop op M-Tech summercamp JULI l Vlaardingen: Stand op lunchbijeenkomst voor medewerkers Unilever SEPTEMBER l Zoetermeer: Workshop voor gastlesgevers NRK-lidbedrijven (2X) l Amsterdam: Workshop Gastles geven en didactiek voor medewerkers Shell l Terneuzen: Workshop Gastles geven en didactiek voor medewerkers DOW l Nieuwegein: Workshop Gastles geven en didactiek JetNet- en C3-bedrijven OKTOBER l Den Haag: Workshop voor leerkrachten bij W&T event in kader Dag van de leraar op l Generation Discover Festival l Vlaardingen: Workshop Gastles geven voor basisonderwijs voor medewerkers Unilever NOVEMBER l Spijkenisse: Lab Experience Day bij SGS voor kinderen en ouders l Den Haag: Workshops voor tweedejaarsstudenten pabo Haagse Hogeschool l Den Haag: Workshop avondstudenten minor Wetenschap en Technologie pabo l Haagse Hogeschool

16 | Stichting C3 in 2016


Evenementen in kaart ●

l Den Haag: Workshop avondstudenten minor Wetenschap en Technologie pabo l Haagse Hogeschool l Woudschoten: Stand en workshops op conferentie voor docenten scheikunde en toa’s l Deventer: Kinderlab en lezing over chemie bij kinderactiviteitencentrum Zabuki l Oegstgeest: Stand bij conferentie Natuur, Wetenschap en Techniek in l congrescentrum Corpus l Eindhoven: Stand en activiteiten op Jet-Net Career Days voor leerlingen havo en vwo l Zwolle: Workshops bij TOA-conferentie l Zwolle: Interactieve stand op Jet-Net Career Days voor leerlingen havo en vwo

● ●

●●

DECEMBER l Veldhoven: Stand op driedaags wetenschappelijk congres voor chemici l Leeuwarden: Workshop Gastles geven en didactiek voor Jet-Net- en C3-bedrijven l Zaandam: Interactieve stand op beroepskeuze-evenement voor VMBO-leerlingen l Noord-Holland l Noordwijkerhout: Stand op conferentie voor docenten natuurkunde

●● ●

● ●● ●

●●● ● ● ● ●●

● ●

● ●

● ●●

DEZE REGIO DOET MEE AAN DE WEEK VAN DE PROCESTECHNIEK ●

17 | Stichting C3 in 2016


Digitaal

WEBSITE WWW.C3.NL 18.139 BEZOEKERS

WWW.KUNSTSTOFOVERAL.NL 4.849 BEZOEKERS WWW.WEEKVANDEPROCESTECHNIEK.NL

WWW.C3.NL/KIDS 86.687 BEZOEKERS

1.676 BEZOEKERS

WWW.ONDERWIJSMIDDELEN.C3.NL 18.427 BEZOEKERS

41.019 BEZOEKERS

WWW.MIJNSCHEIKUNDE.NL

WWW.EXACTWATJEZOEKT.NL 34.058 BEZOEKERS WWW.PROEF.INFO 6.897 BEZOEKERS

NIEUWSBRIEF C3 INSPIREERT: 3.093 ABONNEES

18 | Stichting C3 in 2016


Netwerken Stichting C3 werkt samen met verschillende partijen en participeert in meerdere netwerken. De vaste partnerorganisaties KNCV, VNCI, OVP, NWO-CW/ACTS en DAS bieden zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning. Naast de vaste partners werkt C3 samen met haar projectpartners: bedrijven, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. C3 maakt ook onderdeel uit van verschillende netwerken op het gebied van de chemische sector.

richt zich op het basisonderwijs. Jet-Net Junior stimuleert de natuurlijke interesse van kinderen voor Wetenschap & Technologie. C3 participeert in Jet-Net Junior voor het landsdeel Zuid-Holland samen met Shell, Siemens, Unilever en het wetenschapsknooppunt van TU Delft. TecWijzer is de nieuw opgerichte infrastructuur tussen het bedrijfsleven en het onderwijs op alle niveaus en leeftijd. C3 ondersteunt en helpt deze nieuwe organisatie waar mogelijk.

Hieronder staan enkele van de netwerken waarbinnen C3 samenwerkt nader toegelicht.

Promotie proces- en laboratoriumtechniek Stichting C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie Proces- en laboratoriumtechniek Nederland (PPN). De leden van het PPN-netwerk houden zich bezig met de promotie van opleidingen en beroepen in de laboratorium- en procestechniek onder jongeren.

Jongeren en Technologie Netwerk Nederland Stichting C3 participeert al sinds 2002 in het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid met als doel havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. C3 is lid van het kernteam van Jet-Net en neemt actief deel aan evenementen zoals de Jet-Net Career Days en de webcast. Jet-Net Junior is in 2013 van start gegaan en

Andere netwerken C3 participeert in het Scheikunde voorlichtersnetwerk. Doel is het uitwisselen van ervaringen op onder andere het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. Het netwerk bestaat uit voorlichters van chemie gerelateerde universitaire opleidingen.

C3 is ook betrokken bij de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie. Naast het ontwikkelen van activiteiten hiervoor, nam C3 deel aan de analyse rondom de arbeidsmarkt voor chemici en verwante sectoren. In samenwerking met het SLO en de chemiedidactici coördineert en ondersteunt C3 de vakcoördinatoren scheikunde van de bètaregionale steunpunten (netwerken VO-HO). De samenwerking met techniektalent.nu krijgt steeds meer vorm doordat er gestuurd wordt op deelname, afstemming en coördinatie van activiteiten. C3 kende ook een succesvolle samenwerking met science centra waarmee een landelijke challenge ‘De Bruisraket’ werd georganiseerd. In 2016 ondersteunt C3 de organisatie van de IJSO (International Junior Science Olympiad), een internationale kenniswedstrijd voor jongeren die in 2017 in Nederland wordt gehouden.

19 | Stichting C3 in 2016


Personeel & organisatie

Bestuur 2016 Het C3 bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting C3. Het bestaat uit de vertegenwoordigers van de vaste C3-partners. De leden komen vier keer per jaar bij elkaar tijdens een vergadering. Bestuursleden 2016: l Gerrit van Meer (voorzitter) Bètadecaan Universiteit Utrecht l Colette Alma-Zeestraten (secretaris) Algemeen directeur VNCI l Jan-Willem Toering Directeur KNCV l Hans Koole Bestuursvoorzitter OVP l Marja Krosenbrink-Gruijters Bestuurslid DAS

Team C3 Het C3-team bestaat uit mensen met een chemische opleiding. Zij begrijpen het vakgebied inhoudelijk en zijn bekend met het chemische werkveld. De belevingswereld van kinderen en jongeren is continu in beweging. De teamleden zijn in staat om educatieve materialen te ontwikkelen en inspirerende activiteiten op te zetten die hier nauw bij aansluiten en jongeren helpen bij het maken van een bewuste studiekeuze. Studenten, stagiair(e)s en co-makers bieden ondersteuning. Stuurgroep Exact wat je zoekt (pag. 12) Onze partners in de Stuurgroep ‘Exact wat je zoekt’ geven inhoudelijke sturing aan het project ‘De juiste student op de juiste plek’: Akzo Nobel BASF Nederland B.V. Dow Benelux Shell Nederland B.V. Stichting Domein Applied Science OVP VNCI

C3-raad Stichting C3 heeft sinds 2008 een C3-raad. De leden komen uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen. De raadsleden komen een keer per jaar samen tijdens een bijeenkomst en tijdens een of meer expertbijeenkomsten. De C3-raad is een adviesraad, klankbordgroep en denktank voor C3 over nieuwe richtingen of stappen in beleid of visie. Leden C3-raad Cees-Jan Asselbergs (Deltalinqs) Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek) Astrid Bulte (Freudenthal Instituut Utrecht) Monique Buijs (DPI, DSM) Nelleke Corbett (Ministerie van Economische Zaken) Huib van Drooge (NVON) Martin Goedhart (Rijksuniversiteit Groningen) Noortje de Graaf (NNV) Brigitte van Helden (STP) Hanno van Keulen (Windesheim) Emiel de Kleijn (SLO) Annelie Kohl (Shell) Tanja Kulkens (NWO-CW/ACTS) Arne Mast (arnemast.nl) Gerrit van Meer (Universiteit Utrecht) Miek Scheffers-Sap (Technische Universiteit Eindhoven) Wendy Tijssen (Arbo Support Industrial Safety) Onno de Vreede (VNCI) Cees van Verseveld (HAN) Eugene Wijnhoven (Uitgeverij Malmberg)

20 | Stichting C3 in 2016


Vooruitblik

De chemische sector is nauw betrokken bij overheidsbeleid op het gebied van het energieakkoord en CO2 reductie en circulaire economie. Dit vraagt om een discussie over de chemicus van de toekomst en de daarbij veranderende werkzaamheden. Deze chemicus van de toekomst moet mondiale vraagstukken rond klimaat, voedsel, water, gezondheid en ziekte oplossen. Daarbij speelt chemie als vanouds een sleutelrol. Op basis van een door C3 uitgevoerd onderzoek naar het beeld dat jongeren hebben over chemie, gaat C3 activiteiten ontwikkelen om dat beeld verder te complementeren zodat jongeren beseffen hoe belangrijk chemie is voor de maatschappij en ons huidige welvaartspeil. Immers, de chemische sector heeft nu jonge mensen nodig die gemotiveerd de grote vraagstukken oplossen waar de sector voor staat. Daarbij is het belangrijk dat ze weten hoe groot de impact van chemie is op het dagelijks leven. Nieuwe en aanvullende activiteiten van C3 moeten leiden tot nieuwe inzichten. C3 heeft tot doel om de huidige en toekomstige generaties jongeren een realistisch beeld te schetsen van de bedrijfsactiviteiten en beroepen in de chemische sector zodat de juiste student op juiste plek terechtkomt. De chemische sector is breed. Chemie is bijvoorbeeld essentieel bij de productie van kunststoffen, papier en verf. Het is daarom ook logisch dat C3 activiteiten ontwikkelt in samenwerking met de bedrijven in en branches van deze sectoren. Veiligheid en technologie hebben uiteraard een hoge prioriteit in de chemische sector. Helaas wordt het daardoor steeds lastiger om jongeren bij een chemisch bedrijf uit te nodigen. C3 gaat daarom verkennen of augmented en virtual reality gebruikt kunnen worden bij de communicatie over de sector naar de jongeren.

WAAR DENK JE AAN BIJ ‘CHEMIE’? 33%

1. SCHEIKUNDE

22%

2. VERBINDING, RELATIE

15%

3. EXPERIMENTEN, LABORATORIUM

14%

4. CHEMISCHE STOF, ELEMENT

9%

5. GIF, AFVAL, GEVAARLIJKE STOF

7%

6. FABRIEK

6%

7. INDUSTRIE

4%

8. NATUURKUNDE

3%

9. OLIE

2%

10. DSM

57% HEEFT ANDERE UITEENLOPENDE ASSOCIATIES

C3 voerde onderzoek uit bij jongeren van tien tot achttien jaar over hun beeld bij chemie

In 2017 zal de vormgeving en bijbehorende communicatie grondig worden herzien. Doel is een heldere eigentijdse en eenduidige uitstraling van alle communicatiemiddelen. In 2018 bestaat C3 25 jaar en dat betekent dat komend jaar in het teken staat van dit jubileum. C3 bereidt zich voor op de organisatie van verrassende activiteiten in samenwerking met alle partners, scholen en relaties. Blijf C3 alleen daarom al volgen via website, digitale nieuwsbrief en sociale media!

21 | Stichting C3 in 2016


Projectpartners Stichting C3

Partners basisonderwijs

Partners voortgezet onderwijs

22 | Stichting C3 in 2016


Stichting C3 in 2016 is een uitgave van: Stichting C3 Postbus 158 2260 AD Leidschendam

Vormgeving: Marc de Boer, Ori Ginale

Tel: 070 - 337 87 88 E-mail: info@C3.nl Website: www.C3.nl

Profile for Stichting C3

C3 jaarverslag 2016  

Jaarverslag C3 2016

C3 jaarverslag 2016  

Jaarverslag C3 2016

Advertisement