Page 1

No. 1 • 2014

K U N D E AV I S FRA PROXLL AS

OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS

Copyright Nexans

med Panasonic kameraovervåking

Kabelsko på bestilling

Sikkerhet i fare ved nye forskrifter

Nye bomløsninger

Videreutvikler grønn profil med ny organisasjon


Leder

2

PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

Foto: Øivind Hagen, Statoil

PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

INNHOLD

Kan myndighetene ta grep når det gjelder offentlige anbud?

Leder

2

Vi har lenge arbeidet for at myndighetene tar grep i forbindelse med offentlige anbudsprosesser og legger mer seriøse kriterier til grunn for valg av leverandører enn ensidig å vekte pris.

Kabelsko til pionerprosjekt på havbunnen

3

Kameraovervåker kabellegging til sjøs

4-5

Privat bomløsning sikrer borettslag

6

Bomløsning til Stindheimtunellen

6

Nødlysforskrifter - Sikkerheten i fare

7

Proxll videreutvikler grønn profil i ny organisasjon

8

Grindvarme skal sikre frostfri kraftleveranse

8

Nå har vi fått svar fra statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet. Han sier i sitt svarbrev at de er bevisst denne utfordringen og arbeider med å øke kompetansen om offentlige anskaffelser. I svaret vises det også til at det nå jobbes med å øke bevisstheten blant offentlige ledere. Blant annet blir det også understreket at man kan knytte betingelser for gjennomføring av kontrakter, og at norske oppdragsgivere er tilknyttet en lærlingeordning. Departementet tar del i dette arbeidet med å legge til rette for flere lærlinger. Dette har vi etterlyst og mener også næringslivets organisasjoner må engasjere seg sterkere i dette arbeidet. Svaret fra statssekretæren er positivt og gir oss grunnlag for en videre god dialog om å utvikle anskaffelsesområdet. Vi må nå ta sikte på å få resultater også i handling! En annen sak som ligger oss på hjertet er de gjeldende forskriftene for nødlys. Sammen med representanter for bransjen har vi tatt dette opp ved flere anledninger. Etter vår oppfatning innebærer bruk av ledesystemer, basert på kun etterlysende produkter, stor risiko for ikke å finne veien ut av bygninger ved brann eller tilløp til brann. Flere nye offentlige bygg, som f.eks. skoler og sykehus har installert denne typen skilt som etter vår mening gir svært dårlig rømningssikkerhet. Mer om dette kan du lese i egen artikkel i denne kundeavisen.

Kabelsko til pionerprosjekt på havbunnen Proxll har nylig gjennomført levering av 115 jordingskabler med spesialproduserte rørkabelsko til Aker Subsea for Statoil og pionerprosjektet Åsgard compression. Åsgard subsea gas compression blir ferdigstilt i 2015 som det første i verden av sitt slag. Teknologien er fra Statoils side et av de viktigste virkemidlene for å levere volumer fra allerede eksisterende felt på den norske sokkelen. Det naturlige trykket i Midgard og Mikkel vil over tid bli for lavt til å opprettholde en stabil og høy produksjonsprofil fra Åsgard B-plattformen i Norskehavet. For å kompensere for denne reduksjonen vil Statoil installere

kompressorer på havbunnen for å øke trykket. Brønnstrømmen vil bli ført inn i felles rør til Åsgard B. – Kompetansen og erfaringen som prosjektavdelingen vår sitter på når det gjelder produksjon og sølvlodding har i denne sammenhengen vært veldig viktig, sier Gunner Gripp, produkt- og markedssjef for Klauke hos Proxll. – Kablene er laget ut fra kundens spesifikasjoner og behov for syrefaste kabelsko. Bruksområdet; katodisk og elektrisk jording i korrosjonsutsatte miljøer, i forbindelse med trafoer og høyspent

Vi ønsker alle våre lesere en god vår, og vi minner allerede nå på at vi møtes på Eliaden!

Geir Kvifte, adm.direktør

Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

Mikael Sandøy, Odd Einar Greipsland og Gunnar Gripp hos Proxll.

Utgiver: Ansvarlig redaktør: Layout: Tekst og idè:

Proxll AS Geir Kvifte Proxll AS/Silje Vedde Navigator Komm.

-utstyr krever særskilte egenskaper. Klauke er spesialist på syrefaste kabelsko, og kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon ovenfor kunden. Resten av løsningen er produsert og ferdigstilt i prosjektavdelingen hos Proxll. Vi synes det er veldig spennende å bidra til dette banebrytende prosjektet, avslutter Gripp.

3


PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

KAMERAOVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS Sammen med Hortensfirmaet Bentzen Elektro har Proxll utviklet en avansert løsning som har som formål å styre fartøyet ved dokking og å overvåke kabelleggingsprosessen.

4

På 500 meters dyp Leveransen består i dag av 18 styrbare domekameraer. Til formålet har man tatt frem et spesiallaget hus som er vanntett ned til 500 meters dyp. I tillegg har man levert to servere og åtte PC- klienter til styring av kameraene. Løsningen er programmert slik at styring av samtlige kameraer er brukerdefinert. På den måten kan man la forskjellige autoriserte brukere om bord kontrollere utvalgte arbeidsprosesser, som for eksempel de som er ansvarlig for selve kabelleggingen og mannskapet på broen som må ha tilgang til kamerasystemet i forbindelse med dokking og fremdrift av fartøyet. På broen er det også installert en såkalt “flipp opp”-vegg med tre skjermer som gir oversikt over styringen av fartøyet ved dokking.

Installasjonen om bord foretas av Bentzen Elektro, og det meste skjer underveis der hvor fartøyet til enhver tid har oppholdt seg for oppdrag. Når leveransen er komplett vil Nexans Skagerrak ha installert til sammen 45 kameraer. Bentzen Elektro er installatør Bentzen Elektro AS er et veletablert selskap beliggende i det maritime miljøet på tidligere “Horten Verft” i Horten. Bentzen Elektro AS ble i 1999 etablert som autorisert installatør. De tilbyr totalløsninger innen alle typer elektroinstallasjon, automasjon og vedlikehold til private, næring, industri, offshore og maritime kunder.  Siden Nexans lanserte sitt system CAPJET for kabellegging i 1986, har de blitt brukt til å grave ned 8000 km med kabler og rørledninger over hele verden. Etter at Ormen Lange-feltet og NorNed-kraftkabelen, som er verdens lengste (576 km), ble fullført, har CAPJET  også blitt brukt til å grave ned rørledninger på prosjektene Snøhvit, Tyrihans, Åsgard, Troll, Valhall, Statfjord C og Yachengfeltet utenfor Hainan-øya i Sør-Kinahavet.

– Litt av utfordringen med dette spennende oppdraget har vært at fartøyet har vært i full drift i installasjonsfasen. Å ta fartøyet ut av drift, lar seg ikke gjøre, derfor har vi måttet sette opp alt utstyr på forhånd. Opplæringen har også foregått hos Proxll. Egentlig er dette en like stor programmeringsjobb som kameraleveranse, og vi har hatt en veldig lærerik og god prosess hittil, sier Patrik Axelsson i Proxll.

5

Copyright Nexans

Nexans Skagerrak er et av verdens mest avanserte kabelleggefartøy med det siste innen navigasjonssystemer. Skipet har kapasitet til å håndtere 7000 meter kabel.

Proxll har levert styrbare domekameraer til verdens mest avanserte kabelleggefartøy, Nexans Skagerak. Lite bilde: Patrik Axelsson hos Proxll.

Panasonic PTZ HD Dome kamera

“Litt av utfordringen med dette spennende oppdraget har vært at fartøyet har vært i full drift i installasjonsfasen” Patrik Axelsson

Panasonic WV-SC385

Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

36x optisk zoom

1,3 MP dobbel hastighet MOS-sensor

Høy lysfølsomhet

God bildestabilisator (viktig da båten alltid beveger seg)

Wide dynamic range (gir større dynamisk omfang)

Face super dynamic (gode ansiktsbilder)


PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

PROXLL KUNDEAVIS NO 1 2014

Leveranser Privat bomløsning fra Proxll

BORETTSLAG MED FULL KONTROLL Svarttjern Borettslag i Oslo har installert adkomstsystem med bom som sikrer utrykningskjøretøy og annen autorisert ferdsel inn til eiendommene.

6

Svarttjern Borettslag ligger øverst på Romsås og var innflytningsklart i 1973. Boområdet er svært barnevennlig. Borettslaget består av 647 andelsleiligheter fordelt på 47 oppganger i 18 bygninger. Borettslaget begynte i det små med egen bombasert adgangsløsning og har den siste tiden utvidet anlegget for adkomst helt inn til boområdet. Anlegget omfatter nå tre komplette bomsystemer. Hvert system består av bom og myntbasert betalingsautomat. Betal-

ingsautomatene gir parkering i maks en time. Den nye løsningen som er levert av Proxll er utstyrt med radiobrikker som er tilpasset frekvensene som benyttes av utrykningskjøretøy i Oslo, slik at disse kan passeres uhindret gjennom bomsystemet. For andre brukere med spesielle behov, som for eksempel renovasjon og transport av bevegelseshemmede har borettslaget bestilt et eget system med egne radiobrikker. Samtlige kjøretøy er registrer i en database med oversikt over samtlige brukere.

adgangsløsninger. Det gir en stor grad av sikkerhet og beboerne kan følge seg trygge på at kun autoriserte kjøretøy har adgang. Vi tror at dette er en løsning som kan benyttes i flere borettslag og omsorgsboliger, sier Morten Aag, prosjektleder i Proxll AS.

GRINDVARME FRA PROXLL SKAL SIKRE FROSTFRI KRAFTLEVERANSE

SIKKERHET I FARE VED NYE FORSKRIFTER

Ringeriks-Kraft skal installere ny grindvarmeløsning på Hvittingfoss kraftverk. Varmeløsningen skal installeres i varegrinden som i utgangspunktet skal forhindre at rusk og rask kommer inn i turbinen. Nå skal de sikres med varme for å hindre is og skader i den forbindelse. Det er Fasseland Mekaniske verksted som har oppdraget med produksjon av de fem varegrindprofilene, mens Proxll leverer varmeløsningen i varegrinden.

Det dreier seg om sikkerhet i bygg. Standard ISO 16069 benyttes i alle europeiske land. Den er oversatt til norsk og likestilt med de andre nødlysnormene vi har i dag. Imidlertid har dette ført til stor uenighet blant nødlysleverandørene. Dette har resultert i at bransjeforeningen Noralarm har sendt brev til Kommunal og regionaldepartementet, hvor saken nå er til behandling.

– Vi kjenner ikke til mange borettslag som har implementert denne typen Grindene som måler hele 10x8 meter

Proxll leverer bomløsning til Strindheimstunnelen Statens vegvesen er oppdragsgiver og Avanti er samarbeidspartner i dette prosjektet hvor Proxll leverer ni svingbommer til Strindheimtunnelen. Tunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim. Den er en del av riksveg 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra. Tunnelen er 2,5 kilometer lang og er et komplisert prosjekt. Bomanlegget styres fra Veisentralen i Trondheim og kan også styres lokalt. – Dette er en spennende installasjon hvor vår spesielle kompetanse innen hendelses- og vedlikeholdsbommer har vært viktig siden dette også innebærer tilpasning av spesialbommer som skal monteres 40 centimeter over bakken. Så vidt jeg kjenner til er dette noe vi gjør for første gang, sier prosjektleder Morten Aag hos Proxll AS.

Selve grindløsningen, som er 10 x 8 meter, består av 89 aluminiumstaver som er 8 meter lange og er utstyrt med hull for gjennomføring av varmekabelsløyfer. Grindstavene har en effekt på 880Wm² totalt 214 kW i installasjonen. I hver grindstav er det montert 16 meter varmekabel. Hvert kammer foran i hver grindstav fylles med glykol for å gi bedre varmeoverføring mellom element og stav. Glykols høye kokepunkt vil også redusere faren for at vannet skal begynne å koke når høy effekt påføres varmekabelen. –

Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

Samarbeidet

med

Proxll

i

prosjekteringsfasen har vært konstruktivt, og vi regner med installasjon i løpet av mars. Imidlertid, vil vi ikke se noen effekt av grindvarmeanlegget før vinteren til neste år, sier prosjektansvarlig hos RingeriksKraft, Urban Westerlund. – For Proxll er dette et veldig spennende og viktig prosjekt. Her kommer mange av våre erfaringer innen industriell elektrovarme til god nytte og sammen med kunden har vi kommet frem til en energieffektiv løsning som vil fungere i mange år, sier prosjektdirektør hos Proxll, Per Holmen Christensen.

Noralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvet og sikkerhetsmessig langt bedre løsning. Samtidig er dette ikke i harmoni med arbeidsplassforskriften. Valg av løsning bør gjøres med bakgrunn av det som gir høyest sikkerhet på bygget. Noralarm har hatt flere møter med blant annet DIBK for å fremme en bedre, og mere riktig balanse mellom bruk av etterlysende og elektriske nødlyssystemer. Dette har så langt ikke gitt resultater, og Noralarm har derfor sendt en henvendelse til Kommunal og regionaldepartementet hvor man fremstiller Saken fortsetter på neste side

7


Forts: SIKKERHET I FARE VED NYE FORSKRIFTER sin posisjon i forhold til dette, og henstiller om et møte med departementet om saken. – Vi anser sikkerheten for å være i fare ved tolkingen av den nye forskriften. Jeg har flere eksempler fra nylig oppførte offentlige bygg som belyser vårt syn. Det at det heller ikke er krav til belysning av etterlysende nødlys setter også store spørsmålstegn ved bruk i rømningsveier, sier Bjørn Erik Biman, produkt- og markedssjef for nødlys.

Bjørn Erik Biman, produkt- og markedssjef for nødlys i Proxll uttrykker bekymring rundt nye forskrifter.

Proxll videreutvikler grønn profil i ny organisasjon – I løpet av det siste halvannet år, har vi sett en utvikling i markedet som gjør det nødvendig å samle vår kompetanse for å gi økt konkurransekraft i et stadig mer globalisert marked, sier administrerende direktør i Proxll, Geir Kvifte. – Vi har derfor valgt å samle vår prosjektvirksomhet under én ledelse. En tilsvarende endring gjør vi med våre produkter. På denne måten vil vi også skape verdiøkning, synergier og kompetanseeffekter i distribusjonsleddet. – Den nye organisasjonsstrukturen vil gjøre oss tydeligere og dermed også mer attraktive. Vi ønsker å være aktive i den globale utviklingen som skjer og vil bidra til å skape trygghet for innovasjon, grønn

teknologi og varige løsninger gjennom å utvikle og bygge spennende nettverk. Vi har knyttet til oss globale samarbeidspartnere som er ledere i sine markeder. Vår rolle vil være en systemintegrator og teknologimegler for disse løsningene ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere, poengterer Geir Kvifte.

sasjonen er Per Holmen Christen ansvarlig for prosjektvirksomheten og Rune Langeteig er leder for salg- og produktomsetning. Jostein Bergane er ansvarlig for økonomi og logistikk.

Proxll ønsker i større grad å fremstå som spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi. Dette skaper bedre lønnsomhet med forenklede løsninger og produkter for mer varig drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden. Organisasjonsendringene ble satt ut i livet 15. januar. I den nye organi-

Adm.direktør i Proxll, Geir Kvifte.

OM PROXLL Proxll er spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi. Vi skaper bedre lønnsomhet med forenklede løsninger og produkter for mer varig drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden. Som teknologimeglere og spesialister på systemintegrasjon tilpasser vi løsninger for ulike behov. Våre løsninger er åpne og skalerbare som løpende kan moderniseres for lengre livssyklus. Proxll AS har i dag 63 ansatte og en omsetning i 2012 på 216 millioner kroner. I 2010 feiret Proxll AS 100-årsjubileum. Mer informasjon finner du på www.proxll.no

Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

Proxll kundeavis nr 1 2014 ferdig  
Proxll kundeavis nr 1 2014 ferdig  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/03/Proxll-kundeavis-nr-1_2014_ferdig.pdf

Advertisement