De Ronding - winter 2021-2022

Page 1

MAGA ZINE VAN VERENIGING SCHA ATSTRAININGSGROEP Z A ANSTREEK

WINTER 2022

STG JEUGD VOLOP IN BEWEGING LEES VERDER OP PAGINA 26

D I T S C H A AT S M A G A Z I N E I S V O O R

SYBREN & TJEBBE

23Reparaties van schaats tot bergschoen!

Zaanweg 73 - Wormerveer - T (075) 6219326

PANTHEON AUTOMATISERING

K.R. Poststraat 101-2 | 8441 EN Heerenveen | +31 (0)513-657357 | www.pantheon-automatisering.nl


voor al uw printwerk Krommenieërpad 16 1521 HB Wormerveer Tel: 075 622 33 95

www.prepress4u.nl www.printshop4u.nl info@prepress4u.nl

Brochures, boeken, folders, geboortekaartjes Briefpapier, visitekaartjes en enveloppen Grootformaat printen tot 130cm breed Bouwtekeningen en foto op canvas DTP-werkzaamheden, ontwerp Scannen en digitaliseren van documenten Snijplotten van doosjes en kaarten Lamineren en goud-zilverfolie

Nederland is een hoogwaardig productieland. De continue inzet van nieuwe technologieën heeft onze reputatie wereldwijd gevestigd. Megacon uit VelsenNoord levert daar al 30 jaar haar bijdrage aan. Sterk in het bouwen van complexe industriële installaties voor verschillende marktsegmenten waarbij we onze klanten compleet ontzorgen.

Witte Hekweg 88 1951 HL Velsen-Noord Tel. +31 (0)251 248 474 info@megacon.nl


In de spotlig

VA N DE R E DACT IE Jaargang 37 | Nr. 1 | Winter 2022

De volgende Op 4 januari keek ik de hele dag door naar de livestream van de NPO. Haast op de seconde nauw-

Omslag foto

Na een jaartje overslaan was er weer een schaatskamp voor de jeugd van STGZ. Van 22 t/m 24 oktober is er weer een weekend lang geschaatst op de banen van Leeuwarden en Groningen met een groepsaccommodatie in Appelscha als standplaats.

keurig werd daar, precies 25 jaar later, de live TV haald. Uiteraard vergat Piet Kleine ook nu te stem-

INHOUD

pelen en won weer Henk Angenent. Maar voor het

Van de bestuurstafel

uitzending van de laatste Tocht der tochten her-

eerst zag ik hoe “onze” Adriaan (zie blz. 32!) monter

7

Esther van der Loos Award

10

door de NOS. Toen de uitzending iets na sluitings-

Hoe kwamen STG-ers de pandemie door...

12

tijd eindigde was ik helemaal terug in 1997.

De Tocht

16

Even voorstellen

18

hadden geen benul hoe digitalisering ook de schaatswereld

Skeelerzomer

21

zou veranderen. Op onze PC of telefoon kunnen we nu via

De eerste ronde

22

Donateurs en sponsors, wie zijn ze?

28

De Postbode

31

Agenda

33

aan de finish op de Bonkevaart werd geïnterviewd

Het mobieltje stond toen nog in de kinderschoenen, we

een webcam live zien wat er op IJsbaan Haarlem gebeurt. Mits een transponder om je been, verteld een app vrijwel direct na de finish “hoeveel je geworden bent” bij een marathonwedstrijd. Websites van club en ijsbaan verschaffen alle info wanneer we maar willen en door een paar muisklikken staan we ingeschreven voor een wedstrijd. Ondanks dit multimediageweld is toch iets van 25 jaar geleden wonderlijk overeind gebleven: de Ronding, die was er in ’97 ook al. Sterker nog: dit blad heeft al van drie Elfstedentochten verslag gedaan.

COLOFON Re d a c t i e & C o ö r din a t i e

Het ziet er naar uit dat dit blad de pandemie gaat overleven al liep de totstandkoming ook deze keer weer flink vertraging op. Want ook de makers hadden andermaal te dealen met corona en chronisch tijdgebrek. Opnieuw sprong Kees ons bij. Hij zwaait weliswaar straks af als voorzitter maar blijft hopelijk voor ons schrijven (over de skeelerbaan bijvoorbeeld). Versterking en liefst ook verjonging van de redactie (allen masters...) is nog altijd zeer wenselijk om verschijning van het blad volgens planning overeind te houden. Want nu is het met dit blad net een beetje als met de Elfstedentocht: je weet nooit zeker wanneer de volgende komt...

Rick van Geest

Rick van Geest, Mark Peters, m.m.v. Kees Waqué; Fo t o g r a f i e

John van Assema, Rick van Geest, Luuk Kleijne, Marcel Olie, Peter Moerland, Mark Peters, Willem Valstar, Renske van der Veer, Kees Waqué e.a. Vo r m g e v in g & o p m a ak Willem Valstar D r uk Prepress4u D i s t r ib u t i e Mark Peters en Jaap Voorhaar A d v e r t e n t i e s Marcel Olie, mail naar:

algemenezaken@stg-zaanstreek.nl of bel 06 53731431. Materiaal voor de volgende Ronding kan tot 1 mei 2022 worden aangeleverd via:

redactie@stg-zaanstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren.

WINTER 2022 DE RONDING

|

5


BESTUUR

WEBSITE

Vo o r z i t t e r

We b m a s t e r

Kees Waqué | voorzitter@stg-zaanstreek.nl

Sven-Yvo Stoop | Maartje Heine

T 06 27337730

webmaster@stg-zaanstreek.nl

S e c t r e t ar i s

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Tibo Rodenburg | secretaris@stg-zaanstreek.nl T 06 24610787

STG-ZAANSTREEK.NL

P e nnin g m e e s t e r

Aaffiena Moerland | penningmeester@stg-zaanstreek.nl T 06 11064103 2e P e nnin g m e e s t e r

René Moerland | T 06 11064103 C o mmi s s ar i s J e u g d z ake n

Chris Schuurman | jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6179725 | 06 52647006

WORD LID VAN DE

VRIENDEN VAN STG-ZAANSTREEK!

Te c hni s c h e Z ake n

Co Friemann | techcomm@stg-zaanstreek.nl T (075) 6216644 | 06 15428077 PR / C o mmuni c a t i e

Mark Peters | redactie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6212600 | 06 46863034 A l g e m e n e Z ake n e n S p o n s o r in g

Marcel Olie | algemenezaken@stg-zaanstreek.nl T 06 53731431 L e d e n a dmini s t r a t i e

Peter Moerland | ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl M 06 53172455 A l g e m e e n b e s t uur s li d

Sander Bierens | sander.bierens@stg-zaanstreek.nl T 06 11421385 A c t i v i t e i t e n c o mmi s s i e

vacant | ac@stg-zaanstreek.nl We d s t r ij d s e c r e t ar i a a t

Michel Butter | wedstrijdcommissie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6213229 | 06 25497228

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en bij de Baancommissie van IJsbaan Haarlem.

6

|

DE RONDING WINTER 2022

WILT U VRIEND WORDEN ZODAT WE EEN EXTRA STEUNTJE IN DE RUG KUNNEN BLIJVEN GEVEN? Het extra ondersteunen van diverse activiteiten gerelateerd aan het schaatsen. Zodat we met de leden een wedstrijd kunnen schaatsen in Thialf in Heerenveen. Een sponsorbijdrage voor de jeugd voor de Mergellandroute op de racefiets in Limburg en in de herfst het Schaatskamp voor de jeugd. En incidenteel proberen we een talentvolle schaats(t)er binnen onze vereniging te ondersteunen. Voor meer informatie neemt u contact op met Coby Bobeldijk, T (075) 687 15 41 of mail naar vriendenvanstgzaanstreek@stg-zaanstreek.nl


VA N DE BE S T UU RS TA F E L

'Mogen we?' Dat is iets waar we als bestuur de laatste vergaderingen het steeds weer over hebben gehad. Wat mogen we, wat zijn de alternatieven en restricties

Kansen liggen er nog steeds, denk aan het overleg met IJsvereniging Assendelft en Gemeente Zaanstad over een nieuwe skeelerbaan. Afwegingen over investeringen, exploitatie en samenwerking zullen zorgvuldig besproken worden en indien er een concreet voorstel komt voor de aanleg, wordt deze met de leden genomen. Kansen en ook bedreigingen – merendeel van de leden is ouder dan 50 jaar

en wat kunnen we onze leden vertellen. Corona

met een grote verschuiving van 50+ naar 60+. STG Zaan-

werd een agendapunt, soms nog meer dan de

streek heeft tijdig aandacht besteed aan inline skaten, wat

evenementen die op stapel stonden. Vanaf half

een stimulans heeft gegeven in de aantrekkelijkheid van de

januari mogen we weer schaatsen. Op dit moment van schrijven lijkt het zelfs nog mogelijk weer een clubkampioenschap te organiseren.

vereniging en ledengroei. Tot de komende ALV in september dit jaar, ben ik nog voorzitter. Het is een bijzonder leuke job, maar voor mij steeds moeilijke te matchen met een steeds drukkere baan.

Het was zeker fijn dat we vele leden weer hebben mogen

Tijd voor overdracht, zoals ik destijds de hamer van

spreken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wij hebben

voorganger Jan Hol in handen kreeg na zijn gewaardeerde 9

als bestuurders toch alles gedaan wat mogelijk was, waarbij

jaar voorzitterschap. De nieuwe voorzitter mag de

we steeds de regelgeving moesten naleven. Dat is niet

continuïteit van de vereniging blijven waarborgen en

eenvoudig, als je denkt dat ook in werk en privé omgeving

nieuwe doelen stellen samen met de bestuursleden. Ik

veel te doen is, méér dan anders. Prioriteiten stellen wat

vertrouw erop dat de positie ingevuld gaat worden en dat

opgepakt moet worden en elkaar helpen.

de nieuwe voorzitter ook veel plezier gaat beleven aan de vereniging.

"De nieuwe voorzitter mag de continuïteit van de vereniging blijven waarborgen en nieuwe doelen stellen samen met de bestuursleden" "Wie gaat mij na 7 jaar voorzitterschap opvolgen?" Tijden veranderen, zo ook dat er weinig animo is vanuit

Ik dank nogmaals Peter Moerland, die als secretaris veel

omliggende schaatsverenigingen om het district Zaanstreek

structuur heeft gebracht met een compleet handboek voor

van de KNSB in stand te houden. Vergrijzing van de

het bestuur. Ik kijk terug naar een jaar waar we als vereniging

verenigingen en diens bestuurders en de noodzaak van de

helaas afscheid hebben moeten nemen van enkele zeer

organisatie kan inhouden dat het district opgeheven gaat

gewaardeerde leden.

worden. Veel overleg was er in tijden met meer natuurijs waarbij kortebaan wedstrijden en tochten moesten worden

Laten we een mooie afsluiting van het seizoen maken en

georganiseerd, opdat niet elke schaatsclub op het zelfde

een frisse en gezonde start naar het zomerseizoen.

moment een evenement had. Andere communicatie-

Blijf gezond!

middelen nemen dan de intrede, wellicht een appgroep voor waar snel wat te regelen valt? Komend voorjaar

Kees Waqué

bespreken we met de andere verenigingen het voort-

Voorzitter STG Zaanstreek

bestaan. Als bestuur gaan wij er vanuit dat er nieuwe kansen komen en nieuwe samenwerkingen zullen ontstaan.

WINTER 2022 DE RONDING

|

7


VA N DE BE S T UU RS TA F E L

Algemene ledenvergadering 2021 Bestuur op volle sterkte, club financieel kerngezond en verzoek aan leden om mee te denken over ontwikkeling skeelerbaan in de Zaanstreek. Onze Algemene Ledenvergadering is dit seizoen op vrijdag 17 september 2021 gehouden in kantine van IJsvereniging Assendelft. De opkomst van leden was niet zoals we de laatste jaren gewend waren maar toch namen velen de moeite de vergadering bij te wonen. De vrijdagavond is niet zo geschikt zo bleek want dan hebben vele leden wat anders. Een groep leden bijvoorbeeld ging zaterdag daarna fietsen in Zuid-Limburg. Nieuwe gezichten hadden plaats genomen achter de

verzoek voor een jaar herbenoemd als voorzitter omdat hij

bestuurstafel. Naast voorzitter Kees Waqué, onze

zich niet voor de volle termijn van drie jaar wil verbinden

penningmeesters Aaffiena en René Moerland, Chris

daar zijn werk steeds meer tijd vraagt.

Schuurman (Jeugdzaken), onze nieuwe secretaris Tibo Rodenburg, en Marcel Olie, die al eerder veel nieuwe

Co Friemann (technische zaken) ontbrak door vakantie en

adverteerders en sponsors binnenbracht, Mark Peters

onze oud-secretaris Peter Moerland ontbrak eveneens. Peter

(website en Ronding) en Sander Bierens: algemeen

verzorgt nog de ledenadministratie maar zit, op eigen

bestuurslid en op computergebied een aanwinst. Dankzij

verzoek, niet meer in het bestuur. Hij heeft zeer verdienstelijk

Sander kunnen abonnementen makkelijker aangemeld

jaren lang het secretariaat beheerd en houdt nu nog de

worden zo hoorde ik van Jos de Lange.

ledenadministratie bij. Peter heeft heel veel gedaan m.b.t. procedures, protocollen etc. in de tijd dat hij secretaris was.

Enkele bestuursleden, die al even actief zijn, moesten nog

Alles is vastgelegd en voor de nieuwe secretaris is dat

formeel benoemd worden in deze vergadering, zoals Tibo

makkelijker werken.

Rodenburg en Sander Bierens. Kees Waqué werd op zijn Het penningmeesterschap is in goede handen bij Aaffiena en René Moerland. Door de boekhoudkundige achtergrond van Aaffiena is dat een groot voordeel. Goede overzichten hiervan werden gepresenteerd aan de kascommissie bestaande uit Marcel Huismans en Ron Broerse. Een controle op de begin- en eindsaldi en via steekproef werden de in- en uitgaven gecontroleerd en de begroting door hen goedgekeurd. Bij monde van Ron Broerse werd dan ook aan de leden verzocht om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Natuurlijk fantastisch dat het bestuur compleet is en met deskundige mensen, zo hebben we al kunnen ervaren. Wij wensen hen een mooie periode bij de STG Zaanstreek toe. Allen bedankt voor het werk dat in het afgelopen jaar is verricht! Omdat Peter niet op de ALV aanwezig kon zijn overhandigde onze voorzitter in augustus bloemen en een dinerbon aan Regina en Peter als dank voor drie en een half jaar volle inzet.

8

|

DE RONDING WINTER 2022


Jan Post

Naast en achter de bestuurstafel: op de rug gezien Sander Bierens met daarnaast van links naar rechts René en Aaffiena Moerland, Kees Waqué met daarachter (nauwelijks zichtbaar) Tibo Roodenburg, Marcel Olie en Chris Schuurman.

Een discussie zal de komende periode plaatsvinden m.b.t. de

Zaanstad wil accommodaties zoveel mogelijk multifunctio-

skeelerbaan waarvoor het plan bestaat deze neer te leggen

neel gaan gebruiken. Aanleggen, onderheien van de baan,

op het terrein van IJsvereniging Assendelft. De gemeente

exploitatie, het gebruik van de baan, zijn onderwerpen die zeker ter sprake komen. Het bestuur deed het verzoek aan de leden mee te denken en hoopt op goede reacties.

IN S & OU T S Bestuur en leden van Schaatstrainingsgroep Zaanstreek heten de volgende leden van harte welkom: Sonja Beemsterboer, Stijn Blokker, Renske Bruinsma, Rianne Collaris, Hanna Geluk, Onno van Gils, Maureen Hagen, Amber Hogeland, Famke Janssen, Nienke Meijns, Onne Muller, Pien Neelen, Bruun Oorthuis, Sven Outenaar, Benno Rummers, Tirza Snijders, Ties Jey Watkins, Djevi Watkins en Finn Westeinder.

Sinds 2015 is de uitreiking van de Esther van der Loos-Award een vast onderdeel van de ALV. Jan Hol kwam met de gedachte een jaarlijkse wisselbokaal uit te reiken aan een STG-er gezien zijn of haar wilskracht en doorzettingsvermogen, waar Esther een toonbeeld van is. Een commissie bestaande uit Jan Dekker (tot 2019), Michelle Poorter-Broerse, Jan Hol en Marcel Huismans zorgen voor een kandidaat voor deze award. Esther reikt normaal de prijs zelf uit maar was deze keer verhinderd. In 2015 ging de bokaal naar Coby Bobeldijk, in 2016 naar

De leden die op hebben gezegd danken we voor hun

Tony Boon, en vervolgens naar René Moerland (2017),

lidmaatschap, en wensen een ieder een gezonde en

Jan Koomen (2018), en Michel Butter (2019). Door corona was

sportieve toekomst.

er geen uitreiking in 2020. In 2021 kwam deze award toe aan...

WINTER 2022 DE RONDING

|

9


UI T R E IK IN G E S T H E R VA N DE R L OO S AWA R D Deze award is geïnspireerd op de wilskracht en het doorzettingsvermogen van Esther van der Loos. Na een ernstig ongeval was schaatsen niet langer een optie voor haar. Ze vond een nieuwe passie in de roeisport waarin ze met haar strijdlust Paralympisch niveau heeft weten te bereiken. Esther is nog altijd positief betrokken bij onze club en reikt jaarlijks de wisseltrofee “Aan de slag” uit aan iemand binnen STG vanwege diens bijzondere prestatie. De uitreiking van deze prijs vormt daarmee een blijvende herinnering aan deze op wilskracht en doorzettingsvermogen gebaseerde prestatie.

Mark Peters De Esther van der Loos award werd tijdens de ALV uitgereikt door René Moerland. Eigenlijk had Michelle Broerse dit zullen doen, maar zij was op de fiets onderweg naar de vergadering op ongelukkige wijze op haar neus gevallen. Was dit misschien al een poging om deze award volgend jaar in de wacht te slepen?

- Het is begonnen in 2007: op de fiets aangereden door een auto, gevolg: voet verbrijzeld. - 2013: Gevallen tijdens skeelerwedstrijd in Rotterdam, gevolg: sleutelbeen (r) gebroken. - 2015: Gevallen tijdens skeelertraining in Purmerend, gevolg: pols gebroken en 3 operaties verder blijvende peesproblemen met de rechter duim. - 2016: Gevallen tijdens het fietsen door grind in een bocht, weer sleutelbeen (r) gebroken. - 2017: Gevallen tijdens schaatstraining, gevolg: scheurtje in de heup. - 2021: Op weg naar fietstraining bij DTS aangereden door René namens de commissie:

een auto; gevolg: elleboog gebroken.

Daar sta je dan Mark! En dan is de vraag natuurlijk

Het zijn echt voorbeelden van pech hebben en veelal niet

waarom krijg ik deze prijs?

jouw schuld. Met hulp van Machteld, jouw vrouw en belangrijke factor, hebben we dit overzicht gemaakt. Het is

Zoals je wel weet is de Esther van der Loos Award is geïnspi-

waarschijnlijk nog niet alles, maar het liefst zou ze het zo snel

reerd op wilskracht en doorzettingsvermogen. Na een groot

mogelijk weer willen vergeten.

aantal ongelukken en valpartijen heb jij ongelofelijke

10

wilskracht en doorzettingsvermogen laten zien. Om een

In 2015 zouden Mark en Machteld een rugzakwandelvakan-

beetje een beeld te schetsen zal ik een korte (de lange versie

tie gaan doen. Omdat Mark gevallen was (plaatje op rechter

is te veel) opsomming geven van wat er allemaal gebeurd is:

sleutelbeen) is er toen toch maar besloten om de trektocht

|

DE RONDING WINTER 2022


Commissie EvdL-Award

'Zie je die man? Die heeft al zoveel gebroken en toch gaat hij gewoon maar door'

om te zetten in een wandelvakantie met vervoer van de

Reactie Mark:

rugzakken tussen de B&B’s.

“Ik ben volkomen verrast met de toekenning van deze award, maar neem hem met enige trots en respect aan.

Aan Machteld de vraag: Hoe ervaart zij dit allemaal?

Trots omdat ik het verhaal van de naamgever van deze

"Mark heeft nooit last van 'mannengriep' en wil absoluut niet

award ken en mijn akkefietjes daarmee niet wil vergelijken.

zielig doen. Hij blijft altijd positief en gaat als het even weer

En met respect omdat ik de verhalen van de voorgangers

kan snel weer klusjes doen en trainen. Hij kan absoluut niet

ken die deze award eerder een jaar in huis hebben gehad.

stil zitten. Soms is hij ook wel verstandig. Mark beleefd wel

En ten derde vind ik het een prachtig mooi beeldje waar ik

heel veel plezier aan de sport. Het is zijn passie!”

het komend jaar tegen aan mag kijken.

Tot slot nog een leuke anekdote: Langs de ijsbaan stond een

Nu achteraf weet ik waarom mijn vrouw Machteld al een

vader met kind. De vader zegt tegen zijn kind: “Zie je die

tijdje aan het hengelen was naar de verschillende voorvallen

man? Die heeft al zoveel gebroken en toch gaat hij gewoon

waardoor ik van sporten tijdelijk uitgeschakeld werd. Ik heb

maar door.”

er overigens niet zo tegenaan gekeken als zou ik over enorme wilskracht beschikken, maar voel meer bij de

Mark, ik ken jou als persoon die altijd opgewekt is en vol

opmerking: Zie je die man? Die heeft al zoveel gebroken en

passie met sport bezig is. Je bent een voorbeeld van hoe om

toch gaat hij gewoon maar door. En tegen Esther wil ik

te gaan met tegenslagen. Daarom heb jij deze prijs ook echt

zeggen: jij bent voor mij wel een echte inspiratiebron.

verdiend!”

We zullen doorgaan!”

Een perfect klimaat in iedere ruimte

www.coolairnederland.nl

WINTER 2022 DE RONDING

|

11


HOE K WA MEN S TG- er s DE PA NDEMIE DOOR... In de avond naar het weerbericht kijkend zagen we dat het om 13.00 uur de volgende dag zou gaan regenen. Onze berekening was dat we ongeveer 4 uur over de hele rit zouden doen en dan hadden we nog veel speling. In de ochtend om half 8 ons bed uit om lekkere broodjes te halen en een goed ontbijt naar binnen te werken. Daarna omkleden en fietsen helemaal gereed maken voor de Alpe d’Huez. We moesten nog een kleine 8 km fietsen voordat we aan

Alpe d’Huez – Nog maar 21 bochten!

de voet van de berg waren. Dat stuk was langs een rivier en zonder hoogteverschil, een mooi stukje om warm te worden.

Toen begon de klim met 21 bochten en dat klinkt heel erg ver. De eerste bocht reden we nog redelijk met z’n drieën. Na de 2e bocht was Miel al snel naar voren gegaan en die heb ik niet meer gezien. Samen met papa Jan heb ik tot de derde bocht gereden en toen was het ieder voor zich. De borden met daarop de aangegeven ‘bochten nog te gaan’, duurde in het begin erg lang en ik was bij nog 18 bochten al helemaal gesloopt, maar nog niet afgestapt. Ik moest en zal van mijzelf minimaal tot de helft op de fiets blijven zitten. Het midden stuk ging erg goed, als er weer een bocht aankwam wordt de weg wat vlakker waardoor je een beetje vaart kan maken voor de volgende 10 meter. Met nog 4 bochten te gaan kreeg ik het wat moeilijker, maar ik was nu al lang over de helft dus ik wil hem helemaal in 1x beklimmen. Toen ik naar voren keek zag ik dat de mensen die voor mij fietste het moeilijk hadden na bocht 3, de motivatie zakte daar een beetje weg. Aangekomen bij het bord met nog 3 bochten te gaan kon ik niet meer. De bocht had ik iets te scherp genomen, waardoor ik mooi onder een boom belande en even rustig op adem kwam. De limonade in mijn bidon was de reddende engel waardoor ik wat energie kreeg. Na ongeveer 5 á 10 minuten probeerde ik weer te fietsen, alleen toen ik op mijn zadel sprong zeiden de zitbotjes ‘stoppen!’ Dus ging ik maar een klein stukje lopen. Net voor de fotograaf weer opgestapt en de laatste 2 km zittend en staand op het zadel naar boven geklommen. Aangekomen bij het eerste podium bleek ik bij de verkeerde te staan en moest ik nog 1 km klimmen. Miel fietste mij te gemoed en samen gingen we naar boven. Met nog 300m te gaan dacht Miel ik ga nog een klein stukje sprinten, alleen de ketting zei knap en dat werd de laatste 300m lopen.

12

|

DE RONDING WINTER 2022


Renske van der Veer

Zondag 19 december 2021 kregen we allemaal het bericht van het kabinet dat Nederland weer in lockdown gaat tot en met 14 januari 2022. De activiteitencommissie was al een tijdje aan het appen over activiteiten, want ja wat voor activiteit ga je doen in de lockdown. We wilde graag dat Bij het podium aangekomen was iedereen blij dat ze het gehaald hadden, even wat leuke foto’s gemaakt en op zoek naar de eerste fietsenwinkel voor een link om Miel zijn ket-

iedereen in beweging kwam tijdens de lockdown en bedachten het STG Zaanstreek Challenge spel. Uiteindelijk hadden we 28 uitdagingen bedacht,

ting te maken. Ketting gemaakt en afdalen maar! Dat is veel

de meeste opdrachten hadden 1 punt en waren

leuker dan klimmen. De snelheden waren aan de hoge kant

de opdrachten wat groter dan hadden die er 2 of

met de maximale snelheid van 64,4 kilometer per uur. We

zelfs 3 punten. Als bewijs moesten de deelnemers

gingen een klein stukje van de Alpe d’Huez naar beneden en bij bocht 5 gingen we er van af om vervolgens achter langs via Villard-Reclas terug naar de camping te gaan. En daarna... was het lekker met de benen omhoog en genieten van de zon!

een foto of video sturen naar Renske van der Veer. Op maandag 27 december ging er een mail naar alle leden. Er werden al snel mooie foto’s gestuurde met hele planningen voor

Noa Bierens wint STG Zaanstreek 'CHALLENGE'

wanneer welke challenge word uitgevoerd. En toen was het wachten tot de eerste opdracht binnen kwam. Die was van Jan van der Veer met de opdracht figuur lopen. Hij had een mooie schaats gemaakt. Al snel volgde Noa Bierens met het kopje van Bloemendaal en niet te vergeten Mark Peters met zijn mooie fietsritjes. Het alternatief, je leeftijd in aantal keer opdrukken, bleek voor hem onhaalbaar voor 2 punten!

Uitslag

Punten

1. Noa Bierens

36,6

2. Lianne van Assema

30,2

3. Jan van der Veer

28,2

4. Mark Peters

15,5

Op 2 januari hebben we een tussenstand opgemaakt, helaas deden er nog niet zo veel leden mee in totaal waren het er 7. Jan van der Veer stond boven aan met 24,2 punten daarna volgde Mark Peters met 15,5 punten en als derde stond Maureen Hagen met 8,4 punten. Nog even een appje in de groepsapp van het inlineskaten ter herinnering dat ze nog

5. Britt van Wijk

14

een week de tijd hebben. Gelukkig zijn er daarna nog een

6. Sonja Beemsterboer

13

aantal deelnemers actief bijgekomen. Het werd nog even

7. Maureen Hagen

8,4

spannend tussen Lianne van Assema en Noa Bierens. Lianne

8. Miel van der Veer

2

9. Tjebbe Berkhout

1

moest nog 5 punten en dan zal ze boven aan staan, maar helaas Noa kwam 5 minuten later met heel veel opdrachten en werd daarmee de WINNAAR van het STG Zaanstreek Challenge spel!! GEFELICITEERD Noa Bierens

Noa Bierens op het Kopje van Bloemendaal. WINTER 2022 DE RONDING

|

13


Redactie

Lief&Leed Na het verschijnen van de vorige Ronding zijn zo’n beetje al haar medewerkers van de racefiets gevallen. Kees kneusde zijn ribben op Koningsdag in de Beemster en had daar nog lang last van. Rick kon na val aan Belgische grens nog wel fietsen alleen niet meer op- en afstappen. En natuurlijk Mark (zie pag. 10!): hij kwam in Zaandijk in aanraking met uitparkerende Mercedes, en werd in “gele taxi” afgevoerd naar ZMC waar zijn linkerarm in het gips verdween... Lianne van Assema viel in juni ook van haar fiets en liep daarbij een hersenschudding op. En we vernamen dat Maartje Heine in het najaar een heupoperatie heeft ondergaan. Hopelijk is iedereen goed hersteld inmiddels. Ongetwijfeld is ons tijdens de pandemie lief en leed der STG-familie onopgemerkt gebleven, al dan niet als gevolg van corona. Een besmetting van zelfs een voltallige (schaats) familie, wel of niet gevaccineerd en geboosterd, is allang geen nieuws meer...

Bestuur, trainers en redactie wensen jullie allen een gezond 2022

WEER GEEN VETTE PENSENLOOP! Wie zijn of haar kerst- en corona kilo’s toch kwijt wilde, moest dat de afgelopen tijd in gezinsverband moeten doen vanwege het nog steeds aanwezige covid-19 virus in verschillende varianten. Er mochten geen grotere groepen dan twee personen uit verschillende huishoudens het bos in zodat de beruchte Vette Pensenloop op 2e kerstdag ook dit jaar weer niet door kon gaan.. Dus dit jaar weer geen stoere verhalen over wie slim was en won, wie dacht dat ie slim was, wie de weg kwijt was en toch weer terug gevonden is, hoe lekker de chocomel en kerstbrood was, geen boswachters die lopers in het zicht van de finish om een duinkaart vroegen, geen worsten van Slagerij Schoen om uit te reiken. Er wordt nagedacht over een alternatief evenement (jacht op de Paashaas?) later dit jaar, wanneer de omstandigheden zijn verbeterd. Tot die tijd is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen “vette pens” en zal geduldig moeten wachten tot deze traditie weer kan worden voortgezet

14

|

DE RONDING WINTER 2022


Gebr. Groot, keurslagers Gebr. Groot, keurslagers Zaandam/Assendelft Zaandam/Assendelft www.grootzaandam.keurslager.nl

www.grootzaandam.keurslager.nl www.opdenvelde.nl

TIMMERMAN CARTEAM

AUTOBEDRIJF

• Auto onderhoud, autoservice, APK, grote beurt en kleine beurt in Zaandam • Reparaties van alle automerken • In- en verkoop van occasions

St.Cathrijnestraat 6 • Zaandam • T 075 616 39 08

autobedrijftimmerman.nl

van afval van afval naar grondstoffnaar en grondstoffen en energie en energie

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl


DE TOCH T

Een muur van haaientanden In de vorige Ronding beschreef ik aan de hand van wat oude schaatsfoto's een memorabele schaatstocht van Monnickendam naar Hoorn en visa versa door een eenzaam groepje STG-ers. Op 5 februari 1996 reden we een minstens zo'n memorabele schaatstocht, alleen waren er daar iets meer schaatsers op het ijs. Een schaatstocht om nooit te vergeten, al was de benaming kluuntocht meer toepasselijk geweest.

Een greep uit de nieuwsberichten een dag erna:

In 1996 waren de social media nog niet zo ontwikkelt en

[...] Onheilspellend geronk klonk gistermiddag boven het

werden georganiseerde schaatstochten nog gewoon in de

IJsselmeer. Drie helikopters, van politie en marine, vlogen

donderdagkrant aangekondigd. Enkhuizen naar Stavoren

laag over twee onafzienbare linten schaatsers die het

en weer terug was een schaatstocht die sinds 1963 niet

dichtgevroren IJsselmeer tussen Stavoren en Enkhuizen

meer verreden was. Die moesten we doen. Met broer René,

probeerden te bedwingen. Als mierenlegers werkten zich

Coen Vlietstra, René Lute, Henk Jan ten Zijthof, Eric ten

enkele tienduizenden naar de overkant en - in de meeste

Cate en Aad Schoen reden we naar Enkhuizen om bij de

gevallen - weer terug.

inschrijvingsposten enorme rijen deelnemers aan te treffen. We waren al wat later omdat een parkeerplaats voor de auto

Tijdens de tocht over het IJsselmeer van Stavoren naar

vinden niet zo eenvoudig bleek te zijn en veel tijd kostte.

Enkhuizen raakten ruim 120 deelnemers gewond. Oorzaak

Gezien de enorme drukte bij de stempelposten besloten

van de chaos was de slechte gesteldheid van het ijs in

we om zonder inschrijving de overtocht te wagen. De

combinatie met een te groot aantal schaatsenrijders en

weersomstandigheden waren wel oké, het ijs was het beste

er waren ook twijfels over de geoefendheid van sommige

te vergelijken als een ijsmuur van haaientanden, schotsen en

deelnemers. Voorzichtige schattingen gingen uit van 35.000

scheuren met af en toe een vlak stuk ertussen.

deelnemers. De politie noemde zelfs het aantal van 50.000

16

schaatsers op het IJsselmeer. Voor de kust van Stavoren was

Het was buitengewoon druk op het ijs en alle categorieën

het waarschijnlijk niet zo druk geweest sinds 991, het jaar

schaatsers waren vertegenwoordigd, waarvan een flink

waarin de Noormannen het Friese stadje plunderden [...]

deel geoefend, maar de meerderheid niet of nauwelijks.

|

DE RONDING WINTER 2022


Peter Moerland

Zonder ernstige blessures reden we de 25 km naar Stavoren om na een korte pauze weer terug te gaan omdat de dag al begon te vorderen. Krap een half uurtje onderweg verschenen er helikopters boven het parcours die iets rond toeterden dat we terug moesten naar Stavoren. We konden en wilden ze op dat moment niet verstaan en met Enkhuizen aan de horizon reden we stug door. Het superslechte ijs begon pas aan de kant van Enkhuizen. Terug aan de wal werden we geloof ik nog vermanend toegesproken door een officieel iemand, maar dat maakte niet zoveel indruk. Pas 's avonds op het achtuurjournaal werd de omvang van de chaos zichtbaar, net als de half gezonken Citroën Deux-chevaux, een Lelijke Eend die niet kon zwemmen. Wat een tocht

We zagen tientallen deelnemers op hockeyschaatsen en kunstschaatsen die zich wijdbeens struikelend en buitelend een weg trachtten te vinden. De meesten dachten dat het een makkelijke zondagmiddag tochtje was, waar je zonder voorbereiding aan mee kon doen. Het gekke was dat niemand, inclusief wij zelf, op dat moment zich de chaos als gevolg van de massaliteit en de serieus gevaarlijke ijscondities leek te realiseren.

WINTER 2022 DE RONDING

|

17


E V E N VOO R S T E L L E N

Trainers next generation Er wordt hard gewerkt aan de broodnodige verjonging van het trainerscorps van STG Zaanstreek. Ze houden van schaatsen en skeeleren, de nieuwe generatie, en ze brengen dat graag over door training en begeleiding te verzorgen aan onze jeugdleden.

PART

ONE

Dennis Boon Even over mezelf, Dennis Boon. Zoals sommige

Voorlopig hoop ik zelf nog lang te blijven trainen. Omdat het

van jullie misschien weten geef ik sinds een jaartje

leuk is en omdat het helpt met het vinden van leuke & uitda-

training. Na ruim 10 jaar zelf bij verschillende trai-

gende oefeningen die ik zelf in de trainingen kan gebruiken.

ners binnen STG Zaanstreek getraind te hebben, is het nu mijn beurt training te geven. De reden dat ik trainer wilde worden is vrij simpel. Ik hou van schaatsen, STG Zaanstreek is een onwijs leuke en gezellige club en ik denk dat het belangrijk is

Het helpt toch als je het zelf een keer hebt kunnen voelen. Samen met mijn trainingsmaten hebben we regelmatig discussies over wat nou goede oefeningen zijn voor bepaalde schaats problemen. Het is onwijs leuk om samen met de jongens met wie ik al jaren train, nu langzaam maar zeker richting het trainersvak te gaan.

ook wat voor de club terug te doen. Daarnaast, en misschien nog wel het belangrijkste, het is gewoon ook erg leuk om te doen!

Momenteel zit ik de laatste fase van mijn ST3. Namens de club kan ik die opleiding doen en dat is natuurlijk fantastisch. De cursus verliep een beetje stroef, mede door Covid. Zo waren alle lessen online en zijn er (nog) geen praktijklessen geweest. Zelf vind ik dit een behoorlijk gemis. Gelukkig zit er zat kennis en kunde binnen de club en wordt dat graag gedeeld... Voorlopig hoop ik door te gaan zoals het nu gaat. Tijd blijft altijd een euvel, maar de zaterdagmiddag is zo een tof uur, daar maak ik tijd voor!

“Het is onwijs leuk om samen met de jongens met wie ik al jaren train, nu langzaam maar zeker richting het trainersvak te gaan”. 18

|

DE RONDING WINTER 2022


Dennis & Thijs

Thijs van Tol Velen denken al gauw dat skeeleren hetzelfde is als schaatsen, zelfde beweging, zelfde houding, zelfde slag. Dit is niet helemaal waar. Mocht je zelf ooit

“Lekker twee uurtjes op je gemak door de polder, niks is mooier als dat, als je het mij vraagt”.

eens op de wieltjes hebben gestaan, dan heb je vast wel eens gemerkt dat de druk en grip steeds minder wordt wanneer je verder van je afzet, terwijl dat bij het schaatsen juist niet zo is. Dit komt doordat de wieltjes geen snijkant hebben, een ijzer natuurlijk wel. Hierdoor komt er een andere techniek bij kijken dan bij het schaatsen. Met skeeleren heb je vooral de meeste druk onder je lichaam. Daarvoor kent het skeeleren een aparte techniek, namelijk: de double push! Een beweging waar je door middel van een soort S beweging de skeeler onder je lichaam houdt. Hierdoor zet je zowel van je af en weer terug! Vaak krijg ik de vraag of dat skeeleren nou wel zo goed is voor het schaatsen. In mijn mening: JA! Skeeleren is een fantastische sport om behendigheid en spelinzicht te krijgen. Ook is het goed voor de jeugd om hun motoriek verder te ontwikkelen, omdat er bij het skeeleren vaak nieuwe prikkels binnen komen om te manoeuvreren en te

In april 2021 ben ik begonnen met mijn ST3 opleiding als

handelen op bepaalde situaties en bewegingen. Het tweede

inline skate trainer bij de KNSB. Deze hoop ik begin komend

voordeel van het skeeleren is: je kunt overal naar toe! Dit

seizoen af te ronden. Momenteel zijn we alweer volop bezig

betekent dat je niet per se die saaie duur ritjes op de fiets

voor het nieuwe skeelerseizoen en aan het kijken of we een

hoeft uit te voeren, maar dit kan ook prima op de skates!

skeelerkamp kunnen organiseren. Komend seizoen alweer

Lekker twee uurtjes op je gemak door de polder, niks is

het 4e seizoen dat ik de skeelertrainingen zal verzorgen en

mooier als dat, als je het mij vraagt.

kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan!

Gebr. Van der Veekens BV Grote Tocht 42 1507 CG Zaandam gebrvanderveekens.nl ISO NEN Norm 9001 | BRL 7000 | CO2 prestatieladder, trede 5 | VCA**

GRONDBOUW | WEGENBOUW | WATERBOUW | SANERINGEN

WINTER 2022 DE RONDING

|

19


www.meijns-gg.nl

Meijns Grondverzet & Groenvoorziening Uitweg 104 1562 GD Krommenie T

075 250 0005

M info@meijns-gg.nl F

Volg ons op Facebook

in Volg ons op LinkedIn

Slagerij Schoen Uw ambachtelijke Slagerij Schoen al meer dan 100 jaar aan de Zuidddijk en is dan ook een begrip in de Zaanstreek

Vleeswaren en schepsalades Delicatessen / Gourmet / Fondue Steengrill / Wijn Assortiment Worstmakerij / Barbecue Zuiddijk 63 | Zaandam | 075-6163394 info@slagerijschoen.nl | slagerijschoen.nl


S K E E L E R ZOME R

Mark Peters

Zaanse Inlineskate titels 2021 zijn verdeeld Het 3e Zaans Inlineskate Kampioenschap is verreden en zijn de titels verdeeld. Er waren uiteindelijk vijf categorieën waarin een kampioenstitel werd uitgereikt. Op zondag 22 augustus 2021 om 10.00 uur in de ochtend werd door de wedstrijdleider Thijs van Tol vastgesteld dat de baan in Purmerend droog, en de weersvoorspelling gunstig was, en het toernooi stipt om 14.15 uur van start zou gaan. De loting was de avond ervoor al bekend zodat de deelnemers zich optimaal konden voorbereiden en de tegenstand inschatten. De hoofdprijs van de wedstrijd naast de medailles

sprint op het rechte eind van de 400 meter baan te rijden.

en podiumprijzen, is dat je deelnemer was in een

Tijdens de afsluitende rit vielen net de eerste druppels van

laagdrempelig toernooi, waarin men kennis kon maken

een niet te vermijden regenbui. Zo kon deze wedstrijd

met rijden op een professionele skeelerbaan zoals die in

succesvol worden afgesloten met de prijsuitreiking waarbij

Purmerend. Op de 200 meter baan met oplopende bochten

de spanning over wie gewonnen had er nog lang in bleef

om er bij hoge snelheid niet uit te vliegen, werd het

omdat de verschillen soms erg klein waren.

grootste deel van de wedstrijd verreden. Iedereen moest met staande start een tijd over één ronde rijden. Vervolgens

Foto’s en de volledige uitslag zijn terug te vinden op

was er bij de jongste pupillen een wedstrijd als groep over

www.stg-zaanstreek.nl. Na afloop konden de rijders, jury,

500 meter en bij de ouderen over 1000 meter. Op de piste

wedstrijdleiding en toeschouwers, genieten van een

werd ten slotte een puntenkoers gereden waarbij je elke of

heerlijke barbecue. Met dank aan de gastvrijheid van IJs- en

om de ronde in een tussensprintje punten kon verdienen.

Inlineskateclub Purmerend

Tot slot was er nog net genoeg tijd om er een 100 meter

WINTER 2022 DE RONDING

|

21


DE E E RS T E RO NDE

Lianne van Assema

Jeugd Skate Toernooi in Purmerend

Zondag 12 september was het Jeugd Skate Toernooi in Purmerend. Mees, Tjebbe, Sybren en ik deden hieraan mee. Eerst gingen we trainen met Thijs. Hij had voor ons een aangepast programma gemaakt. Het was super mooi weer om mooie tijden te rijden. Er deden ook veel kinderen aan mee van andere verenigingen. Eerst gingen wij ons inschrijven en kregen wij ons wedstrijdnummer. Daarna gingen we met zijn vieren inrijden op de 200 meter baan. De wedstrijd begon met een 300 meter tijdrit. Sybren had hier zijn PR verbeterd van 36 sec. naar 32 sec. Tjebbe had zijn PR verbroken van 35 naar 33 sec. Mijn tijd was 35 sec, die van Mees weet ik jammer genoeg niet. Door de gereden tijd werden we in groepen verdeeld. Daarna werd er een wedstrijd over 6 ronden (van 200 meter) gereden door Sybren, Tjebbe en mij. Mees moest een wedstrijd over 4 ronden rijden. Elke eerste werd in de A groep ingedeeld, de rest werd afhankelijk van zijn tijd in de A, B of C-groep in gedeeld. Sybren kwam in de A groep, Tjebbe en ik kwamen in de B-groep van onze categorie terecht. Mees kwam ook in de B-groep van zijn categorie terecht. Sybren moest in de A-groep een wedstrijd over 10

22

rondjes rijden. Tjebbe en ik moesten een wedstrijd over 8

Na de wedstrijd was de prijsuitreiking. Iedereen kreeg een

rondjes rijden in de B-groep. Mees moest in zijn categorie

sticker en je mocht ook een cadeautje van de tafel pakken.

4 rondjes rijden. Sybren werd uiteindelijk 5e in de A-groep ,

Ik vond het leuk dat we heel goed aangemoedigd werden

Tjebbe werd 2e en ik werd 3e in de B-groep. Mees werd 4e

door de vaders en moeders, oma’s en Britt. Het was heel leuk

in zijn groep.

om mee te doen

|

DE RONDING WINTER 2022


Tjebbe en Sybren Berkhout

Tjebbe

Sybren

Wedstrijdrijden

Tjebbe & Sybren Berkhout Tjebbe: Wij zitten sinds 2020 op schaatsen. Toen we klein waren hebben we twee keer een weekje op de Jaap Eden baan in de herfstvakantie op schaatsles gezeten. Eigenlijk vond ik schaatsen altijd wel leuk, maar ik heb er toen nooit over nagedacht om lid te worden van een schaatsvereniging. We zaten al op hockey en op karate, dus het kwam gewoon niet in me op.

Sybren: Ik vond schaatsen ook best leuk, maar ik was nog niet zo enthousiast als mijn broer. Pas toen de zomertrainingen begonnen en ik het een paar keer had gezien, kreeg ik ook zin om mee te doen. Wielrennen, conditietraining en skeeleren; alles is leuk! Dus in de zomervakantie van 2020 ben ik gestart. Skeeleren is in het begin best lastig. Vooral die bochtjes. Ik had die schaatstrainingen nog niet gedaan, dus ik had de bochten

Tijdens de schaatsles op mijn middelbare school, dat was

nog nooit geoefend. Tjebbe wel.

in november 2019, zei de docent dat ik maar op schaatsen moest, zo goed vond hij het gaan. Ik zag mensen snoeihard gaan en toen wist: dit wil ik ook! En misschien nog wel harder. En beter! Dus dat zei ik tegen mijn ouders. Met mijn

Deze winter ging het heel goed. Die paar dagen op natuurijs waren natuurlijk top. Nu vind ik schaatsen en skeeleren echt heel leuk. Vorig jaar spraken we af: als we de bochten

moeder zijn mijn broer en ik toen een paar keer in Haarlem

kunnen dan gaan we wedstrijd rijden. Helaas ging dat niet

wezen schaatsen.

door vanwege Corona. Gelukkig hebben we wel een paar keer wedstrijdje kunnen oefenen met STG.

Mijn moeder heeft een schaatsvereniging gezocht. Ik wilde graag op Haarlem trainen. Dus toen heeft ze gekeken welke

Deze zomer doen we voor het eerst mee met

verenigingen er op Haarlem trainen. STG Zaanstreek dus.

skeelerwedstrijden. Gelukkig kunnen ze doorgaan. Onze

Van Chris mocht ik meteen meetrainen. Het was inmiddels al

eerste wedstrijd was voor het JST in Wervershoof. Samen

best laat in het seizoen, dus ik heb toen eigenlijk maar twee

met Julika en Constant waren we de enigen jeugd van STG

trainingen mee kunnen doen. Maar ik was meteen verslaafd!

Zaanstreek. Het ging best goed voor een eerste keer. Julika

Dat gevoel, lekker op je schaatsen, die snelheid, proberen nog sneller te gaan. Ik ging toen nog helemaal niet hard

was het enige meisje bij de kadetten dus zij reed met de jongens mee.

natuurlijk, maar dat maakt niet uit.

WINTER 2022 DE RONDING

|

23


DE E E RS T E RO NDE

'Mensen vroegen mij of ik dan nu niet bang was. Dat ik ook zou vallen of zo. Tuurlijk niet. Ik moest nu juist extra bewijzen dat de Berkhouten het kunnen.' Tjebbe: De 1500 meter ging redelijk. Ik startte en stond

Tjebbe: De laatste wedstrijd was ook een Dave van Dam. In

al snel twee. Julika reed eerst op plek vier, maar daarna

Zeist. Het was een rare baan van 333 meter met gekke korte

reden we een tijdje samen op plek drie en vier. Ik haalde die

bochten. En het was heel warm. In de tijdrit was ik 7e van de

nummer 2 wel nog een keer in, maar hij pakte me vrij snel

20, dus dat is niet slecht. Daarna reden we de 500 m. Ik

terug. Julika probeerde mij nog in te halen, maar dat lukte

startte snel, kwam als eerste van de zes de bocht uit. Na

niet. We zijn toen als drie en vier gefinisht.

de tweede bocht reed ik met twee anderen vooraan. De voorste kon ik niet meer voorbij. Dan pak ik de tweede

Sybren: Tjebbe reed 35.36 op de 300 meter, Julika 35.65 en

plaats, dacht ik. In de laatste bocht voor de finish ging ik die

ik 37.30. Contant viel helaas, dat was echt jammer. Daarna

andere bijna voorbij. Ik reed naast hem en ineens verloor ik

hebben we de Dave van Dam in Ede gereden. We reden een

mijn evenwicht! Nou daar lag ik dan. Op het asfalt. Pak kapot,

one-lap. En daarna 2x een 500 meter. Het laatste onderdeel

schaafwonden. Gelukkig was er een EHBO-tent. Het ergste

was een puntenkoers van 4 km.

vond ik dat ik niet verder kon rijden. Ik had dan namelijk de A-finale gereden!!

Wij waren kapot! Dit hadden we nog nooit getraind! Het leek of er een trekker over mijn rug was gegaan en alsof er

Maar ja, nu ben ik nog fanatieker. Ik heb nu nog meer zin

naalden in mijn benen en voeten staken. Alles deed zo’n

in de wedstrijden! Na het clubkampioenschap reden wij

pijn! Ik ga dood, dit doe ik echt nooit meer, zei ik. Maar ja,

nog twee JST’s en 1 Dave van Dam. En daarna... lekker weer

dat is normaal, dat hoort erbij. Na een uurtje ben je het

schaatsen. Deze winter wil ik veel wedstrijden rijden. Ik

vergeten. In de daguitslag was Tjebbe 7e en ik 9e.

verheug me er nu al op. Heb er zin in!! Sybren: Ik zag Tjebbe vallen en dacht: OMG, die heeft last! Ik schrok natuurlijk enorm! Gelukkig viel het uiteindelijk mee met Tjebbe’s verwondingen. Mensen vroegen mij of ik dan nu niet bang was. Dat ik ook zou vallen of zo. Tuurlijk niet. Ik moest nu juist extra bewijzen dat de Berkhouten het kunnen. Mijn tijdrit was iets minder snel dan die van Tjebbe, dus ik reed de B-finale. Net als Tjeb kwam ik als eerste uit de bocht. De hele wedstrijd reed ik samen met een andere jongen op kop. De laatste bocht zat ik achter hem. In het laatste stuk zette ik aan en kwam naast hem. Helaas kwam hij een schaatslengte eerder over de finish. De puntenkoers werd ingekort vanwege de hitte. In het eindklassement van de dag was ik 11e van de 22. Ik heb het gevoel dat ik nu wel beter rijdt, maar we gaan het zien de komende wedstrijden. Ik hoop dat er ook anderen van STG Zaanstreek gaan meedoen

24

|

DE RONDING WINTER 2022


Mees en Sam Olie

Gebroeders Olie

Mees

Sam

WINTER 2022 DE RONDING

|

25


DE E E RS T E RO NDE

Herfstkamp 2021 Vrijdag 22 oktober vertrokken we vanaf de Gamma in Zaandijk. Je denkt, nou dan spreken we om 6 uur af en dan vertrekken we ook zo ongeveer op die tijd. Dus niet. Want het busje van Luuk had pech; lekke band. Natuurlijk bleven we wel allemaal op hem wachten. Alleen het busje van Chris vertrok iets eerder om de boel op Boscamping Appelscha vast voor te bereiden. We gingen in groepjes in verschillende busjes naar groepsaccomodatie ‘t Kamphus. Het was ongeveer 2 uur rijden, of anderhalf uur. De sfeer in de auto was heel erg gezellig en er stond leuke gezellige muziek op. Toen we daar aankwamen ging iedereen zijn en haar spullen in de slaapzaal zetten. Tjebbe en ik hadden het geluk dat we in een aparte kamer konden slapen. Even later kwam Miel ook bij ons op de kamer. Hij vertelde dat hij in de slaapzalen had gekeken en een bed had geprobeerd. Maar die bedjes waren véél te klein voor hem! Zijn lange benen

De volgende ochtend ontbeten we met z’n allen. Ik had

staken er bij het voeteinde helemaal uit. Dus toen ging hij

zelf een bakje yoghurt en een broodje ham en kaas. Na het

op zoek naar een groter bed. Bij ons op de kamer waren de

ontbijt even omkleden om de landtraining te doen. Dat

bedden niet groter, maar het was natuurlijk wel chill zo met

kon gewoon op het terrein van het ‘t Kamphus. Het was

z’n drieën.

natuurlijk wel goed, even de spieren rekken en strekken.

Die avond deden we een Escaperoom-spel. Je weet wel,

gaan. Eindelijk!

Maar de grootste opwinding was wel naar de schaatsbaan dan moet je allemaal opdrachten uitvoeren om de sleutel van de Escaperoom te krijgen. Bijvoorbeeld, we moesten

26

De schaatsbaan in Leeuwarden is wel hard! In het midden

woordpuzzels maken en letters zoeken en met die letters

is het verkleed terrein. De binnenbaan is de oefen- en

kon je ontsnappen. Uiteindelijk vormden al die letters van

uitrijbaan. Net als op de dinsdag in Haarlem eigenlijk. Het

alle groepjes het woord ‘STG Zaanstreek’. Daarna maakten

ijs was echt perfect! Snel ijs, geen werkijs. Ik zat samen met

we de letters met ons eigen lijf! Volgens mij heeft Chris

Tjebbe, Miel en Eke in een groepje en Sven-Yvo was onze

er nog wel foto’s van. Rond een uur of 12 gingen we met

trainer. Zaterdag trainden we volgens mij meer op techniek.

zijn allen tanden poetsen en ik denk dat iedereen op onze

Er werd best hard gereden, maar de korte afstanden kon ik

kamer om ongeveer half 1 sliep.

goed bijhouden.

|

DE RONDING WINTER 2022


Sybren Berkhout

Terug in het kamphuis even de tassen uitpakken. En ja,

Zondagochtend ontbeten we weer met zijn allen. Daarna

er moest ook iets van avondeten komen toch. Er stond

moesten we onze spullen pakken en de kamers opruimen,

broodje Shoarma op het menu. Tjebbe, Miel en ik waren

want we zouden vanaf de schaatsbaan direct terug rijden

van de rauwkost-hakdienst. Koken is niet zo mijn ding, dus

naar Zaandijk. Op de ijsbaan was het zo leuk! We reden

laat mij maar gewoon dingen snijden, dat vind ik wel best.

een mini-marathon met iedereen. Ik heb op het laatst

In de avond gingen we allemaal kaartspelletjes spelen. Wij

moeten afhaken, maar het was wel heel vet! Helaas was

speelden “Pesten”. Toevallig was de kickboks wedstrijd

dit het laatste dat we deden. Echt jammer. Van mij mag

tussen Rico Verhoeven en Ben Sadik ook die avond. Met Britt,

het schaatskamp een hele week duren, maar dat zullen de

Julika en enkele anderen hebben we natuurlijk wel even

trainers misschien niet volhouden!

gekeken!

WINTER 2022 DE RONDING

|

27


DO N AT EURS E N SP O N S O R S, W IE ZI JN Z E ? Een vereniging heeft inkomsten nodig om alle activiteiten te bekostigen. Naast vooral contributie komen deze inkomsten van sponsoren en (zakelijke) donateurs. Zij doen dit veelal vooral uit passie en liefde voor de sport en/of de vereniging. Het gaat ze niet zo zeer om naamsbekendheid of om de publiciteit, en blijven soms (liever) anoniem. Maar wie zijn deze sponsoren en zakelijke donateurs eigenlijk? En wat is hun connectie met STG Zaanstreek?

SPONSOR

RunX

HARDLOOPSPECIAALZAAK 25 jaar hardloopwinkel aan de Gedempte Gracht Augustus 25 jaar geleden opende Frank Ossen zijn winkel aan de Gedempte Gracht in Zaandam. Op een smalle open kavel tussen de winkels werd een langwerpig pand gebouwd en de winkel ingericht. Geen moment heeft Frank gedacht deze plek te verlaten ondanks dat er tussentijds andere panden werden aangeboden. Frank is al jaren verbonden met sport, vroeger zelf wat gevoetbald, als verzorger gewerkt bij AZ’67 en heeft nog bij Wastora gewerkt op de sportafdeling. Hij merkte een enorme vraag naar hardlopen specifiek en begon toen zijn eigen winkel.

Met de bijna 2 jaar Corona in ons midden hebben Frank en

van RunX heeft affiniteit met hardlopen en zijn zeer

zijn 4 collega’s zeker niet stil gezeten. Gesport werd er nog

deskundig. Op Internet kun je schoenen kopen, maar steeds

steeds, hardlopen ook. Het persoonlijke contact met de

vaker zijn opvolgers van schoenen aangepast qua vorm.

sporter tijdens de lock-downs was wel wat minder, Frank

Vroeger bleven schoenen vaak hetzelfde van model, maar

hoopt dat dat snel weer terug komt.

ook mensen veranderen, hun voet en de wijze van lopen. Frank: “Aan het einde van de winkel staat een kast met

28

RunX Zaandam (voorheen Runnersworld) is dé winkel voor

camera en computer. Hier doen we de loopanalyse en geven

zowel de beginnende als de gevorderde sporter. Meer dan

advies waardoor je altijd van start gaat met de juiste

alleen voor kopen van schoenen, ook voor kleding, sport-

schoenen. Belangrijk, want alleen zo kun je optimaal

horloges en dergelijke kun je in de winkel terecht. Goed

genieten van het sporten, bereik je topprestaties en

advies is waar RunX zich sterk mee maakt. Al het personeel

voorkom je blessures”.

|

DE RONDING WINTER 2022


Kees Waqué

Frank verteld ook dat voor iedereen wel een passende

maar we hebben ook sporters die zich willen richten op de

schoen gevonden kan worden en laat een deel van de

Dam tot Dam of een Marathon”. Frank vervolgt “Wij werken

collectie zien. “Deze Hoka schoen heeft een speciale carbon

ook nauw samen met fysiotherapeuten in de regio en

plaat die voor meer reflex zorgt”. Hij pronkt daarmee een van

verwijst sporters door als dat wenselijk is. Het gaat uiteinde-

de merken die zijn intrede heeft gemaakt de laatste jaren.

lijk toch om het plezier dat je hebt als sporter”.

RunX is een groep van samenwerkende zelfstandige

In het verleden werd er door RunX in de duinen een

ondernemers die hun assortiment goed kunnen afstemmen

hardloopclinic gegeven aan STG Zaanstreek. Dat was wel

aan hun regio, hierdoor worden er in de vestiging Zaandam

een tijdje geleden. Frank staat er voor open om dat samen

de schoenen aangeboden die het beste aansluiten bij het

met zijn collega Melchert Kok nog eens te doen. In het kader

advies.

van hun 25 jarig jubileum adviseert Frank zeker ook de website in de gaten te houden!

De sporters die hij in zijn winkel krijgt zijn niet alleen hardlopers, maar ook fietsers en schaatsers. Voor allerlei

STG-ers zijn van harte welkom in de winkel aan de Gedemp-

advies, of het nu om schoenen, kleding of andere producten

te Gracht, de koffie staat klaar! Bij aanschaf van nieuwe

gaat. “We luisteren altijd goed en geven daar het juiste

hardloopschoenen/kleding en accessoires ontvangen de

advies voor. Beginners vaak een schema voor 5 kilometer,

leden 10% korting

DE HARDLOOPSPECIAALZAAK VAN DE ZAANSTREEK ALLE LEDEN VAN STG ZAANSTREEK ONTVANGEN

10% KORTING* M.U.V. AANBIEDINGEN*

WWW.RUNXZAANDAM.NL

ZAANDAM

GEDEMPTE GRACHT 58, 1506 CH ZAANDAM, TEL: 075 - 631 53 54

WINTER 2022 DE RONDING

|

29


SchaatsLab

Verkoop, lease en onderhoud van alle soorten schaatsen. In het pand van Bosch Sport Velsen, in Santpoort-Noord, is sinds het najaar van 2020 SchaatsLab gevestigd; Specialist in schaatsen, inline skates en stuntsteps Voor onderhoud, onderdelen, ronden, slijpen, reparatie, lease (wedstrijdschaatsen) en verkoop van schaatsen, kun je het hele jaar terecht bij het SchaatsLab team van Lars Bosch en Jan van der Meulen.

SchaatsLab Hoofdstraat 182 | Santpoort-Noord contact@schaatslab.nl www.schaatslab.nl 06-20739727 | 06-18874016


K RONIE K

Jan Post

Ere-lid Jan Post is vanaf de oprichting op vele fronten actief binnen onze vereniging en

E D O B POST

DE

betrokken bij alles wat met het (Zaanse) schaatsen te maken heeft. Jan schreef hierover het boek 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014.

IN MEMORIAM

wedstrijden. Daarnaast hielp bij Molen Het Jonge Schaap

Harry Steur

Champion.

met kassa werkzaamheden, en was vele jaren actief bij Le

Donderdag 25 november kregen we het trieste bericht door dat Harry Steur op 74-jarige leeftijd was overleden. Er is van

Harry was een man waar men altijd op kon rekenen en die

alles aangedaan om hem in leven te houden, maar mocht

ontzettend veel vrijwilligerswerk heeft gedaan. Wij, bestuur

niet baten. Een schok voor vele leden van onze vereniging

en leden van STG Zaanstreek, zijn hem daar zeer dankbaar

STG Zaanstreek die Harry goed kenden. Op dinsdag 23

voor en hebben dat in 2008 kenbaar gemaakt door hem in

november reed Harry nog met wat oud-leden op het ijs van

januari van dat jaar te benoemen tot Lid van verdienste.

De Meent in Alkmaar. Hij voerde een groepje aan en reed

Harry was een goed mens waar we mooie herinneringen

nog steeds erg goed. De dag daarna was hij nog ruim 31

aan over houden

kilometer aan het mountainbiken geweest, zijn laatste rit die hij nog op Strava gepost heeft. Niemand had dit diep trieste

Op 31 december 2020 is overleden Dirk Slecht van IJsvereni-

nieuws dan ook verwacht.

ging Assendelft. Hij vervulde daar vele jaren lang een bestuursfunctie. Hij is 63 jaar geworden en vader van onze oud-leden Joris, Sanne en Gijs Slecht. Klaas Duin, is jarenlang actief geweest voor de IJsvereniging De Noordster in Wormerveer (inmiddels opgegaan in IJsvereniging Nova Zembla in Wormer) en was daarnaast vele jaren, zeker in het begin, aan het Jeugdschaatsen Zaanstreek verbonden. Hij is 1 mei 2021, naar mijn weten op 87-jarige leeftijd, overleden. Piet Huizenga, eveneens jarenlang bestuurslid van De Noordster, is op 12 augustus 2021 op 91-jarige leeftijd overleden. Ko Goeree één van onze Zeeuwse schaatsvrienden die jarenlang meeging naar een trainingskamp in Inzell, is na een ziekbed op 82 jarige leeftijd overleden. Zeker de

Harry is op 1 juli 1981 lid geworden, dus nu 40 jaar lid van de

oudere leden onder ons die meegingen op dit trainings-

vereniging. Hij was secretaris van september 1998 tot

kamp zullen hem nog herinneren. Hij maakte deel uit van

oktober 2007 en beheerde het PR-werk vanaf 2001 tot 2007,

een groepje Zeeuwse schaatsers van SSC De Poel. Op 30

en was clubbladredacteur van De Ronding van 1985 tot

september 2021 is Gerrit Portengen op 90-jarige leeftijd

1995. Tot op heden was Harry nog steeds actief als wedstrijd-

overleden. Vele oudere leden hebben hem gekend. Hij heeft

leider bij STGZ, maar ook veelvuldig scheidsrechter bij

zeer veel bijgedragen aan het schaatsen in Amsterdam en

wedstrijden op IJsbaan Haarlem. Zodra er natuurijs lag en er

elders. Hij belde mij altijd op als er sprint of kortebaanwed-

wedstrijden georganiseerd konden worden was hij actief in

strijden werden gehouden en vroeg dan om deelname van

het District Zaanstreek van de KNSB bij het verdelen van

onze rijders en rijdsters

WINTER 2022 DE RONDING

|

31


DE P O S T B ODE Wielertijdritten Wij rijden al vele jaren tijdritten op de wielerbaan van

25 jaar geleden: de laatste Elfstedentocht

sportpark Kalverhoek, die gaan over 4 ronden en soms ook

Het is alweer 25 geleden dat de laatste

andere afstanden. De afstand per ronde bedraagt volgens

Friesche Elfstedentocht (4 januari

het bordje in de jurytoren 1253 meter. De baan heeft een paar jaar geleden een renovatie ondergaan. De straatstenen zijn verwijderd en de weg is nu geheel geasfalteerd, volgens zeggen bedraagt de afstand nu 1250 meter. Leden gingen tijden vergelijken en zo bleek dat een damesgroep, op één heer na, in 1985 over vier ronden 10.19.39 reed. Die groep bestond uit Annelies Fritz, Susan Bijvoet, Kirsten van Dijk, Anja Baas, Colinda Neijzing en haar broer Erik. Nu op 20 september 2021 bestond de ploeg uit alleen dames: Roosmarijn Hoekstra, Eeke Weenink, Renske van der Veer en Milou Rijksbaron. Ze wilden het record verbeteren en reden nu iets sneller: 10.18.24 min. maar met een kleinere groep dames.

1997) is gehouden. De tijd gaat snel. Op de tocht van 1985 hebben we destijds 22 jaar moeten wachten. Het jaar daarna volgde direct weer een tocht. De herinneringen hieraan vergeet je nooit meer en vandaar dat er al eerder door mij is geschreven om je op te geven als lid van de vereniging ”De Elf Friesche Steden”. Dat hij een keer weer gereden gaat worden, is niet uit te sluiten. Natuurlijk zijn die tochten goed omschreven in het boek “60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014”. We kijken hier nog eens kort terug naar de laatste tocht. Met een 47 leden deden we mee. Veertig toerrijders en aan de wedstrijd deden mee: Adriaan Krom, Marcel Huismans, Niek Bodifee, Wim Boekel, Joke Boekel, Theo van Opzeeland en Lisette van Dijk. Jammer genoeg vielen Theo en Lisette uit en volbrachten de tocht niet. Adriaan had de snelste tijd in 7 uur en 53 minuten, gevolgd door Marcel in 8.01 uur. Zij reden binnen de tijd om in aanmerking te komen voor een Elfstedenkruisje, en werden gevolgd door Niek in 8.20 uur, Wim (in 9.25 uur) en Joke (9.35 uur). Ik had via een kennis in Friesland die in 1985 en 1986 voor huisvesting had gezorgd, ook nu weer een overnachtings-

Opnieuw uitzonderlijk hard reed Niels van Assema die individueel een tijd van 6.34.53 min. over 4 ronden neerzette! De snelste tijd in de geschiedenis van de STG Zaanstreek want Bert Bakker voerde altijd nog de lijst aan met 6.35.20 min. Luuk Kleine reed nu 6.49.12 en staat nu op een 7e plaats

plek weten te vinden voor onze leden. Het kantoor van NUON was dat. Een uitstekend verblijf met goede verzorging! Ja, wat zijn die herinneringen toch mooi want alles komt weer boven. Zo’n beleving gun je onze huidige leden ook

in het klassement van beste rijders ooit. Maar ook reden Sven-Yvo Stoop met 6.52.78 min. en Dennis Boon met 6.58.02 min. zich bij de beste 12 rijders ooit. Niels van Assema, Dennis Boon, Luuk Kleine, Sven-Yvo Stoop en Wessel Wouda reden samen 8 ronden in een snelle tijd van 13.11.43 min. Gerrit-Jan Kleijn, Cees Rijkhoff, Gerard de Boer, Herman de Leeuw en Aad Visser reden in 1985 14.21.45 min. Dat waren niet de minsten en die tijd is nu duidelijk verbeterd. Je ziet wat een historisch boek doet en wat mensen inspireert! Adriaan Krom (beennummer 51) finishte als 84e en was daarmee eerst aankomende STG-er in de laatste Elfstedentocht. In Jans’ boek over 40 jaar STGZ is Adriaans’ verslag over deze tocht terug te lezen.

32

|

DE RONDING WINTER 2022


Jan Post

Jaap Edenbaan-records Ik heb een lijstje met wijzigingen die m.i. op de website moeten plaatsvinden. Het gaat om de gegevens in de Adelskalender waarvan ik praktisch alle juiste en goed geschreven puntentotalen (bijv. 137.20 wat met 3 cijfers achter de punt moet zijn 137.208) heb achterhaald. Hierbij ontdekte ik dat Roza Blokker nog steeds het baanrecord op de 3000 m. in handen heeft op de Jaap Eden

A GE NDA MET INACHTNEMING VAN DE ACTUELE COVID-19 RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID.

VANAF 19 FEBRUARI T/M 13 MAART 2022 OP VRIJDAG/ZATERDAG/ZONDAG

FINALE KENNEMER-, IJSBEER- EN IJSKONIJNENCUP

Zie: www.ijskonijnencup.nl www.ijsbeercup.nl en www.kennemercup.nl

Baan: 4.26.51 min. gereden op 19 januari 2014. Nog langer (sinds 23 maart 2013) heeft Miranda Dekker, eveneens bij de dames Senioren het baanrecord op de 1.500 meter op haar naam staan: 2.06.69

Aanvullingen op mijn boek Tijdens de ledenvergadering sprak ik met redacteur Rick van Geest over welke onderwerpen ik in de Postbode zou kunnen behandelen. Het bracht mij later op de gedachte om aanvullingen te gaan schrijven in aansluiting op het door mij geschreven boek 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014. Het is toch alweer ruim 8 jaar geleden dat het boek is uitgegeven. Een aanvulling daarop zou heel mooi zijn. Zo houden we de geschiedenis bij want er is nogal veel gepasseerd de laatste jaren, veel op digitaal gebied en nieuwe voorschriften die vastgelegd moesten worden. Ik voel mij nog steeds betrokken bij de vereniging en zie de kwaliteit in het bestuur meer toenemen. Dat is stimulerend voor anderen. Alles wat ik bijdraag moet als positief gezien worden. In de komende Rondingen zal ik hoofdstukken in het boek gaan aanvullen waarin veranderingen hebben plaatsgevonden zoals het gewest Noord-Holland/Utrecht, het District Zaanstreek van de KNSB, bestuur, ereleden en leden van Verdienste, trainerswijzigingen, clubkampioenschappen, langebaan- en marathonwedstrijden, clubkleding, sponsors, trainingskampen, de skeelerbaan. Er zal nog meer zijn. Misschien kan over enkele jaren alles gebundeld worden en als definitieve aanvulling op het boek aan de eigenaren van het boek verspreid worden. Ik hoop dat die tijd mij gegeven wordt Het uitgegeven boek met DVD 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014 is nog steeds te koop voor € 30,- Interesse? Dan melden bij: Jan Post, Louisestraat 11, 1541 GD Koog aan de Zaan, T 075-6159150.

MA. 28 FEBRUARI & MA. 7 MAART 2022

FINALE MARATHONCOMPETITIE

Finale wedstrijden vanaf 21.30 uur waarna de eindklassementen over 8 wedstrijden worden opgemaakt. Zie: www.bchaarlem.nl/marathon

ZAT. 26 & ZON. 27 FEBRUARI 2022

SPRINT- & ALLROUND KAMP. 2022

Vierkamp sprint (2x 500 en 2 x 1000 m.) en allround (500/1000/1500/3000 m.) op IJsbaan Haarlem. Zie: www.bchaarlem/langebaan

ZONDAG 6 MAART

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022

Na twee jaar zonder is het dan hopelijk weer zover: van 17.00 tot 20.30 uur strijden pupillen F t/m Masters op IJsbaan Haarlem om de titels clubkampioen 2022. Sponsor van dit evenement: Gebroeders Van der Veekens. Zie www.stgzaanstreek.nl en inschrijven via: www.schaatsen.nl/wedstrijden

MAANDAG 14 MAART 2022

KAMPIOENSCHAP VAN HAARLEM

Traditionele afsluiting van marathonseizoen. Start om 20.00 uur op IJsbaan Haarlem. Zie: www.bchaarlem.nl/marathon/ kalender

ZATERDAG 19 MAART 2022

LAATSTE IJSTRAININGEN STGZ

Einde van het schaatsseizoen. Zie: www.ijsbaanhaarlem.nl

ZATERDAG 2 JULI 2022

OMLOOP VAN DE ENGEWORMER 2022 Inline-skate Marathon voor wedstrijd- en toerrijders. Zie: www.skeelercup.nl of via de Facebookpagina: @omloopvandeengewormer

CHECK VOOR EEN ACTUEEL OVERZICHT EN MEER INFORMATIE STG-ZAANSTREEK.NL/AGENDA WINTER 2022 DE RONDING

|

33


CHRIS CONSTANT MAKELAARDIJ BV CHRISCONS TANT.NL

Proef het verschil

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

ODV Rubber en Kunststoffen, biedt standaard- en maatwerkoplossingen voor rubber, kunststoffen, afdichtingen en pakkingmateriaal.

www.odv.nl

floriskeukens.nl

WILT U OOK ADVERTEREN IN DE RONDING EN DAARMEE OOK DE STG ZAANSTREEK SPONSOREN? NEEM DAN CONTACT OP MET MARCEL OLIE: T 06 53731431


ZIN IN EEN WEEKENDJE WEG, EVEN UIT DE SLEUR, LEKKER GENIETEN VAN DE HERFST? BOEK DAN NU EEN VAN ONZE CAMPERTJES EN GENIET VAN DE VRIJHEID.

Huisstijl & merkcommunicatie.

VRAAG NAAR ONZE HERFST AANBIEDING! WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Zoek je nog een leuk onderkomen voor 2021.... de Grand Prix van Zandvoort in mei 2020….

Samen maken we alles mogelijk.

Wat dacht je van een van onze leuke campertjes. Mail of bel ons en vraag naar de tarieven En ook hier geldt wees er snel bij want op = op

Campers zijn te huur en/of te koop www.huurncamper.nl • info@huurncamper.nl • 06-25269199 Parallelweg 2-6 • 1541 BA Koog aan de Zaan • info@edcarscenter.nl www.edcarscenter.nl • Bel 075-6148714 • Volg ons op

ONDERHOUD EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN

ED CARS CENTER IS EEN GECERTIFICEERD BOVAG BEDRIJF

teamklijnsma.nl


. NL

M I D D E N W E G

M I D D E N W E G

1 6 1

1 6 1

A M S T E R D

A M S T E R D A M

j on s 10 % KO RT IN G bi en ijg kr ek re st an in in gs gr oe p Za IR ES Le de n va n Sc ha at st ra • K LE D IN G • A CC ES SO

RS SC H A ATS EN • SK EE LE

M I D D E N W E G

M Iw. D D N W-sp E G or 1 ts. 6 1 nl • hyE ro ww

1 6 1

A M S T E R D A M

EEN SCHONE IJSBAAN IS EEN VEILIGE IJSBAAN

GROOTHANDEL IN HYGIËNEEN VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

www.hazet.igefa.nl

a member of

A M S T E R