De Ronding voorjaar 2021

Page 1

MAGA ZINE VAN VERENIGING SCHA ATSTRAININGSGROEP Z A ANSTREEK

VO ORJA AR 2021

SPECIALE EDITIE

EEN BIZAR JAAR 'COATON STGZ TIJDENS DE PANDEMIE D I T S C H A AT S M A G A Z I N E I S V O O R

LEES VERDER OP PAGINA 38

KLEEDT SELECTIE AAN' IN DE SPOTLIGHT

KIMBERLY

MUUSSE

24VA N DE R E DACT IE Jaargang 36 | Nr. 1 | Voorjaar 2021

IJs- en weder dienende

Omslag foto

Petra & Koen van Drimmelen en Bob Reddering van Coaton omringt door de STGZ-selectie; achterste rij v.l.n.r. Renske van der Veer, Sven-Yvo Stoop, Luuk Kleijne en Wessel Wouda; voorste rij v.l.n.r. Milou Rijksbaron, Eva Peters en Constant Radenovic.

Foto: Frank Nagtegaal.

Met de uitdrukking ijs en weder dienende wordt bedoeld: als de (weers)omstandigheden het toelaten ofwel als alles blijft zoals het is...

INHOUD Van de bestuurstafel

7

Sinds maart 2020 is niets meer zoals het was. Voor niemand,

Hoe kwamen STG-ers de pandemie door...

10

dus ook niet voor STGZ of voor de makers van dit blad. Het

Langebaan

15

jaartje later maakten we allen kennis met Covid-19, net toen

Marathon

20

de redactie voorbereidingen trof voor een nieuwe editie.

Kom sporten bij STGZ

22

In de spotlight

24

Skeelerzomer

27

De eerste ronde

32

schaatsen mochten we - met dank aan de baancommissies

Donateurs en sponsors, wie zijn ze?

36

- gelukkig vanaf oktober wel, maar niet zo vaak en niet in

De Postbode

39

Agenda

41

vorige nummer was in november 2019 verschenen. Een half

Vanwege de eerste pandemie in de lange bestaansgeschiedenis van club en blad (..) werd tot opschorten besloten. Onduidelijk en onzeker bleef het in de zomer, dus schoven we als redactie de publicatie verder voor ons uit. Trainen en

een treintje.. En er waren geen serieuze wedstrijden (behalve dan 2 NK’s voor Roza Blokker). Het werd er niet beter op met de avondklok en de derde golf op komst. Toch, met hulp van onze voorzitter (die grapte “Alleen samen krijgen we de Ronding onder controle”), sloegen we uiteindelijk aan het online redactie vergaderen. Zie hier het uiteindelijke

COLOFON

resultaat daarvan: een bijzondere Ronding, maar liefst 8

Re d a c t i e & C o ö r din a t i e

pagina’s dikker dan normaal. Want Marcel Olie gaf het aantal

Rick van Geest, Mark Peters, m.m.v. Kees Waque;

advertenties andermaal een boost ondanks de (economisch)

Fo t o g r a f i e

lastige tijd (waardoor we op zoek moesten naar nieuwe

John van Assema, Ruud van Assema, Rick van

drukker en dit blad nu weer bij een Zaans bedrijf van de pers

Geest, Frank Nachtegaal, Marcel Olie, Mark Peters,

rolt!). Met het virus als rode draad stelde we de inhoud

Willem Valstar, Kees Waque, Eric Zwart e.a.

samen uit ruim voldoende spontaan of op verzoek verkregen materiaal. Een beetje nieuw maar ook (heel) oud nieuws.. Maar dat oude nieuws is vaak wel het laatste nieuws gebleven..

Vo r m g e v in g & o p m a ak Willem Valstar D r uk Prepress4u D i s t r ib u t i e Mark Peters en Jaap Voorhaar A d v e r t e n t i e s Marcel Olie, mail naar:

IJs en weder dienende verschijnt er over een half jaar weer een “normale” Ronding. Tenzij alles blijft zoals het is...

Rick van Geest

algemenezaken@stg-zaanstreek.nl of bel 0653731431 Materiaal voor de volgende Ronding kan tot 1 oktober 2021 worden aangeleverd via:

redactie@stg-zaanstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren.

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

3


voor al uw printwerk Krommenieërpad 16 1521 HB Wormerveer Tel: 075 622 33 95

www.prepress4u.nl www.printshop4u.nl info@prepress4u.nl

Brochures, boeken, folders, geboortekaartjes Briefpapier, visitekaartjes en enveloppen Grootformaat printen tot 130cm breed Bouwtekeningen en foto op canvas DTP-werkzaamheden, ontwerp Scannen en digitaliseren van documenten Snijplotten van doosjes en kaarten Lamineren en goud-zilverfolie

Nederland is een hoogwaardig productieland. De continue inzet van nieuwe technologieën heeft onze reputatie wereldwijd gevestigd. Megacon uit VelsenNoord levert daar al 30 jaar haar bijdrage aan. Sterk in het bouwen van complexe industriële installaties voor verschillende marktsegmenten waarbij we onze klanten compleet ontzorgen.

Witte Hekweg 88 1951 HL Velsen-Noord Tel. +31 (0)251 248 474 info@megacon.nl


Reparaties van schaats tot bergschoen!

Zaanweg 73 - Wormerveer - T (075) 6219326

PANTHEON AUTOMATISERING

K.R. Poststraat 101-2 | 8441 EN Heerenveen | +31 (0)513-657357 | www.pantheon-automatisering.nl


BESTUUR

WEBSITE

Vo o r z i t t e r

We b m a s t e r

Kees Waqué | voorzitter@stg-zaanstreek

vacant | webmaster@stg-zaanstreek.nl

T 06 27337730 S e c t r e t ar i s

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Tibo Rodenburg | secretaris@stg-zaanstreek.nl

STG-ZAANSTREEK.NL

T 06 24610787 P e nnin g m e e s t e r

Aaffiena Moerland | penningmeester@stg-zaanstreek.nl T 06 11064103 2e P e nnin g m e e s t e r

René Moerland | T 06 11064103 C o mmi s s ar i s J e u g d z ake n

Chris Schuurman | jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6179725 | 06 52647006

WORD LID VAN DE

VRIENDEN VAN STG-ZAANSTREEK!

Te c hni s c h e Z ake n

Co Friemann | techcomm@stg-zaanstreek.nl T (075) 6216644 | 06 15428077 PR / C o mmuni c a t i e

Mark Peters | redactie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6212600 | 06 46863034 A l g e m e n e Z ake n e n S p o n s o r in g

Marcel Olie | algemenezaken@stg-zaanstreek.nl T 06 53731431 L e d e n a dmini s t r a t i e

Peter Moerland | ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl M 06 53172455 A l g e m e e n b e s t uur s li d

Sander Bierens | sanderbierens@kpnmail.nl T 06 11421385 A c t i v i t e i t e n c o mmi s s i e

vacant | ac@stg-zaanstreek.nl We d s t r ij d s e c r e t ar i a a t

Michel Butter | wedstrijdcommissie@stg-zaanstreek.nl T (075) 6213229 | 06 25497228

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en bij de Baancommissie van IJsbaan Haarlem.

6

|

DE RONDING VOORJAAR 2021

WILT U VRIEND WORDEN ZODAT WE EEN EXTRA STEUNTJE IN DE RUG KUNNEN BLIJVEN GEVEN? Het extra ondersteunen van diverse activiteiten gerelateerd aan het schaatsen. Zodat we met de leden een wedstrijd kunnen schaatsen in Thialf in Heerenveen. Een sponsorbijdrage voor de jeugd voor de Mergellandroute op de racefiets in Limburg en in de herfst het Schaatskamp voor de jeugd. En incidenteel proberen we een talentvolle schaats(t)er binnen onze vereniging te ondersteunen. Voor meer informatie neemt u contact op met Coby Bobeldijk, T (075) 687 15 41 of mail naar vriendenvanstgzaanstreek@stg-zaanstreek.nl


VA N DE BE S T UU RS TA F E L

Vo o r z i t t e r Kees Waqué

'Een bizar jaar' Een geweldige start, terugkijkende vanaf de ALV van 2019. Er kon niets fout gaan, met een uitstekende bezetting van het bestuur, prima activiteiten, alles goed georganiseerd. Herfstkamp, Heerenveen, oliebollen, nog niets aan de hand. Het Open Zaans kampioenschap Sprint en de clubkampioenschappen op de valreep nog georganiseerd, terwijl er donkere wolken vanuit China kwamen. Vanaf half maart was het dan ook gedaan met de pret. Nog net het clubkam-pioenschap in Haarlem gereden en de uitreiking van de afstandsmedailles gedaan. De dinsdag erna was het gebeurd, Nederland op slot. Géén clubfeest als mooie afsluiter van het seizoen, een behoorlijke domper! Gelukkig was het seizoen nét ten einde en het echte training

Dat was trouwens een behoorlijke voorbereiding, want in

seizoen zou zoals gebruikelijk pas vanaf het tweede

plaats van een mondelinge toelichting op stukken, moest

weekend van mei beginnen. Het was binnen blijven en ook

alles nu héél goed omschreven zijn. Met de bijdragen van

niet of alleen solo sporten. Dat was voor het bestuur ook

alle bestuursleden, een uitstekend vergaderstuk geworden.

wennen. Via Teams hebben we een paar keer vergaderd, dat

Maar bijzonder jammer dat het sociale aspect aan ons

ging eigenlijk best prima. Maar wat kun je organiseren voor

voorbij is gegaan, want dat maakt de ALV ook zo leuk.

de leden. Hoelang duurt die lock-down etc. Gelukkig op moment dat we weer wilde trainen, mocht het voorzichtig ook weer. Bizar toch? Op de bestuursvergadering stond corona inmiddels met stip op nummer 1 als agendapunt.

Kees Waqué

André en Aaffiena

Co

En nog speelt het ons parten, een Algemene Ledenvergadering per e-mail. De beste oplossing van alle

Chris

Tibo

Sander

Peter

alternatieven. Géén risico voor leden. Maar wél toegankelijk voor alle leden.

IN S & OU T S Bestuur en leden van Schaatstrainingsgroep Zaanstreek heten de volgende leden van harte welkom:

We gaan door, zoekend naar de beste en meest veilige

Thomas Alphenaar, Sybren Berkhout, Tjebbe Berkhout,

oplossing om de leden te bieden waar STG Zaanstreek voor

Mirthe Bes, Noa Bierens, Nora Greeuw, Roosmarijn

staat; ‘plezier, sport en je eigen prestatie’. Met veel

Hoekstra, Lienneke de Kroon, Noor Kuiper, Elana Laaper, Sam Olie, Simmer Oorthuis, Tessel Ruiter en Tara Salentijn. De leden die op hebben gezegd danken we voor hun lidmaatschap, en wensen een ieder een gezonde en sportieve toekomst.

vrijwilligers doen we dit en het is dan ook fantastisch te zien hoe fijn onze vereniging is. Natuurlijk zullen we deze corona periode achter ons laten. Voor nu gaan wij als bestuur en vrijwilligers door, ook in deze bizarre tijd. Kees Waqué Voorzitter STG Zaanstreek

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

7


VA N DE BE S T UU RS TA F E L

ALV 2020 “Kunnen we de Algemene Leden Vergadering niet een keer overslaan?” Begin 2020 was Corona met de eerste beperkende maatre-

De ALV van 2020 kreeg van 13 van de 212 leden een

gelen een feit. Omdat een ALV vrij veel voorbereidingstijd

schriftelijke respons, variërend van instemming met de door

vraagt en de vooruitzichten om met een grote groep bij

het bestuur gedane voorstellen zoals we dat gevraagd

elkaar te komen vanwege de risico’s per week steeds slechter

hadden, ondersteuning van het beleid en een terechte vraag

werden, kwam de vraag op “Kunnen we de Algemene Leden

over de legitimiteit van de e-mail ALV 2020. Aan de leden die

Vergadering niet een keer overslaan?”. Het antwoord was en

reageerden nogmaals dank.

is even kort als eenvoudig “neen, dat kunnen we niet”. De jaarlijkse ALV is statutair vastgelegd, het is een verplichting

Over de ALV van 2020 kunnen we denk ik kort zijn, zo’n

binnen de Nederlandse wet en voor ons als bestuur vinden

administratieve ALV is het niet en misschien was de vraag

we de ALV belangrijk. Want STG Zaanstreek is van de leden,

“ALV doen of niet doen onder deze omstandigheden” nog

voor de leden en bestaat door de leden.

niet eens zo vreemd. We hopen van harte dat we de ALV 2021 weer op de ouderwetse manier in de Sv Assendelft

Diverse opties onderzocht en gekozen voor een schriftelijke

kantine kunnen organiseren en elkaar bij die gelegenheid

ALV per e-mail, qua voorbereiding niet de eenvoudigste,

weer kunnen zien en spreken. Daar is zo’n ALV toch eigenlijk

maar voor onze situatie wel de meest haalbare oplossing.

voor bedoeld.

STG Zaanstreek telt door de jaren heen gemiddeld 220 leden, waarvan er bij een normale ALV ongeveer 40 tot 50

Peter Moerland

leden aanwezig zijn en circa 20 leden een afbericht sturen.

Secretaris STG Zaanstreek

E V E N VOO R S T E L L E N

Sander Bierens Graag stel ik me voor als nieuw bestuurslid bij STG-Zaanstreek. Ik ben Sander Bierens (47 jaar) en woonachtig in Assendelft.

nodig is. De komende periode zal ik mij onder andere bezig houden met het versimpelen en automatiseren van het bestel- en betaalproces rondom de schaatsabonnementen

Tibo Rodenburg Ik ben Tibo Rodenburg. Ik schaats al bijna mijn hele leven. Eerst op de sloot naast

Zelf ben ik geen schaatser, maar ik ben

huis, daarna in clubverband op Thialf.

redelijk fanatiek als het gaat om

Doordat mijn kinderen enthousiast

duursport (lopen en fietsen). Mijn jongste

raakten wilden zij ook schaatsen.

dochter Noa (13 jaar) is vorig jaar aangesloten bij de

Daardoor schaatsen we alle drie alweer

vereniging en ze traint met veel plezier bij STG – zowel op

een paar jaar bij STG Zaanstreek.

het ijs als op de skeelerbaan. En dit plezier – naast het feit dat schaatsen een individuele sport is - wordt mede bepaald

8

door de fijne sfeer in de verenging, de begeleiding van de

Over de vraag van Peter wie er een bijdrage wilde leveren

trainingsstaf, de bereidwilligheid van de vrijwilligers en het

aan de vereniging hoefde ik niet lang na te denken. Ik lever

bestuur. Als algemeen bestuurslid zal ik het bestuur en de

graag mijn bijdrage in de vorm van secretaris.

nieuwe secretaris ondersteunen en zal ik bijspringen waar

Tot ziens op het ijs!

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Peter Moerland

3 jaar secretariaat - een terugblik In de zomer van 2017 zocht STG Zaanstreek een secretaris,

bestuur en werken aan de continuïteit van STG Zaanstreek.

zo las ik onder de Zuid Franse zon. Ik was al meer dan 30

Ook de uitdagingen als gevolg van het Covid-19 virus waren

seizoenen lid van de vereniging en had jarenlang op de

niet gering. Denk hierbij o.a. aan de beslissing om de

maandagavonden met ontzettend veel plezier op Haarlem

voorlopige abonnementsaanvragen in gang te zetten met

geschaatst. Mijn werkzaamheden waren meestal ver van

alle onzekerheden of het wel door kon gaan en financiële en

huis en ik had daardoor nog weinig voor de vereniging

contractuele verplichtingen die erin verborgen zaten, wat

gedaan. Schaatsen op de baan was door omstandigheden

ook voor de baancommissies pittig was om te doen.

helaas geen optie meer en leek het me leuk om wat terug te kunnen doen. Niet lang daarna was ik secretaris, met de

Nu ruim drie-en-half jaar later kijk ik veel genoegen terug op

afspraak om maximaal één termijn van drie jaar te

het plezier binnen het bestuur, de onderlinge samenwerking

volbrengen.

en vooral wat we bereikt hebben. Na ruim drie intensive jaren secretariaat en het zesde jaar vriendje Parkinson,

Mijn voorgangster Anja Burger was al gestart met de

begon bij mij het besef te leven dat ik de maximum termijn

professionalisering van het besturen van de vereniging en

van drie jaar niet voor niets gesteld had. De oproep in de ALV

dat was een mooie basis om op voort te borduren.

2020 leidde helaas niet tot een opvolger/opvolgster en dat

Gaandeweg de tijd bleken een aantal zaken flink wat

noopt je om dan maar door te gaan, eigenlijk tegen beter

intensiever dan aanvankelijk ingeschat, bijvoorbeeld de

weten in. Ten einde raad nog maar een keer de oproep uit

complexiteit van de ogenschijnlijk simpele ledenlijst in

de ALV herhaald onder de noemer ”STG Zaanstreek is van de

combinatie met de nieuwe privacy wetgeving, efficiënter en

leden, voor de leden en kan alleen bestaan door de leden en

niet meer tot middernacht vergaderen middels een

we hebben nu jouw hulp nodig!!” En die hulp kwam in de

actiepunten agenda en notulen, de V.O.G.

persoon van Tibo Rodenburg die mijn werkzaamheden als

integriteitsverklaringen en e-Herkenning, automatisering

secretaris per 30 maart heeft overgenomen. En daar ben ik

van baanabonnement aanvragen, het borgen van de kennis

erg blij mee. Sander Bierens had zich al eerder gemeld en

en ervaringen middels het Handboek Bestuur zodat niet

pakt projectmatig zaken op zoals het automatiseren van de

steeds het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

baanabonnementen aanvragen. Zelf blijf ik wat meer in de

Versie 1 van het Handboek bestuur is inmiddels een feit.

luwte als ledenadministrateur betrokken bij STG Zaanstreek

Er tussendoor kwam ook nog het actualiseren van de

en zal het o.a. onderwerp AVG up-to-date houden. Tibo en

financiële rapportage structuur om een ‘schone lei’ te

Sander heel veel plezier en succes gewenst en mijn

kunnen bieden aan de nieuwe penningmeester. Het viel

medebestuursleden bedankt voor de fijne samenwerking

allemaal onder de noemer van professionalisering van het

en de lol die we samen gehad hebben

A A N S CH A F S CH A AT S A B O N N E ME N T E N 2 0 2 1-2 0 2 2 O NL IN E

Bestellen en betalen via internet - toch niet meer weg te denken?

Vanaf volgend schaatsseizoen kunnen onze leden de schaatsabonnementen bestellen en betalen via de STG-Z website. In juni 2021 wordt hiervoor onze website aangepast zodat deze op tijd klaar is voor het nieuwe schaatsseizoen. Dit betekent een significante vereenvoudiging van zowel het bestelproces voor onze leden als het verwerkingsproces van de abonnementen door onze vrijwilligers. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen ontvangen onze leden een instructie van het nieuwe bestelproces

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

9


HOE K WA MEN S TG- er s DE PA NDEMIE DOOR...

Lief&Leed Helaas is ook dit seizoen niet

gevrijwaard van het leed en verdriet. Er is het nodige gebeurt sinds de vorige Ronding verscheen, op het fysieke (corona-)vlak vooral.

blijft kwakkelen en we wensen hem en Klazien veel sterkte toe. En Chris Blouw heeft al een hele tijd last van hartritmestoornissen. Hij heeft daar medicatie voor gekregen en is onder behandeling bij een cardioloog Tijdens de skeelertraining in september op de natte baan in Purmerend ging Britt van Wijk onderuit gegaan en brak haar sleutelbeen. Britt is inmiddels allang weer hersteld en

Eerst even over de “hofleverancier” als het gaat om deze ru-

volop actief geweest bij de jeugdtrainingen op het ijs. Rolf

briek: Jan Post zelf. Jan is vanaf half juni 2019 niet meer aan-

Cohen liep tijdens de bos en duintraining door een val een

wezig bij de duintrainingen vanwege enkele operaties die

behoorlijke hoofdwond op die gehecht moest worden. Daar

hij in 2020 heeft moeten ondergaan. Hierdoor bereikt niet

is hij inmiddels al weer lang van hersteld

altijd al het lief en leed de redactie van dit blad... Jan heeft inmiddels drie operaties ondergaan: aan de rug (stenose),

Covid-19 ging uiteraard ook niet aan de deuren van de STG-

buikwandbreuk en in de buik (poliepen). Het volledig herstel

leden voorbij: het virus ging bij familie Radenovic op bezoek

gaat voorspoedig maar heeft zijn tijd nodig. Jan: “de revisie is

wat leidde tot meer dan stevige griep waarvan sommige

hopelijk afgerond. Ik kan weer jaren mee, hoop ik?”

familieleden behoorlijke tijd nodig hadden om er weer geheel van te herstellen. Ook de familie Van der Veer is er in z'n

Wil Schermer heeft in 2020 een nieuwe knie heeft gekregen en de revalidatie verloopt naar wens. Jaap van Harlingen heeft een zware rugoperatie ondergaan en is met het herstel bezig. Kees Boekel sr. tobt al heel lang met zijn gezondheid

geheel door getroffen, maar gelukkig goed hersteld

Wij wensen iedereen (al dan niet hier genoemd) een goed herstel toe!

en heeft weer enkele keren in het ziekenhuis gelegen. Het

Winters bestaan nog We hebben een korte maar heftige ijsperiode gehad in de dagen van 8 - 14 februari 2021 met temperaturen van -15° in het Oosten van het land

kinderbaantje in Koog aan de Zaan in het Kogerpark van IJsvereniging Juliana opende eveneens op deze dag de poorten.

en bij ons in de buurt -9° graden. De pessimisten hebben weer eens ongelijk gekregen en IJsclubs en IJsverenigingen in de Zaanstreek van de KNSB

gelukkig maar: winters bestaan nog!!! Hopelijk zullen er de

bedankt voor het werk dat er weer is verricht om de banen

komende jaren weer ijswinters volgen en zijn de slappe

te kunnen openen. Veel sneeuw moest er verwijderd

winters voor even voorbij? Het heeft aan velen veel vreugde

worden om de banen zo ver te krijgen dat er op geschaatst

gegeven en daar kijken we mooi op terug. De natuurijsperi-

kon worden. Wat jammer toch dat we ook in die periode te

ode was hoewel kort, voor alle schaatsliefhebbers toch een

maken hadden met de Coronamaatregelen. Ondanks dat

welkome opsteker in coronatijd.

heeft het de besturen goed gedaan dat er toch geschaatst

10

kon worden. Het was improviseren en dat is erg goed gelukt

Zoals meestal met natuurijs was de kwaliteit niet overal even

en het was een groot succes. IJsclub Lambert Melisz in

best waardoor er talloze valpartijen waren. Op het klei-

Westzaan, IJsvereniging Assendelft en IJsvereniging Nova

nere water in de polder bleef je veelal in sneeuwijs steken

Zembla in Wormer hadden hun zaakjes goed voor elkaar. Ze

waardoor er vele valpartijen ontstonden met kneuzingen

openden hun banen al op 11 februari 2021. IJsclub Centrum

en erger tot gevolg, en dat is natuurlijk niet prettig. Zo liep

Oostzaan opende de toegang op zaterdag 13 februari. Het

André Smit letsel op. Gekneusde ribben en een arm uit de

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


...ME T N AT UURIJS!

Jan Post, Mark Peters en Rick van Geest

't Zwet bij Jisp

kom, waardoor hij naar het ziekenhuis moest. Andre kreeg

En dan nog het relaas van Kees Waque: “Ik heb maar kort

daarna therapie voor zijn schouder. Zijn arm was in 2000 al

genoten, alleen de vrijdagmiddag. Daarna kon ik mijn veters

eens uit de kom geweest en nu weer. Ook Erwin Dekker had

niet meer strikken. Kwam een paar keer ten val en 1x ach-

door een val last van een schouder maar knapte snel op.

terwaarts gelanceerd omdat er een smal lint aan de andere kant van een brug onzichtbaar was opgehangen. Gevallen

We vernamen dat Albert Wilmsen volledig door het ijs is

op pols en heup. Nog last van 1 pols en gekneusde rib... Geef

gezakt op de Reef in het Westzijderveld (“en was er toen wel

mij maar asfalt voor skeeleren”

effe klaar mee” aldus Albert, maar trok daags daarna toch nog even de schaatsen aan op de Gouw). Voor Jan Dekker

Een aantal leden zochten toch de Nauernasche Vaart op

bleef het bij natte voeten. Ook Kim Muusse was niet meer

omdat het ijs daar wel goed was. De dikte van de ijsvloer

snel genoeg over de Gouw en hoorde bij de vroege door-

bleek echter ook verraderlijk zo ondervond Jerrel Feller en

zakkers. Daarna de schaatsen bij de kachel gelegd en is met

zijn vriendin. Zij reden in een wak en even was hun toestand

manlief gaan skiën, ook dat was mogelijk deze winter.

door hevige onderkoeling kritiek. Gelukkig liep het goed af. Jerryl zijn verhaal is te lezen op de volgende pagina

STG-ers in het Westzijderveld

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

11


HOE K WA MEN S TG- er s DE PA NDEMIE DOOR...

Alle eendjes zwemmen in het water...

Ik voelde het ijs kraken en voelde dat ik wegzakte. Voor ik het wist lag ik in het ijskoude water. Ik hoopte dat Claudia mij kon ontwijken maar ze schaatste nog meer over het midden van de vaart. En ik zag haar ook wegzakken. Op een plek waar al zoveel mensen voorbij waren geschaatst (inclusief met sneeuwschuivers) lagen wij in het ijskoude water. Het waren ontzettend beangstigende minuten. Waarbij elke poging om eruit te klimmen werd afgestraft met brekend ijs, niet wetende wanneer er hulp zou komen, overgeleverd zijn aan anderen, en je lichaamstemperatuur naar beneden voelt gaan. Gelukkig waren er veel omstanders die hulpdiensten hadden gebeld en waren er een aantal mensen op schaatsen die ons uiteindelijk het ijs uit hebben gesleept met een tuinslang en ladder. Er ging van alles door mij heen hangend aan het ijs

bron: Facebook Jerrel Feller 14-2-2021

en proberen rustig te blijven en Claudia tot rust te manen. Ik heb er 4 minuten ingelegen Claudia ruim 6 minuten. In de Ambulance zat mijn temperatuur op de 33 graden die van Claudia op 34. We zijn ontzettend dankbaar voor de hulp van iedereen, o.a. Dennis en Chantal toen we al uit het water

Dat was een iets ander

waren.

natuurijs avontuur dan we hoopten. De hele week keken we enorm uit naar ons eerste natuurijs tochtje samen. Vrijdagmiddag 12 februari 2021, Nauernasche

Het was een vreselijke situatie, maar de volgende dag hebben we toch onze schaatsen weer onder gebonden om even op natuurijs te zijn. Als enorme liefhebbers wilden we toch met een positief gevoel deze natuurijs periode

Vaart, ging het gebeuren...helemaal klaar voor, maar na een

afsluiten. En zoals je op de foto ziet waren de eenden wel blij

paar minuten op het ijs gebeurde er iets totaal onverwachts.

en dankbaar met het wak!

Albert Wilmsen

Duintraining in coronatijd

12

Zoals een ieder STG lid weet trainen de master ‘oudere

gevolgen en werd er bij aanvang van de zomertraining

jongeren’ wekelijks zomers en s’winters in de duinen bij

direct een Corona-coördinator aangesteld die ons tijdens

Castricum. In de zomer neemt Marcel Huisman de zaterdag-

de training met niet mis te verstane woorden in het gareel

training voor zijn rekening en in de winter Erwin Dekker de

bracht indien we even iets te intiem bij elkaar liepen. Door-

zondagtraining. Wij trainen met een grotendeels vaste groep

dat “de Haag” steeds strengere regels instelde moest Erwin

keihard om het verval binnen de perken te kunnen houden.

al zijn creativiteit uit de kast halen om ons in groepjes van

Maar het sociale aspect speelt ook een grote rol en er wordt

twee te kunnen laten trainen. Dit deed hij door een soort

en menig lief en leed gedeeld. Dus komen de mannen

van circuit samen te stellen waarbij je in tweetallen steeds

geheel uitgevloerd en ontladen weer thuis, dit tot groot ge-

een station door schoof. Dit was best leuk, ondanks dat het

noegen van het thuisfront (daar hebben we vandaag geen

wel ten koste ging van het groepsgevoel (sociale geouwe-

last meer van). Helaas kreeg Corona ook voor de duintraining

neel) konden we toch blijven trainen. Helaas moest ook door

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


...ME T N AT UURIJS!

Wat was het wel?

Marcel Olie

ik ze niet meer weg en bleven ze maar bochtjes draaien. Vrijdagmiddag 12 februari dan toch maar wat beter ijs opgezocht en dat vonden wij op de Nauernasche Vaart (foto

Donderdagmiddag 11 februari 2021 moest het dan

3 en 4). “Zooo heee, dit is pas mooi ijs”, riepen de jongens

gebeuren, voor het eerst echt op natuurijs. Mees en Sam

in koor. Dit kwam meer overeen met het ijs van de baan in

sliepen er al een paar dagen niet van. De auto neergezet

Haarlem.

bij Smitco en op weg naar de Kerksloot in Westzaan om de schaatsen aan te trekken en vanaf daar de Gouw op te gaan.

Dus wat was het wel: het was soms vallen door de vastgevroren sneeuwlagen, het was vaak hobbelig werkijs

Eerst de schaatsen van Mees en Sam aangetrokken en nog

(waar blijft die dweilmachine nou), het was schaatsen

voordat ik zelf mijn schaatsen vast had stonden de jongens

zonder opdrachten van de trainer, het was weer eens wat

al weer voor mijn neus. “Jaaaa hooor” riepen ze in koor, “hier

anders dan alleen maar rondjes rijden, het was warme

gaan we dus echt niet op schaatsen he. Dit is toch geen ijs,

chocolademelk drinken op het ijs, het was niet op de klok

moet je al die hobbels en bobbels zien (foto 1 en 2).” Tja

hoeven te kijken hoe lang je nog mocht schaatsen, het

zei ik: “dit is niet de baan in Haarlem, dit is natuurijs en dat

was eindelijk weer samen met je ouders op het ijs, het

moet je nemen zoals het er ligt.” Na gezegd te hebben dat

was uitkijken naar al die STG-ers in de polder, het was het

het verderop vast wel beter was dan toch maar vertrokken,

aanhoren van al die complimenten van omstanders (kijk die

halverwege de Gouw kwamen wij een groot dichtgevroren

jongens eens mooi schaatsen) met dank aan de trainers van

windwak tegen met zwart glad ijs. Je raad het al, hier kreeg

de STG Zaanstreek, het was genieten, genieten, genieten

de maatregelen de ge-

lichamelijk gaan voorbereiden op zijn geliefde natuurijs en

liefde Vette Pensenloop op

dat kwam er gelukkig. En hij is op diverse wijze in gesprek

tweede kerstdag worden

geweest met het ijs heb ik begrepen. Wel heb ik geruchten

geannuleerd en is Johan

gehoord dat er nog een paar mannen de verleiding niet

Geenen twee jaar op rij de

kunnen weerstaan en als individu nog hun rondje lopen in

laatste winnaar van deze

het duin geïnspireerd door Erik Scherder. Ze krijgen dan een

loop (foto): een worst die

trainingsschema mee van een soort sub trainer die weer

hij ons regelmatig heeft

geïnspireerd wordt door YouTube filmpjes van ‘functio-

voorgehouden.

neel bewegen voor senioren’. Dus ik denk dat het weinig voorstelt. Ik hoop voor ons allen dat we in het voorjaar weer

Uiteindelijk heeft het bestuur van STG na het

volop kunnen trainen samen als vereniging zodat we deze

nogmaals verscherpen van de maatregelen, het wijze besluit

vervelende periode zo snel mogelijk kunnen vergeten, en

genomen om als vereniging voorlopig te stoppen met de

Erwin Dekker dan weer van zijn beurse natuurijs plekken

duintraining. Hierdoor kon Erwin zich wel vast geestelijk en

verlost is

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

13


Slagerij Schoen Uw ambachtelijke Slagerij Schoen al meer dan 100 jaar aan de Zuidddijk en is dan ook een begrip in de Zaanstreek

Vleeswaren en schepsalades Delicatessen / Gourmet / Fondue Steengrill / Wijn Assortiment Worstmakerij / Barbecue Zuiddijk 63 | Zaandam | 075-6163394 info@slagerijschoen.nl | slagerijschoen.nl

WILT U OOK ADVERTEREN IN DE RONDING EN DAARMEE OOK DE STG ZAANSTREEK SPONSOREN? NEEM DAN CONTACT OP MET MARCEL OLIE: T 06 53731431


L A N GE B A A N

redactie

Clubkampioenschappen 2020 "Roza Blokker en Sven-Yvo Stoop zijn de laatste clubkampioenen" De belangrijkste wedstrijd van het seizoen: de

Ook bij de heren werd hard gereden, en dat je nooit te oud

clubkampioenschappen! Na een zomer en een

bent om een PR te rijden, bewees Floris van Woesik die als

winter hard trainen in alle weersomstandigheden, het moment om te vechten wie zich een jaar lang clubkampioen van STG-Zaanstreek mag noemen. Op zondagmiddag 8 maart 2020 werden de voorlopig laatste clubkampioenschappen gehouden. Door de muzikale omlijsting van het dweilorkest 'Blij dat je er band' zat de sfeer onder rijders en toeschouwers er goed in. Hoewel het qua wind en temperatuur geen ideale omstandigheden leken, werden er bij de 500 m nog heel wat PR’s verbroken. Terwijl Vibeke Gieskes en Tessa Noom streden voor de plekken 1 en 2 bij de dames masters, werd Tessa voorbij geschaatst door dochter Nicole Noom, en noteerden zo alle drie een persoonlijk record. Een speciale vermelding is er ook voor Noa Bierens, net vier dagen lid maar hoort al helemaal bij de groep, en reed gelijk een hele sterke wedstrijd.

enige master zijn recordtijd aanscherpte. In de strijd om de overall clubkampioenen werd het nooit echt spannend, met Sven-Yvo Stoop en Roza Blokker aan de start. Het mag geen grote verrassing zijn dat ze beide met drie afstandsoverwinningen het eindklassement wonnen. Datzelfde deed Marcel Huismans bij de heren masters, steevast een treetje lager gevolgd door Erwin Dekker. “Bij Maarten” in de kantine van IJsbaan Haarlem werden de prijzen van de afstanden uitgereikt en de vrijwilligers van wedstrijdcommissie en jury hartelijk bedankt voor de organisatie. Ook werd er een woord van dank gericht aan selectiesponsor Coaton: de nieuwe pakken hebben hun diensten bewezen! Alle clubkampioenen van de verschillende categorieën zouden twee weken later worden gehuldigd tijdens het clubfeest ter afsluiting van het seizoen. De rest is geschiedenis: corona sloot het seizoen al eerder af... >

Sven-Ivo Stoop in actie tijdens CK-2020

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

15


CLU BK A MPIO E N S CH A PP E N 2 0 2 0

> Het heeft “even” geduurd, maar uiteindelijk zijn ook deze prijzen uitgereikt: bijna een jaar na dato, geheel covid-proof op het parkeerterrein van de ijsbaan. De kampioenen zijn er niet minder kampioen en zullen nog een jaar langer clubkampioen blijven, want er zal in 2021 geen gelegenheid komen om ze te onttronen...

DE CLUBKAMPIOENEN: VAN 2020 EN 2021...

16

|

CATEGORIE

KAMPIOEN

2E PLAATS

3E PLAATS

Pupillen CDEF dames

Lianne van Assema

Lise den Uil

Isa Klok

Pupillen CDEF heren

Daniel Klijnsma

Mees Olie

Sven van Wijk

Pupillen AB dames

Nicole Noom

Julika Radenovic

Britt van Wijk

Pupillen AB heren

Camiel Rodenburg

Jun C dames

Eeke Emillie Weenink

Jun C heren

Miel van der Veer

Jun B t/m Master dames

Roza Blokker

Maartje Heine

Eva Peters

Jun B t/m Senior heren

Sven-Yvo Stoop

Abe-Jan Weenink

Luuk Kleine

Masters heren

Marcel Huismans

Erwin Dekker

Johan Weenink

DE RONDING VOORJAAR 2021

Julia Rosa Jansen


Mark Peters

Clubrecords en Adelskalender Al staat de wereld op z’n kop, we blijven mensen

nog krijgen (nu nog 43ste) omdat hij na de laatste opmaak

die het fijn vinden om het leven in rubriekjes en

op 4 januari 2020 nog weer veel harder is gaan rijden en

schema’s in te delen. We zijn gek op lijstjes maken

zich bij de eerste 30 nestelt. Op de website kan iedereen zijn

van de meest uiteenlopende dingen, maar ook

eigen plaats op zoeken en alvast omhoog kijken en zich een

verzamelaars van postzegels en munten willen alles netjes in albums met een bepaalde volgorde opbergen. Ook schaatsers hebben deze tic en bij

doel stellen voor het komend seizoen. Roza Blokker en Nicole Noom

STG Zaanstreek is dat niet anders. Al die jaren dat de leden van STG wedstrijden rijden, worden er tijden genoteerd over de meest uiteenlopende afstanden en in de categorieën van jongste pupil tot oudste master.

Ook op de website onder het kopje ‘wedstrijden’ staan de clubrecords per afstand en per categorie vermeld.

Waar komt de naam eigenlijk vandaan en is het niet de

Opvallendste

Adelaarskalender? Nee, het gaat hier niet om roofvogels of

verschuiving bij

hoogvliegers (toch eigenlijk ook weer wel), maar om wie het

deze records is die

hoogst in rang is! De Adelskalender (Noors: Adelskalenderen,

van Nicole Noom,

eigenlijk "het adelboek") is de wereldranglijst aller tijden

dames pupillen A,

voor het allroundschaatsen. Deze ranglijst wordt samenge-

die Roza Blokker op

steld aan de hand van het puntentotaal van de persoonlijke

de 300 meter van

records van de schaatsers op de afstanden van de grote

de troon stootte in een tijd van 30.97 sec (zie foto). Lianne

vierkamp (mannen) of kleine vierkamp (vrouwen). Dat de

van Assema heeft op deze afstand zichzelf dit seizoen regel-

Adelskalenders gebaseerd zijn op persoonlijke records op

matig verbeterd en als dames pupillen C en heeft het record

individuele afstanden betekent dat de tijden waarop de

met 33.17 sec stevig in handen en presteert dit ook op de

puntentotalen zijn gebaseerd in verschillende wedstrijden

500 en 700 meter. Wie verder door de lijsten heen loopt ziet

gereden kunnen zijn.

bij de 700 meter Renske van der Veer met 1.06.57 sec op duiken bij dames B2.

De STG-adelskalender is samengesteld over drie afstanden, 500, 1500 en 3000 meter, omdat dit de afstanden zijn die het

Bij de heren is Abe Jan Weenink, HB2, de trotse eigenaar van

meest gereden worden op onze KNSB wedstrijden. Bij de

het clubrecord op de 1500 meter met een tijd van 2.02.72

dames heeft Roza Blokker zich stevig op de eerste plaats ge-

en heeft daarmee de naam ‘STG Zaanstreek recordwedstrij-

nesteld door zich vorig jaar maart in Calgary, Canada, op alle

den’ in december in Heerenveen waargemaakt. Dit geldt

drie de afstanden te verbeteren en staat met 2.85 punten

ook voor Sven-Yvo Stoop, die na de STG recordwedstrijden

voorsprong boven Miranda Dekker. Bij de mannen is de top

in Heerenveen (dec. ’19) het record 500 meter met 38.40 bij

dit jaar ook niet gewijzigd. Boy Kramer staat al jaren boven-

de heren senioren vast in handen heeft. De clubrecords van

aan, gevolgd door Sven-Yvo Stoop die door verbetering op

Roza Blokker na Calgary moeten hier nog worden gewijzigd,

de 500 meter weer iets dichterbij gekomen is, maar nog

maar waren allen verbeteringen en blijven in eigen hand.

wel 4 volle punten weg moet zien te poetsen. Opvallende nieuwe namen in deze lijst zijn Abe Jan Weenink en Bob

Weet jij nog meer records te noemen die niet, of niet goed

van Nobelen, die later in hun carrière lid bij ons zijn gewor-

in de lijstjes staan laat het de redactie weten en na controle

den. De opvallendste rijzende ster dit jaar is ongetwijfeld

zullen we dat aanpassen?

Constant Radenovic. Hij schaatst sneller dat de redactie van de lijst bij kan houden en moet zijn nieuwe plaats op de lijst

Rest alleen nog de vraag: welk record ga jij aanvallen?

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

17


L A N GE B A A N

Rick van Geest

10K Zondagavond in februari. Niemand heeft nog benul van Covid. Om kwart voor 11 mag ik. In de laatste kwartetstart van de baanwedstrijd. Met een Neo en nog twee masters. Trainer Erwin D. is er één van. Ook zijn eerste 10 K. Voorgenomen me niet meer dan één keer door deze kersverse 60-er(!) in te laten halen... Jurylid Ruud M. wenst me grijnzend succes van boven zijn leesbril. EHBO’er Ed H.

Gerrit Passenier

vraagt of ik wat te eten bij me heb voor onderweg. Als de ijsmeester maar niet op tijd naar huis moet.. Tot 5 km is het leuk om IJsbaan Haarlem bijna voor je zelf te hebben. Aanmoedigingen van Arjan M. en Mark H. (het voltallige publiek) hoor ik duidelijk, de speaker niet. Rondje ?? bij ?? meter. Gerrit P. met rondebord (hoe werkt dat ook al weer) vanaf de kruising. Zijn “en duw, en duw” doet me denken aan een verlossing die ik n’s zag op TV. Alert blijven nu! Bij 7200 m. is het minder leuk aan het worden. De meet is nog ver maar haal zowaar “de vierde man” in. De laatste rondjes gaan steeds sneller alsof in de marathon. Kritiek van Gerrit P. achteraf op de “indeling” van mijn race. Ik parreer “Negative split noemt Herbert D. (NOS) dat!”. Ook zijn er felicitaties vanwege “vlakke race” (…) van 18 minuut nog wat... Maar 5 minuten (!) langer onderweg geweest dan Patrick Roest.

Ruud van der Meer

Hoe gek moet je zijn om dit te doen had ik me tijdens het inrijden afgevraagd. Op weg naar huis als het al bijna maandag is bedenk ik me vooral: Hoeveel gekker (van schaatsen) moet je zijn om dit te faciliteren voor een paar oude(re) mannen op dit onmogelijk uur. Ik dacht plotseling aan de oproep van Harry S. tijdens de laatste ALV. Zonder vrijwilligers geen wedstrijden! Daarom graag aandacht voor de oproep tot aanvulling van dit uitstervend ras. En dank starter/jury/tijdwaarneming/EHBO voor die mooie avond in februari, toen we er nog voor konden kiezen om een langebaanwedstrijd te rijden

Ed Hulsing 18

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Ruud van der Meer

Zonder vrijwilligers geen wedstrijden Sinds een paar seizoenen ben ik bij STG Zaanstreek actief als jurylid bij de schaatswedstrijden. Graag wil ik jullie wat vertellen over mijn ervaringen daarbij. Iedereen die wel eens aan een baanwedstrijd of clubkampioenschap heeft meegedaan zal het niet ontgaan zijn dat er rond de baan best wat mensen lopen om de wedstrijd in goede banen te leiden. Toen er in een jaarvergadering een oproep gedaan werd voor aspirant juryleden ben ik in gesprek geraakt met Michel, en van het één kwam het ander. Ik vind het leuk om samen met andere mensen dingen te organiseren, dat doe ik al bij enkele andere clubs, maar waarom dan niet bij STG, toch de mooiste van allemaal? Als aspirant jurylid kon ik een cursus van de KNSB volgen,

natuurlijk in samenspraak met de ijsmeester gaat. Wordt de

deze werd in Haarlem georganiseerd. Bij de andere cursisten

start niet aan gort gereden? Komt de tweede afstand voor

trof ik José, en verder actieve leden van clubs die ook op

deze groep niet te snel na de eerste? Kunnen de pupillen wel

Haarlem rijden. De cursus werd gegeven door een bekende

inrijden als de senioren een 500 meter volle bak rijden? Zijn

scheidsrechter van de KNSB. Ik had droge reglementen en

we wel op tijd klaar met de wedstrijd?

regeltjes verwacht maar dat viel erg mee, het veilig en vlot laten verlopen van de wedstrijden staat voorop.

Toen ik mijn jury-diploma had gehaald ben ik gevraagd om mee te draaien bij de Kennemercupwedstrijden. Hier doen

Als onderdeel van de cursus moest ik ook 3x stage lopen bij

heel wat STG Zaanstreek-leden aan mee en niet zonder

een wedstrijd. Daarbij maak je kennis met andere functies

succes. Ik kreeg de kans om verschillende taken te doen, bij

zoals de starter en hulpstarter, de scheidsrechter, de

het handklokteam (6 man sterk bij elke wedstrijd), als

"Zoals bij elke vereniging is er langs de ijsbaan behoefte aan nieuwe vrijwilligers, omdat een deel van de huidige groep op leeftijd begint te raken" ijsmeester, de tijdwaarneming, de speaker en zo nog een

hulpstarter langs de baan of als ronde teller. Het kost me een

rijtje. Wat mij direct opviel was de “niet l... maar poetsen”

aantal avonden in het seizoen, maar ik kom altijd met veel

mentaliteit. Iedereen doet zijn taak met hetzelfde doel: een

voldoening thuis.

veilige en eerlijke wedstrijd, in dienst van de deelnemers. In de dweilpauze is er tijd voor een praatje en koffie, maar

Ik hoop dat mijn ervaring ook andere leden, of wellicht

daarna is iedereen direct weer paraat. Deze houding en de

ouders van pupillen en junioren, kan inspireren. Zoals bij elke

onderlinge sfeer sprak mij heel erg aan.

vereniging is er langs de ijsbaan behoefte aan nieuwe vrijwilligers, omdat een deel van de huidige groep op leeftijd

Bij één van de stages kon ik meelopen met Harry, die voor

begint te raken. Als je er meer over wilt weten, neem dan

de betreffende wedstrijd de rol van scheidsrechter had. Ik

contact op met het wedstrijdsecretariaat (kijk voor de

vond dit erg leuk en interessant. Er komt bijvoorbeeld nog

contactgegevens op pagina 4) of praat eens met wat

heel wat kijken bij het opstellen van een dweilschema, wat

juryleden voor of na een wedstrijd

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

19


M A R AT HON

Seizoen 2019-2020 (-2021)... "Zo verstreek het marathonseizoen 2020-2021 vrijwel wedstrijd loos, tot grote teleurstelling van de vrouwen en mannen met de beennummers" Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat er ergens in

ronde minder dan Fokko kwamen als nr 54/55 Paul Graas en

Nederland een schaatsmarathon is gereden, laat

Kars Oomen over de streep, Mark Peters werd 61e en

staan door een STG-er in Haarlem of Amsterdam. Seizoen 2020-2021 verliep vrijwel wedstrijd loos waarover hier toch wat meer, voorafgegaan door terugblik op het laatste normale marathon seizoen van de STG senioren en masters.

schaatste 34 ronden. Het seizoen 2019/2020 was op Haarlem begonnen met een nieuwe indeling van 5 categorieën waarbij de dames en heren, senioren en masters, bij elkaar werden gevoegd. In categorie 1 debuteerde zoals gezegd Floris van Woesik en vertegenwoordigde STG samen met Marcel Huijsmans die als master 4 punten behaalde (22e plaats in eindklassement). Floris ging tijdens seizoen stapje terug naar C2 waar hij in de laatste 3 drie wedstrijden nog 34 punten wist te verzamelen. In categorie C3 waren een drietal STG-ers actief: masters Rick van Geest (23e), Marco ten Have (44e) en Thor Alphenaar (foto) die door een liesblessure niet optimaal kon presteren en wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. In de C4 was een peloton aan rijders van onze club actief met wisselend succes. Vele (soms doldrieste) uitlooppogingen waren niet altijd succesvol maar uiteindelijk belandde Fokko Goossen met één overwinning (de enige dit jaar voor STG!) en 4 podiumplekken

Foto: Eric Zwart

helaas net naast het podium met een 4e plaats in het eindklassement (103,1 pnt.). Paul Graas sloot de

Ruim een jaar geleden werd op ijsbaan Haarlem het

laatste wedstrijd af met een 6e plaats en werd knap 10e in

marathonseizoen traditioneel afgesloten met het Kampioen-

het klassement. Kars Oomen werd 18e met 20 punten, direct

schap van Haarlem: alle categorieën senioren en masters

gevolgd door Albert Wilmsen (18 pnt), en daarna Jan Dekker

gelijk in de baan. Voor onze clubgenoten weinig eer te

(22e/10 pnt.) en Mark Peters (27e/7 pnt.). Hans Siekerman

behalen doorgaans. Meestal is de uitdaging om zo lang

hield voor STGZ de eer hoog in C5. Met 30 vergaarde punten

mogelijk niet gedubbeld te worden. Floris van Woesik, op

behaalde Hans een 15e stek in het eindklassement met als

dat moment eerste jaars C1-rijder (na zijn promotie als

beste resultaat een 6e plaats in de 4e wedstrijd.

klassementswinnaar van de C2) kwam het verst met een

20

knappe 14e plek en 41 ronden. Daarna volgde Fokko

Op de Jaap Eden baan in Amsterdam deden Erwin Dekker en

Goossen op eerbiedige afstand maar als Master4-rijder toch

Jan van der Veer mee aan de mastermarathons maar de

op een verdienstelijke 44e plaats met 36 ronden. Met een

resultaten waren niet meer te traceren.

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Beennummer 66

Op 7 februari 2020 werd voor zo bleek achteraf het NK Masters voor het laatst verreden op Flevonice. Traditioneel haast bestond de STG-vertegenwoordiging uit Erwin Dekker, Mark Peters en Yvonne Kuin. Zij reden in de wedstrijd M60 en behaalden resp. een 36e (met 16 ronden), 47e (14 ronden) en 53e plaats (als 5e vrouw met 10 ronden) op de 3 km lange kunstijsbaan in Biddinghuizen welke inmiddels definitief haar deuren heeft gesloten i.v.m. een alsmaar oplopend exploitatietekort. Hoewel de coronabesmettingen afgelopen september in een dal zaten was het onduidelijk of er aan een nieuw marathon seizoen kon worden begonnen. Hoewel de vraag was hoe kun je met in achtnemen van de 1,5 meter regel een marathon kunt organiseren, ging in Haarlem toch het marathonseizoen van start. Op de Eden Baan lukte dat niet. Op Haarlem kon voor het eerst ook per wedstrijd worden ingeschreven en had men sponsor gestrikt: schaats-, skeeler- en triatlon specialist Jan van der Hoorn zou zijn naam geven aan marathoncompetitie. Hoewel de vooruitzichten niet goed waren werden eerst een spek en bonen marathons gehouden. Voor STGZ deed alleen Mark Peters (17e) voor spek en bonen mee in de wedstrijd voor categorie 3 t/m 5. Er zou nog een eerste

stonden werden geschrapt. Begin januari liet de KNSB weten

wedstrijdronde volgen op maandag 5 oktober. Deze zou de

opnieuw geen toestemming van het Ministerie te krijgen

boeken in gaan zo bleek achteraf, als de enige marathon-

i.v.m. de (aangescherpte) coronarichtlijnen om marathons

wedstrijd met deelnemers van STGZ: Mark Peters en Jan

doorgang te laten vinden. Alle resterende wedstrijden van

Dekker eindigde zonder punten op een 22e en 24e plaats in

de kalender werden geschrapt. Even nog was er een lobby

de M4.

tot in de Tweede kamer voor een NK Marathon toen zich onverwacht een vorstperiode aandiende. Tevergeefs, er

Daarna werden de marathoncompetities stilgelegd van

kwam weer geen toestemming maar wel eerder dan

regionaal tot nationaal niveau. Zelfs de (semi)profs van de

verwacht invallende dooi. Zo verstreek het marathonseizoen

topdivisie mochten voorlopig niet van start. Alle marathons

2020-2021 vrijwel wedstrijd loos, tot grote teleurstelling van

die voor de eerste helft van het seizoen op de kalender

de vrouwen en mannen met de beennummers

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

21


S TG Z A A NS T REEK ...

Kom sporten bij STGZ Schaatsen, skeeleren, duintraining en wielrennen. Op elk niveau, voor iedereen... STG Zaanstreek is een zelfstandige, actieve vereniging met deskundige trainers en vele vrijwilligers, en een open bestuur. Een club die kwaliteit en plezier aan haar meer dan 200 actieve leden waarvan zo’n 75 jeugdleden. De focus ligt bij de jeugd en de wedstrijdsport, maar ook oudere recreatieve schaatsers/ skeeleraars zitten bij ons goed om hun techniek en conditie te verbeteren. En áls er natuurijs is... zijn we er klaar voor!

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en vertegenwoordigt in de baancommissie van IJsbaan Haarlem onze thuisbaan. Ons trainerscorps bestaat uit gediplomeerde trainers/coaches, en we zijn een officieel erkend leerbedrijf om studenten te begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun (sport) opleiding. Tijdens de wedstrijden zie je het resultaat van al je trainingen. We stimuleren het wedstrijdrijden en begeleiden en coachen je daarbij. Onze leden doen mee aan KNSB competities voor de jeugd (zoals IJskonijncup en IJsbeercup) en oudere jeugd /senioren (Kennemercup). Ook in clubverband strijdt STG mee in vele toernooien (Ter Aar Trofee, Kees Jongert Bokaal en Jan van Genniptoernooi). En Landtraining van de junioren op de wielerbaan van DTS

we hebben onze eigen clubwedstrijden en het recordrijden op Thialf Heerenveen. Sinds 2018 organiseren we het Open Kampioenschap van de Zaanstreek, voor zowel schaatsen als skeeleren. Ook doen veel leden mee aan de

Schaatsen is een technische sport, die kracht, coördinatie,

marathoncompetities die op de ijsbanen in Haarlem – onze

lenigheid, snelheid en conditie vergt. Dáár zijn onze

thuisbaan - en Amsterdam worden verreden.

trainingen op gericht, zomer en winter, breed en gevarieerd! We bieden skeeler-, wieler- en duintrainingen in de zomer.

Bij ons kun je met veel plezier werken aan je schaatstechniek

In oktober starten onze schaatstrainingen op wedstrijd- én

en snelheid. We hebben het hele jaar door leuke activiteiten

recreatief niveau. Ook worden in het winterseizoen zaal-

en trainingen, gaan in de herfstvakantie met de jeugd op

en duintrainingen gegeven. Als schaatser wil je zo goed

trainingskamp en ’s zomers fietsen in Limburg. Het hele jaar

mogelijk voorbereid zijn voor de langebaanwedstrijden,

door worden extra activiteiten georganiseerd. Soms zijn die

de marathoncompetitie of om lekker op de ijsbaan of op

speciaal voor de jeugd maar vaak ook voor álle leden en hun

natuurijs te schaatsen. Volg je in de zomer een of meer

familie.

STG-trainingen per week dan ben je conditioneel voldoende voorbereid voor het schaatsseizoen.

22

|

DE RONDING VOORJAAR 2021

Ga voor meer informatie naar onze website: www.stg-zaanstreek.nl


...VOOR WIE VA N A C T IE HOUDT!

S e c r e t ar i s Tibo Rodenburg

KOSTEN LIDMAATSCHAP STG-ZAANSTREEK De contributie voor het lidmaatschap van STG Zaanstreek bedraagt voor seizoen 2021-2022: Categorie

Prijs contributie

Jeugdleden tot 15 jaar (geboren vóór 1-7-2003)

€ 69,00

Leden vanaf 15 jaar (geboren op of na 1-7-2003)

€ 89,00

• Het lidmaatschap van STG Zaanstreek geldt van 1 juli tot en met 30 juni. Word je later in het seizoen lid dan wordt naar rato van het aantal maanden contributie geheven. • Als lid krijg je alle zomer- en wintertrainingen: wielrennen, looptraining, inlineskaten en trainingen op het ijs (voor de ijstrainingen is daarnaast een abonnement van de KNSB nodig).

Ook zijn er veel extra activiteiten waar je als lid gratis of voor een sterk gereduceerd bedrag aan mee kan doen. • De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. • Aanmelden gaat via de website: www.stg-zaanstreek.nl of neem contact op met het secretariaat: Tibo Rodenburg, E secretaris@stg-zaanstreek.nl of T 06 24 61 07 87.

KOSTEN IJSABONNEMENTEN KNSB

We trainen in de wintermaanden op de kunstijsbanen in Haarlem

2021/2022 TARIEVEN KUNSTIJSBAAN AMSTERDAM

KNSB-ijsabonnementen af.

(thuisbaan) en Amsterdam. Om daar te trainen neem je één of meer

Langebaan

1e Abonnement

Volgend

De kosten hiervan worden jaarlijks in juni bekend gemaakt door

Senioren

€ 200,00

€ 120,00

de Baanverenigingen. Hieronder staan de prijzen. Alle prijzen zijn

Junioren

€ 147,00

€ 95,00

indicatief en worden in de zomer van 2021 voor de kunstijsbanen

Pupillen

€ 130,00

€ 95,00

vastgesteld. MEER INFO VIA WWW.STG-ZAANSTREEK.NL

2021/2022 TARIEVEN KUNSTIJSBAAN HAARLEM Langebaan

1e Wedstrijdabonnement

Volgend

1e trainingsabonnement

Volgend

Senioren

€ 231,00

€ 105,00

€ 212,00

€ 105,00

Junioren

€ 174,00

€ 75,00

€ 145,00

€ 75,00

Pupillen

€ 140,00

€ 75,00

€ 130,00

€ 75,00

• Een wedstrijdabonnement is een abonnement voor rijders die deel willen nemen aan wedstrijden. Naast dit abonnement moet een licentie bij de KNSB worden afgenomen. • Een trainingsabonnement is een abonnement voor rijders die willen trainen op een KNSB-trainingsuur maar geen wedstrijden willen rijden. Zij hebben geen licentie nodig. • Een volgend abonnement is aanmerkelijk goedkoper.

KOSTEN WEDSTRIJDLICENTIES KNSB Om deel te nemen aan wedstrijden heb je een KNSB wedstrijdlicentie nodig. Na inschrijving bij STG Zaanstreek melden wij je aan bij de KNSB. Daarna kun je je licentie zelf via de KNSB-site regelen.

• De abonnementen worden elektronisch op de persoonlijke toegangspas gezet. Eenmalige aanschafskosten van deze pas zijn € 6,00 (Haarlem) of € 5,00 (Amsterdam). • De ijsabonnementen en toegangspas bestel je via STG Zaanstreek. Je krijgt hierover bericht. • De kosten voor de abonnementen worden per incasso geïnd door STG Zaanstreek en doorbetaald aan de Baanverenigingen.

Een wedstrijdlicentie biedt je: • het recht om deel te nemen aan KNSB-wedstrijden • opname in de inschrijf- en wedstrijdsystemen (startlijsten, uitslaglijsten, SARA) • aanvullende ongevallenverzekering tijdens de wedstrijden

Eenmalig (gratis) deelnemen aan een wedstrijd kan ook. Je kunt dan een daglicentie aanvragen. Wedstrijdlicentie (365 dagen geldig) t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar ouder dan 18 jaar

€ 11,00 € 24,80 € 41,30

Wedstrijddaglicentie (1 dag geldig) tot 18 jaar 18 jaar en ouder

€ 5,00 € 7,50

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

23


IN DE 'SP OT L IGH T '

De eigen koers van

Kimberly Muusse "Nooit gedacht dat ik zou gaan schaatsen. Mijn ambitie was om naar het Nationaal Ballet te gaan, maar werd helaas als tienjarige afgewezen tijdens de auditie" ‘Schaatsen heb ik geleerd van mijn vader’ begint Kimberly te vertellen. Ze zit in haar kantoorruimte aan de Oostzijde van Zaandam waar ze pas met haar bedrijf RELEEZ is begonnen. Het was de balans tussen privé en zakelijk dat ze twee jaar geleden, na 14 jaar topdivisie, een punt achter het marathonschaatsen heeft gezet. Dat viel haar zwaar, maar ze kijkt terug op een fantastische tijd. Het begon voor haar in Alkmaar: ‘Ik ging een keer mee naar De Meent en dat beviel eigenlijk wel goed’. Toen Kimberly, of voor velen Kim, 12 of 13 jaar was werd zij lid van STG Zaanstreek. ‘Nooit gedacht dat ik zou gaan schaatsen. Mijn ambitie was om naar het Nationaal Ballet te gaan, maar werd helaas als tienjarige afgewezen tijdens de auditie’. Heel kort heeft Kim nog even aan kanoën gedaan en ook wat wedstrijden gevaren, het was uiteindelijk de schaatssport waar ze in verder ging.

Plannetjes maken en aanvallen

landmeetkundige en ook schaatser Jaap Schenk, de ploeg.

‘Het spel is geweldig!’ vervolgt Kim, ‘plannetjes maken

Andere sponsoren uit de regio waren Althen sensors &

wanneer je het beste kon aanvallen, strategieën bedenken

controls, Bizznizz Partners en Kremers Hypotheken.

voor de juiste momenten en dan gaan!’. Zij studeerde

AltijdKoers was de laatste ploeg met een sterk team van

psychologie en bewegingswetenschappen en begon bij het

schaatsers als Beau Wagemaker uit Hoogkarspel, Anneke

studententeam Skits. Haar studieloopbaan was breed, die

Peters uit Hengelo en Carla Ketellapper-Zielman die eerder

prima te combineren was met sport.

het Open Nederlands Kampioenschap marathon had

De successen

voor de onafhankelijke ploeg met goede sfeer, transparantie

Kimberly heeft bij meerdere marathonteams gereden met

en helderheid. De laatste marathons reed Kim in 2019, met

mooie resultaten op kunst- en natuurijs. Teams of ploegen

onder andere de alternatieve Elfstedentocht waar ze 7e werd

als bijvoorbeeld MKBasics.nl, ZiuZ, Lasaulec en KOGA, waar

en de afsluitende competitiewedstrijd KPN Marathon Cup

vaak bekende merken achter de sponsoring zaten. Een

Finale met een verdienstelijke 9e plek. De schaatsen gingen

ongelukkige val op de skeelers in 2015 onderbrak voor

in de wilgen en het team werd opgeheven. ‘Ik wilde meer

Kim een belangrijke voorbereidingsperiode op de 200 km.

balans tussen privé en zakelijk. Het rijden van marathons is

Noodgedwongen door het ongeluk zat ze aan de kant,

mooi geweest!’

maar gedreven als ze was, ze pakte de draad weer op.

24

gewonnen. Anton Ketellapper was als trainer aangesteld

‘De laatste ploeg was het eigen team wat ik had opgezet

Werk te doen!

onder de naam AltijdKoers. Daar sponsorde voornamelijk

Tijdens het marathonschaatsen heeft Kim in 2013 haar

lokale ondernemers de waaronder JHSW, het bedrijf van

eigen bedrijf opgericht om sporters mentaal te begeleiden:

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Kees Waqué

Results Kimberly Muusse MARATHON - laatste 10 uitslagen: DATUM

POS. WEDSTRIJD

PLAATS

02-03-2019

9e

Leeuwarden

24-02-2019

14e Sea Ice Classic (KPN Grand Prix Finale)

Luleå

23-02-2019

15e KPN Grand Prix 5

Luleå

21-02-2019

8e

Luleå

16-02-2019

16e KPN Marathon Cup 13

09-02-2019

26e PCH Dienstengroep Marathon (KPN Marathon Cup 12) Enschede

30-01-2019

7e

Alternatieve Elfstedentocht (KPN Grand Prix 3)

Weissensee

28-01-2019

7e

KPN Grand Prix 2

Weissensee

26-01-2019

50e KPN ONK Marathon

Weissensee

24-01-2019

45e Aart Koopmans Memorial (KPN Grand Prix 1)

Weissensee

KPN Marathon Cup Finale

KPN Grand Prix 4

Kim met Birgit Witte

Dronten

LANGEBAAN - persoonlijke records: AFSTAND

TIJD

DATUM

BAAN

500 meter

43,38

21 september 2013 Erfurt, Duitsland

1000 meter 1.24,26

4 oktober 2014

Erfurt, Duitsland

1500 meter 2.12,86

1 maart 2014

Haarlem, Nederland

3000 meter 4.31,79

29 september 2012 Erfurt, Duitsland

5000 meter 8.56,14

15 februari 2004

Skeeleren links tijdens Omloop van de Enge Wormer en rechts tijdens wedstrijd in ’t Veld

Utrecht, Nederland

Maximental. STG-Zaanstreek kent Kim van een sessie tijdens

Kunstrijden?

de Kick-Off van het zomerseizoen in 2018. Sinds 2020 is

Nee, dat was voor de lol. Op haar facebook pagina had ze

ze gevestigd in de oude Hellema fabriek. Op de eerste

een foto geplaatst van zichzelf op schaatsen, zonder haar

verdieping van deze creatieve broedplaats uitkijkend over

marathon beennummer 53. Kim vervolgt ‘het komt niet vaak

de Oostzijde, ondersteunt Kim een kleine groep topsporters

voor dat we op de sloten kunnen schaatsen dus waarom

in hun carrière. Door de KNSB is Kim recentelijk ingehuurd

niet!’. Kim haar schaatscarrière is beëindigd en die gaat niet

om samen met Lobke Blom te werken aan het mentale

verder op de kunstijzers. STG Zaanstreek dankt haar voor

programma voor schaatstrainers van alle niveaus. Met

de boeiende jaren die we mochten volgen. Succes Kim met

RELEEZ komt er een overstap richting het bedrijfsleven.

alles wat er nog komen gaat, bedankt!

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

25


Gebr. Groot, keurslagers Gebr. Groot, keurslagers Zaandam/Assendelft Zaandam/Assendelft www.grootzaandam.keurslager.nl

www.grootzaandam.keurslager.nl www.opdenvelde.nl

TIMMERMAN CARTEAM

AUTOBEDRIJF

• Auto onderhoud, autoservice, APK, grote beurt en kleine beurt in Zaandam • Reparaties van alle automerken • In- en verkoop van occasions

St.Cathrijnestraat 6 • Zaandam • T 075 616 39 08

autobedrijftimmerman.nl

van afval van afval naar grondstoffnaar en grondstoffen en energie en energie

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl

telefoon website

088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl


S K E E L E R ZOME R

Mark Peters

NK Inline Skate Marathon 2020:

Een gouden kans om Max Verstappen voor te blijven Even dreigde het hele skeelerwedstrijdseizoen in het water te vallen door het Covid-19 virus. De kalender voor een mooi seizoen lag helemaal klaar

In mijn geval werd de Oomscup, met o.a. de Ronde van de Engewormer en een 8-tal andere wedstrijden voor deze regionale cup geschrapt. Ook een wedstrijd in de straten

tot er een pandemie uitbrak. Velen kende het woord

van Amsterdam, Europees Kampioenschap Masters nabij

amper, maar dat duurde niet lang, want in maart

Hannover (D), en Marathon Berlijn (D) gingen niet door.

sprak iedereen er over. Even 6 weken allemaal een

Daardoor kwam er wel ruimte in mijn agenda op 12 juli

beetje minder bij elkaar op bezoek en dan zou eind april alles wel weer kunnen. Dat bleek helaas een vergissing. Omwille van de volksgezondheid ging Nederland op slot, werd het ene na het andere

om een toertocht Rondom Amsterdam over 90 km met de Sunday Morning Skate (SMS) groep mee te rijden. Als er dan geen Clubfeest en Zomerfeest kan zijn, is dit toch wel een feestje om te doen met 44 gelijkgestemden. Ook op de (race)fiets een fantastisch groen rondje, Amsterdam van alle

evenement afgelast.

kanten zonder echt in de stad te komen.

Via Strava en Facebook werden thuistrainingen, solo-

Inmiddels was de KNSB, sectie Inline Skate druk bezig om

fietsritten en rondje-rennen gedeeld en hoop houdend dat

alle geschrapte wedstrijden te vervangen voor enkele

er in de loop van het zomerseizoen nog iets van een training

wedstrijden op landelijk niveau en ook een NK marathon

en wedstrijd terecht zou komen. Na de eerste signalen dat

vanaf junioren B t/m masters op het circuit van Zandvoort te

het ergste achter de rug was mocht eerst de jeugd t/m 12

organiseren: een gouden kans om Max Verstappen voor te

en daarna ook de jongeren t/m 18 de sportieve draad weer

blijven, die laat je niet lopen. Vooruitlopend op de wedstrijd

oppakken, zolang het om buitensport ging. Zo kon ook de

eind augustus was er op 21 juli gelegenheid om als training

skeelertraining in Purmerend buiten weer van start onder

rondjes te rijden, tegen de richting in. Hoewel wat is tegen

strikte voorwaarden om verspreiding van dit nare virus niet

de richting, ‘Inline skaters do it every way, every day!’ En

te veel kans te geven.

zolang er geen auto’s racen is er ruimte zat.

Eind juni werden de maatregelen voor het skeeleren/inline

De wedstrijddag, 29 augustus kwam gelijk met de regen

skaten* (doorhalen wat niet van toepassing is) voor de

dichterbij. Op die zaterdag ging alles los ook de regen. Naast

sporters en mondjesmaat voor publiek opgeheven. Landelijk

de marathon zou er ook een NK 100 meter sprint voor de

werd er een beperkte wedstrijdkalender opgesteld en waren

hoofdtribune verreden worden. Op de testavond in juli

er op kleine schaal ook weer toertochten in beeld, maar alles

was Jerrel Feller, ons sprintkanon ook op wielen, aanwezig

met mitsen en maren omkleed en onder voorbehoud!

maar liep daar een liesblessure op en was daarmee tijdelijk

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

27


S K E E L E R ZOME R snelheden van ruim 40 km/uur, duin af, maar duin op in ronde tien dat zakte nabij de top tot 5 km/uur, wat neer komt op wandeltempo met dikke benen. Yvonne Kuin had het zwaar maar heeft ook ruim een uur gereden, maar had geen medestander om zich aan op te trekken. Volgens de uitslag was ze met 3 ronden klaar na 48 minuten, maar het bleek dat de transponder de weg kwijt was en een aantal registraties gemist heeft. Zo kom je dan ook nog onbedoeld aan DNF (Did Not Finish) achter je naam, maar ze was er wel! Bij de Junioren B mocht Constant Radenovic met geleende regenwielen, aantreden voor zijn eerste landelijke inline skate wedstrijd. Om de jongelui te sparen mochten zij maar uitgeschakeld. De regen op de wedstrijddag zorgde ervoor

een halve marathon rijden, 5 ronden dus en met maximaal

dat hij deze wedstrijd niet hoefde te missen, NK 100 meter

110 mm wielen i.p.v. 125 mm waar de ‘groters’ mee rijden.

sprint wegens regen afgelast!

Ook hier nog een drijfnatte wedstrijd, maar Constant kon zich prima staande houden in de kopgroep. Hij liet zien dat

De licentie rijders en bekende STG-ers die in de marathon

zijn trainingen met de wedstrijdrijders in Purmerend heel

aan de start kwamen waren Constant Radenovic (jun B),

nuttig waren geweest. Het eerste peloton bleef 3 ronden

Yvonne Kuin (master dames) en Mark Peters (master 60+).

lang keurig bij elkaar, maar 2 rijders wisten weg te komen en

Kort voor de wedstrijd was er nog heel even het idee dat

kwamen na 5 ronden 11 seconden eerder aan dan de groep

het droog zou blijven en regenwielen in de tas konden

met Constant, die uiteindelijk in een heel knappe tijd van

blijven, maar Buienradar en andere watervoorspellers waren

40:21 als 13e -uit 31 deelnemers- over de streep kwam. Gerrit

eensgezind: natte wedstrijd! Wie ze had kwam naar de

Passenier kon dit alles vanuit de pitstraat gadeslaan en kan

pitbox voor een snelle bandenwissel en daarna samen met

trots zijn om deze veelbelovende junior, die zijn benen liet

bijna 100 andere deelnemers naar de start. 42 kilometer

spreken, verder te mogen begeleiden in zijn dadendrang.

voor de boeg op een echt autocircuit met aan het eind van het rechte eind een kombocht hoog in om halverwege met

Er zijn geluiden dat er volgend jaar weer een marathon op

een helling 32% naar beneden te storten zonder collega-

het circuit georganiseerd zal gaan worden. Iedereen die een

rijders mee te sleuren. De ronde van 4,25 km kronkelt door

KNSB wedstrijdlicentie heeft kan zich inschrijven voor alle

en over de duinen om uiteindelijk via de Tarzanbocht weer

disciplines, dus van Shorttrack tot Skeeleren. Kijk maar eens

op het rechte eind uit te komen. 10 ronden en 42 km later,

naar je profiel bij MijnKNSB.nl!

met rondetijden tussen 8,5 en 9 minuten kwam ik na 1:29:42 als 4e master 60+, uit 20 deelnemers, over de streep. Soms

28

|

DE RONDING VOORJAAR 2021

Tot volgend jaar!


Mark Peters

Zaans Kampioenschap Inline Skaten 2020 Op zondag 13 september werd onder ideale omstandigheden, het 2e Zaans Kampioenschap Inline Skaten verreden op het prachtige complex De Purmerring van de lokale IJs- en Inline Skateclub Purmerend. Op verschillende onderdelen werd in leeftijdsklassen om de eer, een banaan en de prijzen gestreden. Ondanks dat alles op rolletjes ging was het starten op

De junioren en senioren moesten per categorie voor de

wieltjes nog niet zo eenvoudig. Eerst werd de 100 m

1000 meter (5 ronden!) zorgen dat ze in de laatste meter de

verreden (op de 400 m. baan). Het allersnelste duveltje uit

concurrentie met tenminste één skate voorbij staken. Weer

een doosje werd hier Lionel van der Roest in 12:86 sec.

winst voor Lionel, Sanne van Veen, en weer Kees die het na 4 ronden genoeg vond a la Hilbert van der Duim...! De attente

De volgende onderdelen vonden plaats op de 200 meter

speaker, Chris Schuurman, trad in de rol van Leen Pfrommer:

piste. Op de 200 meter individuele tijdrit moest men zo

“Jongen, je moet doorrije”. In tegenstelling tot Hilbert, sloot

snel mogelijk één rondje afraffelen. Mees Olie moest zijn

Kees deze race wel winnend af.

gretigheid met een valpartij bekopen, maar liet zich op de andere onderdelen niet uit het veld slaan. Ook hier was

De pupillen Jongens en meisjes reden een kortere wedstrijd

Lionel de snelste in 22:44 sec, gevolgd door master Kees

van 300 meter, maar moesten dat in meerdere heats doen.

(krachtpatser) Waqué in 23,02 sec. De starttechniek (zelf te

Nu was het Elinn Unlu met Lianne van Assema op de hielen

bepalen) bleek ook hier het verschil tussen snel en heel snel!

die bij de meisjes de snelste was. >

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

29


S K E E L E R ZOME R > Bij de jongens liet Mees Olie aan Daniel Klijnsma en het publiek zien dat hij met een schaafwond niet langzamer ging rijden. Tenslotte kwamen in de puntenkoers alle deelnemers, gemengd, junioren en masters, in de baan en konden om de ronde punten verdienen. Hier was ondergetekende master Mark Peters na 15 ronde de snelste van het hele pak, waarna hij het juichen niet kon laten. Per leeftijdsklasse en mannen/ vrouwen hield de jury ook hier de puntenregistratie en klassering goed op orde. Lionel en Sanne waren de grootste puntenrapers en wonnen met 15 punten algemeen en in hun klasse.

Skeelerbaan komt dichterbij Update april 2021

De pupillen reden een kortere puntenkoers van 5 ronden en konden ook elke ronde punten verdienen, 2 punten voor de eerste en 1 punt voor de tweede doorkomende deelnemer met in de slotronde 3 punten voor de eerste rijder. Mees Olie en Lianne van Assema waren hier de grootste puntenverzamelaars. De prijzen werden na een kort juryberaad door Thijs van Tol, in functie als trainer/coach/starter/hoofdscheidsrechter/ organisator/begeleider, uitgereikt. Thijs was, evenals vorig jaar de onmisbare schakel voor een perfect georganiseerde evenement waar we allemaal: jury, deelnemers, ouders en publiek, trots op mogen zijn. Hopelijk volgend jaar weer met nog meer deelnemers en ooit op een vergelijkbare baan in de Zaanstreek

Momenteel trekt STG Zaanstreek samen met IJsvereniging Assendelft op voor de realisatie skeelerbaan. Nu corona intrede deed vorig jaar, is de focus door de gemeente wat verlegd..., is dat zo? We zijn eigenlijk best wel ver! Er liggen nu gemaatvoerde tekeningen als basis en er is een zeer globale kostenberekening gemaakt. Jaap Schenk, zelf ook fanatiek schaatser en bekend met beide verenigingen, heeft twee voorstellen getekend. Beide met een mooie ovaal en één met een 160 m asfaltstrook om in de winterperiode een kortebaanwedstrijd op te kunnen organiseren. De eerste natuurlijk, want dat wil Assendelft graag ook. STG Zaanstreek heeft al langer een uitstekende relatie met de Gemeente Zaanstad. Maar ja, even een skeelerbaan aanleggen? Dat gaat niet over één nacht ijs. Het was ook de ambitie van mij toen ik aantrad als voorzitter: meer jeugd aantrekken en een eigen skeelerbaan. Als vereniging hebben we veel te bieden, alleen de trainingsmogelijkheden waren niet voldoende afgestemd op deze tijd. Door klimaatverandering zijn er minder ijswinters en voor ons minder gelegenheid om op natuurijs te trainen. Kinderen leren van huis uit niet meer om in de winter op de sloot te gaan schaatsen, wat vroeger heel gewoon was. Ook IJsvereniging Assendelft klopte bij de gemeente aan met de wens een deel van het terrein te asfalteren, om in de winter sneller ijs van dikte te hebben en in de zomer asfalt voor inline skaten. Afgelopen zomer hebben we voor het eerst gezamenlijk gesproken met gemeente Zaanstad met

De volledige uitslag is terug te vinden op de website. De foto’s zijn gemaakt door John van Assema.

30

|

DE RONDING VOORJAAR 2021

als doel op de locatie Assendelft een échte skeelerbaan te realiseren. Uiteraard met behoud van de historische


Kees Waqué

160 meter lange ‘korte baan’, want áls er ijs ligt, dan wil de

gegeven aan wethouder Slegers. Met handgeschreven

vereniging weer wedstrijden organiseren voor regionale en

tekst die samenwerking met de gemeente onderstreept.

landelijke toppers.

Begin februari gaf de wethouder tijdens de receptie van het 150-jarig bestaan van IJsvereniging Assendelft een ‘cheque’

Afgelopen winter was er kort ijs en de ijsvereniging

aan voorzitter Ton Zuidervaart, te besteden aan een inline

Assendelft had ondanks de aanwezigheid van sneeuwijs,

skate baan.

er toch een prima baan van kunnen prepareren. Op ZaanTV een uitzending over de ijsbaan, met een hint richting de

Vorig jaar hebben we de inline skatebaan van IJsvereniging

skeelerbaan. Vanuit de Gemeente Zaanstad interesse,

Warmond bezocht en is er uitleg gegeven over de

wethouder Gerard Slegers kwam met de wijkmanager even

vormgeving, aanleg en kosten. Wat een mooi aangelegde

een kijkje nemen. Onze mooie sport, volop in beeld - ook bij

skeelerbaan! Deze past perfect qua formaat ook in

de gemeente!

Assendelft.

Tijd vliegt... tijdens een meeting over de Sport en Visie van

We gaan de gesprekken weer intensiveren. Elke keer weer

Gemeente Zaanstad heb ik tijdens een introductie van

een stapje en wie weet, rijden we dadelijk onze rondjes op

de vereniging, een symbolisch 100 mm inline skatewiel

wielen op Zaanse bodem!

Van links naar rechts: Co Friemann (STGZ), Kees Waqué (STGZ), Ton Zuidervaart (IJsvereniging Assendelft), Chris Schuurman (STGZ), Chris Zuiderduin (IJs- en skeelerclub Warmond) en Johan Kuiper (IJsvereniging Assendelft)

Een perfect klimaat in iedere ruimte

www.coolairnederland.nl

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

31


DE E E RS T E RO NDE

Van de Jeugdcoördinator Door de komst van natuurijs zijn er in de laatste weken van het seizoen 8 kinderen geweest voor een proefles. De kans is groot dat deze ook daadwerkelijk allemaal lid willen worden van STG, maar ook dat ze eerst nog een paar zomertrainingen mee willen doen. De sfeer binnen STG werd zowel door de kinderen als ouders als prettig ervaren wat natuurlijk goed is om te horen. Of het allemaal toppers gaan worden die we later terug vinden op de Olympisch spelen, dat is nog even afwachten! Het jongste proefles lid is 6,5 jaar dus duurt nog even, en de oudste is 14 jaar.

Chil(len) langs de

ijsbaan in Haarlem

Ondanks de corona tijd met weinig tot geen wedstrijden

beleefd. En aan wat ik heb terug gekregen van de ouders

heb ik dit seizoen met de jeugd weer veel plezier en lol

en kinderen hebben zij ook met veel plezier de trainingen bezocht. Dit geldt volgens mij ook voor alle trainers. Er is veel progressie geboekt dus hopelijk dat we volgend jaar weer wedstrijden kunnen rijden, dan verwacht ik veel PR’s

32

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Chris Schuurman

Zomertrainingen Op zondag 25 april is de SKEELERTRAINING weer gestart. Bij droog weer wordt er gereden op de “Purmerring”, de skeelerbaan van IJs- en Inline Skateclub Purmerend (locatie: Trimpad 10, 1443 WB Purmerend). Het 1e uur is van 10.30-11.30 uur en het 2e uur is van 11.45- 13.00 uur. De trainers zijn Thijs van Tol en Chris Schuurman. Neem wat te drinken mee van huis en zorg dat je op tijd bent zodat we op tijd kunnen starten. Let goed op in welke groep je bent ingedeeld. De twee groepen starten na elkaar zodat er genoeg ruimte is voor omkleden en skeelers aantrekken. Zet altijd eerst je helm op en doe dan pas je skeelers aan! HELM IS VERPLICHT en voor beginners wordt aanbevolen om ook knie-, pols- en armbescherming te dragen! Aan iedereen het

Het grote podi

umvan de tijdr it vorig seizoen bij de wieler tra ining

verzoek je te houden aan de geldende coronaregels. Twijfel je of de training wel doorgaat bij regen of andere weersomstandigheden bel dan even met Chris. Ook wordt hier informatie over gegeven in de appgroep waar

Geen herfstkamp door corona, gelukkig hadden we dit verslag van Britt nog.

je toegang toe kan krijgen via deze link: https://chat.whatsapp.com/HAgQUUC5kjFIkg4dJtH93U Vanaf maandag 26 april is er van 18.00 uur tot 19.00 uur weer FIETSTRAINING op wielerbaan van wielerclub DTS op sportpark Kalverhoek (locatie: Zuiderweg 72/B te Wijdewormer). Voor diegene die (nog) geen eigen fiets hebben zijn er leenfietsen te gebruiken tegen een vergoeding van € 5 per les (contant te voldoen aan Chris voorafgaande aan training). Op dit moment zijn er een beperkt aantal fietsen beschikbaar dus moet er misschien worden gerouleerd. Mocht je gebruik willen maken van een fiets zorg dan dat je uiterlijk 17.45 uur aanwezig bent zodat er genoeg tijd is om fiets af te stellen. De indeling van de groepen gebeurt in overleg met de trainers. Dat zijn Leo van Klink, Chris Schuurman en Sven-Yvo Stoop. Ook hier HELM VERPLICHT en een bril aanbevolen (voorkomt vliegjes in je ogen). Wielerkleding is niet verplicht maar aanbevolen wordt om een strakke (schaats)broek aan te trekken zodat deze niet tussen de ketting kan komen. Mocht je het spannend vinden dan kom je gewoon de eerste keer kijken, “alles” is mogelijk. De LANDTRAINING voor de jeugd is gestart op woensdag 28 april en is ook op de wielerbaan van DTS (locatie zie hierboven bij fietstraining). Tijdstip: van 18.30 tot 19.30, trainers zijn Chris Schuurman en Gerrit Passenier VOOR MEER INFO CHECK

WWW.STG-ZAANSTREEK.NL/TRAINEN

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

33


DE E E RS T E RO NDE

Corona of niet, de STG-jeugd traint door! STG-Zaanstreek jeugd schaatskleding leaseplan Schaatsen is best een dure sport, zeker voor kinderen in de groei. Bijna elk seizoen moeten er nieuwe schaatsen en een schaatspak gekocht worden. Om “wildgroei” aan diversen schaatspakken te voorkomen, is het een wens van de vereniging om ieder jeugdlid in hetzelfde schaatspak te laten rijden. Hiervoor is het STGZ-leaseplan ontwikkeld. Schaatskleding in het nieuwste clubontwerp en dit voor alle jeugdleden die mee willen doen! Voor een vast bedrag van €25,- per jaar kunnen de pupillen en jonge junioren tot 15 jaar een thermo marathonpak en trainingsjack leasen met een nieuwwaarde van € 177,-. Er is mogelijkheid om coronavrij te passen. We hopen natuurlijk ook met dit plan de jeugd enthousiast te maken om wedstrijden te gaan rijden en dat er volgend seizoen op de ijsbaan in Haarlem allemaal STG Zaanstreekpakjes rondschaatsen. Voor vragen over dit schaatskledingplan kun je mailen naar clubkleding@stg-zaanstreek.nl

34

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Marcel Olie

Het mysterie van de lekke banden tijdens fietstraining "Ondertussen was de les al bijna afgelopen en hing de fiets van Julica er nog steeds verloren bij in de stalling naast de 3 kapotte binnenbanden" Maandagavond, DTS, het was mooi weer en het

En de oorzaak van de lekke banden, wij zullen het misschien

leek er op dat het een fietstraining zou worden als

wel nooit te weten komen. Of was het toch de slechte plek

alle andere maandagavonden. Niets bleek minder waar. De training was al een tijdje aan de gang toen ineens vanuit de bocht iemand terug kwam lopen met de fiets aan haar hand. Er zou toch niets

in de buitenband waar de binnenband tijdens het pompen een weg naar buiten wilden banen. Het zou voor altijd een mysterie blijven. Chris belde vervolgens de ouders van Julica, dat er een klein probleempje was met een achterband en of zij met de auto de fiets konden ophalen.

gebeurd zijn. Het bleek Julica Radenovic te zijn en ze had een lekke achterband. Geen probleem

“Tja”, zei Chris uiteindelijk droog, “Nou is het niet te hopen

zeiden Chris en Gerrit in koor: “Jij zit met een paar

dat ik onderweg naar huis zelf nog een lekke band krijg, dan

minuten weer op de fiets”. De oude binnenband

moet ik lopen, want ik heb nu geen binnenband meer”

werd verwijderd, Gerrit toverde een nieuw binnenbandje tevoorschijn en Chris controleerde de buitenband en velg op onregelmatigheden. Alles zag er goed uit, het binnenbandje ging er in, de band werd weer opgepompt en met een daverende klap liep deze ook meteen weer leeg. Iedereen keek elkaar vertwijfeld aan, hoe kon dat nou. Sven-Yvo Stoop had het tafereel al een tijdje gadegeslagen en zei direct, “Kunnen jullie nou niet eens een band wisselen, laat mij het maar doen”. Zo gezegd zo gedaan, Sven Yvo ging aan de slag, de oude band er af, buitenband en velg gecontroleerd. Chris offerde zijn eigen reservebandje nu maar op. Niets leek een snel vervolg van de training voor Julica nog in de weg te staan. Alleen de band nog even oppompen en dan kon ze weer opstappen. Al snel werd het geluid van de fietspomp overstemd door een daverende klap. Iedereen keek elkaar weer aan, het zal toch niet weer de band zijn. Een blik op het achterwiel gaf al snel duidelijkheid, het was inderdaad weer de band die geploft was. Zo, zeiden Gerrit en Chris gniffelend, ”dus jij zou die achterband wel even wisselen”. Ondertussen was de les al bijna afgelopen en hing de fiets van Julica er nog steeds verloren bij in de stalling naast de 3 kapotte binnenbanden.

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

35


DO N AT EURS E N SP O N S O R S, W IE ZI JN Z E ? Een vereniging heeft inkomsten nodig om alle activiteiten te bekostigen. Naast vooral contributie komen deze inkomsten van sponsoren en (zakelijke) donateurs. Zij doen dit veelal vooral uit passie en liefde voor de sport en/of de vereniging. Het gaat ze niet zo zeer om naamsbekendheid of om de publiciteit, en blijven soms (liever) anoniem. Maar wie zijn deze sponsoren en zakelijke donateurs eigenlijk? En wat is hun connectie met STG Zaanstreek?

EVENEMENTENSPONSOR

VAN DER VEEKENS

Gebr.

Het aannemingsbedrijf in grond-, weg- en waterbouw Gebroeders Van der Veekens bestaat sinds 1951. Precies 70 jaar later is dit bedrijf toegetreden tot onze vereniging als evenementensponsor. Het Zaanse bedrijf Gebroeders Van der Veekens is als gede-

de CO2-prestatieladder). Bewust als men is op de impact van

gen kwaliteitsbouwer een daadkrachtige onderneming waar

haar bouwactiviteiten op het milieu, investeert men tijd en

een no-nonsense mentaliteit heerst waarbij de gedreven

geld in onderzoek en participeert in de Green Business Club

medewerkers oplossingsgericht hun verantwoording durven

Zaanstreek.

te nemen. Het totaalpakket van grond-, weg- en waterbouw vormt de rode draad in het werk van dit bedrijf.

De familie Van der Veekens hebben gedurende ontelbaar veel kubieke meters grond bewerkt, verzet en verhard, sinds

Dit totaalpakket aan werkzaamheden vloeit in elkaar over en

Gerrit, Jan, Levinus en Petrus Levinus in 1951 het bedrijf bij

vormt de basis waardoor Gebr. van der Veekens gericht op

de Kamer van Koophandel lieten registeren. De gebroeders

samenwerking vele langlopende relaties met opdrachtge-

Levinus en Richard vormen de vierde generatie die op

vers heeft opgebouwd

dit moment samen het bedrijf leiden en met vakkundige medewerkers en geholpen door loyale opdrachtgevers het

De “roots” van het bedrijf ligt in de bestratingswerkzaamhe-

bedrijf verder uitbouwen. Op de website van het bedrijf

den. Gaandeweg kreeg men steeds meer vraag om ook het

lezen we: “we blijven ons ontwikkelen en vernieuwen op alle

grondwerk te verrichten maar ook om bijvoorbeeld plant-

gebieden en zijn duurzaam actief in de openbare ruimte.”

soenen aan te leggen, asfaltwerkzaamheden te verrichten

36

en zelfs sportvelden te realiseren. In de sector waterbouw

Het werkgebied omvat de provincies Noord-Holland, Zuid-

voert het bedrijf werkzaamheden uit als het aanbrengen

Holland, Utrecht en de Flevopolder. Maar vooral kom je Van

van beschoeiingen en het bouwen van aanlegsteigers.

der Veekens dicht bij huis vaak tegen. Om dit moment zijn

Steeds vaker komt men tijdens het werk helaas bodemver-

er binnen de Zaanstreek onder andere lopende projecten

ontreiniging tegen. Het bedrijf is gecertificeerd en daar-

in de Elektrabuurt in Wormerveer, de Harpstraat in Zaandijk,

door bevoegd om deze aan te pakken. Ook bezit het een

herinrichting van het stationsplein en het Oostzijderpark van

certificering op het gebied van duurzaamheid (trede 5 op

Zaandam.

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


redactie

In november 2019 ontving het bedrijf de Zaanse

sponsoring gemeengoed, waarmee zij zichzelf in de

Ondernemingsbedrijf en mag zich nog altijd – door

maatschappij geworteld ziet. Om dit te bewerkstelligen

uitblijven van nieuwe verkiezing vanwege corona – de

wordt er een breed pallet van maatschappelijke partijen

laatste winnaar van deze prijs noemen. Men is hier bij Van

ondersteund. Deze ondersteuning kan zijn: het beschikbaar

der Veekens zeer trots op.

stellen van financiële middelen, materiaal of kennis.

Er wordt binnen het bedrijf een actief (ISO-) kwaliteitsbeleid

Uiteraard wordt elke aanvraag zorgvuldig gewogen of deze

gevoerd. Bij grondwerk is het van extra belang dat men kan

binnen onze ruim opgezette denkwijze valt. Enkele criteria

vertrouwen op de kwaliteit daar het werk veelal onder de

waar wij grote waarde aan hechten zijn: het verruimen van

grond uit het zicht verdwijnt. En veiligheid staat hoog in

de persoonlijke creativiteit in de ruimste zin van het woord,

het vaandel waardoor zij voldoen aan strenge eisen welke

het ondersteunen van partijen welke bewegen stimuleren,

opdrachtgevers tegenwoordig stellen. Hoewel er volgens

het stimuleren en ondersteunen van jeugd in de algemene

de overheid in de openlucht minder kans op besmetting

zin, en het ondersteunen van partijen die jeugd begeleiden

met het corona-virus, wordt er toegezien op strikte naleving

en opleiden.

van het Covid-protocol voor veilig weken in de bouw- en infrasector.

Andere Zaanse sportverenigingen die door Van der Veekens worden gesteund zijn o.a. voetbalvereniging Westzaan en

Dan tenslotte de sponsoring, daarover meldt het bedrijf

wielerclub DTS, en nu is daar STG Zaanstreek bij gekomen!

op haar website: Voor Gebroeders van der Veekens is

Gebr. Van der Veekens BV Grote Tocht 42 1507 CG Zaandam gebrvanderveekens.nl ISO NEN Norm 9001 | BRL 7000 | CO2 prestatieladder, trede 5 | VCA**

GRONDBOUW | WEGENBOUW | WATERBOUW | SANERINGEN

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

37


DO N AT EURS E N SP O N S O R S, W IE ZI JN Z E ?

SELECTIESPONSOR

COATON Coaton BV uit Assendelft sponsort alweer anderhalf jaar de selectie van STG-Zaanstreek. Vorig seizoen hebben de eerste selectieleden een op maat gemaakt lycrapak in bruikleen gekregen. Er zijn al de nodige PR’s gereden in dit snelle pak waar we als club uiteraard heel blij mee zijn. Het bestuur was in november 2019 zeer verheugd om

Het bestuur en de selectie willen graag van deze

Coaton BV uit Assendelft aan te mogen kondigen als

gelegenheid gebruik maken om Coaton BV nog maar eens

hoofdsponsor van de selectie, een sponsorovereenkomst

extra te bedanken voor deze fantastische ondersteuning

voor tenminste drie jaar. Het bedrijf is actief in vloer- en

die een welkome bijdrage aan het meerjaren sponsorbeleid!

wandafwerking en op alle gebieden van betonreparaties en

Door het ontbreken van wedstrijden hangen de pakken

renovaties.

helaas al eventjes in de kast. Hopelijk zijn ze tijdens het nieuwe schaatsseizoen snel weer voor iedereen te

Het bedrijf draagt onze vereniging een warm hart toe middels het sponsoren van de speciale snelle wedstrijd kleding en trainingsoutfit. Ook steunen zij aanstormend talent en schaatsers die wel hun CF punten hebben gereden maar nog geen twee jaar lid zijn, met lycra pakken gelijkend aan de rubber speedpakken. De trainers op het ijs zullen een nieuwe jas krijgen. Dit alles voorzien van de sponsornaam Coaton. In december heet voorzitter Kees Waqué heeft namens het bestuur een mooie sponsorfoto overhandigd aan de mensen van Coaton: Petra en Koen van Drimmelen en Bob Reddering. De passie voor het schaatsen ontstond bij Koen al toen hij nog heel klein was. Hij heeft zelf altijd actief geschaatst en reed zelfs de laatste Noord-Holland tocht (200 km.)! De foto is destijds gemaakt was bij het uitreiken van de pakken. Gelukkig was de lijst groot genoeg om hierbij 1.5 m afstand te houden.

38

|

DE RONDING VOORJAAR 2021

bewonderen in het voorbijflitsen


K RONIE K

Jan Post

Ere-lid Jan Post is vanaf de oprichting op vele fronten actief binnen onze vereniging en betrokken bij alles wat met het

E D O B POST

DE

(Zaanse) schaatsen te maken heeft. Jan schreef hierover het boek 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014.

IN MEMORIAM

WFC tot Fortuna Wormerveer). Ook vervulde hij de functie

We hebben in onze vereniging jonge maar ook

heeft veel bijgedragen aan het sportgebeuren in de

oude leden. Dan krijg je natuurlijk te maken met allerlei kwaaltjes en helaas zoals u hier kunt lezen met overlijden. Niet alleen van leden en oud-leden maar

van Consul bij Voetbalvereniging Blauw-Wit. Kortom, hij Zaanstreek. Een uniek persoon waar we goede herinneringen aan overhouden en waar we hem voor het vele vrijwilligerswerk wat hij heeft gedaan, hartelijk bedanken

ook personen die zich zeer verdienstelijk hebben

Francien van Manen is op 8 december 2020 overleden. Ze is

gemaakt voor de Zaanse schaatssport.

90 jaar geworden. Zij was een vriendin van Cor (onze oud-voorzitter) en Im Klein. Degenen die een schaatstrai-

Rob Hesselman was al een lange periode ernstig ziek, had

ningskamp in Noorwegen (Hamar en Fagernes) en later in

o.a. darmkanker. Hij heeft de laatste fase van zijn leven

Inzell hebben meegemaakt zullen zeker goede herinnerin-

doorgebracht in het verzorgingshuis Mennistenerf in

gen aan haar hebben

Zaandam, waar hij jarenlang als kok heeft gewerkt. Zijn toestand was zo erg dat er op maandag 7 april 2020

Kees Kan is toch nog onverwacht op 2 januari overleden, op

euthanasie is toegepast. Hij is 70 jaar geworden en heeft zijn

71-jarige leeftijd. Hij was al een periode opgenomen in een

lichaam ter beschikking aan de wetenschap gesteld. Zowel

verpleeghuis in Utrecht want hij leed al enkele jaren aan de

Rob als zijn vrouw Lia hebben zich jarenlang ingezet voor

ziekte Alzheimer. Zijn vrouw Fenna verhuisde van Zaandam

het Jeugdschaatsen Zaanstreek. Beiden zijn lang lid geweest

naar Utrecht om hem zo makkelijker te kunnen bezoeken.

van onze vereniging en velen hebben Rob dan ook gekend. Wij houden dan ook goede herinneringen aan hem over

Kees ging graag mee naar Inzell en ging hier in 2007 voorop bij het langlaufen.

Onne Westerhoff is 81 jaar geworden. De oud-voorzitter van het District Zaanstreek van de KNSB is op 3 juli 2020 plotseling overleden. Hij bekleedde deze functie van voorzitter bijna 23 jaar van 1980 tot 2003! Hij was eerder betrokken bij het jeugdschaatsen en was jarenlang voorzitter van de IJsvereniging De Noordster in Wormerveer die later gefuseerd is met IJsclub Nova Zembla in Wormer. Hij was bestuurslid van de Stichting Skeelerronde Zaanstad, de ronde die een aantal jaren is gehouden met ongeveer 1000 deelnemers en mogelijk gemaakt door zo’n 150 vrijwilligers. Naast deze functie was hij in vroegere jaren betrokken bij de voetbalvereniging QSC in Wormerveer (later gefuseerd met

VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

39


DE P O S T B ODE We herinneren Kees als een bescheiden, rustige man en een

Oud-voorzitter Cor Klein en ik als oud-trainer/bestuurslid

pure natuurijsrijder. Hij hielp een aantal jaren bij het tijdwaar-

spraken met de sportraad. Een plan werd ingediend mede

nemen van wedstrijden. Zodra het enigszins kon stond hij

namens de Triatlonvereniging Zaanstreek en de Zaanse

op het ijs in de Kalverpolder. Hij belde me dan vaak op en

Wieler Club ”DTS”. Vanaf de jaren ’90 werd telkens weer door

genoot zichtbaar van het natuurijs. Kees reed de Elfsteden-

wethouders en gemeenteraad aangegeven dat er geen

tochten in 1986 en 1997. Daarnaast reed hij twee keer de

plaats was voor een kunstijsbaan of skeelerbaan in Zaanstad.

tocht “Op Eigen Houtske”. We houden dan ook mooie en

Toch werd onze vereniging en het District Zaanstreek van de

goede herinneringen aan Kees. Tijdens de crematieplechtig-

KNSB gevraagd om enkele plekken te bekijken, zoals in

heid waren er prachtige beelden van Kees op het natuurijs

Westerwatering, Oud-Zaandijk, Rooswijk op de gemeentewerf, en op sportpark De Kalverhoek! Dat deden Klaas de

Op 24 februari 2021 is Willem (Wim) Zeekant op 92-jarige

Haan (inmiddels overleden) namens het district Zaanstreek

leeftijd overleden. Hij was lid van verdienste van de KNSB

en ondergetekende namens onze vereniging. Veel is

omdat hij veel werk heeft verricht. Hij begon als voorzitter

aangedragen en onderzocht maar niets werd er gereali-

van de ijsclub Middelie, was in de jaren '70 landelijk actief als

seerd, al werd er vanaf 2000 telkens weer over gesproken.

voorzitter van de technische commissie (waaronder de

Fijn dat ons bestuur en die van IJsvereniging Assendelft nog

kernploeg viel), van de organisatie van het WK sprint in

vertrouwen hebben in de Zaanse politiek! Eéns besluit de

Alkmaar, en van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de

gemeenteraad van Zaanstad hopelijk een eerlijk beleid te

KNSB. De schaatssport is hem veel dank verschuldigd

willen voeren en een skeelerbaan te willen realiseren. Misschien, heel misschien is na al die jaren nu het moment

Ons oud-lid Jan Louwen uit Nauerna is op 22 februari 2021

gekomen! Ik durf het (nog) niet te geloven!

op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang betrokken

Tijdritten op de wielerbaan

bij IJsclub Nauerna en in vroegere jaren zelf een verdienstelijk schaatser

Op 29 juni 2020 werd de eerste tijdrit gereden tijdens de

Komt er nu wel een skeelerbaan???

fietstraining op DTS-baan op sportpark Kalverhoek. Mooie

Daar is in het verleden ook al heel veel over gesproken met

prestaties van Niels van

gemeenteraadsleden en wethouder(s) van sport en de

Assema 6.52.86 min., Luuk

voormalige sportraad.

Kleijne 7.00.63 min., John In het door mij geschreven historische boek (met DVD) “60

van Assema 7.19.56 min.,

jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014” is daar veel

Abe Weenink 7.26.24

over te lezen. Naast het verzoek om iets aan accommodatie

min., Sven-Yvo Stoop

voor de schaatssport te doen werd er vanaf 1989 ook

7.28.36 min. en Miel van der Veer 7.47.71 min.

gesproken over de komst van een skeelerbaan in sportpark

Op 14 september 2020 volgde

Kalverhoek.

DE HARDLOOPSPECIAALZAAK VAN DE ZAANSTREEK ALLE LEDEN VAN STG ZAANSTREEK ONTVANGEN

10% KORTING* M.U.V. AANBIEDINGEN*

WWW.RUNXZAANDAM.NL

ZAANDAM

GEDEMPTE GRACHT 58, 1506 CH ZAANDAM, TEL: 075 - 631 53 54

40

|

DE RONDING VOORJAAR 2021


Jan Post

de tweede, 26 STG-ers deden hieraan mee. Een opvallende prestatie was die van Niels van Assema (foto) die een tijd reed van 6.35.80 min. Bert Bakker reed hem ooit iets sneller in 6.35.20 min. Maar een topprestatie van Niels en ook Sven-Yvo Stoop reed snel met de tijd van 6.59.00 min. John van Assema was ook snel: 7.03.04 min., Dennis Boon reed 7.07.35 min., en Abe Weenink 7.09.14 min. Jammer dat Luuk Kleijne niet aanwezig kon zijn. Weliswaar is de baan iets korter dan in het verleden en nu geheel geasfalteerd, maar ondanks dat: prachtige prestaties!

De Amsterdamse Jaap Edenbaan Er moet een tweede ijshal worden gebouwd naast de oude binnenhal van de Jaap Edenbaan. De buitenbaan blijft onoverdekt. De gebruikers hechten aan schaatsen in de openlucht en de sfeer die daarbij hoort. Men wil het nieuwe

A GE NDA

I.V.M. CORONAPANDEMIE ALLE GEGEVENS ONDER VOORBEHOUD EN MET IN ACHTNEMING VAN DE ACTUELE COVID-19 RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID

VANAF ZONDAG 25 APRIL 2021

SKEELERTRAINING

Op zondagochtend van mei tot en met september voor jeugd t/m masters op de baan van IJs- en Inline skateclub Purmerend, van 10.30 tot 11.30 uur en van 11.45 tot 13.00 uur; Zie pag. 33 en website

VANAF MAANDAG 26 APRIL 2021

FIETSTRAINING

Voor jeugd (zie pag. 33), senioren en masters, o.l.v. STGZ-trainers op de wielerbaan van DTS, sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/B, Wijdewormer. Op maandagavond van mei tot september van 18.00 tot 19.00 uur voor Pupillen t/m junioren C, en 19.00 tot 20.30 uur voor Junioren B en ouder

ijscomplex in 2023 gerealiseerd zien. Het is de oudste buitenkunstijsbaan in Nederland die nog in gebruik is. De baan is van 1961 en de hal van 1973. Het voldoet niet meer aan de eisen en de ijshal is tot de draad toe versleten. IJshockeyers en kunstschaatsers moeten nu regelmatig gebruik maken van de krabbelbaan naast de 400 meterbaan. Men wil de wedstrijdschaatsers van de verenigingen tegemoetkomen door hen gecombineerde abonnementen of iets dergelijks te kunnen aanbieden, zodat ze ook binnen kunnen schaatsen

Al lid van de Friesche Elfstedenvereniging? Je zou er als lid van de STG Zaanstreek maar zonder echte schaatswinters, niet aan denken om lid van de Vereniging “De Friesche Elfsteden“ te worden. Meld je toch aan want de kans dat de tocht weer eens gereden gaat worden “komt steeds dichterbij...” Deelname is een gebeurtenis die je nimmer vergeet. Op de site staat duidelijk aangegeven wat de richtlijnen zijn. Je moet minimaal 16 jaar zijn en goed kunnen schaatsen. Als verwacht mag worden dat je de tocht kunt volbrengen, mag je onder voorwaarden lid worden. Lees de site en schrijf in!

VANAF WOENSDAG 28 APRIL 2021

LANDTRAINING – JEUGD/JUNIOREN

Voor jeugdleden en junioren van 18.30 tot 19.30 uur o.l.v. STGZ-begeleiders op de wielerbaan van DTS, sportpark Kalverhoek; zie pagina 33 voor meer informatie

VANAF ZATERDAG 1 MEI en WOENSDAG 5 MEI 2021

DUINTRAINING

Voor junioren t/m masters o.l.v. STG-trainer(s); op woensdag tijdens de zomer van 18.30 tot 19.30 uur vanaf parkeerplaats bij “de Patatoloog” in Heemskerk; En vanaf parkeerplaats bij restaurant Johanna’s Hof / bezoekerscentrum de Hoep aan de Zeeweg te Castricum van mei tot september: zaterdagochtend van 8.00 tot 9.30 uur, van september tot april: zondagochtend van 9.00 -10.30 uur

BEGIN OKTOBER 2021

START SCHAATSSEIZOEN 2021/2022 Nadere informatie volgt deze zomer via email, nieuwsbrief en website

CHECK VOOR EEN ACTUEEL OVERZICHT EN MEER INFORMATIE STG-ZAANSTREEK.NL/AGENDA VOORJAAR 2021 DE RONDING

|

41


CHRIS CONSTANT MAKELAARDIJ BV

Hallo, mijn naam is Myrna Dral en ik heb van mijn passie mijn werk kunnen maken. Ik ben als (sport)diëtist en personal trainer werkzaam in Wormerveer. De meeste zullen weten dat gezonde voeding belangrijk is voor onze gezondheid. Maar het is meer dan dat. Een gezond voedingspatroon is niet alleen belangrijk voor je gezondheid, het is ook belangrijk om als sporter harder te kunnen trainen, optimaal te herstellen en effectiever te trainen met minder risico op vermoeidheid, ziekten en blessures. Dit maakt mijn werk onwijs leuk! Ieder persoon is anders en dat betekent dat ieder persoon ook een ander voedingsadvies nodig heeft. Ben jij nieuwsgierig wat voor jou een gezond voedingspatroon is of wil jij je voeding aanpassen op je training? Dan kan je altijd contact opnemen. Met vriendelijke groet,

ODV Rubber en Kunststoffen, biedt standaard- en Myrna Dral Dietist & personal trainer

maatwerkoplossingen voor rubber, kunststoffen, afdichtingen en pakkingmateriaal.

Tel: 0618396501

MYRNADRALCOACHING.NL

www.odv.nl


ZIN IN EEN WEEKENDJE WEG, EVEN UIT DE SLEUR, LEKKER GENIETEN VAN DE HERFST? BOEK DAN NU EEN VAN ONZE CAMPERTJES EN GENIET VAN DE VRIJHEID.

Huisstijl & merkcommunicatie.

VRAAG NAAR ONZE HERFST AANBIEDING! WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Zoek je nog een leuk onderkomen voor 2021.... de Grand Prix van Zandvoort in mei 2020….

Samen maken we alles mogelijk.

Wat dacht je van een van onze leuke campertjes. Mail of bel ons en vraag naar de tarieven En ook hier geldt wees er snel bij want op = op

Campers zijn te huur en/of te koop www.huurncamper.nl • info@huurncamper.nl • 06-25269199 Parallelweg 2-6 • 1541 BA Koog aan de Zaan • info@edcarscenter.nl www.edcarscenter.nl • Bel 075-6148714 • Volg ons op

ONDERHOUD EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN

teamklijnsma.nl

ED CARS CENTER IS EEN GECERTIFICEERD BOVAG BEDRIJF

Proef het verschil

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

floriskeukens.nl


. NL

M I D D E N W E G

M I D D E N W E G

1 6 1

1 6 1

A M S T E R D

A M S T E R D A M

j on s 10 % KO RT IN G bi en ijg kr ek re st an in in gs gr oe p Za IR ES Le de n va n Sc ha at st ra • K LE D IN G • A CC ES SO

RS SC H A ATS EN • SK EE LE

M I D D E N W E G

M Iw. D D N W-sp E G or 1 ts. 6 1 nl • hyE ro ww

1 6 1

A M S T E R D A M

EEN SCHONE IJSBAAN IS EEN VEILIGE IJSBAAN

GROOTHANDEL IN HYGIËNEEN VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

www.hazet.igefa.nl

a member of

A M S T E R