Page 1


นักบุญ เอเฟรม เป็นฤาษี เกิดที่เมือง นิ สิ บี (เมื อ งนู ไ ซบิ น ในประเทศซี เ รี ย ตะวันออกปัจจุบัน ) นักบุญ เอเฟรม เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้หนึ่งทางด้านคาสอนและชีวิตนักบวช


เป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารอบรมประชาชนและ บรรดาฤาษี ท่านได้เป็นผู้ป้องกันความ เชื่อในพระคริสตเจ้าอย่างเข้มแข็งจาก พวกเฮเรติ๊กในสมัยของท่าน ได้เป็น นักอธิบายพระคัมภีร์และเป็นนักเทศน์ ทั้งยังได้ทางานในด้านแพร่ธรรมในหมู่ พวกคนต่างศาสนอีกด้วย เขาให้สมญา ท่านว่าเป็น “พิณแห่งพระจิตเจ้า”


เพราะโดยสายเลื อ ดท่ า นเป็ น นั ก ประพั น ธ์ อ ยู่ ใ นตั ว ท่ า นได้ ขั บ ร้ อ ง ข้อความเชื่อทั้งหมดของคริสตศาสนา เป็นเพลงสรรเสริญ ทั้งได้แต่งบทร้อย กรองสรรเสริ ญ พระนางพรหมจารี มารี ย์ พ ระมารดา ได้ อ ย่ า งไพเราะ เพราะพริ้งอีกด้วย


ท่ า นเป็ น นั ก เขี ย นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของ พระศาสนจักร ซีเรีย ทุก วันนี้ก็ยัง ขับร้องบทเพลงต่างๆ ที่ท่านได้แต่งไว้ ในพิธีกรรมและเนื่องจากเทววิทยาของ ท่านได้ สัตย์ซื่อ ต่อ ธรรมประเพณี ข อง อัครธรรมทูต พระศาสนจักรจึงได้ ยกย่องเคารพท่านให้เป็น “นักปราชญ์ ของพระศาสนจักร”


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ 1. ให้เราได้เรียนรู้จักถวายตัวเราเอง แด่ พระบิดาเจ้าพร้อมๆ กับพระคริสตเจ้า 2. ให้ เ ราได้ รู้ จั ก เคารพและรั ก บรรดา พระสงฆ์ซึ่งได้ให้พระคริสตเจ้าแก่เรา 3. ขอให้ความศรัทธาภักดีของเราที่มีต่อ พระนางพรหมจารี ม ารี ย์ จ งเป็ น ไป ประสาลูกๆ ที่มีต่อแม่ 4. ขอให้ ก ารมาร่ ว มประกอบพิ ธี ก รรม ต่ า งๆ ของเราจงมี ชี วิ ต ชี ว าอยู่ เ สมอ ด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญ

9 มิ.ย.นักบุญ เอเฟรม  
9 มิ.ย.นักบุญ เอเฟรม  

9 มิ.ย.นักบุญ เอเฟรม