Page 1


อีเรเนอุส เกิดที่เมืองสมีร์นา ประมาณปี 130 และได้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า อ บ ร ม จ า ก นั ก บุ ญ โปลีการ์ป ซึ่งเป็นศิษย์ของนักบุญ ยอห์ น อั ค รธรรมทู ต โดยนั ย นี้ ท่ า นจึ ง ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น บุ ค ค ล สุ ด ท้ า ย ใ นแ ว ด วง ข อ ง บรรดาอัครธรรมทูต


ท่านเป็นนักเทววิทยาคนแรกของ พระศาสนจั ก รเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เ รื่ อ ง พ ร ะ คั ม ภี ร์ แ ล ะ ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร รวมทั้ ง ได้ รั บ การศึ ก ษามาเป็ น อ ย่ า ง ดี ใ น ด้ า น ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ ปรัชญาคลาสสิก ( ปรัชญากรีก )


ท่านเป็นคนฉลาด รู้จักศึกษา ดู ท่ า ที แ ล ะ ชั้ น เ ชิ ง ข อ ง คู่ ต่ อ สู้ เสียก่อน แต่ที่สาคัญท่านเป็นผู้มี ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด แบบคริ ส ตชน ที่ลึกซึ้ง


ที่ เ มื อ งลี อ องส์ ท่ า นได้ รั บ ศี ล บวชเป็น พระสงฆ์แ ละต่อ มาก็ไ ด้ เป็ น พระสั ง ฆราชสื บ ต าแหน่ ง แทนนักบุญ โฟตินุส ซึ่งเป็นมรณ สักขีในปี 177


ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ของท่ า นก็ คื อ ต่ อ สู้ กั บ ความหลงผิ ด ของพวก นิย มลัท ธิ Syncretism และ Gnosticism โดยท่านได้ประกาศ ว่ า พระคริ ส ตเจ้ า ทรงเป็ น พระ บุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆ เป็น ผู้ไขแสดงสูงสุดของพระบิดาเจ้า ทรงเป็นพระผู้ไถ่


และพระศาสนจักรเองก็ได้เจริญ ชีวิตพระคริสตเจ้าและได้สืบทอด เจตนารมณ์ของพระองค์ ทุกสิ่ง ทุ ก อย่ า งมุ่ ง ไปหาพระคริ ส ตเจ้ า แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ป ฏิ รู ป ปรับปรุงในพระองค์ซึ่งเป็นอาดัม คนใหม่ และพระนางมารีอาทรง เป็นเอวาคนใหม่


ชื่ อ ข อ ง ท่ า น ก็ บ อ ก อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า หมายถึง “สันติ” (Irenaeus = Pacificus) ท่านได้พยายามเป็น ค น ก ล า ง ที่ ค อ ย เ ชื่ อ ม ความสัม พันธ์ระหว่า งพระศาสน จักรตะวันออกกับพระศาสนจัก ร ตะวั น ตก (โรม) นอกจากจะเป็ น มรณสัก ขีแ ล้ว ท่านยัง สมที่ จะได้รับ เกียรติเ ป็น “นัก ปราชญ์ ” ของพระศาสนจักรอีกด้วย


ทุ ก ๆ ครั้ ง ที่ เ รามาร่ ว มกั น ถวาย บูชามิสซาก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึง ห่วงสัมพันธ์ของสายโซ่ที่ไม่เคย ได้ ข าดตอนเลย ตั้ ง แต่ ก ารทาน เลี้ยงอาหารค่าของพระคริสตเจ้า เรื่อยมาจนถึงบรรดาอัครธรรม ทูต บรรดาปิตาจารย์ ฯลฯ


จนกระทั่งถึงพวกเราในสมัยนี้ ปัง และเหล้าองุ่นซึ่งเป็นผลผลิตของ แผ่ น ดิ น และของการท างานของ มนุษย์ได้เข้ามามีส่วนในบูชามิสซา ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะเปลี่ ย นให้ เ ป็ น พระกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า


ทั้ ง สองอย่ า งนี้ เ ป็ น ผลแรกของ การสร้างใหม่อันเป็นเครื่องหมาย ของการเป็นเจ้านายที่พระผู้เสด็จ กลับคืนชีพมีต่อสสารและจิตซึง่ จะ ได้รับการเปิดเผยให้เห็นก็ต่อเมื่อ “ฟ้า ใหม่แ ละแผ่น ดิ น ใหม่ ” จะ ปรากฎขึ้น


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ขอให้ เ ราได้ มี จิ ต ส านึ ก ถึ ง พลั ง ของธรรมประเพณีที่แ ท้จ ริงซึ่ง เราได้ รั บ สื บ ทอดต่ อ กั น มาจาก บรรดาอัครธรรมทูต 2. ให้เราได้ร่วมกันถวายบูชามิสซา ด้ ว ย จิ ต ต า ร ม ณ์ เ ป็ น ห นึ่ ง เดี ย วกั บ พระสั น ตะปาปาแล ะ พระสังฆราช


3. ขอให้บูชามิสซา-ศีลมหาสนิท จงเป็น “การชิดสนิทสัมพันธ์” กั บ ทุ ก ๆ คน ที่ ม าร่ ว มถวาย บูชามิสซากับเรานี้ 4. ขอให้บูชามิสซานี้เป็นรูปแบบ ที่ น าหน้ า อั น แสดงให้ เ ราเห็ น ถึง “การสร้างใหม่” ในวาระ สุดท้าย

28 มิ.ย.นักบุญ อีเรเนอุส  

28 มิ.ย.นักบุญ อีเรเนอุส

28 มิ.ย.นักบุญ อีเรเนอุส  

28 มิ.ย.นักบุญ อีเรเนอุส

Advertisement