Page 1


ในประวั ติ พ ระศาสนจั ก รเคย มี ร ะยะเวลาหนึ่ ง ที่ ค วามจริ ง สามารถเอาชนะความผิดหลงได้


ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะการเป็ น พยาน ยืนยันของบรรดานายชุมพาบาล ที่ เ ปี่ ย ม ด้ ว ย ค ว า ม เ ชื่ อ อั น เข้มแข็งและมั่นคง ท่านเหล่านี้ ได้ รั บ การเลื อ กสรรให้ เ ป็ น ผู้ น า ฝูงแกะของพระเจ้า


ฤาษีซีริล เป็นคนที่ใจร้อน แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ความชานิชานาญในทุกเรื่อง


ปี 412 ท่านได้เป็นอัยกา แห่ ง เมื อ งอเล็ ก ซานเดรี ย ใน ประเทศอียิปต์สืบต่อจากลุงของ ท่า นเทโอฟิลัส และในปีแ รกๆ ของการเป็นนายชุมพาบาลของ ท่ า นเต็ ม ไปด้ ว ยอุ ป สรรคต่ า งๆ นานา


ท่ า นได้ ป้ อ งกั น ข้ อ ความเชื่ อ ใน เรื่ อ งเอกภาพแห่ ง พระบุ ค คลใน พระคริ ส ตเจ้ า อย่ า งเหนี ย วแน่ น และได้เป็นประธานในการประชุม สังคายนาที่เมืองเอเฟซัส


ได้กาหนดข้อความเชื่อว่า “พระ นางมารี ย์ ท รงเป็ น พระมารดา ของพระเจ้า” ซึ่งในเวลาเดียวกัน นั้นก็ได้ลงโทษ เนสตอรีอุส ที่ได้ สอนเรื่องผิดข้อความเชื่อ


ท่ า น ไ ด้ ทิ้ ง บ ท เ ขี ย น โ ต้ แ ย้ ง ป้องกันข้อความเชื่อไว้มากมาย ซึ่ ง ท าให้ ท่ า นสมได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป้ อ งกั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง กล้ า หาญ และเอาจริง เอาจัง ในความเชื่ อ ที่แท้จริง


พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า เ ล โ อ ที่ 13 ไ ด้ ท ร ง แ ต่ ง ตั้ ง ท่ า น ใ ห้ เ ป็ น นัก ปราชญ์แ ห่ง พระศาสนจัก ร ท่ า น ไ ด้ รั บ ส ม ญ า ว่ า เ ป็ น “นั ก ปราชญ์ ชั้ น เลิ ศ แห่ ง การ เสด็ จ ลงมาบั ง เกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ ของพระบุตรพระเจ้า”


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ขอพระศาสนจั ก รได้ ใ ห้ เ กี ย รติ แ ละ เคารพพระนางมารี ย์ พระมารดา ของพระบุตรของพระเจ้า 2. ขอให้เราฟังคาเชื้อเชิญของพระนาง มารี ย์ ที่ ใ ห้ ส นองท าตามน้ าพระทั ย พระเจ้า 3. ขอให้ความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ช่ว ยน าเราให้เ ข้า ใกล้ชิดพระเยซูเ จ้า ยิ่งๆ ขึ้นเสมอ 4. เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระนาง มารีอา ให้เราได้ต้อนรับพระเยซูเจ้า “ปังแห่งชีวิต” เข้ามาไว้ในตัวเรา

27 มิ.ย.นักบุญ ซีริล แห่ง อเล็กซานเดรีย  
27 มิ.ย.นักบุญ ซีริล แห่ง อเล็กซานเดรีย  

27 มิ.ย.นักบุญ ซีริล แห่ง อเล็กซานเดรีย