Page 1


ออกัสติน เป็นฤาษีชาวกรุงโรม เป็นลูกศิษย์ของนักบุญ เกรกอรี่ องค์ใหญ่ และเป็นพระองค์เองที่ได้ส่งท่านให้ไป ในประเทศอังกฤษในปี 596 ตามที่กษัตริย์แห่งเคนท์ ได้ ขอร้อง เพราะพระราชินีก็เป็นคริสตชนอยู่แล้ว ให้ท่านไป ประกาศพระวรสารที่นั่น


ท่านและเพื่อนฤาษีอีก 40 คนได้ช่วยกันวางรากฐาน ของคริสตศาสนาในประเทศอังกฤษ และได้ตั้งอารามฤาษี ที่เมืองแคนเตอร์เบอรี่ ในวันนี้เรามาร่วมกันถวายบูชามิสซา เพื่อว่าเราจะ ได้ปลุกจิตสานึกของเราแต่ละคนว่าให้ระลึกอยู่เสมอว่า เรา เองก็มีหน้าที่ในการแพร่ธรรมด้วย


คำภำวนำทูลขอและข้อปฏิบัติ 1. ขอให้การมาร่วมถวายบูชามิสซาของเราได้เป็น การปลุกจิตตารมณ์ของการแพร่ธรรมในตัวเรา 2. ในทุกวันนี้ ขอให้ได้มีพวกนักบวชที่อุทิศตัวเอง เป็นผู้แพร่ธรรมมากยิ่งขึ้น 3. ขอให้ บ รรดาประชาชาติ ทั้ ง หลายได้ รู้ จั ก พระ เยซูคริสตเจ้า

27 พ.ค.ระลึกถึง น. ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่  
27 พ.ค.ระลึกถึง น. ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่  

27 พ.ค.ระลึกถึง น. ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่

Advertisement