Page 1


มาร์ค รอย บุตรชายของนายกเทศมนตรีแห่ง เมืองซิกมาริงเก็น ซึ่งตั้งอยูท่ างเหนือของทะเลสาบ คอนส์ตันส์ (ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันนี ในปัจจุบัน) ได้ปริญญาเอกทางปรัชญาและทาง กฎหมายทั้งของบ้านเมืองและของพระศาสนจักร และภายในเวลาอันรวดเร็วท่านได้กลายเป็น ทนายความทีม่ ีชื่อเสียงเพราะความสามารถในเชิง การพูดของท่าน


ท่านได้เดินทางไปในประเทศฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี ท่านได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีทางชีวิตของ ท่าน ได้บวชเป็นพระสงฆ์ และได้สมัครเข้าเป็นฤาษี คณะกาปูชิน โดยใช้ชื่อว่า “คุณพ่อฟีเดลีโอ”


ท่านได้ใช้ความรู้และความสามารถทีท่ ่านมีอยู่ในการ รับใช้พระวรสาร ท่านเทศน์สอนเป็นต้นด้วยการ ดาเนินชีวติ ที่เคร่งครัดและด้วยการภาวนาที่เข้มข้น การเทศน์สอนของท่านได้ประสบความสาเร็จ พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในหมู่พวกทหารหรือพวกคาล วินิสต์ ท่านถูกฆ่าหมู่โดยพวกชาวเมืองที่เป็นเฮเรติก ที่เมืองเซวิส ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขณะที่ท่าน กาลังจะจบมิสซาอยูแ่ ล้ว ซึ่งในขณะนั้นท่านกาลัง ได้รับผลสาเร็จในการจัดการให้มีการเสวนากันอย่าง จริงใจระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกโปรเตสแตนท์


คำภำวนำทูลขอและข้อปฏิบัติ 1. ขอให้การเป็นมรณสักขีของนักบุญ ฟิเดลิส จงเป็น แรงกระตุ้นให้เราพยายามทาศาสนสัมพันธ์ 2. ขอให้บรรดาคริสตชนได้รู้จักใช้พรสวรรค์ ความสามารถของตนในการรับใช้พระคริสตเจ้า 3. ขอให้ชีวิตที่เราใช้เพื่อพระคริสตเจ้า จงเป็นพิธีกรรม ที่แท้จริงสาหรับเรา 4. ขอให้บูชามิสซาที่เราร่วมถวายเป็นครั้งสุดท้ายนั้น จงเป็นบทที่นาพาเราเข้าสู่การเสด็จกลับคืนชีพใน ทันทีทันใด

24 เมษายน ระลึกถึง นักบุญ ฟิเดลิส แห่ง ซิกมาริงเก็น  

24 เมษายน ระลึกถึง นักบุญ ฟิเดลิส แห่ง ซิกมาริงเก็น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you