Page 1


นักบุญ เปาลินุส เกิดที่เมืองบอร์โดซ์ จากครอบครัววุฒิสมาชิกชาวโรมันที่ ร่่า รวย ขณะที่ ก่า ลั ง เตรีย มตั ว เข้ า สู่ วิ ถี ชี วิ ต ทางการเมื อ งและก่ า ลั ง จะ แต่งงานด้วย เปาลินุสก็ได้กลับใจและ รับศีลล้างบาป


หลั ง จากจากที่ ไ ด้ เ สี ย บุ ต รชายก่ อ น เวลาอั น ควร ทั้ ง ภรรยาก็ ใ ห้ ก าร สนับสนุนและได้แบ่งปันประสบการณ์ ทางศาสนาให้ เปาลินุสจึงได้ตัดสินใจ ที่จ ะเจริญ ชีวิตที่เ คร่ง ครัด แบบพวก ฤาษี


ต่อมาท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ แต่ว่าไม่ยอมรับค่าเชื้อเชิญของนักบุญ อัมโบรซีโอ ซึ่งอยากให้ท่านมาอยู่ด้วย ที่ เ มื อ งมิ ล าน แต่ ท่ า นกลั บ ไปอยู่ ที่ เมืองโนลาในแคว้นคัมปาเนีย หลายปี ให้ ห ลั ง ท่ า นกลายเป็ น ผู้ ค รอบครอง นครของแค้วนนี้ด้วย


ท่ า นได้ ส ร้ า งที พั ก ส่ า หรั บ คนจนและ สถานที่ส่าหรับให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ชีวิต แ บ บ ฤ า ษี ม า ใ ช้ ชี วิ ต ร่ ว ม กั น ใ ก ล้ ๆ กั บ หลุ ม ฝั ง ศพของนั ก บุ ญ มรณสั ก ขี เฟลิกซ์


ท่ า นเป็ น นั ก ประพั น ธ์ ที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น เ ป็ น นั ก ขั บ ร้ อ ง เ พ ล ง ส ร ร เ ส ริ ญ พระคริส ตเจ้ า และบรรดานั ก บุ ญ ของ พระองค์ ต่อมาท่านได้รับเลือกให้เป็น สังฆราชของเมืองโนลา และได้แสดง ให้เ ห็นว่า ท่า นเป็น บิด าที่แ ท้จ ริง ของ ประชาชน


ท่ า นได้ ส นใจเอาใจใส่ ทั้ ง เรื่ อ งฝ่ า ย วิ ญ ญาณและเรื่ อ งฝ่ า ยร่ า งกายของ ทุก ๆคน ในจดหมายของท่านก็เปิดเผย ให้ เ ราได้ ท ราบว่ า ท่ า นเป็ น คนที่ น่ า รั ก และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น


ท่ า นได้ มี จ ดหมายติ ด ต่ อ กั บ นั ก บุ ญ เยโรม และนั ก บุ ญ เอากุ ส ติ น เมื่ อ แค้ วนคัมปาเนียได้ถูกพวกโกธรุกราน ท่าน ได้ขายทุกสิ่งทุกอย่างเพือ ่ น่าเงินมาช่วย ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ไ ด้ อุ ทิ ศ ตั ว เ อ ง เ พื่ อ ช่วยเหลือทุกคนด้วย


พระสัง ฆราชซึ่ ง เป็ น ประธานพิธี บู ช า มิ ส ซา ก็ เ ป็ น หั ว หน้ า หรื อ คนคอย จัด การเกี่ย วกับ เรื่ อ งกิจ เมตตาต่า งๆ ในสั ง ฆมณฑลของตนด้ ว ย ตามที่ สภาสังคายนาวาติกันที่


ค่าภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ขอให้สต ั บุรษ ุ ได้ชว่ ยสนับสนุนองค์กร ต่างๆ ทีท ่ า่ การช่วยเหลือเพือ ่ นมนุษย์ซงึ่ เป็นความประสงค์ของพระสังฆราช 2. ขอให้เราได้กล้าทีจ่ ะเรียนให้พระสังฆราช ทราบถึงความจ่าเป็นต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ถกู เปิดเผยของคนเป็นจ่านวนมาก 3. ขอให้เราได้รว่ มมือกับพระสังฆราชในการ ท่างานเพือ ่ ความยุตธิ รรม และเพือ ่ ความ รักเมตตา 4. ขอให้เราได้เรียนรูจ้ ากนักบุญ เปาลินส ุ ที่ จะรูจ้ ักให้ทานแก่คนจนด้วยความรัก

22 มิ.ย.นักบุญ เปาลินุช แห่งโนลา  

22 มิ.ย.นักบุญ เปาลินุช แห่งโนลา

22 มิ.ย.นักบุญ เปาลินุช แห่งโนลา  

22 มิ.ย.นักบุญ เปาลินุช แห่งโนลา

Advertisement