Page 1


มารี ย์ เป็ น หญิ ง สาวที่ อ าศั ย อยู่ ที่ เ มื องมั ก ดาลา ในแคว้ น กาลิ ลี ไ ด้ เ ข้ า มารั บ ใช้ พ ระเยซู คริ สตเจ้า หลัง จากที่ พระองค์ ได้ ท รงรั ก ษา เธอให้ ห ายจาก โรคปีศาจสิงแล้ว (ลก 8:2)


เธอได้มีส่วนในการปลงพระศพ ของพระเยซูเจ้า และเป็นคนแรก ที่ ได้ พบพระคริสตเจ้า หลัง จาก เสด็จกลับคืนชีพ (ยน 20:11-18)


ไม่มีเหตุผลและพยานหลักฐาน เพี ย งพอที่ จ ะกล่ า วว่ า มาเรี ย ช า ว มั ก ด า ล า เ ป็ น ห ญิ ง ค น เดี ย วกั น กั บ หญิ ง คนบาปคน นั้ น ที่ พ ร ะ เ ย ซู เ จ้ า ไ ด้ ท ร ง ประทานอภั ย โทษให้ ใ นบ้ า น ของซีมอนฟาริสี (ลก7.36-50)


หรือกับ “มารีย์” น้องสาวของ ลาซารัสและมาร์ธาเลย พระศา สนจัก รตะวั นออกได้ เคารพให้ เ กี ย ร ติ ห ญิ ง ทั้ ง ส า ม นี้ โ ด ย แยกกันต่างหาก


พิธี ก รรมใหม่ ข องพระศาสน จั ก รได้ พ ยายามชี้ แสดงให้ เห็นว่า “นักบุญมารีย์ ชาว มักดาลา” เป็นผู้โชคดีคนแรก


ที่ได้เป็นประจักษ์พยานถึงการ กลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า แก่ บ รรดาพี่ น้ อ งและเป็ น พระ เยซูเจ้าเองที่ได้ส่งเธอไปบอก เรื่องนี้ แก่ บรรดา พี่ น้ องของ พระองค์ด้วย (บรรดาอัครสาวก)


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ให้เราได้รู้จักขอโทษต่อพระ เจ้ า และต่ อ พี่ น้ อ งของเรา ด้วยใจจริง 2. ให้ เ ราได้ แ สดงด้ ว ยกิ จ การ ของเราว่าพระคริสตเจ้าผู้ได้ ทรงกลับคืนชีพได้ ทรงช่วย เราให้เป็นอิสระพ้นจากบาป


3. โดยมีพระคริสตเจ้าอยู่เคียง ข้ า ง ให้ เ ราช่ ว ยกั น ท างาน เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ มี ค วามรั ก ใคร่ซึ่งกันและกัน


4. กั บ ผู้ ที่ ห มดหวั ง และผู้ ที่ ต ก อยู่ ใ นบาป ให้ เ ราแจ้ ง แก่ พวกเขา เหล่ า นี้ ว่ า “พร ะ คริ ส ต เ จ้ า ทร ง มี ชี วิ ต อ ยู่ และพระองค์ จ ะทรงช่ ว ย พวกเรา”

22 ก. ค.นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา  
22 ก. ค.นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา  

22 ก. ค.นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

Advertisement