Page 1


ข ณ ะ ที่ ยั ง มี อ า ยุ น้ อ ย อ ยู่ อัลฟองโซ ได้เป็นทนายความ ที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปิลส์ ประเทศ อิ ต า ลี แต่ ท่ า นได้ ผิ ด หวั ง ในคดี เ รื่ อ งหนึ่ ง อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ท่ า นได้ เ ปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต โดยมุ่ ง แสวงหาสิ่ ง ที่ ประเสริฐกว่า


อั ล ฟ อ ง โ ซ ไ ด้ บ ว ช เ ป็ น พระสงฆ์ เ พื่ อ ประกาศพระ วรสารแก่คนยากคนจนตาม ท้องทุ่งไร่นา และเพื่องานนี้ ท่านได้ตั้งคณะนักบวช “คณะ พระมหาไถ่”


ท่ า นต้ อ งพบกั บ การทดลอง และอุ ป สรรคต่ า งๆนานา แต่ ที่ สุ ด ท่ า นก็ ไ ด้ เ อาชนะได้ โ ดย อาศัยความเพียรทนที่ไม่ยอม แพ้ง่ายๆ


ท่ า นได้ เ ป็ น พระสั ง ฆราชของ ซาน อากาทา เดอี โกธี ที่ เมืองเบเนเวนโต และหลังจาก ที่ ไ ด้ ต รากตร าท างานล าบาก มามาก ท่ า นได้ ล าออกจาก หน้าที่ไปอยู่ที่ปากานี


และที่เมืองนี้เองที่ท่านได้เขียน หนังสือ จนถึงวันสุดท้ายแห่ง ชีวิ ต ของท่ า น ท่ า นได้ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ค าปฏิ ญ าณของท่ า นว่ า จะ ไม่ยอมให้เสียเวลาเลย


ท่ า นได้ ต่ อ สู้ กั บ พวกที่ เ คร่ ง ศาสนาเกินไปเช่น พวกเพียวริ ตันและพวกยั นเซนิสต์ โดยให้ วางใจในพระทั ย เมตตากรุ ณ า แ ห่ ง ก า ร ช่ ว ย ใ ห้ ร อ ด ข อ ง พระเจ้า


ท่ า นกล่า วว่ า ความศั ก ดิ์ สิท ธิ์ คือจุดหมายของการเจริญชีวิต ของมนุ ษ ย์ “พระเจ้ า ทรง ต้ อ งการให้ ทุ ก คนเป็ น นั ก บุ ญ ตามสถานภาพของตัวเอง


คื อ นั ก บวชก็ เ ป็ น แบบนั ก บวช ฆราวาสก็ เ ป็ น แบบฆราวาส พ่ อ ค้ า ก็ เ ป็ น แบบพ่ อ ค้ า และ ท ห า ร ก็ เ ป็ น แ บ บ ท ห า ร ” Pratica di Amar Gesu Cristo}, VIII, 10) และ คาสวดภาวนาเป็น พลานุ ภ าพ อันมหาศาลสาหรับมนุษย์


นั ก บุ ญ อั ล ฟ อ ง โ ซ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ท างจริ ย า ศาสตร์และความศรัทธาภักดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ค ว า ม ศรัท ธาภั ก ดี ต่ อศี ล มหาสนิ ท และต่ อ พระนางพรหมจารี ม า รี ย์ ท่ า น ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า พระนางเป็นผลที่งดงามที่สุด ของการไถ่บาป


นักบุญอัลฟองโซ ได้รับเกียรติ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น นั ก ปราชญ์ ข อง พระศาสนจั ก ร และเป็ น องค์ อุ ป ถั ม ภ์ ข องบรรดาผู้ ฟั ง แก้ บ า ป แ ล ะ ข อ ง พ ว ก นั ก จ ริ ย ศาสตร์ด้วย


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ให้เราได้แน่ใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง ไถ่เรา และได้ทรงช่วยเราให้รอด 2. ให้ เ ราได้ เ ข้ า พึ่ ง บู ช ามิ ส ซา อั น เปรี ย บเสมื อ นท่ อ ธารแรกแห่ ง พระหรรษทานทุกๆ ประการ 3. ให้ เ ราได้ คิด อยู่ เ สมอๆ ว่ า เวลา ทุกวินาทีมีคุณค่าสาหรับนิรันดร ภาพ 4. ให้เรารักษาศีลมหาสนิท, เคารพ แ ล ะ ใ ห้ เ กี ย ร ติ แ ด่ พ ร ะ น า ง พรหมจารี ม ารี ย์ แ ละให้ เ ราหมั่ น สวดภาวนาอยู่เสมอๆ

1 ส.ค.นักบุญ อัลฟอลโซ เด ลิกวอรี  

1 ส.ค.นักบุญ อัลฟอลโซ เด ลิกวอรี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you