Page 1


คามิลโล เป็นตัวอย่างของการทางาน ของพระหรรษทานในตั ว มนุ ษ ย์ จ ะ สามารถทาได้


ท่านเกิดที่เมืองบุคคีอานีโก จากตระกูล ของมาร์ควิส เดอ เลลลิส ท่านใช้ชีวิต ในวัยหนุ่มมาอย่างโลดโผน เพราะได้รับ การอบรมมาไม่สู้ดีนัก


ได้ เ ข้ ารั บ ร าช ก า รท ห า รต่ อ สู้ กั บ พวกเตอร์ ก และได้ เ รี ย นรู้ พ ยศชั่ ว ต่ า งๆ ของพวกทหารในสมั ย นั้ น ได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการต่ อ สู้ ร บและ ต้องเข้าโรงพยาบาล


ท่ า นได้ สู ญ เสี ย หมดทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง เพ ร า ะ เ ล่ น ไ พ่ แล ะ ไ ด้ ออ ก จ า ก โรงพยาบาลซึ่งเวลานั้นเกือบหายดีแล้ว เพราะท่านได้รับการต้อนรับจากนักบวช คณะคาปูชิน ซึ่งได้เป็นโอกาสทาให้ท่าน ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง


และได้ เ ข้ า เป็ น นั ก บวชในคณะนี้ แต่ ว่ า แผลเก่ า ที่ ข าของท่ า นได้ ก าเริ บ ขึ้ น มา ใหม่อีกและไม่เคยหายสัก ที ท่ านจึง จาใจต้องออกจากคณะนักบวช


ในโรงพยาบาลซึ่งพวกที่เป็นโรคเรื้อรัง มาท า การรั ก ษาอยู่ นั้ น ท่ า นได้ เ ห็ น ความทุกข์ทรมาน น่าส งสาร ท่านได้มี โอกาสสัมผัสพูกคุยกับคนป่วยทุกชนิด และเพราะได้แลเห็นตัวอย่างแห่งความ รักเมตตาของนักบุญฟิลิป เนรี


ทีแรกท่านได้เริ่มลงมือให้บริการแก่ผู้ ที่ พักฟื้น ต่อมาท่านได้คิดที่จะตั้งคณะ นั ก บวชขึ้ น คณะหนึ่ ง ส าหรั บ ช่ ว ยคน ป่วยไข้โดยเฉพาะ คือคณะคามิ ลเลียน ซึ่ ง มี ก า ง เ ข น แ ด ง ที่ ห น้ า อ ก เ ป็ น เครื่องหมาย


ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ และได้ ช่ ว ยให้ ค นเป็ น จ านวนมากได้ ก ลั บ ใจ โดยได้อุทิศตัวเองทั้ง ครบให้กับทุกคน เพราะท่ า นเป็ น คนที่ มี รู ป ร่ า งสู ง ใหญ่ ดังนั้นในปีที่แม่น้าไทเบอร์เกิดท่วมใหญ่ คือ ปี 1597


ท่านได้สามารถช่วยพวกคนป่วยให้รอด จากการจม น้ าตายได้ อ ย่ า งอั ศ จรรย์ ท่านนักบุญยอห์น แห่งพระเจ้าเป็นองค์ อุ ป ถั ม ภ์ ข องพวกคนป่ ว ยของพวก ผู้รักษา พยาบาลและของโรงพยาบาล


ใ น พิ ธี มิ ส ซ า ซึ่ ง เ ร า ร่ ว ม กั น ถ ว า ย พระคริ ส ตเจ้ า แด่ อ งค์ พ ระบิ ด าเจ้ า นั้ น พระคริสตเจ้าพระองค์ได้ทรงยอมรับเอา ความอ่อนแอทั้งสิ้นของเรามนุษย์ไว้


ขอให้เราได้พยายามที่จะชี้แสดงให้บรรดา ผู้ต้องทนทุกข์ทรมานและบรรดาคนป่วย ทั้ ง หลายเห็ น ว่ า ความชั่ ว ร้ า ยทั้ ง หลาย จะต้ อ งพ่ า ยแพ้ ต่ อ พระคริ ส ตเจ้ า ในทุ ก วิถีทางโดยอาศัยความรักเมตตาของเรา


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ขอให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนได้รู้จักว่า มีพระผู้ไถ่อยู่ข้างๆ เขา คอยบรรเทา และให้กาลังใจเขาเสนอ 2. ขอให้ผู้ที่กาลังจะตาย ได้มีความหวัง ในพระเยซูคริสตเจ้า


3. ข้ า แต่ พระสวามี เจ้า โปรดสนั บสนุ น แ ล ะ ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ แ ก่ ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ ช่วยเหลือคนป่วย 4. ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาคนป่วยไข้ ได้ ท า งา นของตนอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่อพระคริสตเจ้า

14 ก.ค. นักบุญคามิลโล เดอ เลลลิส  

14 ก.ค. นักบุญคามิลโล เดอ เลลลิส

14 ก.ค. นักบุญคามิลโล เดอ เลลลิส  

14 ก.ค. นักบุญคามิลโล เดอ เลลลิส

Advertisement