Page 1


อ า นา จ สา ม า ร ถ ก ล า ย เ ป็ น หนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ ก็ ต่ อ เ มื่ อ ไ ด้ ถู ก น า ม า ใ ช้ ใ น ทิ ศ ท า ง ที่ ถู ก ต้ อ ง คื อ เ ป็ น อานาจของการให้บริการ


เฮนรีที่ 2 ดยุ๊ค แห่งแคว้นบา วาเรีย ได้กลายเป็นจักรพรรดิ ของอาณาจัก รตะวั น ตกเมื่ อ มี อายุได้เพียง 29 ปี


พระองค์ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ที่ ใ ห้ ค วาม สนใจอย่างมากต่อผลประโยชน์ ของพระศาสนจัก ร คื อภายใน อาณาจั ก ร พระองค์ ไ ด้ ท รง พยายามรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน


ส่ ว น ภ า ย น อ ก อ า ณ า จั ก ร พระองค์ ไ ด้ ส่ ง พวกธรรมทู ต ให้ทาการขยับขยายอาณาจัก ร ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ไ ด้ จั ด ตั้ ง สั ง ฆมณฑลต่ า งๆ และสร้ า ง อารามฤาษี ขึ้ น หลายแห่ ง ใน อาณาจักรของพระองค์


ปี 998 ได้ อ ภิ เ ษกกั บ พระราชิ นี คู เ นกั น ดา แห่ ง ลั ก แซมบูร์ก และพระองค์ได้ทรง ให้ตัวอย่างที่ดี ที่ เพียบพร้อม ไปด้วยคุณธรรม


พระองค์ แ ม้ ท รงเก่ ง ในการ ริ เ ริ่ ม ต่ า งๆ แต่ ก็ ท รงกระท า ด้ ว ยความมั่ น คงรอบคอบ ไม่รีบร้อน


พ ร ะ อ ง ค์ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น นั ก บุ ญ โ ด ย พระสัน ตะปาปาเอวเจนี อุส ที่ 3 ในปี 1146 พระองค์ เ ป็ น องค์ อุปถัมภ์ของพวกฤาษี“โอบลาตี” เบเนดิกติน


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1. ขอให้ความสนใจหรือหน้าที่ทาง การเมืองได้เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ของ ชีวิตแห่งความเชื่อของเราด้วย 2. ข อ ใ ห้ บ ร ร ด า สั ต บุ รุ ษ ไ ด้ มี จิตสานึกถึงความรับผิดชอบใน ค่านิยมของคริสตศาสนาในโลก 3. ขอให้ผู้รับผิดชอบในสังคมได้มี ความรู้ สึ ก ว่ า ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ของตนคือการให้บริการ

13 ก.ค.นักบุญเฮนรี่  

13 ก.ค.นักบุญเฮนรี่