Page 1


ชื่ อ เดิ ม ของ นั ก บุ ญ บาร์ น าบั ส คือ ยอแซฟ แต่พวกอัครธรรมทูตได้ ตั้งชื่อให้ท่านใหม่ว่า “บาร์นาบา” ซึ่ง มีความหมายว่า “ผู้มีหน้าที่ตักเตือน” หรือ “ประกาศก” นั่นเอง นักบุญ บาร์นาบัส ถือกาเนิดจาก เชื้ อ สายของเลวี แ ละเป็ น ชาวเกาะ ไซปรั ส ท่ า นเป็ น คนดี มี ค วามเชื่ อ และเต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า


เนื่องจากท่านเป็นเจ้าของที่นาแปลง หนึ่ง ท่านก็ได้เอาไปขายและได้นาเงิน มามอบให้ที่แทบเท้าของบรรดาอัคร ธรรมทูต นี่เป็นคาชมที่นักบุญ ลูกา ได้บันทึกไว้ในหนังสือกิจการอัครธรรม ทูตของท่าน (กจ. 4:36-37)


ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นที่ต้องการทั้งใน กลุ่มที่มีเชื้อสายชาวฮีบรูและในกลุ่มที่ เป็นชาวกรีกด้วย ตลอดชีวิตของท่าน รู้สึกว่ า ท่านต้ อ งคอยเป็ นคนกลางอยู่ เรื่อย ท่านต้องคอยไกล่เกลี่ยระหว่าง พวกผู้ใหญ่ของคนสองกลุ่มที่แตกต่าง กันในด้านวัฒนธรรมและภาษา


และได้ เ ป็ น ผู้ ที่ แ นะน านั ก บญ เปาโล ให้กับกลุ่มคริสตชนที่เป็นชาวยิว (กจ. 9:27;กท.2:8-10) ท่านได้เป็นผู้ให้ กาลังใจและแรงกระตุ้นแก่กลุ่มคริสต ชนที่ เ มื อ ง“อั นติ โ อก”(กจ.11:22-30) ซึ่ง ก็เ ป็น ตั ว อย่ างแรกของพระศาสน จักรที่


ได้ ย อมรั บ พวกกรี ก มากกว่ า ฮี บ รู (กจ. 11:19-21)ท่านได้เ ป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ของนั ก บุ ญ เปาโล ในการเดิ น ทางแพร่ ธรรมครั้งแรก (กจ. 13-14) แต่เนื่องด้วย นักบุญ เปาโล เป็นคนแข็งไม่ยอมใครง่ายๆ ที่ สุ ด ท่ า นจึ ง ท างานแพร่ ธ รรมของท่ า น ลาพังคนเดียว (กจ.15:36.40)


นั ก พระคั ม ภี ร์ บ างคนเชื่ อ ว่ า ท่ า น อาจจะเป็ น ผู้ เ ขี ย นจดหมายถึ ง ชาว ฮี บ รู เพราะท่ า นได้ รั บ การศึ ก ษา อบรมในแวดวงของพระสงฆ์


และรู้ จั ก มั ก คุ้ น กั บ ความคิ ด ต่ า งๆ ของนักบุญ เปาโล ซึ่งได้ทาให้หลายๆ คนเชื่อว่า ท่านสามารถแต่งจดหมาย ฉบับนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นงานเขียนชิ้นแรก ที่พูดถึงศักดิ์สงฆ์ของคริสตศาสนา


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ 1. ขอให้การมาร่วมถวายบูชามิสซาของเราทุก ครั้ ง ได้ เ ป็ น พลั ง ที่ เ พิ่ ม ความหวั ง ในชี วิ ต นิรันดร์ ให้กับเรายิ่งๆ ขึ้น 2. ให้ เราได้ รู้จัก เก็ บข้ อ คิด ข้ อ ปฏิ บัติ ซึ่ งเป็น น้ า พระทัยของพระเจ้าในพระวาจาของพระองค์ ที่เราได้ฟังขณะที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซา 3. ขอให้ เ ราได้ เ ป็ น พยานยื น ยั นกั บการกระท า ของเราว่ า บู ชามิ ส ซาและศี ลมหาสนิท ที่ เ รา ได้รับได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเรา 4. ขอให้บูชามิสซาได้ช่วยทวีความสัมพันธ์ฉันท์ พี่น้องในระหว่างผู้ที่มาร่วมถวายบูชามิสซา ด้วย

11 มิ.ย.นักบุญ บาร์นาบัส  

11 มิ.ย.นักบุญ บาร์นาบัส

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you