Page 1


จากหนังสือบทสนทนาของนักบุญ เ ก ร ก อ รี่ อ ง ค์ ใ ห ญ่ ท า ใ ห้ เ ร า สามารถรู้จั กชีวิตและผลงานของ นั ก บุ ญ เบเนดิ ก ต์ แห่ ง นอร์ เ ชี ย “บิดาแห่งชีวิตฤาษีของพระศาสน จักรตะวันตก”


นั ก บุ ญ เบเนดิ ก ต์ ได้ ล ะทิ้ ง ชี วิ ต ทางโลกของกรุ ง โรม ไปอยู่ ที่ ซูบีอาโก ในถ้าแห่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี แ ล ะ ที่ นี่ เ อ ง ที่ ท่ า น ไ ด้ มี ประสบการณ์ ข องชี วิ ต “ฤาษี ” มี ค นรู้ จั ก ท่ า นเพี ย งคนเดี ย ว เท่ า นั้ น คื อ ฤาษี ค นหนึ่ ง ที่ ค อย นาเอาอาหารมาให้ท่าน


ต่อมาได้มีพวกคนเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มี การศึกษาอะไรเลยได้มาขอร้องให้ ท่ า นมา เป็ น อธิ ก ารของพวกเขา แต่มีจุดประสงค์ไม่ดี ที่วางยาพิษ ท่ าน ท ว่ า ใน ที่ สุ ด ก็ มี ลู ก ศิ ษ ย์ มากมายที่ ต้ อ งการให้ ท่ า นเป็ น ผู้แนะนา


ทีแรกท่านได้ตั้งอารามขึ้นแห่งหนึ่ง ต่ อ มาก็ ไ ด้ ตั้ ง อารามขึ้ น อี ก 12 แห่ ง ด้ ว ยกั น นี่ แ หละเป็ น การให้ กาเนิ ดชีวิ ต ฤาษีเบเนดิ กติน แบบที่ เจริญชีวิตร่วมกัน วินัย ฤาษี อั นมี ชื่อเสียงของท่านเป็นการรวมเอา ประสบการณ์ ชี วิ ต ฤาษี ข องทาง ตะวั น ออกเข้ า กั บ ปรี ช าญาณของ พวกโรมันอย่างสุขุม


แ ล ะ ด้ ว ย จิ ต ต า ร ม ณ์ ข อ ง พระวรสารโดยมีอธิการ เป็ นผู้ นา ชีวิตการสวดภาวนาการทางานและ ชีวิตทางด้านสติปัญญา


ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะประสานเข้า ด้วยกันด้วยความซื่อๆ เรียบๆ แต่ ว่ า แฝงไว้ ด้ ว ยความรอบคอบ , ด้วยความเคร่งครัดแต่แฝงไว้ด้วย ค ว า ม อ่ อ น โ ย น , ด้ ว ย ค ว า ม อิ ส ระเสรี แ ต่ ว่ า แฝงไว้ ด้ ว ยความ นบนอบเชื่อฟัง


ป ร ะ ม า ณ ปี 5 2 9 ไ ด้ มี ก า ร เบี ย ดเบี ย นเกิ ด ขึ้ น เพราะความ อิ จ ฉาริ ษ ยา ท่ า นจึ ง ต้ อ งหลบไป อยู่ ที่ ม อนเตคั ส สิ โ น และท่ า นได้ สิ้ น ใจที่ นี่ เ มื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 547


พวกฤาษีของท่านได้แพร่หลาย กระจัดกระจายไป ทั่วทวีปยุโรป และได้ทาให้ทวีปยุโรปกลับใจมา หาพระคริ ส ตเจ้ า ทั้ ง ได้ ช่ ว ย รักษาเอกภาพทางศาสนาของ ท วี ป ยุ โ ร ป เ อ า ไ ว้ ด้ ว ย เพราะฉะนั้น พระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ในปี 1964


จึ ง ได้ ป ระกาศยกย่ อ งให้ นั ก บุ ญ เบเนดิ กต์ เป็ นนั กบุ ญ องค์ อุ ป ถั ม ภ์ เอกของทวีป ยุโรป การฉลองและ การเคารพให้ เ กี ย รติ ท่ า นนั้ น มี ม า ตั้ ง แ ต่ ส มั ย โ บ ร า ณ ( ป ฏิ ทิ น พิธีกรรมใหม่ได้เลื่อ นจากวันที่ 21 มีนาคม (เพราะอยู่ ในเทศกาลมหา พรต) ให้มาฉลองในวันนี้แทน)


พวกฤาษี เ บเนดิ ก ติ น ได้ เ ป็ น ก าลั ง สาคัญที่มี ชีวิตชีวาในประชากรของ พระเป็นเจ้าอยู่เสมอมิได้ขาด ได้เป็น ผู้น าความมั่ง คั่ ง สมบู รณ์ ข องชี วิ ต แห่ ง การเพ่ ง ฌานมาให้ และเป็ น ตั ว อย่ า งของ “ การสวดขั บ ร้ อ ง เพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า”


ในการให้ บ ริ ก ารทางพิ ธี ก รรม การศึกษาบรรดาปิตาจารย์ ทั้งได้ ให้ พร ะ สั นต ะ ป าป าห ล า ย อ ง ค์ ด้วยกันแก่พระศาสนจักร โดยเริ่ม จากนั ก บุ ญ เกรกอรี่ องค์ ใ หญ่ และได้ช่วยเหลือ พระศาสนจักรใน เวลาคับขันด้วย


คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบต ั ิ 1.

ให้เราได้รู้จักประสานการงานกับ การสวดภาวนาให้เข้าด้วยกัน 2. ขอให้ ชี วิ ต ของพวกฤาษี นั ก บวช จงบังเกิดผลเพื่อคุณงามความดี ของพระศาสนจักร 3. ขอให้ ชี วิ ต ของเราจงกลายเป็ น พิธีกรรมที่แท้จริงในพระคริสตเจ้า 4. ให้เราได้ รู้ จั กน าชีวิตของเราเข้า สู่ บู ช ามิ ส ซา เพื่ อ จะน าบู ช ามิ ส ซา กลับเข้าเป็นชีวิตของเรา

11ก.ค. นักบุญเบเนดิกต์  

11ก.ค. นักบุญเบเนดิกต์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you