Page 1

Checklist Kiezen voor een feitelijke vereniging of vzw?

I. De vzw moet vooreerst voldoen aan de wettelijke voorwaarden:

 commerciële activiteiten slechts in ondergeschikte orde  geen uitkering van een stoffelijk voordeel aan leden/bestuurders II. Vervolgens moet men een aantal stellingen overlopen. Indien uw vereniging het eens is met verschillende van deze stellingen, is het aangewezen om een vzw op te starten of een vzw te blijven.

er bestaat een gezamenlijke wil om iets te bereiken

de vereniging sluit belangrijke contracten af

de vereniging maakt schulden

de vereniging heeft vele leden

de vereniging heeft een onroerend goed in eigendom

de vereniging heeft vele activiteiten, verdeeld over het hele werkjaar en/of grote activiteiten

de vereniging heeft een groot werkingskapitaal

de vereniging wil personeel in dienst nemen

de vereniging vraagt subsidies aan

© v er en i gi ng in fo . b e 2 01 0 Ver e nigingi nf o .b e , ee n r ealisa ti e van i - po ns b v ba, v er klaar t d at d e in ho ud van d e w ebsi t e e n d ow nloa ds op z orgv uld ige wijz e en naar be st ver mog e n zij n sam e nge st el d. v ere nigi nginf o. b e k an o p g e en en k el e wijz e i ns taa n v oor d e ju ist h eid of v oll edig he id van d e inf orma ti e. ver e niging inf o . be ka n ni e t aa nspr a keli jk ges t eld wor de n v oo r e v en tu el e sc h ad e, van we lk e a ard dan oo k , di e h e t g ev olg is va n ha nd el en en/ of b eslissi ng en di e ge bas e erd zijn op b ed oel d e inf orma ti e en/ of ge brui k van doc um en t en of di e o p enig erl ei wi jz e v oor t vlo ei t ui t h e t gebr ui k v an d e w e bsi te of d e tij deli jk e onm og elij kh ei d o m d e w ebsi t e te ku n ne n raa dpl eg en .

feitelijke vereniging  
feitelijke vereniging  

kiezen voor een feitelijke vereniging of vzw?

Advertisement